á1 á-ja tudi á ája tudi á -- m, prva in druga oblika z -em (ȃ; ȃ; ȃ) |ime črke ali glasu|: od ~ do ž; z malim a-jem; nerazločni a-ji; učenec iz prvega ~ ‹1. a›; točka ~; ton ~; šahovsko polje ~1; prim. a-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

á2 -- m, simb. (ȃ) ar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

á3 -- ž (ȃ) druga ~; hoditi v prvo ~ ‹1. a›

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

á4 in à vpraš. člen. (á/ȃ; ȁ) Si razumel, ~?

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

á5 in à razpolož. medm. (á/ȃ; ȁ) ~, ti si

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

à1 mer. prisl. (ȁ) knj. pog. ~ bo gledal ali, to

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

à2 in á] predl. s tož. (ȁ; ȃ) trg. po: brisače ~ petsto tolarjev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a1 [poudarjeno à] vpraš. člen., knj. pog. ali, kaj: ~ misliš, da si doma; ~ bo mir ali ne

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a2 [poudarjeno à] prir. vez.
1. pa, toda, vendar: To so besede, ~ ne dejanja; Tipal je po temni veži, ~ vrat ni našel; To lahko ugotovi zdravnik, ~ še ta težko
2. ampak: ~ vrnimo se k stvari

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Á1 Á-ja tudi Á -- m, prva oblika z -em (ȃ; ȃ) |ime črke|: veliki ~; tiskani A-ji; kategorija ~; vitamin ~; format ~ 5; prim. A-

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Á2 -- m, simb. (ȃ) amper

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Å -- [á] m, simb. (ȃ) angstrem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

á- prvi del podr. zlož. (ȃ) á-mól, á-osnôva; prim. á1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Á- prvi del podr. zlož. (ȃ) Á-dúr, Á-kategoríja, Á-vitamín; prim. A1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a. okrajš. anno |leta|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

à.. predp. obr.; pred samoglasniki varianta àn.. (ȁ) |nè| àmorála; àmúzičen, àcíkličen, àhumán; ànaeróben

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a..1 [poudarjeno á] predp.; pred samoglasniki in včasih pred h varianta an.. |ne.., brez..| apatíja, asépsa; analfabét; anhidríd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a..2 [poudarjeno á] varianta predp. ab.. pred samoglasniki in pred p |ne| aórta; apostát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a..3 [poudarjeno á] varianta predp. ad.. pred d, f, g, k, l, p, t |k| adícija, afíks, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a..4 glag. predp. |pri.., na.., v..| aplicírati, asistírati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..á prisl. prip. obr. (ȃ) domá

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..a1 m. prip. obr., člov. 'vršilec' vójvoda, slúga

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..a2 ž. prip. obr.
1. člov. 'vršilka' príča, čvêka, čénča
2. 'dejanje' béra, péka, zmága
3. 'rezultat dejanja' péka, zaséda; ignoránca, reprezentánca
4. 'nosilnica lastnosti' brizgálna; dominánta, konstánta; diagonála
5. 'lastnost' arogánca, dekadénca, elegánca
6. 'skupno ime' déca, gospôda; kerámika, klásika, periódika
7. 'prostor, mesto' filozófska, Štájerska
8. člov. 'ženski par moškemu' soséda; Andrêja, Fránca, Tóna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..a3 ž. oblikotvorno prip. obr. tèmna, tísta, délala, lépša

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..a4 prisl. prip. obr. spočétka, zlépa, iznenáda, skrája, domála

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..á.. glag. prip. (á) oráti, končáti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..a..1 glag. prip. délati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..a..2 medp. zlož. bogabojèč, bojažêljen, trudapôln

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

AA -- [aá] m (ȃ) Adria Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a. a. okrajš. ad acta |k spisom, aktom; v arhiv|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aachen -chna [áhən] m, zem. i. (á) |nemško mesto|: v ~u
aachenski -a -o [hə] (á)
Aachenčan -a [hə] m, preb. i. (á)
Aachenčanka -e [hə] ž, preb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aalst -a [álst] m, zem. i. (ȃ) |belgijsko mesto|: v ~u
aalstski -a -o (ȃ)
Aalstčan -a m, preb. i. (ȃ)
Aalstčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aarau -a [árav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarsko mesto|: v Aarauu
aaravski -a -o (ȃ)
Aaraučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aaraučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aargau -a [árgav-] m, zem. i. (ȃ) |švicarski kanton|: v Aargauu
aargavski -a -o (ȃ)
Aargaučan -a m, preb. i. (ȃ)
Aargaučanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àb.. predp. obr. (ȁ) |nè| àbnormálen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ab.. [poudarjeno áb] predp.; pred p in pred samoglasniki varianta a..; pred c, t varianta abs.. |od.., z../s..| abortírati, absolvírati; apostát, aórta; abscés, abstrahírati, abstinénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abadán -a m, zem. i. (ȃ) |iransko mesto|: v ~u
abadánski -a -o (ȃ)
Abadánčan -a m, preb. i. (ȃ)
Abadánčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ábadon -a m, oseb. i. (ȃ) |angel smrti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábak -a m (ȃ) |starorimsko, starogrško računalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábaka -e ž, snov. (ȃ) |tekstilna surovina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábakus -a m (ȃ); gl. abak

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abalienácija -e [ije] ž, pojm. (á) redk. ~ posameznika od družbe odtujevanje, odtujitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

à bas [a bá] povdk. (ȃ) izobr. ~ ~ z izdajalcem dol, proč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abažúr -ja m z -em (ȗ) neobč. senčnik (pri svetilki)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abbádo -a [aba] m, oseb. i. (ȃ) |italijanski dirigent|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abbé -ja [abé -êja] m z -em člov. (ẹ̑ ȇ); gl. abe

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abc abc-ja tudi abc -- [abəcə̀-ja in abecé -êja tudi abəcə̀] m, prva oblika z -em pojm. (ə̏; ẹ̑ ȇ; ə̏) poud. |osnovno znanje|: ~ sadjarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abdêra -e ž, zem. i. (ȇ) |antično grško mesto|
abdêrski -a -o (ȇ)
Abdêrčan -a m, preb. i. (ȇ)
Abdêrčanka -e ž, preb. i. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abderít -a m, člov. (ȋ) izobr. |omejen, ozkosrčen človek|
abderítka -e ž, člov. (ȋ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abderítski -a -o (ȋ) izobr. omejen, ozkosrčen: ~i spori
abderítskost -i ž, pojm. (ȋ) izobr. omejenost, ozkosrčnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abdicírati -am dvovid., nedov. -ajóč; abdicíranje (ȋ) odpovedati se (prestolu), odstopiti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abdikácija -e ž, pojm. (á) odpoved (prestolu), odstop

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abdómen -mna m (ọ́; ọ̑) trebuh: bolečine v ~u; metuljev ~ zadek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abdominálen -lna -o (ȃ) trebušen
abdominálni -a -o (ȃ) ~ tifus

