Samostojni izpis sestavka

betonica
ESSJ: s.v. dlẹ́to
Gradivo
17. st.: betonica ‘cestrum, vel caestrum, tudi enu ṡheleiṡu ṡa dobſti, teſla’ (Kastelec-Vorenc).
Etimološka razlaga
Nejasna in vprašljiva beseda.
Kot betonica ‘dleto’ Bezlaj ESSJ: I, 105 abstrahira Kastelec-Vorenčevo gloso z grafemom c. V drugih zbirkah leksema ni bilo moč zaslediti. Bezlaj l.c. je izhajal iz sln. *dletvenica, kar je ob upoštevanju disimilacije po dentalnosti d : t b : t glede vzglasja sicer možno (prim. dl. błotko ‘dleto’ < *doltъko, gl. błócko ‘dleto’ < *doltьc-ъko – Schuster-Šewc: 1, 36), z besedotvornega vidika pa je malo verjetno, da bi tvorjenka iz sln. dlẹ́tvo n ‘dleto’ še vedno ohranjala isti pomen, prim. besedotvorno podobno dletveník ‘Meißler’ (Murko 18332).
Povezave
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika