á1 á-ja tudi á ája tudi á -- m, prva in druga oblika z -em (ȃ; ȃ; ȃ) |ime črke ali glasu|: od ~ do ž; z malim a-jem; nerazločni a-ji; učenec iz prvega ~ ‹1. a›; točka ~; ton ~; šahovsko polje ~1; prim. a-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

á2 -- m, simb. (ȃ) ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

á3 -- ž (ȃ) druga ~; hoditi v prvo ~ ‹1. a›

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

á4 in à vpraš. člen. (á/ȃ; ȁ) Si razumel, ~?

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

á5 in à razpolož. medm. (á/ȃ; ȁ) ~, ti si

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

à1 mer. prisl. (ȁ) knj. pog. ~ bo gledal ali, to

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

à2 in á] predl. s tož. (ȁ; ȃ) trg. po: brisače ~ petsto tolarjev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a1 [poudarjeno à] vpraš. člen., knj. pog. ali, kaj: ~ misliš, da si doma; ~ bo mir ali ne

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a2 [poudarjeno à] prir. vez.
1. pa, toda, vendar: To so besede, ~ ne dejanja; Tipal je po temni veži, ~ vrat ni našel; To lahko ugotovi zdravnik, ~ še ta težko
2. ampak: ~ vrnimo se k stvari

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Á1 Á-ja tudi Á -- m, prva oblika z -em (ȃ; ȃ) |ime črke|: veliki ~; tiskani A-ji; kategorija ~; vitamin ~; format ~ 5; prim. A-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Á2 -- m, simb. (ȃ) amper

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Å -- [á] m, simb. (ȃ) angstrem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

á- prvi del podr. zlož. (ȃ) á-mól, á-osnôva; prim. á1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Á- prvi del podr. zlož. (ȃ) Á-dúr, Á-kategoríja, Á-vitamín; prim. A1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. okrajš. anno |leta|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

à.. predp. obr.; pred samoglasniki varianta àn.. (ȁ) |nè| àmorála; àmúzičen, àcíkličen, àhumán; ànaeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a..1 [poudarjeno á] predp.; pred samoglasniki in včasih pred h varianta an.. |ne.., brez..| apatíja, asépsa; analfabét; anhidríd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a..2 [poudarjeno á] varianta predp. ab.. pred samoglasniki in pred p |ne| aórta; apostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a..3 [poudarjeno á] varianta predp. ad.. pred d, f, g, k, l, p, t |k| adícija, afíks, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a..4 glag. predp. |pri.., na.., v..| aplicírati, asistírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..á prisl. prip. obr. (ȃ) domá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..a1 m. prip. obr., člov. 'vršilec' vójvoda, slúga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..a2 ž. prip. obr.
1. člov. 'vršilka' príča, čvêka, čénča
2. 'dejanje' béra, péka, zmága
3. 'rezultat dejanja' péka, zaséda; ignoránca, reprezentánca
4. 'nosilnica lastnosti' brizgálna; dominánta, konstánta; diagonála
5. 'lastnost' arogánca, dekadénca, elegánca
6. 'skupno ime' déca, gospôda; kerámika, klásika, periódika
7. 'prostor, mesto' filozófska, Štájerska
8. člov. 'ženski par moškemu' soséda; Andrêja, Fránca, Tóna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..a3 ž. oblikotvorno prip. obr. tèmna, tísta, délala, lépša

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..a4 prisl. prip. obr. spočétka, zlépa, iznenáda, skrája, domála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..á.. glag. prip. (á) oráti, končáti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..a..1 glag. prip. délati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..a..2 medp. zlož. bogabojèč, bojažêljen, trudapôln

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AA -- [aá] m (ȃ) Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a. a. okrajš. ad acta |k spisom, aktom; v arhiv|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aachen -chna [áhən] m, zem. i. (á) |nemško mesto|: v ~u
aachenski -a -o [hə] (á)
Aachenčan -a [hə] m, preb. i. (á)
Aachenčanka -e [hə] ž, preb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aalst -a [álst] m, zem. i. (ȃ) |belgijsko mesto|: v ~u
aalstski -a -o (ȃ)
Aalstčan -a m, preb. i. (ȃ)
Aalstčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aarau -a [árav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarsko mesto|: v Aarauu
aaravski -a -o (ȃ)
Aaraučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aaraučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aargau -a [árgav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarski kanton|: v Aargauu
aargavski -a -o (ȃ)
Aargaučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aargaučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àb.. predp. obr. (ȁ) |nè| àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ab.. [poudarjeno áb] predp.; pred p in pred samoglasniki varianta a..; pred c, t varianta abs.. |od.., z../s..| abortírati, absolvírati; apostát, aórta; abscés, abstrahírati, abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abadán -a m, zem. i. (ȃ) |iransko mesto|: v ~u
abadánski -a -o (ȃ)
Abadánčan -a m, preb. i. (ȃ)
Abadánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ábadon -a m, oseb. i. (ȃ) |angel smrti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábak -a m (ȃ) |starorimsko, starogrško računalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábaka -e ž, snov. (ȃ) |tekstilna surovina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábakus -a m (ȃ); gl. abak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abalienácija -e [ije] ž, pojm. (á) redk. ~ posameznika od družbe odtujevanje, odtujitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

à bas [a bá] povdk. (ȃ) izobr. ~ ~ z izdajalcem dol, proč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abažúr -ja m z -em (ȗ) neobč. senčnik (pri svetilki)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abbádo -a [aba] m, oseb. i. (ȃ) |italijanski dirigent|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abbé -ja [abé -êja] m z -em člov. (ẹ̑ ȇ); gl. abe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abc abc-ja tudi abc -- [abəcə̀-ja in abecé -êja tudi abəcə̀] m, prva oblika z -em pojm. (ə̏; ẹ̑ ȇ; ə̏) poud. |osnovno znanje|: ~ sadjarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abdêra -e ž, zem. i. (ȇ) |antično grško mesto|
abdêrski -a -o (ȇ)
Abdêrčan -a m, preb. i. (ȇ)
Abdêrčanka -e ž, preb. i. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abderít -a m, člov. (ȋ) izobr. |omejen, ozkosrčen človek|
abderítka -e ž, člov. (ȋ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abderítski -a -o (ȋ) izobr. omejen, ozkosrčen: ~i spori
abderítskost -i ž, pojm. (ȋ) izobr. omejenost, ozkosrčnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abdicírati -am dvovid., nedov. -ajóč; abdicíranje (ȋ) odpovedati se (prestolu), odstopiti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abdikácija -e ž, pojm. (á) odpoved (prestolu), odstop

