Aktivno državljanstvo
Zanima me, ali je termin aktivno državljanstvo ustrezno poimenovanje za pojem, ki označuje delovanje posameznika na različnih področjih življenja za splošno korist skupnosti in ne le za izpolnitev njegovih osebnih interesov. Pojavilo se je vprašanje, ali bi bilo ustreznejše poimenovanje dejavno državljanstvo . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši? Vprašanje poslano: 10. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aluminijasta odreznina
Ali v slovenščini obstaja termin, ki označuje odpadni aluminij, ki nastane pri žaganju? Če odpadek nastane pri piljenju, je opilek , če nastane pri struženju, je ostružek . Vprašanje pa je, kako se imenuje odpadek, ki nastane pri žaganju? Če govorimo o lesu, je to žagovina , kako pa je s tem pri kovinah, natančneje pri aluminiju? Vprašanje poslano: 8. 12. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Analiza razpoloženja
V slovenščini se pojavlja termin analiza sentimenta (angl. sentiment analysis ), ki označuje računalniško analizo stališč govorca ali pisca, izraženih v besedilu. Beseda sentiment v slovenščini po SSKJ pomeni čustvo, tukaj pa po našem razumevanju ne gre za čustvo. V angleščini se poleg omenjenega termina uporablja še termin opinion analysis . V slovenščini se pojavljata še ustreznika analiza mnenj in rudarjenje mnenj. Kateri termin bi bil v slovenščini najprimernejši? Vprašanje poslano: 13. 2. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Apostille
Zanima me, ali bi francoski izraz apostille lahko podomačili v apostilja (in sicer po analogiji s francoskim imenom Bastilja ( Bastille ), čeprav je slednje lastno ime). Termin apostille označuje formalnost, zahtevano za potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in, če je potrebno, pečata ali žiga na listini, pri čemer je lahko mišljena taka overitev (oz. legalizacija) ali pa dejansko potrdilo, ki je v praksi v obliki žiga ali pa nalepke (J. Dolžan, Tuje javne listine in njihova veljava v Republiki Sloveniji, Podjetje in delo, 2012, št. 2, str. 332). Pri brskanju po raznih virih (vključno s spletom) sem naletela na naslednje slovenske ustreznice. V glavnem se pojavlja kar francoski termin apostille , pa tudi apostil , haaški apostille in apostila . Zelo bi me zanimalo vaše mnenje o mojem predlogu – da bi torej za francoski termin apostille uporabljali slovenski ustreznik apostilja . Vprašanje poslano: 16. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Aristofagija
Pri prevajanju knjige iz začetka 19. stoletja sem naletela na angleško besedo aristophagy . Po pregledu besedil na spletu sem ugotovila, da poimenovanje označuje prehranjevanje, ki je najboljše možno. Ker besede, ki bi označevala tako prehranjevanje, v SSKJ2 nisem našla, vas prosim, če lahko predlagate primeren slovenski ustreznik. Vprašanje poslano: 8. 4. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ark kmetija, ark središče
Prosimo za mnenje o izrazu ark , ki se na področju živinoreje uporablja v zvezah ark kmetija in ark središče (tudi z različicami zapisa ark- , Ark- in ARK ) in označuje prizadevanje za ohranjanje in rejo nacionalnih avtohtonih pasem po Evropi. V projekt Evropske komisije ELBARN je že od leta 2010 vključena Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki kmetijam in središčem, npr. živalskemu vrtu,  podeljuje status ark . Izraz ark je v slovenščino prevzet iz angleščine (npr. Ark farm , Ark net , Ark centre ). Gre za svetopisemski skrajšani izraz za Noetovo barko (ang. Noah's ark ), zato je v angleščini uveljavljen zapis z veliko začetnico. V nemščini in italijanščini se uporabljata izraza Arche in arca . Na Biotehniški fakulteti menijo, da je izraz ark  ime statusa in da je "mednarodno prepoznaven, ker ga kot takega priznavajo tudi v okviru mreže ERFP (ang. European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources ), ki deluje v okviru FAO (ang. Food and Agriculture Organisation ) in EAAP (ang. European Federation of Animal Science ). Sedež sekretariata ERFP deluje na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot take so ark kmetije in ark središča vključeni najmanj že od leta 2010 v najmanj dva dolgoročna programa varstva biotske raznovrstnosti (2010–2016, 2017–2023), ki sta uradna dokumenta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in sta dosegla precejšnjo prepoznavnost v Sloveniji, vsaj v našem kmetijskem prostoru". Izraza ark v slovenščini še ni. V križankah se pojavlja geslo arka , vendar gre najbrž za hrvatizem ( Noina arka ). Ali ark (oz. arka ) lahko kar tako uvedemo v slovenščino, da ohranimo prepoznavnost te dejavnosti? Če bi želeli ustrezen prevod, bi bila to lahko samo Noetova barka , saj je zgolj barka presplošno. Bi bilo v tem primeru ustrezno poimenovanje npr. noetova kmetija/središče ali kmetija/središče noetova barka ? Vprašanje poslano: 24. 7. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Astroturfing
Zanima me, kakšen je primeren knjižni prevod angleškega termina astroturfing , ki označuje ponarejen ali lažen videz podpore nekemu izdelku, politični ideji ali verskemu gibanju. V spletnih slovarjih na portalu Fran izraza nisem našel. Vprašanje poslano: 19. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atomska navada
Pri prevodu angleškega priročnika v slovenščino imamo težavo s poimenovanjem ang. termina atomic habit . Termin označuje drobno in enostavno spremembo v vedenju posameznika, ki lahko privede do velikih sprememb, če je izvajana redno. Odločamo se med dvema možnostma, in sicer atomska navada in atomizirana navada . Katera se vam zdi ustreznejša? Vprašanje poslano: 23. 8. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Atopijski dermatitis
Pri pripravi oglasnega gradiva sem naletel na dilemo, kateri termin je ustreznejši: atopijski dermatitis ali atopični dermatitis . Na Googlu sem našel 108.000 zadetkov za termin s pridevnikom atopijski in 27.100 zadetkov za termin s pridevnikom atopični , v korpusu Gigafida pa je 1248 zadetkov za termin s pridevnikom za atopijski in 193 zadetkov za termin s pridevnikom atopični . Atopija je v Slovenskem medicinskem slovarju  definirana kot 'dedna nagnjenost k takojšnji preobčutljivosti'. Ali je torej pravilneje, da pri tvorbi pridevnika izhajamo iz atopije in govorimo o atopijskem dermatitisu ? Vprašanje poslano: 6. 2. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Avtokromna plošča
Kateri termin je ustreznejši za vrsto fotografskih plošč, ki so jih v začetku dvajsetega stoletja začeli proizvajati v Franciji in so se uporabljale za razvijanje barvnih fotografij? Francoski termin je Plaques Autochromes , angleški pa Autochrome plates . Že obstoječe poimenovalne rešitve v slovenščini so: avtokromna plošča , avtokrom plošča in autochrome plošča . Vprašanje poslano: 27. 1. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Babuška
V arhitekturnem besedilu sem naletela na uporabo besed babuška in matrjoška v pomenu različno velikih objektov, ki so vstavljeni drug v drugega. V slovenskih slovarjih te rabe za babuško nisem našla, prav tako nisem našla matrjoške . Je po vašem ta raba primerna? Vprašanje poslano: 5. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Babyboom generacija
Prosim, če mi lahko pomagate najti slovenski izraz za generacijo, imenovano "baby boom". Demografski termin prihaja iz ameriškega okolja in označuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. V znanstvenih člankih se ponavlja omenjeni izraz, tudi v prevodih v slovenščino. Kako je pravilno? Vprašanje poslano: 13. 5. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Bambijev učinek
Zanima me definicija poimenovanja bambi efekt oz. bambi sindrom , saj sem ga v tuji literaturi pogosto zasledila, slovenske definicije pa ne najdem. Vprašanje poslano: 15. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Bančna storitev, bančni produkt
Zanima me, kako se pravilno uporabljata termina bančni produkt in bančna storitev (po Zakonu o bančništvu bančne storitve vključujejo »storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun«, 5. člen). Rad bi dobil konkreten odgovor, ker me moti uporaba besedne zveze bančni produkt (čeprav se uporablja dnevno), saj banka ne proizvaja produktov, ampak za stranke izvaja storitve. Vprašanje poslano 20. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Bančno povzročena recesija
Zanima me slovenski prevod angleškega termina bank-led recession, ki označuje recesijo, ki je posledica problemov v bančnem sistemu (bančne krize). Imam dva predloga: s strani bank povzročena recesija in bančno vodena kriza . Kaj menite? Vprašanje poslano: 6. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Barvni krog
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin colour wheel , ki na področju likovne teorije označuje shematični prikaz razmerij med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami. V literaturi se pojavljata ustreznika barvno kolo in barvni krog . Kateri termin je ustreznejši? Vprašanje poslano: 11. 12. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Barvni reaktant
Kateri termin je ustreznejši za snov, ki se nahaja v fotografskih filmih in je pomembna za razvijanje barvnih fotografij? Angleški termin je color coupler , nemški pa Farbkuppler . Predlogi za slovenski termin so: barvna spojnica , barvni spojnik , barvni sklopnik . Vprašanje poslano: 27. 1. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Baterija s trdnim elektrolitom
Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin solid-state battery , ki označuje vrsto baterije z elektrolitom v trdnem stanju. Najprej smo razmišljali o zvezi baterija s trdnim elektrolitom , potem pa smo pomislili, da bi morda bila še ustreznejša levoprilastkovna zveza trdninska baterija . Poleg tega nas zanima, ali je kot jedrno sestavino termina v tem primeru bolje uporabiti baterijo ali akumulator . Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 29. 5. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Biciklični peptid
Pri pisanju članka s področja imunoonkologije sva s kolegom naletela na terminološki problem. Članek opisuje nov pristop v imunoonkologiji, ki temelji na sintetičnih kratkoverižnih peptidih, sestavljenih iz majhnega števila aminokislin (od 9 do 14), ki se v ang. imenujejo bicycle peptides (verjetno zaradi oblike kemijske strukture; v slovenščini bicycle pomeni 'kolo'). Kratki sintetični peptidi naj bi sicer nadomestili velike molekule, monoklonska protitelesa. Zanima naju, kateri slovenski termin bi bil primernejši ustreznik za ang. termin bicycle peptide : dvociklični peptid ali biciklični peptid (oziroma z daljšim, opisnim izrazom: dvociklična verižna molekulska struktura ali biciklična verižna molekulska struktura ). Vprašanje poslano: 15. 4. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Biohekanje
Kako se prevaja ang. beseda hacker , ki označuje osebo, ki vdira v spletne strani? Pri študiju se srečujem tudi z ang. terminom biohacking , ki označuje sistemsko ukvarjanje s sabo in s svojo biologijo z namenom postati »najboljša verzija sebe«. Omenjeni pojem naj bi združeval dva pojma, in sicer biology ( bio- ) 'biologija' in hacking 'hekanje'. Kakšen je slovenski prevod termina? Vprašanje poslano: 9. 5. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Bioinformacijska analiza
V molekularni biologiji se vse pogosteje uporabljajo računalniški pristopi k analizi bioloških sistemov . Te pristope obravnava posebna veda, ki se imenuje bioinformatika . Ko govorimo o tovrstni analizi, se v strokovnih besedilih pojavljata dve poimenovanji: bioinfomatska analiza in bioinfomacijska analiza (ang. bioinformatic analysis ). Katero poimenovanje je ustreznejše? Podobno je tudi z namenskimi računalniškimi orodji: je bolje bioinformatsko orodje ali bioinformacijsko orodje ? Vprašanje poslano: 22. 5. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Biotska raznovrstnost
Kot nadomestni izraz za prevzeti termin biodiverziteta (ki je v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika opredeljen kot 'pojavljanje velikega števila različnih rastlinskih, živalskih vrst na določenem območju; biotska raznovrstnost') predlagam poimenovanje raznoživost . Ali ima termin raznoživost kakšno možnost, da se sčasoma uveljavi v rabi?   Vprašanje poslano: 8. 12. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Blažilec poka
Prosil bi za pravilen slovenski termin, ki označuje napravo na koncu cevi lovske puške, ki ublaži, ne pa povsem zaduši pok puške ob sprostitvi eksplozivnih plinov ob/po zapustitvi izstrelka. Poznamo že dušilec , ki skoraj povsem zaduši pok in ki je prepovedan za uporabo na lovskem orožju. Lovci v večini držav EU to napravo v angleščini imenujejo suppresor ali sound moderator , v nemščini pa Schalldaempfer . Menim, da bi bil primeren termin blažilec zvoka ali blažilec poka , saj poka ne zaduši povsem, ampak ga ublaži na 140 decibelov. Zdaj balistični strokovnjaki uporabljajo kar poslovenjen izraz supresor , kar pa se mi zdi povsem nesprejemljivo z vidika spoštovanja materinščine. Vprašanje poslano: 5. 12. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Brek
Zanima me, katero poimenovanje – brek ali breka – ustrezneje poimenuje 'gozdno drevo z belimi cveti in drobnimi rjavimi plodovi, Sorbus torminalis ' (SSKJ). V SSKJ in Slovenski pravopis je vključen izraz breka , Veliki splošni leksikon (2006) in Leksikon Sova (2006) pa izkazujeta obliko brek . Katera oblika je z vidika stroke ustreznejša? Vprašanje poslano: 15. 12. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Brez odpadkov
Prosimo vas za mnenje v zvezi s terminom zero waste . To je nov pristop k ravnanju z odpadki, pri katerem naj bi se odpadki predelali ali ponovno uporabili, njihova količina pa naj bi se čim bolj približala nič. Sprva smo se odločili za brez odpadkov , vendar po daljšem premisleku menimo, da ta rešitev vsebinsko ni popolnoma ustrezna. Predlagamo nič odpadkov .    Vprašanje poslano: 27. 8. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Brez oreškov
Imamo težavo s prevodom besedne zveze nut free . Prebrali smo vaš terminološki odgovor o lupinarjih in sklepamo, da bi bilo v primerih, ko želimo kupcem naših izdelkov sporočiti, da izdelek ne vsebuje lupinarjev , ustrezno napisati brez lupinarjev . Seveda pa med potrošniki praktično nihče ne ve, kaj bi to bilo. Sliši se skoraj kot kakšna živalska vrsta. Trenutno na promocijskem gradivu dosledno uporabljamo izraz brez oreščkov (npr. Vsi izdelki so brez glutena, brez pšenice, brez mleka, brez jajc, brez kvasa, brez soje in brez oreščkov.), vendar se hkrati zavedamo pomanjkljivosti in nas tovrstna opredelitev moti. Pozitivno je, da potrošniki besedno zvezo brez oreščkov vseeno pravilno razumejo, a ne vemo, če je to dolgoročno prava pot. Imate morda kakšen nasvet? Vprašanje poslano: 19. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Brezpilotni letalnik
Zanima nas, katero slovensko ustreznico nam predlagate za angleški termin drone , ki označuje letalo brez posadke, ki ga pilot vodi z oddaljenega mesta. Ali obdržimo dron ali uporabimo rajši trot ?    Vprašanje poslano 6. 5. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Butična pivovarna, butično pivo
Zanimata me slovenska ustreznika za angleška termina craft brewery in craft beer . Prvi označuje navadno majhno pivovarno, ki je neodvisna od multinacionalk in vari pivo po tradicionalnih ali inovativnih postopkih, pri čemer je poseben poudarek na kakovosti. Drugi pa označuje pivo, ki je proizvedeno v takšni pivovarni. Za termin craft beer sem v slovenščini zasledila ustreznike craft pivo oz. kraft pivo , torej domnevam, da bi za termin craft brewery lahko uporabili ustreznik craft pivovarna oz. kraft pivovarna . Za tovrstne pivovarne se včasih uporablja tudi izraz kraft varilnica , a menim, da to nista popolna sinonima, saj varilnica predstavlja le del pivovarne . Bi morda z ustreznikom artizanalno pivo (iz italijanščine artigianale ) za craft beer šli predaleč? Kaj svetujete? Vprašanje poslano: 26. 6. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Cenilka
Zanima me, kako pravilno sloveniti angleški termin estimator , ki se uporablja na področju ekonometrije in označuje spremenljivko, s katero ocenjujemo določen parameter. V praksi se uporablja slovenski termin cenilka , a bi bilo po mojem mnenju pravilneje uvesti termin ocenjevalec oz. ocenjevalka , saj govorimo o ocenah in ocenjevanju. Kakšno je vaše mnenje? Vprašanje poslano: 11. 8. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Cezura
Na področju arhitekture uporabljam izraz cezura v pomenu ločnice, presledka med dvema različnima sklopoma objekta ali členitve na fasadi. V SSKJ omenjene besede v arhitekturnem pomenu nisem zasledila. Je torej ne uporabljam pravilno? Kateri izraz je bolj primeren? Vprašanje poslano: 13. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ciklonski dvig gladine
Meteorologi imamo težave z angleškim terminom storm surge , ki označuje dvig gladine morja zaradi vpliva meteoroloških dejavnikov. Večinoma gre za veter, ki nariva vodo proti obali, in znižanje zračnega pritiska. V severnem Jadranu se to tipično zgodi ob prehodu ciklona, ki povzroči močan jugo vzdolž Jadranskega morja. Posledica so poplavljene Benetke, Piran in druga mesta. Ta pojav je prisoten tudi na obali Atlantika (in ostalih oceanov) – tam gre lahko dejansko za povišanja gladine morja zaradi neviht (ang. storm ) oz. nevihtnih vetrov, pa tudi zaradi nižjega pritiska. Na Jadranu žal ni neposredne povezave z nevihto ali neurjem (nevihta in neurje vključujeta tudi močnejše padavine), zato pridevnika nevihtni a li neurni nista najbolj primerna. Razmišljali smo tudi o pridevniku viharni , ampak vihar se spet sliši pretirano in ne pokaže prave slike dogajanja. Prav tako ne vemo, kako bi iz angleščine primerno prevedli sestavino surge . Dobesedni prevod bi bil val , vendar vendar gre v našem primeru bolj za dvig gladine oz. povišanje gladine ... Sedaj to rešujemo opisno, tj. dvig morske gladine zaradi vetra in znižanega zračnega pritiska, kar pa je zelo nerodno Imate morda kak predlog, kako se lotiti težave? Vprašanje poslano: 12. 3. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ciljenje
V Slovenski vojski se velikokrat uporablja izraz targeting , ki označuje proces izbire in prednostne razvrstitve ciljev ter ustreznega delovanja nanje ob upoštevanju operativnih zahtev in zmogljivosti. Izraz targeting je razumljiv v slovenskem in mednarodnem okolju. Poleg targetinga obstaja tudi poimenovanje izbira in delovanje na cilj in krajši izraz ciljenje . Ciljenje se nam zdi problematično zaradi podobnosti z besedo ciljanje . Bi bilo zelo neslovensko, če bi uporabljali kar izraz targeting ? Vprašanje poslano: 22. 2. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Cirkadiani ritem
Pridevnik cirkadiani v terminu cirkadiani ritem , ki označuje ritem biološke aktivnosti, ki se ponavlja približno vsakih 24 ur, je včasih zapisan tudi s črko l , torej cirkadialni ritem . Zanima me, katera oblika pridevnika je ustreznejša? Vprašanje poslano: 8. 11. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Človek-dan
Soočam se s prevajanjem angleškega termina man-day , ki označuje količino dela, ki jo delavec opravi v enem dnevu, kar se uporablja kot enota za to, koliko časa se porabi za izvršitev kakšne naloge. Bi lahko našli podobno rešitev za izraze man-hour , CPU-hour in podobno? Vprašanje poslano: 1. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Deinstitucionalizacija
Prosim za pojasnilo v povezavi s terminološko dvojico dezinstitucionalizacija / deinstitucionalizacija . Kateri od obeh terminov je ustreznejši? Dezinstitucionalizacija se mi zdi nekoliko zastarelo. V besedilih s področja socialnega varstva termin označuje postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi različnih skupin ljudi s posebnimi potrebami in usmeritev v razvijanje skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje. Vprašanje poslano: 5. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dejstvo
V konjeniškem športu jahačev ukaz konju označuje termin dejstvo (npr.: jahač dá konju dejstvo z vajetmi). Verjetno gre za termin, ki je bil v slovenščino prevzet iz hrvaščine oziroma srbščine. Ali bi bilo ustrezno, če bi prevzet termin dejstvo nadomestili s slovenskim? Kot dodaten argument za zamenjavo termina nekateri področni strokovnjaki navajajo tudi to, da ima beseda dejstvo v splošnem jeziku drug pomen. Predlagani terminološki kandidati so povelje , ukaz , vpliv . Vprašanje poslano: 24. 3. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Déležnik
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin stakeholder – déležnik , deléžnik oz. tretji izraz, npr. zainteresirana stran . Za angleški termin stakeholder se je uveljavil slovenski termin déležnik , ki pa naj ne bi bil ustrezen zaradi osnovnega pomena – nekdo, ki ima deleže. Ustreznejši bi bil termin deléžnik – kdor se nečesa udeležuje. Déležnik je uveljavljen v slovarjih, npr. Islovarju , Velikem modernem poslovnem slovarju (1997), prav tako se je ustalil v strokovnih člankih in drugih objavah. Po SSKJ je déležnik označen s kvalifikatorjem starinsko in pomeni 'kdor ima delež', deléžnik pa je zastarel izraz, časovno nevtralni termin je udeleženec. Wikipedija déležnike razloži kot »skupine ljudi, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja ali druge organizacije (npr. vladnega urada) ali poslovanje podjetja oz. organizacije vpliva na njih. Deležniki podjetja so npr. lastniki, potrošniki, zaposleni, dobavitelji in lokalna skupnost.« V Evrotermu angleškemu terminu ustrezajo naslednji slovenski termini: zainteresirani kot priporočena izbira, zainteresirana stran , interesna skupina , zainteresirana skupina in deležnik kot odsvetovana izbira. Vprašanje poslano: 10. 6. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Delfska metoda
Na vas se obračam s prošnjo, da mi razjasnite dvom, katera oblika termina je ustreznejša: Delfi metoda ali Delphy metoda . Termin označuje metodo napovedovanja, ki temelji na statistični obdelavi mnenj strokovnjakov določenega področja, ki so odgovarjali na zastavljen problem. Osnovna ideja metode je, da je skupina mnenj verodostojnejša kot posamezno mnenje. Vprašanje poslano: 3. 6. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Delo na klik
