àbiosfêra
àbióta
àbiótični člén okólja
àbiótični dejávnik okólja
àbiótični fáktor
àbiótski člén okólja
àbiótski fáktor
àbiótski okóljski dejávnik
abisál
abisálna cóna
abisálna ravnína
abisálni járek
abisálni môrski sedimènt
ablácija
ablacíjska moréna
ablacíjska oblíka
ablacíjska površína
ablacíjski gradiènt
ablacíjski tíl
ablacíjski volúmen
ablacíjsko léto
ablacíjsko obdóbje
ablacíjsko obmóčje
aborídžin
aborigin
abrazíja
abrazíjska jáma
abrazíjska obála
abrazíjska políca
abrazíjska ravnína
abrazíjska terása
abrazíjski reliéf
abrí
absolútna erozíjska báza
absolútna gózdna tlà
absolútna maksimálna temperatúra
absolútna minimálna temperatúra
absolútna stárost reliéfa
absolútna višína
absolútna višína snéžne odêje
absolútna vlážnost
absolútna zráčna vlága
absolútni máksimum vôdnega stánja
absolútni mínimum vôdnega stánja
absolútni módul
absolútni prirástek prebiválstva
absolútni transpórt suspénzije
absórpcija
absórpcija vôde
absorpcíjska kapacitéta okólja
absorpcíjska zmogljívost okólja
abstráktna zgórnja gózdna mêja
abundánca
acidifikácija
aciditéta vôde
acidofílna rastlína
acidotrófno jézero
àconálna pŕst
àconálna tálna vôda
adaptácija
adhezíjska vôda
adiabáta
adiabátna spremémba
adiabátni gradiènt
adiabátno ohlájanje
adiabátno segrévanje
administratívno mésto
adsorbírana vôda
adsórpcija
adsorpcíjski kompléks
advékcija
advekcíjska meglà
aerácija prstí
aerácija vôde
aeracíjska plást
aeracíjski pás
aeróbna plást
aeróbna vôdna plást
aeróbni organízem
aeróbni procés
aêrofotogrametríja
aêrofotoposnétek
aerologíja
aeropónika
aerosól
aêrotriangulácija
afélij
àfótična cóna
áfriško-malgáška bíorégija
aglomerácija
aglomerát
agóna
agradácija reliéfa
agrárna depopulácija
agrárna držáva
agrárna geografíja
agrárna gostôta
agrárna gostôta prebiválstva
agrárna kolonizácija
agrárna kríza
agrárna nosílnost
agrárna pokrájina
agrárna polítika
agrárna prenaséljenost
agrárna refórma
agrárna régija
agrárna revolúcija
agrárna skúpnost
agrárna struktúra
agrárna téhnika
agrárne škárje
agrárni ékosistém
agrárni sistém
agrárni ustròj
agrárno mésto
agrárno obméstje
agrárno obmóčje
agrárno obremenjevánje okólja
agrárno prebiválstvo
agresívna vôda
agrikultúra
ágroindustríjski kompléks
ágrokárta
ágroklimatologíja
ágrokombinát
ágromeliorácija
ágrotéhnika
agrúmi
Ah-horizónt
Á-horizónt
(A)-horizónt
Aitoffova projékcija
akcíjski rádij
akcíjsko sredíšče
aklimatizácija
aklína
akomodácija
akrátopéga
akrátotêrma
akrisól
akrópolsko mésto
aktívna kíslost prstí
aktívna mêjnica
aktívna planína
aktívna plást
aktívna temperatúra
aktívni ledeník
aktívni ognjeník
aktívni slòj bárja
aktívni slòj tál
aktívni slòj vôde
aktívni vršáj
aktívni vulkán
aktívno bláto
aktívno prebiválstvo
aktualízem
aktuálna evápotranspirácija
aktuálna vegetácija
akulturácija
akumulácija
akumulacíjska hídroelektrárna
akumulacíjska obála
akumulacíjska ravnína
akumulacíjska terása
akumulacíjski horizónt
akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf
akumulacíjski reliéf
akumulacíjsko jézero
akumulacíjsko obmóčje ledeníka
akumulacíjsko pobóčje
ákvakultúra
akvátično okólje
akvatórij
akvifêr
álas
albédo
Álbersova projékcija
alelopatíja
aleútska depresíja
álfa índeks
álfamézosapróbna onesnáženost vodá
álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde
algónkij
aljáška poledenítev
aljáški ledeník
alkalitrófno jézero
alkalizácija
alkálna pŕst
alkálna reákcija prstí
alkálna vôda
alleröd
alogéna réka
alogéni sedimènt
alohtóna pŕst
alohtóna réka
alohtóni jámski sedimènt
alohtóni sedimènt
alohtóno prebiválstvo
aloním
alotíl
alotrófno jézero
alpídi
alpídska orogenéza
alpídsko gúbanje
alpinídska orogenéza
alpinídsko gúbanje
alpínski pás
álpska črníca
álpska híša
álpska jáma
álpska klíma
álpska poledenítev
álpska slemenítev
álpska vás
álpski gláciokrás
álpski krás
álpski ledeník
álpski ledeníški krás
álpski páleokrás
álpski pás
álpski reliéf
álpski visokogôrski krás
álpsko podnébje
alternatívna energíja
alternatívni turízem
alternatívno zemljepísno imé
altiméter
altiplanácija
altipláno
altokúmul
altokúmulus
altostrát
altostrátus
aluminóza
aluviálna korozíja
aluviálna pŕst
aluviálna ravníca
aluviálna terása
alúvij
amenzalízem
amfibolít