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abdúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ roke |odmik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abé -êja m z -em člov. (ẹ̑ ȇ) |duhovnik v francoskem okolju|
abêjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecéda -e ž, pojm. (ẹ̑) urediti po ~i; poud. ~ medicine |osnovno znanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecédar -ja m z -em člov. (ẹ̑) poud. |učenec|; slabš. |slovničar|
abecédarica -e ž, člov. (ẹ̑) poud. |učenka|
abecédarjev -a -o (ẹ̑)
abecédaričin -a -o (ẹ̑) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecedár -ja m z -em (á) zastar. abecednik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecédarski -a -o (ẹ̑) slabš. ~e črke |okorne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecéden -dna -o (ẹ̑) poud. ~e resnice |začetne, temeljne|
abecédni -a -o (ẹ̑) ~ red; slovstv. ~a vojska
abecédnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecedírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abecedíranje (ȋ) |urejati po abecedi|: kaj ~ kartotečne listke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecédnik -a m (ẹ̑) pešaj. prvo berilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecédniški -a -o (ẹ̑) pešaj. ~o poglavje berila
abecédniškost -i ž, pojm. (ẹ̑) pešaj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abecédno nač. prisl. (ẹ̑) ~ urejen seznam

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ábel -a m, oseb. i. (á; ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abélard -a [abelár -ja] m z -em/-om [em] oseb. i. (ȃ) |francoski filozof in teolog|
Abelárdev -a -o in Abelárdov -a -o [-ev-] (ȃ; ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábelstvo -a s, pojm. (á; ȃ) poud. ~ žrtev |nedolžnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aberácija -e ž, pojm. (á) fiz. napaka, odklon: ~ leče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aberdeen -a [aberdín] m, zem. i. (ȋ) |škotsko mesto|: v ~u
aberdeenski -a -o (ȋ)
Aberdeenčan -a m, preb. i. (ȋ)
Aberdeenčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abesínija -e ž, zem. i. (í) Etiopija
abesínski -a -o (ȋ)
Abesínec -nca m z -em preb. i. (ȋ)
Abesínka -e ž, preb. i. (ȋ)
Abesínčev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abidján -a [džan] m, zem. i. (ȃ); gl. Abidžan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abidžán -a m, zem. i. (ȃ) |mesto v državi Slonokoščena obala|: v ~u
abidžánski -a -o (ȃ)
Abidžánec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Abidžánka -e ž, preb. i. (ȃ)
Abidžánčev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..abílen -lna -o prip. obr. (ȋ) adaptabílen, komunikabílen, stabílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àbiogenéza -e [ijo] ž, pojm. (ȁẹ̑) biol. teorija ~e

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àbiótičen -čna -o [ijo] (ȁọ́) biol. abiotski
àbiótični -a -o [ijo] (ȁọ́) ~o okolje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àbiótski -a -o [ijo] (ȁọ̑) biol. ~o dogajanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abisálen -lna -o (ȃ) globinski, globokomorski
abisálni -a -o (ȃ) ~e usedline
abisálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abit. okrajš. abiturient, abiturientka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abituriènt -ênta [ije] m, člov. (ȅ é) ~i klasične gimnazije
abituriêntka -e [ije] ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abituriêntski -a -o [ije] (é; ȇ) ~ izlet

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ABK- [abeká] prvi del podr. zlož. (ȃ) |atomsko-biološko-kemičen| ABK-oróžje, ABK-zaščíta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ABK-zaščíta -e [abeká] ž, pojm. (ȃ-ȋ) voj. |atomsko-biološko-kemična zaščita|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ablácija -e ž, pojm. (á) geol. (odplakovanje, odnašanje)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ablaktácija -e ž, pojm. (á) kmet. cepiti z ~o; ~ mladičev odstavitev, prenehanje dojenja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áblativ -a m (ȃ) jezikosl. ločilnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àbnormálen -lna -o; bolj ~ (ȁȃ) ~ razvoj nenormalen, nepravilen; biti ~ |duševno neuravnovešen; telesno, duševno nerazvit|
àbnormálnost -i ž, pojm. (ȁȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àbnormálno1 nač. prisl. (ȁȃ) imeti ~ veliko glavo nenormalno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àbnormálno2 povdk. (ȁȃ) nenormalno: ~ je, da se tako izogiba ljudi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abnórmen -mna -o; bolj ~ (ọ̑) ~a rast nepravilna, nenavadna; poud. ~e težave |zelo velike|
abnórmnost -i ž, pojm. (ọ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abnormitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) nepravilnost, nenavadnost: ~ rasti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abolícija -e ž, pojm. (í) ~ kazenskega ukrepa razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abolicioníst -a [ijo] m, člov. (ȋ) delovanje ~ov
abolicionístka -e [ijo] ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abolicionístičen -čna -o [ijo] (ȋ)
abolicionístični -a -o [ijo] (ȋ) ~o gibanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abolicionízem -zma [ijo] m, pojm. (í) zgod. ameriški ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abolírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abolíranje (ȋ) razveljaviti, odpraviti: kaj ~ ukrep, zakon

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abonènt -ênta m, člov. (ȅ é) predplačnik, naročnik
abonêntka -e ž, člov. (ȇ) predplačnica, naročnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abonêntski -a -o (é; ȇ) ~ koncert abonmajski koncert; ~o občinstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aboníran -a -o (ȋ) biti ~ v gledališču; aboniran na kaj ~ ~ časopis naročen
aboníranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abonírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; -an -ana; aboníranje (ȋ) ~ ~ v gledališču; abonirati se na kaj ~ ~ ~ časopis naročiti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abonmá -ja m z -em (ȃ) predplačilo, naročilo: imeti ~; razpisati ~; predstava izven ~a; premierski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abonmájski -a -o (ȃ) ~ koncert

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àborálen -lna -o (ȁȃ) |oddaljen od ust|
àborálni -a -o (ȁȃ) ~ del prebavil

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aborígin -a m, člov. (ȋ) izobr. domorodec, prvotni prebivalec
aboríginka -e ž, člov. (ȋ) izobr. domorodka, prvotna prebivalka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aboríginski -a -o (ȋ) izobr. ~i prebivalci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abortírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abortíranje (ȋ) splaviti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abortív -a m, snov. (ȋ) splavilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abortíven -vna -o (ȋ)
abortívni -a -o (ȋ) ~o sredstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abórtus -a m (ọ̑) splav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábota -e ž, pojm. (á) star. nespamet, neumnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áboten -tna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (á; á) star. nespameten, neumen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ab ôvo nač. prisl. zv. (ȏ) lat. cit. prav od začetka, na dolgo in široko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abradírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abradíranje (ȋ) kaj Valovi ~ajo obalo izpodjedajo, rušijo; ~ tkivo ostrgati, izpraskati; Površine stroja zaradi drgnjenja ~ajo se obrabijo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábraham -a m, člov. (ȃ) šalj.: |petdesetleten moški|; srečati ~a |dočakati petdeset let|
ábrahamka -e ž, člov. (ȃ) šalj.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ábraham -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|: očak ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ábraham a Sáncta Clára -a ~ ~ ~ [kt kl] m, oseb. i. (ȃ ȃ ȃ) |dunajski pridigar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábrahamov in Ábrahamov -a -o (ȃ) šalj.: ~a leta |starost okoli petdeset let|; biti v ~em naročju |mrtev|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abrakadábra -e ž (ȃ) napis ~; pojm., poud. |nerazumljivo, čarovniško izražanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ábranek -nka m (ȃ) leskovi ~i mačice; ~ na pasji dlaki |iztrebek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abrazíja -e ž, pojm. (ȋ) izpodjedanje, rušenje (obale); zdrav. ~ maternice izpraskanje, ostrganje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abrazíjski -a -o (ȋ) ~o delovanje valov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abrazív -a m, snov. (ȋ) metal. brusivo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abreviatúra -e [ija] ž (ȗ) neobč. okrajšava: zapisati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abrogácija -e ž, pojm. (á) ~ odloka razveljavitev, odprava

