Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
in ka prisl. (ā)
zastar. uvaja vprašanje; ali1ka nisva prijatelja?
SSKJ²
kavez., zastar., v pripovednih in vzročnih odvisnih stavkih
da2rekel je, ka je to sramota za devetnajsto stoletje / žal nam je, ka smo bili prisiljeni to povedati
Celotno geslo ePravopis
kA kA [kə̀á tudi kəá in káá tudi kaá] samostalnik moškega spola; simbol
Pravopis
kA -- [kəá] m, simb. (ȃ) kiloamper
Celotno geslo Sinonimni
člen.
GLEJ SINONIM: ali2
Celotno geslo Etimološki
1 – glej kāj1
Celotno geslo Etimološki
ka2 – glej kāj1
Pleteršnik
, I. pron. 1) = kaj; ka kričiš? vzhŠt.; — (v vpraševalnih stavkih) denn: ka boš prišel? ka sem jaz to zapovedal? BlKr., jvzhŠt.; — ka-li, oder was? oder nicht? nekaj se tam kadi; ali kaj gori, ka-li? = brennt es? oder was mag sonst der Rauch bedeuten? ali bi mu rekla, ka-li? soll ich es ihm sagen oder nicht? — 2) = ki: ona najde škratca, ka je na ponjavi peneze sušil, Glas.-Cv.; — II. conj. 1) = da, dass; vem, ka —, vzhŠt.-C., Vest. I. 184.; — damit: dam ti to, ka si pomoreš, vzhŠt.-C.; — 2) = ker: kdo če drugi to storiti, ka sem sam, vzhŠt.-C., BlKr.
Prekmurski
kóga vpraš. zaim. kaj: Kaje molitev? TF 1715, 25; Ka nám haſznio vnouge miſzli, za bogáſztvo ſze ſzkrbeti SM 1747, 72; Ka obejcse Boug onim, ſteri zdr'zijo KŠ 1754, 23; Ka je Boug KMK 1780, 8; nego da razmis vſzáko rejcs, i ka vſzáka rejcs zadene BKM 1789, 7; Ka je ta ſzvetſzka zdicsenoſzt Z-grêhom BRM 1823, 9; Ka je vszê eti dugovány dika KAJ 1848, 7; Ka je eto BJ 1886, 8; Odkoga govori drügi Articulis TF 1715, 21; ali od koga bole je on nyim prepovedao, od toga bole ſzo oni nazviſcsávali KŠ 1771, 125; Szkoj more poznati, jelije vgrejso prouti Bougi KŠ 1754, 209; Szkoj ſztoji Goſzpodnova Molitev KMK 1780, 26; Za kój voloszo eta znaménya v-stenyej KOJ 1833, 9; Povê mi, ti z-koj 'zivés KAJ 1870, 11; má vzimi skôj živeti BJ 1886, 29; Ah! ka mi je zacseti SM 1747, 77; Na koj náſz vcsi ta prva tábla KŠ 1754, 8; Ne ſzkrbte ſze tak govorécsi .. ali, ka bomo oblácsali KŠ 1771, 20; Premiſzlimoſzi, ka náſz od toga vcsi naſſe vadlüványe SIZ 1807, 9; ka tak more pravicsen opraviti TA 1848, 9; Locs! ka szi mi dön’k vcsinilo KAJ 1870, 6; Ka razlocsávamo vu govorényi AIN 1876, 9; Na kôj trbê paszko meti pri imédosztávlanyi AIN 1876, 13; Vkom ſztoji ta ſzmrt KŠ 1754, 145; csi pa ſzou neſzlána bode, vkom jo oſzolite KŠ 1771, 132; Po kom sze razlocsávajo ete litere edna od te drüge KOJ 1833, 3; Szkim té naſſe roditele ne ſzmejmo zavrcſi KŠ 1754, 31; Szkim náſz je odküpo KMS 1780, B2b
Prekmurski
kóga ozir. zaim.
