á1 á-ja tudi á ája tudi á -- m, prva in druga oblika z -em (ȃ; ȃ; ȃ) |ime črke ali glasu|: od ~ do ž; z malim a-jem; nerazločni a-ji; učenec iz prvega ~ ‹1. a›; točka ~; ton ~; šahovsko polje ~1; prim. a-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á2 -- m, simb. (ȃ) ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á3 -- ž (ȃ) druga ~; hoditi v prvo ~ ‹1. a›

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á4 in à vpraš. člen. (á/ȃ; ȁ) Si razumel, ~?

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á5 in à razpolož. medm. (á/ȃ; ȁ) ~, ti si

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à1 mer. prisl. (ȁ) knj. pog. ~ bo gledal ali, to

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à2 in á] predl. s tož. (ȁ; ȃ) trg. po: brisače ~ petsto tolarjev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a1 [poudarjeno à] vpraš. člen., knj. pog. ali, kaj: ~ misliš, da si doma; ~ bo mir ali ne

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a2 [poudarjeno à] prir. vez.
1. pa, toda, vendar: To so besede, ~ ne dejanja; Tipal je po temni veži, ~ vrat ni našel; To lahko ugotovi zdravnik, ~ še ta težko
2. ampak: ~ vrnimo se k stvari

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á1 Á-ja tudi Á -- m, prva oblika z -em (ȃ; ȃ) |ime črke|: veliki ~; tiskani A-ji; kategorija ~; vitamin ~; format ~ 5; prim. A-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á2 -- m, simb. (ȃ) amper

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Å -- [á] m, simb. (ȃ) angstrem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

á- prvi del podr. zlož. (ȃ) á-mól, á-osnôva; prim. á1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á- prvi del podr. zlož. (ȃ) Á-dúr, Á-kategoríja, Á-vitamín; prim. A1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a. okrajš. anno |leta|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à.. predp. obr.; pred samoglasniki varianta àn.. (ȁ) |nè| àmorála; àmúzičen, àcíkličen, àhumán; ànaeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..1 [poudarjeno á] predp.; pred samoglasniki in včasih pred h varianta an.. |ne.., brez..| apatíja, asépsa; analfabét; anhidríd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..2 [poudarjeno á] varianta predp. ab.. pred samoglasniki in pred p |ne| aórta; apostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..3 [poudarjeno á] varianta predp. ad.. pred d, f, g, k, l, p, t |k| adícija, afíks, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a..4 glag. predp. |pri.., na.., v..| aplicírati, asistírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..á prisl. prip. obr. (ȃ) domá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a1 m. prip. obr., člov. 'vršilec' vójvoda, slúga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a2 ž. prip. obr.
1. člov. 'vršilka' príča, čvêka, čénča
2. 'dejanje' béra, péka, zmága
3. 'rezultat dejanja' péka, zaséda; ignoránca, reprezentánca
4. 'nosilnica lastnosti' brizgálna; dominánta, konstánta; diagonála
5. 'lastnost' arogánca, dekadénca, elegánca
6. 'skupno ime' déca, gospôda; kerámika, klásika, periódika
7. 'prostor, mesto' filozófska, Štájerska
8. člov. 'ženski par moškemu' soséda; Andrêja, Fránca, Tóna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a3 ž. oblikotvorno prip. obr. tèmna, tísta, délala, lépša

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a4 prisl. prip. obr. spočétka, zlépa, iznenáda, skrája, domála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..á.. glag. prip. (á) oráti, končáti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a..1 glag. prip. délati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..a..2 medp. zlož. bogabojèč, bojažêljen, trudapôln

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AA -- [aá] m (ȃ) Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a. a. okrajš. ad acta |k spisom, aktom; v arhiv|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aachen -chna [áhən] m, zem. i. (á) |nemško mesto|: v ~u
aachenski -a -o [hə] (á)
Aachenčan -a [hə] m, preb. i. (á)
Aachenčanka -e [hə] ž, preb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aalst -a [álst] m, zem. i. (ȃ) |belgijsko mesto|: v ~u
aalstski -a -o (ȃ)
Aalstčan -a m, preb. i. (ȃ)
Aalstčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aarau -a [árav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarsko mesto|: v Aarauu
aaravski -a -o (ȃ)
Aaraučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aaraučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aargau -a [árgav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarski kanton|: v Aargauu
aargavski -a -o (ȃ)
Aargaučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aargaučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àb.. predp. obr. (ȁ) |nè| àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ab.. [poudarjeno áb] predp.; pred p in pred samoglasniki varianta a..; pred c, t varianta abs.. |od.., z../s..| abortírati, absolvírati; apostát, aórta; abscés, abstrahírati, abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abadán -a m, zem. i. (ȃ) |iransko mesto|: v ~u
abadánski -a -o (ȃ)
Abadánčan -a m, preb. i. (ȃ)
Abadánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábadon -a m, oseb. i. (ȃ) |angel smrti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábak -a m (ȃ) |starorimsko, starogrško računalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábaka -e ž, snov. (ȃ) |tekstilna surovina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábakus -a m (ȃ); gl. abak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abalienácija -e [ije] ž, pojm. (á) redk. ~ posameznika od družbe odtujevanje, odtujitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

à bas [a bá] povdk. (ȃ) izobr. ~ ~ z izdajalcem dol, proč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abažúr -ja m z -em (ȗ) neobč. senčnik (pri svetilki)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abbádo -a [aba] m, oseb. i. (ȃ) |italijanski dirigent|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abbé -ja [abé -êja] m z -em člov. (ẹ̑ ȇ); gl. abe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abc abc-ja tudi abc -- [abəcə̀-ja in abecé -êja tudi abəcə̀] m, prva oblika z -em pojm. (ə̏; ẹ̑ ȇ; ə̏) poud. |osnovno znanje|: ~ sadjarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abdêra -e ž, zem. i. (ȇ) |antično grško mesto|
abdêrski -a -o (ȇ)
Abdêrčan -a m, preb. i. (ȇ)
Abdêrčanka -e ž, preb. i. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abderít -a m, člov. (ȋ) izobr. |omejen, ozkosrčen človek|
abderítka -e ž, člov. (ȋ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abderítski -a -o (ȋ) izobr. omejen, ozkosrčen: ~i spori
abderítskost -i ž, pojm. (ȋ) izobr. omejenost, ozkosrčnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdicírati -am dvovid., nedov. -ajóč; abdicíranje (ȋ) odpovedati se (prestolu), odstopiti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdikácija -e ž, pojm. (á) odpoved (prestolu), odstop

