Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Terminološka
Prehranska varnost, prehranska preskrbljenost, prehranska nepreskrbljenost, prehranska stabilnost
Na nas so se obrnili prevajalci v institucijah EU z vprašanjem, kako bi v slovenščino prevedli angleške termine food safety , food security, food insecurity in food stability ? Prevajalci potrebujejo usklajeno rešitev za vse štiri pojme. Predlogi morebitnih rešitev: food safety: prehranska varnost; food security: prehranska gotovost, zanesljiva preskrba s hrano, preskrbljenost s hrano, prehransko varstvo; food insecurity: prehranska negotovost, negotova preskrba s hrano, motena preskrba s hrano, nepreskrbljenost s hrano; food stability: prehranska stabilnost. Vprašanje poslano:  26. 9. 2012
Terminološka
Prehransko zahtevne bakterije
Zanima me, ali obstaja slovenski termin za ang. termin fastidious bacteria ? Gre za bakterije, ki za svojo rast potrebujejo posebne pogoje, kar pomeni, da se za njihovo gojenje uporablja obogateno gojišče, npr. krvni agar. Vprašanje poslano: 23. 1. 2019
Terminološka
Preživeli onkološki bolnik
Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin cancer survivor , s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom , preživeli bolnik z rakom , nekdanji onkološki bolnik. Vprašanje poslano: 28. 9. 2017
Terminološka
Pridelava vina, varjenje piva
Zanima me, če sta ustrezni besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva , kljub temu da ne v prvem ne v drugem primeru ne gre za neposreden pridelek od gojenja rastlin? Tehnološko gledano sta to dva precej različna postopka, in sicer gre v prvem primeru za pretvorbo grozdnega soka z alkoholnim vrenjem, v drugem pa za postopek kvasne fermentacije žit z dodatkom vode in hmelja za okus. Vprašanje poslano 14. 8. 2015
Terminološka
Pridigar/pastor, pridigarica/pastorica
Doslej so bila za stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji ustaljena poimenovanja pripravnik , pooblaščeni pridigar/pastor in posvečeni pridigar/pastor . Težava se je pojavila pri ženskih poimenovanjih tretje stopnje, saj ženska ne more biti posvečena pridigarica/pastorica . Odločili smo se spremeniti ustaljene izraze in drugo stopnjo po vzoru hrvaških in srbskih poimenovanj poimenovali opolnomočeni pridigar/pastor oz. opolnomočena pridigarica/pastorica , tretjo pa posvečeni pridigar/pastor oz. pooblaščena pridigarica/pastorica . Imeli smo sicer pomisleke glede uporabe izraza opolnomočen , vendar smo v vaši terminološki svetovalnici našli mnenje, ki tega izraza ne zavrača. Prosimo vas za mnenje, kako poimenovati stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji. Vprašanje poslano: 29. 1. 2016
Terminološka
Pripovedna ostenzija
V strokovnem besedilu s področja folkloristike sem naletela na besedno zvezo pripovedna ostenzija , ki označuje pojav, pri katerem zgodba konkretno vpliva na realni svet pripovedovalca in oblikuje ter spreminja njegov način življenja, npr. iskanje zakopanega zaklada na podlagi pripovedi. Zanima me, kako bi omenjeno zvezo najustrezneje poslovenili. Mogoče bi jo lahko zamenjali z eno od naslednjih možnosti: pripovedna podobnost , navideznost , dozdevnost , paralelizem , vzporednost , prepletanje , križanje , skladnost , ujemanje . Vprašanje poslano: 14. 12. 2019
Terminološka
Produktni oglas
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin product-claim ad , ki na področju oglaševanja zdravil označuje oglas, v katerem morajo biti navedeni ime zdravila, vsaj ena indikacija, odobrena s strani ameriškega Urada za hrano in zdravila (FDA), najpomembnejši neželeni učinki ter pravo razmerje informacij o prednostih in neželenih učinkih (povzeto po diplomskem delu Tine Kočevar Analiza dostopnosti informacij o zdravilih na spletnih straneh farmacevtskih družb , 2010, str. 17–18). Vprašanje poslano: 5. 12. 2016
Terminološka
Proizvajalec-odjemalec
Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin prosumer . Termin na področju trga električne energije označuje odjemalca, ki električno energijo hkrati tudi proizvaja. Ustreznik je proizvajalec-odjemalec . Vendar pa se angleški termin prosumer uporablja tudi na drugih področjih, kjer ne moremo uporabiti izraza proizvajalec-odjemalec . Kateri ustreznik naj uporabimo? Vprašanje poslano: 19. 1. 2015