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abrúci -ev m mn., zem. i. (ȗ) |italijansko gorovje|: v ~ih
abrúški -a -o (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abrúpcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ kosti |odkrhnjenje, odlom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abrúzzi -ev [uci] m mn., zem. i. (ȗ); gl. Abruci

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ABS- [abeès] prvi del podr. zlož. (ȅ) |antiblokirni sistem| ABS-zavóre

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abs. okrajš. absolvent, absolventka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abs.. [poudarjeno áps] varianta predp. ab.. pred c, t |od..| abscés, abstrahírati, abstrákten

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ábsalom -a m, oseb. i. (ȃ) |svetopisemska oseba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abscés -a m (ẹ̑) ognojek: ~ na kolenu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abscísa -e ž (ȋ) geom. |vodoravna črta koordinatnega sistema|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abscísen -sna -o (ȋ) geom.
abscísni -a -o (ȋ) ~a os

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absénca -e ž (ẹ̑) neobč. manjkanje, izostanek, odsotnost: opravičiti ~o; pojm., zdrav. |omedlevica|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absénčen -čna -o (ẹ̑) zdrav. biti ~
absénčni -a -o (ẹ̑) ~o stanje
absénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) zdrav.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absentírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; absentíranje (ȋ) neobč. odtegniti se, manjkati, ne udeležiti se: Absentiralo se je dvajset odstotkov volivcev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absínt -a m, snov. (ȋ) |žgana pijača|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolúcija -e ž, pojm. (ú) ver. dati ~o odvezo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolút -a m, pojm. (ȗ) človek kot ~; filoz. |prvi vzrok|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolúten -tna -o (ȗ) ~a disciplina brezpogojna; ~a premoč nesporna; ~a prepoved popolna, vsestranska
absolútni -a -o (ȗ) ~ vladar; ~a večina |več kot polovična|; ~a vrednost števila
absolútno -ega s, pojm. (ȗ) svet ~ega
absolútnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolutíst -a m, člov. (ȋ) razsvetljeni ~; poud. biti ~ v družini |o vsem odločati|
absolutístka -e ž, člov. (ȋ) poud.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolutístičen -čna -o (í) biti ~
absolutístični -a -o (í) ~ režim
absolutístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolutizácija -e ž, pojm. (á) ~ nauka |popolna, vsestranska veljavnost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolutízem -zma m, pojm. (í) zgod. Bachov ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolutizírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolutizíranje (ȋ) kaj ~ ideje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolútno1 mer. prisl. (ȗ) ~ veljavna sodba popolnoma, nesporno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolútno2 soglaš. člen. (ȗ) poud. Njegov odgovor je bil: ~ ne |nikakor, sploh ne|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolutórij -a m z -em pojm. (ọ́) dati odboru ~ razrešnico; |dokončanje študija|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolútum -a m, pojm. (ȗ); gl. absolut

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolvènt -ênta m, člov. (ȅ é) ~ fakultete
absolvêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolvêntski -a -o (é; ȇ) ~ večer

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absolvírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absolvíranje (ȋ) kaj ~ študij prava |dokončati|; šol. žarg. ~ snov za izpit predelati, preštudirati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absórbcija -e ž, pojm. (ọ́); gl. absorpcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absorbcíjski -a -o tudi absórbcijski -a -o (ȋ; ọ́); gl. absorpcijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) Les je dober ~ |dobro vpija vlago|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absorbíran -a -o (ȋ) vpit, vsrkan
absorbírani -a -o (ȋ) ~a snov
absorbíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; absorbíranje (ȋ) kaj ~ pline, vlago vpijati, vsrkavati; neobč. Delo ga je popolnoma absorbiralo prevzelo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absórpcija -e ž, pojm. (ọ́) ~ plinov vpijanje, vsrkavanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absorpcíjski -a -o tudi absórpcijski -a -o (ȋ; ọ́) ~ hladilnik; ~a zmogljivost vpojna zmogljivost
absorpcíjskost -i tudi absórpcijskost -i ž, pojm. (ȋ; ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absorptíven -vna -o (ȋ) vpojen, vpijajoč
absorptívni -a -o (ȋ) ~a snov
absorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) vpojnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstinénca -e ž, pojm. (ẹ̑) vzdržnost, zdržnost: ~ od alkoholnih pijač

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstinénčen -čna -o (ẹ̑) vzdržnosten
abstinénčni -a -o (ẹ̑) ~a kriza; ~o društvo abstinentsko društvo
abstinénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstinènt -ênta m, člov. (ȅ é) vzdržen človek
abstinêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstinêntski -a -o (é; ȇ) ~o društvo
abstinêntskost -i ž, pojm. (é; ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstinírati se -am se dvovid., nedov. -ajóč se; abstiníranje (ȋ) ne sodelovati, ne udeležiti se, vzdržati se: ~ ~ ob glasovanju; abstinirati se od česa ~ ~ ~ volitev
abstinírati -am (ȋ) Že deset let ~a |se vzdržuje alkoholnih pijač, tobaka, mamil|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstrahírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; abstrahíranje (ȋ) (odmisliti, izvzeti): kaj ~ nebistvene lastnosti stvari, pojavov; abstrahirati kaj iz česa ~ motnje iz sporočila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstrákcija -e ž, pojm. (á) (odmišljanje, pojmovno povzemanje): metoda ~e; števn. razstavljati ~e abstraktne slike

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstrákt -a m (ȃ) napisati ~ izvleček, povzetek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstrákten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) Govornikovo izražanje je preveč ~o nenazorno, nejasno
abstráktni -a -o (ȃ) jezikosl. ~i samostalniki pojmovni samostalniki; ~o mišljenje; ~o slikarstvo |slikarstvo, ki ne upodablja, ampak samo oblikuje|
abstráktnost -i ž, pojm. (ȃ) prevelika ~ v članku nenazornost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstraktíst -a m, člov. (ȋ) abstraktni slikar
abstraktístka -e ž, člov. (ȋ) abstraktna slikarka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstráktno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ~ govoriti brez predmetne nazornosti; nenazorno, nejasno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstráktum -a m, mn. izobr. abstrákta -ákt s (ȃ) pojmovno ime

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abstrúzen -zna -o; bolj ~ (ȗ) izobr. težko razumljiv, nejasen: ~o izražanje
abstrúznost -i ž, pojm. (ȗ) izobr. težka razumljivost, nejasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absúrd -a m (ȗ) nesmisel: očiten ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absúrden -dna -o; bolj ~, tudi -ejši -a -e (ȗ; ȗ) ~ vzrok nesmiseln; Tak rezultat se zdi ~ neverjeten, nemogoč
absúrdnost -i ž, pojm. (ȗ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absúrdno1 nač. prisl. -ej(š)e (ȗ; ȗ) ~ trmast nesmiselno; ~ grotesken ton drame nelogično