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdómen -mna m (ọ́; ọ̑) trebuh: bolečine v ~u; metuljev ~ zadek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdominálen -lna -o (ȃ) trebušen
abdominálni -a -o (ȃ) ~ tifus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abdúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ roke |odmik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abé -êja m z -em člov. (ẹ̑ ȇ) |duhovnik v francoskem okolju|
abêjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecéda -e ž, pojm. (ẹ̑) urediti po ~i; poud. ~ medicine |osnovno znanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédar -ja m z -em člov. (ẹ̑) poud. |učenec|; slabš. |slovničar|
abecédarica -e ž, člov. (ẹ̑) poud. |učenka|
abecédarjev -a -o (ẹ̑)
abecédaričin -a -o (ẹ̑) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecedár -ja m z -em (á) zastar. abecednik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédarski -a -o (ẹ̑) slabš. ~e črke |okorne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecéden -dna -o (ẹ̑) poud. ~e resnice |začetne, temeljne|
abecédni -a -o (ẹ̑) ~ red; slovstv. ~a vojska
abecédnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecedírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abecedíranje (ȋ) |urejati po abecedi|: kaj ~ kartotečne listke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédnik -a m (ẹ̑) pešaj. prvo berilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédniški -a -o (ẹ̑) pešaj. ~o poglavje berila
abecédniškost -i ž, pojm. (ẹ̑) pešaj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abecédno nač. prisl. (ẹ̑) ~ urejen seznam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábel -a m, oseb. i. (á; ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abélard -a [abelár -ja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ȃ) |francoski filozof in teolog|
Abelárdev -a -o in Abelárdov -a -o [-ev-] (ȃ; ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábelstvo -a s, pojm. (á; ȃ) poud. ~ žrtev |nedolžnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aberácija -e ž, pojm. (á) fiz. napaka, odklon: ~ leče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aberdeen -a [aberdín] m, zem. i. (ȋ) |škotsko mesto|: v ~u
aberdeenski -a -o (ȋ)
Aberdeenčan -a m, preb. i. (ȋ)
Aberdeenčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abesínija -e ž, zem. i. (í) Etiopija
abesínski -a -o (ȋ)
Abesínec -nca m z -em preb. i. (ȋ)
Abesínka -e ž, preb. i. (ȋ)
Abesínčev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abidján -a [džan] m, zem. i. (ȃ); gl. Abidžan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abidžán -a m, zem. i. (ȃ) |mesto v državi Slonokoščena obala|: v ~u
abidžánski -a -o (ȃ)
Abidžánec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Abidžánka -e ž, preb. i. (ȃ)
Abidžánčev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..abílen -lna -o prip. obr. (ȋ) adaptabílen, komunikabílen, stabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiogenéza -e [ijo] ž, pojm. (ȁẹ̑) biol. teorija ~e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiótičen -čna -o [ijo] (ȁọ́) biol. abiotski
àbiótični -a -o [ijo] (ȁọ́) ~o okolje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbiótski -a -o [ijo] (ȁọ̑) biol. ~o dogajanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abisálen -lna -o (ȃ) globinski, globokomorski
abisálni -a -o (ȃ) ~e usedline
abisálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abit. okrajš. abiturient, abiturientka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abituriènt -ênta [ije] m, člov. (ȅ é) ~i klasične gimnazije
abituriêntka -e [ije] ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abituriêntski -a -o [ije] (é; ȇ) ~ izlet

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABK- [abeká] prvi del podr. zlož. (ȃ) |atomsko-biološko-kemičen| ABK-oróžje, ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABK-zaščíta -e [abeká] ž, pojm. (ȃ-ȋ) voj. |atomsko-biološko-kemična zaščita|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ablácija -e ž, pojm. (á) geol. (odplakovanje, odnašanje)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ablaktácija -e ž, pojm. (á) kmet. cepiti z ~o; ~ mladičev odstavitev, prenehanje dojenja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áblativ -a m (ȃ) jezikosl. ločilnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbnormálen -lna -o; bolj ~ (ȁȃ) ~ razvoj nenormalen, nepravilen; biti ~ |duševno neuravnovešen; telesno, duševno nerazvit|
àbnormálnost -i ž, pojm. (ȁȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbnormálno1 nač. prisl. (ȁȃ) imeti ~ veliko glavo nenormalno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àbnormálno2 povdk. (ȁȃ) nenormalno: ~ je, da se tako izogiba ljudi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abnórmen -mna -o; bolj ~ (ọ̑) ~a rast nepravilna, nenavadna; poud. ~e težave |zelo velike|
abnórmnost -i ž, pojm. (ọ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abnormitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) nepravilnost, nenavadnost: ~ rasti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolícija -e ž, pojm. (í) ~ kazenskega ukrepa razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicioníst -a [ijo] m, člov. (ȋ) delovanje ~ov
abolicionístka -e [ijo] ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicionístičen -čna -o [ijo] (ȋ)
abolicionístični -a -o [ijo] (ȋ) ~o gibanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolicionízem -zma [ijo] m, pojm. (í) zgod. ameriški ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abolírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abolíranje (ȋ) razveljaviti, odpraviti: kaj ~ ukrep, zakon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonènt -ênta m, člov. (ȅ é) predplačnik, naročnik
abonêntka -e ž, člov. (ȇ) predplačnica, naročnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonêntski -a -o (é; ȇ) ~ koncert abonmajski koncert; ~o občinstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aboníran -a -o (ȋ) biti ~ v gledališču; aboniran na kaj ~ ~ časopis naročen
aboníranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; -an -ana; aboníranje (ȋ) ~ ~ v gledališču; abonirati se na kaj ~ ~ ~ časopis naročiti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonmá -ja m z -em (ȃ) predplačilo, naročilo: imeti ~; razpisati ~; predstava izven ~a; premierski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abonmájski -a -o (ȃ) ~ koncert

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àborálen -lna -o (ȁȃ) |oddaljen od ust|
àborálni -a -o (ȁȃ) ~ del prebavil

