Planinski terminološki slovar

Planinski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 1. 6. 2020.

Á  ž neskl.
Abalákovova metóda -e -e ž
abalákovovo sidríšče -ega -a s
abalákovovo uhó -ega ušésa m
ablácija -e ž
ABÓ -ja m
abrazíja -e ž
absolútna višína -e -e ž
absórber súnka -ja -- m
ábzajl -a m
ábzajlanje -a s
ábzajlati -am dov.
acetilénska svetílka -e -e ž
AD -ja m
adaptácija -e ž
aeróbna zmogljívost -e -i ž
aeróbni napòr -ega -ôra m
agordínski króžek prôstega plézanja -ega -žka -- -- m
ÁÍ -ja m
ájmar -ja m
AK -ja m
akadémičarka -e ž
akadémik -a m
áki -ja m
ákia -e m
aklimatizácija -e ž
aklimatizírati se -am se dov. in nedov.
akrescénca -e ž
aktívni gôrski vodník -ega -ega -a m
aktívni gôrski vodník z mèdnárodno licénco -ega -ega -a -- -- -- m
aktívni materiáli -ih -ov m
aktívni ognjeník -ega -a m
aktívnost plazôv -i -- ž
aktívno varoválo -ega -a s
akumulácija -e ž
akútna višínska bolézen -e -e -zni ž
álgasti svét -ega svetá m
alpinétum -a m
alpiníst -a m
alpinístična odpráva -e -e ž
alpinístična sékcija -e -e ž
alpinístična skupína -e -e ž
alpinístična smér -e smerí ž
alpinístična šóla -e -e ž
alpinístična túra -e -e ž
alpinístična vŕvna téhnika -e -e -e ž
alpinístični inštrúktor -ega -ja m
alpinístični klúb -ega -a m
alpinístični odsèk -ega -éka m
alpinístični priprávnik -ega -a m
alpinístični pristòp -ega -ópa m
alpinístični smúčar -ega -ja m
alpinístični tečáj -ega -a m
alpinístični tečájnik -ega -a m
alpinístični vodníček -ega -čka m
alpinístični vzpòn -ega vzpôna m
alpinístično dejánje -ega -a s
alpinístično smúčanje -ega -a s
alpinístika -e ž
alpinístka -e ž
alpinízem -zma m
alpínski čín -ega -a m
alpínski pás -ega pasú m
álpska léstvica -e -e ž
álpska réka -e -e ž
álpska smér -e smerí ž
álpska smúška véz -e -e vezí ž
álpske smučí -ih -- ž
álpski cepín -ega -a m
álpski fén -ega -a m
álpski ledeník -ega -a m
álpski sédežni plezálni pás -ega -ega -ega pasú m
álpski slóg -ega -a m
álpski stíl -ega -a m
álpsko špórtno plézanje -ega -ega -a s
altiméter -tra m
aluminizírana šotórska stréha -e -e -e ž
ambú -ja m
ambulántni vôzel -ega -zla m
amêriška téhnika -e -e ž
amêriški načín vzpôna -ega -a -- m
amfiteáter -tra m
ànaeróbna zmogljívost -e -i ž
ànaeróbni napòr -ega -ôra m
analógni višinomér -ega -a m
andiníst -a m
andinízem -zma m
andíst -a m
andízem -zma m
ándska kápa -e -e ž
aneroíd -a m
anoksíja -e ž
anoksimíja -e ž
ánorak -a m
ánticiklón -a m
antrópocentrízem -zma m
ÁO -ja m
apnénčasta sténa -e -e ž
apnénec -nca m
apretírati -am dov. in nedov.
apsída -e ž
aretácija -e ž
ármafléks -a m
ármič -a m
àsimétrična D-vpónka -e -e ž
aspirátor -ja m
ástrofólija -e ž
astronávtska fólija -e -e ž
átak -a m
atlétski raztežáj -ega -a m
atlétsko plézanje -ega -a s
avčínka -e ž
avstrálska léstvica -e -e ž
avtohtóna živál, rastlína -e -i, -e ž
avtomátska deréza -e -e ž
avtorizírani vodník -ega -a m
ázimut -a m
A0  ž neskl.
