Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
národ -a stil. -óda m (á, ọ́)
1. skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavest: ljudstvo se je izoblikovalo v narod; izkoriščani, neodvisni narodi / češki, slovenski narod; evropski, azijski narodi / postali smo svoboden narod s svojo državo; vezi manjšine z matičnim narodom; pravica narodov do samoodločbe / Smrt fašizmu – svobodo narodu med narodnoosvobodilnim bojem in prva leta po 1945 pozdrav udeležencev narodnoosvobodilnega boja; zaključek uradnih dopisov; Osvobodilna fronta (slovenskega naroda) slovenska narodnoosvobodilna organizacija, ustanovljena 27. aprila 1941
// s prilastkom taka skupnost, za katero je značilna kaka dejavnost: Grki so pomorski narod / ekspr.: narod hlapcev, poštenjakov; narod pesnikov in mislecev
// skupnost ljudi, ki jih druži skupen izvor, skupna preteklost, podoben jezik, običaji; ljudstvo: vpadi barbarskih narodov / nomadski, pastirski narodi / preseljevanje narodov v 6. stoletju
2. v nekaterih družbenih ureditvah večinski, zlasti socialno nižji družbeni sloji: narod je trpel lakoto, mogočniki pa so se zabavali; pesmi je nabral med narodom / izrazi so vzeti iz naroda / nizki, preprosti narod
3. ed., nižje pog. ljudje, ljudstvo: poglej, koliko naroda je prišlo / tepla sta se, narod pa se je zabaval gledalci, opazovalci
4. publ. država: odnosi med narodi
● 
Organizacija združenih narodov organizacija velike večine držav, katere cilj je krepiti sodelovanje med narodi in ohraniti mir na svetu; ekspr. staro Avstrijo so imenovali ječo narodov državo, v kateri so nekateri narodi zatirani; publ. pomlad narodov leto 1848 v stari Avstriji, ko so nenemški narodi zahtevali svoje narodne pravice; publ. vrata narodov naravni prehodi med gorovji, skozi katere so potovala ljudstva, zlasti iz Azije v Evropo; red zaslug za narod z zlato zvezdo v socializmu visoko jugoslovansko odlikovanje za družbenopolitične in vojaške zasluge
♦ 
antr. hamitski, semitski narodi; pravn. zbor narodov od 1953 do 1974 zbor (zvezne skupščine) za varstvo enakopravnosti narodov Jugoslavije; zgod. Društvo narodov po prvi svetovni vojni ustanovljena organizacija večjega števila držav, katere cilj je bil krepiti sodelovanje med narodi in ohraniti mir na svetu
Celotno geslo Sinonimni
národ -a m
skupnost ljudi, navadno na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo skupno zavestpojmovnik
SINONIMI:
publ. nacija, ekspr. narodič, vznes. rod1
Pravopis
národ -a m (á) slovenski ~; slovanski ~i; skup., sleng. Koliko ~a je prišlo ljudi
Celotno geslo Etimološki
národ -a m
Pleteršnik
národ (dodatek k slovarju), dodaj na koncu: nav. národ, národa.
Pleteršnik
národ,* -rǫ́da, m. 1) die Nation, der Volksstamm, das Volk, Guts., Jarn., Mur., Cig., Jan., nk.; — 2) = rod, die Generation, Dict.; — 3) = porod, die Geburt, ogr.-C.