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin clickworking , ki označuje kratkotrajno obliko plačanega dela, ki jo posameznik opravlja prek spleta tako, da se najprej registrira na ustrezni platformi, na kateri si izbere delo, ki ga lahko opravlja kadar koli in kjer koli. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 4. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Delovni tok
Prosim za mnenje o ustreznosti rabe termina delotok kot sinonima za termin delovni tok , ki označuje natančno opredeljeno in informatizirano zaporedje opravil v neki aktivnosti, poslovnem procesu ali le njegovem delu. Menim, da gre za podobno poenobesedenje kot v primeru krožišče namesto krožno križišče . Vprašanje poslano: 20. 6. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Diagram gonilnih dejavnikov
Za diagram v stolpcih, pri katerem vsaka vsebina v predhodnem stolpcu »poganja« uresničitev vsebine v naslednjem, se v angleščini uporablja izraz driver diagram . Izraza pospeševalni diagram in diagram ključnih dejavnikov po mojem ne označujeta pojma dovolj natančno, tj. da je stvar treba pognati naprej, da se doseže nek zastavljen cilj. Ali bi bil primeren izraz poganjalni diagram ? Vprašanje poslano: 20. 5. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Diagramologija
Zanima me, ali obstaja slovenski termin za angleški termin diagrammatology oz. nemški termin Diagrammatik . Termin označuje vedo, ki proučuje temeljno vlogo diagrama pri sporazumevanju in ustvarjanju znanja. Vprašanje poslano: 12. 8. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dinamična slika
V novejših elektronskih učnih pripomočkih uporabljajo slike, ki jih uporabnik spreminja s klikom na miško, premikanjem predmetov, spreminjanjem mer ... Za tako sliko se uporablja izraz aktivna slika , pri čemer ne gre za klasično animacijo (na katero uporabnik nima vpliva). Kakšno bi bilo ustreznejše poimenovanje za tako sliko,  ki ne bi zanemarilo njenih lastnosti (tega, da ob sebi predvideva uporabnikovo dejavnost)? Vprašanje poslano: 16. 8. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dipeptidil peptidaza 4
Zanima me, kako bi pravilno zapisali naslednje zveze: dipeptidil peptidaza 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4 , DPP4 ), zaviralci natrij-glukoza kotransportnega sistema 2 (ang. sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors , SGLT-2 ) in agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid 1 (ang. glucagone-like peptide-1 receptor agonist , GLP-1 ). Zasledil sem namreč, da se tudi v sami stroki uporablja več različnih načinov, npr. dipeptidil peptidaza-4 , dipeptidil peptidaza-IV , dipeptidil transferaza IV . Ali obstaja kakšno pravilo, ki poenoti takšne zapise? Vprašanje poslano: 19. 11. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Diskriminanta
Zanima me, ali je mogoče izraz diskriminanta uporabiti tudi v nematematičnem smislu, in sicer kot diskriminatorni element, tj. element, na podlagi katerega se odloča npr. o tem, kateri del prebivalstva bo izseljen. Vprašanje poslano: 14. 5. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

DNK
V delovnem učbeniku za biologijo v 9. razredu sem opazila, da se uporablja kratica DNA in ne kratica DNK . To velja tudi za učbenik za biologijo za gimnazijske programe Biologija celice in genetika . Poleg tega sem v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije prebrala, da naj bi se kratica DNK uporabljala samo v poljudnih besedilih in ne v strokovnih prispevkih ali učbenikih. Kratici označujeta nukleinsko kislino, ki je nosilec dednega zapisa vseh organizmov. Prosim za mnenje, zakaj se zdi, da je slovenska kratica primerna samo še za poljudna besedila. Vprašanje poslano: 15. 11. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dobrobit živali
Termin animal welfare so doslej prevajali kot dobro počutje živali . Veterinarska stroka je to poimenovanje dojemala kot neprimerno, saj se pojem uporablja tudi za razmere pri zakolu živali, ko objektivno težko poimenujemo to kot dobro počutje živali. Posvet veterinarske stroke z jezikoslovci kaže, da beseda dobrobit, čeravno ji je bilo očitano, da gre za srbokroatizem, v pravopisu (SP 2001) pa ima kvalifikator  neobčevalno  in usmerja na blaginjo in blagor , ves čas živi med strokovnjaki. Veterinarska stroka predlaga tudi za pravna besedila rabo termina dobrobit živali , saj naj bi ne prihajalo več do dvojnega poimenovanja za isti pojem. Vprašanje poslano:  23. 4. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dolgoročna napotitev
Na področju delovnega prava se je v slovenskem jeziku za angleški termin to second začel pojavljati glagol sekundirati , ki označuje začasno premestitev delavca k drugemu organu. Obstaja pa tudi zelo soroden termin to deploy , ki ima slovenski ustreznik dodeliti . Razlika med sekundiranjem in dodelitvijo je le v dolžini tovrstne premestitve, tako gre pri sekundiranju za premestitev za daljše obdobje in pri dodelitvi za krajše obdobje. Ali je v tem primeru, ko se je pojavila potreba po razlikovanju glede na dolžino tovrstne premestitve, dopustno, da se termin prevzame, čeprav bi lahko oblikovali tudi domač termin? Tako bi npr. lahko za glagol to second uporabljali ustreznik napotiti in za glagol to deploy zvezo začasno dodeliti . Vprašanje poslano: 25. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Domorodna ljudstva
Pri prevajanju se pogosto soočamo z izrazom indigenous peoples , ki na splošno označuje ljudstvo/prebivalstvo, ki je zgodovinsko povezano z določenim območjem in ima specifično kulturo in način življenja, pozneje pa so ga poselili pripadniki drugega naroda, za kar imamo v slovenščini, kot se zdi, več izrazov ( staroselska / avtohtona / domorodna ljudstva oz. prebivalci ). Sprašujemo se, ali so res sinonimne ali obstaja kakšna razlika oz. katera oblika bi bila najustreznejša? Vprašanje poslano: 12. 3. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Domorodno oglaševanje
Iščem prevod za angleški termin native advertising . To je oglaševanje, torej plačana vsebina, ki poskuša posnemati uredniške vsebine v mediju, v katerem se pojavlja, z namenom, da jo uporabnik zazna kot zanj relevantno. V slovenščini se že pojavljajo poimenovanja n ativno oglaševanje , domorodno oglaševanje in sožitno oglaševanje , pri čemer se mi prva in zadnja rešitev ne zdita ustrezni. Pridevnik nativen se v slovenščini ne uporablja, prav tako pa odnos med oglasom in preostalo vsebino v tem primeru ni sožiten , temveč parazitski . Morda bi lahko rekli, da gre za parazitsko oglaševanje ali kukavičje oglaševanje ? Vprašanje poslano: 18. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dopiranje, dopant
Katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma doping in dopant ? Opazila sem, da se uporabljata dopiranje in dopant , vendar naj to ne bi bila ustrezna izraza. Termin dopiranje v fiziki označuje 'vnos dopanta v kristalno mrežo'. V kristalnih snoveh atomi dopanta zavzamejo mesta atomov kristala. Dopant pa označuje 'snov, ki jo vnesemo v izredno majhnih količinah v snov, da bi spremenili določene lastnosti (npr. prevodnost, močljivost)'. Vprašanje poslano: 21. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dopplerjev pojav, dopler
Zanima me, kako se v slovenščini pravilno piše termin dopler ( dopler ali Doppler )? V angleščini je jasno, pišejo Doppler , ker gre za osebno ime izumitelja (avstrijski fizik in matematik Christian Andreas Doppler). C. A. Doppler je odkril fizikalni pojav, ki se po njem imenuje Dopplerjev/dopplerjev/doplerjev pojav – to je fizikalni pojav, pri katerem zaradi gibanja vira, opazovalca ali obeh nastane navidezna razlika v valovni dolžini zvoka ali svetolobe. V medicini se uporablja Dopplerjev/dopplerjev/doplerjev ultrazvok , s katerim se zaznava in meri krvni pretok, temelji pa na Dopplerjevem/dopplerjevem/doplerjevem pojavu . Vprašanje se nanaša tudi na termine pulzni Doppler/doppler/doppler , tkivni Doppler/doppler/doppler in barvni Doppler/doppler/doppler , ki označujejo različne ultrazvočne tehnike oz. metode – prav tako se uporablja npr. pulzna Dopplerska/dopplerska/doplerska preiskava , a je v slovenščini v teh primerih povezava z osebnim imenom manj jasna. Vprašanje poslano: 22. 12. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dotacija
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin grant(s) , ki se pojavlja v finančni uredbi (definiran je v členu 108) v EU? Gre za finančna sredstva, denar, ki ga nekdo prejme na podlagi svoje prošnje in razpisa za točno določeni namen. V prevodih Evropske komisije se uporablja tudi v drugih kontekstih (npr. za program Erasmus – dotacije, ki se od štipendij razlikujejo). Poleg izraza donacije , ki je bil uporabljen v tem besedilu, so bili uporabljeni ali vsaj predlagani še naslednji izrazi: nepovratna sredstva, nepovratna pomoč, dotacije, subvencije. V splošnem pomenu (kadar ni sklica na finančno uredbo) se pogosto uporablja nepovratna sredstva/pomoč, za Erasmus pa so uveljavljene dotacije (ne gre za štipendije). Donacije naj bi bile pomensko preozke in povezane s (skorajda popolnoma neobvezujočim) podarjanjem denarja, kar za grant ne velja, saj se pri teh programih vedno zahteva tudi rezultat. Nemci uporabljajo izraz Zuschuss , ki ga ne moremo neposredno prenesti v slovenščino, finančna pomoč pa je v času krize spet specializirala svoj pomen za denar, ki je namenjen reševanju težav, ne pa izvajanju nekih zastavljenih ciljev. Nekateri slovanski jeziki so obdržali izraz grant . Vprašanje poslano:  26. 9. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dregljaj
Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin nudge , ki v psihologiji označuje blag dražljaj, ki pri ljudeh spodbuja zaželeno vedenje (v nasprotju s prepovedmi nezaželenih ravnanj), npr. nagrajevanje kadilcev za opuščanje kajenja. Vprašanje poslano: 3. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dres
V Muzeju športa sestavljamo besedišče predmetov in imamo zagato pri pojmu dres . Prosimo vas za mnenje, ali razlaga o dresu kot športnem oblačilu pomeni npr. pri nogometu ali košarki in atletiki oba kosa oblačila, torej majico in hlače, ali le zgornji del, kjer je napisano ime, številka, oznaka/grb kluba ali reprezentance. Pri hokeju na ledu je npr. dres le majica, ki jo obleče hokejist čez opremo, pri drugih športih pa v sodobni praksi lahko pomeni obe obličili, majico in hlače, medtem ko je bil v preteklosti dres le zgornji del. Vprašanje poslano: 29. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Država izstrelitve
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin launching state , ki v vesoljskem pravu, ki je podpodročje mednarodnega prava, označuje državo, ki izstreli vesoljski objekt, ali državo, s katere ozemlja je vesoljski objekt izstreljen. Kateri slovenski ustreznik je primernejši: izstrelitvena država ali država izstrelitve ? Vprašanje poslano: 4. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dvojčična meja
Pri pisanju doktorske disertacije se ne znam odločiti, ali uporabiti termin dvojčna meja ali dvojčična meja , ki označuje mejo med dvema kristaloma, kadar se en del kristala premakne nasproti drugemu tako, da je premaknjen del kristala zrcalna slika nepremaknjenega dela, zato si dva ločena kristala v simetrijskem smislu delita nekaj točk iste kristalne mreže. Bi mi lahko pomagali izbrati pravilnejši termin? Vprašanje poslano: 4. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Dvojni logaritemski model
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu log-log model . Termin označuje model, ki ima odvisno spremenljivko in neodvisne spremenljivke v logaritmandu in se v tem razlikuje od pojmov, ki jih označujejo angleški termini level-log model , log-level model in level-level model . Predlagam dve poimenovanji, in sicer model log-log in model log – lo g. Vprašanje poslano: 10. 1. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Edinstvena referenčna številka
Pogosto imamo težave pri prevajanju ang. pridevnika unique v besednih zvezah, kot je npr. unique reference number , ki pomeni 'enkratna, enoznačna številka, ki se nanaša le na eno zadevo'. Najpogosteje, po analogiji z enotno matično številko občana , to slovenimo kot enotna referenčna številka . Pogosta je tudi zveza edinstvena referenčna številka . Težava je, ker SSKJ2 nobenega od obeh izrazov ( enoten , edinstven ) ne opredeljuje v pomenu 'enoznačen', slednji izraz pa je označen kot zastarel. Kakšno je vaše mnenje? Je možno pridevniku enoten v SSKJ2 pripisati dodaten pomen, torej takega, kot ga ima v besedni zvezi enotna matična številka občana ? Vprašanje poslano: 29. 1. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ekološko kmetijstvo
V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pojavljajo v vlogi levega prilastka pridevniki ekološki , biološki , organski , sonaravni (npr. ekološko/biološko/ organsko/sonaravno kmetijstvo, ki označuje način kmetijske pridelave brez uporabe mineralnih gnojil, kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in gensko spremenjenih organizmov). Kateri pridevnik je ustreznejši oziroma kakšno je razmerje med njimi? Vprašanje poslano: 26. 9. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ekonomija blaginje
Prosim vas za mnenje glede najprimernejšega slovenskega ustreznika za ang. termin economy of wellbeing . Termin označuje ekonomijo, v kateri so javna sredstva namenjena izboljšanju blaginje državljanov in temelji na ideji, da je blaginja predpogoj za gospodarsko rast in za socialno in ekonomsko stabilnost. V terminološki bazi IATE je kot slovenski ustreznik trenutno naveden termin ekonomija dobrega počutja . Nekateri strokovnjaki imajo pomisleke v zvezi s prevajanjem ang. izraza wellbeing s slovensko zvezo dobro počutje , češ da ima ta zveza v slovenščini preozek pomen, in predlagajo slovenjenje z blagostanjem (medtem ko bi blaginja označevala materialni oz. ekonomski vidik blagostanja ). Opozoriti velja tudi na termin ekonomika blaginje , ki je prevod ang. termina welfare economics . Zanima me tudi, kako bi bilo najbolje prevesti prvi del termina economy of wellbeing . Kot ekonomika ali kot ekonomija ? Vprašanje poslano: 15. 10. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja
Iščemo slovenski ustreznik za angl. sharing economy , ki predstavlja ekonomski model, v katerem velja načelo delitve dobrin med ljudmi na vseh družbenih področjih. Prav tako nas zanima slovenski ustreznik za angl. collaborative consumption , ki za razliko od individualne potrošnje označuje skupno oz. deljeno rabo dobrin ali storitev znotraj širše skupine in predstavlja način spodbujanja skupnih vrednot in solidarnosti.   Vprašanje poslano 21. 5. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ekonomija na poziv
Zanima me, ali se že uveljavlja kako slovensko poimenovanje za angleški termin gig economy , ki označuje organizacijo dela, pri katerem delavci opravljajo začasno delo za naročnika, s katerim nimajo sklenjenega delovnega razmerja. V besedilih se pojavljata dve poimenovalni rešitvi, in sicer ekonomija na poziv in gospodarstvo z začasnimi oblikami zaposlitev . Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ekstenzivno branje
Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin extensive reading , ki na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov označuje branje, pri katerem učenci preberejo večje količine gradiva v sproščenem okolju. Vprašanje poslano: 17. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Emisija
Prosila bi vas za mnenje v zvezi z rabo termina emisija (ang. emission ). Prevajalci v Evropski komisiji e missions dosledno prevajamo kot emisije. Obstaja mnogo direktiv in uredb, ki vsebujejo ta termin, nekatere celo v naslovu, npr. krovna direktiva o sistemu ETS z naslovom Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES). Na pristojnem ministrstvu pa menijo, da se emisija v slovenščini ne uporablja in so se v okviru Konvencije Minamata o živem srebru odločili za zvezo izpusti v zrak . V tej konvenciji je govor tudi o releases , kar so prevedli z izpusti v zemljo in vodo . Kadar se v angleškem izvirniku pojavi zveza z obema izrazoma, torej emissions and releases , so jo prevedli z izpusti v zrak, zemljo in vodo .    Vprašanje poslano: 13. 11. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Endoplazemski retikulum
Katero od poimenovanj endoplazemski retikulum/endoplazmatski retikel/retikulum ima prednost pri uporabi glede na to, da se v Slovenskem pravopisu pojavlja sestavljenka s sestavino -plazemski kot tudi s -plazmatski. Je Mikrobiološki slovar merodajen pri rešitvi tega problema (predlaga endoplazemski retikulum )? Vprašanje poslano: 2. 12. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Energetska varnost, energetska zanesljivost
Prosim vas za nasvet, kako naj v slovenščino prevedem pomensko sorodna (in v rabi pogosto celo sinonimna) angleška termina energy security in security of energy supply . V slovenskih besedilih se kot ustrezniki navajajo naslednje besedne zveze: energetska varnost , energetska zanesljivost in zanesljivost oskrbe z energijo . Kateri slovenski ustreznik je najustreznejši ? Vprašanje poslano: 18. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Energijski, energetski
Zanima me vaše mnenje glede pridevnikov energijski in energetski v besednih zvezah energijski vir oz. energetski vir in energijska revščina oz. energetska revščina . Zanima me tudi razmerje med zvezami energijska izkaznica oz. energetska izkaznica in energijska bilanca oz. energetska bilanca . Kakšna je razlika med pridevnikoma energijski in energetski ter katerega je ustrezneje uporabiti v navedenih besednih zvezah?   Vprašanje poslano: 28. 9. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Enostavni objekt
V Gradbenem zakonu je uporabljena zveza enostaven objekt , ki je definirana kot 'objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko manj zahteven in prostorsko manj zaznaven'. Glede na to, da gre za vrsto objekta, se sprašujem, ali je prav, da je uporabljena oblika pridevnika enostaven in ne enostavni . V omenjenem zakonu so navedene še naslednje zveze: nezahteven objekt , manj zahteven objekt , zahteven objekt , nedovoljen objekt , nelegalen objekt , neskladen objekt , nevaren objekt . Ali ne bi bilo tudi v teh primerih pravilneje zapisati: nezahtevni objekt , manj zahtevni objekt , zahtevni objekt , nedovoljeni objekt , nelegalni objekt , neskladni objekt , nevarni objekt ? Vprašanje poslano: 23. 10. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Evropska prostovoljska služba
Prosimo vas za mnenje o ustreznosti slovenskega poimenovanja projekta Evropske unije, ki se v angleščini imenuje European Voluntary Service (EVS). Gre za projekt posredovanja dela prostovoljcem, ki se v Sloveniji v okviru različnih organizacij izvaja že 20 let. V rabi prevladuje poimenovanje Evropska prostovoljna služba . Menimo, da bi ime morali spremeniti v Evropsko prostovoljsko službo , saj se ta ukvarja s prostovoljskim delom. Imamo tudi Zakon o prostovoljstvu, v katerem ni niti enkrat uporabljen pridevnik prostovoljen , ampak v vseh besednih zvezah samo prostovoljski . Vprašanje poslano: 3. 5. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Finančna tehnologija, finančnotehnološki
Zanima nas, kateri zapis za angleški fintech , ki označuje ponujanje finančnih storitev z uporabo programske opreme in sodobnih tehnologij, bi bil najbolj primeren v slovenščini. Gre za okrajšavo angl. financial technology , v daljši obliki se pojavlja tudi kot technology-enabled innovation in financial services  in banking products and services based on technology-enabled innovation . Pojavlja se v zvezah, kot so fintech podjetje , fintech banka , fintech kreditna institucija , fintech poslovni model , fintech rešitve itd. V slovenščini se na mestu levega prilastka pojavljata predvsem obliki fin-tech in fintech. Ker je okrajšava izpeljana iz finančne tehnologije oz. iz pridevnika finančnotehnološki , sprašujemo, ali bi bila primerna okrajšava finteh ? Kateri zapis bi bil glede na sistem slovenskega jezika ustreznejši, npr.  finteh banka ali banka finteh ? Vprašanje poslano: 28. 8. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Flerovij
Kako bi v slovenščino prevedli novoodkrita elementa z vrstnima številoma 114 in 116? V latinizirani angleščini sta dobila ime flerovium (prej Ununquadium) in livermorium (prej Ununhexium ) . Poslovenjeni imeni elemntov bi bili flerovij ( ununkvadij ) in livermorij ( ununheksij ). Uradu za kemikalije sta se zdeli imeni flerovij in livermorij primerni (tudi po posvetu z nacionalno komisijo za kemijsko nomenklaturo), vendar se je izkazalo, da naj bi bil  prvi element poimenovan po ruskem fiziku Georgiju Fljorovu, zato so nekateri predlagali poimenovanje fljorovij. Ali bi morali pri imenu kemijskega elementa upoštevati rusko prečrkovanje, ki je fonetično bližje ruskemu jeziku, in zapisati fljorovij ? Prvi zapisi o poimenovanju teh dveh elementov v slovenskem jeziku izvirajo iz maja 2012 in tam se pretežno uporablja flerovij . Vprašanje poslano:  2. 10. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Formulaična pravljica
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale , ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila ustreznik pravljica na formulo . Ali je poimenovanje po vašem mnenju ustrezno? Vprašanje poslano: 28. 6. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Fotografija v časovnih presledkih
Zanima me slovenski termin za ang. time lapse , ki v vizualni kulturi predstavlja tehniko zaporednega snemanja nekega objekta v določenih časovnih presledkih, več zaporednih posnetkov pa je zmontiranih v film, kar daje vtis gibanja. Vprašanje poslano: 27. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Fotovoltaika
Zanima me, katero poimenovanje v slovenskem jeziku je primernejše, ali je to fotonapetost ali fotovoltaika , ki obsega celotno področje proizvodnje in uporabe sončnih celic, fotonapetostnih modulov ter sistemov. Termin fotovoltaika se uporablja zelo pogosto, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da je bolj pravilno uporabiti fotonapetost. V stroki je uporabljena tudi kratica PV , ki izhaja iz poimenovanja photovoltaics , ki je v rabi že od sredine 19. stoletja. Vprašanje poslano: 10. 10. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

FZBZ-izacija