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

absúrdno2 povdk. (ȗ) ~ je, da še vedno vztraja pri svojem nesmiselno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ABS-zavóre -or [abeès] ž mn. (ȅ-ọ̑) |zavorni sistem|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ábu Békr ~ -a [kər] m, oseb. i. (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑) |prvi islamski kalif|
Ábu Békrov ~ -a ~ -o (ȃ ẹ́; ȃ ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Abukír -ja m z -em zem. i. (ȋ) |egiptovsko mesto|: v ~u
abukírski -a -o (ȋ)
Abukírčan -a m, preb. i. (ȋ)
Abukírčanka -e ž, preb. i. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abulíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. brezvoljnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abundánca -e ž, pojm. (ȃ) neobč. obilje: ~ padavin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ab úrbe cóndita [kon] čas. prisl. zv. (ȗ ọ̑) lat. cit. |od ustanovitve Rima|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

abúzus -a m, pojm. (ȗ) izobr.: ~ položaja zloraba; ~ alkohola čezmerno uživanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ac -- [acé] m, simb. (ẹ̑) kem. aktinij

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a c. okrajš. a conto |na račun|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Academía operosórum -e ~ [akademija operozorum] ž, stvar. i. (ȋ ọ̑) ljubljanska ~ ~; prim. Akademija operozov, Akademija delavnih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a cappélla [kapela] nač. prisl. zv. (ẹ̑) glasb. brez instrumentalne spremljave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acc. okrajš. accelerando

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

accelerándo [ače] nač. prisl. (ȃ) glasb. pospešujoče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

accessoire -rja [aksesoár] m z -em (ȃ); gl. akcesoar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Accétto -a [aceto] m, oseb. i. (ẹ̑) |slovenski zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áccidens -a [akc] m (ȃ) redk. akcidenca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Áccra -e [akra] ž, zem. i. (ȃ); gl. Akra

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acét.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétaldehíd

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetál -a m, snov. (ȃ) razkrajanje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acétaldehíd -a m, snov. (ẹ̑ȋ) ~ v tobačnem dimu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetát -a m, snov. (ȃ) natrijev ~; topnost ~ov v vodi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetíl -a m (ȋ) kem. reagiranje ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetíl.. prvi del podr. zlož. (ȋ) |ocetna kislina| acetílsalicílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetílen -lna -o (ȋ) Snov je ~a
acetílni -a -o (ȋ) ~a celuloza

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetilén -a m, snov. (ẹ̑) |plin|: svetiti z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetilénka -e ž (ẹ̑) prakt.sp. acetilenska svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetilénski -a -o (ẹ̑) ~a svetilka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetílsalicílen -lna -o (ȋȋ)
acetílsalicílni -a -o (ȋȋ) ~a kislina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetisál -a m, snov. (ȃ) zdrav. ~ v tabletah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acéto.. prvi del podr. zlož. (ẹ̑) |ocetna kislina| acétoacetát

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acétoacetát -a m, snov. (ẹ̑ȃ) kem.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetón -a m, snov. (ọ̑) duh po ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aceton.. prvi del podr. zlož. acetonuríja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetónski -a -o (ọ̑) ~a raztopina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acetonuríja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. ketonurija: bolnik z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acíden -dna -o (ȋ) kisel: ~a snov
acídni -a -o (ȋ) ~a raztopina
acídnost -i ž, pojm. (ȋ) kislost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acido.. prvi del podr. zlož. |kisel| acidofílen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acidofílen -lna -o (ȋ) biti ~
acidofílni -a -o (ȋ) ~a rastlina
acidofílnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acidóza -e ž, pojm. (ọ̑) zdrav. |zastrupitev|: umreti za ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..ácija ž. prip. obr. (á)
1. 'dejanje' arondácija, deflorácija, evakuácija
2. 'rezultat dejanja' formulácija, fundácija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àcíkličen -čna -o (ȁí) ~ potek
àcíklični -a -o (ȁí) kem. ~e spojine
àcíkličnost -i ž, pojm. (ȁí)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aconcágua -e [akonkagva] ž, zem. i. (ȃ) |gora v Andih|: na ~i
aconcágovski -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

a cónto [kon] nač. prisl. zv. (ọ̑); gl. a konto

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

acrylán -a [akrilan] m, snov. (ȃ); gl. akrilan

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..áč m. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilec' baháč, nosáč
2. 'vršilnik' odbijáč, odpiráč, tolkáč
3. člov. 'nosilec lastnosti' beláč, bradáč, glaváč
4. člov. 'opravkar' brentáč, burkáč; živ. govnáč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..áča ž. prip. obr. (á)
1. člov. 'vršilka' lováča; nečlov. klopotáča
2. 'vršilnica' brisáča, igráča, kopáča
3. člov. 'nosilka lastnosti' prsáča; nečlov. krastáča
4. 'nosilnica lastnosti' rebráča

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ačìh posnem. medm. (ȉ) ~, ~, je kihal

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad [poudarjeno àd] predl., lat. cit., urad. k, na: pripombe ~ 1

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad.. [poudarjeno ád] predp.; pred d, f, g, k, l, p, t varianta a..3; pred c varianta ak.. |k, proti, blizu| adsorbírati, adaptírati, adhezíja, adherénten, advènt, advokát, adnotácija, administrácija; adícija, afiksácija, agregát, akumulácija, alokácija, aportácija, atrákcija; akceptírati, akcidénca

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

A. D. okrajš. anno Domini |v letu Gospodovem; po Kristusu; po Kristusovem rojstvu; po našem štetju, našega štetja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..ád ž. prip. obr. (ȃ) ʻskupno imeʼ otročád, perjád, divjád, gnilád

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Áda -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

..áda ž. prip. obr. (ȃ)
1. 'dejanje, rezultat dejanja' blokáda, rošáda
2. 'skupno ime' kolonáda, dekáda
3. 'snov' limonáda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad absúrdum nač. prisl. zv. (ȗ) lat. cit. do nesmisla: gnati spor ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad ácta1 [akta] smer. prostor. prisl. zv. (ȃ) lat. cit., pravn. k spisom, v arhiv: dati listino ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad ácta2 [akta] povdk. zv. (ȃ) lat. cit. Stvar je ~ ~ |se ne obravnava več|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adágio1 -a [adadžo] m z -em (ȃ) |skladba|: ~ v a-molu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adágio2 [adadžo] nač. prisl. (ȃ) glasb. počasi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádam -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adámič -a m z -em oseb. i., psp (ȃ)
Adámička -e ž, oseb. i. (ȃ) ljud.
Adámičev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adamít -a m, člov. (ȋ) |pripadnik krščanske ločine|: nazori ~ov
adamítka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ádamov in Ádamov -a -o (ȃ) ~o jabolko |grlna hrustančna izboklina|; šalj. biti v ~em kostumu |nag, gol|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ádamovec -vca tudi adámovec -vca m z -em (ȃ; ȃ) adamovo jabolko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ádamovski -a -o tudi adámovski -a -o (ȃ; ȃ) poud. ~i izgovori |izgovarjanje na drugega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ádams-stókesov in Ádams-Stókesov -a -o [ksov-] (ȃ-ọ̑) zdrav. ~ sindrom