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abdómen -mna m (ọ́; ọ̑) trebuh: bolečine v ~u; metuljev ~ zadek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abdominálen -lna -o (ȃ) trebušen
abdominálni -a -o (ȃ) ~ tifus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abdúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ roke |odmik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abé -êja m z -em člov. (ẹ̑ ȇ) |duhovnik v francoskem okolju|
abêjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecéda -e ž, pojm. (ẹ̑) urediti po ~i; poud. ~ medicine |osnovno znanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecédar -ja m z -em člov. (ẹ̑) poud. |učenec|; slabš. |slovničar|
abecédarica -e ž, člov. (ẹ̑) poud. |učenka|
abecédarjev -a -o (ẹ̑)
abecédaričin -a -o (ẹ̑) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecedár -ja m z -em (á) zastar. abecednik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecédarski -a -o (ẹ̑) slabš. ~e črke |okorne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecéden -dna -o (ẹ̑) poud. ~e resnice |začetne, temeljne|
abecédni -a -o (ẹ̑) ~ red; slovstv. ~a vojska
abecédnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecedírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abecedíranje (ȋ) |urejati po abecedi|: kaj ~ kartotečne listke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecédnik -a m (ẹ̑) pešaj. prvo berilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecédniški -a -o (ẹ̑) pešaj. ~o poglavje berila
abecédniškost -i ž, pojm. (ẹ̑) pešaj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abecédno nač. prisl. (ẹ̑) ~ urejen seznam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ábel -a m, oseb. i. (á; ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abélard -a [abelár -ja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ȃ) |francoski filozof in teolog|
Abelárdev -a -o in Abelárdov -a -o [-ev-] (ȃ; ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábelstvo -a s, pojm. (á; ȃ) poud. ~ žrtev |nedolžnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aberácija -e ž, pojm. (á) fiz. napaka, odklon: ~ leče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aberdeen -a [aberdín] m, zem. i. (ȋ) |škotsko mesto|: v ~u
aberdeenski -a -o (ȋ)
Aberdeenčan -a m, preb. i. (ȋ)
Aberdeenčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abesínija -e ž, zem. i. (í) Etiopija
abesínski -a -o (ȋ)
Abesínec -nca m z -em preb. i. (ȋ)
Abesínka -e ž, preb. i. (ȋ)
Abesínčev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abidján -a [džan] m, zem. i. (ȃ); gl. Abidžan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abidžán -a m, zem. i. (ȃ) |mesto v državi Slonokoščena obala|: v ~u
abidžánski -a -o (ȃ)
Abidžánec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Abidžánka -e ž, preb. i. (ȃ)
Abidžánčev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..abílen -lna -o prip. obr. (ȋ) adaptabílen, komunikabílen, stabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àbiogenéza -e [ijo] ž, pojm. (ȁẹ̑) biol. teorija ~e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àbiótičen -čna -o [ijo] (ȁọ́) biol. abiotski
àbiótični -a -o [ijo] (ȁọ́) ~o okolje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àbiótski -a -o [ijo] (ȁọ̑) biol. ~o dogajanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abisálen -lna -o (ȃ) globinski, globokomorski
abisálni -a -o (ȃ) ~e usedline
abisálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abit. okrajš. abiturient, abiturientka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abituriènt -ênta [ije] m, člov. (ȅ é) ~i klasične gimnazije
abituriêntka -e [ije] ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abituriêntski -a -o [ije] (é; ȇ) ~ izlet

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ABK- [abeká] prvi del podr. zlož. (ȃ) |atomsko-biološko-kemičen| ABK-oróžje, ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ABK-zaščíta -e [abeká] ž, pojm. (ȃ-ȋ) voj. |atomsko-biološko-kemična zaščita|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ablácija -e ž, pojm. (á) geol. (odplakovanje, odnašanje)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ablaktácija -e ž, pojm. (á) kmet. cepiti z ~o; ~ mladičev odstavitev, prenehanje dojenja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áblativ -a m (ȃ) jezikosl. ločilnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àbnormálen -lna -o; bolj ~ (ȁȃ) ~ razvoj nenormalen, nepravilen; biti ~ |duševno neuravnovešen; telesno, duševno nerazvit|
àbnormálnost -i ž, pojm. (ȁȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àbnormálno1 nač. prisl. (ȁȃ) imeti ~ veliko glavo nenormalno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àbnormálno2 povdk. (ȁȃ) nenormalno: ~ je, da se tako izogiba ljudi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abnórmen -mna -o; bolj ~ (ọ̑) ~a rast nepravilna, nenavadna; poud. ~e težave |zelo velike|
abnórmnost -i ž, pojm. (ọ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abnormitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) nepravilnost, nenavadnost: ~ rasti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abolícija -e ž, pojm. (í) ~ kazenskega ukrepa razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abolicioníst -a [ijo] m, člov. (ȋ) delovanje ~ov
abolicionístka -e [ijo] ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abolicionístičen -čna -o [ijo] (ȋ)
abolicionístični -a -o [ijo] (ȋ) ~o gibanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abolicionízem -zma [ijo] m, pojm. (í) zgod. ameriški ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abolírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abolíranje (ȋ) razveljaviti, odpraviti: kaj ~ ukrep, zakon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abonènt -ênta m, člov. (ȅ é) predplačnik, naročnik
abonêntka -e ž, člov. (ȇ) predplačnica, naročnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abonêntski -a -o (é; ȇ) ~ koncert abonmajski koncert; ~o občinstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aboníran -a -o (ȋ) biti ~ v gledališču; aboniran na kaj ~ ~ časopis naročen
aboníranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abonírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; -an -ana; aboníranje (ȋ) ~ ~ v gledališču; abonirati se na kaj ~ ~ ~ časopis naročiti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abonmá -ja m z -em (ȃ) predplačilo, naročilo: imeti ~; razpisati ~; predstava izven ~a; premierski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abonmájski -a -o (ȃ) ~ koncert

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àborálen -lna -o (ȁȃ) |oddaljen od ust|
àborálni -a -o (ȁȃ) ~ del prebavil