Prosim za mnenje in nasvet o tvorbi slovenskih terminov iz angleške kratice. Functional Requirements for Bibliographic Records ( FRBR ) so strokovna priporočila, ki predstavljajo model funkcionalnih zahtev za prestrukturiranje katalogov in kataložnih podatkovnih zbirk tako, da odražajo konceptualno strukturo informacijskih virov. Priporočila je leta 1998 objavila Mednarodna zveza knjižničnih združenj IFLA. Prevod priporočil je izšel v slovenščini z naslovom Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise ( FZBZ ) leta 2000. V angleških besedilih, tudi strokovnih, se pojavljajo izpeljanke iz kratice, kjer je sestavni del FRBR pisan z velikimi ali malimi črkami, npr. "…the conversion of a set of bibliographic records to conform to FRBR requirements (a process referred to as "FRBRization")". Glagoli, ki se pojavljajo, so: to FRBRize/frbrize , frbrized , frbrizing . Iz slovenske kratice FZBZ je zelo težko, če ne že skoraj nemogoče, tvoriti uporabne besede – fzbzacija zlomi večino jezikov, čeprav tudi angleška varianta ni dosti boljša. Zato so se začele najprej v govoru, potem pa tudi v pisnih besedilih pojavljati slovenske izpeljanke iz angleške kratice FRBR [fŕbr in fәrәbәrә']: frbrizirati, frbrizacija [fәrbәrizácija] itd. Prosim vas za komentar in presojo ustreznosti tvorbe slovenskega termina iz angleške kratice. Uporaba daljših, bolj ali manj opisnih besednih zvez, bi bila neprimerna. Vprašanje poslano: 21. 11. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Galopski skok
Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši za tvorbo večbesednih terminov s področja konjeništva: galopski ali galopni ? Ali je na primer ustreznejši termin galopski skok ali galopni skok ? Podobno vprašanje se pojavlja pri celotni skupini večbesednih terminov v povezavi z galopom, ki označuje zelo hiter tek konja. Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Generalka
Katera bi bila najustreznejša ženska oblika poimenovanja general , ki predstavlja najvišji vojaški čin v kopenski vojski? V Jezikovni svetovalnici je bila glede na zadetke v referenčnem korpusu Gigafida predlagana rešitev generalica , ker naj bi bila generalka pomensko obremenjena. V SSKJ2 sta navedena oba izraza, tako generalica kot generalka , v Vojaškem slovarju (predelana in dopolnjena izdaja, 2002, avtorjev Toma Korošca idr.) pa je navedena samo oblika generalinja .   Vprašanje poslano: 19. 11. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Genetski modifikator
Pri pisanju protokolov in člankov imam problem, kako v slovenščini poimenovati angleški termin genetic modifier , ki označuje snov, ki lahko spreminja delovanje drugega gena. Obstaja sicer izraz genomski označevalec , vendar ta izraz razumem le kot snov za prepoznavo. Vprašanje poslano: 24. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Geografsko zamišljanje, zamišljene geografije
Zanima me ustreznost termina geografsko zamišljanje za angl. geographical imagination oziroma zamišljene geografije za ang. imagined (tudi imaginative ) geographies . V slovenski geografiji sta pojma razmeroma nova, tako da uveljavljena slovenska ustreznika za geographical imagination in imagined geographies še ne obstajata. Gre za dojemanje prostora preko slik, besedil in diskurzov. Na poimenovanje je vplival prevod knjige Benedicta Andersena: Imagined communites , ki se v slovenščini glasi Zamišljene skupnosti . Vprašanje poslano: 13. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gibanje za pravice žensk
Prosim, če mi lahko pomagate pri prevodu terminov, ki se uporabljajo na področju feministične teorije, in sicer ang. women's rights movement , ki označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med spoloma tako v javnem kot zasebnem življenju, in ang. women's liberation movement , ki prav tako označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med moškimi in ženskami z vidika kulturnih značilnosti, pričakovanj in tudi spolnih vlog v družbi. Vprašanje poslano: 17. 5. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Globoki ponaredek
Zanima me, kako v slovenščino prevajamo izraz deepfake , s katerim v angleščini poimenujemo sintetične medije, v katerih je oseba na obstoječi sliki ali videoposnetku zamenjana s podobo nekoga drugega. Vprašanje poslano: 4. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Glukometer
V uredništvo strokovne revije smo prejeli članek o novih pristopih obravnave sladkorne bolezni. V članku so opisane metode za samovodenje sladkorne bolezni. Ena izmed metod je tudi uporaba majhne prenosne naprave, ki omogoča merjenje glukoze v kapilarni krvi. Žargonsko se je za ta pojem uveljavilo poimenovanje glukometer , sicer pa obstajajo tudi druga poimenovanja, npr. merilnik za glukozo , merilnik glukoze , merilnik glukoze v krvi , merilnik krvnega sladkorja . V uredništvu menimo, da glukometer načeloma ustreza načelu ustaljenosti (dvojno rabo ob drugem terminu lahko zasledimo že leta 2011 v diplomskih nalogah), prednost pred drugimi termini pa ima predvsem pri načelu o gospodarnosti. V uredništvu se tako odločamo, ali uporabiti oba zapisa ( glukometer dodati v oklepaju kakšnemu bolj ustaljenemu terminu) ali pa ohraniti samo zapis glukometer . Pojavljajo se namreč pomisleki o preveliki žargonskosti izraza, čeprav lahko tudi žargonsko izrazje sčasoma preide v terminološko. Zanimivo je, da je v Slovenskem medicinskem slovarju priporočena zamenjava izraza glukometer z merilnik krvnega sladkorja , medtem ko sta izraza ampermeter in voltmeter sprejemljiva. Obenem se pri terminu merilnik krvnega sladkorja pojavlja tudi vprašanje o tem, ali krvni sladkor res označuje koncentracijo glukoze v krvi. Vprašanje poslano: 24. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gorska vojaška topografska karta
Na Ministrstvu za obrambo smo v letih 2014 in 2015 za potrebe Slovenske vojske in vseh drugih, ki opravljajo naloge v gorskem svetu v okviru sistema zaščite in reševanja in pomoči (Civilna zaščita, Gorska reševalna služba), izdali Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – VZHOD 1 : 25.000   (2014) in Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – ZAHOD 1 : 25.000 (2015). Navedeni topografski karti se v več elementih razlikujeta od klasičnih turističnih planinskih kart, ker sta prilagojeni slovenskim vojaškim in Natovim standardom. V oktobru 2015 smo prejeli elektronsko sporočilo strokovnjaka z Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, ki je izrazil odločno nestrinjanje s poimenovanjem karte, saj je po njegovem mnenju pojem planina predviden za označitev območja v gorskem svetu in visokogorju, kjer se pase živina. Po njegovem mnenju bi bil pravilen slovenski izraz vojaška gorska topografska karta . Poudaril je tudi, da se v Slovenski vojski za vse, kar je povezano z gorami, uporablja pridevnik gorski .   Vprašanje poslano: 16. 12. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gosta slikanica
Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/ Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin wimmelbook. Termin označuje slikanico brez besedila in velikega formata, za katero so značilne ilustracije z veliko osebami, živalmi in predmeti. Ali je poimenovanje iskalna knjiga ustrezno? Vprašanje poslano: 24. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gostiteljstvo
Zanima me, ali bi lahko našli slovensko ustreznico angleškemu izrazu hosting . Glede na trenutno situacijo je to izraz, ki ga bomo v bližnji prihodnosti še dosti srečevali. Gre za dejavnost tistega, ki gosti sestanek ali sejo, konferenco, seminar ipd. prek videokonferenčnega programa, kot je npr. Zoom. Oseba je gostitelj , kako pa imenovati dejavnost, ki jo opravlja? Za hosting server se uporablja poimenovanje gostiteljski strežnik , torej strežnik, na katerem program, spletna stran gostuje. Vprašanje poslano: 28. 10. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gostota energije razpokanja
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin cracking energy density , ki označuje 'gostoto elastične deformacijske energije, ki je na voljo za rast razpoke v določeni materialni ravnini'. Razmišljamo o zvezah energijska gostota loma in gostota lomne energije . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši? Vprašanje poslano: 18. 7. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Grajenje skupnosti
Iščemo najprimernejši prevod angleškega termina community building . Community building se uporablja pri urbani prenovi npr. določene stanovanjske soseske. Urbana prenova navadno vključuje fizični in družbeni/socialni vidik – družbeni vidik označuje angleški termin community building . Gre za spodbujanje občutka pripadnosti in krepitev vezi med prebivalci, ki živijo na prostoru, ki se prenavlja, saj se predpostavlja, da je v skupnosti nekaj narobe ali pa je sploh ni. Prevodi, ki smo jih že skovali: oblikovanje skupnosti , grajenje skupnosti , krepitev skupnosti , povezovanje prebivalcev , spodbujanje občutka skupnosti . Kateri se vam zdi najustreznejši? Vprašanje poslano: 23. 10. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Gravitacijski model mednarodnih migracij
Zanima me, kako naj slovenim angleški termin gravity model of international migration , ki se uporablja v ekonomiji in geografiji ter označuje model prostorskih interakcij za analizo in napovedovanje vzorcev mednarodnih migracij. Gravitacijski model v mednarodnih migracijah se mi ne zdi ustrezna rešitev. Vprašanje poslano: 24. 1. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Grožnja za zdravje
Ali bi v slovenščini za angleški termin health threat lahko uporabljali grožnja za zdravje oz. grožnja zdravju ? V stroki označuje pojav, ko je v kratkem času ogroženo večje število ljudi, npr. ob epidemijah, večjih ekoloških nesrečah. Ob terminu health threat se pojavlja še termin health hazard , za katerega je bil doslej uporabljen prevod nevarnost za zdravje . Da bi lahko zagotovili razliko med pojmoma, se je začelo v prevodih uporabljati grožnja za zdravje ali grožnja zdravju. Evroterm ponuja oba prevoda – za health hazard nevarnost za zdravje , za health threat pa grožnjo za zdravje Grožnja je sicer v splošnem jeziku razložena kot 'obljuba, napoved komu česa neprijetnega, hudega', terminologizirana je tudi v kazenskem pravu kot vplivanje na nekoga drugega z obljubo česa neprijetnega, hudega. Če ni rabljena terminološko, je v besedilih navadno konotirana, kar ji zmanjšuje možnost uveljavitve v terminološkem smislu. Vprašanje poslano:  8. 12. 2011

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Hekaton
Zanima me vaše mnenje, ali bi izraz hekaton lahko poslovenili tako, da bi bil vsem razumljiv. Termin označuje organiziran dogodek, na katerem se združijo različni posamezniki z namenom reševanja določenega problema, iskanja inovativnih rešitev ali ustvarjanja inovativnih produktov. Vprašanje poslano: 22. 10. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Hodljivost
Name se je obrnila prijateljica urbanistka, ki jo je zmotil termin hodljivost . Termin je sicer že uvrščen v Urbanistični terminološki slovar , kjer je definiran kot 'značilnost prostora, ki je primeren in privlačen za hojo'. Na to sem jo opozoril, a se beseda še vedno upira njenemu jezikovnemu čutu. Mogoče pa se v tem kalku iz ang. termina walkability vendarle skriva besedotvorni problem. Tekst je npr. berljiv , ker ga lahko beremo, po drugi strani pa je denimo oseba zapeljiva , ker nas lahko zapelje. V obeh primerih sta v podstavi glagola, ki sta prehodna in imata predmet v tožilniku. Glagol hoditi pa ni tak: prostor ne hodi, ker nima lastnosti živosti, vendar ne rečemo, da hodimo prostor , ampak v prostoru . Zanimata me vaše stališče in razlaga.   Vprašanje poslano: 5. 7. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Hoja po traku
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin slackline , ki označuje obliko rekreacije, pri kateri gre za lovljenje ravnotežja na traku, napetem med dvema opornima točkama, npr. drevesoma. V slovenskih besedilih se za omenjeno dejavnost najpogosteje uporablja termin hoja po traku , ki pa po mojem mnenju ne označuje pojma dovolj natančno, saj ne gre le za hojo, temveč lahko tudi za izvajanje različnih trikov na traku. Poleg tega bi vas prosil za pomoč pri oblikovanju terminov za različne podtipe obravnavane dejavnosti. Za izvajanje trikov na traku se v angleščini uporablja termin trickline , za hojo po traku, ki je napet nad vodo, waterline , za hojo po traku na veliki višini pa highline . Ali bi bilo ustrezno, če bi termin hoja po traku zamenjali s terminom balansiranje na traku oziroma ravnoteženje na traku ? Ali bi bili za povezane angleške termine slackline , slackliner, slackline community ustrezni slovenski termini balansa , balanser , skupnost balanserjev ? Vprašanje poslano: 4. 5. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Horografija
Zanima me, kako prevajati angleški izraz chorography oziroma latinski izraz chorographia , ki označuje posebno obliko kartografskega prikaza, pri kateri gre za natančno (običajno slikovno) upodobitev krajev, kot jo je že v antiki opisal Klavdij Ptolemaj. Izraz je bil v rabi še v srednjem veku in renesansi, ko se je uporabljal tudi izraz chorographer ali chorographus za izdelovalca zemljevidov, ki poskrbi za oblikovanje podobe in zapis besedila tistega, ki dežele v kartografskem smislu opiše. Vprašanje poslano: 12. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Humana oskrba rejnih živali
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin Humane Farm Animal Care , ki ga pri certificiranju hrane iz dostojno zrejenih živali uporablja organizacija Certified Humane . Ali bi na takšen način pridelano hrano lahko poimenovali hrana iz dostojno rejenih živali ali pa morda krajše kar moralna hrana ? Prosil bi vas tudi za nasvet, kako v slovenskih besedilih navajamo ime certifikata Certified Humane (Raised & Handled) , ki potrjuje, da je živilo proizvedeno iz živali, ki so bile humano zrejene oz. so živele v dobrih pogojih vse življenje in bile tudi ubite na najbolj human način. Vprašanje poslano: 10. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Indolentni karcinom prostate
Prosim vas za nasvet oz. mnenje glede uporabe besede indolenten v besedni zvezi indolentni karcinom prostate , ki označuje karcinom z nizkim biološkim potencialom in praviloma ne napreduje do stopnje, ki bi ogrozila zdravje ali življenje bolnika. Pripravljam namreč doktorsko disertacijo, ki v naslovu vsebuje tudi zvezo ocena indolentnosti karcinoma prostate , univerzitetna komisija za potrditev naslova disertacije pa je predlagala zamenjavo besede indolenten z ustrezno slovensko, vendar sam nisem našel ustreznega in smiselnega nadomestila, poleg tega pa se beseda indolenten pojavlja že v SSKJ v terminološkem gnezdu z oznako medicinsko: med. indolentne otekle bezgavke 'bezgavke, ki ne povzročajo bolečin, neboleče bezgavke'.   Vprašanje poslano 1. 7. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Inducirano delovno mesto
Termin induced jobs se doslej v slovenskih pravnih besedilih še ni pogosto pojavljal, zato še ni ustaljenega ustreznika. Označuje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih. Pojavilo se je več možnosti: inducirano delovno mesto , posledično delovno mesto (zaradi želje po slovenjenju tujke), vzpodbujeno delovno mesto (variantno spodbujeno delovno mesto ) in opisno poimenovanje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih . Vprašanje poslano:  7. 6. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Industrija srečanj
Za dejavnost, ki povezuje tako kongresni turizem kot organizacijo prireditev in sejmov, se uporablja poimenovanje industrija srečanj (ang. meetings industry ). Industrija se pojavlja tudi kot sestavina poimenovanja potovalna industrija (ang. travel industry ). V SSKJ2 je industrija razložena kot 'gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev in v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja', z oslabljenim pomenom pa se pojavlja tudi v zvezah hotelska , turistična industrija v pomenu 'hotelske, turistične dejavnosti' in industrija zabave 'dejavnost, ki organizira prireditve ali proizvaja zlasti filmske, glasbene, televizijske izdelke za množično zabavo'. V Longmanovem slovarju angleščine je eden od pomenov industry tudi 'businesses that produce a particular type of thing or provide a particular service', torej vključuje tudi storitve. V slovenščini (po SSKJ2) pa industrija ne pomeni dejavnosti v neproizvodnem sektorju. Menim, da bi bilo v tem primeru primernejše poimenovanje s sestavino sektor ali panoga ( sektor srečanj, sektor potovanj ). Zanima me vaše mnenje. Vprašanje poslano: 20. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Inkontinentni bolnik
Zanima me, kateri je pravi pridevnik od samostalnika inkontinenca , ki označuje nezmožnost zadrževanja urina ali blata. V slovarju, ki ga ponudi vaša spletna stran, piše o inkontinentnih bolnikih in o inkontinenčnih pripomočkih . Ali gre tukaj za nekonsistentnost ali je takšna razlika pravilna? Vprašanje poslano: 29. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Insolvenčni postopek
Imam težavo pri pripravi internega navodila v zvezi s postopki zaradi insolventnosti, torej s postopki, ki se vodijo proti tistim gospodarskim in drugim subjektom, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Za poimenovanje postopkov sem uporabila pridevnik insolventen ( insolventni postopki ), ki je tudi v SSKJ in v Slovenskem pravopisu, a so me sodelavci opozorili, da je prava oblika termina insolvenčni postopek ali postopek zaradi insolventnosti . Kateri termin naj torej uporabim? Vprašanje poslano: 21. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Institucije znanja
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najustreznejši za angleški termin knowledge institutions , ki označuje zbirni pojem za izobraževalne ustanove (univerze, šole), raziskovalne inštitute, zavode, agencije, oddelke različnih podjetij, društva in druge razvojno-raziskovalno-izobraževalne centre. V slovenskih besedilih sem za omenjeni pojem zasledil različne ustreznike, in sicer izobraževalne institucije , znanstvene institucije in institucije znanja . Kateri slovenski termin bi bil najprimernejši za poimenovanje skupine tovrstnih institucij? Vprašanje poslano: 1. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Integralno varstvo gozdov
V gozdarstvu se uporablja termin integralno varstvo gozdov , ki označuje celostni pristop k varovanju gozdov, pri čemer se daje prednost drugim ukrepom pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Prejeli smo predlog, da bi omenjeni termin uskladili s terminom integrirano varstvo rastlin , ki se uporablja na področju agronomije. Ali je menjava termina integralno varstvo gozdov s terminom integrirano varstvo gozdov smiselna?   Vprašanje poslano: 30. 6. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Integrirana igralna skupina
Zanima me, kako prevesti poimenovanje terapevtskega modela, ki se je v ZDA uveljavil pod imenom integrated play group . Otrokom z avtizmom omogoča usmerjeno igro z omejenim številom razvojno normativnih sovrstnikov ob podpori usposobljene odrasle osebe. Zanima me, kakšen bi bil najbolj ustrezen prevod v slovenščino: integrirana igralna skupina , integrativna igralna skupina ali integracijska igralna skupina . Za nasvet vam bom zelo hvaležna, saj si sama ne znam odgovoriti. Vprašanje poslano: 31. 1. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Internet stvari
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu internet of things ( IoT ), ki označuje internet, v katerega se povezujejo in medsebojno komunicirajo predmeti in naprave. Našla sem naslednje termine: medmrežje stvari , medomrežje stvari , internet stvari . Kateri je po vašem mnenju najustreznejši?   Vprašanje poslano: 13. 4. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Interoperabilnost
Pri pripravi obrambne strategije imamo problem z iskanjem primernega slovenskega ustreznika za ang. termin interoperability , ki označuje sposobnost, da sile delujejo skupaj koherentno, učinkovito in dosegajo taktične, operativne in strateške cilje Nata. Menimo, da nobeden od predlogov, ki smo jih našli (npr. povezljivost, integracija , usklajenost , združljivost , izmenljivost , skladnost , prilagodljivost ), omenjenega pojma ne označuje dovolj natančno. Zato predlagamo, da bi uporabljali kar termin interoperabilnost , čeprav je prevzet. Ali je to po vašem mnenju sprejemljivo?   Vprašanje poslano: 13. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Interoperabilnost (informacijska tehnologija)
V tehničnem odboru SIST/TC ITC – Informacijska tehnologija na Slovenskem inštitutu za standardizacijo – so strokovnjaki (člani odbora) zavzeli različna stališča glede ustreznika angleškega termina interoperability , ki označuje 'sposobnost sistema ali izdelka, da brez posebnega napora potrošnika deluje z drugimi sistemi ali izdelki' (IEEE Standards University). Predlagajo naslednje ustreznike: medobratovalnost , interoperabilnost ali medopravilnost . Naš namen je, da se ustreznik za interoperability poenoti, zato vas prosimo, če nam lahko sporočite, kateremu ustrezniku bi vi dali prednost in zakaj tako menite. Vprašanje poslano: 7. 5. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Interpretator narave
Zanima me, kako poimenovati osebo, ki vodi v naravi in krajini ter jo zna razložiti ali interpretirati na način, da ljudje odidejo domov z doživetjem. Predlagala sem npr. poimenovanje vodnik v naravi in krajini , vendar so me opozorili, da bi bilo bolje razmišljati v smeri terminov razlagalec ali pojasnjevalec . Razmišljala sem tudi o poimenovanju doživljajski vodnik . V terminologiji sicer poznamo turističnega vodnika , gorskega vodnika , planinskega vodnika , gozdnega pedagoga in interpretatorja narave . V nemščini pojem označuje Natur- und Landschaftsführer , v angleščini pa nature guide . Vprašanje poslano: 29. 10. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Intervencijska raziskava pisanja
V okviru projekta uporabljamo angleški termin writing intervention research , ki sodi v okvir širšega pojma, ki ga označuje angleški termin intervention research oziroma nemški termin Interventionsstudie . Gre za raziskavo, pri kateri se na začetku ugotovi neko stanje, npr. pri pisnih strategijah učencev, nato pa se po intervenciji, npr. treningu določenih strategij, preveri, ali so se dosežki izboljšali. V tem kontekstu se pojavlja še angleški termin evidence-based practice , za katerega tudi ne najdem ustreznice. Označuje načelo, po katerem bi morale poklicne prakse temeljiti na znanstvenih dokazih. Vprašanje poslano: 8. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Invalid
Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid , ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih. Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami , redkeje tudi ovirana oseba (ta izraz se na spletu sicer najpogosteje pojavlja v besedni zvezi gibalno ovirana oseba ), kot sprejemljiv se pojavlja tudi izraz hendikepirani oz. hendikepirana oseba . So ti izrazi jezikovnosistemsko uresničljivi? Kako bi ta izraz nadomestil termin invalid v besednih zvezah, kot so: invalidska pokojnina , invalidski upokojenec , invalidski voziček ? Vprašanje poslano: 29. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Izobraževanje v živo, delo v pisarni
V času, ko je delo od doma oz. delo na daljavo postalo še pogostejše kot prej, se za delo v pisarni oz. delo na delovnem mestu delodajalca uporabljajo različni izrazi. Zanima me, kateri slovenski izraz bi bil nevtralen za opis ne samo dela, ampak tudi izobraževanja, kadar ne gre na daljavo ali po spletu, npr. kaj bi bilo nasprotje izobraževanja na daljavo oz. izobraževanja po spletu . Pojavljata se izraza, kot sta v živo in na štiri oči , ki sta precej ekspresivna, primerna samo v določenem kontekstu. Obstaja tudi izraz osebno , npr. ponujanje storitev osebno. V angleščini se uporabljajo npr. izrazi face-to-face , directly , in direct contact , in person . Vprašanje poslano: 4. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Izražanje proteinov
Mikrobiologi se ne moremo zediniti o pravilnem slovenskem terminu za angleški termin protein expression . Situacija je sledeča: termin protein expression (torej izražanje proteinov ) je v tuji znanstveni literaturi zelo pogosto uporabljan (o tem priča več kot 200.000 člankov v podatkovni bazi ScienceDirect). Pri prevajanju v slovenščino pa prihaja do razhajanj v strokovni javnosti, saj nekateri trdijo, da termin izražanje proteinov ni ustrezen (naj bi bil žargonski), pravilen termin naj bi bil le izražanje genov . Težava, ki se pri tem pojavi, je, da se termin gene expression (torej izražanje genov ) v tuji literaturi pojavlja v pomensko drugačnih formulacijah (kjer gre dejansko za sledenje stopnjo nižje, na ravni RNA). Prosim vas torej za mnenje – ali je v tem primeru res mogoče reči, da je izražanje proteinov žargonski izraz, izražanje genov pa ne? Vprašanje poslano: 5. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kabliranje omrežja
Zanima me, ali je pravilnejši termin kabliranje omrežja oz. kablirati omrežje ali kablenje omrežja oz. kabliti omrežje ? Gre za termin s področja elektroenergetike, ki označuje polaganje kablov, da se zgradi kabelsko omrežje. Samostalnika kabliranje nisem našla niti v SP 2001 niti v SSKJ2. Ali v tem primeru lahko govorimo, da je kaj pravilnejše ali gre le za različne variante? Vprašanje poslano: 27. 9. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kartiranje
Pri magistrskem delu vključujem temo, ki se nanaša na uporabo zemljevidov in določanje točk (krajev). Določam, kje na zemljevidu se pojavljajo različice pravljic. V angleški literaturi za to uporabljajo termin mapping . Zanima me, ali bi lahko v slovenskem jeziku uporabila mapiranje . Ali mogoče obstaja katero drugo poimenovanje, ki bi ga lahko uporabila? Vprašanje poslano: 2. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kazalec hrupa
Zanima nas termin s področja varstva pred hrupom. Termin, ki označuje vrednosti, s katerimi se meri obremenitev okolja s hrupom, je kazalec hrupa . Ali je sestavina kazalec problematična, ker naj bi pripona -ec v slovenščini označevala osebo? Je torej ustreznejši termin kazalnik hrupa ? Vprašanje poslano: 17. 10. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kazalec okolja
Prosimo vas za nasvet v zvezi z uporabo terminov kazalec oziroma kazalnik (oboje v ang. indicator ) kot sestavin terminov kazalec okolja in kazalnik okolja . Kazalci okolja označujejo 'na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike' (gl. našo spletno stran Agencije Republike Slovenije za okolje ). Kazalce okolja so začele razvijati tudi druge institucije, npr. Statistični urad Republike Slovenije, vendar tam govorijo o kazalnikih okolja . Ker vse pogosteje prejemamo vprašanja, v čem je razlika med kazalnikom okolja Statističnega urada Republike Slovenije in kazalcem okolja Agencije Republike Slovenije za okolje, se zatekamo k pojasnilu, da kazalec okolja ne vsebuje samo številk (kot kazalnik okolja ), temveč tudi besedilo, ki dopolnjuje podatke v tabelah in grafičnih ali kartografskih prikazih. Vsak kazalec okolja ima ključno sporočilo, definicijo, ki pove, kaj kazalec prikazuje, komentar (ki pojasnjuje trend) in opis metodologije (kateremu cilju sledimo, opis obdelave podatkov, frekvence osveževanja, ime izvorne podatkovne baze in datum povzema podatkov). Vsak kazalec okolja ima navedenega tudi avtorja in institucijo, iz katere prihaja.   Prosimo vas torej za mnenje, ali je uporaba termina kazalec pravilna in ali je naše pojasnilo glede njegove uporabe v zvezi kazalec okolja dovolj dobro utemeljeno, da pojasnjuje razliko med terminoma kazalec okolja in kazalnik okolja .   Vprašanje poslano: 12. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kibernetska varnost
Kateri slovenski termin je primernejši kot ustreznik angleškega termina cyber security , ki označuje aktivnosti za zaščito računalnikov, računalniških omrežij, strojne in programske opreme: kibernetska varnost, kibervarnost ali spletna varnost ?   Vprašanje poslano: 15. 10. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kinološki vzgojitelj
Pripravljam novo obliko izobraževanja na področju kinologije, v okviru katerega se bodo izobraževali posamezniki, ki bodo specialisti za vzgojo psov. To bo predstopnja kinoloških inštruktorjev , ki se ukvarjajo s šolanjem psov. Prosila bi vas za nasvet, kako naj poimenujem naziv, ki ga bo pridobil posameznik po uspešno opravljenem  tovrstnem izobraževanju. Razmišljala sem o nazivu kinološki vzgojitelj , a se mi ne zdi najustreznejši, ker spominja na vzgojo otrok. Mogoče bi raje uvedli naziv kinološki edukator . Tudi v drugih jezikih namreč uporabljajo izraz edukator . Kakšno poimenovanje naziva bi bilo po vašem mnenju najustreznejše? Vprašanje poslano: 22. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Klaviaturist
Zanima me, kako se pravilno imenuje osebo, ki igra na klaviaturo. Je to klaviaturec , klaviaturist ali kako drugače? Mu lahko rečemo tudi pianist ? Vprašanje poslano: 12. 12. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Klavniški odpadki
Na nas so se obrnili člani terminološke komisije na Biotehniški fakulteti, ki jih zanima, kateri izraz je pravilnejši z jezikovnega vidika: klavni odpadki , klavniški odpadki ali klavnični odpadki . Klavni odpadki so odpadki, ki nastanejo v postopku klanja živali. Klavniški odpadki so vsi odpadki iz klavnice oz. vsi odpadki, ki nastanejo v klavnici. Klavnični odpadki – ta izraz pomeni enako kot klavniški odpadki . Vprašanje poslano:  17. 6. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Klikolovka
Izraz clickbait se nanaša na spletno vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov in v ta namen najpogosteje uporablja zavajajoče naslove, slike in povzetke. V rabi sta že poimenovanji klik vaba in vaba za klike , meni pa se zdi primernejši ustreznik klikolovka , ki se sicer uporablja v hrvaščini, a se mi zdi prenosljiv v slovenščino. Zanima me, kakšno je vaše mnenje. Vprašanje poslano: 18. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Klinično preskušanje zdravila
Zanima me, katera oblika besede je v našem prostoru bolj primerna – preskušanje ali preizkušanje , npr. v zvezi klinično preskušanje zdravila oz. klinično preizkušanje zdravila . Vprašanje sem zastavil že v jezikovni svetovalnici , kjer so me usmerili k vam. Še posebej se mi zdi škoda, da je bila uporaba "pravilnejšega" izraza, tj. preizkušanje , zamujena s sprejetjem uradnega prevoda Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES . Rad bi osvetlil razloge za različno rabo teh izrazov, tudi s strani predstavnikov stroke (FFA, MF), ki bi lahko bili osnova k pozivu ali k poenotenju izrazoslovja. Vprašanje poslano: 16. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kobila poni
Poni je skupno poimenovanje za pasme konj, pri katerih višina vihra ne presega 148 cm. Kako bi poimenovali odraslo samico takšnega konja? Ali bi bil ustrezen termin ponica ali ponijka ? Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kognitivna disonanca
Zanima me, kako slovenska psihološka stroka prevaja termin cognitive dissonance , ki označuje pojav, ko ima oseba dve ali več nasprotujočih si prepričanj, idej ali vrednot, zaradi česar doživi psihološki stres. Sicer se mi zdi, da je v psiholoških krogih že uveljavljen kakšen primeren prevod, morda celo kognitivna disonanca . Vprašanje poslano: 20. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kognitivna pristranskost
Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin cognitive bias . Termin na področju psihologije označuje pojav, pri katerem posameznik v določenih okoliščinah sprejema odločitve na osnovi subjektivnega dojemanja resničnosti, ki ni skladno z dejanskim stanjem. To se kaže v napačnih presojah in neracionalnih odločitvah. Vprašanje poslano: 3. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kolesarska avtocesta
V tujini poznajo koncept t. i. hitrih kolesarskih poti (ang. cycle superhighway , cycle highway , nem. Radschnellweg ). To so poti, opremljene s signalizacijo, primerno urejene, namenjene bodisi dnevnim migrantom ali povezovanju krajev; po možnosti se stikajo z železniškimi ali avtobusnimi postajami za morebitno kombinacijo prevoza. Na slovenskih spletnih straneh sem našla še poimenovanje kolesarska hitra cesta , precej večkrat pa kolesarska avtocesta . Čeprav se mi zdi besedna zveza terminološko jasna, pa gre za protislovje, saj že samo poimenovanje nakazuje pomen 'cesta za avtomobile', po Zakonu o cestah pa ima naslednji pomen: avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in je označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi priključki nanjo in servisne prometne površine. Zasledila sem tudi neologizem kolocesta . Glede na pogostost v rabi se nagibam h kolesarski avtocesti , zanima pa me, če je ta besedna zveza s terminološkega in semantičnega vidika sprejemljiva   Vprašanje poslano: 21. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kombinirani mediji
Ali je termin kombinirani/križni mediji ustrezen glede na angleški izvirnik crossmedia ? Za crossmedia v slovenščini še ni ustaljenega izraza. Ponujena sta dva prevoda, in sicer kombinirani oz. križni mediji. V nemščini so izraz ohranili ( Crossmedia ), v francoščini so nekoliko spremenili zapis (cross-média) in ga sopostavili izrazu (multimedia), edini slovanski jezik, ki ponuja ustreznik, je poljščina, in sicer z izrazom kampania łączona oz. kampania crossmediowa. Ob iskanju ustreznega izraza je vendarle treba skrbeti tudi za zmožnost predstave, ki jo vzbudi neki nov izraz. Izraz se je v izvirniku uporabljal na področju DTP (angl. Desktop-Publishing), pri čemer je bil poudarek, da so se podatki različnih vrst (besedila, slike …) oblikovali v celoto in bili tako dostopni preko različnih medijev (najpogosteje preko spleta). Danes izraz označuje povezavo različnih področij, celo medijev, npr. vizualnih medijev, virtualne resničnosti, virusnega marketinga, vizualne glasbe, znanstvene vizualne umetnosti, preko socialnih orodij, kot so Facebook, Youtube, Google Earth … Omogoča veliko različnih možnosti, kako predstaviti vsebino, sedaj pa se najpogosteje uporablja za večkanalno oglaševanje, torej (hkratno) oglaševanje prek več različnih kanalov. Vprašanje poslano: 16. 8. 2011

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Konfabulacija
V sodobnem času se v literarni vedi pogosto uporablja termin zgodba (tudi fabula ), ki mu angleščini najpogosteje rečejo narrative in v literarnem delu označuje dogodke, ki si smiselno sledijo. K vprašanju mu je spodbudila monografija o ustvarjalkah, ki vsebuje kratke opise njihovega življenja in dela, vendar to s stališča literarne vede niso zgodbe , saj vsebujejo tudi izrazite subjektivne elemente, interpretirajo življenje in delo ustvarjalk in kadar je na voljo premalo stvarnih podatkov, ta prazna mesta ali vrzeli zapolnjujejo s stereotipi in podatki, ki ne ustrezajo stvarnim dejstvom, tj. s konfabulacijo . Zanima me, če lahko ta termin uporabljam tudi v literarni vedi ali bi bilo bolje uporabiti kak drug termin. Lahko uporabim tudi glagol konfabulirati ? Vprašanje poslano: 21. 12. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Konfliktni mineral
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik angleškega termina conflict mineral – konfliktni mineral , krvavi mineral ali opisna rešitev mineral s konfliktnih območij – , ki označuje mineral, ki ga uporniška gibanja uporabljajo za financiranje konflikta, katerega cilj je spodkopati legitimno oblast ( http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf ).   Vprašanje poslano: 5. 3. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Koničasti protein
Zanima me, kateri slovenski termin bi bil najprimernejši ustreznik za angleški termin spike protein , ki označuje del virusa SARS-CoV-2, proti kateremu je usmerjenih največ cepiv. Gre za strukturni protein, ki sestavlja roglje, ki značilno štrlijo iz virusnega delca, in se veže na receptor ACE2, prisoten v membrani gostiteljske celice. Za angleški termin se v slovenščini uporabljajo naslednja poimenovanja: S protein , spike protein , spajk protein in virionska konica . Vprašanje poslano: 15. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kontinuumska mehanika poškodb
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin continuum damage mechanics , ki označuje 'fenomenološko teorijo mehanike poškodb, ki je povezana z mehaniko kontinuuma in je izpeljana na osnovi termodinamičnega ravnotežja nepovračljivih procesov in lahko opiše degradacijo togosti materiala, iniciacijo mikrorazpok, rast razpok'. Razmišljamo o zvezah mehanika poškodb kontinuuma , mehanika poškodb v kontinuumu in kontinuumska mehanika poškodb . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši? Vprašanje poslano: 18. 7. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kontrolinško poročilo
Zanima me, ali je kontrolinško poročilo pravilen oziroma primeren izraz. Gre za poročilo, ki zajema analizo tako preteklega kot načrtovanega poslovanja podjetja. Vprašanje poslano: 17. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Koordinirani univerzalni čas
V slovenščini imamo kar nekaj izrazov za ang. UTC ( Coordinated Universal Time ), ki označuje mednarodno sprejet standardni čas. Že v Evrotermu imamo tri izraze: univerzalni koordinirani čas (vir: Wikipedia), usklajeni univerzalni čas (vir: Microsoft) in usklajeni svetovni čas , ki je celo priporočen. A nisem prepričana, da je slednji najboljši. Na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje so povedali, da uporabljajo koordinirani univerzalni čas . Na spletu je najpogostejši univerzalni koordinirani čas . Prosim vas za mnenje, katerega od naštetih izrazov bi priporočili glede na rabo in jezikovno ustreznost. Vprašanje poslano: 11. 12. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kopenski promet
Ali je ustrezneje govoriti o kopnem prometu ali o kopenskem prometu?  Termin označuje   promet po kopenskih poteh. SSKJ navaja kopni promet , prav tako ta izraz uporabljajo geografi. V praksi se največkrat uporablja kopenski promet . Zanima me, ali sta torej obe obliki pravilni in je izbira zgolj „stvar okusa“.    Vprašanje poslano: 12. 9. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Koprc
Koprc  se v vsakdanji rabi pojavlja kot sinonim za dve različni rastlini – koper (lat. Anethum graveolens ) in  koromač (lat. Foeniculum vulgare ). Zanima me, za katero rastlino je poimenovanje  koprc  ustreznejši sinonim. Vprašanje poslano: 3. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kotna milisekunda
Zanima me slovenski termin za angleško miliarcsecond , ki označuje enoto za merjenje kotov, oznaka je mas (geslo miliarcsecond na spletni strani Wiktionary). Termin se uporablja zlasti v astronomiji. Na spletu sem zasledil varianti mililočna sekunda in mili ločna sekunda . Vprašanje poslano: 21. 5. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kovč, izvršni kovč
Katera sta ustrezna slovenska termina za angleška termina coach oz. executive coach ? Termin  kovč  je definiran kot 'svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem' ( Slovar družboslovne informatike ). Vprašanje poslano: 23. 5. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Krmilna miza, krmilno mesto
Za poimenovanje površine v hlevu, na katero polagamo krmo za živali, se v rabi pojavljata termina krmilna miza in krmna miza. Podobno se za poimenovanje mesta, kjer žival zauživa krmo, uporabljata dva termina, in sicer krmilno mesto in krmno mesto. Katera termina sta ustreznejša? Vprašanje poslano: 25. 8. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kuhalna plošča, kuhalnik, kuhalna cona, kuhališče
Ker v našem podjetju ustvarjamo novo bazo podatkov v informacijskem sistemu, iz katerega se ti podatki črpajo za proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov ter dobavo sestavnih delov in njihovo distribucijo, bi radi uporabili enotno terminologijo za posamezne kuhalne aparate in njihove sestavne dele. Sodelavci v razvoju, prodaji, marketingu in standardizaciji se ne moremo uskladiti glede termina, ki označuje napravo za kuhanje z elementi za upravljanje, ki se vgradi v kuhinjski pult (ang. hob ). V rabi se pojavljata dva termina – kuhalna plošča in kuhališče –, kar ustvarja zmedo. Poleg tega se kuhališče uporablja tudi za celotno gornjo površino kuhalne plošče ali kuhalnika . Kuhalnik (ang. cooker ) – uporablja se tudi namizni kuhalnik (ang. table cooker ) – označuje manjšo prenosno napravo z elementi za upravljanje z različnimi viri napajanja. S kuhalno ploščo in kuhalnikom je povezan tudi termin kuhalna cona (ang. cooking zone ), ki označuje del kuhališča , ki se segreva in na katerega se postavi posoda. Za isti pojem se uporablja tudi kuhalno mesto , kuhalno območje , kuhalno polje in tudi kuhališče . Kuhališče se torej uporablja za tri pojme – napravo za kuhanje z elementi za upravljanje, ki se vgradi v kuhinjski pult (sinonim kuhalna plošča ), za del celotne gornje površine kuhalne plošče ali kuhalnika , ki se segreva in na katerega se postavi posoda (sinonim kuhalna cona ), in za celotno gornjo površino kuhalne plošče ali kuhalnika . Kakšno je vaše mnenje glede teh poimenovanj? Vprašanje poslano: 7. 11. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kvantitativno rahljanje
Izbiramo najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin quantitative easing . Gre za nekonvencionalen ukrep denarne politike, pri katerem centralna banka kupuje dolgoročne obveznice in katerega cilj je znižanje dolgoročnih obrestnih mer. Prevajalci Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB) so nas obvestili, da so v preteklosti uporabljali izraz kvantitativno popuščanje , vendar jih je Banka Slovenije opozorila, da so začeli uporabljati izraz kvantitativno rahljanje , zato so tudi sami prevzeli ta izraz. Na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji uporabljajo kvantitativno sproščanje , saj naj bi bil izraz že uveljavljen. Vprašanje poslano 4. 6. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kvaterna amonijeva spojina
Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilnejša – kvateren ali kvaternaren . Pridevnik kvateren se pojavi kot sestavina termina kvaterna amonijeva spojina v Farmacevtskem terminološkem slovarju, pridevnik kvaternaren pa kot sestavina v kvaternarna amonijeva spojina v Slovenskem tehniškem slovarju A-B . Oba termina označujeta spojino, v kateri je dušikov atom s štirimi vezmi povezan z ogljikovimi atomi (alkilnimi ali arilnimi skupinami), pri čemer dobi dušikov atom pozitiven naboj in postane kation. Vprašanje poslano: 10. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Kvietizem
Študiram knjigo Julie Kristeve Tales of Love, v kateri je omenjen tudi angleški termin quietism . Gre za filozofski pojem, avtorica pa piše o zgodbi J. Gionoja z naslovom Mož, ki je sadil drevesa, v kateri literarna oseba sadi želode (kar je dejansko pravljični motiv) in čez mnogo let iz želodov zrastejo hrasti. Literarni junak dela dobro, ker je dobro delati dobro in ne pričakuje nobenega plačila ali zahvale za svoje delo. Zanima me, kako bi poslovenila angleški termin quietism . Na misel mi pridejo molk , molčanje ali tišina . Prosim za nasvet. Vprašanje poslano: 10. 12. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Lečni film, lečni postopek
Kako bi poslovenili angleška termina iz zgodovine barvne fotografije lenticual film in lenticual process . Pri terminu lenticual film gre za vrsto fotografskega filma, ki ima na površini vtisnjene mikroskopsko majhne leče, ki omogočajo ekspozicijo in nato še projekcijo podobe v naravnih barvah. Termin lenticual process pa se nanaša na proces nastajanja fotografije s pomočjo tovrstnih filmov. Vprašanje poslano: 28. 5. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Lesno gorivo
Zakaj se pogosteje uporablja termin lesno gorivo in ne morebiti leseno gorivo , saj gre za gorivo iz lesa in bi ga lahko po analogiji z lesena žlica poimenovali tudi leseno gorivo . Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Lesno kafrovčevo eterično olje, listno kafrovčevo eterično olje
Delam za podjetje, ki se ukvarja s prodajo eteričnih olj. Ker bomo menjali etikete, želimo ustrezno navajati vsa imena eteričnih olj. Pri nekaterih imam težave in vas prosim za pomoč. Eterično olje ravintsara je destilirano iz listov kafrovca. Zanima me, ali bi bil ustreznejši zapis s c namesto ts , torej ravincara (po analogiji tsunami : cunami ). Eterično olje ho-wood je destilirano iz lesa in lubja kafrovca. Pogosto ga poimenujejo rožni les , kar pa je povsem neustrezno, saj gre za drugo rastlino. Ne najdem nobene slovenske ustreznice, zato vas prosim za nasvet, kaj storiti: ali pustimo angleško poimenovanje ali priporočate kaj drugega? Eterično olje copaiba pridobivajo iz drevesa, ki se latinsko imenuje copaifera reticulata , izgovori se kopajba . Tudi v tem primeru ne najdem nobenih potrditev za zapis kopajba. Ali je torej ustrezneje, da pustimo angleški zapis ali naj izberemo poslovenjeno obliko? Vprašanje poslano: 17. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Letalnik