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adaptabílen -lna -o; bolj ~ (ȋ) prilagodljiv: ~ organ
adaptabílnost -i ž, pojm. (ȋ) prilagodljivost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adaptácija -e ž, pojm. (á) ~ organizma prilagoditev, prilagajanje (okolju); ~ podstrešja preureditev, prenovitev; števn. ~e besedil priredbe, predelave

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adápter -ja m z -em (á; ȃ) ~ za televizor prilagojevalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adaptêr -ja m z -em člov. (ȇ) prilagojevalec
adaptêrka -e ž, člov. (ȇ) prilagojevalka
adaptêrjev -a -o (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adaptíran -a -o (ȋ) ~i prostori preurejeni, prenovljeni
adaptírani -a -o (ȋ) barvno ~e živali prilagojene živali
adaptíranost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adaptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adaptíranje (ȋ) kaj ~ lokal preurediti, prenoviti, prilagoditi; ~ scenarij prirediti, predelati; adaptirati kaj na kaj ~ organe na spremenjeno okolje prilagoditi, prilagajati
adaptírati se -am se (ȋ) na kaj ~ ~ ~ novi delovni čas prilagoditi se, prilagajati se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adaptíven -vna -o (ȋ)
adaptívni -a -o (ȋ) ~ menjalnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Addison -a [édi] m, oseb. i. (ẹ̑) |angleški zdravnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

addisonov in Addisonov -a -o [édi] (ẹ̑) ~a bolezen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adekvát -a m (ȃ) ustreznik: prevajalski ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adekváten -tna -o; -ejši -a -e (ȃ; ȃ) ustrezen, enakovreden: najti ~ izraz
adekvátnost -i ž, pojm. (ȃ) ustreznost, enakovrednost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adekvátno nač. prisl. -ej(š)e (ȃ; ȃ) ustrezno, enakovredno: ~ se izraziti

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adeláide -- [ajd-] ž, zem. i. (ȃ); gl. Adelajda

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adelájda -e ž, zem. i. (ȃ) |avstralsko mesto|: v ~i
adelájdski -a -o (ȃ)
Adelájdčan -a m, preb. i. (ȃ)
Adelájdčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádenauer -ja [ave] m z -em oseb. i. (ȃ) |nemški kancler|
Ádenauerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adénda -énd s mn. (ẹ̑) izobr. |dostavki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adenítis -a m, pojm. (ȋ) zdrav. |vnetje žrelnice|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adenóm -a m (ọ̑) zdrav. žlezna bula: ~ ščitnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adépt -a m, člov. (ẹ̑) izobr.: mladi ~i modernistične šole izbrani učenci; ~i panslavizma privrženci
adéptka -e ž, člov. (ẹ̑) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adherénten -tna -o (ẹ̑) |sprijet, zraščen|
adheréntni -a -o (ẹ̑) zdrav. ~a pljučna mrena
adheréntnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adhezíja -e ž, pojm. (ȋ) fiz. |sila|; zdrav. |zraslost, zraščenost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adhezíjski -a -o (ȋ) fiz. ~a sila
adhezíjskost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adhezíven -vna -o (ȋ)
adhezívni -a -o (ȋ) fiz. ~a snov |lepljiva|
adhezívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz. |lepljivost|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad hóc1 ~ -- ~ -- [hok] (ọ̑) lat. cit. na hitro sestavljen, zasilen: ~ ~ gledališki oder

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad hóc2 [hok] namer. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. posebej za ta primer, v ta namen: ~ ~ imenovana komisija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adiabáta -e [ija] ž (ȃ) fiz. |krivulja|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adiabáten -tna -o [ija] (ȃ)
adiabátni -a -o [ija] (ȃ) fiz. ~ sistem

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adícija -e ž, pojm. (í) seštevanje; ~ motivov |dodajanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adieu [adjé] pozdrav. medm. (ẹ̑) fr. cit., neobč. zbogom, na svidenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adíjo1 -- m (ȋ) pozdraviti z glasnim ~; neknj. pog. reči komu ~ |prenehati imeti (ljubezensko) zvezo s kom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adíjo2 pozdrav. medm. (ȋ) neknj. pog. zbogom, na svidenje: Zdaj pa grem, ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad infinítum čas. prisl. zv. (ȋ) lat. cit. brez konca in kraja, v neskončnost: odlašati ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad informándum nač. prisl. zv. (ȃ) lat. cit. na znanje: dati podatke ~ ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Á-diplómski -a -o (ȃ-ọ̑) ~ izpit

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adíranje (ȋ) seštevati: kaj ~ števila

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádis Abéba ~ -e ž, zem. i. (ȃ ẹ̑) |glavno mesto Etiopije|: v ~ ~i
adisabébski -a -o (ẹ̑)
Adisabébčan -a m, preb. i. (ẹ̑)
Adisabébčanka -e ž, preb. i. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aditív -a m, snov. (ȋ) |dodatek|: ~ v konzervi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adíža -e ž, zem. i. (ȋ) |italijanska reka|
adíški -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adj. okrajš. adjektiv |pridevnik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ádjektiv -a m, mn. izobr. ádjektiva -iv s (ȃ) pridevnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjektíven -vna -o (ȋ) pridevniški
adjektívni -a -o (ȋ) ~a besedna zveza
adjektívnost -i ž, pojm. (ȋ) pridevniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjúnkt -a m, člov. (ȗ) pristav: sodni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjustírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adjustíranje (ȋ) neobč. opremiti, pripraviti: kaj ~ uradni spis
adjustírati se -am se (ȋ) neobč. ~ ~ za parado opremiti se, pripraviti se

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjutánt -a m, člov. (á) pribočnik: kraljevi ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjutantúra -e ž (ȗ) |urad|: prošnja na ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjútor -ja m z -em člov. (ȗ) izobr. pomočnik
adjútorjev -a -o (ȗ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjútum -a m (ȗ) neobč. denarna pomoč

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adjuvánt -a m, snov. (á; ȃ á) |sestavina zdravila|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adlátus -a m, člov. (ȃ) neobč. pomočnik, namestnik: ministrov ~
adlátusinja -e ž, člov. (ȃ) neobč. pomočnica, namestnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádler -ja m z -em oseb. i. (ȃ á) |avstrijski psihiater|
Ádlerjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádlešiči -ev m mn., zem. i. (ȃ) v ~ih
ádlešiški -a -o (ȃ)
Ádlešičan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádlešičanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad líbitum nač. prisl. zv. (ȋ) glasb. po želji, poljubno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adligát -a m (ȃ) biblio. privezek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administrácija -e ž, pojm. (á) pisarniško delo; upravljanje, uprava; števn. funkcionarji ~e |upravnega organa|; zglasiti se v ~i v pisarni; ameriška ~ vlada

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administracíjski -a -o (ȋ) ~o delo pisarniško