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aborígin -a m, člov. (ȋ) izobr. domorodec, prvotni prebivalec
aboríginka -e ž, člov. (ȋ) izobr. domorodka, prvotna prebivalka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aboríginski -a -o (ȋ) izobr. ~i prebivalci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abortírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abortíranje (ȋ) splaviti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abortív -a m, snov. (ȋ) splavilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abortíven -vna -o (ȋ)
abortívni -a -o (ȋ) ~o sredstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abórtus -a m (ọ̑) splav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábota -e ž, pojm. (á) star. nespamet, neumnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áboten -tna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (á; á) star. nespameten, neumen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ab ôvo nač. prisl. zv. (ȏ) lat. cit. prav od začetka, na dolgo in široko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abradírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abradíranje (ȋ) kaj Valovi ~ajo obalo izpodjedajo, rušijo; ~ tkivo ostrgati, izpraskati; Površine stroja zaradi drgnjenja ~ajo se obrabijo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábraham -a m, člov. (ȃ) šalj.: |petdesetleten moški|; srečati ~a |dočakati petdeset let|
ábrahamka -e ž, člov. (ȃ) šalj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábraham -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|: očak ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábraham a Sáncta Clára -a ~ ~ ~ [kt kl] m, oseb. i. (ȃ ȃ ȃ) |dunajski pridigar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábrahamov in Ábrahamov -a -o (ȃ) šalj.: ~a leta |starost okoli petdeset let|; biti v ~em naročju |mrtev|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrakadábra -e ž (ȃ) napis ~; pojm., poud. |nerazumljivo, čarovniško izražanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ábranek -nka m (ȃ) leskovi ~i mačice; ~ na pasji dlaki |iztrebek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrazíja -e ž, pojm. (ȋ) izpodjedanje, rušenje (obale); zdrav. ~ maternice izpraskanje, ostrganje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrazíjski -a -o (ȋ) ~o delovanje valov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrazív -a m, snov. (ȋ) metal. brusivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abreviatúra -e [ija] ž (ȗ) neobč. okrajšava: zapisati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrogácija -e ž, pojm. (á) ~ odloka razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abrúci -ev m mn., zem. i. (ȗ) |italijansko gorovje|: v ~ih
abrúški -a -o (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abrúpcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ kosti |odkrhnjenje, odlom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abrúzzi -ev [uci] m mn., zem. i. (ȗ); gl. Abruci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABS- [abeès] prvi del podr. zlož. (ȅ) |antiblokirni sistem| ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abs. okrajš. absolvent, absolventka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abs.. [poudarjeno áps] varianta predp. ab.. pred c, t |od..| abscés, abstrahírati, abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábsalom -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abscés -a m (ẹ̑) ognojek: ~ na kolenu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abscísa -e ž (ȋ) geom. |vodoravna črta koordinatnega sistema|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abscísen -sna -o (ȋ) geom.
abscísni -a -o (ȋ) ~a os

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absénca -e ž (ẹ̑) neobč. manjkanje, izostanek, odsotnost: opravičiti ~o; pojm., zdrav. |omedlevica|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absénčen -čna -o (ẹ̑) zdrav. biti ~
absénčni -a -o (ẹ̑) ~o stanje
absénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) zdrav.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absentírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; absentíranje (ȋ) neobč. odtegniti se, manjkati, ne udeležiti se: Absentiralo se je dvajset odstotkov volivcev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absínt -a m, snov. (ȋ) |žgana pijača|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolúcija -e ž, pojm. (ú) ver. dati ~o odvezo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolút -a m, pojm. (ȗ) človek kot ~; filoz. |prvi vzrok|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolúten -tna -o (ȗ) ~a disciplina brezpogojna; ~a premoč nesporna; ~a prepoved popolna, vsestranska
absolútni -a -o (ȗ) ~ vladar; ~a večina |več kot polovična|; ~a vrednost števila
absolútno -ega s, pojm. (ȗ) svet ~ega
absolútnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutíst -a m, člov. (ȋ) razsvetljeni ~; poud. biti ~ v družini |o vsem odločati|
absolutístka -e ž, člov. (ȋ) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutístičen -čna -o (í) biti ~
absolutístični -a -o (í) ~ režim
absolutístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutizácija -e ž, pojm. (á) ~ nauka |popolna, vsestranska veljavnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutízem -zma m, pojm. (í) zgod. Bachov ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutizírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolutizíranje (ȋ) kaj ~ ideje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolútno1 mer. prisl. (ȗ) ~ veljavna sodba popolnoma, nesporno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolútno2 soglaš. člen. (ȗ) poud. Njegov odgovor je bil: ~ ne |nikakor, sploh ne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolutórij -a m z -em pojm. (ọ́) dati odboru ~ razrešnico; |dokončanje študija|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolútum -a m, pojm. (ȗ); gl. absolut

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolvènt -ênta m, člov. (ȅ é) ~ fakultete
absolvêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolvêntski -a -o (é; ȇ) ~ večer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absolvírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolvíranje (ȋ) kaj ~ študij prava |dokončati|; šol. žarg. ~ snov za izpit predelati, preštudirati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absórbcija -e ž, pojm. (ọ́); gl. absorpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbcíjski -a -o tudi absórbcijski -a -o (ȋ; ọ́); gl. absorpcijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) Les je dober ~ |dobro vpija vlago|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbíran -a -o (ȋ) vpit, vsrkan
absorbírani -a -o (ȋ) ~a snov
absorbíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absorbíranje (ȋ) kaj ~ pline, vlago vpijati, vsrkavati; neobč. Delo ga je popolnoma absorbiralo prevzelo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absórpcija -e ž, pojm. (ọ́) ~ plinov vpijanje, vsrkavanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorpcíjski -a -o tudi absórpcijski -a -o (ȋ; ọ́) ~ hladilnik; ~a zmogljivost vpojna zmogljivost
absorpcíjskost -i tudi absórpcijskost -i ž, pojm. (ȋ; ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absorptíven -vna -o (ȋ) vpojen, vpijajoč
absorptívni -a -o (ȋ) ~a snov
absorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) vpojnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinénca -e ž, pojm. (ẹ̑) vzdržnost, zdržnost: ~ od alkoholnih pijač

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinénčen -čna -o (ẹ̑) vzdržnosten
abstinénčni -a -o (ẹ̑) ~a kriza; ~o društvo abstinentsko društvo
abstinénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinènt -ênta m, člov. (ȅ é) vzdržen človek
abstinêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinêntski -a -o (é; ȇ) ~o društvo
abstinêntskost -i ž, pojm. (é; ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstinírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; abstiníranje (ȋ) ne sodelovati, ne udeležiti se, vzdržati se: ~ ~ ob glasovanju; abstinirati se od česa ~ ~ ~ volitev
abstinírati -am (ȋ) Že deset let ~a |se vzdržuje alkoholnih pijač, tobaka, mamil|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrahírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abstrahíranje (ȋ) (odmisliti, izvzeti): kaj ~ nebistvene lastnosti stvari, pojavov; abstrahirati kaj iz česa ~ motnje iz sporočila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrákcija -e ž, pojm. (á) (odmišljanje, pojmovno povzemanje): metoda ~e; števn. razstavljati ~e abstraktne slike

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrákt -a m (ȃ) napisati ~ izvleček, povzetek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrákten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) Govornikovo izražanje je preveč ~o nenazorno, nejasno
abstráktni -a -o (ȃ) jezikosl. ~i samostalniki pojmovni samostalniki; ~o mišljenje; ~o slikarstvo |slikarstvo, ki ne upodablja, ampak samo oblikuje|
abstráktnost -i ž, pojm. (ȃ) prevelika ~ v članku nenazornost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstraktíst -a m, člov. (ȋ) abstraktni slikar
abstraktístka -e ž, člov. (ȋ) abstraktna slikarka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstráktno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ~ govoriti brez predmetne nazornosti; nenazorno, nejasno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstráktum -a m, mn. izobr. abstrákta -ákt s (ȃ) pojmovno ime

