Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Svetokriški
alkimist -a m alkimist: vejm, de Alchimiſti im. mn. pravi, de Lapis Philoſophorum ima to muzh, de s'kotlovine, inu s'shelesa slatu ſtury (II, 452) ← it. alchimista; → alkim(ij)a
Svetokriški
antikrist -a m antikrist: Antechriſt im. ed. bo vſe shaze tiga ſveta nashal (II, 409 s.) ǀ ta hudizhau Antechriſt im. ed., inu njegovi tovarshi bodò veliku ludij ſapelali (V, 2) ǀ ob zhaſſu tiga Antichriſta rod. ed. (IV, 3) ← srlat. Antichristus ← gr. Αντιχρίστος ‛kdor taji, da je Jezus mesija in da je telesno prišel na svet kot odrešenik’ (SP 1 Jn 1,18)
Svetokriški
čist -a prid. čist: My mislimo de Angel je en lep, shlahten, zhiſt im. ed. m mladenizh ǀ Veni hishi ſe najde en zhiſt im. ed. m Ioſeph, inu ena nezhiſta shena ǀ kakor ta belli, inu zhisti im. ed. m dol. labut ǀ taku zhisti im. ed. m dol., inu pres madesha nijh offer ſo G. Bogu offrali ǀ zhista im. ed. ž beſseda ſe is nijh ust shlishi ǀ krajl Mida karkuli s'rokò je doteknil vſe zhiſtu im. ed. s je slatu ratalu ǀ serze je zhistu im. ed. s ǀ Ziſtu im. ed. s je Nebu, rumenu je ſonze ǀ od ene zhiste rod. ed. ž Divize je bil roijen ǀ s'praviga, inu zhistiga rod. ed. s serza Boga proſsish ǀ njega peld je pustil s'zhistiga rod. ed. s slata kunshtnu ſturiti ǀ ſo vun shli s'tiga zhistiga rod. ed. s Telleſsa Marie Divize ǀ NA PRASNIK SHISTEGA rod. ed. s SPOZHETIA DIVICE MATERE MARIE ǀ njega peld je pustil s'zhistiga rod. ed. s slata kunshtnu ſturiti ǀ Bug je perglihan enimu zhistimu daj. ed. m shpeglu ǀ pogledaite ta lepi, zhiſti tož. ed. m dol. divizhni pergamen Svetiga Teleſſa Odreshenika Nashiga ǀ G. Bug je bil tebe sdraviga, inu zhiſtiga tož. ed. m ži. ſtvaril ǀ zhisto tož. ed. ž rajtingo hozhete imeti ǀ ſe imamo pofliſsat zhistu tož. ed. s serze imejti ǀ v'zhistim mest. ed. m gvantu hranite ǀ v' ſvojm zhiſtem mest. ed. s, divizhem teleſſi je ſpozhela ǀ v'tem zhistim mest. ed. s Telleſsu Marie Divize ǀ bi s' to zhiſto or. ed. ž, inu poshteno Suſanno saupyla ǀ uſelej ſo bili ushlishani katiri s' zhiſtem or. ed. s ſerzam, inu s' vishnem saupajnam MARY Divizi ſo ſe perporozhili ǀ gledaj de s'zhistom or. ed. s ſerzom nam jo bosh offral ǀ Nu vy zhiſti im. mn. m isvolite tiga ner zhiſtishiga ǀ bres gnade boshie pak nemorimo ratat poterpeshlivi, pohleuni, inu zhiſti im. mn. m ǀ skuſi sheme ty ziſti im. mn. m, inu nedolshni, nesramni, inu hudobni rataio ǀ zhiſte im. mn. ž mislij ſo ijh obshli ǀ ſi je bil sbral pet zhiſtyh rod. mn. kamenu ǀ tijm zhistim daj. mn. tij vezhni troshti ǀ ſe poflisash sklede, inu tallerje zhiſte tož. mn. m, inu snashne imeti ǀ Stebri is ſrebra pomenio te ziſte tož. mn. m glide Chriſtuſa Jesusa ǀ govori dobre, ſvete, brumne, zhiſte tož. mn. ž, inu pravizhne beſſede ǀ bodo neſhle ſvoja trupla lepe zhiste tož. mn. ž/s, inu ſvetle kakor ſonze primer.