1. kar: Ne poſelei tvojega blisnyega ani nikaj kaje nyegovo TF 1715, 17; nikai kaie nyegovo ABC 1725, A4b; Morem vzéti jaſz tou ſzkrühom, Ka je ſzkri'za viſzilo KŠ 1754, 258; Vſze, kou ſze vmeſzárniczi odáva, jejte KŠ 1754, 211; Na ime, ka ſze Nouvoga Zákona knig doſztája KŠ 1771, A2b; Teda ſze je ſzpunilo, ka je povejdano od Jeremiás proroka KŠ 1771, 8; Boug je ſztvouro vſze, ka jeſzte KMK 1780, 9; I dáj mi k-ſzebi vlejcsi Ka je k-haſzki mojoj düsi SŠ 1796, 3; vuvſzem, ka je dobro podlo'sna biti SIZ 1807, 10; Vſze, Ka ſze mi kvárno vidi BRM 1823, 10; gléda na tô, ka je prav TA 1848, 9; je vsze na pobêgi, ka lih odbej'sati more KOJ 1848, 4; Ka Boug csini, vſze dobro je SM 1747, 75; neg ko neſcsem, tou cſinim SM 1747, 68; Kako ocsa ſzvojoj deczi, kou ga proſzi, ne dá preczi SM 1747, 73; ne cſinite, ká vam právim KŠ 1754, 105; ino tak meni lejhko dá, kou ga proſzim KŠ 1754, 180; Csi ſze zadovolimo, ka on nám dá KŠ 1754, 14; Ka pa preczi nemres zapopádnoti, ſztvojom i zdrügi pomocsjom zgrüntávaj KŠ 1771, A8a; je vö dao ſtámpati, ka je pred nyim niſcse ne cſinijo BKM 1789, 3b; Ka ſzi hüdoga ti vcſino, Tou ti je odpüscseno BKM 1789, 15; Poſzlühnimo, Na koj náſz vcsi ſzvéto piſzmo BKM 1789, 62; Ne gúcsi ono, ak dobro nevejs KM 1790, 16; vsze, ka tü potrebüje, z-szebom prineszti KOJ 1845, 8; Moremo 'ziveti sztoga, ka je nam vküp szpraviti mogôcsno bilo AI 1875, kaz. br. 8; vse na pepél pôžgao, ka je pri hiži najšao BJ 1886, 9; da, vu kom prouti vám gucsijo, vas 'zitek dicsijo KŠ 1771, 706; tiſzto, ſtero ſzprávoga ſzrczá zhája, i vkom ſze ſzpominamo zBo'ze velike dobroute BKM 1789, 7b; pét lejbov krüha, ſzkim ſze je pétjezero naſzitilo KŠ 1771, 53; Szkém stoj láda, on je ládavec AIN 1876, 16; Ne lübte ete ſzvejt, niti, ká ſzo vu etom ſzvejti KŠ 1754, 12; ſzlabo od miſzli, odpüſzti mi je ne racsunai k-nyim mene, ké ſzem vcſinil pröd tebe SM 1747, 68
2. v vezniški rabi ki, kateri: ja ſzam ſzebe vſzegaveics na tvoio volio, kaie vſzigdár nai bolsa, zavüpam SM 1747, 57; On náſz znevoul oſzlobodi, ka je na náſz zdai prisla SM 1747, 79; je tvoja rejcs, Liki gorécsa ſzvejcsa, Ká mi pout ká'ze vſzegavejvcs KŠ 1754, 253; tvoie Zvelicſanye, ko ſzi ſzpravil pred obliczem vſzega lüdſztva SM 1747, 58; radoſzt i moucs, Kou cslovik potrebüje KŠ 1754, 265; rejcs Bo'zo on vſzigdár poſzlüsa, Na ko on paſzko vſzo náj vékſo imá BKM 1789, 186; i na kou gléda vſze hotejnye nyega BKM 1789, 186; Ono ſzemen .. Na kamni kou oſztáne BKM 1789, 179; Záto nyega Neſztanoma Bom vu vſzem naſzledüvau, ka bo on zapovidávau SM 1747, 75