A1  ž neskl.
A2  ž neskl.
A3  ž neskl.
A4  ž neskl.
A5  ž neskl.
A6  ž neskl.
A2+  ž neskl.
A3+  ž neskl.
A4+  ž neskl.
bába -e ž
bábje pšêno -ega -a s
bájla -e ž
bájtar -ja m
bákla -e ž
bakréna glávica -e -e ž
balerína -e ž
balerínca -e ž
balerínka -e ž
balkón -a m
balván -a m
balvaníranje -a s
balvanírati -am nedov. in dov.
balvánska blazína -e -e ž
balvánska umétna sténa -e -e -e ž
balvánski problém -ega -a m
balvánsko plézanje -ega -a s
balvánsko plézati -- -am nedov.
balvánsko varovánje -ega -a s
banána -e ž
banána ôklo -- -a s
banánasti dvókónični zatìč -ega -ega -íča m
bárasáb -a m
bárasáhib -a m
bárje -a s
barométer -tra m
básanje -a s
básati se -šem se nedov.
bávtica -e ž
bázni šôtor -ega šotóra m
bázni tábor -ega -a m
bázno taboríšče -ega -a s
bêdrna zánka plezálnega pasú -e -e -- -- ž
béli léd -ega ledú m
bencínski kuhálnik -ega -a m
bernárd -a m
bíčev vôzel -ega -zla m
bíkolórka -e ž
bílgerijev klín -ega -a m
biocenóza -e ž
biolóška raznovŕstnost -e -i ž
biolóško ravnovésje -ega -a s
biotóp -a m
bístrica -e ž
bívak -a m
bivakíranje -a s
bivakírati -am nedov. in dov.
bívak opréma -- -e ž
bívak vréča -- -e ž
blátni pláz -ega plazú m
bláto -a s
blažílnik súnka -a -- m
blestník -a m
B-léstvica -e ž
blísk -a m
blížnjica -e ž
blodnják -a m
blodnják razpók -a -- m
blók -a m
blóške smučí -ih -- ž
bóčna ledeníška gróblja -e -e -e ž
bóčna opŕt nahŕbtnika -e -i -- ž
bóčno varovánje -ega -a s
bója -e ž
bók gôre -a -- m
bómba -e ž
bombážna pletenína -e -e ž
bombážna tkanína -e -e ž
bómbica -e ž
bóng -a m
bóranje -a s
bórar -ja m
bórd -a m
bŕdnica -e ž
bŕdo -a s
bréča -e ž
brég -a m
bréner -ja m
brêzno -a s
brezpótje -a s
brezpótnik -a m
brezrokávnik -a m
brežína -e ž
brikét -a m
brítvičar -ja m
bruhálnik -a m
bŕv brví ž
brzíca -e ž
bugabú -ja m
búlder -ja m
búlder sténa -- -e ž
buldríranje -a s
buldrírati -am nedov. in dov.
búlin vôzel -ega -zla m
búnda -e ž
búrja -e ž
búsola -e ž
B1  ž neskl.
B2  ž neskl.
B3  ž neskl.
 -ja m
cebêjka -e ž
célec -lca m
célzak -a m
CÉN -a m
cénter sidríšča -tra -- m
centrálna smér -e smerí ž
cepín -a m
cepín kladívo -a -a m
CÉPT -a m
cévasta lopática cepína -e -e -- ž
cévasta nogavíca -e -e ž
cévasta plôščica -e -e ž
cévasta zagózda -e -e ž
cévasti čôk -ega -a m
cévasti lédni klín -ega -ega -a m
cévasti lédni viják -ega -ega -a m
cévasti trák -ega trakú m
cévasti zatìč -ega -íča m
cigára -e ž
ciklón -a m
cókla -e ž
cóklar -ja m
cóna iztéka plazú -e -- -- ž
cóna tŕganja plazú -e -- -- ž
coolmax -a m
cúg -a m
cúg-cúg -a m
cúg na jájca -a -- -- m
cvíkati -am nedov.
