Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
repȗblika -e ž lat.‛res publica’, star. republikanstvo (18. stol.), repȗbliški, republikánec.
 
Razlaga
 
Prevzeto prek it. repubblica ali nem. Republik iz frc. république, kar je izposojeno iz lat. rēs pūblica v enakem pomenu, dobesedno ‛javna stvar’. Lat. rēs pomeni ‛stvar’, pūblica je ženska oblika pridevnika pūblicus ‛javen’. Republika je v nasprotju z monarhijo državna oblika, v kateri se stvari dogajajo in rešujejo javno (Kl, 595, LaÉ, 644). O prvem členu lat. rēs pūblica
 
Povezani iztočnici
 
glej dalje reȃlen, o drugem públika.
Slovenski etimološki slovar³