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administratíva -e ž (ȋ) redk. funkcionarji ~e uprave; pojm., žarg. ~ in proizvodnja pisarniško poslovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administratívec -vca m z -em člov. (ȋ) žarg. upravni uslužbenec
administratívka -e ž, člov. (ȋ) žarg. upravna uslužbenka
administratívčev -a -o (ȋ) žarg.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administratíven -vna -o (ȋ) upraven
administratívni -a -o (ȋ) ~ organ; ~e zadeve; ~i opravki pisarniški opravki
administratívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administratívno nač. prisl. (ȋ) ~ določene cene |z uradnim odlokom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administrátor -ja m z -em člov. (ȃ) pisarniški uslužbenec; upravnik, upravitelj
administrátorka -e ž, člov. (ȃ)
administrátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administratúra -e ž (ȗ) apostolska ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

administrírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; administríranje (ȋ) upravljati; uradovati; |opravljati pisarniška dela|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

admirál1 -a m, člov. (ȃ)
admirálka -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

admirál2 -a m živ. (ȃ) |metulj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

admiralitéta -e ž (ẹ̑) stavba britanske ~e; skup. admiralski zbor, admirali

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

admirálski -a -o (ȃ) ~ čin

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

admisíja -e ž, pojm. (ȋ) strojn. |puščanje pare v parno turbino|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádmont -a m, zem. i. (ȃ) |avstrijsko mesto|: v ~u
ádmontski -a -o (ȃ)
Ádmontčan -a m, preb. i. (ȃ)
Ádmontčanka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adnéks -a m (ẹ̑) zdrav. privesek, dodatek: kožni, maternični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adnotácija -e ž, pojm. (á) pravn. zaznamba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ad óculos [ok] nač. prisl. zv. (ọ̑) lat. cit. nazorno: ~ ~ prikazati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adolescénca -e ž, pojm. (ẹ̑) mladostna doba: preživljati ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adolescénčen -čna -o (ẹ̑) mladosten, mladostniški
adolescénčni -a -o (ẹ̑) ~ izbruh
adolescénčnost -i ž, pojm. (ẹ̑) mladostnost, mladostniškost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adolescènt -ênta m, člov. (ȅ é) mladostnik
adolescêntka -e ž, člov. (ȇ) mladostnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adolescêntski -a -o (ȇ) mladostniški

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádolf -a m, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adonáj -a m z -em oseb. i. (ȃ) |naziv za Boga|
Adonájev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adópcija -e ž, pojm. (ọ́) posvojitev: ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adoptánt -a m, člov. (á; ȃ á) posvojitelj
adoptántka -e ž, člov. (ȃ) posvojiteljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adoptíran -a -o (ȋ) posvojen
adoptírani -a -o (ȋ) ~ otrok posvojenec
adoptíranost -i ž, pojm. (ȋ) posvojenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adoptíranec -nca m z -em člov. (ȋ) posvojenec
adoptíranka -e ž, člov. (ȋ) posvojenka
adoptírančev -a -o (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adoptírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adoptíranje (ȋ) posvojiti: koga ~ otroka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adoptíven -vna -o (ȋ)
adoptívni -a -o (ȋ) ~ oče posvojitelj; ~ sin posvojenec
adoptívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adorácija -e ž, pojm. (á) izobr. čaščenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adorátor -ja m z -em člov. (ȃ) izobr. častilec, oboževalec
adorátorka -e ž, člov. (ȃ) izobr. častilka, oboževalka
adorátorjev -a -o (ȃ) izobr.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adráš -a m z -em (á) rastl. črnika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adrenálen -lna -o (ȃ) nadledvičen
adrenálni -a -o (ȃ) anat. ~ sestav

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adrenalín -a m, snov. (ȋ) |hormon|: ~ v krvi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adrésa -e ž (ẹ̑) neobč. naslov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adresánt -a m, člov. (á; ȃ á) odpošiljatelj
adresántka -e ž, člov. (ȃ) odpošiljateljica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adresár -ja m z -em (á) seznam naslovov, imenik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adresát -a m, člov. (ȃ) naslovljenec, naslovnik
adresátka -e ž, člov. (ȃ) naslovljenka, naslovnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adréselj -slja m z -em (ẹ́) pokr. dresen

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adrésen -sna -o (ẹ̑) neobč. nasloven
adrésni -a -o (ẹ̑) rač. ~o polje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adresírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adresíranje (ȋ) neobč. naslavljati, nasloviti: kaj ~ pismo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ádria -e [ija] ž (ȃ) prakt.sp. Adria Airways
Ádrijin -a -o (ȃ) prakt.sp. ~a letala letala Adrie Airways

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adria Airways ~e -- [ádrija êrvejs] ž, stvar. i. (ȃ ȇ) |slovenska letalska družba|: delati pri ~i ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Adriján -a m, oseb. i. (ȃ)
Adrijána -e ž, oseb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adrijánski -a -o (ȃ) zastar. jadranski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adsorbènt -ênta m, snov. (ȅ é) učinkovit ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adsorbírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; adsorbíranje (ȋ) fiz. |vezati; zgoščevati|: kaj Oglje dobro ~a vlago

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adsórpcija -e ž, pojm. (ọ́) fiz. |vezanje; zgoščevanje|: pospešiti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adsorptíven -vna -o (ȋ)
adsorptívni -a -o (ȋ) fiz. ~e snovi
adsorptívnost -i ž, pojm. (ȋ) fiz.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adstrát -a m (ȃ) jezikosl. romanski ~ v slovenskem jeziku

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adstríngens -a m, snov. (ȋ) |zdravilo|: ~ zmanjšuje krvavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adstringènt -ênta m, snov. (ȅ é) adstringens

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adúkcija -e ž, pojm. (ú) zdrav. ~ noge |primik|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adulár -ja m z -em snov. (ȃ) |rudnina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adúlt -a m, člov. (ȗ) odrasli: izobraževanje ~ov
adúltinja -e ž, člov. (ȗ) odrasla

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adultêrij -a m z -em pojm. (é) prešuštvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adumbrán -a m, snov. (ȃ) |zdravilo|: dati bolniku ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Á-dúr -a m, pojm. (ȃ-ȗ) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adút -a m, tudi živ. (ȗ) vzeti karte z ~om; poud. biti glavni ~ moštva |biti najboljši igralec|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adv. okrajš. adverb |prislov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

advènt -ênta m, mest. ed. tudi advéntu pojm. (ȅ é) zadnja nedelja v ~u

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

advênten -tna -o tudi advénten -tna -o (é; ȇ; ẹ̑)
advêntni -a -o tudi advéntni -a -o (é; ȇ; ẹ̑) ~ čas

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adventíst -a m, člov. (ȋ) ver. srečanje ~ov
adventístka -e ž, člov. (ȋ) ver.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adventístičen -čna -o (í) ver.
adventístični -a -o (í) ~a cerkev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adventíven -vna -o (ȋ) nadomesten
adventívni -a -o (ȋ) ~e korenine
adventívnost -i ž, pojm. (ȋ) nadomestnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

advêrb -a m (ȇ) prislov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

adverzatíven -vna -o (ȋ) nasproten, nasprotujoč
adverzatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ veznik protivni veznik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

advokát -a m, člov. (ȃ) izročiti zadevo ~u odvetniku; poud. Ne bom tvoj ~ |zagovornik|
advokátka -e ž, člov. (ȃ) odvetnica

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

advokátski -a -o (ȃ) odvetniški: ~a pisarna

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

advokatúra -e ž, pojm. (ȗ) odvetništvo: posvetiti se ~i; števn. ~ v prvem nadstropju

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

AEG AEG-ja tudi AEG -- [aegé -êja tudi aegé] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ẹ̑) |nemško podjetje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeríran -a -o (ȋ) grad. ozračen
aerírani -a -o (ȋ) ~ beton
aeríranost -i ž, pojm. (ȋ) grad. ozračenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aeríranje (ȋ) grad. dodati, dodajati zrak, ozračiti: kaj ~ beton

