A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

a1 vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

a2 člen.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ā3 medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

à4 predl. s tož.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abece – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abecẹ̑da -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abecẹ̑dar – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abecedarium – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abecedika – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abecẹ̑dnik – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁbnormȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁbnormȃlnost – glej ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abnọ̑rmen – glej ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abonȅnt – glej abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abonȋrati – glej abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abonmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abortȋrati – glej abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abọ̑rtus -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ábota -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áboten – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ábotnež – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ábotnik – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abrakadȃbra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolȗten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolutȋst – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolutīzem – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolȗtum – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolvȅnt – glej absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolvéntka – glej absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absolvȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorbȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absọ́rpcija – glej absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absorpcȋjski – glej absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstinẹ̑nca – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstinẹ̑nčen – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstinȅnt – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstinȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstrahȋrati – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstrȃkten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstrȃktnost – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

abstrȃktum – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absȗrd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absȗrden – glej absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

absȗrdum – glej absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

acetọ̑n -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃdamovo jȃbolko -ega -a s

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adaptácija – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adaptacȋjski – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adāpter – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adaptȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adekvȃten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adekvȃtnost – glej adekvȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adȋjo medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃdjektiv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃdjektiven – glej ȃdjektiv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adminastracȋjski – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

administrácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

administratȋven – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

administrȃtor – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

administrȃtorka – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

administrȋrati – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

admirȃl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

admirȃlski – glej admirȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adrenalȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adȗt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advénten – glej advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adventīzem – glej advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advȇrb -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

adverbiȃlen – glej advȇrb

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advokȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advokȃtka – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advokȃtski – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

advokatȗra – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aero- prvi člen tujih zloženk

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aerodinámičen – glej aerodinámika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aerodinámika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aerodrọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aerodrọ̑mski – glej aerodrọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aeroplȃn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afẹ̑kt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afektȋven – glej afẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afȇra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afinitẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afinitẹ̑ten – glej afinitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áfinja – glej áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afirmácija – glej afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afirmatȋven – glej afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afirmȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áfna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afnáti se – glej áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aforȋst – glej aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aforístičen – glej aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aforīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

afrodizȋjak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃfta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃga -e m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agȃva -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agencȋja – glej agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agentȗra – glej agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agȋlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agȋlnost – glej agȋlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agitácija – glej agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agitȃtor – glej agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agitȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agonȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agrȃren -rna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agregȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agregȃten – glej agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agregȋrati – glej agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agresȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agresȋven – glej agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agrẹ̑sor – glej agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agronọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agronomȋja – glej agronọ̑m, -nomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

agrȗmi -ov m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁh medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ahȃ medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ahȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ahistọ́ričen – glej a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃids -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ajȃ člen.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃja-ȃja – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ajatọ̑la -e m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃja-tutȃja – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ájbiš -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjčkati – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjdared -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjde – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjdi medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ájdinja – glej ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ájdovski – glej ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjmo – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjmoht -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjs medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjte – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃjvar -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akademȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akadẹ́mik – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akadẹ́mikinja – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akadẹ̑mski – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akcȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akcēntski – glej akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akcentuȋrati – glej akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ákcija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akcȋjski – glej ákcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aklimatizácija – glej klīma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aklimatizȋrati – glej klīma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃkna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁko vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akomodȋrati – glej komọ̑d

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akoprȁv – glej ȁko, čeprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akorávno – glej ȁko, čeprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akọ̑rd1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akọ̑rd2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akotȗdi – glej ȁko, tȗdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akrobácija – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akrobȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akrobátika – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akrobȃtka – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akrobȃtski – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akrọ̑pola -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksiọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksiomátičen – glej aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aksiọ̑mski – glej aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃkt1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃkt2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktȋven -vna m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktivȋrati – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktivȋst – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktȋvnost – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áktovka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktuȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktualizȋrati – glej aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aktuȃlnost – glej aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akumulácija – glej akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akumulȃtor -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akumulȋrati – glej akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akupresȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akupresȗren – glej akupresȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akupunktȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akupunktȗren – glej akupunktȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akústičen – glej akústika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akústika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akȗt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akȗten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akutȋrati – glej akȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃkuzativ -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvadȗkt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvalȗnga -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvamarȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvarẹ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvárij -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvizícija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

akvizitȇr – glej akvizícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁla – glej ȁlo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alabāster -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alárm -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alarmȃnten – glej alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alarmȋrati – glej alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlbatros -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

albȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

albȋnka – glej albȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlbum -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alegọ́ričen – glej alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alegorȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alegọ́rika – glej alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alẹ̑ja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alelȗja -e ž ‛obredni enobesedni velikonočni spev’ in medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alérgičen – glej alergȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alergȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlfa -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alfabẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlga -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlgast – glej ȃlga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algẹ̑bra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algebráičen – glej algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algẹ̑brski – glej algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

algorítem -tma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁli vez. lat.‛aut, vel, sive, seu’, člen. ‛a’ in prisl. lat.‛valde’

