Zadetki iskanja

gladeži: glàdeži m pl
globati2: glọ́bati -am/-bljem impf
gloža1: glọ́ža f
gojzar: gọ̑jzar m, g -ja
goldon: galdúon m
gosetnica: hóǝ:sεtǝnca f
gosturnica: gostúrnica f
govana: γȯˈvånå f
gove: γoˈvẹ n
govenšček: goˈvẹ:nšček m, g -ščka
govo
gristi se: grísti se grzén se impf
grizati: hṙì:zatə impf
griža2: gríža f
grižast: grí̤žast adj, f -a
grižnik: grížnik m, g -a
grst: gȓst f, g grstȋ
grub: grùb adj, f -a
Grulja
grusti: γˈruzt -əm impf
Število zadetkov: 147