abdominálno díhanje
abonènt
abonêntka
abonêntski sédež
abonêntsko gledalíšče
abonmá
abonmá in ízven
abonmájska predstáva
abonmájski sédež
abonmá premiêra
absolútno gledalíšče
absúrdna dráma
absúrdni premík
absúrdno gledalíšče
àbšmínkanje
àbšmínkati
actio continua
adaptácija
adaptírati
adresánt
adresát
adresírati
ad spectatóres
afektírana ígra
afektírani gôvor
afektíranost
áfriško gledalíšče
áfroamêriško gledalíšče
afterpiece
agítka
agítprópovsko gledalíšče
agógika
agón
agóra
àiluzionízem
akademíja
akcènt
akcentíranje
akcentuácija
akcentuíranje
ákcija
Ákcija!
akcíjska dráma
akcíjska komédija
akcíjska umétnost
akcíjski prizòr
akrobát
akrobátka
ákt
aktánt
aktántski modél
aktêr
aktêrka
aktívna dramaturgíja
áktovka
aktualizácija
akústična laméla
akústična lúknja
akústična oblóga
akústična plôšča
akústične gôvorne prvíne
akústični efékt
akústični refléktor
alegórična ígra
alegórična oséba
alegórični prizòr
alegoríja
aleksandrínec
àlógični akcènt
àlógični poudárek
àlógični premík
alónža
álpska ganljívka
alternácija
alternacíjska zasédba
alternatívno gledalíšče
alternírati
amatêr
amatêrka
amatêrska gledalíška skupína
amatêrska igrálka
amatêrska lútkovna skupína
amatêrski igrálec
amatêrski teáter
amatêrsko gledalíšče
amatêrsko lútkovno gledalíšče
ambientálna režíja
ambientálni teáter
ambientálno gledalíšče
amêriško gledalíšče
amfiteáter
amojbêjon
amoroso
anagnorisis
anagnorízem
analítična dráma
analítična téhnika
analíza drámskega líka
angažírana dráma
angažírana dramátika
angažírati
angažmá
angléški komedijánti
angry young men
angúra
animácija
animátor
animátorka
animírati
ansámbel
ansámbelska ígra
antagoníst
antagonístka
antagonízem
antíčna dráma
antíčna dramátika
antíčna komédija
antíčna tragédija
antíčno gledalíšče
antíčno gŕško gledalíšče
antíčno rímsko gledalíšče
ántidráma
ántigledalíšče
ántiiluzionístično gledalíšče
ántijunák
ántijunákinja
antikrístovska ígra
ántiteáter
antonomazíja
antropolóško gledalíšče
aparté
aplávz
aplávz na odpŕti scéni
apolínično
aposénto
arábsko gledalíšče
aranžíranje
aranžírka
aranžírna vája
aranžmá
aréna
argumêntum
arháično gledalíšče
arhitektónika dráme
arhitektónski portál
arhitektúrni portál
arhivár
arhivárka
arhív eféktov
arhónt
aristófanska komédija
aristótelska dramaturgíja
aristótelsko gledalíšče
artikulácija
artíst
artístka
artízem
àsimétrično koríto
asistêntka režíje
asistêntka režisêrja
asistènt režíje
asistènt režisêrja
atakáta
atelána
átiška komédija
átiška tragédija
atmosfêra
atmosfêrska meglà
atmosfêrska mègla
atráktor
auto sacramental
avantgardístični teáter
avantgardístično gledalíšče
avantgárdna dramátika
avantgárdno gledalíšče
avdícija
avditívne gôvorne prvíne
avditórij
Avgúst
avléum
ávtobiográfska dráma
ávtobiográfsko gledalíšče
avtomátska gasílna napráva
avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov
avtonómno gledalíšče
ávtor glásbe
ávtorica glásbe
ávtorica kostúmov
ávtorica máske
ávtorica scéne
ávtorjevi napótki
ávtor kostúmov
ávtor máske
ávtor scéne
ávtorsko gledalíšče
azbéstna zavésa
ázijsko gledalíšče
ázijsko lútkovno gledalíšče
baháč
baládna ópera
balagán
balerína
balét
balétka
balétna dvorána
balétna komédija
balétna mójstrica
balétna predstáva
balétni ansámbel
balétnica
balétnik
balétni mójster
balétno gledalíšče
balkón
balkón I. réda
balkónska lóža
balkónska scéna
balkónski sédež
ballet blanc
ballet comique de la Reine
ballet d´action
ballet d´entrée
ballet de cour
ballet du Roi
ballet héroïque-pantomime
baróčna komédija
baróčni óder
baróčno gledalíšče
bárva glasú
bárvni fílter
bárvno koló
bastonáda
bébica
béli balét
benefíčna predstáva
bengálični ôgenj
beráška ópera
béseda
besedílna fonétika
besedílne okóliščine
besédna kómika
besédno izrážanje
besédno sporazumévanje
bíblična dráma
bídermájerska komédija
biljetêr
biljetêrka
biográfska dráma
bíomehánika
Bís!