amfidrómna tóčka
amfiglêj
amíktično jézero
Amo-horizónt
amonifikácija
amplitúda
amplitúda vôdnega kolébanja
anaeróbna vôdna plást
anaeróbni organízem
anaeróbni procés
anaglaciál
anaklinálna dolína
analfabetízem
analíza SWOT
analíza vlóžkov in izlóžkov
analógni podátki
anastomóza
anatéksa
andezít
andezítna čŕta
andosól
anekuména
anemohoríja
anemométer
aneroíd
anketíranje
anorgánsko gnojílo
anotêrmična vôdna plást
anotêrmični vôdni slòj
anotermíja vôde
antárktična bíogeográfska régija
antárktična flórna oblást
antárktična konvergénca
antárktična poledenítev
antárktična zóogeográfska oblást
antárktični cirkumpolárni tók
antárktični króg
antárktični léd
antárktični oceán
antárktis
antecedénca
antecedéntna dolína
antecedéntna mêja
ánticiklón
ánticiklónska búrja
antiklinála
antiklinálna dolína
antiklinórij
antipód
antropogéna meromíktičnost
antropogéna nesréča
antropogéna pokrájina
antropogéna pŕst
antropogéna terása
antropogéna zgórnja gózdna mêja
antropogéni dejávnik
antropogéni ékosistém
antropogéni fáktor
antropogéni horizónt
antropogenizírana pŕst
antropogéno jézero
antropogéno okólje
antropogéno rastlínstvo
ántropogeografíja
ántropogeográfska kárta
ántropogeográfska mêja
antropohoríja
antroposfêra
Aoh-horizónt
apárthajd
apartheid
apioíd
aplikatívna geografíja
apnénec
apnéniški dolomít
apnéniški krás
apnênje prstí
apogêj
ápsida
apsídnica
apvéling
aragonít
aragonítna jáma
aragonítni jéžek
árborikultúra
areál
aréično obmóčje
arenosól
arêt
argílični horizónt
argilogenéza
argilotrófno jézero
argilúvični horizónt
arháik
arheolóški spomeník
arhipelág
arídna gózdna mêja
arídna klíma
arídni krás
arídno poljedélstvo
arídnost
aritmétična gostôta prebiválstva
árktična frónta
árktična klíma
árktični króg
árktični pás
árktično mórje
árktično podnébje
árktogêa
árktogêja
armorikánska orogenéza
armorikánsko gorôvje
armorikánsko gúbanje
arondácija
artéška vôda
artéški bazén
artéški vodnják
asanácija mésta
asfaltírana césta
àsimétrična dolína
àsimétrična gúba
àsimétričnost poréčja
asimilácija
asimilácija rastlín
asimilacíjska kapacitéta okólja
asimilacíjska sposóbnost okólja
asimilacíjska zmogljívost okólja
asociácija rastlín
astenosfêra
astronómska jesén
astronómska pomlád
astronómska zíma
astronómski ázimut
astronómski koordinátni sistém
astronómski létni čàs
astronómski mrák
astronómsko polétje
ateízem
atlánt
atlántik
atlántska dôba
átlas
atmosfêra
atmosferílije
atmosfêrska refrákcija
atmosfêrska vôda
atól
atómska elektrárna
Aum-horizónt
aveníja
aviónski posnétek
avróra
avróra avstrális
avróra boreális
avstralázijska bíogeográfska régija
avstrális
avstrálska depresíja
avstrálska flórna oblást
avstrálska zóogeográfska oblást
avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija
avtárkična kmetíja
avtárkično kméčko gospodárstvo
avtárkično kmetíjstvo
avtekologíja
ávtobusna postája
ávtobusno postajalíšče
ávtocésta
avtohtóna manjšína
avtohtóna pŕst
avtohtóni jámski sedimènt
avtohtóni sedimènt
avtohtóno prebiválstvo
ávtokárta
avtomobílska industríja
avtomórfna pŕst
avtonomíja
ávtorski originál zemljevída
avtotrófni organízem
avtotrófno jézero
azbestóza
azilánt
ázimut
ázimutna pošévna projékcija
ázimutna projékcija
azóik
azonálna pŕst
azórski ánticiklón
azotofiksácija
azotofiksátor
bába
bábje polétje
bábje pšêno
badlands
bagui
bajada
bájer
bájta
bájtar
baldahín
balkanizácija
balneologíja
balván
balvánasta moréna
balvánski nasíp
banánska držáva
bánka podátkov
bantustán
bár
barákarsko nasélje
barhán
barjánska pŕst
barjánska vás
barjánski trávnik
bárje
barométer
barométrska kóta
barométrska višínska fórmula
barométrski gradiènt
barranco
barriada
bárska pŕst
bárvanje kráške vôde
bárvna metalurgíja
básti
batiál
batiálni môrski sedimènt
batibentál
batilímnij
batiméter
batimetríja
batipelagiál
batisfêra
batiskáf
batitermográf
batográf
batolít
batométer
báza hidrográfa
bazálne lastnósti ledeníka
bazálni tíl
bazált
bazáltna plást
bazáltni pokròv
báza obláka
báza podátkov
bazár
bazén
bázična industríja
bázična pŕst
bázična reákcija prstí
bázična vôda
bázičnost prstí
bázičnost vôde
bazofílna rastlína
BDP
beaufort
Beaufortova léstvica
bèč
beduín
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.