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aêro -a m, stvar. i. (ȇ) |tovarna|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêro.. prvi del podr. zlož. (ȇ) |zrak; letalski| aêrofotografíja, aêroklúb

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aero.. prvi del podr. zlož. |zrak; letalski| aerobióza, aerolít, aerosól; aerodróm, aeronávt, aeroplán

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeróben -bna -o (ọ̑) biol.
aeróbni -a -o (ọ̑) ~e bakterije
aeróbnost -i ž, pojm. (ọ̑) biol.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeróbika -e ž, pojm. (ọ́; ọ̑) |telovadba|: ukvarjati se z ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerobús -a m (ȗ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrodinámičen -čna -o (ȇȃ)
aêrodinámični -a -o (ȇȃ) ~a oblika letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrodinámično nač. prisl. (ȇá) ~ oblikovano vozilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerodróm -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerofagíja -e ž, pojm. (ȋ) |bolezensko požiranje zraka|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aeroflót -a m, stvar. i. (ọ̑) |ruska letalska družba|
Aeroflótov -a -o (ọ̑) ~a letala

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrofotografíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ukvarjati se z ~o; števn. narediti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrofotogrametríja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ gozdov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrohidroplán -a m (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêroklúb -a m (ȇȗ) letalski klub

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerolít -a m (ȋ) |kamniti meteorit|: padec ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerométer -tra m (ẹ́) poskus z ~om

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêromíting -a m (ȇȋ) letalski miting

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeronávt -a m, člov. (ȃ) letalec; zrakoplovec
aeronávtka -e ž, člov. (ȃ) letalka; zrakoplovka

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeronávtika -e ž, pojm. (á) letalstvo; zrakoplovstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeroplán -a m (ȃ) letalo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aeropórt -a m (ọ̑) letališče

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêroposnétek -tka m (ȇẹ̑) ~ glavnega mesta

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerorally -ja [aêroréli] m z -em (ȇẹ̑); gl. aeroreli

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêroréli -ja m z -em (ȇẹ̑) |tekmovanje|: udeležiti se ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerosól -a m, snov. (ọ̑) vdihavati ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aerostát -a m (ȃ) balon, zrakoplov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrotáksi -ja m z -em (ȇȃ) |letalo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêroterapíja -e ž, pojm. (ȇȋ) ~ v hribih

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrotranspórt -a m, pojm. (ȇọ̑) letalski prevoz

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aêrovlék -a m, pojm. (ȇẹ̑) dvokrilec za ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Aétij -a m z -em im. tudi Aétius [iju] oseb. i. (ẹ́) |rimski vojskovodja|
Aétijev -a -o (ẹ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afazíja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. |izguba govora|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àfebrílen -lna -o (ȁȋ) brezvročinski
àfebrílni -a -o (ȁȋ) ~o stanje
àfebrílnost -i ž, pojm. (ȁȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afékcija -e ž, pojm. (ẹ́) neobč. vznemirjenost, razvnetost; zdrav. kožna ~ kožno obolenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afékt -a m, pojm. (ẹ̑) reči kaj v ~u v razburjenju; biti človek ~ov

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afektácija -e ž, pojm. (á) nenaravnost, izumetničenost: igralčeva ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afektíran -a -o; bolj ~ (ȋ) nenaraven, izumetničen: ~ glas; ~a deklamacija
afektíranost -i ž, pojm. (ȋ) nenaravnost, izumetničenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afektírano nač. prisl. (ȋ) ~ govoriti nenaravno, izumetničeno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afektíven -vna -o (ȋ) |zelo čustven|
afektívni -a -o (ȋ) ~o stanje
afektívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afélij -a m z -em (ẹ́) zvezdosl. odsončje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afêra -e ž (ȇ) politična ~; poud. Iz te malenkosti je nastala cela ~ |neprijeten dogodek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aferáštvo -a s, pojm. (ȃ) publ. ~ v politiki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aferéza -e ž (ẹ̑) jezikosl. |opuščanje začetnega glasu, zloga|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afežêjevka -e ž, člov. (ȇ) polit. žarg. članica AFŽ-ja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Afgánistan -a m, zem. i. (ȃ) |azijska država|: v ~u
afgánistanski -a -o (ȃ)
Afgánistanec -nca m z -em preb. i. (ȃ)
Afgánistanka -e ž, preb. i. (ȃ)
Afgánistančev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aficírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aficíranje (ȋ) neobč. škodljivo vplivati, prizadeti: koga/kaj Njihovo kulturo so aficirali tuji vplivi

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àfigurálen -lna -o (ȁȃ) Slika je čisto ~a
àfigurálni -a -o (ȁȃ) ~o slikarstvo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afíks -a m (ȋ) jezikosl. pona: besedotvorni ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afiliírati -am [iji] dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afiliíranje (ȋ) pridružiti, pripojiti: kaj k/h čemu ~ banko k drugi banki

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afín -a -o (ȋ) geom. ~a povezava geometrijskih tvorb
afínost -i ž, pojm. (ȋ) geom.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afinitéta -e ž, pojm. (ẹ̑) knj. pog. imeti ~o do česa nagnjenje, naklonjenost; kem. ~ kovin do kisika

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afinitéten -tna -o (ẹ̑) podoben, soroden: ne biti ~
afinitétni -a -o (ẹ̑) kem. ~a sila
afinitétnost -i ž, pojm. (ẹ̑)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afirmácija -e ž, pojm. (á) ~ igralca uveljavitev; gospodarska ~ podjetja utrditev, uveljavitev

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afirmatíven -vna -o (ȋ) Odgovor je ~ pritrdilen
afirmatívni -a -o (ȋ) jezikosl. ~ stavek trdilni stavek
afirmatívnost -i ž, pojm. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afirmíran -a -o; bolj ~ (ȋ) ~ igralec uveljavljen
afirmíranost -i ž, pojm. (ȋ) uveljavljenost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afirmírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afirmíranje (ȋ) koga/kaj ~ svoj položaj utrditi, uveljaviti
afirmírati se -am se (ȋ) ~ ~ kot igralec uveljaviti se; afirmirati se pred kom/čim ~ ~ ~ svetom izkazati se, doseči priznanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afišírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; afišíranje (ȋ) neobč. pritrditi, izobesiti (lepak): kaj ~ razglas po vseh postajah

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áfna -e ž (á) neknj. pog.: opica; |kdor se nenaravno, izumetničeno vede|; rač. žarg. |znak ‹@›|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afnaríja -e ž, pojm. (ȋ) neknj. pog. spakovanje, nenaravno, izumetničeno vedenje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afnáti se -ám se nedov. -àj se -ájte se, -ajóč se, -áje se; -àl se -ála se, -àt se; afnánje; (-àt se) (á ȃ) neknj. pog. spakovati se, nenaravno, izumetničeno se vesti: Nehaj se afnati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afoníja -e ž, pojm. (ȋ) zdrav. brezglasnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aforíst -a m, člov. (ȋ)
aforístka -e ž, člov. (ȋ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aforístičen -čna -o (í) Njegov stil je ~ |zgoščeno duhovit|
aforístični -a -o (í) ~ stil
aforístičnost -i ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aforístično nač. prisl. (í) ~ zasnovani dialogi |zgoščeno duhovito|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aforístika -e ž, pojm. (í)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aforízem -zma m (í) ~i o prijateljstvu |duhoviti reki, domisleki|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrík -a m, snov. (ȋ) morska trava: z ~om polnjene žimnice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Áfrika -e ž, zem. i. (ȃ) |celina|: v ~i
áfriški -a -o (ȃ)
Afričàn -ána in Afričán -a m, preb. i. (ȁ á; ȃ)
Afričánka -e ž, preb. i. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrikanístika -e ž, pojm. (í) |veda|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrikanizácija -e ž, pojm. (á) ~ gospodarstva

