āā
abortív
abrazív
absolút
absolútna viskóznost
absolútni etanól
absolútno dominírana strategíja
absolútno prevládana strategíja
absorbánca
absórbens
absorbènt
absórpcija
absórpcija zdravílnih učinkovín
absorpcíjska pregráda
abstinénca
abstinénčni sindróm
a. c.
ACE-inhibítor
acetílholín
acetílholín esteráza
acetilíranje
acetogenín
acid.
ácidobázične lastnósti
ácidobázični indikátor
ácidorezisténtni polimêri
acílfloroglucinól
ACR
a. d.
ad aliment.
adamantánski deriváti
adápter
adaptívna imúnost
adaptogén
ad baln.
ad caps. amylac.
ad caps. gelatin.
add.
add. instll.
adenilát cikláza
adenín
adenozín
adenozíndífosfát
adenozínmónofosfát
adenozínski recéptor
adenozíntrífosfát
ADH
adherénca
adheréntna célična kultúra
adhezíjske molékule
adhezív
ÁDI
aditív
adjuváns
adjuvánt
adjuvántna terapíja
adlátus
ad lib.
ad man. med.
ÁDMET
administratívna farmacíja
adoptívni prenòs imúnskih célic
ADP
ADR
adrenalín
adrenêrgični recéptor
adrenêrgik
ad scat.
adsórbens
adsorbènt
adsorbènt žôlčnih kislín
adsórpcija
adsorpcíjska izotêrma
adstríngens
adstringènt
ad us. ext.
ad us. int.
ad us. propr.
ad usum vicem
ad us. vet.
ad vitr.
ad vitr. coll. ampl.
ad vitr. flav.
ad vitr. nigr.
AE
AED
aeq.
aerenhím
aerodinámični premér délcev
aeroph.
aerosíl
aerosól
aetherol.
aether sulfuricus
AF
aferéza
afinitéta
afinitétna heterogénost
afinitétna kromatografíja
afrodíziak
ágar
agaricín
agaróza
agarózna gélska elektroforéza
agit.
agit. ante us.
àglikón
aglomerácija z razprševánjem
aglomerát
aglutinácija
agoníst
agoníst dopamína
agoníst imidazolínskih recéptorjev
agoníst melatonínskih recéptorjev
agoníst muskarínskih recéptorjev
agoníst na gonádoliberínskih recéptorjih
agoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev
agoníst α2-adrenêrgičnih recéptorjev
agoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev
agregát
agretóp
agrúm
ahéna
AIMD
ajurvéda
akaricíd
akcéptor
akridínski deriváti
akridónski alkaloíd
aktinomicíni
aktinomórfni cvét
aktivácija
aktivátor
aktivírana belílna zêmlja
aktivírani parciálni tromboplastínski čàs
aktívna farmacévtska sestavína
aktívna imunizácija
aktívna konformácija
aktívna snôv
aktívni márker
aktívni medicínski pripomóček
aktívni medicínski pripomóček za diagnózo
aktívni medicínski pripomóček za vsadítev
aktívni označeválec
aktívni terapévtski pripomóček
aktívni transpórt
aktívni zunánji defibrilátor
aktívno mésto
aktívno óglje
aktívnost rádionuklída
aktívnost vôde
akupresúra
akupunktúra
akútna tóksičnost
akútno tóksični pogóji
akútno vnétje
a. l.
alanín
alanín amínotransferáza
alanínska amínotransferáza
álbaréllo
álbar éllo
albédo
albumín
aldehídi
aldosterónski antagoníst
aldóza
alél
alelopatíja
alergén
alergíja
alevrón
alevrónsko zŕno
álfaadrenêrgični recéptor
álfa adrenêrgični recéptor
álfaamiláza
álfa amiláza
álfa1-adrenêrgični recéptor
álfa2-adrenêrgični recéptor
álga
algicíd
algínska kislína
alkálna fosfatáza
alkaloíd
alkaloíd družíne narcísovk
alkaloíd kálabarskega bôba
alkaloíd rauvólfije
alkaloíd razhúdnikovk
alkaloíd róžnatega zímzelena
alkaloíd ržénih rožíčkov
alkeníldífenól
alkilirajóči citostátik
alkílsulfonát
alkimíja
áloantigén
alóe vêra gél
alogénsko tkívo
alój
alopát
alopatíja
alostêrični antagoníst
alostêrični encím
alostêrični modulátor
alostêrično vezávno mésto
alotropíja
ALT
alteránt
alternatívna medicína
alternatívne analízne metóde
alt. hor.
alumínijev antacíd
alumínijeve prótimikróbne učinkovíne
áluplast
áluplast za opeklíne
amar.
amárum
ámbra
AMD
amebicíd
amfenikóli
amfetamíni
amfifílna molékula
amfifílna snôv
amfiiónska površínsko aktívna snôv
ámfora
amfotêrna molékula
amídni lokálni anestétik
amiloíd
amiloplást
amínoglikozídni antibiótik
amínokinolíni
amínokislína
amínokislínski ostánek
amínokislínsko sekvencíranje
amínosládkor
amóniak gúmi
amónijev linimènt
amórfnost
AMP
amp.