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abstrúzen -zna -o; bolj ~ (ȗ) izobr. težko razumljiv, nejasen: ~o izražanje
abstrúznost -i ž, pojm. (ȗ) izobr. težka razumljivost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrd -a m (ȗ) nesmisel: očiten ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrden -dna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (ȗ; ȗ) ~ vzrok nesmiseln; Tak rezultat se zdi ~ neverjeten, nemogoč
absúrdnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrdno1 nač. prisl. -ej(š)e (ȗ; ȗ) ~ trmast nesmiselno; ~ grotesken ton drame nelogično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

absúrdno2 povdk. (ȗ) ~ je, da še vedno vztraja pri svojem nesmiselno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ABS-zavóre -or [abeès] ž mn. (ȅ-ọ̑) |zavorni sistem|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ábu Békr ~ -a [kər] m, oseb. i. (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑) |prvi islamski kalif|
Ábu Békrov ~ -a ~ -o (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Abukír -ja m z -em zem. i. (ȋ) |egiptovsko mesto|: v ~u
abukírski -a -o (ȋ)
Abukírčan -a m, preb. i. (ȋ)
Abukírčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abulíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. brezvoljnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abundánca -e ž, pojm. (ȃ) neobč. obilje: ~ padavin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ab úrbe cóndita [kon] čas. prisl. zv. (ȗ ọ̑) lat. cit. |od ustanovitve Rima|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

abúzus -a m, pojm. (ȗ) izobr.: ~ položaja zloraba; ~ alkohola čezmerno uživanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ac -- [acé] m, simb. (ẹ̑) kem. aktinij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a c. okrajš. a conto |na račun|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Academía operosórum -e ~ [akademija operozorum] ž, stvar. i. (ȋ ọ̑) ljubljanska ~ ~; prim. Akademija operozov, Akademija delavnih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a cappélla [kapela] nač. prisl. zv. (ẹ̑) glasb. brez instrumentalne spremljave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acc. okrajš. accelerando

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

accelerándo [ače] nač. prisl. (ȃ) glasb. pospešujoče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

accessoire -rja [aksesoár] m z -em (ȃ); gl. akcesoar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Accétto -a [aceto] m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áccidens -a [akc] m (ȃ) redk. akcidenca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Áccra -e [akra] ž, zem. i. (ȃ); gl. Akra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acét.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetál -a m, snov. (ȃ) razkrajanje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acétaldehíd -a m, snov. (ẹ̑ȋ) ~ v tobačnem dimu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetát -a m, snov. (ȃ) natrijev ~; topnost ~ov v vodi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetíl -a m (ȋ) kem. reagiranje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetíl.. prvi del podr. zlož. (ȋ) |ocetna kislina| acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetílen -lna -o (ȋ) Snov je ~a
acetílni -a -o (ȋ) ~a celuloza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetilén -a m, snov. (ẹ̑) |plin|: svetiti z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetilénka -e ž (ẹ̑) prakt.sp. acetilenska svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetilénski -a -o (ẹ̑) ~a svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetílsalicílen -lna -o (ȋȋ)
acetílsalicílni -a -o (ȋȋ) ~a kislina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetisál -a m, snov. (ȃ) zdrav. ~ v tabletah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acéto.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acétoacetát -a m, snov. (ẹ̑ȃ) kem.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetón -a m, snov. (ọ̑) duh po ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aceton.. prvi del podr. zlož. acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetónski -a -o (ọ̑) ~a raztopina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acetonuríja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. ketonurija: bolnik z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acíden -dna -o (ȋ) kisel: ~a snov
acídni -a -o (ȋ) ~a raztopina
acídnost -i ž, pojm. (ȋ) kislost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acido.. prvi del podr. zlož. |kisel| acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acidofílen -lna -o (ȋ) biti ~
acidofílni -a -o (ȋ) ~a rastlina
acidofílnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acidóza -e ž, pojm. (ọ̑) zdrav. |zastrupitev|: umreti za ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..ácija ž. prip. obr. (á)
1. 'dejanje' arondácija, deflorácija, evakuácija
2. 'rezultat dejanja' formulácija, fundácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àcíkličen -čna -o (ȁí) ~ potek
àcíklični -a -o (ȁí) kem. ~e spojine
àcíkličnost -i ž, pojm. (ȁí)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aconcágua -e [akonkagva] ž, zem. i. (ȃ) |gora v Andih|: na ~i
aconcágovski -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

a cónto [kon] nač. prisl. zv. (ọ̑); gl. a konto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

acrylán -a [akrilan] m, snov. (ȃ); gl. akrilan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..áč m. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilec' baháč, nosáč
2. 'vršilnik' odbijáč, odpiráč, tolkáč
3. člov. 'nosilec lastnosti' beláč, bradáč, glaváč
4. člov. 'opravkar' brentáč, burkáč; živ. govnáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..áča ž. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilka' lováča; nečlov. klopotáča
2. 'vršilnica' brisáča, igráča, kopáča
3. člov. 'nosilka lastnosti' prsáča; nečlov. krastáča
4. 'nosilnica lastnosti' rebráča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ačìh posnem. medm. (ȉ) ~, ~, je kihal

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad [poudarjeno àd] predl., lat. cit., urad. k, na: pripombe ~ 1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad.. [poudarjeno ád] predp.; pred d, f, g, k, l, p, t varianta a..3; pred c varianta ak.. |k, proti, blizu| adsorbírati, adaptírati, adhezíja, adherénten, advènt, advokát, adnotácija, administrácija; adícija, afiksácija, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija; akceptírati, akcidénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

A. D. okrajš. anno Domini |v letu Gospodovem; po Kristusu; po Kristusovem rojstvu; po našem štetju, našega štetja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..ád ž. prip. obr. (ȃ) ʻskupno imeʼ otročád, perjád, divjád, gnilád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Áda -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

..áda ž. prip. obr. (ȃ)
1. 'dejanje, rezultat dejanja' blokáda, rošáda
2. 'skupno ime' kolonáda, dekáda
3. 'snov' limonáda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad absúrdum nač. prisl. zv. (ȗ) lat. cit. do nesmisla: gnati spor ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad ácta1 [akta] smer. prostor. prisl. zv. (ȃ) lat. cit., pravn. k spisom, v arhiv: dati listino ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad ácta2 [akta] povdk. zv. (ȃ) lat. cit. Stvar je ~ ~ |se ne obravnava več|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adágio1 -a [adadžo] m z -em (ȃ) |skladba|: ~ v a-molu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adágio2 [adadžo] nač. prisl. (ȃ) glasb. počasi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádam -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adámič -a m z -em oseb. i., psp (ȃ)
Adámička -e ž, oseb. i. (ȃ) ljud.
Adámičev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adamít -a m, člov. (ȋ) |pripadnik krščanske ločine|: nazori ~ov
adamítka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádamov in Ádamov -a -o (ȃ) ~o jabolko |grlna hrustančna izboklina|; šalj. biti v ~em kostumu |nag, gol|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádamovec -vca tudi adámovec -vca m z -em (ȃ; ȃ) adamovo jabolko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádamovski -a -o tudi adámovski -a -o (ȃ; ȃ) poud. ~i izgovori |izgovarjanje na drugega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádams-stókesov in Ádams-Stókesov -a -o [ksov-] (ȃ-ọ̑) zdrav. ~ sindrom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptabílen -lna -o; bolj ~ (ȋ) prilagodljiv: ~ organ
adaptabílnost -i ž, pojm. (ȋ) prilagodljivost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptácija -e ž, pojm. (á) ~ organizma prilagoditev, prilagajanje (okolju); ~ podstrešja preureditev, prenovitev; števn. ~e besedil priredbe, predelave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adápter -ja m z -em (á; ȃ) ~ za televizor prilagojevalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptêr -ja m z -em člov. (ȇ) prilagojevalec
adaptêrka -e ž, člov. (ȇ) prilagojevalka
adaptêrjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptíran -a -o (ȋ) ~i prostori preurejeni, prenovljeni
adaptírani -a -o (ȋ) barvno ~e živali prilagojene živali
adaptíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adaptíranje (ȋ) kaj ~ lokal preurediti, prenoviti, prilagoditi; ~ scenarij prirediti, predelati; adaptirati kaj na kaj ~ organe na spremenjeno okolje prilagoditi, prilagajati
adaptírati se -am se (ȋ) na kaj ~ ~ ~ novi delovni čas prilagoditi se, prilagajati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adaptíven -vna -o (ȋ)
adaptívni -a -o (ȋ) ~ menjalnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Addison -a [édi] m, oseb. i. (ẹ̑) |angleški zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

addisonov in Addisonov -a -o [édi] (ẹ̑) ~a bolezen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adekvát -a m (ȃ) ustreznik: prevajalski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adekváten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) ustrezen, enakovreden: najti ~ izraz
adekvátnost -i ž, pojm. (ȃ) ustreznost, enakovrednost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adekvátno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ustrezno, enakovredno: ~ se izraziti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adeláide -- [ajd-] ž, zem. i. (ȃ); gl. Adelajda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adelájda -e ž, zem. i. (ȃ) |avstralsko mesto|: v ~i
adelájdski -a -o (ȃ)
Adelájdčan -a m, preb. i. (ȃ)
Adelájdčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádenauer -ja [ave] m z -em oseb. i. (ȃ) |nemški kancler|
Ádenauerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adénda -énd s mn. (ẹ̑) izobr. |dostavki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adenítis -a m, pojm. (ȋ) zdrav. |vnetje žrelnice|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adenóm -a m (ọ̑) zdrav. žlezna bula: ~ ščitnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adépt -a m, člov. (ẹ̑) izobr.: mladi ~i modernistične šole izbrani učenci; ~i panslavizma privrženci
adéptka -e ž, člov. (ẹ̑) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adherénten -tna -o (ẹ̑) |sprijet, zraščen|
adheréntni -a -o (ẹ̑) zdrav. ~a pljučna mrena
adheréntnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adhezíja -e ž, pojm. (ȋ) fiz. |sila|; zdrav. |zraslost, zraščenost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adhezíjski -a -o (ȋ) fiz. ~a sila
adhezíjskost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adhezíven -vna -o (ȋ)
adhezívni -a -o (ȋ) fiz. ~a snov |lepljiva|
adhezívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz. |lepljivost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad hóc1 ~ -- ~ -- [hok] (ọ̑) lat. cit. na hitro sestavljen, zasilen: ~ ~ gledališki oder

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad hóc2 [hok] namer. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. posebej za ta primer, v ta namen: ~ ~ imenovana komisija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adiabáta -e [ija] ž (ȃ) fiz. |krivulja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adiabáten -tna -o [ija] (ȃ)
adiabátni -a -o [ija] (ȃ) fiz. ~ sistem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adícija -e ž, pojm. (í) seštevanje; ~ motivov |dodajanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adieu [adjé] pozdrav. medm. (ẹ̑) fr. cit., neobč. zbogom, na svidenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adíjo1 -- m (ȋ) pozdraviti z glasnim ~; neknj. pog. reči komu ~ |prenehati imeti (ljubezensko) zvezo s kom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adíjo2 pozdrav. medm. (ȋ) neknj. pog. zbogom, na svidenje: Zdaj pa grem, ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad infinítum čas. prisl. zv. (ȋ) lat. cit. brez konca in kraja, v neskončnost: odlašati ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad informándum nač. prisl. zv. (ȃ) lat. cit. na znanje: dati podatke ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á-diplómski -a -o (ȃ-ọ̑) ~ izpit

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adíranje (ȋ) seštevati: kaj ~ števila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádis Abéba ~ -e ž, zem. i. (ȃ ẹ̑) |glavno mesto Etiopije|: v ~ ~i
adisabébski -a -o (ẹ̑)
Adisabébčan -a m, preb. i. (ẹ̑)
Adisabébčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aditív -a m, snov. (ȋ) |dodatek|: ~ v konzervi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adíža -e ž, zem. i. (ȋ) |italijanska reka|
adíški -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adj. okrajš. adjektiv |pridevnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ádjektiv -a m, mn. izobr. ádjektiva -iv s (ȃ) pridevnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjektíven -vna -o (ȋ) pridevniški
adjektívni -a -o (ȋ) ~a besedna zveza
adjektívnost -i ž, pojm. (ȋ) pridevniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjúnkt -a m, člov. (ȗ) pristav: sodni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjustírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adjustíranje (ȋ) neobč. opremiti, pripraviti: kaj ~ uradni spis
adjustírati se -am se (ȋ) neobč. ~ ~ za parado opremiti se, pripraviti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjutánt -a m, člov. (á) pribočnik: kraljevi ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjutantúra -e ž (ȗ) |urad|: prošnja na ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjútor -ja m z -em člov. (ȗ) izobr. pomočnik
adjútorjev -a -o (ȗ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjútum -a m (ȗ) neobč. denarna pomoč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adjuvánt -a m, snov. (á; ȃ á) |sestavina zdravila|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adlátus -a m, člov. (ȃ) neobč. pomočnik, namestnik: ministrov ~
adlátusinja -e ž, člov. (ȃ) neobč. pomočnica, namestnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádler -ja m z -em oseb. i. (ȃ á) |avstrijski psihiater|
Ádlerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádlešiči -ev m mn., zem. i. (ȃ) v ~ih
ádlešiški -a -o (ȃ)
Ádlešičan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádlešičanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad líbitum nač. prisl. zv. (ȋ) glasb. po želji, poljubno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adligát -a m (ȃ) biblio. privezek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrácija -e ž, pojm. (á) pisarniško delo; upravljanje, uprava; števn. funkcionarji ~e |upravnega organa|; zglasiti se v ~i v pisarni; ameriška ~ vlada

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administracíjski -a -o (ȋ) ~o delo pisarniško

