Zadetki iskanja

Celotno geslo Etimološki
A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.
Celotno geslo Etimološki
a1 vez.
Celotno geslo Etimološki
a2 člen.
Celotno geslo Etimološki
ā3 medm.,
Celotno geslo Etimološki
à4 predl. s tož.
Celotno geslo Etimološki
a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-
Celotno geslo Etimološki
abece – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑da -e ž
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑dar – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecedarium – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecedika – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
abecẹ̑dnik – glej abecẹ̑da
Celotno geslo Etimološki
ȁbnormȃlen -lna prid.
Celotno geslo Etimološki
ȁbnormȃlnost – glej ȁbnormȃlen
Celotno geslo Etimološki
abnọ̑rmen – glej ȁbnormȃlen
Celotno geslo Etimološki
abonȅnt – glej abonmȃ
Celotno geslo Etimološki
abonȋrati – glej abonmȃ
Celotno geslo Etimološki
abonmȃ -ja m
Celotno geslo Etimološki
abortȋrati – glej abọ̑rtus
Celotno geslo Etimološki
abọ̑rtus -a m
Število zadetkov: 29405