Na vas se obračamo s prošnjo za strokovno mnenje glede uporabe izraza zrakoplov (ang. aircraft ) in predlagane uporabe izraza letalnik za isti pojem. Izdelan je bil osnutek novega Zakona o letalstvu in v javnem posvetu so iz strokovnih krogov (npr. Kontrola zračnega prometa Slovenije, več posameznikov) prišli predlogi za zamenjavo izraza zrakoplov z letalnikom . Ob začetku delovanja takratne Republiške uprave za zračno plovbo leta 1991 se je za vse naprave za letenje po zraku uveljavil izraz zrakoplov , ki se od takrat uporablja v vseh pravnih aktih Republike Slovenije in prevodih predpisov EU. Na prelomu tisočletja je skupina strokovnjakov, ki je pripravljala Slovenski letalski leksikon, predlagala zamenjavo zrakoplova z letalnikom . Na Republiški upravi za zračno plovbo se z menjavo termina niso strinjali in so še naprej uporabljali zrakoplov . Sicer je letalnik za ang. aircraft uporabljen tudi v Letalskem razlagalnem slovarju iz leta 2009, prav tako so termin letalnik uveljavili na Fakulteti za strojništvo UL. Prosimo vas za mnenje, če je zamenjava zrakoplova z letalnikom primerna. Vprašanje poslano: 16. 9. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ljubiteljska znanost
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen science , ki označuje poseben način raziskovanja in zbiranja podatkov. Gre za raziskovanje, ki ga kot prostočasno dejavnost opravljajo neprofesionalni oz. ljubiteljski raziskovalci, ki lahko pri tem sodelujejo tudi s profesionalnimi raziskovalci in raziskovalnimi ustanovami ter so tako lahko celo vključeni v širše zastavljene raziskovalne projekte. Največkrat sem zasledila ustreznika ljudska znanost in znanost za državljane . Ker nisem prepričana, če sta to prava ustreznika, vas prosim za nasvet. Vprašanje poslano: 6. 10. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ljubiteljsko opazovanje
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin citizen observatory , ki se v zadnjem času široko uporablja v kontekstu projektov ljubiteljske znanosti, v katerih se zajemajo podatki s sodelovanjem širše javnosti. Gre za to, da posamezniki, ki načeloma niso poklicni raziskovalci, s pomočjo različnih naprav (npr. z mobilnimi telefoni) pomagajo raziskovalcem v projektih, zlasti z zbiranjem podatkov, npr. v astronomiji in na področju varstva okolja. Vprašanje poslano: 19. 11. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Lokalna hrana
V medijih pogosto zasledimo besedno zvezo lokalna hrana , s katero v Sloveniji in EU vsebinsko pojmujemo hrano, pri kateri so proizvajalci (kmetje) v neposredni tržni povezavi s potrošniki, brez večjih vmesnih trgovskih verig. Obenem je besedna zveza lokalna hrana razumljena še z ekološkega vidika pri njeni pridelavi. Zanima me, ali bi lahko zvezo lokalna hrana zamenjali s katero drugo zvezo? Ali bi na primer vsebinsko ustrezala uporaba zveze domača hrana ? Vprašanje poslano: 14. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Lomljeni ovratnik
Nemškemu terminu Stehkragen naj bi ustrezala slovenska zveza krilo ovratnik . Zveza označuje zapognjen ovratnik pri srajci, pod katerim sta zavezana metuljček ali pentlja. Izdelovalci srajc te zveze ne poznajo, ampak uporabljajo termin lomljeni ovratnik . Zanima me, kateri termin naj uporabim?   Vprašanje poslano: 30. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Lupinarji
Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno? Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts ). Vprašanje poslano: 25. 7. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Magnetni navornik
Prosimo za nasvet pri poimenovanju ang. termina magnetorquer v slovenskem jeziku. Termin označuje del satelita oz. napravo, ponavadi 3-osno tuljavo s preciznim nadzorom toka skozi navitje, ki se uporablja za spreminjanje orientacije satelita v Zemljini orbiti. V starejši literaturi smo našli poimenovanje magnetni povzročilec navora , ki se nam ne zdi ustrezen. Kaj menite o našem predlogu navorna tuljava ? Vprašanje poslano: 30. 10. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Makroekonomska politika, mikroekonomska politika
Zanima me, ali lahko v ekonomiji namesto pridevnika mikroekonomski in makroekonomski uporabljam mikrogospodarski in makrogospodarski , npr. mikrogospodarska politika in makrogospodarska politika . Ekonomija in gospodarstvo sta v ekonomiji lahko sopomenki, res pa je, da besedo ekonomija pogosteje uporabljamo, ko govorimo o vedi, besedo gospodarstvo pa, ko govorimo o proizvodnji in trgovini z blagom in storitvami. Zato bi bilo bolje govoriti o gospodarski politiki kot pa o ekonomski politiki . Problem nastane pri zvezah s pridevnikom na mikro- in makro- . V eSSKJ sem našel besedi mikroekonomski in makroekonomski , ne pa tudi mikrogospodarski in makrogospodarski . Mikroekonomski se namreč nanaša na mikroekonomijo , makroekonomski pa na makroekonomijo . Če govorimo o gospodarski politiki , bi bilo torej bolje govoriti o mikrogospodarski politiki in makrogospodarski politiki kot pa o mikroekonomski politiki in makroekonomski politiki . Sicer bi morali v besedilih tudi gospodarstvo zamenjevati z ekonomijo (npr. slovenska ekonomija), kar pa je redko. Zato menim, da bi bilo smiselno dopustiti tudi možnost mikrogospodarska politika in makrogospodarska politika . Vprašanje poslano: 15. 6. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mali ragbi
Med olimpijskimi športi je tudi ragbi, ki ga namesto 15 igralcev igra 7 igralcev, pri čemer je igrišče enako veliko, igra pa zelo dinamična. V angleščini se šport imenuje rugby sevens , v nemščini Siebener-Rugby , v španščini rugby 7 ali rugby a siete , v francoščini pa rugby à sept . Kako bi poimenovali ta šport v slovenščini? Ragbi sedmica , kot naj bi govorili igralci? Ragbi sedmih , ker je v ekipi sedem igralcev? Ragbi sedem ? Vprašanje poslano: 1. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Malomarnostno kaznivo dejanje
V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti . V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje , včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje . Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem pomeni. V drugi varianti pa je na novo skovana beseda, ki je morda zelo abstraktna in ni v nobenem slovarju. Kakšno je vaše mnenje? Vprašanje poslano: 27. 11. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Marcescenca
Nedavno sem na slovenskem blogu naletel na termin marcescenca , ki se v slovenski strokovni literaturi oziroma na slovenskih spletiščih pojavlja izredno redko, a je kar pogost v drugih jezikih (angleščina, francoščina). Kaže, da marcescenca (iz lat. marcescere , tj. 'oveneti, uveniti, gniti, segniti') ne obstaja kot samostojen termin v slovenskih spletnih slovarjih. Francoski termin marcescence in angleški termin marcescence označujeta drug pojem (in ne uvelost ), in sicer pojav, ko drevo kasni z abscizijo. Zanima me, ali je termin marcescenca opisan v kakšnem slovenskem (strokovnem) slovarju, ne nujno na spletu, in ali bi dotična beseda lahko bila kandidatka za poslovenjenje.   Vprašanje poslano: 14. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Marketabilno tveganje, nemarketabilno tveganje
Zanima nas, katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma marketable risk in non-marketable risk . V prvem primeru gre za tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, v drugem pa za tveganje, ki ga iz različnih razlogov ni mogoče zavarovati na trgu. V slovenskem prostoru se izraza  uporabljata predvsem v povezavi s poslovanjem SID banke. Opozarjamo, da ang. marketable risk ne označuje istega pojma kot ang. market risk , za katerega je v slovenščini že ustaljen termin tržno tveganje . Že omenjena SID banka in tudi Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) uporabljata izraz marketabilni rizik . Drugi predlogi so še: tržljivo tveganje , prodajljivo tveganje ; tveganje, ki ga je mogoče zavarovati ; prosto zavarovarljivo tveganje . Vprašanje poslano: 4. 6. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Masa, telesna masa
Ali je pri opisu predmeta, ki tehta npr. 0,5 kg, ustrezneje govoriti o njegovi teži ali masi ? Kateri izraz je ustreznejši: telesna teža ali telesna masa ?   Vprašanje poslano 13. 5. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Matrika bistvenosti
Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix . Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na vertikalni osi prikazan ocenjen vpliv na deležnike poslujoče družbe, na horizontalni osi pa vpliv na družbo. V slovenski literaturi sem zasledil dva termina: matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti . Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši ustreznik za materiality matrix . Vprašanje poslano: 20. 10. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mazalno olje
Je za angleški termin lubricating oil ustrezen termin mazivno olje ali mazalno olje ? Gre za olje, ki zmanjšuje trenje med drsnimi ploskvami. SSKJ omenja oba termina, mazivno olje pri pridevniku maziven , mazalno olje pa pri pridevniku mazalen . Kateri termin je torej ustreznejši za strokovno rabo? Vprašanje poslano: 14. 8. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Medčloveška povezljivost
Prosim za nasvet, kako prevesti angleški termin connectivity . Pojavlja se v zvezi physical and human connectivity . Menimo, da mu ustreza slovensko poimenovanje povezljivost . Strinjamo se, da angleškemu terminu physical connectivity , ki označuje prometno in energetsko povezljivost med EU in Zahodnim Balkanom, pa tudi znotraj same regije, ustreza slovenski termin fizična povezljivost . Ne vemo pa, kako poimenovati pojem, ki ga v angleščini označuje human connectivity . Gre za vzpostavljanje povezav med ljudmi (predvsem na področju izobraževanja). Razmišljali smo o ustreznikih povezljivost med ljudmi ali povezljivost ljudi . Nekaterim prevajalcem pa se povezljivost ne zdi primeren ustreznik za connectivity . Predlagajo povezanost in zvezo fizična in medčloveška povezanost . Vprašanje poslano: 21. 3. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mediani čas
Farmacevtsko podjetje želi imeti krajše predavanje o najpogostejših pravopisnih zagatah pri pisanju dokumentov, tabel,  grafov, predstavitev itd. Pri pripravljanju predstavitve sem naletela na medicinski izraz, ki se pogosto rabi v dokumentih in uradnih predstavitvah, in sicer mediana časa do napredovanja bolezni (in tudi) mediani čas do napredovanja bolezni, ki predstavlja povprečni čas, po katerem bolezen spet napreduje, in se lahko izraža v tednih, mesecih, čemur sledi napredovanje bolezni glede na simptomatiko ali glede na opravljene preiskave. Zanima me, katera varianta je ustreznejša? Zanima me tudi, kateri uradni vir naj uporabljam pri slovenjenju medicinskih izrazov, da bo raba najbolj posodobljena in hkrati v skladu s pravili slovenskega jezika. Vprašanje poslano: 12. 10. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Meditativna praksa
Izdelujem zasnovo diplomske naloge, ki bo tematsko povezana z meditacijo. Slednjo bi želela v naslovu imenovati meditativna praksa , pri čemer pa nisem popolnoma prepričana, ali je pridevnik meditativni zares ustrezen. Na portalu Fran je namreč pomen besede meditativen razložen le kot 'premišljujoč, razmišljajoč', nikjer pa ni zavedeno, da se beseda nanaša tudi na meditacijo. Druga možnost poimenovanja bi bila verjetno meditacijska praksa , vendar besede meditacijski sploh ni mogoče najti na Franu, zato prosim za nasvet.   Vprašanje poslano: 25. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mešana resničnost, navzkrižna resničnost
Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin mixed reality , ki označuje združevanje resničnega sveta in virtualnih svetov z namenom ustvarjanja novih okolij, v katerih resnični predmeti soobstajajo z virtualnimi oz. navideznimi v dejanskem času, kar uporabniku ustvarja občutek stvarnega okolja. Prav tako me zanima ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin cross-reality , ki označuje programsko in strojno opremo, ki prek virtualnega sveta omogoča spremembe v resničnem svetu, npr. s proženjem stikal na daljavo. Pojma sta sicer povezana s pojmoma, ki ju v slovenščini poimenujeta obogatena resničnost in navidezna resničnost. Vprašanje poslano: 19. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Metabolični sindrom
Biokemija se v veliki meri ukvarja s presnovo molekul v organizmu. Sopomenka za presnovo je metabolizem . Pri tem poznamo procese sinteze molekul ( anabolizem ) in procese razgradnje molekul ( katabolizem ). Problem nastane, ko iz strokovnih in že povsem uveljavljenih izrazov tvorimo izpeljanke. Tako na primer presnovni sindrom (bolezen) nekateri poimenujemo metabolni sindrom , drugi metabolični sindrom . V biotehnologiji poznamo tudi metabol(ič)no inženirstvo . Reakcije pretvorbe so lahko katabolne ( katabolične ) ali anabolne ( anabolične ). Mogoče so krajše oblike nastale iz angleških izrazov ( metabolic , anabolic , catabolic ), a so se že zelo uveljavile, po drugi strani pa pri besedi s podobno končnico – alcoholic – ne bi nikoli pomislili na besedno zvezo alkoholična pijača . Vprašanje poslano: 10. 5. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mikrodokazilo
Zanima me, ali je termin mikrokvalifikacija primeren ustreznik za angleški termin micro-credential , ki na področju izobraževanja označuje dokazilo o uspešno opravljenem krajšem izobraževanju. Poleg ustreznika mikrokvalifikacija se v slovenščini pojavljajo še ustrezniki mikropotrdilo , mikrodokazilo , mikropoverilnica , potrdilo o pridobljeni kompetenci , potrdilo o učnem izidu in potrdilo o kompetenci . Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Minimalistični tek, bosi tek
Kako ustrezno poimenovati tek v različni vrsti obutve oz. brez nje. Ali lahko teku v minimalistični obutvi rečemo minimalistični tek  (ang. minimalist running )? In kako je primerno poimenovati tek, ko tečemo bosi? Ali bos tek ali tek bos ali bosonogi tek (ang. barefoot running )? Vprašanje poslano: 22. 10. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mladodobnik
V Zvezi slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (Zveza SVS) se ukvarjamo z vozili, ki so starejša od 30 let. V drugih državah jih imenujejo Oldtimer (Nemčija), historic vehicle (Velika Britanija, ZDA) in vintage vehicle (kar označuje še starejša vozila), auto d'epoca (Italija), voiture d'epoque (Francija), povjesno vozilo (Hrvaška), starovremeno vozilo (Srbija). V Sloveniji smo taka vozila že pred leti poimenovali starodobnik . Zdaj iščemo slovensko poimenovanje tudi za vozila starosti od 20 do 30 let. V tujini jih poimenujejo Youngtimer (predvsem v Nemčiji, drugod še ne). Imamo torej sodobnike (vozila, stara do približno 15 let) in starodobnike (vozila, stara nad 30 let). Vmes pa nam manjka primerno poimenovanje za vozila, stara od 20 do 30 let. Predlogi so: mladodobnik , mlajšedobnik , predstarodobnik , bodoči starodobnik . Kaj nam lahko svetujete? Vprašanje poslano: 24. 3. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Množično financiranje
Kako bi v slovenščino prevedli izraz crowdfunding ? Na nas se je obrnila skupina strokovnjakov, ki s pomočjo ameriških kolegov začenja s pripravami za spremembo zakonodaje na področju crowdfundinga. Izraz crowdfunding označuje kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev za projekte posameznikov ali organizacij. Vprašanje poslano: 17. 7. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Množično zunanje izvajanje
Kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu crowdsourcing ? Gre za iskanje zunanjih izvajalcev, ki bi rešili težavo oz. opravili neko delo z odprtim pozivom nedefinirani množici ljudi. Za crowdsourcing se v slovenščini pojavlja več slovenskih ustreznikov: množicanje , množičenje , množično izvajanje , množično zunanje izvajanje , moč množic . Vprašanje poslano: 30. 7. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mojstrska delavnica
Na AGRFT bo v juniju potekal filmski festival, na katerem bo tudi dogodek z znanim tujim igralcem. To se v angleščini imenuje master class . Gre za pogovor z vidnim strokovnjakom ob navzočnosti zainteresirane javnosti, ki je načeloma širša v primerjavi s publiko pri okrogli mizi. V slovenščini so bila v preteklosti v gledališki umetnosti že uporabljena poimenovanja učna ura in mojstrski tečaj , ki pa je bolj označeval kakovostno delavnico pod vodstvom priznanega strokovnjaka. Sedaj uporabljamo strokovni pogovor. Kateri slovenski termin bi bil najprimernejši? Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Monitoring
Prosim za mnenje o terminu monitoring na področju urejanja prostora, ki naj bi ga nadomestili s slovenskim ustreznikom spremljanje stanja , kar pa po mnenju strokovnjakov nikakor ni ustrezno. Monitoring bi bil lahko v tem razmerju kvečjemu nadpomenka. Monitoring je uporabljen v Zakonu o varstvu okolja , v katerem je tudi zveza spremljanje stanja , vendar označuje drug pojem. V 12. točki 3. člena je monitoring opredeljen kot »spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki«. Predlagano je bilo, da bi v podzakonskem predpisu zaradi boljše jezikovne kakovosti ob prvi omembi pustili termin iz zakona, torej monitoring , nato pa bi v nadaljnjem besedilu uporabili ustrezni slovenski izraz spremljanje . To je napačno tudi po mnenju pravnikov, in sicer zaradi hierarhije pravnih aktov, ki predvideva, da se v vseh predpisih, vezanih na določen zakon, uporablja terminologija iz tega zakona. Vprašanje poslano: 4. 2. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Možganski trust
Kako bi prevedli angleško besedno zvezo think tank ? Za angleški termin se v slovenščini pojavljajo naslednje poimenovalne rešitve: »think tank«, možganski trust (najpogostejša zveza), skupina za razmislek (Evroterm), možganski center, mislišče, miselni tank, valilnica idej. Ali je termin možganski trust zadosti ustaljena poimenovalna rešitev? Vprašanje poslano:  14. 3. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Mreženje
S katero slovensko sopomenko bi lahko nadomestili poimenovanje mreženje , ki je prevod angleškega poimenovanja networking ? Mreženje označuje povezovanje ljudi, ki je za njih koristno. Gre za spretnost, ki posameznikom omogoča, da hitreje in lažje dosežejo različne cilje, npr. dobijo zaposlitev. Vprašanje poslano: 23. 3. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nacionalno vozlišče
Pripravljamo sporazum o sodelovanju z Evropsko komisijo v Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI), kjer omenjajo tudi angleški termin national hub , ki bo skrbel za organizacijo, sprejemal odločitve na nacionalni ravni, skrbel za vire financiranja, povezavo z evropsko ravnjo ipd. Kateri slovenski termin bi bil najbolj ustrezen? Odločamo se med nacionalnim žariščem , nacionalnim vozliščem in nacionalno mrežo . Vprašanje poslano 11. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Na dostopu temelječa potrošnja
Na Terminologišču že obstaja slovenski ustreznik za ang. sharing economy ( ekonomija delitve ) ter za ang. collaborative consumption ( sodelovalna potrošnja ). V sklopu teh poimenovanj se pojavlja še ang. access-based consumption oziroma access-based services , kjer gre za potrošnjo oziroma storitve na dostop, ki jih je mogoče tržno posredovati, vendar ne pride do prenosa lastništva. Vprašanje poslano: 9. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nadzorovana raba protimikrobnih zdravil
V angleški strokovni literaturi se v zadnjih dveh desetletjih vse pogosteje uporablja tudi termin antimicrobial stewardship , ki je zamenjal prejšnji termin antibiotic policy. Antibiotiki so učinkovine, ki delujejo samo proti bakterijam, protimikrobne učinkovine pa so širši pojem in vključujejo tako učinkovine, ki delujejo na bakterije kot tudi učinkovine, ki delujejo na viruse, glive in parazite. Zaradi naraščajoče odpornosti predvsem bakterij in pomanjkanja novih učinkovin so države sprejele programe, kako izboljšati rabo protimikrobnih učinkovin (predvsem antibiotikov), da bi še lahko obdržali učinkovitost starih učinkovin, zato smo doslej uporabljali slovenski ustreznik nadzorovana raba antibiotikov. Prosimo za mnenje o ustreznosti termina. Vprašanje poslano: 13. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nakupovalno trženje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing , ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru. Vprašanje poslano: 3. 6. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Naravni sovražnik
V biologiji je za plenilce in parazite, ki živijo na račun drugih organizmov, uveljavljen termin naravni sovražnik . V angleškem jeziku se za obravnavani pojem pojavljajo termini natural enemy , biological control in biocontrol . Ker se mi izraz naravni sovražnik z biološkega vidika ne zdi najbolj primeren, iščem drugo ustrezno knjižno slovensko poimenovanje. V mislih sem imel besedno zvezo naravni regulator , vendar nisem prepričan, ali je beseda regulator knjižna slovenska. Poleg tega naj bi imel glagol regulirati bolj pomen nadzora nad delovanjem nekoga ali nečesa. Druga možnost je besedna zveza naravna kontrola . Beseda kontrola naj bi pomenila usmerjanje ali omejevanje nekoga ali nečesa, zato se mi zdi primerna, vendar tudi tu ne vem, če je beseda kontrola knjižna slovenska. Tretja možnost je besedna zveza naravni nasprotnik . Beseda nasprotnik je sicer knjižna slovenska, ampak se mi izraz ne zdi najbolj posrečen. Nasprotnika se na primer borita za isti cilj, v primeru plenilca in plena pa plenilec napade plen in ga s tem ovira – verjetno v tem primeru ne gre za nasprotovanje. Vprašanje poslano: 6. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Narodni kolek
Pišem zgodovinski članek o narodnih kolkih in presenetljivo v nobenem slovarju na Franu ne najdem tega termina; želel sem namreč sintagmo etimološko razložiti, pa najdem razlago samo za kolek . Kako je to mogoče, saj je velikokrat uporabljena v literaturi? Vprašanje poslano: 23. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nasilna radikalizacija
