Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

Terminološka
Protimikrobna odpornost
Prosimo vas za mnenje o slovenskem ustrezniku angleškega termina antimicrobial resistance , s katerim označujemo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V slovenščini se najpogosteje pojavljata dva ustreznika, in sicer odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom , ki je natančnejše, vendar opisno poimenovanje, in protimikrobna odpornost , ki je gospodarnejše, vendar po mnenju strokovnjakov pojma ne označuje ustrezno. Vprašanje poslano: 13. 1. 2017
Terminološka
Prst in tla
V Sloveniji obstaja terminološka zadrega pri uporabi terminov prst , tla in zemlja . Med seboj se nekako ne uspeta dogovoriti geografska in agronomska (pedološka) stroka. Strokovne definicije, kaj naj bi to bilo, so jasne in nesporne za vsako stroko posebej. Definicije ene in druge stroke so povzete v dveh strokovnih prispevkih v Geografskem obzorniku , in sicer v prispevku B. Vrščaja Zakaj rečemo prst, tla, zemlja (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 4–13) in v prispevku B. Repeta 50 odtenkov rjave (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 14–21). Kar geografi razumemo kot prst ter pedologi kot tla , je enako, pedologi pa tla in prst ločujejo. Geografi tradicionalno uporabljajo termin prst , pedologi pa tla . Vsi pa v pogovornem jeziku uporabljamo zemlja . Ko trčimo skupaj, vedno pride do spora. Težave nastajajo tudi pri prevodih evropske zakonodaje. Kaj svetujete s stališča terminologije? Vprašanje poslano: 29. 3. 2018
Terminološka
Računalniško obdeljiva datoteka
Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file , s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je pomensko ustrezna? Vprašanje poslano: 1. 6. 2016
Terminološka
Računalništvo v megli, računalništvo na robu
Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing , ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za komunikacijo, konfiguracijo in upravljanje s podatki.  Fog computing se pogosto uporablja skupaj z angleškim terminom edge computing , ki označuje drugačno obdelavo podatkov, katere del je opravljen že na posameznih napravah, vključenih v lokalno mrežo, vsaka od njih pa prispeva svoj delež k obdelavi informacije. Naši pomisleki pri dobesednem prevodu angleških terminov so predvsem v povezavi s frazemom »prodajanje megle«, saj bi morebitne stranke lahko dobile negativno predstavo, da gre za slab ali neprimeren način dela v računalništvu, po drugi strani pa se nam zdi termin edge computing super, ker vzbuja asociacijo na računalništvo na »špici razvoja«. V obeh primerih pa je verjetno najbolje poleg slovenskega termina v oklepaju obdržati izvirni angleški termin. Kaj menite vi? Vprašanje poslano: 24. 11. 2017
Terminološka
Raziglanje
Prosil bi vas za nasvet, kateri slovenski termin je najustreznejši za oznako tehnološkega postopka, pri katerem se z obdelovanca odstrani igla, ki nastane kot ostanek materiala na mestu obdelave, npr. struženja, rezkanja, vrtanja, brušenja. V strokovnih besedilih se za opisani postopek pojavljajo različni termini, npr. raziglanje , raziglevanje , raziglavanje , razigljevanje , raziglati , razigliti . Za potrebe urejanja tehnične dokumentacije bi potrebovali enoznačen termin. Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 6. 3. 2017
Terminološka
Razklad
Na področju lesarstva oziroma primarne obdelave lesa se za poimenovanje tovora hlodov ali desk, ki se po transportu zložijo v skladovnice, uporablja termin razklad . Glede na to da besede razklad ne najdemo v SSKJ, nas zanima, če je termin ustrezen? V primeru, da je odgovor pritrdilen, nas zanima tudi to, če je termin razklad števen? Pogosto namreč govorimo o dveh, treh ali več tovrstnih skladovnicah. Vprašanje poslano: 5. 11. 2014
Terminološka
Različne vrste kromatografij
Pri pedagoškem delu se srečujem z izrazi s področja kemije in biokemije, pri katerih opažam različno rabo, zlasti glede ustreznosti poimenovanja in zapisovanja nekaterih metod. Pri čiščenju beljakovin s kromatografskimi postopki uporabljamo različne vrste kromatografij , ki se med seboj razlikujejo po principu ločevanja. Vedno gre za to, da imajo beljakovine v heterogenem vzorcu različno hitrost potovanja skozi stekleno ali kovinsko cev, napolnjeno z nosilcem, razlika v hitrosti potovanja pa je posledica interakcij z nosilcem. Metoda, pri kateri interakcije potekajo preko izmenjave ionov, se imenuje ionsko izmenjevalna kromatografija . Prvi del termina je pogosto zapisan z vezajem ( ionsko-izmenjevalna ), redko tudi skupaj ( ionskoi zmenjevalna ). Pojavlja pa se tudi zapis ionska izmenjevalna kromatografija . Ker so ioni lahko nabiti pozitivno ali negativno, obstajata tudi termina kationsko izmenjevalna kromatografija in anionsko izmenjevalna kromatografija , spet z vsemi različnimi načini pisanja, včasih pa celo anionska kromatografija in kationska kromatografija . Drugi tip kromatografije temelji na interakcijah med na nosilec pripeto molekulo in vzorcem. Govorimo o afinitetni kromatografiji . Včasih je na nosilec pripeta kovina, pogosto tudi nikelj . To metodo imenujemo nikelj afinitetna kromatografija , kar je večinoma zapisano z vezajem, ne pa vedno. Podobno je z glutation afinitetno kromatografijo , ko je na nosilec vezan glutation . Zanima me torej, kdaj je pri kromatografskih metodah smiselno pisanje skupaj, kdaj z vezajem in kdaj brez. Zanima me tudi, ali je izraz ionska izmenjevalna kromatografija ustrezen, ko gre za metodo, ki temelji na izmenjavi ionov. Vprašanje poslano: 3. 8. 2016
Terminološka
Razmaščevalec
Tovarna kemijskih izdelkov bo dala na trg novo čistilo, ki ga želijo oglaševati kot razmaščevalec . Čistilo je namenjeno odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji. Težava je v tem, da izraza razmaščevalec ni v nobenem slovarju, čeprav ga uporablja veliko slovenskih proizvajalcev. Vprašanje poslano: 6. 11. 2015
Terminološka
Razogljičenje
Zanima nas vaše mnenje o prevodu angleškega izraza decarbonisation , ki so ga evropske institucije začele uporabljati v zvezi z novo energetsko unijo. Tipična zveza je recimo decarbonising the economy . Izraz pomeni 'postopno prenehanje odvisnosti (gospodarstva) od fosilnih goriv, ki vsebujejo ogljik'. Glede na to, da že imamo termin nizkoogljično gospodarstvo , predlagamo razogljičevanje ( decarbonising ) oziroma razogljičenje ( decarbonisation ). Vprašanje poslano: 4. 3. 2015
Terminološka
Razoroževanje
Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo decommissioning of weapons , ki označuje proces umika orožja iz aktivne rabe in se pogosto uporablja v zvezi z Irsko republikansko armado in mirovnimi pogajanji na Severnem Irskem. V slovenščini se za omenjeno besedno zvezo uporabljajo različni ustrezniki, največkrat razorožitev in predaja orožja , ki pa so po našem mnenju preozki. Zato mislimo, da bi bilo ustreznejše uporabiti drug oziroma nov ustreznik. Kaj menite o zvezi dekomisija orožja ? Pomislili smo tudi na zvezo odpis orožja , a se nam zdi preozka. Vprašanje poslano: 30. 3. 2015
Terminološka
Razvojna država
Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state , ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Japonska). Developmental state označuje državo, ki strogo nadzoruje in posega v vse sfere družbeno-ekonomskega in političnega življenja z namenom doseganja hitre gospodarske rasti. Zanjo je vedno značilna določena stopnja avtoritarnosti in represije. V slovenščini sicer obstaja prevod razvojna država , vendar je po mojem mnenju preveč splošen in se ne nanaša vedno na specifično rabo v vzhodnoazijskem kontekstu. Ali bi lahko predlagali ustreznejši slovenski termin? Kaj menite o razvojniški državi ? Druga zadrega pa so termini, ki se nanašajo na developmental state . Na primer developmental urbanisation , developmental city itd., kot oznako za specifično obliko urbanizacije, mest, ki so značilna v državah, poimenovanih kot developmental state . Kako naj bi poimenovali developmentalism , ki označuje ideologijo razvojne države? Vprašanje poslano: 22. 10. 2017
Terminološka
Referenčni koordinatni sistem
Zanima me, kakšno je pravilo pri prevajanju večbesednih terminov iz angleščine. Npr. termin geographic information system se prevaja kot geografski informacijski sistem ; vrstni red sestavin je tak kot v angleškem terminu. Po drugi strani pa se pri terminu coordinate reference system , ki označuje »siste/m/ za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temelj/i/ na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku« ( spletna stran Evropske komisije ), pojavljata dva slovenska ustreznika z različnim zaporedjem pridevnikov: referenčni koordinatni sistem in koordinatni referenčni sistem . V terminih, ki označujejo povezane pojme, je vrstni red sestavin iz angleškega termina ohranjen tudi v slovenskem, npr. ang. terrestrial reference system – slov. terestrični referenčni sistem , ang. spatial reference system – slov. prostorski referenčni sistem , ang. vertical reference system – slov. vertikalni referenčni sistem . Katero zaporedje je boljše in zakaj? Vprašanje poslano: 6. 1. 2017
Terminološka
Referent