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aborígin -a m, člov. (ȋ) izobr. domorodec, prvotni prebivalec
aboríginka -e ž, člov. (ȋ) izobr. domorodka, prvotna prebivalka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aboríginski -a -o (ȋ) izobr. ~i prebivalci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abortírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abortíranje (ȋ) splaviti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abortív -a m, snov. (ȋ) splavilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abortíven -vna -o (ȋ)
abortívni -a -o (ȋ) ~o sredstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abórtus -a m (ọ̑) splav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábota -e ž, pojm. (á) star. nespamet, neumnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áboten -tna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (á; á) star. nespameten, neumen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ab ôvo nač. prisl. zv. (ȏ) lat. cit. prav od začetka, na dolgo in široko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abradírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abradíranje (ȋ) kaj Valovi ~ajo obalo izpodjedajo, rušijo; ~ tkivo ostrgati, izpraskati; Površine stroja zaradi drgnjenja ~ajo se obrabijo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábraham -a m, člov. (ȃ) šalj.: |petdesetleten moški|; srečati ~a |dočakati petdeset let|
ábrahamka -e ž, člov. (ȃ) šalj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ábraham -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|: očak ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ábraham a Sáncta Clára -a ~ ~ ~ [kt kl] m, oseb. i. (ȃ ȃ ȃ) |dunajski pridigar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábrahamov in Ábrahamov -a -o (ȃ) šalj.: ~a leta |starost okoli petdeset let|; biti v ~em naročju |mrtev|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrakadábra -e ž (ȃ) napis ~; pojm., poud. |nerazumljivo, čarovniško izražanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ábranek -nka m (ȃ) leskovi ~i mačice; ~ na pasji dlaki |iztrebek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrazíja -e ž, pojm. (ȋ) izpodjedanje, rušenje (obale); zdrav. ~ maternice izpraskanje, ostrganje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrazíjski -a -o (ȋ) ~o delovanje valov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrazív -a m, snov. (ȋ) metal. brusivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abreviatúra -e [ija] ž (ȗ) neobč. okrajšava: zapisati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrogácija -e ž, pojm. (á) ~ odloka razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abrúci -ev m mn., zem. i. (ȗ) |italijansko gorovje|: v ~ih
abrúški -a -o (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abrúpcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ kosti |odkrhnjenje, odlom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abrúzzi -ev [uci] m mn., zem. i. (ȗ); gl. Abruci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ABS- [abeès] prvi del podr. zlož. (ȅ) |antiblokirni sistem| ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abs. okrajš. absolvent, absolventka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abs.. [poudarjeno áps] varianta predp. ab.. pred c, t |od..| abscés, abstrahírati, abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ábsalom -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abscés -a m (ẹ̑) ognojek: ~ na kolenu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abscísa -e ž (ȋ) geom. |vodoravna črta koordinatnega sistema|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abscísen -sna -o (ȋ) geom.
abscísni -a -o (ȋ) ~a os

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absénca -e ž (ẹ̑) neobč. manjkanje, izostanek, odsotnost: opravičiti ~o; pojm., zdrav. |omedlevica|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absénčen -čna -o (ẹ̑) zdrav. biti ~
absénčni -a -o (ẹ̑) ~o stanje
absénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) zdrav.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absentírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; absentíranje (ȋ) neobč. odtegniti se, manjkati, ne udeležiti se: Absentiralo se je dvajset odstotkov volivcev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absínt -a m, snov. (ȋ) |žgana pijača|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolúcija -e ž, pojm. (ú) ver. dati ~o odvezo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolút -a m, pojm. (ȗ) človek kot ~; filoz. |prvi vzrok|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolúten -tna -o (ȗ) ~a disciplina brezpogojna; ~a premoč nesporna; ~a prepoved popolna, vsestranska
absolútni -a -o (ȗ) ~ vladar; ~a večina |več kot polovična|; ~a vrednost števila
absolútno -ega s, pojm. (ȗ) svet ~ega
absolútnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutíst -a m, člov. (ȋ) razsvetljeni ~; poud. biti ~ v družini |o vsem odločati|
absolutístka -e ž, člov. (ȋ) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutístičen -čna -o (í) biti ~
absolutístični -a -o (í) ~ režim
absolutístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutizácija -e ž, pojm. (á) ~ nauka |popolna, vsestranska veljavnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutízem -zma m, pojm. (í) zgod. Bachov ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutizírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolutizíranje (ȋ) kaj ~ ideje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno1 mer. prisl. (ȗ) ~ veljavna sodba popolnoma, nesporno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútno2 soglaš. člen. (ȗ) poud. Njegov odgovor je bil: ~ ne |nikakor, sploh ne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolutórij -a m z -em pojm. (ọ́) dati odboru ~ razrešnico; |dokončanje študija|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolútum -a m, pojm. (ȗ); gl. absolut

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolvènt -ênta m, člov. (ȅ é) ~ fakultete
absolvêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolvêntski -a -o (é; ȇ) ~ večer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absolvírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolvíranje (ȋ) kaj ~ študij prava |dokončati|; šol. žarg. ~ snov za izpit predelati, preštudirati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absórbcija -e ž, pojm. (ọ́); gl. absorpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorbcíjski -a -o tudi absórbcijski -a -o (ȋ; ọ́); gl. absorpcijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) Les je dober ~ |dobro vpija vlago|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorbíran -a -o (ȋ) vpit, vsrkan
absorbírani -a -o (ȋ) ~a snov
absorbíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absorbíranje (ȋ) kaj ~ pline, vlago vpijati, vsrkavati; neobč. Delo ga je popolnoma absorbiralo prevzelo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absórpcija -e ž, pojm. (ọ́) ~ plinov vpijanje, vsrkavanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorpcíjski -a -o tudi absórpcijski -a -o (ȋ; ọ́) ~ hladilnik; ~a zmogljivost vpojna zmogljivost
absorpcíjskost -i tudi absórpcijskost -i ž, pojm. (ȋ; ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absorptíven -vna -o (ȋ) vpojen, vpijajoč
absorptívni -a -o (ȋ) ~a snov
absorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) vpojnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinénca -e ž, pojm. (ẹ̑) vzdržnost, zdržnost: ~ od alkoholnih pijač

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinénčen -čna -o (ẹ̑) vzdržnosten
abstinénčni -a -o (ẹ̑) ~a kriza; ~o društvo abstinentsko društvo
abstinénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinènt -ênta m, člov. (ȅ é) vzdržen človek
abstinêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinêntski -a -o (é; ȇ) ~o društvo
abstinêntskost -i ž, pojm. (é; ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstinírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; abstiníranje (ȋ) ne sodelovati, ne udeležiti se, vzdržati se: ~ ~ ob glasovanju; abstinirati se od česa ~ ~ ~ volitev
abstinírati -am (ȋ) Že deset let ~a |se vzdržuje alkoholnih pijač, tobaka, mamil|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstrahírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abstrahíranje (ȋ) (odmisliti, izvzeti): kaj ~ nebistvene lastnosti stvari, pojavov; abstrahirati kaj iz česa ~ motnje iz sporočila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstrákcija -e ž, pojm. (á) (odmišljanje, pojmovno povzemanje): metoda ~e; števn. razstavljati ~e abstraktne slike

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstrákt -a m (ȃ) napisati ~ izvleček, povzetek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstrákten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) Govornikovo izražanje je preveč ~o nenazorno, nejasno
abstráktni -a -o (ȃ) jezikosl. ~i samostalniki pojmovni samostalniki; ~o mišljenje; ~o slikarstvo |slikarstvo, ki ne upodablja, ampak samo oblikuje|
abstráktnost -i ž, pojm. (ȃ) prevelika ~ v članku nenazornost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstraktíst -a m, člov. (ȋ) abstraktni slikar
abstraktístka -e ž, člov. (ȋ) abstraktna slikarka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ~ govoriti brez predmetne nazornosti; nenazorno, nejasno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstráktum -a m, mn. izobr. abstrákta -ákt s (ȃ) pojmovno ime

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abstrúzen -zna -o; bolj ~ (ȗ) izobr. težko razumljiv, nejasen: ~o izražanje
abstrúznost -i ž, pojm. (ȗ) izobr. težka razumljivost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absúrd -a m (ȗ) nesmisel: očiten ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absúrden -dna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (ȗ; ȗ) ~ vzrok nesmiseln; Tak rezultat se zdi ~ neverjeten, nemogoč
absúrdnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absúrdno1 nač. prisl. -ej(š)e (ȗ; ȗ) ~ trmast nesmiselno; ~ grotesken ton drame nelogično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

absúrdno2 povdk. (ȗ) ~ je, da še vedno vztraja pri svojem nesmiselno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ABS-zavóre -or [abeès] ž mn. (ȅ-ọ̑) |zavorni sistem|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ábu Békr ~ -a [kər] m, oseb. i. (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑) |prvi islamski kalif|
Ábu Békrov ~ -a ~ -o (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Abukír -ja m z -em zem. i. (ȋ) |egiptovsko mesto|: v ~u
abukírski -a -o (ȋ)
Abukírčan -a m, preb. i. (ȋ)
Abukírčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abulíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. brezvoljnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abundánca -e ž, pojm. (ȃ) neobč. obilje: ~ padavin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ab úrbe cóndita [kon] čas. prisl. zv. (ȗ ọ̑) lat. cit. |od ustanovitve Rima|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

abúzus -a m, pojm. (ȗ) izobr.: ~ položaja zloraba; ~ alkohola čezmerno uživanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ac -- [acé] m, simb. (ẹ̑) kem. aktinij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a c. okrajš. a conto |na račun|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Academía operosórum -e ~ [akademija operozorum] ž, stvar. i. (ȋ ọ̑) ljubljanska ~ ~; prim. Akademija operozov, Akademija delavnih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a cappélla [kapela] nač. prisl. zv. (ẹ̑) glasb. brez instrumentalne spremljave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acc. okrajš. accelerando

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

accelerándo [ače] nač. prisl. (ȃ) glasb. pospešujoče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

accessoire -rja [aksesoár] m z -em (ȃ); gl. akcesoar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Accétto -a [aceto] m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áccidens -a [akc] m (ȃ) redk. akcidenca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Áccra -e [akra] ž, zem. i. (ȃ); gl. Akra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acét.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetál -a m, snov. (ȃ) razkrajanje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acétaldehíd -a m, snov. (ẹ̑ȋ) ~ v tobačnem dimu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetát -a m, snov. (ȃ) natrijev ~; topnost ~ov v vodi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetíl -a m (ȋ) kem. reagiranje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetíl.. prvi del podr. zlož. (ȋ) |ocetna kislina| acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetílen -lna -o (ȋ) Snov je ~a
acetílni -a -o (ȋ) ~a celuloza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetilén -a m, snov. (ẹ̑) |plin|: svetiti z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetilénka -e ž (ẹ̑) prakt.sp. acetilenska svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetilénski -a -o (ẹ̑) ~a svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetílsalicílen -lna -o (ȋȋ)
acetílsalicílni -a -o (ȋȋ) ~a kislina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetisál -a m, snov. (ȃ) zdrav. ~ v tabletah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acéto.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acétoacetát -a m, snov. (ẹ̑ȃ) kem.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetón -a m, snov. (ọ̑) duh po ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aceton.. prvi del podr. zlož. acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetónski -a -o (ọ̑) ~a raztopina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acetonuríja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. ketonurija: bolnik z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acíden -dna -o (ȋ) kisel: ~a snov
acídni -a -o (ȋ) ~a raztopina
acídnost -i ž, pojm. (ȋ) kislost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acido.. prvi del podr. zlož. |kisel| acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acidofílen -lna -o (ȋ) biti ~
acidofílni -a -o (ȋ) ~a rastlina
acidofílnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acidóza -e ž, pojm. (ọ̑) zdrav. |zastrupitev|: umreti za ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..ácija ž. prip. obr. (á)
1. 'dejanje' arondácija, deflorácija, evakuácija
2. 'rezultat dejanja' formulácija, fundácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àcíkličen -čna -o (ȁí) ~ potek
àcíklični -a -o (ȁí) kem. ~e spojine
àcíkličnost -i ž, pojm. (ȁí)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aconcágua -e [akonkagva] ž, zem. i. (ȃ) |gora v Andih|: na ~i
aconcágovski -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

a cónto [kon] nač. prisl. zv. (ọ̑); gl. a konto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

acrylán -a [akrilan] m, snov. (ȃ); gl. akrilan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..áč m. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilec' baháč, nosáč
2. 'vršilnik' odbijáč, odpiráč, tolkáč
3. člov. 'nosilec lastnosti' beláč, bradáč, glaváč
4. člov. 'opravkar' brentáč, burkáč; živ. govnáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..áča ž. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilka' lováča; nečlov. klopotáča
2. 'vršilnica' brisáča, igráča, kopáča
3. člov. 'nosilka lastnosti' prsáča; nečlov. krastáča
4. 'nosilnica lastnosti' rebráča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ačìh posnem. medm. (ȉ) ~, ~, je kihal

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad [poudarjeno àd] predl., lat. cit., urad. k, na: pripombe ~ 1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad.. [poudarjeno ád] predp.; pred d, f, g, k, l, p, t varianta a..3; pred c varianta ak.. |k, proti, blizu| adsorbírati, adaptírati, adhezíja, adherénten, advènt, advokát, adnotácija, administrácija; adícija, afiksácija, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija; akceptírati, akcidénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

A. D. okrajš. anno Domini |v letu Gospodovem; po Kristusu; po Kristusovem rojstvu; po našem štetju, našega štetja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..ád ž. prip. obr. (ȃ) ʻskupno imeʼ otročád, perjád, divjád, gnilád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Áda -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

..áda ž. prip. obr. (ȃ)
1. 'dejanje, rezultat dejanja' blokáda, rošáda
2. 'skupno ime' kolonáda, dekáda
3. 'snov' limonáda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad absúrdum nač. prisl. zv. (ȗ) lat. cit. do nesmisla: gnati spor ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad ácta1 [akta] smer. prostor. prisl. zv. (ȃ) lat. cit., pravn. k spisom, v arhiv: dati listino ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad ácta2 [akta] povdk. zv. (ȃ) lat. cit. Stvar je ~ ~ |se ne obravnava več|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adágio1 -a [adadžo] m z -em (ȃ) |skladba|: ~ v a-molu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adágio2 [adadžo] nač. prisl. (ȃ) glasb. počasi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádam -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adámič -a m z -em oseb. i., psp (ȃ)
Adámička -e ž, oseb. i. (ȃ) ljud.
Adámičev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adamít -a m, člov. (ȋ) |pripadnik krščanske ločine|: nazori ~ov
adamítka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ádamov in Ádamov -a -o (ȃ) ~o jabolko |grlna hrustančna izboklina|; šalj. biti v ~em kostumu |nag, gol|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ádamovec -vca tudi adámovec -vca m z -em (ȃ; ȃ) adamovo jabolko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ádamovski -a -o tudi adámovski -a -o (ȃ; ȃ) poud. ~i izgovori |izgovarjanje na drugega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ádams-stókesov in Ádams-Stókesov -a -o [ksov-] (ȃ-ọ̑) zdrav. ~ sindrom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptabílen -lna -o; bolj ~ (ȋ) prilagodljiv: ~ organ
adaptabílnost -i ž, pojm. (ȋ) prilagodljivost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptácija -e ž, pojm. (á) ~ organizma prilagoditev, prilagajanje (okolju); ~ podstrešja preureditev, prenovitev; števn. ~e besedil priredbe, predelave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adápter -ja m z -em (á; ȃ) ~ za televizor prilagojevalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptêr -ja m z -em člov. (ȇ) prilagojevalec
adaptêrka -e ž, člov. (ȇ) prilagojevalka
adaptêrjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptíran -a -o (ȋ) ~i prostori preurejeni, prenovljeni
adaptírani -a -o (ȋ) barvno ~e živali prilagojene živali
adaptíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adaptíranje (ȋ) kaj ~ lokal preurediti, prenoviti, prilagoditi; ~ scenarij prirediti, predelati; adaptirati kaj na kaj ~ organe na spremenjeno okolje prilagoditi, prilagajati
adaptírati se -am se (ȋ) na kaj ~ ~ ~ novi delovni čas prilagoditi se, prilagajati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adaptíven -vna -o (ȋ)
adaptívni -a -o (ȋ) ~ menjalnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Addison -a [édi] m, oseb. i. (ẹ̑) |angleški zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

addisonov in Addisonov -a -o [édi] (ẹ̑) ~a bolezen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adekvát -a m (ȃ) ustreznik: prevajalski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adekváten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) ustrezen, enakovreden: najti ~ izraz
adekvátnost -i ž, pojm. (ȃ) ustreznost, enakovrednost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adekvátno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ustrezno, enakovredno: ~ se izraziti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adeláide -- [ajd-] ž, zem. i. (ȃ); gl. Adelajda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adelájda -e ž, zem. i. (ȃ) |avstralsko mesto|: v ~i
adelájdski -a -o (ȃ)
Adelájdčan -a m, preb. i. (ȃ)
Adelájdčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádenauer -ja [ave] m z -em oseb. i. (ȃ) |nemški kancler|
Ádenauerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adénda -énd s mn. (ẹ̑) izobr. |dostavki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenítis -a m, pojm. (ȋ) zdrav. |vnetje žrelnice|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adenóm -a m (ọ̑) zdrav. žlezna bula: ~ ščitnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adépt -a m, člov. (ẹ̑) izobr.: mladi ~i modernistične šole izbrani učenci; ~i panslavizma privrženci
adéptka -e ž, člov. (ẹ̑) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adherénten -tna -o (ẹ̑) |sprijet, zraščen|
adheréntni -a -o (ẹ̑) zdrav. ~a pljučna mrena
adheréntnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezíja -e ž, pojm. (ȋ) fiz. |sila|; zdrav. |zraslost, zraščenost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezíjski -a -o (ȋ) fiz. ~a sila
adhezíjskost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adhezíven -vna -o (ȋ)
adhezívni -a -o (ȋ) fiz. ~a snov |lepljiva|
adhezívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz. |lepljivost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hóc1 ~ -- ~ -- [hok] (ọ̑) lat. cit. na hitro sestavljen, zasilen: ~ ~ gledališki oder

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad hóc2 [hok] namer. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. posebej za ta primer, v ta namen: ~ ~ imenovana komisija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adiabáta -e [ija] ž (ȃ) fiz. |krivulja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adiabáten -tna -o [ija] (ȃ)
adiabátni -a -o [ija] (ȃ) fiz. ~ sistem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adícija -e ž, pojm. (í) seštevanje; ~ motivov |dodajanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adieu [adjé] pozdrav. medm. (ẹ̑) fr. cit., neobč. zbogom, na svidenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adíjo1 -- m (ȋ) pozdraviti z glasnim ~; neknj. pog. reči komu ~ |prenehati imeti (ljubezensko) zvezo s kom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adíjo2 pozdrav. medm. (ȋ) neknj. pog. zbogom, na svidenje: Zdaj pa grem, ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad infinítum čas. prisl. zv. (ȋ) lat. cit. brez konca in kraja, v neskončnost: odlašati ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad informándum nač. prisl. zv. (ȃ) lat. cit. na znanje: dati podatke ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Á-diplómski -a -o (ȃ-ọ̑) ~ izpit

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adíranje (ȋ) seštevati: kaj ~ števila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádis Abéba ~ -e ž, zem. i. (ȃ ẹ̑) |glavno mesto Etiopije|: v ~ ~i
adisabébski -a -o (ẹ̑)
Adisabébčan -a m, preb. i. (ẹ̑)
Adisabébčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aditív -a m, snov. (ȋ) |dodatek|: ~ v konzervi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adíža -e ž, zem. i. (ȋ) |italijanska reka|
adíški -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adj. okrajš. adjektiv |pridevnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ádjektiv -a m, mn. izobr. ádjektiva -iv s (ȃ) pridevnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjektíven -vna -o (ȋ) pridevniški
adjektívni -a -o (ȋ) ~a besedna zveza
adjektívnost -i ž, pojm. (ȋ) pridevniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjúnkt -a m, člov. (ȗ) pristav: sodni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjustírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adjustíranje (ȋ) neobč. opremiti, pripraviti: kaj ~ uradni spis
adjustírati se -am se (ȋ) neobč. ~ ~ za parado opremiti se, pripraviti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjutánt -a m, člov. (á) pribočnik: kraljevi ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjutantúra -e ž (ȗ) |urad|: prošnja na ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjútor -ja m z -em člov. (ȗ) izobr. pomočnik
adjútorjev -a -o (ȗ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjútum -a m (ȗ) neobč. denarna pomoč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adjuvánt -a m, snov. (á; ȃ á) |sestavina zdravila|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adlátus -a m, člov. (ȃ) neobč. pomočnik, namestnik: ministrov ~
adlátusinja -e ž, člov. (ȃ) neobč. pomočnica, namestnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádler -ja m z -em oseb. i. (ȃ á) |avstrijski psihiater|
Ádlerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádlešiči -ev m mn., zem. i. (ȃ) v ~ih
ádlešiški -a -o (ȃ)
Ádlešičan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádlešičanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad líbitum nač. prisl. zv. (ȋ) glasb. po želji, poljubno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adligát -a m (ȃ) biblio. privezek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administrácija -e ž, pojm. (á) pisarniško delo; upravljanje, uprava; števn. funkcionarji ~e |upravnega organa|; zglasiti se v ~i v pisarni; ameriška ~ vlada

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administracíjski -a -o (ȋ) ~o delo pisarniško

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratíva -e ž (ȋ) redk. funkcionarji ~e uprave; pojm., žarg. ~ in proizvodnja pisarniško poslovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívec -vca m z -em člov. (ȋ) žarg. upravni uslužbenec
administratívka -e ž, člov. (ȋ) žarg. upravna uslužbenka
administratívčev -a -o (ȋ) žarg.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratíven -vna -o (ȋ) upraven
administratívni -a -o (ȋ) ~ organ; ~e zadeve; ~i opravki pisarniški opravki
administratívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratívno nač. prisl. (ȋ) ~ določene cene |z uradnim odlokom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administrátor -ja m z -em člov. (ȃ) pisarniški uslužbenec; upravnik, upravitelj
administrátorka -e ž, člov. (ȃ)
administrátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administratúra -e ž (ȗ) apostolska ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

administrírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; administríranje (ȋ) upravljati; uradovati; |opravljati pisarniška dela|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

admirál1 -a m, člov. (ȃ)
admirálka -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

admirál2 -a m živ. (ȃ) |metulj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

admiralitéta -e ž (ẹ̑) stavba britanske ~e; skup. admiralski zbor, admirali

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

admirálski -a -o (ȃ) ~ čin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

admisíja -e ž, pojm. (ȋ) strojn. |puščanje pare v parno turbino|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádmont -a m, zem. i. (ȃ) |avstrijsko mesto|: v ~u
ádmontski -a -o (ȃ)
Ádmontčan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádmontčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adnéks -a m (ẹ̑) zdrav. privesek, dodatek: kožni, maternični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adnotácija -e ž, pojm. (á) pravn. zaznamba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ad óculos [ok] nač. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. nazorno: ~ ~ prikazati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adolescénca -e ž, pojm. (ẹ̑) mladostna doba: preživljati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adolescénčen -čna -o (ẹ̑) mladosten, mladostniški
adolescénčni -a -o (ẹ̑) ~ izbruh
adolescénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) mladostnost, mladostniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adolescènt -ênta m, člov. (ȅ é) mladostnik
adolescêntka -e ž, člov. (ȇ) mladostnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adolescêntski -a -o (ȇ) mladostniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádolf -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adonáj -a m z -em oseb. i. (ȃ) |naziv za Boga|
Adonájev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adópcija -e ž, pojm. (ọ́) posvojitev: ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptánt -a m, člov. (á; ȃ á) posvojitelj
adoptántka -e ž, člov. (ȃ) posvojiteljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptíran -a -o (ȋ) posvojen
adoptírani -a -o (ȋ) ~ otrok posvojenec
adoptíranost -i ž, pojm. (ȋ) posvojenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptíranec -nca m z -em člov. (ȋ) posvojenec
adoptíranka -e ž, člov. (ȋ) posvojenka
adoptírančev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adoptíranje (ȋ) posvojiti: koga ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adoptíven -vna -o (ȋ)
adoptívni -a -o (ȋ) ~ oče posvojitelj; ~ sin posvojenec
adoptívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adorácija -e ž, pojm. (á) izobr. čaščenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adorátor -ja m z -em člov. (ȃ) izobr. častilec, oboževalec
adorátorka -e ž, člov. (ȃ) izobr. častilka, oboževalka
adorátorjev -a -o (ȃ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adráš -a m z -em (á) rastl. črnika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrenálen -lna -o (ȃ) nadledvičen
adrenálni -a -o (ȃ) anat. ~ sestav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrenalín -a m, snov. (ȋ) |hormon|: ~ v krvi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrésa -e ž (ẹ̑) neobč. naslov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adresánt -a m, člov. (á; ȃ á) odpošiljatelj
adresántka -e ž, člov. (ȃ) odpošiljateljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adresár -ja m z -em (á) seznam naslovov, imenik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adresát -a m, člov. (ȃ) naslovljenec, naslovnik
adresátka -e ž, člov. (ȃ) naslovljenka, naslovnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adréselj -slja m z -em (ẹ́) pokr. dresen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrésen -sna -o (ẹ̑) neobč. nasloven
adrésni -a -o (ẹ̑) rač. ~o polje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adresírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adresíranje (ȋ) neobč. naslavljati, nasloviti: kaj ~ pismo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ádria -e [ija] ž (ȃ) prakt.sp. Adria Airways
Ádrijin -a -o (ȃ) prakt.sp. ~a letala letala Adrie Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adria Airways ~e -- [ádrija êrvejs] ž, stvar. i. (ȃ ȇ) |slovenska letalska družba|: delati pri ~i ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Adriján -a m, oseb. i. (ȃ)
Adrijána -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adrijánski -a -o (ȃ) zastar. jadranski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) učinkovit ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adsorbíranje (ȋ) fiz. |vezati; zgoščevati|: kaj Oglje dobro ~a vlago

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsórpcija -e ž, pojm. (ọ́) fiz. |vezanje; zgoščevanje|: pospešiti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adsorptíven -vna -o (ȋ)
adsorptívni -a -o (ȋ) fiz. ~e snovi
adsorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adstrát -a m (ȃ) jezikosl. romanski ~ v slovenskem jeziku

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adstríngens -a m, snov. (ȋ) |zdravilo|: ~ zmanjšuje krvavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adstringènt -ênta m, snov. (ȅ é) adstringens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ noge |primik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adulár -ja m z -em snov. (ȃ) |rudnina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adúlt -a m, člov. (ȗ) odrasli: izobraževanje ~ov
adúltinja -e ž, člov. (ȗ) odrasla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adultêrij -a m z -em pojm. (é) prešuštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adumbrán -a m, snov. (ȃ) |zdravilo|: dati bolniku ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Á-dúr -a m, pojm. (ȃ-ȗ) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adút -a m, tudi živ. (ȗ) vzeti karte z ~om; poud. biti glavni ~ moštva |biti najboljši igralec|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adv. okrajš. adverb |prislov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

advènt -ênta m, mest. ed. tudi advéntu pojm. (ȅ é) zadnja nedelja v ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

advênten -tna -o tudi advénten -tna -o (é; ȇ; ẹ̑)
advêntni -a -o tudi advéntni -a -o (é; ȇ; ẹ̑) ~ čas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adventíst -a m, člov. (ȋ) ver. srečanje ~ov
adventístka -e ž, člov. (ȋ) ver.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adventístičen -čna -o (í) ver.
adventístični -a -o (í) ~a cerkev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adventíven -vna -o (ȋ) nadomesten
adventívni -a -o (ȋ) ~e korenine
adventívnost -i ž, pojm. (ȋ) nadomestnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

advêrb -a m (ȇ) prislov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

adverzatíven -vna -o (ȋ) nasproten, nasprotujoč
adverzatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ veznik protivni veznik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

advokát -a m, člov. (ȃ) izročiti zadevo ~u odvetniku; poud. Ne bom tvoj ~ |zagovornik|
advokátka -e ž, člov. (ȃ) odvetnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

advokátski -a -o (ȃ) odvetniški: ~a pisarna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

advokatúra -e ž, pojm. (ȗ) odvetništvo: posvetiti se ~i; števn. ~ v prvem nadstropju