cvíling -a m
čád -a m
čájnik -a m
čàs iskánja ponesréčenca čása -- -- m
čàs odkopávanja ponesréčenca čása -- -- m
částni kódeks PZS -ega -a -- m
čebúlni sistém obláčenja -ega -a -- m
čeláda -e ž
čeláda z laringofónom -e -- -- ž
čêlka -e ž
čêlna kotánja -e -e ž
čêlna ledeníška gróblja -e -e -e ž
čêlna svetílka -e -e ž
čêlo -a s
čêlo napóke -a -- s
čêpek -pka m
čépica -e ž
čér čerí ž
česálna vpónka -e -e ž
čévelj -vlja m
číčka -e ž
čísta zíma -e -e ž
čistílna napráva -e -e ž
čistína -e ž
čísto lédno plézanje -ega -ega -a s
čísto plézanje -ega -a s
člénasta deréza -e -e ž
čôfta -e ž
čŕna píka -e -e ž
čŕni léd -ega ledú m
čŕni snég -ega snegá m
čŕtasta napóka -e -e ž
čúk -a m
čúkec -kca m
čúkla -e ž
čútara -e ž
čútarica -e ž
čutéča rôka -e -e ž
D -ja m
dáchsteinski apnénec -ega -nca m
daljnoglèd -éda m
dáljši pádec -ega -dca m
dámski cepín -ega -a m
debelína snéžne odêje -e -- -- ž
déber -bri ž
débrska dolína -e -e ž
dédec -dca m
dêdmen -a m
degradácija okólja -e -- ž
dehidrácija -e ž
dehidríranost -i ž
délanje smerí -a -- ž
délati smér -am -- nedov.
delikátna préčnica -e -e ž
délo na gôri -a -- -- s
délo na hríbu -a -- -- s
delovíšče -a s
delujóči ognjeník -ega -a m
dén -a m
deniêr -a m
denudácija -e ž
depó -ja m
deréza -e ž
desetêrka -e ž
desondêr -ja m
devétka -e ž
devíška sténa -e -e ž
devíški snég -ega snegá m
dèž -já m
dèžna plôha -e -e ž
diagonálna póč -e počí ž
digitálni kómpas -ega -a m
digitálni razdaljemér -ega -a m
digitálni višinomér -ega -a m
dihajóči materiáli -ih -ov m
dihálni aparát -ega -a m
dihálni balón -ega -a m
dihálnik -a m
dílca -e ž
dílferjeva téhnika -e -e ž
dílferjevo préčenje -ega -a s
dílferjev sédež -ega -a m
dímnik -a m
dinámična pomóžna vŕvica -e -e -e ž
dinámična vŕv -e vrví ž
dinámično varovánje -ega -a s
dinámično zaustávljanje pádca -ega -a -- s
dinámik -a m
dínema -e ž
diréktna smér -e smerí ž
diréktni vstòp -ega -ópa m
diretísima -e ž
dívja živál, rastlína -e -i, -e ž
divjína -e ž
dnévna odjúga -e -e ž
dnína -e ž
dnó dná s
dnjáča -e ž
dobráva -e ž
dodátna obremenítev -e -tve ž
dokolénka -e ž
dól -a m
dólek -lka m
dólga smér -e smerí ž
dólga vŕv -e vrví ž
dólga zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž
dólge hláče -ih hláč ž
dôlgi nožáč -ega -a m
dólič -a m
dolína -e ž
dolínska pregráda -e -e ž
dolínski ledeník -ega -a m
dolínski nosáč -ega -a m
dolínski sklèp -ega sklépa m
dolomít -a m
dolomítna sténa -e -e ž
dolžína pádca -e -- ž
dopústna obremenítev okólja -e -tve -- ž
dostôp -ópa m
dostópna smér -e smerí ž
dovoljênje CÉPT -a -- s
dráslja -e ž
dŕča -e ž
drénovec -vca m
drevésna mêja -e -e ž
dŕkanje -a s
dŕn -a m
drnìč -íča m
drnína -e ž
drobír -ja m
drôbnozŕnati snég -a snegá m
drséča zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž
drséči snég -ega snegá m
drséči vôzel -ega -zla m
drsína -e ž
dŕsna plôskev -e -kve ž
drsník -a m
dŕsni obróč -ega -a m
dŕsni vôzel -ega -zla m
drúga ponovítev -e -tve ž
drúgi v navézi -ega -- -- m
drugôtni pláz -ega plazú m
drúštveni izlèt -ega -éta m
Dŕži! 
