Samostojni izpis sestavka

babion
ESSJ: Ø
Gradivo
17. st.: babion ‘cynocephalus, genus ſimiarum, babion’ (Megiser 1603), tj. ‘pavijan’.
Etimološka razlaga
Nejasno.
Megiserjeva glosa je v sln. leksiki hapax legomenon, pri njem navedeno n. babion pa se tudi v obsežnejših nemških slovarjih (npr. Grimmovem) ne potrjuje. Megiserjevi glosi bi bili lahko napačno zapisani za pričakovano sln. babuín oz. n. Babuin (< it. babbuino), a je bolj verjetno, da je sln. babion (ob n. Babion) izposojenka z izhodiščem v rom. sinonimu za pavijana oz. opico, ki se odraža v it. babbione ‘bedast, butast; bedak, butec’, v južni Italiji babbiune ‘majhna opica’ (Battisti-Alessio: 390). Splošno rom. leksem za pavijana je namreč frc. babouin ‘pavijan’ poleg ‘bedak; groteskna majhna žival’, it. babbuino ‘pavijan’ (14. st.), ‘bedak, nerodnež’ (16. st.), port. baboyonos ‘pavijan; bedak, nerodnež’, srlat. babewynus ‘simiae species’.
Megiserjev zapis babion je Stabéj, Megiser 1603: 5 poknjižil v babijon.
Povezave
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika