Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Prekmurski
čréda tudi čréjda -e ž čreda: velika csrejda ſzviny KŠ 1771, 115; csrejda KOJ 1833, 177; csrêda AI 1876 N, 10; varjüje čredo AI 1878, 7; Pazite i na vſzo csrejdo KŠ 1771, 406; pren. i bode edna csrejda KŠ 1771, 300; bodoucso csrejdo Bo'zo KŠ 1771, 712; csrêda jezusova KAJ 1848, III
Prekmurski
gmájna tudi gmáina -e ž cerkvena skupnost, zlasti pri evangeličanih: czejla czérkev ali gmajna KŠ 1771, 519; Csuta je pa eta rejcs vu vühaj te gmajne KŠ 1771, 377; Gmajne za Evangelioma ſzrecsno naprej idejnye, molitev KŠ 1771, 350; skolnika nemske Gmajne vu N. Csobi BKM 1789, 3b; z-gmájne krsztsánszke vövrgao KOJ 1848, 64; povej czérkvi (gmajni, ſzpráviscſi) KŠ 1754, 195; Gmajni Bo'zoj bodoucsoj vu Korinthuſi KŠ 1771, 490; ſzte pozváni vu tuvárostvo (gmaino) nyegovoga ſzina Jezussa Kristussa SM 1747, 19; nám je pa vucsitela posztavo Sz. Mater Cérkev (obcsino, szpráviscse, gmájno krsztsenikov) KOJ 1845, 74; po czejloj gmajni KŠ 1747, 195; te znamenitejse vu gmajni pozdrávla KŠ 1771, 484; vu Antiochie gmajni KŠ 1771, 380; poſztano je veliki ſztrájh nad czejlov gmajnov KŠ 1771, 354; vſzejm obcsinſzkim Á'ziánſzkim gmajnam KŠ 1771, 725; Evangyelicsánszkim gmainam BRM 1823, I; poglednovsi te Szlovenſzke Gmaine BRM 1823, IV; ka bi vám eta ſzvedocso po gmajnaj KŠ 1771, 808
Prekmurski
Ìzrael -a m Izrael, izraelsko ljudstvo: Izrael ne pozna náſz KŠ 1754, 150; Izrael, vcſini N. T. Bo'ze verno lüſztvo BKM 1789, 7; Izrael, ne ſzpozábiſze zméne KŠ 1754, 216; Izrael! v tvojem Goszpodni Polo'zi tvoje vüpanye BKM 1789, 8b; Oh varivács Izraela KŠ 1754, 250; Med hválmi Izraela prebivajoucsi BKM 1789, 8b; ſzvetloſzt i tvojemu lüſztvo Israelu Diko SM 1747, 58; Bog oſzlobodi Israela vſze nyegove nevoile SM 1747, 94; Izraela ſzlugo ſzvojga Je kszebi verno prijao BKM 1789, 16; ſze je nigdár nej tak csüdno delo ſzkázalo v Izraeli KŠ 1771, 30; niti vu Izraeli ſzam tákse vore nej najſao KŠ 1771, 25
Prekmurski
nèmški -a -o prid. nemški: akobiſze katechismus nemſski na naſſ ſzlovenſzki jezik oberno TF 1715, 9; Némski Racsún KMS 1780, A9b; napiſzek Nemski ali Vogrſzki ká'ze BKM 1789, 5; Té je znémskoga preobrno Réd Zvelicsánſztva KŠ 1754, 3b; doſzta lejpi zNemskoga obrnyeni pejſzen vö dao ſtámpati BKM 1789, 3b; nisteri z-nemskoga roda rodjeni AI 1875, kaz. br. 1; skolnika Nemske Gmajne vu N. Csobi BKM 1789, 3b; Na példo vám poſztávim Nemski národ BKM 1789, 6; nisteri szo szamih nemski gvant noszili AI 1875, kaz. br. 1; szo vecsfárti dalecs notri po nemskoj zemli stonkali KOJ 1848, 8
Prekmurski
nòtri djáti ~ dènem dov. vstaviti: Tak, csi sze pred okoncsanyom komaj preminoucsega vrejmena v-kázavnom módusi n litera notridene KOJ 1833, 88; vszigdár eto málo rejcs: mint zmesz notridenemo KOJ 1833, 134
Prekmurski
premènjati -am dov.
1. spremeniti: Tanácsa nescse premenyati BRM 1823, 325
2. prilagoditi, prilikovati: szlejdnyo z litero na szvojo prvo premenyajo KOJ 1833, 144
premenjávši -a -e spreminjajoč: etaksi verbumi té litere na n premenjavsi do ni meli v-nekoncsivnom módusi KOJ 1833, 90
Prekmurski
pr̀vi -a -o vrstil. štev.
1. prvi, ki v zapovrstju ustreza številu ena: Ja ſzem te prvi i te ſzlejdnyi KŠ 1754, 87; Ka je Kriſztus mogo prvi zgori ſztanenyá mrtvi ſzvetloſzt nazviſcsávati KŠ 1771, 423; Prvi Táo KM 1783, 1; Prvi Táo KM 1796, (3); Ár da bi te prvi cslovik ſztvorjen bio SIZ 1807, 7; Prvi tál BRM 1823, V; “Prijátel”- a prvi broj AI 1875, kaz. br. 8; Prva oſzoba vu Bo'zánſztvi KŠ 1754, 89; Prva Bo'sánſzka Perſona ſze imenüje Ocsa KMK 1780, 8; Prva Molitev KM 1783, 1; moja prva du'znoszt bode AI 1875, kaz. br. 8; je prvo ſzveſztvo, tou je Krſzt KŠ 1754, 6; To prvo je eto KŠ 1771, A2b; meszto Benetke Vogleja je prvo bilou KOJ 1848, 4; od prvoga N. Z. Szvesztva KŠ 1754, 184; Od Apoſztolſzke Vöre vadlüványa prvoga Stüka KMK 1780, 8; ſze je pascso na obracsanye prvoga piſzma KŠ 1771, A4b; Vſze tri prve táble KŠ 1754, 8; vlicsé po tiſztoj od prve hüdoube bolvánſzke na dobrouto KŠ 1771, 433; k prvomi šeregi se slišijo hrbetnični AI 1878, 5; ár je prvi plod ſzvoji csrejd áldüvao KM 1796, 8; Povej mi prvo Bo'zo zapouvid KŠ 1754, 8; prineſzte to prvo ſzüknyo KŠ 1771, 223; ki bi eto prvo moje delo zácso grajati BKM 1789, 8b; ka je Paveo vu ſzvojem prvom robſztvi KŠ 1771, 434; V-tom prvom Gráduváli BRM 1823, II; V-prvom szedsztvi od krála orszácskoj szpráviscsi poszlano piszmo sze precsté AI 1875, kaz. br. 1; p .. pridávnik te je na prvoj-sztubi AIN 1876, 29; Jeli ſze protivi ſz-prvov zapouvidjov KMK 1780, 37; od vrága po naſſi, prvi roditeli KŠ 1754, 70; Tri perve zapoveidi TF 1715, 12; Vti prvi knigaj je tüdi doſzta lejpi pejſzen vö dao ſtámpati BKM 1789, 3b; 'senſzko, ino je nyou k-tomi prvomi csloveki pelao SIZ 1807, 7
2. v zvezi prvi človek Adam: od ſzpadája prvoga csloveka KM 1796, 5; 'senſzko, ino je nyou k-tomi prvomi csloveki pelao SIZ 1807, 7
3. prejšnji, nekdanji, prvoten: Vogrinje szo szvojo prvo domovino v-Azii meli KOJ 1848, 6; i dáj mi nazáj to prvo zdrávje KŠ 1754, 242; i ſzprvim Dühá ſzvétoga piſzmom zglihani KŠ 1771, A4a; Kákſo lübézen ſzo meli prvi krſztsanye k-Jezuſi KŠ 1771, 339; Zrok toga je naſſi prvi roditelov v-grejh opádnenyé KŠ 1754, 124; csi poglédnes ete, i prve peſzmi BKM 1789, 4b; Kak je on gucſo 'ze dávno Naſim prvim Ocsákom BKM 1789, 17; kak je na grejsne prve naſſe Otsáke vrgao KM 1796, 8; ta ſzlejdnya csloveka tiſztoga ſzo hüſa od prvi KŠ 1771, 41
pr̀vi -a -o sam. prvi: kak 'smetno je prvomi po nevtrejtoj pouti hoditi KOJ 1833, VI
Prekmurski
skončávati -am nedov.
1. končevati: Szmrt mi 'sitek ſzkoncsáva SŠ 1796, 135
2. opravljati, izpolnjevati: molitve, kotera ſze pred jeiſztvinov ſzkoncſávajo TF 1715, 45; i 'zelejnye tejla ne ſzkoncsávajte KŠ 1771, 568; edna kotriga gledôcs vcsenyá szkoncsáva, csi deca ne hodi zrédom v-sôlo AIP 1876, br. 4, 2; Szkoro vsze nase ôpravice z-rokami szkoncsávamo KAJ 1870, 34; vaſi bratje te iſzte trplivoſzti ſzkoncsávajo KŠ 1771, 713; Ka Bôg obecsa, vſza ſzkoncsáva BRM 1823, 3
3. določati, odločati: Szkoro vszáki cslovek te szkoncsáva od szvoje vrêdnoszti AIP 1876, br. 3, 1
skončávati se -am se
1. dogajati se, opravljati se: Ár ſze moucs moja vu nemocsnoszti ſzkoncsáva KŠ 1771, 551; Ka je ſzvéta Meſſa, ka ſze v-nyej ſzkoncsáva KMK 1780, 50; Pred liczom tvojim sze naj szôdba moja szkoncsáva TA 1848, 11
2. končevati se: Ete britki 'zitek, gda ſze ti ſzkoncsáva BKM 1789, 414; Ete britki 'sitek, gda ſze ti ſzkoncsáva SŠ 1796, 134; Ete krátki 'zitek gda ſze ti ſzkoncsáva BRM 1823, 216; Glávnih racsúnov vno'sinszki nominativus zvün réda sze i z-literov n tüdi szkoncsáva KOJ 1833, 33
skončavajóuči -a -e končujoč: Ár rejcs ſzkoncsávajoucsi právi KŠ 1771, 469
skončávavši -a -e ko je končeval: Po vöri ſze je Jo'zef, ſzkoncsávavſi 'zitek, ſzpoumeno KŠ 1771, 692
Prekmurski
vèren -rna -o prid.
1. zvest: Boug je zmoſen ino veren SM 1747, 73; Verni je Bog SM 1747, 19; Vſze ono, kotero veren i preporodjen krſztsenik cſini KŠ 1754, 79; dobro je, ſzluga dober i veren KŠ 1771, 84; moj veren Priáteo BKM 1789, 8b; Ti veren angel düse moje KAJ 1848, 4; tvoj veren prijátel János KAJ 1870, 81; ete mila Doike nyé verna ſzlüsba TF 1715, 7; Verna je ta rejcs KŠ 1771, 639; Národa cslecsega, Verna Tanácsnika BKM 1789, 17; Na ſteroga je ráta 3. po vernom zti drugi Apoſtolov KŠ 1771, 757; Verni bratje KAJ 1870, 133; dú'sni szmo kakti verne kotrige sze szkrbeti KOJ 1833, VII; vſzeh Angelov, i verni vſzej verni kotrig Kriſztusevi blá'zenſztvo KŠ 1754, 132; Tákſa moucs vſzeim vernim Duſſevnim Paſztérom dána TF 1715, 34
2. veren, verujoč: Kak dreſzélno Verna Dussa tebi ſzpeiva SM 1747, 91; kricsio, kaiſzo oni verni kerſchanje TF 1715, 4; Izrael, vcſini N. T. Bo'ze verno lüſztvo BKM 1789, 7; Verno lüdſztvo ſzprávlaj ſze BRM 1823, 6; Na ſtero pomozi vſzákoga vernoga kerschenika TF 1715, 48; Morejo li verni ino bogábojécſi Kerſzcseniczi terpeti SM 1747, 28; ki ſzo bili zobrizávanya verni KŠ 1771, 375; Mi krsztseniczi verni BKM 1789, 13; I vszê düs verni varivács KAJ 1848, 6; to mleiko návuka nebeſzkoga kriſtuſevim vernim predkláda TF 1715, 7; Boug zapoved vſzeim vernim kerſchenikom vönka zgláſzo TF 1715, 12; onda vernim lüdem veſzelo sché biti SM 1747, 83; csi ſze za verne Krſztsane dr'zimo KŠ 1754, 21
nájvèrnejši -a -e najzvestejši: moje düse naj vernejsemi paſztéri KŠ 1754, 229
vèrni -a -o sam. verni: obderſzi ovoga tvojega vernoga SM 1747, 63; ár ſzo vſzi verni li edno tejlo vKriſztuſi KŠ 1754, 129; Hodte moi verni vu orſzágh Nebeſzki SM 1747, 83; Vezélte sze vszi verni BRM 1823, 5; daga vu vſzeh Angelov i verni Tuvárostvo noter pelaio SM 1747, 62; je vecs ti nepravicsní, liki ti verni Bo'zi bilou KŠ 1754, 11a; Od ti verni ſze je i Theologus zváo KŠ 1771, 260; Vecsna ſzvetloſzt tvoji vernih BKM 1789, 4; I obdr'zitel vſzej verni BKM 1789, 3; Blá'zeni gláſz! Verni radoſzt BRM 1823, 7; ár je mali ti verni med szinmi cslovecsimi TA 1848, 9; koga ſzi vſzem tvoim vernim ſzpravil SM 1747, 64; A tim vernim pa dén veſzélja BKM 1789, 9; Jezus Scsé vernim i poniznim Zvelicsanye dati BRM 1823, 6; obarui náſz tve verne SM 1747, 87; I zracsúnaj me med te verne KŠ 1754, 272; da rejſis i verne obdr'zis BKM 1789, 2; Vzemi me med verne Tvoje BRM 1823, 9; Od grejha tejla vu verni KŠ 1771, 461; Tak ſze Boug ſzmilüje nad vernimi BKM 1789, 355; Ki tebé nedicsijo z-vernimi KAJ 1848; ka te Pavel vcsi, te verni BRM 1823, 3; kai Boug ſzve verne oſztávi SM 1747, 73
Prekmurski
zákon -a m
1. zakon, zaveza: Eto je te Zákon, steroga jaſz hocſen vcsiniti SM 1747, 18; ete pehár je Nouvi Zákon vu mojoj krvi KŠ 1754, 202; proroküvanye Je znamenüvalo Sz. Krſzt N. Zákona KŠ 1754, 185; vſzi Sztároga i Nouvoga Zákona verni lidjé KŠ 1754, 9b; i ſzpoumeno bi ſze ſzvojega ſzvétoga zákona KŠ 1771, 166; lübi zákon ſzvéti SM 1747, 88; Escse vu Szt. Zákoni KŠ 1754, 185; ſzvojo ſz. rejcs, kako jo je dáo gori zapiſzati, vu ſztárom Zákoni KŠ 1771, A2b; Zobcſinſzkim Zákonom gledocs na nyegovo ſztálnoſzt SM 1747, 33; kih je ſzinovcsina i dika i zákonye KŠ 1771, 467
2. svetopisemska knjiga: ki je na ete jezik czejli Nouvi Zákon obrnyeni KŠ 1771, A7a
3. zakonska zveza: Szédmi: Hi'sni zákon KM 1790, 111; je vu jáko ſzmoutnom hi'snom zákoni 'siveo KM 1790, 66
Število zadetkov: 10