Samostojni izpis sestavka

butič
ESSJ: Ø
Gradivo
bȗtič m, g -a ‘oven’ (Pleteršnik po Cafu).
Rekonstrukcija in primerjalno gradivo
Psln. *bȕtič m (?).
Etimološka razlaga
Ker so poimenovanja za ovna zaradi trkanja pri parjenju pogosto tvorjena iz glagolov, ki označujejo udarjanje ipd. (prim. sln. trká-č ‘oven’ tŕka-ti ‘tolči’), bi bilo mogoče izhajati iz deverbativnega nomena agentis *bűti-čь m iz bútiti pf ‘udariti, suniti’, bútati impf ‘udarjati, suvati’, hrv. bȕtiti ‘maslo delati’ (Rečnik SANU), tj. *‘tolči’, r. dial. bútitь ‘tolči’, butítь ‘isto’ (SRNG).
Tolm. interj bùt, s katero otroci dražijo ovna, da jih trkne ali butne v nastavljeno dlan ali v podplat na obutvi (Temljine – Kenda 1926), se je razvila iz 3. os sg imper *búti ‘udari, suni’ pf bútiti.
Povezave
butiti
NESSJ – Novi etimološki slovar slovenskega jezika