Prosim vas za mnenje o primernosti termina nasilni ekstremizem za angl. violent radicalisation , ki označuje proces privzemanja ekstremističnega vrednostnega sistema z namenom pospeševanja ideološko osnovanega nasilja za dosego političnih, verskih in socialnih ciljev ter sprememb.  Zdi se nam, da je termin v izvirnem jeziku dvoumen, sprašujemo vas, ali si je smiselno prizadevati za jasnejše poimenovanje (čeprav na račun gospodarnosti), saj bi nasilen lahko pomenilo tudi, da se nekoga prisili, naj se radikalizira? Vprašanje poslano 21. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Naskok
Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad ? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti. Vprašanje poslano 21. 10. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nastil
V sodobni strokovni literaturi s področja živinoreje se pojavljata dve varianti termina, ki označuje 'material, na katerem bivajo živali, ki so uhlevljene na polnih tleh', in sicer nastil in nastilj . Katera oblika je ustreznejša?   Vprašanje poslano 17. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nasvetovanje
V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je pod številko 28 termin nasvetovanje z definicijo, ki se glasi '/e/nkratna ali večkratna krajša pomoč posamezniku, ki poleg dajanja ali posredovanja informacije in podatkov vključuje tudi razlago in/ali ustrezna pojasnila, s katerimi pomagamo osebi, da reši svoj problem', in angleškim ustreznikom advice . Zanima me, ali je termin nasvetovanje jezikovno ustrezen. V SSKJ je sicer razložen glagol nasvetovati , a je njegova raba v praksi zelo redka. Vprašanje poslano: 31. 5. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Naušniki
V stroki varnosti in zdravja pri delu že od leta 1971 imenujemo osebno varovalno (ne zaščitno) opremo za varovanje pred hrupom naušniki . Osebna varovalna oprema (OVO) – naušniki in čepi so namenjeni preprečevanju škodljivih učinkov hrupa na delovnem mestu ter v okolju, kjer se hrup pojavlja. Naušniki in čepi morajo toliko dušiti raven hrupa, da ustrezne ravni hrupa, ki jih zazna uporabnik, v nobenih okoliščinah ne presegajo dnevne ravni izpostavljenosti, kot jih določa Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ul. RS, št. 17/06, 18/06 – popr., 43/11). Že pred mnogimi leti smo se člani komisije za pripravo standarda SIST/TC OVP in strokovnjaki varnosti in zdravja pri delu, ki se ukvarjamo s hrupom, sporazumeli, da se v razmerah, kjer je raven hrupa visoka, za osebno varovalno opremo (OVO) uporabljajo naušniki ter čepi , nikakor pa ne glušniki . Vsa leta sem študentom pri predavanjih, poslušalcem na posvetih, v gradivih, knjigah predstavljal kot osebno varovalno opremo, ki varuje uporabnika pri delu, pred previsokimi ravnmi hrupa, naušnike . Posledice neuporabe naušnikov ob dolgotrajni izpostavljenosti privede do kronične poškodbe, degeneracije in odmrtja čutnic slušnega organa, ter do trajne okvare slušnega organa. Delavci ne uporabljajo glušnikov , da bi bili pri delu »gluhi«, temveč naušnike , da ne bi zaradi hrupa oglušeli. Menim, da bi morali v SSKJ pri geslu naušnik dodati še definicijo s področja osebne varovalne opreme. Zanima me vaše mnenje. Vprašanje poslano: 16. 12. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Naval na banke
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin bank run ? Gre za množični dvig bančnih vlog zaradi negotovih razmer na trgu, ki povzroči, da banka ostane (skoraj) brez gotovine. V slovenščini se v ekonomski literaturi uporablja naval na banke . Vsi drugi termini so opisni, metaforični izraz ( naval ) se lahko potencialno razume celo kot nekaj, kar je nastalo zaradi nečesa pozitivnega (npr. ugodnih obrestnih mer za posojila) in potem zaradi tega povzročilo »naval«, ki ima v sebi tudi pomensko sestavino nečesa slabega. Vprašanje poslano:  17. 9. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Navigacijska sled
Zanima me, ali obstaja slovenski izraz za ang. termin breadcrumbs , ki označuje prikaz hierarhične strukture spletne strani, ki uporabniku omogoča, da ugotovi, na katerem nivoju v hierarhiji se nahaja, in da s klikom preklopi na drug nivo v strukturi spletne strani; za primer gl. sliko na tej povezavi . Dobesedni prevod (krušne) drobtine v slovenščini deluje zelo nenaravno. Katero poimenovanje predlagate?   Vprašanje poslano: 11. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Navpični pomik, vodoravni pomik
Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega izraza za angleška izraza rise in run , ki se uporabljata v formuli rise/run , s katero se izračuna naklon kot količnik med dvigom in vodoravnim pomikom. Iščem pa slovenski ustreznik v primeru stopnice, kjer rise predstavlja višino in run globino stopnice, ter pri uporabi strešnih konstrukcij, kjer rise pomeni višinsko razliko med slemenom in kapno lego, ter run vodoravno razdaljo med slemenom in zunanjim robom kapne lege. Celoto lahko sicer prevedemo kot naklon ali nagib , vendar moram v dani situaciji v besedilu uporabljati ustreznike za run in rise . Vprašanje poslano: 29. 10. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Navzkrižno plastnati peščenjak
Pri prevajanju strokovnega besedila nisem zasledil slovenskega ustreznika za angl. cross-bedded sandstone . V hrvaščini obstaja poševno naloženi peščenjak , vendar menim, da poimenovanje ne ustreza, ker ne pojasni, da je peščenjak lahko naložen tudi v različne smeri, odvisno od sloja. Ali bi lahko uporabil slovenski ustreznik navzkrižno slojevit peščenjak ? Tako bi pojasnil, da je kamen nastal iz peska, ki ga je prineslo plimovanje v estuarju, njegovo odlaganje pa je oblikovalo majhne premikajoče se sipine. Med odlaganjem se je raven morja dvignila in ustvarila nov sloj sipin, tako da so sipine naložene nad drugo (agradacija) in je nastal sestavljen peščeni greben. Vprašanje poslano: 4. 9. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Na zgodbah temelječa metodologija
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin story-based methodology , ki na področju poučevanja tujih jezikov označuje metodo poučevanja, pri kateri se tuji jezik usvaja preko učiteljevega pripovedovanja zgodb, pri čemer učenčevo razumevanje zgodbe temelji na predznanju in se opira na kontekst, slike ter geste pripovedovalca. Za obravnavani angleški termin sem zasledila naslednje slovenske ustreznike: na zgodbah temelječa metodologija , na zgodbah temelječ pristop k poučevanju , zgodbena metodologija poučevanja , metoda poučevanja z zgodbo , narativna metoda , metoda pripovedovanja in poučevanje s pripovedovanjem . Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 30. 5. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nečisto intoniranje
Glasbeniki često uporabljamo izraza fuš in fušati , ki sta v SSKJ razložena: fuš nižje pog. 'opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti' in fušati nižje pog. 1. 'opravljati navadno obrtniška dela brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti'; 2. 'peti, igrati napačne tone'. Glasbeniki namesto izraza nečista intonacija , ki je nepraktičen in se zato, razen pri glasbenih kritikih in literatih, sploh ne uporablja, že uporabljamo izraz fauš (iz nem. falsch ). Fušati pa je medtem razvil pomen 'igrati napačne note'. Potrebujemo torej termin za napačno intoniranje. Uporabljamo npr. "ti si fauš", "igraš fauš", "ali sem kaj fauš", ki pa ga še ni v SSKJ. Radi bi uporabljali nevtralen slovenski izraz. Kaj predlagate za rešitev zagate? Vprašanje poslano 12. 5. 2015.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nečuječnost
Pri pisanju članka o čuječnosti , ki označuje zavestno usmerjanje pozornosti na zunanje in notranje dogodke brez presojanja (angl. mindfulness ), se soočam s težavo, ko želim prevesti besedi mindless in mindlessness . V slovenščini zaenkrat še ni poenotenega prevoda. Sprašujem, ali bi bilo ustrezno uporabiti besedo brezglavost , morda nečuječnost , nepozornost ipd.?   Vprašanje poslano: 3. 10. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Negotovost zaposlitve
Zanima me ustrezen prevod termina job insecurity . Ta se namreč vsebinsko razlikuje od employment insecurity . Employment security se nanaša na verjetnost, da bo oseba imela zaposlitev (čeprav ne nujno pri istem delodajalcu), medtem ko se job security nanaša na verjetnost, da bo oseba ohranila službo pri specifičnem delodajalcu. Kakšen bi bil ustrezen slovenski prevod? Varnost službe ali varnost delovnega mesta nasproti zaposlitveni varnosti? Vprašanje poslano: 8. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Neionizirajoče sevanje
Zanima me, kaj je pravilneje: neionizirajoče sevanje ali neionizirno sevanje . Termina označujeta elektromagnetno sevanje, ki nima dovolj energije za ustvarjanje ionov, ko teče skozi snov (povzeto po diplomskem delu B. Marković Analiza sončnih modulov s termovizijsko kamero 2012, str. 31). Stroka uporablja oba termina, vendar eni zagovarjajo prvega, drugi pa drugega.   Vprašanje poslano: 7. 12. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nekontinuirano besedilo
Za angleški termin non-continuous text (nem. diskontinuerliche Text ), ki označuje besedilo, kot je npr. preglednica, grafikon, obrazec, sem našla izraz ponazorilo . Ali je to ustrezen izraz? Vprašanje poslano: 12. 8. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nenaklonjenost izgubi
Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin l oss aversion s področja psihologije. Termin označuje tendenco, da se oseba raje izogne izgubi v vrednosti X, kot da pridobi v vrednosti X, tj. raje ne izgubi 5 evrov, kot da najde 5 evrov. Vprašanje poslano: 3. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Neunijski
EU pri svojem delovanju ločuje med zadevami, ki so lastne Uniji oz. so v njeni pristojnosti, in zadevami, ki so zunaj Unije oz. so v pristojnosti držav nečlanic, npr. Union/non-Union residents , Union/non-Union goods , Union/non-Union waters , (European) Union law . Izraz Union lahko prevedemo na dva načina: z desnim ali levim prilastkom, npr.  blago Unije ali unijsko blago . Težava pa nastane pri n on-Union . Ali bi bila glede na uveljavljenost pridevnika unijski (npr. unijska prednostna pravica ( Zakon o industrijski lastnini )) v slovenščini dopustna tudi uporaba pridevnika neunijsk i ? Vprašanje poslano: 17. 7. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nevadbena termogeneza
Zanima me, kako naj poslovenim angleško kratico NEAT ( non-exercise activity thermogenesis ), ki označuje energijo, ki jo človek porabi pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. hišna opravila, hoja po stanovanju itd. Gre torej za energijo, ki jo posameznik porabi brez ukvarjanja z načrtovano telesno aktivnostjo. Kateri slovenski ustreznik predlagate? Vprašanje poslano: 6. 8. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Newtonska tekočina, nenewtonska tekočina
Spopadam se z naslednjo težavo: v različnih gradivih se kot sestavini termina pojavljata dva pridevnika, in sicer newtonska tekočina in Newtonova tekočina oziroma nenewtonska tekočina in Nenewtonova tekočina . Newtonova tekočina oz. newtonska tekočina je termin s področja fizike in označuje tekočino, katere viskoznost ni odvisna od strižnih lastnosti. Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši. Vprašanje poslano: 18. 4. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nezadovoljene potrebe
Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin unmet needs , s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov , nesrečane potrebe , spregledane potrebe , prezrte potrebe . Kateri termin bi bil po vašem mnenju najprimernejši? Vprašanje poslano: 28. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ničenergijska hiša
V strokovni literaturi se skoraj enakovredno pojavljajo kar tri različice zapisovanja termina, ki označuje hišo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki porabi tako malo energije, da se lahko potrebe po njej pokrije iz obnovljivih virov, in sicer ničenergijska hiša , nič energijska hiša in nič-energijska hiša . V knjižnici, v kateri sem zaposlena, imamo v obdelavi vedno več knjig na to temo. Pri dodeljevanju predmetnih oznak v sistemu COBISS bi se želeli poenotiti in enoznačno zapisovati ta termin. Katero različico predlagate? Vprašanje poslano: 16. 5. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nosečniški rak
Za potrebe naslova doktorske disertacije s področja medicine iščem slovenski ustreznik za angleški termin pregnancy-associated cancer , ki označuje raka, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej in z njo ni neposredno vzročno povezan. Predlagala sem zvezo z nosečnostjo povezan rak , ki pa jo je komisija zavrnila. Prosila bi vas za pomoč pri iskanju primernega slovenskega termina. Vprašanje poslano: 25. 9. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Notranje naročilo
Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim namesto citatne oblike naročilo in house , ki označuje vrsto naročanja, pri katerem lahko javna ustanova pod zakonsko določenimi pogoji naroči blago ali storitev pri notranjem ponudniku, tako da ji ni treba iskati ponudnika na trgu in da ji ni treba upoštevati pravil javnega naročanja. Vprašanje poslano: 23. 5. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Novičnik
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin newsletter , ki označuje publikacijo, v kateri podjetje ali druga organizacija objavlja notranje novice in novice, vezane na določeno strokovno področje. Tovrstna publikacija, ki navadno v elektronski obliki izhaja periodično in na katero se je navadno potrebno naročiti, je namenjena seznanjanju ožjih zainteresiranih skupin z novostmi na določenem področju. V različnih virih se pojavljajo različni slovenski ustrezniki, npr. glasilo , novice , novičnik , e-novice , e-novičke , bilten . Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši? Kako je z veliko začetnico, če gre za naslov publikacije, ki prinaša sprotne novice o poteku določenega projekta?  Ali je prav npr. E-novice projekta X ali e-novice projekta X ? Kako je z veliko začetnico, če so tovrstne novice oštevilčene? Ali je prav 3. E-novice projekta X ali 3. e-novice projekta X ? Vprašanje poslano: 27. 6. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Novinarska konferenca
Zanima me, kakšno je razmerje med terminoma tiskovna konferenca in novinarska konferenca . Ali je novinarska konferenca zgolj sestanek novinarjev ali pa gre za sinonim za tiskovno konferenco , ki označuje konferenco, ki jo skliče npr. predstavnik oblasti in odgovarja na vprašanja novinarjev? Po mojem mnenju je novinarska konferenca širši pojem od tiskovne konference , saj se je udeležujejo novinarji različnih medijev in ne le tiskanih. Vprašanje poslano: 6. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Nutricevtik
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nutraceutical oz. nutriceutical . Na spletu se pogosteje pojavlja oblika nutraceutical . Termin označuje snov, ki ima pozitivne učinke na zdravje in preprečuje ali zdravi bolezni. Našla sem potrditve za dve slovenski poimenovanji, in sicer nutracevtik in nutricevtik . Katero poimenovanje naj uporabim? Vprašanje poslano: 4. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Občasna razstava
Na vas se obračam s problemom oz. vas prosim za nasvet. Zdi se, da slovenski muzealci izmenično uporabljajo besedni zvezi občasna razstava in začasna razstava za razstavo, ki traja omejeno časovno obdobje. Pridevnik občasen je v SSKJ2 razložen kot 'ki nastopa, se pojavlja, deluje v časovnih presledkih, navadno nedoločenih', začasen pa kot 'ki je, obstaja, se pojavlja krajše obdobje'. Upoštevajoč samo slovarsko razlago gre torej za začasne razstave . Hkrati pa slovarski sestavek v SSKJ2 v okviru iztočnice občasen vsebuje tudi zgled prirejati občasne razstave , kar razumem kot prirejanje razstav v ponavljajočih se časovnih obdobjih, ne nanaša pa se na trajanje razstave. Na spletnih straneh naših muzejev pa prevladuje termin občasna razstava . Pomenski problem, ki se pojavlja tu, se s prevajanjem v angleščino še stopnjuje: občasna razstava tako postane recurring exhibition , začasna razstava pa temporary exhibition . Moje vprašanje je: ali naj začnem popravljati napačno rabo, torej termin občasna razstava v termin začasna razstava oz. ali je raba termina občasna razstava sploh napačna raba. Vprašanje poslano: 10. 5. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oblikovalsko razmišljanje
Že nekaj časa se pri delu srečujem z angleškim terminom design thinking , ki na področju podjetništva označuje pristop k reševanju problemov, npr. pri razvoju novih izdelkov in storitev, ki se osredotoča na končnega uporabnika, inovativne in celostne rešitve, uporablja spoznanja z različnih področij in spodbuja preizkušanje idej v praksi (gl. zapis Snovalsko razmišljanje na spletni stran Psihologija dela). Vsakič, ko v objavo prejmem najavo dogodka oz. izobraževanja, povezanega s tem pristopom, se srečujem z dilemo, kako ga ustrezno poimenovati v slovenščini. V slovenskih besedilih sem zasledil dva termina, in sicer inovacijski pristop in dizajnerski pristop . Kateri termin mi svetujete? Vprašanje poslano: 8. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Obnašanje živali
Kateri termin s področja etologije (veda, ki preučuje vrstam specifično obnašanje) je ustreznejši: vedenje (živali) ali obnašanje (živali) – za pojem 'gibanje ali drža telesa kot tudi od zunaj ugotovljivi učinki kontrakcij mišic (menjava barve, oglašanje, vonji)' (Ivan Štuhec, Etologija domačih živali, 1997, str. 9)? Ali je obnašanje iz hrvaščine prevzet izraz in zato neustrezen? Vprašanje poslano: 6. 9. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Obrnjeno učenje
Nedavno sem naletela na poimenovanje obrnjeno učenje , ki ustreza angleškemu terminu flipped learning . Termin označuje metodo poučevanja, katere bistvo je, da se učenci seznanijo z neko novo učno snovjo doma, npr. z videoposnetkom, ki ga je učitelj vnaprej posnel, v šoli pa skupaj z učiteljem delajo tisto, kar sicer delajo doma, tj. rešujejo naloge in vadijo. Kljub temu da se slovensko poimenovanje obrnjeno učenje relativno pogosto pojavlja, se mi ne zdi primerno. Zanima me vaše mnenje o tem slovenskem poimenovanju. Vprašanje poslano: 28. 8. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Obveznost skladnosti
V prevodih evropskih predpisov zelo pogosto srečujem angleška izraza compliance obligation in compliance with obligation . Izraza se prevajata in uporabljata različno. Za angleško besedo compliance pri nas uporabljamo: izpolnjevanje , izpolnitev , skladnost , spoštovanje , upoštevanje . Ali so vse te besede sinonimi in ali se pravilno uporabljajo? Ali je beseda skladnost primerna za uporabo v teh izrazih in besednih zvezah? Navajam nekaj primerov iz prevodnih besedil: in compliance with (the EU) obligation = v skladu z obveznostjo (EU), compliance with the obligation (to declare) = izpolnjevanje obveznosti (prijave), compliance with the obligation (to state reasons) = spoštovanje obveznosti (obrazložitve) itd. Osnutek prevoda Standarda ISO 14001:2015 vsebuje naslednji prevod: compliance obligations = obveznost glede skladnosti . Vprašanje poslano: 24. 2. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oddaljeni napad, bližnji napad
V slovenščino prevajam priljubljeno igro Dungeons and Dragons oziroma Temnice in zmaji , kakor se je uveljavilo v slovenščini. Igra deli napade na dve vrsti, in sicer na ranged attack (napad z daljšim dometom) in melee attack (napad, ki se ga lahko uporabi le tik ob nasprotniku). Iščem najprimernejše poimenovanje za oba napada, še posebej imam težavo z melee attack , saj melee izvorno pomeni le 'pretep'. Razmišljam o poimenovanjih napad na blizu/napad na daleč , bližnji napad/daljni napad , morda bližnjesežni ali daljnosežni napad . Kaj menite? Vprašanje poslano: 13. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Odgovorno državljanstvo
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin responsible citizenship , ki označuje delovanje posameznika na osnovi zavedanja o državljanskih pravicah in dolžnostih, ki se nanašajo na različna družbena, okoljska in ekonomska vprašanja. V rabi se pojavlja slovenski ustreznik odgovorno državljanstvo , ki pa je po mojem mnenju pomensko preozek. Ali imamo v slovenskem jeziku še kakšno drugo primerljivo kratko besedno zvezo, ki bi ustrezneje označevala obravnavani pojem? Vprašanje poslano: 24. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Odpornost
Termin resilience označuje način soočenja in prilagoditev posameznika ali sistema na negativne preizkušnje ali stres, zlasti bolezen, grožnje, naravne nesreče, izgubo varnosti, položaja, pri čemer se lahko posameznik ali sistem po koncu preizkušnje celo okrepi. Resilience se pojavlja v več mednarodnih dokumentih, zlasti v povezavi z napovedanim načrtom okrevanja po covidu-19. V uradnih prevodih in dostopnih komentarjih se prevaja kot odpornost , vzdržljivost , prožnost . Zdi se mi, da bi bilo v slovenščini najprimernejše poimenovanje trdoživost , saj vse druge besede po mojem mnenju ne ustrezajo v celoti razlagam, ki so na voljo v angleških slovarjih. Vprašanje poslano: 28. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Odprto inoviranje storitev
Zanima me, ali je smiselno za angl. open service innovation uporabiti slovenski ustreznik inovativna odprta storitev . Pojem označuje ciljno usmerjeno izmenjavo znanja med podjetjem in strankami za pospeševanje inovacij v podjetju, hkrati pa tak način omogoča razširitev trgov za zunanjo uporabo inovacij. Vprašanje poslano: 5. 2. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Odškodbeni način
V obvezni službeni literaturi sem našel besedno zvezo odškodbeni način , ki je v Slovarju zavarovalnih izrazov na strani Slovenskega zavarovalnega združenja definirana kot 'način, kako se določena škoda na premoženju, ki je predmet zavarovalnega primera, obračunava, v odvisnosti od načina zavarovanja, kot je zavarovanje na dejansko vrednost, zavarovanje na novo vrednost, na prvi riziko ipd.' Na slovarskem portalu Fran najdem oškodbo le v zgodovinskih slovarjih. Ali obstaja kako drugo enakovredno slovensko poimenovanje, ki ne bi bilo zastarelo? Vprašanje poslano: 13. 4. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oglaševanje od ust do ust
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin word-of-mouth marketing , ki označuje način oglaševanja, pri katerem potrošnik v vsakodnevni komunikaciji med ljudmi razširja svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko. Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 25. 4. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Okrajšavi kadm. in vadm.