AMPA-recéptor
amperométrična titrácija
amplikón
ampúla
anabólik
anabolízem
anabólni steroíd
anafiláksa
anafilaksíja
ànafrodíziak
analéptik
analgétik
analít
analítik
analítska téhtnica
analítski márker
analíza amínokislín
analíza gledé na dejánsko zdrávljenje
analíza gledé na izvédbo zdrávljenja
analíza gledé na naméro zdrávljenja
analíza glikánov v glíkoproteínih
analíza ITT
analíza po protokólu
analíza stróškov bolézni
analíza stróškov in korísti
analíza stróškov in korístnosti
analíza stróškov in učinkovítosti
analíza stroškôvne korísti
analíza stroškôvne korístnosti
analíza stroškôvne učinkovítosti
analíza stroškôvne uporábnosti
analizátor
analíza urína z reagénčnim trákom
analíza velikósti délcev
analíza zdravíl
analíza zmanjševánja stróškov
analízna fáza laboratórijske preiskáve
analízna metóda
analízna téhtnica
analízni márker
analízni označeválec
analízni postópek
analízni sét
analízni vplívi
analízno preskúšanje zdravíla
analóg
analóg fólne kislíne
analóg pirimidínskih báz
analóg prehódnega stánja
analóg purínskih báz
anatoksín
anatómsko-terapévtsko-kémična klasifikácija
ÁNDA
andrécej
androgén
androgéni hormón
androgéni recéptor
anergíja
anestétični étri
anestétik
anestezíja
ángiotenzínski II recéptor
angléški oblíž
anhydr.
anilídi
aniónska površínsko aktívna snôv
aniónska vrzél
anksiolítik
anoréktik
antacíd
antagoníst
antagoníst ángiotenzína II
antagoníst bétaadrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst béta adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst dejávnika túmorske nekróze
antagoníst glutamátnih recéptorjev
antagoníst na gonádoliberínskih recéptorjih
antagoníst vazopresínskih recéptorjev
antagoníst vitamína K
antagoníst α1-adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst β-adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst β1-adrenêrgičnih recéptorjev
antagoníst β2-adrenêrgičnih recéptorjev
anterídij
antgoníst álfa1-adrenêrgičnih recéptorjev
anthelmíntik
ántiadhezív
ántiadrenêrgik
ántialêrgik
ántiandrogén
ántianémik
ántiarítmik
ántiastmátik
antibiótik
antibióza
ántidekubítusna blazína
ántidekubítusno ležíšče
ántidepresív
ántidiabétik
ántidiaróik
ántidiurétični hormón
ántidizentêrik
antidót
antidotárij
ántiemétik
ántiepiléptik
ántiestrogén
ántifibrinolítik
ántiflogístik
antigén
antigéne predstavljajóče célice
antigénska determinánta
ántiglúkokortikoíd
ántigonádotropín
ántihelmíntik
ántihemorágik
ántihemoroídik
ántihidrótik
ántihiperlipémik
ántihipertenzív
ántihipertónik
ántihistamínik
ántiholinêrgik
ántiholinesteráza
ántihumáni globulín
ántiidiotípska prótitelésa
ántikaliurétični diurétik
ántikoaguláns
ántikoagulánt
ántikonvulzív
ántileprótik
ántimalárik
ántimenorágik
ántimetabolít
ántimigrénik
ántimikótik
ántimikótik za lokálno zdrávljenje
ántimikótik za sistémsko zdrávljenje
ántiminerálokortikoíd
ántimitótik
antimónove spojíne
antimónovo víno
ántineoplástik
ántinevrálgik
ántioksidánt
ántiparazítik
ántiparkinsónik
ántiperistáltik
ántiperspiráns
ántiperspiránt
ántipirétik
antipórt
ántipropulzív
ántiprurítik
ántipsihótik
ántipsoriátik
ántirevmátik
antiséptik
ántiskabicíd
ántistátik
ántitrombótik
ántituberkulótik
antitúsik
antiúrik
ántivarikózno zdrávljenje
antocián
antocianidín
antocianín
antracénski deriváti
antraciklíni
antrakinón
antrakinónski glikozíd
antranoíd
antranól
antrón
antropozófska medicína
APC
ÁPI
ápiterapíja
aplikácija zdravíla
aplikátor
apnéna vôda
apníca
ápno
Ápo
Ápo B
ápoencím
ápolipoproteín
ápolipoproteín B
ápoproteín
apoptóza
aporfinoídni alkaloíd
apotécij
apotéka
apotékar
aptamêr
aq.
aq. bull.
aq. cal.
aq. comm.
aq. dest.
aq. ebull.
aq. ferv.
aq. font.
aq. infund.
aq. iniect.
aq. pluv.
aq. purif.
aq. tepid.
aqua demineralisata
aquos.
arábska gúma
arábski gúmi
arábsko kadílo
arašídovo ólje
arcníja
arginín
arhegónij
arílalkanón
árilus
aróma
aromat.
aromatarius
arómaterapíja
aromátična vôda
aromátični elektuárij
aromátični kís
aromátični špírit
aromátično mazílo
aromátik
aromátski akridínijevi éstri
Arrheniusova enáčba
artemisinínovi deriváti
artific.
arzénove spojíne
a. s.
asánt
aséptični postópek
àsimétrična sintéza
àsimetríja kromatográfskega vŕha
asimilácija
ásk
askorbínska kislína
askospóra
ASMF
asparagín
asparagínska kislína
aspartát
aspartát amínotransferáza
aspartátna amínotransferáza
AST
ataráktik
ATC-klasifikácija
ATC-oznáka
ATC-šífra
atenuírano cepívo
àtípična amínokislína
atomizátor
atómska absorpcíjska spektrometríja
atómska emisíjska spektrometríja
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6447 zadetkov.