Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu.

Zadetki iskanja

Jezikovna
Vezaj ali pomišljaj?

OZN - Organizacija združenih narodov ali Organizacija združenih narodov - OZN

Jezikovna
Vezaj ali pomišljaj pri navajanju dvo- ali večdelnih veznikov

Zanima me, ali se piše niti-niti, niti - niti, niti–niti, niti – niti (stični oziroma nestični vezaj ali pomišljaj).

Jezikovna
Vezaj ali pomišljaj v zvezi dveh imen

Kateri zapis je pravilen?

To je bil pakt Hitler-Stalin.

To je bil pakt Hitler – Stalin.

Najbolje se mi sicer zdi: To je bil pakt med Hitlerjem in Stalinom. V rabi je pogosto prvi zapis s stičnim vezajem, a se mi ne zdi pravilen. Ne znam ga utemeljiti. Drugi zapis se verjetno nanaša na člen 396 v SP 2001, a ga v rabi ni zaslediti. Prosim za pomoč.

Jezikovna
Vezaj in pomišljaj v Uradnem listu

Zanima me slovnična raba vezaja oz. pomišljaja pri navajanju Uradnega lista.

Primer: Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 110/13)

(vir: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490)

Ali se pravilno uporablja nestični vezaj (kot v obravnavanem primeru) ali se namesto vezaja uporabi pomišljaj?

Jezikovna
Vezaj in simbol v pridevniškem izrazu

Rad bi se navezal na vprašanje o stičnosti števke in simbola merske enote, in sicer me zanima, ali lahko po enakem načelu tvorimo tudi pridevniške oblike z okrajšavami merskih enot, denimo 30-m skok (tridesetmetrski skok).

Jezikovna
Vezaj med kratico in pridevnikom

Ali je v zvezi LRN-turbulentni model ustrezno uporabiti vezaj? V zvezi LRN-model se mi zdi raba vezaja (glede na pravopisna pravila) povsem ustrezna. Kako je torej z vezajem v prvem primeru? Lahko število π zapišemo tudi v obliki π-število?

Jezikovna
Vezaj med kratico in pridevnikom (2)

Prosim za pojasnilo, zakaj pišemo z vezajem C-vitaminski napitek (npr.)? Ali ni tudi tu črka sestavina levega prilastka kot v že obravnavanem primeru LRN turbulentni model (to mi je jasno in smiselno)?

Jezikovna
Vezaj v poimenovanjih kislin: »omega-3-maščobne-kisline«

Lepo vas prosim za pojasnilo in razlago, kakšen je pravilen zapis omega(-)3, omega(-)6 ipd. (-)maščobnih kislin. Z enim vezajem, dvema ali kako drugače?

Jezikovna
Vezaj v zloženkah s črkovno prvo sestavino

Kaj je pravilno v zapisu zveze ultravijolični žarki s kratico:

UV-žarki ali UV žarki. Ali npr. UV filter/UV-filter? Kaj pa v primeru pisave z veliko: UV FILTER/UV-FILTER?

Jezikovna
Vezaj v zloženki »kmetijsko-gozdarski«

Zanima me, kako pravilno zapisati: Kmetijsko gozdarski zavod (npr. Maribor), podobno še Kmetijsko gozdarska zbornica (Slovenije). Ali je stični vezaj potreben?

Jezikovna
Vezava glagola »delegirati«

S katerim predlogom oziroma sklonom predmeta se uporablja glagol delegirati v pomenu 'prenesti pristojnost/odgovornost na nekoga'?

Torej delegirati nalogo nekomu ali delegirati nalogo na nekoga?

Jezikovna
Vezava glagola »izgnati«

Zanima me, ali se glagol izgnati veže izključno s predlogoma iz in v ali pa je predlog odvisen – kot sicer – od samostalnika (iti na Jesenice, oditi iz Ljubljane).

Jezikovna
Vezava glagola »želeti si« s predmetom v rodilniku

Zadnjič me je v nekem članku zmotil tale zapis:

  • Želela sem si finančne neodvisnosti.

Ali ni pravilneje:

  • Želela sem si finančno neodvisnost (4. sklon, in ne 2.)

Podobne zapise sem že večkrat zasledila, zato ne vem, kaj je zdaj prav.

Jezikovna
Vezljivost glagola »čutiti se«

Kako je prav: Nisem se počutila lepa ali lepe ali lepo?

Jezikovna
Vezljivost glagola »dominirati«

Katera raba je ustreznejša: rešitev x dominira rešitev y ali rešitev x dominira nad rešitvijo y?

Kontekst: Gre za matematično relacijo dominiranosti, ki -- poenostavljeno povedano -- določa, kdaj je neka rešitev ob nasprotujočih si kriterijih boljša od druge. V angleški literaturi velja solution x dominates solution y ali kratko x dominates y. Kako torej ustrezno sloveniti?

Jezikovna
Vezljivost glagola »razglasiti za«

Kako je z živostjo/neživostjo v teh primerih:

sklep so razglasili za ničen/ničnega (SSKJ: kritiki so film razglasili za pornografski) – razglasitev sklepa za ničnega/ničen?

Jezikovna
Vezljivost glagola »rezultirati«

Zanima me, kateri sklon samostalnika je ustrezen ob zvezi rezultirati v tožilniku ali mestniku.

Primer: ..., kar rezultira v enostaven računski postopek/v enostavnem računskem postopku.

Jezikovna
Vezljivost glagola »slediti«

Zanima me, kako naj vežem glagol slediti v besedilu zahteva se strogo sledenje dokumentom ali dokumentov. Trenutno se uporablja zveza sledenje dokumentov (ali »treba je slediti dokumente«), vendar v SSKJ te vezave za pomen upoštevati kaj ne najdem. Jaz bi torej uporabila dajalnik. V Vezljivostnem slovarju Andreje Žele najdem primere s tožilnikom, ampak ne gre za isti pomen: kdo/kaj premikajoč biti blizu komu/čemu.

Jezikovna
Vezljivost z rodilnikom ali tožilnikom

Vljudno prosim za odgovor, ali je mogoče, da bi bila pravilna tudi raba tožilnika namesto rodilnika v naslednjem primeru: V klet je vdrla voda. Bilo jo je en meter. Kaj menite, ali se je se v tem primeru mogoče sklicevati na primere iz SP, ki jih navajam?

  • poud. zmanjkati koga Čez noč jih je zmanjkalo |so izginili, pobegnili|;
  • Od utrujenosti jo je zmanjkalo |je takoj zaspala|
  • groza koga koga/česa ~ jo je tatov, nesreče
  • groza koga/kaj pred kom/čim Bilo jo je ~ pred temo
  • Sram jo je pred starši

Jezikovna
Veznika »in« in »ter«: kdaj kateri in zakaj

Zanima me raba veznikov in in ter v daljših povedih. Je priporočljivo najprej uporabiti veznik in ter šele, ko »in« uporabimo večkrat uporabiti tudi veznik ter.

Na primer:

Skratka, jasno je, da je politični prostor napet in (ter?) usmerjen v varčevanje, a upam, da bomo s skupnimi močmi našli pot iz krize in takrat bo tudi politični prostor zanesljivejši in (ter?) manj napet.

(Je v tem primeru primerno in uporabiti 3x?)

Število zadetkov: 2120