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AEG AEG-ja tudi AEG -- [aegé -êja tudi aegé] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ẹ̑) |nemško podjetje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeríran -a -o (ȋ) grad. ozračen
aerírani -a -o (ȋ) ~ beton
aeríranost -i ž, pojm. (ȋ) grad. ozračenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aeríranje (ȋ) grad. dodati, dodajati zrak, ozračiti: kaj ~ beton

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aêro -a m, stvar. i. (ȇ) |tovarna|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêro.. prvi del podr. zlož. (ȇ) |zrak; letalski| aêrofotografíja, aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aero.. prvi del podr. zlož. |zrak; letalski| aerobióza, aerolít, aerosól; aerodróm, aeronávt, aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeróben -bna -o (ọ̑) biol.
aeróbni -a -o (ọ̑) ~e bakterije
aeróbnost -i ž, pojm. (ọ̑) biol.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeróbika -e ž, pojm. (ọ́; ọ̑) |telovadba|: ukvarjati se z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerobús -a m (ȗ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrodinámičen -čna -o (ȇȃ)
aêrodinámični -a -o (ȇȃ) ~a oblika letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrodinámično nač. prisl. (ȇá) ~ oblikovano vozilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerodróm -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerofagíja -e ž, pojm. (ȋ) |bolezensko požiranje zraka|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aeroflót -a m, stvar. i. (ọ̑) |ruska letalska družba|
Aeroflótov -a -o (ọ̑) ~a letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrofotografíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ukvarjati se z ~o; števn. narediti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrofotogrametríja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ gozdov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrohidroplán -a m (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêroklúb -a m (ȇȗ) letalski klub

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerolít -a m (ȋ) |kamniti meteorit|: padec ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerométer -tra m (ẹ́) poskus z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêromíting -a m (ȇȋ) letalski miting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeronávt -a m, člov. (ȃ) letalec; zrakoplovec
aeronávtka -e ž, člov. (ȃ) letalka; zrakoplovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeronávtika -e ž, pojm. (á) letalstvo; zrakoplovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeroplán -a m (ȃ) letalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aeropórt -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêroposnétek -tka m (ȇẹ̑) ~ glavnega mesta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerorally -ja [aêroréli] m z -em (ȇẹ̑); gl. aeroreli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêroréli -ja m z -em (ȇẹ̑) |tekmovanje|: udeležiti se ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerosól -a m, snov. (ọ̑) vdihavati ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aerostát -a m (ȃ) balon, zrakoplov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrotáksi -ja m z -em (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêroterapíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ v hribih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrotranspórt -a m, pojm. (ȇọ̑) letalski prevoz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aêrovlék -a m, pojm. (ȇẹ̑) dvokrilec za ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Aétij -a m z -em im. tudi Aétius [iju] oseb. i. (ẹ́) |rimski vojskovodja|
Aétijev -a -o (ẹ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afazíja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. |izguba govora|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àfebrílen -lna -o (ȁȋ) brezvročinski
àfebrílni -a -o (ȁȋ) ~o stanje
àfebrílnost -i ž, pojm. (ȁȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afékcija -e ž, pojm. (ẹ́) neobč. vznemirjenost, razvnetost; zdrav. kožna ~ kožno obolenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afékt -a m, pojm. (ẹ̑) reči kaj v ~u v razburjenju; biti človek ~ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afektácija -e ž, pojm. (á) nenaravnost, izumetničenost: igralčeva ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afektíran -a -o; bolj ~ (ȋ) nenaraven, izumetničen: ~ glas; ~a deklamacija
afektíranost -i ž, pojm. (ȋ) nenaravnost, izumetničenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afektírano nač. prisl. (ȋ) ~ govoriti nenaravno, izumetničeno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afektíven -vna -o (ȋ) |zelo čustven|
afektívni -a -o (ȋ) ~o stanje
afektívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afélij -a m z -em (ẹ́) zvezdosl. odsončje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afêra -e ž (ȇ) politična ~; poud. Iz te malenkosti je nastala cela ~ |neprijeten dogodek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aferáštvo -a s, pojm. (ȃ) publ. ~ v politiki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aferéza -e ž (ẹ̑) jezikosl. |opuščanje začetnega glasu, zloga|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afežêjevka -e ž, člov. (ȇ) polit. žarg. članica AFŽ-ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Afgánistan -a m, zem. i. (ȃ) |azijska država|: v ~u
afgánistanski -a -o (ȃ)
Afgánistanec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Afgánistanka -e ž, preb. i. (ȃ)
Afgánistančev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aficírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aficíranje (ȋ) neobč. škodljivo vplivati, prizadeti: koga/kaj Njihovo kulturo so aficirali tuji vplivi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àfigurálen -lna -o (ȁȃ) Slika je čisto ~a
àfigurálni -a -o (ȁȃ) ~o slikarstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afíks -a m (ȋ) jezikosl. pona: besedotvorni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afiliírati -am [iji] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afiliíranje (ȋ) pridružiti, pripojiti: kaj k/h čemu ~ banko k drugi banki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afín -a -o (ȋ) geom. ~a povezava geometrijskih tvorb
afínost -i ž, pojm. (ȋ) geom.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afinitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) knj. pog. imeti ~o do česa nagnjenje, naklonjenost; kem. ~ kovin do kisika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afinitéten -tna -o (ẹ̑) podoben, soroden: ne biti ~
afinitétni -a -o (ẹ̑) kem. ~a sila
afinitétnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afirmácija -e ž, pojm. (á) ~ igralca uveljavitev; gospodarska ~ podjetja utrditev, uveljavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afirmatíven -vna -o (ȋ) Odgovor je ~ pritrdilen
afirmatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ stavek trdilni stavek
afirmatívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afirmíran -a -o; bolj ~ (ȋ) ~ igralec uveljavljen
afirmíranost -i ž, pojm. (ȋ) uveljavljenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afirmírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afirmíranje (ȋ) koga/kaj ~ svoj položaj utrditi, uveljaviti
afirmírati se -am se (ȋ) ~ ~ kot igralec uveljaviti se; afirmirati se pred kom/čim ~ ~ ~ svetom izkazati se, doseči priznanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afišírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afišíranje (ȋ) neobč. pritrditi, izobesiti (lepak): kaj ~ razglas po vseh postajah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áfna -e ž (á) neknj. pog.: opica; |kdor se nenaravno, izumetničeno vede|; rač. žarg. |znak ‹@›|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afnaríja -e ž, pojm. (ȋ) neknj. pog. spakovanje, nenaravno, izumetničeno vedenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afnáti se -ám se nedov. -àj se -ájte se, -ajóč se, -áje se; -àl se -ála se, -àt se; afnánje; (-àt se) (á ȃ) neknj. pog. spakovati se, nenaravno, izumetničeno se vesti: Nehaj se afnati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afoníja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. brezglasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aforíst -a m, člov. (ȋ)
aforístka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aforístičen -čna -o (í) Njegov stil je ~ |zgoščeno duhovit|
aforístični -a -o (í) ~ stil
aforístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aforístično nač. prisl. (í) ~ zasnovani dialogi |zgoščeno duhovito|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aforístika -e ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aforízem -zma m (í) ~i o prijateljstvu |duhoviti reki, domisleki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrík -a m, snov. (ȋ) morska trava: z ~om polnjene žimnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Áfrika -e ž, zem. i. (ȃ) |celina|: v ~i
áfriški -a -o (ȃ)
Afričàn -ána in Afričán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)
Afričánka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrikanístika -e ž, pojm. (í) |veda|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrikanizácija -e ž, pojm. (á) ~ gospodarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrikanízem -zma m, pojm. (í) razmah ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrikánščina -e ž, pojm. (ȃ) |jezik Burov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrikáta -e ž (ȃ) jezikosl. zliti glas, zlitnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áfro.. prvi del podr. zlož. (ȃ) |afriški| áfroamêriški, áfroázijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áfroamêriški -a -o (ȃȇ) ~a glasba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Afrodíta -e ž, oseb. i. (ȋ) |grška boginja ljubezni|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrodizíak -a [ija] m, snov. (ȋ) zdrav. spolno dražilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

afrónt -a m (ọ̑) napad, nasprotovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

áfta -e ž (ȃ) ~e na jeziku |izpuščaji|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AFŽ AFŽ-ja tudi AFŽ -- [afežé -êja in afəžə̀ tudi afežé in afəžə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Antifašistična fronta žena

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ag -- [agé] m, simb. (ẹ̑) kem. srebro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

AG AG-ja tudi AG -- [agé -êja in agə̀ tudi agé in agə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Akademija za glasbo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ága -e tudi ága -a m, člov. (ȃ; ȃ) bojevit ~; Hasan ~
ágov -a -o (ȃ), ágin -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágakán -a m, člov. (ȃȃ) |muslimanski verski poglavar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àgalakcíja -e ž, pojm. (ȁȋ) zdrav. brezmlečnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

àgalaktíja -e ž, pojm. (ȁȋ); gl. agalakcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Agamémnon -a m, oseb. i. (ẹ̑) |grški bajeslovni kralj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agamogamíja -e ž, pojm. (ȋ) |nespolno razmnoževanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agapánt -a m (á; ȃ) cvetovi ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agápe -- ž (ȃ) |obred prvih kristjanov|; pojm. |ljubezen do bližnjega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágar -ja m z -em snov. (ȃ) biol., kem. bakterijsko gojišče iz ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágarágar -ja m z -em snov. (ȃȃ) agar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ágata -e ž, oseb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agáva -e ž (ȃ) |tropska rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agéncija -e in agencíja -e ž (ẹ́; ȋ) časopisna, turistična, vladna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agencíjski -a -o (ȋ) ~e novice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agénda -e ž (ẹ̑) protestantska ~ |obrednik|; vpisati sestanek v ~o v rokovnik; seznaniti se z državnimi ~ami s poslovanjem, z zadevami

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágens -a m (ȃ) ~ razvoja gibalo, gonilo; duševni ~ bolezni dejavnik; jezikosl. ~ v stavku vršilec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agènt -ênta m, člov. (ȅ é) zavarovalni ~; borzni ~ posrednik; provokatorski, policijski ~
agêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agentúra -e ž (ȗ) ~ in špedicija agencija; pojm. dobro služiti z ~o; slabš. onemogočati tujo ~o |skrivno poizvedovanje, vohunstvo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agerát -a m (ȃ) |rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágfa -e ž (ȃ) fotografirati z ~o |s filmom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Ágfa -e ž, stvar. i. (ȃ) |nemška družba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agílen -lna -o; -ejši -a -e (ȋ; ȋ) delaven, prizadeven: biti premalo ~
agílnost -i ž, pojm. (ȋ) delavnost, prizadevnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agílno nač. prisl. -ej(š)e (ȋ; ȋ) ~ delovati prizadevno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

ágio -a [ažijo] m z -em pojm. (ȃ) fin. ažio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agírati -am dvovid., nedov. -ajóč; agíranje (ȋ) neobč.: ~ v določenem okolju delovati, živeti; Igralci so agirali drug mimo drugega igrali; agirati proti komu/čemu ~ ~ nasprotniku delovati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agitácija -e ž, pojm. (á) volilna ~; ~ za prostovoljne prispevke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agitátor -ja m z -em člov. (ȃ) volilni ~
agitátorka -e ž, člov. (ȃ)
agitátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agitírati -am nedov. -ajóč; agitíranje (ȋ) |pridobivati koga za kaj|: ~ na, pri volitvah; agitirati za koga/kaj ~ ~ kandidata, stranko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agítka -e ž (ȋ) |propagandna igra|: uprizoriti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agítpróp -a m (ȋọ̑) |propagandni oddelek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agítprópovski -a -o (ȋọ̑) ~a igralska skupina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglomerácija -e ž, pojm. (á) ~ industrije (strnitev, združevanje); števn. mestne ~e naselja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglomerát -a m, snov. (á) sprimek, breča: razbijati ~; poud. ~ narodov |velika skupina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglutinácija -e ž, pojm. (á) zdrav. ~ celic sprijemanje, zlepljanje; jezikosl. |tvorba besed|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglutinát -a m, snov. (ȃ) zdrav. zlepek, sprimek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglutinín -a m, snov. (ȋ) zdrav. medcelični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

aglutinírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aglutiníranje (ȋ) zdrav. sprijeti (se), zlepiti (se): kaj Serum ~a eritrocite; Celice ~ajo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agnát -a m, člov. (ȃ) |krvni sorodnik|
agnátinja -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agnoscírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; agnoscíranje (ȋ) neobč. prepoznati: koga/kaj ~ glas, osumljenca; agnoscirati koga/kaj po čem ~ osumljenega po glasu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agnosticízem -zma m, pojm. (í) |filozofski nauk|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agnóstičen -čna -o (ọ́) biti ~
agnóstični -a -o (ọ́) ~ nauk
agnóstičnost -i ž, pojm. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agnóstik -a m, člov. (ọ́) |privrženec agnosticizma|
agnóstikinja -e ž, člov. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agnozíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. |nezmožnost prepoznavanja|: slušna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agógičen -čna -o (ọ́)
agógični -a -o (ọ́) glasb. ~i kontrasti
agógičnost -i ž, pojm. (ọ́) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agógika -e ž, pojm. (ọ́) glasb. |spreminjanje hitrosti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agón -a m (ọ̑) |tekmovanje pri starih Grkih|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

agonálen1 -lna -o (ȃ) agonijski
agonálni -a -o (ȃ) ~ stadij bolezni
agonálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 17. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.