blánkvêrz
blískovka
blískovna lúč
blískovnik
blískovni prášek
blók
blokáda
bóben za dèž
bóben za véter
body art
bonviván
bonvivant
Bórštnikov pŕstan
božíčna ígra
bráda
brálna dráma
brálna izvédba gledalíškega déla
brálna uprizorítev
brálna vája
bránje
Brávo!
brechtovska dramaturgíja
Brigéla
Brighella
búffo
búffokomédija
búffo komédija
búfokomédija
bufonáda
bufoneríja
bulvár
bulvárka
bulvárna komédija
bulvárno gledalíšče
bulvárska komédija
bulvársko gledalíšče
bunráku
búrka
burkáška komédija
búrkež
búrla
burléska
burléskna komédija
búto
butoh
cankarjánska dráma
cantic
Capitano
castelet
cazuela
célostna umetnína
celovíto gledalíšče
centrálna línija ódra
centrálno gledalíšče
centrírati fókus
cénzor
cenzúra
cercle
ceremoniál
chambre à quatre
cíkel drám
cikloráma
církus
cirkusánt
cirkusántka
církuška artístka
církuški artíst
Colombina
comedia de santos
comédie-ballet
commedia all'improvviso
commedia a soggetto
commedia dell’arte
commedia erudita
corral
cúg
čarôbna ígra
čàs dogájanja
čehovljánska dráma
čehovljánska dramaturgíja
čêlni položáj
četŕta sténa
čevljár
čevljárna
čevljárska delávnica
čitálnica
čitálniška dramátika
čŕna komédija
čŕna lúč
čŕno gledalíšče
čŕta
čŕtanje besedíla
dadaístična dramátika
dadaístično gledalíšče
dálang
daljínska komándna plôšča
dáti iztóčnico
day light
debí
debitánt
debitántka
debitírati
debut
dejánje
dekadénčna dramátika
deklamácija
deklamátor
deklamátorka
deklamíranje
deklamírati
dekoracíjska vája
dekoratêr
dekoratêrka
delávnica za makéte
delávnica za rekvizíte
délavski óder
délavsko gledalíšče
delítev položája
délna lasúlja
délno ízven
délovna galeríja
délovna lúč
délovni móst
demaskíranje
demaskírati
deskriptívna dramaturgíja
désno sprédaj
désno zádaj
deus ex machina
devteragoníst
deziluzionístično gledalíšče
deziluzionístično lútkovno gledalíšče
dežêlno gledalíšče
dežúrna knjíga
dežúrna predstáve
dežúrni predstáve
dežúrni sédež
diagonálno razmíčna zavésa
dialóg
didáktična dráma
didáktična ígra
didáktično gledalíšče
didaskálije
difúzni fílter
dihálne váje
díhanje s prepóno
díhanje s pŕsnim kôšem
dijáška predstáva
dijáški abonmá
dijáško gledalíšče
dijáško stojíšče
díkcija
diletánt
diletántka
diletántsko gledalíšče
dím mašína
dímna lopúta
dímna zavésa
dinámična mizanscéna
dionízična tragédija
dionízično
dionízije
diréktor gledalíšča
diréktorica gledalíšča
diréktorska vlóga
ditirámb
ditirámbski zbòr
doajén
dobrodélna predstáva
dôbro narejêna ígra
dojílja
dokumentárno gledalíšče
domáči repertoár
domoljúbna ígra
dopoldánska predstáva
Dottóre
doyen
dožívljanje
dráma
dráma absúrda
dráma kríka
dráma plášča in mêča
dráma s kolektívnim junákom
dráma s tézo
dramátičarka
dramátična ákcija
dramátična pesnítev
dramátična šóla
dramátična téhnika
dramátična učílnica
dramátična umétnost
dramátična zgrádba
dramátični balét
dramátični króžek
dramátični tečáj
dramátično
dramátično drúštvo
dramátičnost
dramátik
dramátika
dramátika eksistencialízma
dramátika fin de siècla
dramátika jéznih mladéničev
dramátika spêrme in krví
dramatis personae
dramatizácija
dramatizátor
dramatizátorka
dramatizírati
dramátska ákcija
dramátska umétnost
dramátska zgrádba
dramátski króžek
dramatúrg
dramaturgíja
dramatúrginja
dramatúrška analíza
dramatúrška čŕta
dramatúrška línija
dramatúrška pávza
dramatúrška razčlémba
dramatúrška zgrádba
dramatúrški lók
dramatúrški oddélek
dramatúrško bránje
dráma v drámi
dráma v vêrzih
dráma vzdúšja
drame bourgeois
dramolét
drámska ákcija
drámska ávtorica
drámska fábula
drámska ígra
drámska igrálka
drámska kompozícija
drámska oséba
drámska pesnítev
drámska poétika
drámska predstáva
drámska situácija
drámska struktúra
drámska šóla
drámska téhnika
drámska teoríja
drámska terapíja
drámska trilogíja
drámska umétnost
drámska zgódba
drámska zgrádba
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.