Okrajšave podčastniških činov v Slovenski vojski so npr. vvod. ( višji vodnik ), švod. ( štabni vodnik ), všvod. ( višji štabni vodnik ), prap. ( praporščak ), vprap. ( višji praporščak ), okrajšave mornariških častniških činov pa so npr. pork. ( poročnik korvete ), porf. ( poročnik fregate ), porbl. ( poročnik bojne ladje ), kapk. ( kapitan korvete ), kapf. ( kapitan fregate ), kapbl. ( kapitan bojne ladje ). Za admirala je že določena okrajšava adm. Ali sta za kontraadmirala in viceadmirala ustrezni okrajšavi kadm. in vadm. ? Vprašanje poslano: 4. 7. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Okrasna gizdavka
V Sloveniji se za vrsto želv Trachemys scripta , v katero sodita podvrsti rdečevratka in rumenovratka , uporablja ime popisana sklednica . Ime se uporablja tudi v uradnih dokumentih državnih inštitucij. Eden zadnjih primerov so Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica ( Trachemys scripta ) , ki jih je Zavod RS za varstvo narave pripravil marca 2018. Ker gre za terminološko popolnoma napačno uporabo rodovnega imena Trachemys , v praksi velikokrat prihaja do nejasnosti in zmede. Na to nakazuje na primer dejstvo, da ljudje zaradi sestavine sklednica v slovenskem imenu sklepajo, da se lahko popisana sklednica ( Trachemys scripta ) križa z močvirsko sklednico ( Emys orbicularis ). V naravi se rodova Emys in Trachemys s svojimi predstavniki pojavljata na različnih kontinentih in med njima ni znanega križanja. V Herpetološkem društvu za odpravo neskladja predlagamo, da se za rod Trachemys uporablja ime gizdave želve , ki se je v preteklosti že uporabljalo, za vrsto Trachemys scripta pa ime okrasna gizdavka . Podvrsti Trachemys scripta scripta in Trachemys scripta elegans naj obdržita svoji že splošno uveljavljeni  imeni, torej rumenovratka in rdečevratka . Omenjen predlog za uveljavitev poenotenega imena bomo objavili v strokovnem biltenu. Vprašanje poslano: 16. 6. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oksorazgradljiva plastika
Sem v dvomih glede prevodnih ustreznic angleških izrazov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics . Je pravilen zapis okso-razgradljiva plastika ali oksorazgradljiva plastika ? Oksobiorazgradljiva plastika ali okso-biorazgradljiva plastika ? Gre za plastiko, ki ji dodajo aditive, ki pod vplivom toplote ali UV-svetlobe povzročijo oksidacijo, posledica tega pa je razgradnja plastičnega materiala v mikrodelce. V slovenskih spletnih virih pri pridevniški sestavini termina prevladuje zapis okso-razgradljiv , ki pa po mojem mnenju ni pravilen. V tem primeru bi namreč vezaj pomensko nadomeščal veznik in, kar vsebinsko tu ni smiselno. Pri zapisu okso-biorazgradljiv pa je vezaj morda smiseln, saj naj bi okso-biorazgradnja vključevala dva procesa, namreč oksorazgradnjo in biološko razgradnjo (oz. biorazgradnjo ). Vprašanje poslano: 28. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Okvir
Zanima me, kako se pravilno sklanja termin okvir s področja živinoreje. Je pravilno govoriti o živalih velikega okvira ali o živalih velikega okvirja ? Termin okvir se na področju živinoreje sicer uporablja za opis zunanjosti živali (npr. pri cikastem govedu se upoštevajo naslednje lastnosti: višina vihra, višina križa, dolžina telesa, širina prsi, globina prsi, širina križa in obseg prsi, gl. članek M. Simčič, M. Štepca, B. Logar in K. Potočnika Analiza lastnosti zunanjosti pri plemenskih bikih cikastega goveda , Acta agriculturae Slovenica, 2015, 102–112; gl. tudi besedilo P. Plesničar Ocenjevanje prvesnic ). Vprašanje poslano: 15. 11. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Olajševanje
Zanima me, kaj pomeni termin facilitiranje oz. kaj lahko pričakujem od osebe, ki se s tem ukvarja. Prijavila sem se namreč na delavnico, ki jo izvaja oseba, ki se ukvarja s facilitiranjem in coachingom , in ne vem, kaj lahko pričakujem.   Vprašanje poslano: 7. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oljka, oljčno olje
Za plod oljke se pojavljata izraza oliva in oljka in za olje iz teh plodov izraza olivno olje in oljčno olje . Katera izraza sta ustreznejša za strokovno rabo? Vprašanje poslano: 14. 10. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Omejevanje socialnih stikov
Zanima nas, kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin social distancing , ki označuje celoto ukrepov, ki jih sprejmejo pristojne osebe, da se ustavi oz. upočasni širjenje močno nalezljive bolezni. Pogovarjali smo se o različnih slovenskih poimenovanjih – razstikanju , socialnem distanciranju , družbenem oddaljevanju, omejevanju socialnih stikov in omejevanju družbenih stikov . Vprašanje poslano: 16. 3. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Omogočitelj
Pri prevajanju, predvsem iz angleščine, imamo nemalokrat težave pri tvorjenju samostalnikov in jih v besedilu pogosto prevedemo opisno z glagolsko obliko. Za angleški enabler ('kdor ali kar omogoči, da se nekaj zgodi') imamo v Evrotermu 4 različne opisne ustreznice (kdor zagotavlja možnost; kdor omogoča (kaj); kar da možnost; ki omogoča). V neki magistrski nalogi sem našla prevod omogočitelj ('nekaj (oseba, oprema, zgradba, sistem, orodje, stroji, naprave, osnovno sredstvo ali drugi vir), ki se uporablja za izvedbo aktivnosti'). Zanima me predvsem, koliko so take nove besede oz. neologizmi dopustni s stališča slovenskih oblikoslovnih pravil.  Ali je s stališča jezikovne stroke bolje, da v takih primerih prevajamo opisno, ali poiščemo obstoječi izraz in mu 'pripnemo' nov pomen ali oblikujemo nov izraz, ki bi se ustalil skozi rabo?   Vprašanje poslano: 10. 11. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Omogočitvene tehnologije
Ali je termin omogočitvene tehnologije primeren izraz za angleški termin enabling technologies ? Doslej se na tem področju še ni ustalil noben izraz, prevajalka, ki je postavila vprašanje, se je v konkretnem prevodu odločila za izraz spodbujevalne tehnologije (predlagala je tudi prevod katalitske tehnologije ). V slovenščini so doslej prevajalci uporabili še naslednje možnosti: obetavne tehnologije , tehnologije , tehnologije omogočanja , tehnologija, ki omogoča , temeljna tehnologija . Izraz je v angleščini že zelo uveljavljen, tako v ednini kot v množini. V nemščini se uporablja izraz Sprungbretttechnologien , prevajalcem v EU-institucijah se zdi izraz odskočne tehnologije vprašljiv, saj ne ponuja nobene predstave (kam bi kakšna tehnologija lahko odskočila). V Wikipediji najdemo poleg angleškega samo še romunsko geslo, ki govori o Tehnologii generice , torej pri nas splošnih ali generičnih tehnologijah. V enem od dokumentov EU so uporabljeni naslednji izrazi v slovanskih jezikih: SK: podporne tehnologije; CS: podporne tehnologije; PL: nowatorskich technologii; BG: tehnologii s goljam (velikim) potencial. Izraz je na prvi pogled v angleščini popolnoma razumljiv, vendar ne omogoča takojšnjega (dobesednega) prenosa v slovenščino. Izraz spodbujevalne tehnologije je sicer približna sopomenka, vendar prezre osnovno pomensko sestavino začetka, torej omogočanje. Zaradi potencialne metaforičnosti prav tako ni primerno uporabiti obetavne tehnologije , zaradi prevelike splošnosti pa tehnologije brez vsakega prilastka. Rešitve z desnim prilastkom ( tehnologije omogočanja; tehnologija, ki omogoča ) so načeloma manj primerne za terminološko rabo. Izraz označuje tehnologije, ki omogočajo večji napredek, preboj, učinek ... v zelo kratkem času. Evroterm ponuja prevod prebojne tehnologije , ki je prav tako metaforičen. Na brskalniku za omogočitvene tehnologije najdemo 72 zadetkov, za enabling technologies na slovenskih spletnih straneh 821 zadetkov, za prebojne tehnologije pa 57 zadetkov. Vprašanje poslano: 29. 11. 2011

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Opolnomočenje
V medicinskih besedilih pri lektoriranju pogosto naletimo na izraz opolnomočenje , pomen pa pogosto ni razviden, vendar tako SSKJ kot Slovenski pravopis preusmerjata besedo opolnomočen na pooblaščen . V medicinskih besedilih to ni vedno primerno. Kaj nam svetujete? Vprašanje poslano: 23. 5. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Opomniško oglaševanje
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin reminder advertising (nem. Erinnerungswerbung ), ki označuje vrsto oglaševanja, v katerem oglasi navajajo ime izdelka ali storitve, ne pa tudi podrobnosti o lastnostih izdelka/storitve. Uporablja se zato, da bi potrošniki ohranili zavedanje o izdelkih oz. storitvah tudi takrat, ko jih že razmeroma dobro poznajo. Vprašanje poslano: 5. 12. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Optična koherentna tomografija
Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši prevod ang. termina optical coherence tomography : optična koherenčna tomografija ali optična koherentna tomografija ? Po Slovenskem medicinskem slovarju gre za 'preiskovaln/o/ metod/o/ v oftalmologiji, ki prikaže strukture mrežnice (lahko tudi v tridimenzionalni sliki)'. Pri tem uporablja koherentno svetlobo. Vprašanje poslano: 15. 3. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Optično prebrani dokument
Na področju računalništva se za napravo, s pomočjo katere pretvorimo natisnjeno gradivo v digitalno obliko (ang. optical scanner ) uporablja slovenski termin optični bralnik , iz česar sledi, da se je za proces oziroma dejanje (ang. optical scanning ) uveljavil termin optično branje . Kateri termin naj uporabimo za poimenovanje datoteke, ki je rezultat optičnega branja (ang. scan )? Ali bi lahko namesto dvobesednih terminov optični bralnik in optično branje uporabili termina optibralnik in optibranje ? Vprašanje poslano: 27. 10. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oralnomotorična veščina
V naši strokovni skupini pripravljamo prispevek o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih, pri katerem sodelujemo različni strokovnjaki. Ker je terminologija na področju logopedije precej nedorečena in pomanjkljiva, nam izziv predstavlja prevajanje in iskanje slovenskih terminov. V pogovornem strokovnem jeziku uporabljamo poslovenjene izraze. V največji možni meri se trudimo, da bi našli slovenska poimenovanja, vendar smo kot strokovni delavci vseeno neenotni pri tem, kako predstaviti določen termin širši javnosti. Največ težav nam tokrat povzroča termin oralnomotorična veščina (ang. oral motor skill ), ki označuje veščino, ki omogoča osebam dobro prežvečiti hrano, piti po slamici, žvižgati in govoriti. Nekateri želijo namesto tujke uporabiti veščino hranjenja , ki pa je ustreznik za ang. feeding skill in označuje razvite zmožnosti premikanja rok k ustom, srkanje, grizenje, žvečenje in požiranje, torej nekaj drugega. Zanima nas, kdaj lahko termine samo »prevedemo« in kdaj »poslovenimo«. Vprašanje poslano: 27. 8. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Organizacijsko uglaševanje
Naletela sem na izraz onboarding , ki označuje proces integracije posameznika v novo delovno okolje z namenom, da se socialno, kulturno in psihološko vključi v organizacijo in v njej učinkovito deluje. Menim, da bi se morale stroke ob uvajanju novih pojmov bolj potruditi in poiskati domače izraze, zato me zanima, ali imate kakšen predlog, kako bi lahko poslovenili termin onboarding . Vprašanje poslano: 15. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Orodno plezanje
Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin dry tooling , ki označuje plezalno disciplino, pri kateri se v suhi skali ali umetni steni pleza s pomočjo lednega plezalnega orodja. V preteklosti je bilo že več poskusov slovenjenja omenjenega termina, tako da se v rabi pojavlja več različnih izrazov, npr. orodjarjenje , suho orodjarjenje , zatikanje , plezanje z orodjem , tulanje . Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši?   Vprašanje poslano: 12. 11. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Oslabitev
Na področju financ se uporabljata dva termina, in sicer oslabitev in slabitev (sredstev/zalog/terjatev ...), ki označujeta izgubo dela uporabnosti ali vrednosti (sredstev/zalog/terjatev ...). Če npr. računovodja izvede oslabitev terjatve , to pomeni, da ji knjigovodsko zniža vrednost. Ker ne vem, ali je pravilno slabitev ali oslabitev , vas prosim za pomoč. Vprašanje poslano: 21. 1. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Otočje/arhipelag
Zanima me, ali sta termina arhipelag (po SSKJ 'obsežno otočje z vmesnim morjem vred') in otočje (po SSKJ 'več otokov, otoki') sinonima.   Vprašanje poslano 1. 12. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Otrokizem
Pri pisanju članka sem med literaturo uvrstila tudi članek Jacka Zipesa Childism and the Grimms' Fairy Tales or How We have Happily Rationalized Child Abuse through Storytelling , v katerem uporabi ang. termin childism , ki označuje predsodke do otrok kot starostne skupine, kar je primerljivo s starizmom, rasizmom, seksizmom in povzroča ravnanje z otroki, kjer se izkazuje premoč odrasle osebe nad šibkejšim otrokom. Razmišljala sem o poimenovanju otrokizem . Posvetovala sem se tudi s kolegico anglistko, vendar nisva prepričani, da je poimenovanje primerno. Vljudno prosim za nasvet. Vprašanje poslano: 10. 5. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

OTT-storitve
Na nas so se obrnili z vprašanjem, kako bi v slovenščino lahko sistemsko prevedli over the top ( service , content etc.)? Gre za storitve, kot so npr. Youtube, Skype in FB, ki jih ne zagotavlja internetni ponudnik. Predlog, ki se je pojavil doslej, je bil povrhnje storitve . Vprašanje poslano:  14. 11. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ozadje
Pri prevajanju publikacije o predšolski vzgoji sem se znašla v terminološki zagati. V angleškem besedilu so med dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj in izobraževanje, angleški izrazi migrant background , language background , social background , family background in cultural background . V dokumentih in v praksi strokovnjaki s področja pedagogike za angleško background zelo pogosto uporabljajo ozadje . Večina strokovnjakov ta termin uporablja, vendar jim ni všeč. Seveda bi lahko prevajali tudi opisno, npr. potomci priseljencev, tujegovoreči starši, družinsko okolje. A vseeno me zanima, ali je ozadje v terminološkem smislu res problematično. Vprašanje poslano: 2. 12. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Paket zemljevidov
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin map pack , ki označuje dodatek k računalniški igri, v katerem je zbirka zemljevidov oziroma virtualnih  okolij, v katerih se računalniška igra lahko igra. Ali bi bil ustrezen slovenski termin paket direktorijev ali paket map ? Vprašanje poslano: 30. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pandemska pravljica
Pišem znanstveni članek o motivih zdravja in bolezni v mladinski književnosti. V članku bi pravljico bratov Jacoba in Wilhelma Grimm Otroci iz Hamelina, v kateri se pojavi motiv kuge iz leta 1284, rada postavila v kontekst teorije pripovedi. V relevantni angleški znanstveni monografiji so pravljice, ki tematizirajo dogajanje v času pandemije, imenovane pandemic tales , torej pandemijske pravljice . Zanima me, ali je to poimenovanje ustrezno. Ali bi bilo morda ustrezneje govoriti o pravljicah o pandemijah ? Vprašanje poslano: 5. 5. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Panel
Ali je slovenska beseda panel ustrezen prevod angleške besede panel , ki je  'manjša skupina oseb, ki razišče določeno zadevo ali odloča o njej'? Zanima nas, ali izraz lahko slovenimo in ali lahko (oziroma kako) uporabimo tujko panel .   Vprašanje poslano: 26. 8. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Panelnopodatkovni gravitacijski model
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu panel data gravity model of international trade , ki predstavlja gravitacijski model, v katerega vključimo panelne podatke in se uporablja zlasti v mednarodni trgovini. Gravitacijski model je model za ocenjevanje učinkov mednarodnih integracij. Ali lahko uporabim panelnopodatkovni gravitacijski model mednarodne trgovine , čeprav se v praksi v slovenščini uporablja model panelnih podatkov in ne panelnopodatkovni model . Kaj svetujete? Vprašanje poslano: 12. 1. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Paraalpsko smučanje
Zanima me, kako se piše termin paraalpsko smučanje ? Se pridevnik paraalpski piše skupaj, narazen ali z vezajem? Termin označuje alpsko smučanje invalidov. Predpona para se nanaša na izražanje podobnosti, vzporednosti z alpskim smučanjem. Termin izhaja iz angleščine ( para alpine skiing ). Vprašanje poslano: 7. 4. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Park za vlečno deskanje
Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin wake park (tudi wakepark ), še preden se ta angleški termin popolnoma zasidra pri nas. Termin wake park označuje namenski prostor za deskanje oz. smučanje na vodi s pomočjo vlečnice. Mislimo, da bi bilo prav, da imamo za ta pojem slovensko poimenovanje. Razmišljali smo o vodnem deskališču . Kaj menite o predlogu? Vprašanje poslano: 14. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Partnerski program
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin affiliate program , ki označuje metodo spletnega trženja, pri kateri posameznik na svoji spletni strani ali forumu promovira izdelek ali storitev in s tem zasluži določen odstotek od prodaje. V povezavi s tovrstnim trženjem se pojavljajo še naslednji angleški termini: affiliate partner , affiliate marketing , affiliate page in affiliate link. Prosil bi vas za pomoč pri oblikovanju slovenskih ustreznikov za naštete termine. Vprašanje poslano: 16. 12. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pasaž, piaf
Katera oblika terminov, ki poimenujeta način gibanja konjev, je pravilna: passage ali pasaž in piaffe ali piaf ?   Vprašanje poslano: 19. 2. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Past za gotovino
V kriminalistiki se za opis vloma v bankomat z namenom nameščanja pasti za lovljenje bankovcev uporablja kar angleški termin cash trapping , včasih zapisan med narekovaji. Termin označuje zlorabo, pri kateri kriminalci na odprtino za izdajanje gotovine namestijo dodatno, običajno lepljivo, letev, ki povzroči zagozditev gotovine v reži in tako prepreči izdajo gotovine. V ozadju celotni postopek sicer poteka nemoteno in bankomat tudi pozove uporabnika, naj vzame gotovino, vendar pa to zaradi ovire pred režo ni mogoče. Uporabniki običajno sumijo na tehnično napako na bankomatu in ne preverijo vzroka ter odidejo. Storilci zatem past z bankomata odstranijo in si denar nezakonito prilastijo.  Ali lahko pomagate pri iskanju najprimernejšega slovenskega poimenovanja? Vprašanje poslano: 8. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pedelek
Iščemo slovenski ustreznik za ang. termin pedelec . Gre za vrsto električnega kolesa, pri katerem je elektromotor vključen samo takrat, ko kolesar pritiska na pedale. Predlagamo podomačeno poimenovanje pedelek ( ped alno ele ktrično k olo ), ki sledi strukturi ang. termina ( ped al ele ctric c ycle ). Zanima nas vaše mnenje o tem predlogu. Vprašanje poslano: 26. 3. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Permanentno izobraževanje
Tema moje pisne naloge na podiplomskem študiju je permanentno izobraževanje za andragoške delavce. Glede na pregledane vire se mi zdi, da se permanentno izobraževanje lahko izvaja tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju. Tako ga uporabljajo tudi zavodi, ki ta izobraževanja izvajajo. Mentor pa je mnenja, da je permanentno izobraževanje bolj domena formalnega izobraževanja, zato predlaga rabo termina vseživljenjsko učenje . Moj pomislek je, da je vseživljenjsko učenje tako široko zastavljen pojem, da vključuje tudi vidike neformalnega učenja (priložnostnega, slučajnostnega, tudi nezavednega), s čimer pa se v nalogi nisem nameravala ukvarjati. Vprašanje poslano: 4. 12.2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Peskar
Zanima me, kako bi poimenoval delavca, ki opravlja delo peskanja kovinskih izdelkov v peskalni kabini: peskalec ali peskar . Vprašanje poslano: 29. 7. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pes za boje
Sem kinologinja in pišem o psih za boje za glasilo kinološke zveze Slovenije Kinolog. Zanima me, ali je prav psi za boje ali psi za borbe . To so psi, ki živijo v neprimernih razmerah in so trenirani, da se borijo med seboj. Vprašanje poslano: 26. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Piktorializem
Kateri termin za fotografsko smer iz obdobja okrog leta 1900 je najustreznejši? V slovenskem jeziku se pojavljajo termini piktorializem , piktoralizem , pikturalizem in pikturializem . Angleški termin je pictorialism . Vprašanje poslano: 14. 1. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pilot na daljavo
Potreboval bi pomoč pri oblikovanju slovenskega termina za angleški termin remote pilot , ki označuje fizično osebo, odgovorno za varno izvedbo leta brezpilotnega letalnika. Ta oseba ročno upravlja sistem za krmiljenje, kadar pa brezpilotni letalnik leti avtomatsko, ga upravlja s spremljanjem njegove poti. V vsakem trenutku je sposobna posredovati in spremeniti pot brezpilotnega letalnika. Vprašanje poslano: 30. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pirofosfat
Zanima me, kako v slovenščini pravilno zapisujemo imena zapletenih kemijskih spojin. Se pravilno piše pyrophosphate , Phyrophosphate ali pirofosfat ? Vprašanje poslano: 24. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pisno novinarstvo
Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin written journalism . Termin označuje novinarstvo, ki sporoča preko pisane besede (v nasprotju z novinarstvom, pri katerem je poudarek na slikah in govorjeni besedi). Katera slovenska zveza bi bila primernejša za označevanje pojma – pisno novinarstvo ali pisni novinarski prispevek ? Vprašanje poslano: 10. 7. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Plačilni zid
Iščem prevod za angleški termin paywall , ki označuje sistem, s katerim založnik omogoča dostop do svojih spletnih vsebin za plačilo. V rabi za ta angleški termin sta dva slovenska ustreznika – plačilni zid in plačljivi zid . Kateri je ustreznejši? Vprašanje poslano: 9. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Plagiatorstvo
Prosim vas za nasvet v zvezi z izrazom plagiarizem , ki se v nekaterih okoljih pojavlja kot sopomenka termina plagiatorstvo . Plagiatorstvo označuje prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim imenom. V rabi so termini plagiat , plagiator , plagiatorstvo , plagiatorski (SSKJ in SP navajata tudi plagiatstvo , ki pa se dokaj redko uporablja), večkrat pa zasledim tudi plagiarizem , za katerega menim, da je neustrezen in enostavno prevzet iz angleškega jezika (ang. plagiarism). Prosim vas za mnenje o tem, ali je raba izraza plagiarizem odsvetovana. Vprašanje poslano: 16. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Platforma, računalniško okolje
Zanima me, kako sloveniti besedo platforma v povezavi z novimi elektronskimi komunikacijami? Vprašanje poslano: 28. 7. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Platinov ion
Priročniki za imenovanje anorganskih kemijskih spojin po sistematični nomenklaturi IUPAC, ki je uveljavljena v kemijski stroki, navajajo, da imena kationov izhajajo iz slovenskega imena elementa in se tvorijo z obrazilom - ov oziroma - ev . Tako kation kalija imenujemo kalijev ion , kation natrija natrijev ion in podobno. Težave povzroča imenovanje kationa platine, saj je platina edini element ženskega slovničnega spola. Zanima me, ali je bolj primerno strogo upoštevati imenovanje z obrazilom -ov / -ev ter ga poimenovati platinov ion ali je primernejša raba imena, pri tvorjenju katerega upoštevamo slovnični spol elementa (torej platinin ion ). Vprašanje poslano: 4. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ploščati kruh