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratíva -e ž (ȋ) redk. funkcionarji ~e uprave; pojm., žarg. ~ in proizvodnja pisarniško poslovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratívec -vca m z -em člov. (ȋ) žarg. upravni uslužbenec
administratívka -e ž, člov. (ȋ) žarg. upravna uslužbenka
administratívčev -a -o (ȋ) žarg.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratíven -vna -o (ȋ) upraven
administratívni -a -o (ȋ) ~ organ; ~e zadeve; ~i opravki pisarniški opravki
administratívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratívno nač. prisl. (ȋ) ~ določene cene |z uradnim odlokom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrátor -ja m z -em člov. (ȃ) pisarniški uslužbenec; upravnik, upravitelj
administrátorka -e ž, člov. (ȃ)
administrátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administratúra -e ž (ȗ) apostolska ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

administrírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; administríranje (ȋ) upravljati; uradovati; |opravljati pisarniška dela|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admirál1 -a m, člov. (ȃ)
admirálka -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admirál2 -a m živ. (ȃ) |metulj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admiralitéta -e ž (ẹ̑) stavba britanske ~e; skup. admiralski zbor, admirali

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admirálski -a -o (ȃ) ~ čin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

admisíja -e ž, pojm. (ȋ) strojn. |puščanje pare v parno turbino|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádmont -a m, zem. i. (ȃ) |avstrijsko mesto|: v ~u
ádmontski -a -o (ȃ)
Ádmontčan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádmontčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adnéks -a m (ẹ̑) zdrav. privesek, dodatek: kožni, maternični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adnotácija -e ž, pojm. (á) pravn. zaznamba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ad óculos [ok] nač. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. nazorno: ~ ~ prikazati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescénca -e ž, pojm. (ẹ̑) mladostna doba: preživljati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescénčen -čna -o (ẹ̑) mladosten, mladostniški
adolescénčni -a -o (ẹ̑) ~ izbruh
adolescénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) mladostnost, mladostniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescènt -ênta m, člov. (ȅ é) mladostnik
adolescêntka -e ž, člov. (ȇ) mladostnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adolescêntski -a -o (ȇ) mladostniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádolf -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adonáj -a m z -em oseb. i. (ȃ) |naziv za Boga|
Adonájev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adópcija -e ž, pojm. (ọ́) posvojitev: ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptánt -a m, člov. (á; ȃ á) posvojitelj
adoptántka -e ž, člov. (ȃ) posvojiteljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptíran -a -o (ȋ) posvojen
adoptírani -a -o (ȋ) ~ otrok posvojenec
adoptíranost -i ž, pojm. (ȋ) posvojenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptíranec -nca m z -em člov. (ȋ) posvojenec
adoptíranka -e ž, člov. (ȋ) posvojenka
adoptírančev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adoptíranje (ȋ) posvojiti: koga ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adoptíven -vna -o (ȋ)
adoptívni -a -o (ȋ) ~ oče posvojitelj; ~ sin posvojenec
adoptívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adorácija -e ž, pojm. (á) izobr. čaščenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adorátor -ja m z -em člov. (ȃ) izobr. častilec, oboževalec
adorátorka -e ž, člov. (ȃ) izobr. častilka, oboževalka
adorátorjev -a -o (ȃ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adráš -a m z -em (á) rastl. črnika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenálen -lna -o (ȃ) nadledvičen
adrenálni -a -o (ȃ) anat. ~ sestav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrenalín -a m, snov. (ȋ) |hormon|: ~ v krvi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrésa -e ž (ẹ̑) neobč. naslov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresánt -a m, člov. (á; ȃ á) odpošiljatelj
adresántka -e ž, člov. (ȃ) odpošiljateljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresár -ja m z -em (á) seznam naslovov, imenik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresát -a m, člov. (ȃ) naslovljenec, naslovnik
adresátka -e ž, člov. (ȃ) naslovljenka, naslovnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adréselj -slja m z -em (ẹ́) pokr. dresen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrésen -sna -o (ẹ̑) neobč. nasloven
adrésni -a -o (ẹ̑) rač. ~o polje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adresírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adresíranje (ȋ) neobč. naslavljati, nasloviti: kaj ~ pismo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ádria -e [ija] ž (ȃ) prakt.sp. Adria Airways
Ádrijin -a -o (ȃ) prakt.sp. ~a letala letala Adrie Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adria Airways ~e -- [ádrija êrvejs] ž, stvar. i. (ȃ ȇ) |slovenska letalska družba|: delati pri ~i ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Adriján -a m, oseb. i. (ȃ)
Adrijána -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adrijánski -a -o (ȃ) zastar. jadranski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) učinkovit ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adsorbíranje (ȋ) fiz. |vezati; zgoščevati|: kaj Oglje dobro ~a vlago

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsórpcija -e ž, pojm. (ọ́) fiz. |vezanje; zgoščevanje|: pospešiti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adsorptíven -vna -o (ȋ)
adsorptívni -a -o (ȋ) fiz. ~e snovi
adsorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adstrát -a m (ȃ) jezikosl. romanski ~ v slovenskem jeziku

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adstríngens -a m, snov. (ȋ) |zdravilo|: ~ zmanjšuje krvavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adstringènt -ênta m, snov. (ȅ é) adstringens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ noge |primik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adulár -ja m z -em snov. (ȃ) |rudnina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adúlt -a m, člov. (ȗ) odrasli: izobraževanje ~ov
adúltinja -e ž, člov. (ȗ) odrasla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adultêrij -a m z -em pojm. (é) prešuštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adumbrán -a m, snov. (ȃ) |zdravilo|: dati bolniku ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Á-dúr -a m, pojm. (ȃ-ȗ) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adút -a m, tudi živ. (ȗ) vzeti karte z ~om; poud. biti glavni ~ moštva |biti najboljši igralec|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adv. okrajš. adverb |prislov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advènt -ênta m, mest. ed. tudi advéntu pojm. (ȅ é) zadnja nedelja v ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advênten -tna -o tudi advénten -tna -o (é; ȇ; ẹ̑)
advêntni -a -o tudi advéntni -a -o (é; ȇ; ẹ̑) ~ čas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adventíst -a m, člov. (ȋ) ver. srečanje ~ov
adventístka -e ž, člov. (ȋ) ver.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adventístičen -čna -o (í) ver.
adventístični -a -o (í) ~a cerkev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adventíven -vna -o (ȋ) nadomesten
adventívni -a -o (ȋ) ~e korenine
adventívnost -i ž, pojm. (ȋ) nadomestnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advêrb -a m (ȇ) prislov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

adverzatíven -vna -o (ȋ) nasproten, nasprotujoč
adverzatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ veznik protivni veznik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokát -a m, člov. (ȃ) izročiti zadevo ~u odvetniku; poud. Ne bom tvoj ~ |zagovornik|
advokátka -e ž, člov. (ȃ) odvetnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokátski -a -o (ȃ) odvetniški: ~a pisarna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

advokatúra -e ž, pojm. (ȗ) odvetništvo: posvetiti se ~i; števn. ~ v prvem nadstropju

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AEG AEG-ja tudi AEG -- [aegé -êja tudi aegé] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ẹ̑) |nemško podjetje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeríran -a -o (ȋ) grad. ozračen
aerírani -a -o (ȋ) ~ beton
aeríranost -i ž, pojm. (ȋ) grad. ozračenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aeríranje (ȋ) grad. dodati, dodajati zrak, ozračiti: kaj ~ beton

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aêro -a m, stvar. i. (ȇ) |tovarna|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêro.. prvi del podr. zlož. (ȇ) |zrak; letalski| aêrofotografíja, aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aero.. prvi del podr. zlož. |zrak; letalski| aerobióza, aerolít, aerosól; aerodróm, aeronávt, aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeróben -bna -o (ọ̑) biol.
aeróbni -a -o (ọ̑) ~e bakterije
aeróbnost -i ž, pojm. (ọ̑) biol.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeróbika -e ž, pojm. (ọ́; ọ̑) |telovadba|: ukvarjati se z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerobús -a m (ȗ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrodinámičen -čna -o (ȇȃ)
aêrodinámični -a -o (ȇȃ) ~a oblika letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrodinámično nač. prisl. (ȇá) ~ oblikovano vozilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerodróm -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerofagíja -e ž, pojm. (ȋ) |bolezensko požiranje zraka|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aeroflót -a m, stvar. i. (ọ̑) |ruska letalska družba|
Aeroflótov -a -o (ọ̑) ~a letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrofotografíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ukvarjati se z ~o; števn. narediti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrofotogrametríja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ gozdov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrohidroplán -a m (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroklúb -a m (ȇȗ) letalski klub

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerolít -a m (ȋ) |kamniti meteorit|: padec ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerométer -tra m (ẹ́) poskus z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêromíting -a m (ȇȋ) letalski miting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeronávt -a m, člov. (ȃ) letalec; zrakoplovec
aeronávtka -e ž, člov. (ȃ) letalka; zrakoplovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeronávtika -e ž, pojm. (á) letalstvo; zrakoplovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeroplán -a m (ȃ) letalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aeropórt -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroposnétek -tka m (ȇẹ̑) ~ glavnega mesta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerorally -ja [aêroréli] m z -em (ȇẹ̑); gl. aeroreli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroréli -ja m z -em (ȇẹ̑) |tekmovanje|: udeležiti se ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerosól -a m, snov. (ọ̑) vdihavati ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aerostát -a m (ȃ) balon, zrakoplov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrotáksi -ja m z -em (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêroterapíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ v hribih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrotranspórt -a m, pojm. (ȇọ̑) letalski prevoz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aêrovlék -a m, pojm. (ȇẹ̑) dvokrilec za ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Aétij -a m z -em im. tudi Aétius [iju] oseb. i. (ẹ́) |rimski vojskovodja|
Aétijev -a -o (ẹ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afazíja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. |izguba govora|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àfebrílen -lna -o (ȁȋ) brezvročinski
àfebrílni -a -o (ȁȋ) ~o stanje
àfebrílnost -i ž, pojm. (ȁȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afékcija -e ž, pojm. (ẹ́) neobč. vznemirjenost, razvnetost; zdrav. kožna ~ kožno obolenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afékt -a m, pojm. (ẹ̑) reči kaj v ~u v razburjenju; biti človek ~ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektácija -e ž, pojm. (á) nenaravnost, izumetničenost: igralčeva ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektíran -a -o; bolj ~ (ȋ) nenaraven, izumetničen: ~ glas; ~a deklamacija
afektíranost -i ž, pojm. (ȋ) nenaravnost, izumetničenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektírano nač. prisl. (ȋ) ~ govoriti nenaravno, izumetničeno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afektíven -vna -o (ȋ) |zelo čustven|
afektívni -a -o (ȋ) ~o stanje
afektívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afélij -a m z -em (ẹ́) zvezdosl. odsončje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afêra -e ž (ȇ) politična ~; poud. Iz te malenkosti je nastala cela ~ |neprijeten dogodek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aferáštvo -a s, pojm. (ȃ) publ. ~ v politiki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aferéza -e ž (ẹ̑) jezikosl. |opuščanje začetnega glasu, zloga|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afežêjevka -e ž, člov. (ȇ) polit. žarg. članica AFŽ-ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Afgánistan -a m, zem. i. (ȃ) |azijska država|: v ~u
afgánistanski -a -o (ȃ)
Afgánistanec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Afgánistanka -e ž, preb. i. (ȃ)
Afgánistančev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aficírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aficíranje (ȋ) neobč. škodljivo vplivati, prizadeti: koga/kaj Njihovo kulturo so aficirali tuji vplivi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àfigurálen -lna -o (ȁȃ) Slika je čisto ~a
àfigurálni -a -o (ȁȃ) ~o slikarstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afíks -a m (ȋ) jezikosl. pona: besedotvorni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afiliírati -am [iji] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afiliíranje (ȋ) pridružiti, pripojiti: kaj k/h čemu ~ banko k drugi banki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afín -a -o (ȋ) geom. ~a povezava geometrijskih tvorb
afínost -i ž, pojm. (ȋ) geom.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afinitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) knj. pog. imeti ~o do česa nagnjenje, naklonjenost; kem. ~ kovin do kisika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afinitéten -tna -o (ẹ̑) podoben, soroden: ne biti ~
afinitétni -a -o (ẹ̑) kem. ~a sila
afinitétnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmácija -e ž, pojm. (á) ~ igralca uveljavitev; gospodarska ~ podjetja utrditev, uveljavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmatíven -vna -o (ȋ) Odgovor je ~ pritrdilen
afirmatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ stavek trdilni stavek
afirmatívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmíran -a -o; bolj ~ (ȋ) ~ igralec uveljavljen
afirmíranost -i ž, pojm. (ȋ) uveljavljenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afirmírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afirmíranje (ȋ) koga/kaj ~ svoj položaj utrditi, uveljaviti
afirmírati se -am se (ȋ) ~ ~ kot igralec uveljaviti se; afirmirati se pred kom/čim ~ ~ ~ svetom izkazati se, doseči priznanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afišírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afišíranje (ȋ) neobč. pritrditi, izobesiti (lepak): kaj ~ razglas po vseh postajah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfna -e ž (á) neknj. pog.: opica; |kdor se nenaravno, izumetničeno vede|; rač. žarg. |znak ‹@›|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afnaríja -e ž, pojm. (ȋ) neknj. pog. spakovanje, nenaravno, izumetničeno vedenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afnáti se -ám se nedov. -àj se -ájte se, -ajóč se, -áje se; -àl se -ála se, -àt se; afnánje; (-àt se) (á ȃ) neknj. pog. spakovati se, nenaravno, izumetničeno se vesti: Nehaj se afnati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afoníja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. brezglasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforíst -a m, člov. (ȋ)
aforístka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforístičen -čna -o (í) Njegov stil je ~ |zgoščeno duhovit|
aforístični -a -o (í) ~ stil
aforístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforístično nač. prisl. (í) ~ zasnovani dialogi |zgoščeno duhovito|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforístika -e ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aforízem -zma m (í) ~i o prijateljstvu |duhoviti reki, domisleki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrík -a m, snov. (ȋ) morska trava: z ~om polnjene žimnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Áfrika -e ž, zem. i. (ȃ) |celina|: v ~i
áfriški -a -o (ȃ)
Afričàn -ána in Afričán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)
Afričánka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikanístika -e ž, pojm. (í) |veda|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikanizácija -e ž, pojm. (á) ~ gospodarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikanízem -zma m, pojm. (í) razmah ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikánščina -e ž, pojm. (ȃ) |jezik Burov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrikáta -e ž (ȃ) jezikosl. zliti glas, zlitnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfro.. prvi del podr. zlož. (ȃ) |afriški| áfroamêriški, áfroázijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfroamêriški -a -o (ȃȇ) ~a glasba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Afrodíta -e ž, oseb. i. (ȋ) |grška boginja ljubezni|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrodizíak -a [ija] m, snov. (ȋ) zdrav. spolno dražilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

afrónt -a m (ọ̑) napad, nasprotovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

áfta -e ž (ȃ) ~e na jeziku |izpuščaji|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AFŽ AFŽ-ja tudi AFŽ -- [afežé -êja in afəžə̀ tudi afežé in afəžə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Antifašistična fronta žena

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ag -- [agé] m, simb. (ẹ̑) kem. srebro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

AG AG-ja tudi AG -- [agé -êja in agə̀ tudi agé in agə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Akademija za glasbo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ága -e tudi ága -a m, člov. (ȃ; ȃ) bojevit ~; Hasan ~
ágov -a -o (ȃ), ágin -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágakán -a m, člov. (ȃȃ) |muslimanski verski poglavar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àgalakcíja -e ž, pojm. (ȁȋ) zdrav. brezmlečnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

àgalaktíja -e ž, pojm. (ȁȋ); gl. agalakcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Agamémnon -a m, oseb. i. (ẹ̑) |grški bajeslovni kralj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agamogamíja -e ž, pojm. (ȋ) |nespolno razmnoževanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agapánt -a m (á; ȃ) cvetovi ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agápe -- ž (ȃ) |obred prvih kristjanov|; pojm. |ljubezen do bližnjega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágar -ja m z -em snov. (ȃ) biol., kem. bakterijsko gojišče iz ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágarágar -ja m z -em snov. (ȃȃ) agar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ágata -e ž, oseb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agáva -e ž (ȃ) |tropska rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agéncija -e in agencíja -e ž (ẹ́; ȋ) časopisna, turistična, vladna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agencíjski -a -o (ȋ) ~e novice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agénda -e ž (ẹ̑) protestantska ~ |obrednik|; vpisati sestanek v ~o v rokovnik; seznaniti se z državnimi ~ami s poslovanjem, z zadevami

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágens -a m (ȃ) ~ razvoja gibalo, gonilo; duševni ~ bolezni dejavnik; jezikosl. ~ v stavku vršilec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agènt -ênta m, člov. (ȅ é) zavarovalni ~; borzni ~ posrednik; provokatorski, policijski ~
agêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agentúra -e ž (ȗ) ~ in špedicija agencija; pojm. dobro služiti z ~o; slabš. onemogočati tujo ~o |skrivno poizvedovanje, vohunstvo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agerát -a m (ȃ) |rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágfa -e ž (ȃ) fotografirati z ~o |s filmom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Ágfa -e ž, stvar. i. (ȃ) |nemška družba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agílen -lna -o; -ejši -a -e (ȋ; ȋ) delaven, prizadeven: biti premalo ~
agílnost -i ž, pojm. (ȋ) delavnost, prizadevnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agílno nač. prisl. -ej(š)e (ȋ; ȋ) ~ delovati prizadevno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

ágio -a [ažijo] m z -em pojm. (ȃ) fin. ažio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agírati -am dvovid., nedov. -ajóč; agíranje (ȋ) neobč.: ~ v določenem okolju delovati, živeti; Igralci so agirali drug mimo drugega igrali; agirati proti komu/čemu ~ ~ nasprotniku delovati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agitácija -e ž, pojm. (á) volilna ~; ~ za prostovoljne prispevke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agitátor -ja m z -em člov. (ȃ) volilni ~
agitátorka -e ž, člov. (ȃ)
agitátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agitírati -am nedov. -ajóč; agitíranje (ȋ) |pridobivati koga za kaj|: ~ na, pri volitvah; agitirati za koga/kaj ~ ~ kandidata, stranko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agítka -e ž (ȋ) |propagandna igra|: uprizoriti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agítpróp -a m (ȋọ̑) |propagandni oddelek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agítprópovski -a -o (ȋọ̑) ~a igralska skupina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglomerácija -e ž, pojm. (á) ~ industrije (strnitev, združevanje); števn. mestne ~e naselja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglomerát -a m, snov. (á) sprimek, breča: razbijati ~; poud. ~ narodov |velika skupina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinácija -e ž, pojm. (á) zdrav. ~ celic sprijemanje, zlepljanje; jezikosl. |tvorba besed|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinát -a m, snov. (ȃ) zdrav. zlepek, sprimek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinín -a m, snov. (ȋ) zdrav. medcelični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

aglutinírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aglutiníranje (ȋ) zdrav. sprijeti (se), zlepiti (se): kaj Serum ~a eritrocite; Celice ~ajo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnát -a m, člov. (ȃ) |krvni sorodnik|
agnátinja -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnoscírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; agnoscíranje (ȋ) neobč. prepoznati: koga/kaj ~ glas, osumljenca; agnoscirati koga/kaj po čem ~ osumljenega po glasu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnosticízem -zma m, pojm. (í) |filozofski nauk|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnóstičen -čna -o (ọ́) biti ~
agnóstični -a -o (ọ́) ~ nauk
agnóstičnost -i ž, pojm. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnóstik -a m, člov. (ọ́) |privrženec agnosticizma|
agnóstikinja -e ž, člov. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agnozíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. |nezmožnost prepoznavanja|: slušna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agógičen -čna -o (ọ́)
agógični -a -o (ọ́) glasb. ~i kontrasti
agógičnost -i ž, pojm. (ọ́) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agógika -e ž, pojm. (ọ́) glasb. |spreminjanje hitrosti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agón -a m (ọ̑) |tekmovanje pri starih Grkih|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

agonálen1 -lna -o (ȃ) agonijski
agonálni -a -o (ȃ) ~ stadij bolezni
agonálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 22. 9. 2020.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.