Samostojni izpis sestavka

 
Slovensko gradivo
 
ȃjdi medm. lat.‛age, surge’ (19. stol.), ȃjde, ȃjd, ȃjmo, ȃjte; tudi hȃjdi (18. stol.), hȃjde, hȃjd, hȃjdimo ipd.
 
Razlaga
 
V sloven. sta se pomešali dve izposojenki. Prva je prek hrv., srb. (h)àjde ‛pojdi’, (h)àjdemo ‛gremo’, (h)àjdi, (h)àjd, bolg. hájde ‛pojdi’ prevzeta iz turš. hayde ‛kvišku, naprej’, druga je izposojena iz nem. heidi, heida ‛ajdi, gremo’, kar je izpeljano iz nem. medm. hei in ojačeno s členico di oz. da (Be I, 190).
 
Slovenski etimološki slovar³