> David je bil pohleun, vener Patriark Joſeph je bil zhiſtishi im. ed. m ǀ zhiſtishi im. ed. ž taiſta dusha prihaia ǀ kladivu vſelej zhistishi im. ed. s prihaia ǀ Ieſt tudi ſe imam pofliſſat zhiſtishi tož. ed. s ſerze imeti presež.> je bilu ſvetlu kakor ta nar zhistishi glash im. ed. m ǀ nasha dusha je tu nar zhistiſhi im. ed. s slatu na tem ſvejtu ǀ Nu vy zhiſti isvolite tiga ner zhiſtishiga rod. ed. m ǀ s' tiga ner zhiſtiſſiga rod. ed. m ſtudeniza ſvera ǀ vnu grè s'nje nar zhistishiga rod. ed. s Teleſsa ǀ v'trupli te ner zhiſtishi rod. ed. ž Divize Marje ǀ G. Bug je bil poſtavil ner zhiſtiſhi tož. ed. m Tron ſvojga Synu
Svetokriški
evangelist -a m evangelist: je samerkal Evangeliſt im. ed. Sveti Marcus, rekozh ǀ danaſhni S. Euangelist im. ed. je samerkal ǀ kateri nei ſò nezh veidli od ſvetiga Piſſma … obeniga Preroka, ali Evangeliſta rod. ed. ǀ Se je bil enkrat S. Joanneſu Evangeliſtu daj. ed. prikaſal Nash Odreshenik ǀ S. Ignatius marternik piſsal S. Ioanneſu Euangeliſtu daj. ed. ǀ je bil poſtavil Mojſſesa pruti Faraonu … Joanneſa Evangeliſta tož. ed. pruti Domitianu ǀ yh ſfarij s'danaſhnim Euangeliſtam or. ed. ǀ Sveti Evangeliſti im. mn. zhudnu od ſmerti Chriſtuſave piſſeio ǀ S. Euangeliſti im. mn. pisheo od dveh s'tem hudim obdanih ǀ ò vy ſrezhni trje krajli ſte od S. Evangeliſtou rod. mn. Modri imenovani ǀ ty pervi shtery Angeli pomenio shtery S. Evangeliſte tož. mn. ← lat. evangelista ← gr. εὐαγγελιστής ‛evangelist’
Svetokriški
fizonomist -a m fiziognom: Phisonomiſti im. mn. pravio de dolh nuſs imeti, je snamine, de taisti zhloviK je pameten (I/2, 3) ← it. fisionomista ← lat. physiognōmōn ← gr. φυσιογνώμων ‛fiziognom’
Svetokriški
jurist -a m pravnik: Iuriſti im. mn. pravio (II, 487) ǀ Juriſti im. mn. ſe nemorio prezhudit (III, 2) ← srlat. iurista ‛pravnik’
Svetokriški
list -a m pismo: shiher ſe sbrisheio s' lysta rod. ed. S. Iacoba ǀ na tu ſe preſtràshio, inu ſe reſerdè zhies njega, ter mu piſſejo en takorshen lijſt tož. ed. ǀ Marta inu Magdalena prezej piſſeo Chriſtuſu, ter ga proſſio, de bi prishal oſdravit ga. Prebere lijſt tož. ed. Chriſtus ǀ je piſſal en lyst tož. ed. po cellom ſvejtu ǀ on je piſſal v' tej vishi en lyſt tož. ed. enimu dobrimu, brumnimu, pravizhnimu Priatelu ǀ v' ſvoijh lyſtoh mest. mn. 219 kratga je imenoual → List na Korintarje
Svetokriški
List na Korintarje -a - - m stvarno lastno ime Drugo pismo Korintčanom: v'Lyſtu na korintherje mest. ed. v'peti poſtavi, kir ſtoij sapiſsanu (II, 554) Na robu je referenca 2. Corint. s. 5. v. 21, torej je mišljeno Drugo pismo Korintčanom iz Nove zaveze SP.