Terminološka
Prosojnica
Kateri je najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin slide (pri PPT-predstavitvah)? Termin označuje 'sliko na prosojni osnovi za projiciranje na platnu, steni'. V rabi so različni slovenski ustrezniki – diapozitiv , prosojnica , drsnica , drsljivka –, najpogostejše poimenovanje pa je kar slide [slajd]. Vprašanje poslano: 30. 9. 2013
Terminološka
Prostovoljstvo
Prosim vas za pomoč pri razumevanju termina prostovoljno-socialno delo . Na naši srednji šoli namreč ta termin uporabljamo že ves čas kot poimenovanje za delo, ki ga dijaki opravijo v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah, in sicer v svojem prostem času. Delo vodijo mentorji in koordinatorji, dijaki pa o tem vodijo ustrezno dokumentacijo. O svojem delu smo napisali tudi članek v Glasilu Ljubljana . V zvezi s člankom smo prejeli dopis Fakultete za socialno delo, v katerem nas opozarjajo na neustrezno rabo poimenovanja prostovoljno socialno delo , kar utemeljujejo s tem, da je socialno delo termin, ki označuje akademsko disciplino in tudi poklic, ki ga lahko opravljajo le osebe, ki so zaključile študij na Fakulteti za socialno delo UL. V naši zavesti je, da je prostovoljno-socialno delo termin in v tem smislu ga v šolstvu že desetletja uporabljamo in očitno se je prijel tudi v šolski praksi. Vprašanje poslano: 8. 11. 2019
Terminološka
Proticepilsko gibanje
Pri prevajanju knjige o cepivih imam problem s prevajanjem italijanskega pridevnika antivaccinista oz. angleških pridevnikov anti-vax in no-vax , ki se v slovenščino pogosto prevajajo s pridevnikom proticepilski , npr. v zvezah proticepilsko gibanje 'gibanje, ki nasprotuje (obveznemu) cepljenju', proticepilski starši 'starši, ki nasprotujejo (obveznemu) cepljenju'. Zanima me, ali je pridevnik proticepilski ustrezen ali je morda primernejši pridevnik antivakcionistični . Med drugim sem zasledila tudi pridevnik cepilen . Kaj priporočate? Vprašanje poslano: 10. 4. 2018
Terminološka
Protimikrobna odpornost
Prosimo vas za mnenje o slovenskem ustrezniku angleškega termina antimicrobial resistance , s katerim označujemo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V slovenščini se najpogosteje pojavljata dva ustreznika, in sicer odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom , ki je natančnejše, vendar opisno poimenovanje, in protimikrobna odpornost , ki je gospodarnejše, vendar po mnenju strokovnjakov pojma ne označuje ustrezno. Vprašanje poslano: 13. 1. 2017
Terminološka
Prst in tla
V Sloveniji obstaja terminološka zadrega pri uporabi terminov prst , tla in zemlja . Med seboj se nekako ne uspeta dogovoriti geografska in agronomska (pedološka) stroka. Strokovne definicije, kaj naj bi to bilo, so jasne in nesporne za vsako stroko posebej. Definicije ene in druge stroke so povzete v dveh strokovnih prispevkih v Geografskem obzorniku , in sicer v prispevku B. Vrščaja Zakaj rečemo prst, tla, zemlja (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 4–13) in v prispevku B. Repeta 50 odtenkov rjave (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 14–21). Kar geografi razumemo kot prst ter pedologi kot tla , je enako, pedologi pa tla in prst ločujejo. Geografi tradicionalno uporabljajo termin prst , pedologi pa tla . Vsi pa v pogovornem jeziku uporabljamo zemlja . Ko trčimo skupaj, vedno pride do spora. Težave nastajajo tudi pri prevodih evropske zakonodaje. Kaj svetujete s stališča terminologije? Vprašanje poslano: 29. 3. 2018
Terminološka
Računalniško obdeljiva datoteka
Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file , s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je pomensko ustrezna? Vprašanje poslano: 1. 6. 2016
Terminološka
Računalništvo v megli, računalništvo na robu
Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing , ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za komunikacijo, konfiguracijo in upravljanje s podatki.  Fog computing se pogosto uporablja skupaj z angleškim terminom edge computing , ki označuje drugačno obdelavo podatkov, katere del je opravljen že na posameznih napravah, vključenih v lokalno mrežo, vsaka od njih pa prispeva svoj delež k obdelavi informacije. Naši pomisleki pri dobesednem prevodu angleških terminov so predvsem v povezavi s frazemom »prodajanje megle«, saj bi morebitne stranke lahko dobile negativno predstavo, da gre za slab ali neprimeren način dela v računalništvu, po drugi strani pa se nam zdi termin edge computing super, ker vzbuja asociacijo na računalništvo na »špici razvoja«. V obeh primerih pa je verjetno najbolje poleg slovenskega termina v oklepaju obdržati izvirni angleški termin. Kaj menite vi? Vprašanje poslano: 24. 11. 2017
Terminološka
Rasizacija
Prosim vas, če lahko predlagate najprimernejšo obliko slovenskega termina za ang. racialization , ki označuje strukturni proces diferenciacije, diskriminacije, izključevanja in vključevanja skozi pripisovanje rase ali etničnosti posameznikom, posameznicam in skupinam, ki se sami tako ne identificirajo, kar povzroča rasistične posledice. Vprašanje poslano: 22. 1. 2019
Terminološka
Ravnanje z dojenčkom
Zanima me, ali obstaja slovenski ustreznik za ang. termin (baby) handling , ki označuje tehnike, s katerimi se dojenčka npr. pravilno dviga, polaga, pestuje, se mu menjava plenico. Doslej sem zasledila le termin handling , prevod rokovanje pa se mi zdi nekoliko nenavaden. Vprašanje poslano: 17. 5. 2019
Terminološka
Raziglanje
Prosil bi vas za nasvet, kateri slovenski termin je najustreznejši za oznako tehnološkega postopka, pri katerem se z obdelovanca odstrani igla, ki nastane kot ostanek materiala na mestu obdelave, npr. struženja, rezkanja, vrtanja, brušenja. V strokovnih besedilih se za opisani postopek pojavljajo različni termini, npr. raziglanje , raziglevanje , raziglavanje , razigljevanje , raziglati , razigliti . Za potrebe urejanja tehnične dokumentacije bi potrebovali enoznačen termin. Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 6. 3. 2017
Terminološka
Razklad
Na področju lesarstva oziroma primarne obdelave lesa se za poimenovanje tovora hlodov ali desk, ki se po transportu zložijo v skladovnice, uporablja termin razklad . Glede na to da besede razklad ne najdemo v SSKJ, nas zanima, če je termin ustrezen? V primeru, da je odgovor pritrdilen, nas zanima tudi to, če je termin razklad števen? Pogosto namreč govorimo o dveh, treh ali več tovrstnih skladovnicah. Vprašanje poslano: 5. 11. 2014
Terminološka
Različne vrste kromatografij
Pri pedagoškem delu se srečujem z izrazi s področja kemije in biokemije, pri katerih opažam različno rabo, zlasti glede ustreznosti poimenovanja in zapisovanja nekaterih metod. Pri čiščenju beljakovin s kromatografskimi postopki uporabljamo različne vrste kromatografij , ki se med seboj razlikujejo po principu ločevanja. Vedno gre za to, da imajo beljakovine v heterogenem vzorcu različno hitrost potovanja skozi stekleno ali kovinsko cev, napolnjeno z nosilcem, razlika v hitrosti potovanja pa je posledica interakcij z nosilcem. Metoda, pri kateri interakcije potekajo preko izmenjave ionov, se imenuje ionsko izmenjevalna kromatografija . Prvi del termina je pogosto zapisan z vezajem ( ionsko-izmenjevalna ), redko tudi skupaj ( ionskoi zmenjevalna ). Pojavlja pa se tudi zapis ionska izmenjevalna kromatografija . Ker so ioni lahko nabiti pozitivno ali negativno, obstajata tudi termina kationsko izmenjevalna kromatografija in anionsko izmenjevalna kromatografija , spet z vsemi različnimi načini pisanja, včasih pa celo anionska kromatografija in kationska kromatografija . Drugi tip kromatografije temelji na interakcijah med na nosilec pripeto molekulo in vzorcem. Govorimo o afinitetni kromatografiji . Včasih je na nosilec pripeta kovina, pogosto tudi nikelj . To metodo imenujemo nikelj afinitetna kromatografija , kar je večinoma zapisano z vezajem, ne pa vedno. Podobno je z glutation afinitetno kromatografijo , ko je na nosilec vezan glutation . Zanima me torej, kdaj je pri kromatografskih metodah smiselno pisanje skupaj, kdaj z vezajem in kdaj brez. Zanima me tudi, ali je izraz ionska izmenjevalna kromatografija ustrezen, ko gre za metodo, ki temelji na izmenjavi ionov. Vprašanje poslano: 3. 8. 2016
Število zadetkov: 342