Prekmurski
národ -a m
1. ljudje, ljudstvo: Vi pa národ ſzvéti, lüſztvo laſztivno KŠ 1754, 104; Vi ſzte pa národ ſzvéti KŠ 1771, 706; cslovecsánſzki národ ſze tak ne bi povnou'sao KM 1790, 88; najbi ſze narájao ino povno'sávao národ cslovecsánſzki SIZ 1807, 8; zdr'závecz cslovecsánſzkoga národa ſzodecz KŠ 1754, 229; vido je vnogo národa KŠ 1771, 48; Bo'se, ki ſzi vno'ſino poganſzkoga národa pripelao KM 1783, 90; Národa cslovecsega BKM 1789, 17; obari je od národa etoga TA 1848, 10; kucsa, v-steroj od národa zabráni poszlavci szedijo AI 1875, kaz. br. 2; I eto delo je drugo Bo'ze ſzkrbi kcslovecsánſzkomi národi ſzvedouſztvo KŠ 1771, A4a; dopuſzti cslovecsánſzkomi národi právo ſzpoznati KM 1783, 19; ſze je dobrouta Bo'sa vo ſzkázala k-národi cslovecsánſzkomi SIZ 1807, 8; I ſztvouro je zedne krvi veſz národ cslovecsánſzki KŠ 1771, 396; ki ſzo potop napelali na veſz cslovecsánſzki národ KM 1796, 10; Naj bodete ſzrejdi med etim zaſzükanim i preobrnyenim národom KŠ 1771, 595; i ſzidite ſzoudivſi dvanájſzet národov Izraelſzki KŠ 1771, 246; Szvéti ſzi ino med vſzem Národom i na zemli BKM 1789, 152
2. narod: Vogrszki národ ete Ország priszvojivsi KOJ 1833, X; szlovenszki jezik gucsécsi národ AI 1875, kaz. br. 3; kákſega goder národa cslovik TF 1715, 14; dabi je niki z-'Zidovſzkoga národa obrnyeni KŠ 1771, 555; na haszek szlovenszkoga národa KM 1783, nasl. str.; na haszek szlovenszkoga národa SŠ 1796, 1; Vszákoga Národa napinyávanye KOJ 1833, IX; Almos z-szega vogerszkoga národa KOJ 1848, 7; od národa do národov bom brez nevôle TA 1848, 8; li 'Zidovſzkomi národi dáne KŠ 1754, 6; a ſzvojemi národi pa na zvelicsanye KŠ 1771, A7a; Mir bojdi vſzákomi csloveki, Ino národi BKM 1789, 34; Meo je i na veſz Szlovenſzki národ ſzkrb KŠ 1771, A5b; med moj ſzlovenſzki národ pouzvo BKM 1789, 3b; kaj je vu vſzákom národi tákse mo'záke gori oſznáj'zo KŠ 1771, A7b; Dabi ſze záto tá nevola med naſſim Szlovenſzkim národom zvrácſiti mogla KŠ 1754, 5a; gda je Bo'za ſzlü'zba na meſzti bila eſcse med naſim národom BKM 1789, 2b; steriva národa tudi szlovenszki jezik gucsita AI 1875, kaz. br. 3; Blagoſzlovleni bodeio vſzih národi SM 1747, 9; naj ga po vſzem ſzvejti vſzi národi razmijo KŠ 1771, A4b; cséſzt bo ti dávali Vu radoſzti vſzi národje BKM 1789, 6; Ár ovo vſzi národi Blaj'zeno do me pravili BKM 1789, 16; ka bi nyihov Jezik vszi Národje polübili KOJ 1833, VIII; Eti sze vszi národje Zemlé prav blagoszlávlajo KAJ 1848, 6; v-Pannonio teliko národov pride KOJ 1848, 6; od národa do národov bom brez nevôle TA 1848, 8; Apoſtole, gda je je kvſzejm národom poſzlao KŠ 1771, A4b; i vcſite vſze národe KŠ 1754, 187; vcsite vſze národe KŠ 1771, 99; szo Vogri drüge národe med szébe notri prijali KOJ 1833, X; i bode národe prav ravnao TA 1848, 7; Ete szlovenszke národe ruszki vladár pomága AI 1875, kaz. br. 3; I med vſzejmi národmi ſze more prvle Evengyeliom predgati KŠ 1771, 143; To zmo'znoſzt nyegovo Szká'ze nyega delo Med ſzveta národmi BRM 1823, 10; ki z-Gotmi ino drügimi národmi zdru'zen ide z-Pannonie KOJ 1848, 5; 'zoltáre bom ti szpevao med národmi TA 1848, 45
Vorenc
narod1 mF5, jus gentiumvſih narodou gmain praviza; nationarod; natio crudelisnevſmileni narod; natio exteravunaini narod; natio ItalaLaṡhki narod
Vorenc
narod2 mcognationarod, rúd, ṡhlahta
Vorenc
narod3 mgeneratio, geniturarojenîe, narod
Besedje16
narod sam. m ♦ P: 2 (DB 1584-Reg3, MD 1592-hrv.)
Urbanizem
národ -a m
Geografija
národ -a m
Celotno geslo Kostelski
narodˈnaːrȯt -rȯda m
Pravo
národ -a m
Pravo
mátični národ -ega -a m
Pravopis
Slovénski národ -ega -a m, stvar. i. (ẹ́ á) |slovenski časopis|
Število zadetkov: 17