Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

Terminološka
Lokalna hrana
V medijih pogosto zasledimo besedno zvezo lokalna hrana , s katero v Sloveniji in EU vsebinsko pojmujemo hrano, pri kateri so proizvajalci (kmetje) v neposredni tržni povezavi s potrošniki, brez večjih vmesnih trgovskih verig. Obenem je besedna zveza lokalna hrana razumljena še z ekološkega vidika pri njeni pridelavi. Zanima me, ali bi lahko zvezo lokalna hrana zamenjali s katero drugo zvezo? Ali bi na primer vsebinsko ustrezala uporaba zveze domača hrana ? Vprašanje poslano: 14. 1. 2015
Terminološka
Lomljeni ovratnik
Nemškemu terminu Stehkragen naj bi ustrezala slovenska zveza krilo ovratnik . Zveza označuje zapognjen ovratnik pri srajci, pod katerim sta zavezana metuljček ali pentlja. Izdelovalci srajc te zveze ne poznajo, ampak uporabljajo termin lomljeni ovratnik . Zanima me, kateri termin naj uporabim?   Vprašanje poslano: 30. 9. 2016
Terminološka
Lupinarji
Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno? Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts ). Vprašanje poslano: 25. 7. 2012
Terminološka
Malomarnostno kaznivo dejanje
V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti . V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje , včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje . Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem pomeni. V drugi varianti pa je na novo skovana beseda, ki je morda zelo abstraktna in ni v nobenem slovarju. Kakšno je vaše mnenje? Vprašanje poslano: 27. 11. 2014
Terminološka
Marketabilno tveganje, nemarketabilno tveganje
Zanima nas, katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma marketable risk in non-marketable risk . V prvem primeru gre za tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, v drugem pa za tveganje, ki ga iz različnih razlogov ni mogoče zavarovati na trgu. V slovenskem prostoru se izraza  uporabljata predvsem v povezavi s poslovanjem SID banke. Opozarjamo, da ang. marketable risk ne označuje istega pojma kot ang. market risk , za katerega je v slovenščini že ustaljen termin tržno tveganje . Že omenjena SID banka in tudi Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) uporabljata izraz marketabilni rizik . Drugi predlogi so še: tržljivo tveganje , prodajljivo tveganje ; tveganje, ki ga je mogoče zavarovati ; prosto zavarovarljivo tveganje . Vprašanje poslano: 4. 6. 2015
Terminološka
Masa, telesna masa
Ali je pri opisu predmeta, ki tehta npr. 0,5 kg, ustrezneje govoriti o njegovi teži ali masi ? Kateri izraz je ustreznejši: telesna teža ali telesna masa ?   Vprašanje poslano 13. 5. 2015
Terminološka
Matrika bistvenosti
Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix . Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na vertikalni osi prikazan ocenjen vpliv na deležnike poslujoče družbe, na horizontalni osi pa vpliv na družbo. V slovenski literaturi sem zasledil dva termina: matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti . Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši ustreznik za materiality matrix . Vprašanje poslano: 20. 10. 2017
Terminološka
Mazalno olje
Je za angleški termin lubricating oil ustrezen termin mazivno olje ali mazalno olje ? Gre za olje, ki zmanjšuje trenje med drsnimi ploskvami. SSKJ omenja oba termina, mazivno olje pri pridevniku maziven , mazalno olje pa pri pridevniku mazalen . Kateri termin je torej ustreznejši za strokovno rabo? Vprašanje poslano: 14. 8. 2014
Terminološka
Medčloveška povezljivost