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alȋbi -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aligȃtor -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aliménti -ov m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkáličen – glej alkȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkimȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkimȋst – glej alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkimístičen – glej alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkohọ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkohọ̑len – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkohọ́ličarka – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkohọ́ličen – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkohọ́lik – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkoholīzem – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alkoran – glej kọ̑ran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

almanāh -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

almara – glej omȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁlo medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alọ̑ja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Ȃlpe – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alpinȋst – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alpinīzem – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlpski -a prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃlt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alternácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alternatȋva -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alternatȋven – glej alternatȋva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alternȋrati – glej alternácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

altruȋst – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

altruístičen – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

altruȋstka – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

altruīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alumínij -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alumínijev – glej alumínij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alumnȃt – glej lemenȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

alȗn – glej galȗn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amacọ̑nka – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amacọ̑nski – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amalgȃm -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amalgamȋrati – glej amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amalgȃmski – glej amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amandmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amariška – glej tamarȋnd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amatȇr -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amaterīzem – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amatȇrka – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amatȇrski – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Amazọ̑nka – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amazọ̑nka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amazọ̑nski – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambasȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambasȃdor – glej ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambašador – glej ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambícija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambiciọ̑zen – glej ambícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambiȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambiēnten – glej ambiȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ámbora – glej jámbor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambrọ́zija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambulȃnta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambulȃnten – glej ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ambulȃntni – glej ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amẹ̑ba -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

āmen člen.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ametȋst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amfíbija – glej dvožȋvka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amfiteáter -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

āmfora -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amnestȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amnestȋrati – glej amnestȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amnezȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amọ̑nijak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amortizácija – glej amortizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amortizȇr -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amortizȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁmpak vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ampȇr -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ampȇrski – glej ampȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ampȗla -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amputácija – glej amputȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amputȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

amulẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁn – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anahronístičen – glej anahronīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anahronīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anales – glej anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analfabẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anȃli -a m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analȋst – glej anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analítičen – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analítik – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analȋza -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analizȋrati – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analọ̑gen – glej analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analogȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

analọ̑ški – glej analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃnanas -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anárhičen – glej anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anarhȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anarhȋst – glej anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anatomȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anatọ̑mski – glej anatomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁnda – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Andi – glej pȃmpa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anekdọ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anekdọ́tičen – glej anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anekdọ̑tski – glej anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anẹ̑ks – glej anektȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anektȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anemọ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anestẹ́tik – glej anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anestezȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anestezȋst – glej anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angažȋran – glej angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angažȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angažmȃ – glej angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ángel -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ángelski – glej ángel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angȋna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

angọ̑ra neskl. prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

animácija – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

animȃtor – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

animȃtorka – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

animȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ankẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anọ̑da -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anonȋmen -mna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anonȋmka – glej anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anonȋmnež – glej anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃnorak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ansámbel -bla m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antagonīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antẹ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁnti – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anti- predpona v tujih sestavljenkah

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antibiọ́tičen – glej antibiọ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antibiọ́tik -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antȋčen – glej antȋka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃntifeminȋst – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antȋka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antikrȋst – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antikvariȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antikváričen – glej antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antikvitẹ̑ta – glej antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antilọ̑pa -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antipátičen – glej antipatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antipatȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antitẹ̑za – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antologȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antologȋjski – glej antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antolọ̑ški – glej antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antracȋt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropo- prvi člen tujih zloženk

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropocẹ́ntričen – glej antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

antropologȋja – glej antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anuitẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anuitẹ̑ten – glej anuitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

anulȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aọ̑rta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aparȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aparatȗra – glej aparȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apartheid -a m [apȃrthajd-]

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apartmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apátičen – glej apatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apatȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apẹ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apelȋrati – glej apẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aperitȋv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apetȋt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apetȋten – glej apetȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aplavdȋrati – glej aplȃvz

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aplȃvz -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apnẹ̑n – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apnẹ̑nčast – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apnẹ̑nec – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apnenẹ́ti – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ápno -a s

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Apodidae – glej hudoȗrnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apọ̑stol -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apostolȃt – glej apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apostọ̑lski – glej apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apostrọ̑f -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apostrofȋrati – glej apostrọ̑f

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apotẹ̑ka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apotẹ̑kar – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apotẹ̑karica – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apotẹ̑karski – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aprȋl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aprȋlski – glej aprȋl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

apt – glej opȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ár2 – glej ker1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃr1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃra1 -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ára2 -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arabẹ̑ska -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃrak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aranžȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aranžmȃ – glej aranžȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arȃra – glej ȃra1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áras – glej raševína

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arašȋd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arbíter -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arbitrȃren – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arbitrȃrnost – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arbitrȃža – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arbitrȃžen – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arborẹ̑tum – glej jámbor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arcnȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Arctium lappa – glej repȋnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arẹ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arȅst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arestānt – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aretácija – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aretȋrati – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

argumȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

argumentȋrati – glej argumȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arháičen -čna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arheolọ̑g – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arheologȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arheolọ̑ginja – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arheolọ̑ški – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhipẹ̑l – glej arhipelȃg

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhipelȃg -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhitẹ̑kt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhitektọ̑nski – glej arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhitektȗra – glej arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhȋv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhivár – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhivȋrati – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arhȋvski – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

árija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arijȃnec -nca m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arijȃnka – glej arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arijȃnstvo – glej arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

árijec -jca m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

árijka – glej árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

árijski – glej árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aristokracȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aristokrȃt – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aristokrȃtka – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aristokrȃtski – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aritmẹ́tičen – glej aritmẹ́tika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aritmẹ́tika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȁrítmičen – glej aritmȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aritmȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arkȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

armȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

armȃden – glej armȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

armatȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

armȋrati – glej armatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃrnika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arogȃnca -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arogȃnten – glej arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arogȃntnost – glej arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arọ̑ma -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aromátičen – glej arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

aromatizȋrati – glej arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arteriȃlen – glej artérija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artérija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artičọ̑ka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artíkel -kla m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artikulácija – glej artikulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artikulȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artilerȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

artȋst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arzẹ̑n -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arzenȃl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

arzẹ̑nik – glej arzẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

áržet – glej vāržet

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

as2 – glej ȃjs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

ȃs1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

asfȃlt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

asfȃlten – glej asfȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 20. 11. 2017.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 29405 zadetkov.