dtex -a m
Dülferjeva težávnostna léstvica -e -e -e ž
duplína -e ž
dúškati -am nedov.
dvanajstêrka -e ž
dvátisočák -a m
dvigálka -e ž
dvíganje ponesréčenca -a -- s
dvódélna deréza -e -e ž
dvódélni plezálni pás -ega -ega pasú m
dvóglávi zatìč -ega -íča m
dvójček -čka m
dvójna glávica -e -e ž
dvójna grebénska opást -e -e opastí ž
dvójna karabínska zavóra -e -e -- ž
dvójna obláčnost -e -i ž
dvójna osmíca -e -e ž
dvójna póč -e počí ž
dvójna vpónka -e -e ž
dvójna vŕv -e vrví ž
dvójna zapéstna zánka cepína -e -e -e -- ž
dvójna zavóra na vpónko -e -e -- -- ž
dvójni bernárd -ega -a m
dvójni dílfer -ega -ja m
dvójni dvóglávi zatìč -ega -ega -íča m
dvójni plástični čévelj -ega -ega -vlja m
dvójni ríbiški vôzel -ega -ega -zla m
dvójni škrípec -ega -pca m
dvójni vodníški vôzel -ega -ega -zla m
dvójno fíksno sidríšče -ega -ega -a s
dvókanálna plazôvna žôlna -e -e -e ž
dvókolútni škrípček -ega -čka m
dvóplástna čeláda -e -e ž
dvóplástna nogavíca -e -e ž
dvóplástna šotórska stréha -e -e -e ž
dvóplástni laminát -ega -a m
dvoránsko plézanje -ega -a s
dvóstránski zatìč -ega -íča m
D-vpónka -e ž
É -ja m
ED -ja m
ÉÉ -ja m
ÉÉÁ -ja m
efektívno plézanje -ega -a s
ékenštájnka -e ž
ekléktični vodník -ega -a m
ekologíja -e ž
ekolóška étika -e -e ž
ekolóška rjúha -e -e ž
ékosistém -a m
ekscéntrični zatìč -ega -íča m
ekspanzíjski klín -ega -a m
ekspedícija -e ž
ekspedícijski načín napredovánja -ega -a -- m
ekspedícijski načín vzpôna -ega -a -- m
ekspedicioníst -a m
ekspedicionízem -zma m
eksponírana préčnica -e -e ž
eksponírana sténa -e -e ž
ekstenzíjska opórnica -e -e ž
ekstrémni smúčar -ega -ja m
ekstrémno pobóčje -ega -a s
ekstrémno smúčanje -ega -a s
elegántno plézanje -ega -a s
elegántno plézati -- -am nedov.
eléktrični vrtálnik -ega -a m
elíjev ôgenj -ega -a m
ÊN -a m
enájstka -e ž
endemít -a m
energétska plôščica -e -e ž
ênodélna deréza -e -e ž
ênodélni plezálni pás -ega -ega pasú m
enójček -čka m
enójna vŕv -e vrví ž
enójni francóski vôzel -ega -ega -zla m
enójni škrípec -ega -pca m
enójni vodníški vôzel -ega -ega -zla m
ênoplástna čeláda -e -e ž
ênoplástna nogavíca -e -e ž
ênoplástna šotórska stréha -e -e -e ž
ênosédežna žíčnica -e -e ž
ênozóba deréza -e -e ž
ÉNSA -E in -e ž
erátska skála -e -e ž
eritropoéza -e ž
erozíja -e ž
erozíjski lônec -ega -nca m
evrópska léstvica nevárnosti plazôv -e -e -- -- ž
evrópska skála nevárnosti plazôv -e -e -- -- ž
evrópski plezálni pás TA -ega -ega pasú -- m
F -a m
fájtati se -am se nedov.
fáktor drsênja -ja -- m
fáktor pádca -ja -- m
fáktor polzênja -ja -- m
FCUs -a m
fén -a m
ferájn -a m
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3599 zadetkov.