Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
abonmȃ -ja m ‛vnaprej plačano naročilo’ (20. stol.), abonȅnt, abonȋrati.
 
Razlaga
 
Prevzeto (eventualno prek nem. Abonnement, abonnieren) iz frc. abonnement ‛abonma’, abonner ‛abonirati’. To se je razvilo iz stfrc. abosner ‛omejiti, zakoličiti’, kar je izpeljano iz stfrc. bosne, frc. borne ‛mejnik’, verjetno kelt. izvora. Iz istega kelt. vira je izposojeno angl. bound ‛meja’ (Kl, 5, He, 18).
 
Slovenski etimološki slovar³