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin policy officer? Termin se pogosto pojavlja v angleških besedilih. Gre za osebo, ki v državni/evropski upravi skrbi za oblikovanje politike nekega področja, zbira in analizira informacije, komunicira z notranjim in zunanjim svetom, pripravlja konference itn. Ustreznega prevoda za ta termin v slovenščini še ni, prav tako ni posebnega delovnega mesta  v slovenskem sistemu javne uprave, ki bi predvidelo prav takšno delo, saj je opis tako splošen, da ga lahko opravlja kdorkoli. Pri tovrstnih prevodih se v slovenščini pogosto pojavlja angleška ustreznica v oklepaju. Terminološke rešitve so vedno prilagojene konkretni vsebini, kar dokazujejo tudi izbrani primeri, saj se največkrat dodaja področje, na katerem ponujajo tovrstno delovno mesto. Stroka zavrača izraz, ki bi vseboval besedo uradnik, saj naj bi bila s sistemizacijo javne uprave tovrstna mesta že zasedena. Vprašanje poslano:  20. 3. 2012
Terminološka
Regulativni organ
Prosim za pomoč pri ustreznem prevodu angleškega termina regulatory authority , ki ne označuje nadzornega, upravnega ali izvršnega organa, ampak organ za urejanje in sprejemanje predpisov. V dokumentih se pojavljajo tri slovenske različice: regulativni organ , regulatorni organ in redko regulacijski organ . Katera različica je najustreznejša? Vprašanje poslano: 9. 10. 2018
Terminološka
Rešeno drevo, rešeni les
Zanima me, kako na področju oblikovanja pohištva poimenovati drevje, ki ni bilo posekano z namenom pridobivanja lesa, ampak zaradi sanacijskih, sanitarnih ali drugih vzrokov, npr. spora med sosedi, gradnje nove hiše. Gre predvsem za drevje, ki raste v urbanem okolju. Angleški termin je salvaged tree . Ustrezno poimenovanje se mi zdi rešeno drevo , saj se drevo, ki je z vidika industrije oz. množične proizvodnje neuporabno, uporabi za izdelavo unikatnega pohištva.   Vprašanje poslano: 18. 2. 2015
Terminološka
Samokvantificiranje
Iščem pomoč pri najustreznejši rešitvi za angleški termin quantified self . V slovenščini še nimamo ustaljenega izraza, nekateri ga prevajajo kot samomerjenje , drugi kot merjenje oz. kvantificiranje sebe . Gre pa za več kot le merjenje: podatke, ki jih posameznik pridobiva o sebi s pomočjo pametnih telefonov, nosljivih naprav in podobnim, potem ta oseba analizira, deli z drugimi, primerja. Predvsem pa se na osnovi pridobljenih podatkov spoznava, na novo vzpostavlja, določa, kdo je in kakšna oseba bi želela postati v prihodnosti. Vodilo gibanja The qunatified self je »Spoznaj samega sebe preko številk«. V nekaterih jezikih pa kar ohranjajo termin quantified self in kratico QS (npr. nemščina, španščina, tudi pri nas nekatere stroke izraza še ne prevajajo). Vprašanje poslano: 10. 8. 2016
Terminološka
Samostojni ogled
Zanima me, kateri je slovenski ustreznik angleškega termina self-guided tour , ki označuje ogled, pri katerem si obiskovalec ogleda znamenitosti, razstavo itd. samostojno, tj. brez prisotnosti turističnega vodnika, kustosa itd. Vprašanje poslano: 5. 1. 2016
Terminološka
Semenski kapital
Ali je slovenski termin semenski kapital primeren ustreznik za angleški termin seed capital ali bi bilo bolje – zaradi lažjega prepoznavanja pojma, ki ga termin označuje, oz. sporazumevanja – pristati kar na angleški termin z zapisom v narekovajih? Termin semenski kapital po 4. členu Zakona o družbah tveganega kapitala označuje kapital, ki je potreben pri financiranju razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja. Gre v glavnem za kapital podjetnika, njegovih prijateljev in partnerjev, potreben v času nastajanja in razvijanja podjetniške ideje; v tej fazi lahko obstajata tudi vzorčni proizvod oz. storitev, ki pa nista razvita do faze, da bi ju lahko poskusno proizvajali. Semenski kapital je prva stopnja od skupno sedem stopenj tveganega kapitala (ang. venture capital ) (M. Tajnikar, 2006: Tvegano poslovodenje ). Vprašanje poslano: 4. 10. 2013
Terminološka
Senzorične lastnosti
Za lastnosti živil, ki jih človek lahko zaznava s svojimi osnovnimi čuti (vid, okus, otip, vonj, sluh), se na področju živinoreje in živilske tehnologije večinoma uporablja termin senzorične lastnosti (mesa, vina, medu, mleka, olja itd.). Pojavlja se tudi izraz organoleptične lastnosti . Ali gre za sinonima? Ali ima kateri izraz prednost? Z razlago pridevnikov senzoričen in organoleptičen v SSKJ si ne moremo pomagati. Vprašanje poslano: 11. 12. 2013
Terminološka
Simulacija
Za umetno ustvarjanje določenih pogojev se v strokovni literaturi pojavlja termin simulacija. Ali obstaja ustreznejši slovenski termin? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016
Število zadetkov: 274