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrikanízem -zma m, pojm. (í) razmah ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrikánščina -e ž, pojm. (ȃ) |jezik Burov|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrikáta -e ž (ȃ) jezikosl. zliti glas, zlitnik

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áfro.. prvi del podr. zlož. (ȃ) |afriški| áfroamêriški, áfroázijski

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áfroamêriški -a -o (ȃȇ) ~a glasba

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Afrodíta -e ž, oseb. i. (ȋ) |grška boginja ljubezni|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrodizíak -a [ija] m, snov. (ȋ) zdrav. spolno dražilo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

afrónt -a m (ọ̑) napad, nasprotovanje

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

áfta -e ž (ȃ) ~e na jeziku |izpuščaji|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

AFŽ AFŽ-ja tudi AFŽ -- [afežé -êja in afəžə̀ tudi afežé in afəžə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Antifašistična fronta žena

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ag -- [agé] m, simb. (ẹ̑) kem. srebro

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

AG AG-ja tudi AG -- [agé -êja in agə̀ tudi agé in agə̀] m, prva oblika z -em (ẹ̑ ȇ; ə̏; ẹ̑; ə̏) Akademija za glasbo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ága -e tudi ága -a m, člov. (ȃ; ȃ) bojevit ~; Hasan ~
ágov -a -o (ȃ), ágin -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ágakán -a m, člov. (ȃȃ) |muslimanski verski poglavar|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àgalakcíja -e ž, pojm. (ȁȋ) zdrav. brezmlečnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

àgalaktíja -e ž, pojm. (ȁȋ); gl. agalakcija

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Agamémnon -a m, oseb. i. (ẹ̑) |grški bajeslovni kralj|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agamogamíja -e ž, pojm. (ȋ) |nespolno razmnoževanje|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agapánt -a m (á; ȃ) cvetovi ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agápe -- ž (ȃ) |obred prvih kristjanov|; pojm. |ljubezen do bližnjega|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ágar -ja m z -em snov. (ȃ) biol., kem. bakterijsko gojišče iz ~a

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ágarágar -ja m z -em snov. (ȃȃ) agar

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ágata -e ž, oseb. i. (á)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agáva -e ž (ȃ) |tropska rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agéncija -e in agencíja -e ž (ẹ́; ȋ) časopisna, turistična, vladna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agencíjski -a -o (ȋ) ~e novice

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agénda -e ž (ẹ̑) protestantska ~ |obrednik|; vpisati sestanek v ~o v rokovnik; seznaniti se z državnimi ~ami s poslovanjem, z zadevami

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ágens -a m (ȃ) ~ razvoja gibalo, gonilo; duševni ~ bolezni dejavnik; jezikosl. ~ v stavku vršilec

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agènt -ênta m, člov. (ȅ é) zavarovalni ~; borzni ~ posrednik; provokatorski, policijski ~
agêntka -e ž, člov. (ȇ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agentúra -e ž (ȗ) ~ in špedicija agencija; pojm. dobro služiti z ~o; slabš. onemogočati tujo ~o |skrivno poizvedovanje, vohunstvo|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agerát -a m (ȃ) |rastlina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ágfa -e ž (ȃ) fotografirati z ~o |s filmom|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Ágfa -e ž, stvar. i. (ȃ) |nemška družba|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agílen -lna -o; -ejši -a -e (ȋ; ȋ) delaven, prizadeven: biti premalo ~
agílnost -i ž, pojm. (ȋ) delavnost, prizadevnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agílno nač. prisl. -ej(š)e (ȋ; ȋ) ~ delovati prizadevno

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

ágio -a [ažijo] m z -em pojm. (ȃ) fin. ažio

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agírati -am dvovid., nedov. -ajóč; agíranje (ȋ) neobč.: ~ v določenem okolju delovati, živeti; Igralci so agirali drug mimo drugega igrali; agirati proti komu/čemu ~ ~ nasprotniku delovati

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agitácija -e ž, pojm. (á) volilna ~; ~ za prostovoljne prispevke

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agitátor -ja m z -em člov. (ȃ) volilni ~
agitátorka -e ž, člov. (ȃ)
agitátorjev -a -o (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agitírati -am nedov. -ajóč; agitíranje (ȋ) |pridobivati koga za kaj|: ~ na, pri volitvah; agitirati za koga/kaj ~ ~ kandidata, stranko

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agítka -e ž (ȋ) |propagandna igra|: uprizoriti ~o

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agítpróp -a m (ȋọ̑) |propagandni oddelek|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agítprópovski -a -o (ȋọ̑) ~a igralska skupina

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aglomerácija -e ž, pojm. (á) ~ industrije (strnitev, združevanje); števn. mestne ~e naselja

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aglomerát -a m, snov. (á) sprimek, breča: razbijati ~; poud. ~ narodov |velika skupina|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aglutinácija -e ž, pojm. (á) zdrav. ~ celic sprijemanje, zlepljanje; jezikosl. |tvorba besed|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aglutinát -a m, snov. (ȃ) zdrav. zlepek, sprimek

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aglutinín -a m, snov. (ȋ) zdrav. medcelični ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

aglutinírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; aglutiníranje (ȋ) zdrav. sprijeti (se), zlepiti (se): kaj Serum ~a eritrocite; Celice ~ajo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agnát -a m, člov. (ȃ) |krvni sorodnik|
agnátinja -e ž, člov. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agnoscírati -am dvovid., nedov. -ajóč; -an -ana; agnoscíranje (ȋ) neobč. prepoznati: koga/kaj ~ glas, osumljenca; agnoscirati koga/kaj po čem ~ osumljenega po glasu

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agnosticízem -zma m, pojm. (í) |filozofski nauk|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agnóstičen -čna -o (ọ́) biti ~
agnóstični -a -o (ọ́) ~ nauk
agnóstičnost -i ž, pojm. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agnóstik -a m, člov. (ọ́) |privrženec agnosticizma|
agnóstikinja -e ž, člov. (ọ́)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agnozíja -e ž, pojm. (ȋ) psiht. |nezmožnost prepoznavanja|: slušna ~

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agógičen -čna -o (ọ́)
agógični -a -o (ọ́) glasb. ~i kontrasti
agógičnost -i ž, pojm. (ọ́) glasb.

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agógika -e ž, pojm. (ọ́) glasb. |spreminjanje hitrosti|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agón -a m (ọ̑) |tekmovanje pri starih Grkih|

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

agonálen1 -lna -o (ȃ) agonijski
agonálni -a -o (ȃ) ~ stadij bolezni
agonálnost -i ž, pojm. (ȃ)

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 30. 6. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 92617 zadetkov.