Svetokriški
naturalist -a m naravoslovec: Pravio Naturaliſti im. mn., de Lintvorn v'pushzhavi zhaka to divio kamelo ǀ Naturaliſti im. mn. pisheo od teh divyh pſsou ǀ kakor pisheio ty Naturalisti im. mn. ← srlat. naturalista ‛naravoslovec’
Svetokriški
nečist -a prid. nečist, zlasti spolno razvraten: en nezhiſt im. ed. m, nesramen shlovek je v'Mario pogledal ǀ ta je bil nezhist im. ed. m, kakor Herodesh ǀ ta nezhisti im. ed. m dol. duh vaſs je obſedel ǀ Kaj delash letuhaj ti nezhiſti im. ed. m dol. Duh ǀ Chriſtus je vejdil de ena nezhista im. ed. ž shena teshku ſe pobulsha ǀ je shivil, kakor ena nezhiſta im. ed. ž shivina ǀ kadar pah una huda nezhista im. ed. ž miſal na vaſhe ſerce ſede ǀ v'taisti temmi ſi nazhista im. ed. ž bila ǀ sa volo mojga nezhiſtiga rod. ed. m greshniga lebna ǀ Chriſtus ſe perpuſti od takushne nezhiste rod. ed. ž shene dotekniti ǀ pride s'tuojga negnusniga, inu nezhistiga rod. ed. s serza ǀ sa volo vaſhiga nezhistiga rod. ed. s pogledajna ǀ timu nezhiſtimu daj. ed. m Satanu veliku lejt je shlushila ǀ raijshi neKateri ijh shenKajo temu nezhistimu daj. ed. m maliKu Adonidu ǀ je bil rekal eni nezhiſti daj. ed. ž sheni ǀ s'mladosti tej nezhisti daj. ed. ž lubesni ſe je bil podal ǀ v'en nezhiſti tož. ed. m dol. greh je bila padla ǀ v'svoij mladosti je bil v'en nazhisti tož. ed. m dol. greh padil ǀ en ſaurashni zhlovek pak je njega nezhiſtiga tož. ed. m ži., inu bolniga ſluril ǀ k'sadnimu je bila niemu nije nezhisto tož. ed. ž lubesan resodela ǀ Je bil shal en mlad zhlovek s' nezhiſto or. ed. ž mislio ǀ spumnite vy O preusetni na krajla Nabukodonoſarja … Vy nezhisti im. mn. m na Madaleno ǀ Shtimajte, inu lubite ò nazhisti im. mn. m lushte tiga meſsa ǀ je rejs de tudi vezkrat zhloveka hude, inu nezhiste im. mn. ž misli, iuu shele preletè ǀ nezhiſte im. mn. ž miſly ga motio ǀ ima po nozhi inu po dnevi ſvoje ſerze polnu nezhiſtih rod. mn. misly ǀ nje nezhiſtim daj. mn. sheljam nej hotel prvolit ǀ Kateri Recept tudi Hugo Cardinal sapiſse tem nezhistim daj. mn. ǀ de ſe vam bò godilu Kakor drugim nazhistim daj. mn. ǀ G. Bug … hitrei tem nezhiſtom daj. mn., kakor pak drugem greshnikom odpuſt ǀ vezhkrat ſo vidili nikiteri ſvetniki te nezhiſte tož. mn. m greshnike, inu greshnize v'pakli ǀ ob vſaki uri je mogal ſvoie nezhiste tož. mn. ž shele dopolnit ǀ Kai menish de lete Boshije ozhij nej ſo vidle taiste tuoje nezhiste tož. mn. ž/s della ǀ v'nenuznih beſſedah, v'nezhiſtih mest. mn. mislih ǀ v'nezhiſtyh mest. mn. miſlah ǀ on bo mene pred nezhiſtimy or. mn. lotry obvarval ǀ s'nezhiſtomy or. mn. Moshmij
Svetokriški
organist -a m organist: s'en exempel Ceſſarij imaio Ceſsarja S. Henrica … Organiſti im. mn. s. Arnalda (II, 194 s.) ← nem. Organist ← srlat. organista ‛organist’
Svetokriški
prečist -a prid. prečist: Sakaj ſe preſtraſish o prezhiſta im. ed. ž Diviza ǀ kir te prezhiſte rod. ed. ž MARIE Divize Pildy ſe najdeio ǀ ſuoio prezhiſto tož. ed. ž neveſto je bil reshil od ſerda Boshiga ǀ V'Cerkvi, kir G: Bug prebiva s'ſvoio prezhisto or. ed. ž materio Mario
Svetokriški
psalmist -a m psalmist: meni ble dopade Pſalmiſt im. ed., kateri pravi ǀ en dan Psalmist im. ed. David poklizhe vukupaj svoje otroke ǀ s'eno beſsedo Pſalmist im. ed. je bil vſe letu rekal ǀ po beſſedah tiga Pſalmiſta rod. ed. ǀ skuſi Pſalmiſta tož. ed. je bil Njemu oblubil ǀ ta greshni ſposna s'kusi Psalmista tož. ed. ǀ ſó skrite pod beſſedami per Jobu, inu Pſalmiſti mest. ed. samerkane ǀ ena takorshna dusha shiher s' Pſalmiſtam or. ed. sapoje ǀ shihar s'Pſalmiſtam or. ed. vprasham ǀ bodemo ſe h'tebi obernili inu s'Psalmistam or. ed. rekli ← srlat. psalmista ← gr. ψαλμιστής ‛pisec hvalospevov, psalmist’; → psalmit
Svetokriški
ubikvist -a m ubikvist: kakor ſe je sdelu Vbiqvistom daj. mn. (I/1, 121) Ubikvísti, novolat. Ubiquistae, protestantska ločina, ki jo je 1559 ustanovil Johannes Brenz.
Število zadetkov: 14