Prosim za nasvet, kako prevesti angleški termin connectivity . Pojavlja se v zvezi physical and human connectivity . Menimo, da mu ustreza slovensko poimenovanje povezljivost . Strinjamo se, da angleškemu terminu physical connectivity , ki označuje prometno in energetsko povezljivost med EU in Zahodnim Balkanom, pa tudi znotraj same regije, ustreza slovenski termin fizična povezljivost . Ne vemo pa, kako poimenovati pojem, ki ga v angleščini označuje human connectivity . Gre za vzpostavljanje povezav med ljudmi (predvsem na področju izobraževanja). Razmišljali smo o ustreznikih povezljivost med ljudmi ali povezljivost ljudi . Nekaterim prevajalcem pa se povezljivost ne zdi primeren ustreznik za connectivity . Predlagajo povezanost in zvezo fizična in medčloveška povezanost . Vprašanje poslano: 21. 3. 2018
Terminološka
Mediani čas
Farmacevtsko podjetje želi imeti krajše predavanje o najpogostejših pravopisnih zagatah pri pisanju dokumentov, tabel,  grafov, predstavitev itd. Pri pripravljanju predstavitve sem naletela na medicinski izraz, ki se pogosto rabi v dokumentih in uradnih predstavitvah, in sicer mediana časa do napredovanja bolezni (in tudi) mediani čas do napredovanja bolezni, ki predstavlja povprečni čas, po katerem bolezen spet napreduje, in se lahko izraža v tednih, mesecih, čemur sledi napredovanje bolezni glede na simptomatiko ali glede na opravljene preiskave. Zanima me, katera varianta je ustreznejša? Zanima me tudi, kateri uradni vir naj uporabljam pri slovenjenju medicinskih izrazov, da bo raba najbolj posodobljena in hkrati v skladu s pravili slovenskega jezika. Vprašanje poslano: 12. 10. 2016
Terminološka
Metabolični sindrom
Biokemija se v veliki meri ukvarja s presnovo molekul v organizmu. Sopomenka za presnovo je metabolizem . Pri tem poznamo procese sinteze molekul ( anabolizem ) in procese razgradnje molekul ( katabolizem ). Problem nastane, ko iz strokovnih in že povsem uveljavljenih izrazov tvorimo izpeljanke. Tako na primer presnovni sindrom (bolezen) nekateri poimenujemo metabolni sindrom , drugi metabolični sindrom . V biotehnologiji poznamo tudi metabol(ič)no inženirstvo . Reakcije pretvorbe so lahko katabolne ( katabolične ) ali anabolne ( anabolične ). Mogoče so krajše oblike nastale iz angleških izrazov ( metabolic , anabolic , catabolic ), a so se že zelo uveljavile, po drugi strani pa pri besedi s podobno končnico – alcoholic – ne bi nikoli pomislili na besedno zvezo alkoholična pijača . Vprašanje poslano: 10. 5. 2019
Terminološka
Minimalistični tek, bosi tek
Kako ustrezno poimenovati tek v različni vrsti obutve oz. brez nje. Ali lahko teku v minimalistični obutvi rečemo minimalistični tek  (ang. minimalist running )? In kako je primerno poimenovati tek, ko tečemo bosi? Ali bos tek ali tek bos ali bosonogi tek (ang. barefoot running )? Vprašanje poslano: 22. 10. 2014
Terminološka
Množično financiranje
Kako bi v slovenščino prevedli izraz crowdfunding ? Na nas se je obrnila skupina strokovnjakov, ki s pomočjo ameriških kolegov začenja s pripravami za spremembo zakonodaje na področju crowdfundinga. Izraz crowdfunding označuje kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev za projekte posameznikov ali organizacij. Vprašanje poslano: 17. 7. 2013
Terminološka
Množično zunanje izvajanje
Kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu crowdsourcing ? Gre za iskanje zunanjih izvajalcev, ki bi rešili težavo oz. opravili neko delo z odprtim pozivom nedefinirani množici ljudi. Za crowdsourcing se v slovenščini pojavlja več slovenskih ustreznikov: množicanje , množičenje , množično izvajanje , množično zunanje izvajanje , moč množic . Vprašanje poslano: 30. 7. 2013
Terminološka
Monitoring