Prekmurski
kóga nedol. zaim. kaj: Ar ka haſzni csloveki, csi ete czejli ſzvejt dobi KŠ 1771, 55; vkom pak kerſchánſztvo ſztoy ni edne piknicze neodgovorio TF 1715, 4; Csi ſzem vkom od zapouvidi Tvoje kraj zavdaro KŠ 1754, 248; Vkom ſze trbej Farizeuſov dr'zati KŠ 1771, 75
Prekmurski
prisl. kaj, zakaj: Jezus ercsé: ka me ſzküsávate zkazlivczi KŠ 1771, 73
Prekmurski
vez. da: Boug náz ſche pritégnoti kaibi mi vörvali, kaje on naſſ drági otecz TF 1715, 26; Sztejm vadlüjem, ka ſzem gvüsen, ka ſzo tákse naſſe prosnye KŠ 1754, 181; Znájte, ka ſzte nej ſzpreidocsen ſzrebrom odküpleni KŠ 1754, 119; ár ſzo tajili, ka bi on bio Meſſiás KŠ 1771, 262; miloscsa teliko doprnása, ka ſze mi za pravicne dr'zimo KŠ 1771, 442; znati, i vörvati je potrejbno, Ka je düſa Csloveka nemrtelna KMK 1780, 6; vörjem, ka ſzi ti eti KM 1783, 3; peſzmi ſzo tak poſztávlene, ka ſze lejko nájdejo BKM 1789, 4; tak, ka je vu niſteroj ſtrofi vecs tálov recsicz (ſyllab) bilou BKM 1789, 2b; on ſzi je pri deczi ſzpot ſzpravo meſzto toga, ka bi jo poſztraſo KM 1790, 20; i rávno té je zrok, ka je vogrszki Jezik pote'seni, i zavr'seni, ka sze vogrszki Bábel ne more dogotoviti KOJ 1833, V; vszáki malo krvi vu edno szklejczo püsztécs, ka ga vszepovszéd kamkoli de nyé pelao naszledüvali bodejo KOJ 1848, 7; Te neveren je tak gizdav i szrdit, ka nikoga neprestima TA 1848, 8; racsunali szo, ka pomáganye dobijo [Hercegovci] od Szrbie i od Csarnegore poglavnikov AI 1875, kaz. br. 3; Ka sze naj od gláda szmrti resijo od nasega országa szo hrányeni AI 1875, kaz. br. 3; Vampir pa to návado má, ka tém spajéčim lidém i stárim krv sceca AI 1878, 7; naj vsaki tvojo példo vidi ino zná, ka je notri tákše dête stôpilo, štero BJ 1886, 4
Planinstvo
KA -ja m
Črnovrški
ka
Celotno geslo Kostelski
kakaː vez.
Celotno geslo Etimološki
-ka – glej -kaj
Pravopis
..ka ž. prip. obr.
1. člov. 'manjšalnost' ženíčka; nečlov. žlíčka
2. člov. 'ljubkovalnost' debelúška, ženíčka, žênka; nečlov. lisíčka; potíčka
3. člov. 'ženski par moškemu' brálka, meščánka, váruška, Drávograjčanka, Slovénka
Jezikovna
Kaj, ka, kva – kuga?

Razlaga v etimološkem slovarju za besedo kaj je na del mojega vprašanja glede vseh teh različnih oblik iste vprašalnice že odgovorila, še vedno pa se mi poraja vprašanje, od kod pogovorni vprašalnici kva in kuga. Je res kaj na tem, da so kva k nam prinesli Francozi (quoi?), ali se je tisti v vrinil v besedo kot del naravnega razvoja jezika? In kuga, ki skorajda nima nobene podobnosti z ostalimi oblikami?

Celotno geslo Etimološki
kā-li – glej li
Število zadetkov: 23