Prosim za mnenje o terminu monitoring na področju urejanja prostora, ki naj bi ga nadomestili s slovenskim ustreznikom spremljanje stanja , kar pa po mnenju strokovnjakov nikakor ni ustrezno. Monitoring bi bil lahko v tem razmerju kvečjemu nadpomenka. Monitoring je uporabljen v Zakonu o varstvu okolja , v katerem je tudi zveza spremljanje stanja , vendar označuje drug pojem. V 12. točki 3. člena je monitoring opredeljen kot »spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki«. Predlagano je bilo, da bi v podzakonskem predpisu zaradi boljše jezikovne kakovosti ob prvi omembi pustili termin iz zakona, torej monitoring , nato pa bi v nadaljnjem besedilu uporabili ustrezni slovenski izraz spremljanje . To je napačno tudi po mnenju pravnikov, in sicer zaradi hierarhije pravnih aktov, ki predvideva, da se v vseh predpisih, vezanih na določen zakon, uporablja terminologija iz tega zakona. Vprašanje poslano: 4. 2. 2019
Terminološka
Možganski trust
Kako bi prevedli angleško besedno zvezo think tank ? Za angleški termin se v slovenščini pojavljajo naslednje poimenovalne rešitve: »think tank«, možganski trust (najpogostejša zveza), skupina za razmislek (Evroterm), možganski center, mislišče, miselni tank, valilnica idej. Ali je termin možganski trust zadosti ustaljena poimenovalna rešitev? Vprašanje poslano:  14. 3. 2012
Terminološka
Mreženje
S katero slovensko sopomenko bi lahko nadomestili poimenovanje mreženje , ki je prevod angleškega poimenovanja networking ? Mreženje označuje povezovanje ljudi, ki je za njih koristno. Gre za spretnost, ki posameznikom omogoča, da hitreje in lažje dosežejo različne cilje, npr. dobijo zaposlitev. Vprašanje poslano: 23. 3. 2016
Terminološka
Nacionalno vozlišče
Pripravljamo sporazum o sodelovanju z Evropsko komisijo v Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI), kjer omenjajo tudi angleški termin national hub , ki bo skrbel za organizacijo, sprejemal odločitve na nacionalni ravni, skrbel za vire financiranja, povezavo z evropsko ravnjo ipd. Kateri slovenski termin bi bil najbolj ustrezen? Odločamo se med nacionalnim žariščem , nacionalnim vozliščem in nacionalno mrežo . Vprašanje poslano 11. 11. 2015
Terminološka
Nadzorovana raba protimikrobnih zdravil
V angleški strokovni literaturi se v zadnjih dveh desetletjih vse pogosteje uporablja tudi termin antimicrobial stewardship , ki je zamenjal prejšnji termin antibiotic policy. Antibiotiki so učinkovine, ki delujejo samo proti bakterijam, protimikrobne učinkovine pa so širši pojem in vključujejo tako učinkovine, ki delujejo na bakterije kot tudi učinkovine, ki delujejo na viruse, glive in parazite. Zaradi naraščajoče odpornosti predvsem bakterij in pomanjkanja novih učinkovin so države sprejele programe, kako izboljšati rabo protimikrobnih učinkovin (predvsem antibiotikov), da bi še lahko obdržali učinkovitost starih učinkovin, zato smo doslej uporabljali slovenski ustreznik nadzorovana raba antibiotikov. Prosimo za mnenje o ustreznosti termina. Vprašanje poslano: 13. 1. 2017
Terminološka
Naravni sovražnik
V biologiji je za plenilce in parazite, ki živijo na račun drugih organizmov, uveljavljen termin naravni sovražnik . V angleškem jeziku se za obravnavani pojem pojavljajo termini natural enemy , biological control in biocontrol . Ker se mi izraz naravni sovražnik z biološkega vidika ne zdi najbolj primeren, iščem drugo ustrezno knjižno slovensko poimenovanje. V mislih sem imel besedno zvezo naravni regulator , vendar nisem prepričan, ali je beseda regulator knjižna slovenska. Poleg tega naj bi imel glagol regulirati bolj pomen nadzora nad delovanjem nekoga ali nečesa. Druga možnost je besedna zveza naravna kontrola . Beseda kontrola naj bi pomenila usmerjanje ali omejevanje nekoga ali nečesa, zato se mi zdi primerna, vendar tudi tu ne vem, če je beseda kontrola knjižna slovenska. Tretja možnost je besedna zveza naravni nasprotnik . Beseda nasprotnik je sicer knjižna slovenska, ampak se mi izraz ne zdi najbolj posrečen. Nasprotnika se na primer borita za isti cilj, v primeru plenilca in plena pa plenilec napade plen in ga s tem ovira – verjetno v tem primeru ne gre za nasprotovanje. Vprašanje poslano: 6. 1. 2017
Število zadetkov: 299