Angleški termin flatbread obsega vse tanke kruhe, ki pa niso nujno nekvašeni, od mehiških tortilj do indijskih čapatijev , nanov in drugih kruhov take oblike. Mlinec sicer po razlagi v SSKJ 'pecivo iz tanko razvaljanega, navadno nekvašenega testa' najbolj ustreza ang. terminu flatbread , a je v Sloveniji pomensko preveč povezan s čisto določeno jedjo, in dvomim, da je prava nadpomenka. Kako bi torej v slovenščini najustrezneje poimenovali flatbread , saj ti kruhi pri nas niso več nekaj eksotičnega? Vprašanje poslano: 18. 5. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Plošček
Ker v SSKJ2 nisem našla ploščka v hokejskem pomenu, sem poiskala pak , ki je razložen kot 'trd, ploščat, okrogel gumijast predmet, ki se uporablja pri hokeju na ledu'. Kot sinonim je navedena ploščica , plošček pa ni omenjen. Glede na rabo se mi to ne zdi sprejemljivo – plošček v tem priročniku ne bi smel biti ignoriran. Vprašanje poslano: 17. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Podjetje z majhno tržno kapitalizacijo, podjetje s srednjo tržno kapitalizacijo, podjetje z veliko tržno kapitalizacijo
Na vas se obračam z vprašanjem po najboljših slovenskih ustreznicah za angleška termina small-cap company in mid-cap company . Prvi označuje podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma manjšo od 2 milijard ameriških dolarjev, drugi pa podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma od 2 do 10 milijard ameriških dolarjev (znesek v milijardah lahko odstopa od države do države). V slovenskem prostoru že obstaja nekaj možnosti, in sicer podjetje z majhno tržno kapitalizacijo in podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo , pa tudi majhno podjetje in srednje veliko podjetje . 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) govori o mikro družbah , majhnih družbah , srednjih družbah in velikih družbah . Pri tem bi opozorila predvsem, da bi morali v skladu z ZGD govoriti o (gospodarskih) družbah in ne podjetjih , določiti pa bi bilo treba tudi rabo pridevnika mali/majhen – menim, da bi bila primernejša oblika določna, tj. malo (podjetje), ker gre za vrsto podjetja in ne za kakovost. Vprašanje poslano: 14. 10. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Podlubniki
Zanima me, kako je s skrajševanjem večbesednih imen. Kdaj je sprejemljivo in kdaj se pomen spremeni? Kaj lahko storimo, da se izognemo ponavljanju vseh besed imena in bo še jezikovno pravilno? Navajam primer iz gozdarske stroke, in sicer me zanima možnost skrajševanja imen različnih vrst podlubnikov , ki imajo v svojem imenu besedo lubadar , npr. osmerozobi smrekov lubadar , mali osmerozobi smrekov lubadar , orjaški smrekov lubadar , šesterozobi smrekov lubadar . Ali lahko poimenovanja za navedene vrste lubadarjev okrajšamo v smrekov lubadar oz. lubadar ? V preteklosti glede tega ni bilo dileme, ker so bile vse naštete vrste taksonomsko uvrščene v poddružino lubadarjev (Ipinae), ki je bila ena od poddružin znotraj družine podlubnikov (Scolytidae). Pravilno je bilo, če smo poimenovanje vrste skrajšali v lubadar oz. lubadarji , lahko pa smo uporabili tudi ime družine in jih poimenovali podlubniki . Danes podlubniki niso več samostojna družina, ampak so dobili status poddružine (Scolytinae), s čimer pretekla razvrstitev na poddružine (lubadarji (Ipinae), ...) ni več veljavna. Za zgoraj naštete vrste podlubnikov je v stroki še vedno uveljavljen izraz lubadarji . Je uporaba izraza lubadar kot samostojnega izraza za naštete vrste (ki v imenu vsebujejo tudi izraz lubadar ) še vedno sprejemljiva, čeprav lubadarji niso več samostojna sistematska kategorija? Vprašanje poslano: 10. 4. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

PoliHIPE material
Pri lektoriranju se je pojavila težava, kako zapisovati poimenovanja materialov v kemiji, ki so sestavljena iz kratice in predpone in samostalniškega jedra, konkretno poliHIPE material . Zanima me, ali je ustrezno, da je predpona zapisana z malimi črkami, nato pa kratica z velikimi. HIPE je angleška kratica (High Internal Phase Emulsion). Zanima me, če bi bil ustrezen zapis z desnim prilastkom, torej material poliHIPE , ali morda zapis z vezajem, torej poliHIPE-material . PoliHIPE nastopa tudi samostojno in se sklanja, pri čemer se zadnja črka ne bere, zato je beseda v strokovnem besedilu, ki ga lektoriram, sklanjana tako: poliHIPE-a . Je to v redu? Ali ne bi bilo bolje sklanjati brez vezaja, torej poliHIPA , glede na to, da zadnji -e deluje kot končnica? Z anima me tudi zapis termina poli(PEGMA) material . Tudi PEGMA je angleška kratica (Poly(ethylene glycol) methacrylate). Vprašanje poslano: 22. 8. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ponujena vrednost
Pri prevajanju strokovnih gradiv iz angleškega jezika v slovenski jezik smo prišli do dileme. Pri prevodu termina value proposition se nismo mogli dogovoriti, ali je pravilnejši ustreznik ponudba vrednosti ali vrednostna ponudba . Kako razložiti vsebinsko razliko med tema dvema terminoma? Value proposition se uporablja v kontekstu pregledovanja posamezne organizacije kot celote, pri čemer se preuči njeno celotno delovanje in poslovanje in izlušči glavne prednosti in priložnosti za nadaljnje delovanje oziroma poslovanje. Ob tem je pomembno, da imajo produkt, storitev ali poslovni proces neko posebno dodano vrednost. Vprašanje poslano: 21. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Porabnik
Glede na SSKJ menimo, da sta potrošnik in porabnik sinonima ('kdor kaj porablja'). Na področju živinoreje v kontekstu porabe živil govorimo o porabnikih . Ali je to ustrezno? Predvidevamo, da so ekonomisti bolj naklonjeni izrazu potrošnik .   Vprašanje poslano: 11. 12. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Poravnava besedil
Pred kratkim smo v roke dobili dokument, v katerem je bilo omenjeno uparjanje besedil , ki naj bi označevalo postopek ustvarjanja pomnilnikov prevodov, pri katerem je treba dvojezično besedilo poravnati v par (npr. levo slovensko, desno angleško), pri čemer so poravnane tudi strukturne enote besedila. Primer so vzporedne dvojezične predloge. Tako poimenovanje smo zasledili prvič, običajno govorimo o poravnavi besedil (npr. poravnava angleškega in slovenskega besedila za uvoz v pomnilnik prevodov). Vprašanje poslano: 14. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Poslovna inteligenca
Angleško besedo intelligence ponavadi res prevajamo z besedo inteligenca. Beseda pa ne označuje samo sposobnosti povezovanja, sklepanja, učenja, razumevanja, ampak se uporablja tudi v pomenu 'informacija, obvestilo, obveščanje'. Pri oglaševanju računovodskih programov se pogosto pojavlja besedna zveza poslovna inteligenca , ki pa ni lastnost odločevalcev, ampak zbirka oziroma prikaz podatkov kot pripomoček pri odločanju. Kaj svetujete? Vprašanje poslano: 23. 6. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Poslovnointeligenčni sistemi
V informatiki se za napredno tehnologijo, ki podpira poslovne procese (tj. različna orodja, aplikacije in metodologije za analizo podatkov, ki so koristni pri poslovnih odločitvah), uporablja angleški termin Business Intelligence Systems ( BIS ). Gre za inteligentno, pametno tehnologijo (podobno kot npr. pri pametnih telefonih ). Pri nas se termin najpogosteje prevaja kot poslovno inteligenčni sistemi ali poslovno-inteligenčni sistemi . Je to ustrezno? Vprašanje poslano 30. 8. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Posnetje, zaokroženje
Pri poskusu uporabe slovenščine v programu AutoCAD smo naleteli na angleške izraze chamfer , bevel in fillet , ki so povezani z načinom obdelave robov, v dvorazsežnem računalniškem okolju pa s stikom dveh črt. Chamfer in bevel sta ukaza, s katerim robove oz. stike posnamemo, z ukazom fillet pa robove oz. stike zaokrožimo v loku. Ali obstajajo za te tri ukaze v programu AutoCAD že ustaljena slovenska poimenovanja? Vprašanje poslano 30. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Postfaktična doba
V političnem diskurzu (predvsem v kontekstu predsedniških volitev v ZDA in referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU leta 2016) sta se v angleškem jeziku uveljavila termina post-truth era in post-factual era , ki označujeta dobo, ko v javnih nastopih politikov preverljiva dejstva stopajo v ozadje, saj se zaradi doseganja določenih ciljev uporabljajo prirejeni in potvorjeni podatki. V nemškem jeziku se je za obravnavani termin uveljavil ustreznik Zeitalter des Postfaktischen , ponekod tudi postfaktisches Zeitalter , in v francoskem jeziku ustreznika réalité post-factuelle in l’ère de la post-vérité . Ker v slovenščini še nimamo ustaljenega ustreznika, razmišljamo o naslednjih možnostih: doba postfaktičnega , obdobje izkrivljenih dejstev , doba po koncu resnice , obdobje neresnice in postresnična doba . Kateri termin bi bil po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 7. 11. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Potopitvena izkušnja
Zanima me, kateri slovenski izraz ustreza angleškemu terminu immersive experience . Gre za izraz, ki pomeni, da se počutimo kot del prostora v navidezni resničnosti in se v tem navideznem prostoru lahko premikamo npr. z VR-očali ali na računalniku. Opazil sem, da se uporabljata dva izraza, in sicer imerzivna izkušnja in potopitvena izkušnja , a se mi nobeden od njiju ne zdi primeren. Vprašanje poslano: 14. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Potopna napa
V našem podjetju bomo začeli tržiti novo vrsto kuhinjskih nap. Gre za napo, ki je nameščena v kuhinjskem pultu za kuhalnimi ploščami in se pred uporabo dvigne iz odprtine v pultu, po uporabi pa se spusti nazaj vanjo. Trenutno se za tovrstno napo uporabljata poimenovanji potopna napa in pogrezljiva napa , sami smo se domislili izraza pogrezna napa . Kakšno je vaše mnenje o teh terminih? Vprašanje poslano: 2. 2. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Povaljani prstni odtis, ploski prstni odtis
Prosimo vas za mnenje o najustreznejšem slovenskem poimenovanju angl. terminov flat fingerprint , ki označuje prstni odtis blazinic prstov, pri čemer je blazinica prsta pritisnjena na površino navpično na podlago in je odtisnjen predvsem osrednji del blazinice, in rolled fingerprint , ki označuje prstni odtis blazinic prstov od začetka do konca papilarnih linij, zato se blazinica prsta pri odvzemu povalja po podlagi od leve proti desni. Za flat fingerprint se najdeta dve poimenovanji, in sicer ploski prstni odtis , ki je uporabljen v Pravilniku o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov in Pravilniku o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca , ter pritisnjeni prstni odtis , ki se pojavlja v prevodih besedil EU, npr. v poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o razpoložljivosti in pripravljenosti tehnologije za identifikacijo oseb na podlagi prstnih odtisov iz schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) .   Policija za rolled fingerprint uporablja povaljani prstni odtis , za flat fingerprint najdemo pristisnjeni prstni odtis , v uradnih besedilih pa ploski prstni odtis . Kateri vir ima večjo težo? Ali je pridevnik povaljani primeren za terminološko besedno zvezo (saj je po SSKJ povaljan največkrat uporabljen v pomenu 'pomečkan, neurejen')?   Vprašanje poslano: 27. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Povzročitelj komunalnih odpadkov
Zanima me, kakšno je vaše mnenje o terminu povzročitelj komunalnih odpadkov , ki se pojavlja v slovenski okoljski zakonodaji. Angleški izraz, ki se uporablja v predpisih EU, je waste producer . Termin označuje osebo, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pozne posledice
Prosim za pojasnilo, ali je pravilnejše poimenovanje pozne posledice ali kasne posledice ? Gre za težave, ki se pojavijo več let po tem, ko so bili bolniki zdravljeni zaradi raka, npr. večje tveganje srčnega infarkta pri tistih, ki so prejeli kemoterapijo ali pa pojav drugega raka zaradi obsevanja prvega. V angleščini se največkrat pojavi izraz late effects . V slovenski strokovni literaturi se uporabljata obe poimenovanji. Vprašanje poslano: 14. 6. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pozornost vzbujajoča različica
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin variant of interest , ki na področju infektologije označuje različico virusa, ki je bolj nevarna od običajnega, a je zaradi pomanjkanja podatkov še ne moremo označiti kot zaskrbljujočo različico . Razmišljali smo o ustreznikih zanimiva različica in previdnostna različica . Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 4. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Požarna voda
Prosim vas za pomoč pri težavi, na katero sem naletel pri pripravi prevoda navodil za zajem požarne vode , nem. Löschwasser-Rückhaltung . V slovenski strokovni javnosti s področja požarnega varstva sta se namreč pri izdelavi in izdaji zadnje tehnične smernice ( TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah ) pojavila dva izraza, ki prej nista bila del strokovnih besedil. To sta gasilna voda in požarna voda , pomen obeh izrazov pa je v smernici opredeljen kot: gasilna voda : voda, ki je uporabljena za gašenje, požarna voda : gasilna voda, ki ostane na požarišču po gašenju. Oba termina sta tako v stroki kot tudi v širši javnosti velikokrat narobe uporabljena in razumljena, saj je pogosto v rabi le eden od njiju, ne glede na to, o kateri vodi je govora. Sprašujem vas, ali sta navedena termina v slovenskem jeziku sploh smiselna oziroma ali bi bila bolj smiselna raba terminov gasilna voda (voda, ki je uporabljena za gašenje) in onesnažena gasilna voda (gasilna voda, ki ostane na požarišču po gašenju)? To bi tudi bolj ustrezalo nemški terminologiji na tem področju, ki pozna samo Löschwasser , kar ustreza poimenovanju gasilna voda , in kontaminiertes Löschwasser , kar bi lahko bilo v slovenščini kontaminirana ali onesnažena gasilna voda , zgoraj omenjena smernica pa uvaja termin požarna voda . Vprašanje poslano: 22. 11. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pravica do odklopa
Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angl. termin right to disconnect ? Ali gre za pravico do odklopa , pravico do prekinitve povezave ali še kaj tretjega? Ker naj bi Slovenija v kratkem sprejela zakon o tej problematiki, je pomembna tudi ustrezna in usklajena terminologija. Angleški termin na področju delovnega prava označuje pravico delavca do dnevnega prostega časa, da po delu prekine svoje tehnološke naprave (ne odgovarja na sms sporočila, elektronsko pošto, telefone). Menim, da pravica do odklopa ni najprimernejše poimenovanje, saj delavec ni električna napeljava, ki jo je moč odklopiti. Pravica do prekinitve povezave pa je po mojem mnenju predolg termin. Zanima me vaše mnenje. Vprašanje poslano: 12. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prebežnik
Angleški termin migrant se običajno v slovenščino prevaja s terminoma migrant ter priseljenec . Ali lahko uporabimo tudi ustreznik prebežnik , zlasti takrat, ko so med priseljenci tudi begunci in ekonomski migranti, npr. ljudje, ki s severnoafriških obal preko morja prihajajo v Evropo?   Vprašanje poslano 1. 6. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Predsednik županije
Kako se v slovenščini glasi naziv vodij hrvaških županij  – so to prefekti, županijski glavarji, vodje županij, načelniki ali celo predsedniki županij? Ali poimenovanje regij na Hrvaškem – županije – sploh prevajati? Glede na to, da so županije neke vrste regij/pokrajin, bi to lahko bili npr. tudi predstojniki/načelniki regij/pokrajin. Slovenski izraz župan (mesta) ima v hrvaščini sicer ustreznico gradonačelnik, zato tu ni primeren. Ustaljenega slovenskega prevoda za to funkcijo še nimamo, pojavljajo se župan , predsednik , načelnik , zelo redko prefekt , v hrvaščini ga imenujejo župan. Vprašanje poslano:  25. 5. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prehranska varnost, prehranska preskrbljenost, prehranska nepreskrbljenost, prehranska stabilnost
Na nas so se obrnili prevajalci v institucijah EU z vprašanjem, kako bi v slovenščino prevedli angleške termine food safety , food security, food insecurity in food stability ? Prevajalci potrebujejo usklajeno rešitev za vse štiri pojme. Predlogi morebitnih rešitev: food safety: prehranska varnost; food security: prehranska gotovost, zanesljiva preskrba s hrano, preskrbljenost s hrano, prehransko varstvo; food insecurity: prehranska negotovost, negotova preskrba s hrano, motena preskrba s hrano, nepreskrbljenost s hrano; food stability: prehranska stabilnost. Vprašanje poslano:  26. 9. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prehransko zahtevne bakterije
Zanima me, ali obstaja slovenski termin za ang. termin fastidious bacteria ? Gre za bakterije, ki za svojo rast potrebujejo posebne pogoje, kar pomeni, da se za njihovo gojenje uporablja obogateno gojišče, npr. krvni agar. Vprašanje poslano: 23. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Preživeli onkološki bolnik
Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin cancer survivor , s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom , preživeli bolnik z rakom , nekdanji onkološki bolnik. Vprašanje poslano: 28. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pridelava vina, varjenje piva
Zanima me, če sta ustrezni besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva , kljub temu da ne v prvem ne v drugem primeru ne gre za neposreden pridelek od gojenja rastlin? Tehnološko gledano sta to dva precej različna postopka, in sicer gre v prvem primeru za pretvorbo grozdnega soka z alkoholnim vrenjem, v drugem pa za postopek kvasne fermentacije žit z dodatkom vode in hmelja za okus. Vprašanje poslano 14. 8. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pridigar/pastor, pridigarica/pastorica
Doslej so bila za stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji ustaljena poimenovanja pripravnik , pooblaščeni pridigar/pastor in posvečeni pridigar/pastor . Težava se je pojavila pri ženskih poimenovanjih tretje stopnje, saj ženska ne more biti posvečena pridigarica/pastorica . Odločili smo se spremeniti ustaljene izraze in drugo stopnjo po vzoru hrvaških in srbskih poimenovanj poimenovali opolnomočeni pridigar/pastor oz. opolnomočena pridigarica/pastorica , tretjo pa posvečeni pridigar/pastor oz. pooblaščena pridigarica/pastorica . Imeli smo sicer pomisleke glede uporabe izraza opolnomočen , vendar smo v vaši terminološki svetovalnici našli mnenje, ki tega izraza ne zavrača. Prosimo vas za mnenje, kako poimenovati stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji. Vprašanje poslano: 29. 1. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Pripovedna ostenzija
V strokovnem besedilu s področja folkloristike sem naletela na besedno zvezo pripovedna ostenzija , ki označuje pojav, pri katerem zgodba konkretno vpliva na realni svet pripovedovalca in oblikuje ter spreminja njegov način življenja, npr. iskanje zakopanega zaklada na podlagi pripovedi. Zanima me, kako bi omenjeno zvezo najustrezneje poslovenili. Mogoče bi jo lahko zamenjali z eno od naslednjih možnosti: pripovedna podobnost , navideznost , dozdevnost , paralelizem , vzporednost , prepletanje , križanje , skladnost , ujemanje . Vprašanje poslano: 14. 12. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prodajno opolnomočenje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sales enablement , ki na področju trženja označuje sklop izobraževanja, procesov, orodij, metod, ki podpirajo prodajalca, da dosega boljše rezultate. Ker s kolegi še nismo našli primernega prevoda, vas prosim za nasvet, kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 30. 7. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Produktni oglas
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin product-claim ad , ki na področju oglaševanja zdravil označuje oglas, v katerem morajo biti navedeni ime zdravila, vsaj ena indikacija, odobrena s strani ameriškega Urada za hrano in zdravila (FDA), najpomembnejši neželeni učinki ter pravo razmerje informacij o prednostih in neželenih učinkih (povzeto po diplomskem delu Tine Kočevar Analiza dostopnosti informacij o zdravilih na spletnih straneh farmacevtskih družb , 2010, str. 17–18). Vprašanje poslano: 5. 12. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Proizvajalec-odjemalec
Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin prosumer . Termin na področju trga električne energije označuje odjemalca, ki električno energijo hkrati tudi proizvaja. Ustreznik je proizvajalec-odjemalec . Vendar pa se angleški termin prosumer uporablja tudi na drugih področjih, kjer ne moremo uporabiti izraza proizvajalec-odjemalec . Kateri ustreznik naj uporabimo? Vprašanje poslano: 19. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prosojnica
Kateri je najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin slide (pri PPT-predstavitvah)? Termin označuje 'sliko na prosojni osnovi za projiciranje na platnu, steni'. V rabi so različni slovenski ustrezniki – diapozitiv , prosojnica , drsnica , drsljivka –, najpogostejše poimenovanje pa je kar slide [slajd]. Vprašanje poslano: 30. 9. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prostovoljstvo
Prosim vas za pomoč pri razumevanju termina prostovoljno-socialno delo . Na naši srednji šoli namreč ta termin uporabljamo že ves čas kot poimenovanje za delo, ki ga dijaki opravijo v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah, in sicer v svojem prostem času. Delo vodijo mentorji in koordinatorji, dijaki pa o tem vodijo ustrezno dokumentacijo. O svojem delu smo napisali tudi članek v Glasilu Ljubljana . V zvezi s člankom smo prejeli dopis Fakultete za socialno delo, v katerem nas opozarjajo na neustrezno rabo poimenovanja prostovoljno socialno delo , kar utemeljujejo s tem, da je socialno delo termin, ki označuje akademsko disciplino in tudi poklic, ki ga lahko opravljajo le osebe, ki so zaključile študij na Fakulteti za socialno delo UL. V naši zavesti je, da je prostovoljno-socialno delo termin in v tem smislu ga v šolstvu že desetletja uporabljamo in očitno se je prijel tudi v šolski praksi. Vprašanje poslano: 8. 11. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Proticepilsko gibanje
Pri prevajanju knjige o cepivih imam problem s prevajanjem italijanskega pridevnika antivaccinista oz. angleških pridevnikov anti-vax in no-vax , ki se v slovenščino pogosto prevajajo s pridevnikom proticepilski , npr. v zvezah proticepilsko gibanje 'gibanje, ki nasprotuje (obveznemu) cepljenju', proticepilski starši 'starši, ki nasprotujejo (obveznemu) cepljenju'. Zanima me, ali je pridevnik proticepilski ustrezen ali je morda primernejši pridevnik antivakcionistični . Med drugim sem zasledila tudi pridevnik cepilen . Kaj priporočate? Vprašanje poslano: 10. 4. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Protimikrobna odpornost
Prosimo vas za mnenje o slovenskem ustrezniku angleškega termina antimicrobial resistance , s katerim označujemo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V slovenščini se najpogosteje pojavljata dva ustreznika, in sicer odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom , ki je natančnejše, vendar opisno poimenovanje, in protimikrobna odpornost , ki je gospodarnejše, vendar po mnenju strokovnjakov pojma ne označuje ustrezno. Vprašanje poslano: 13. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Prst in tla
V Sloveniji obstaja terminološka zadrega pri uporabi terminov prst , tla in zemlja . Med seboj se nekako ne uspeta dogovoriti geografska in agronomska (pedološka) stroka. Strokovne definicije, kaj naj bi to bilo, so jasne in nesporne za vsako stroko posebej. Definicije ene in druge stroke so povzete v dveh strokovnih prispevkih v Geografskem obzorniku , in sicer v prispevku B. Vrščaja Zakaj rečemo prst, tla, zemlja (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 4–13) in v prispevku B. Repeta 50 odtenkov rjave (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 14–21). Kar geografi razumemo kot prst ter pedologi kot tla , je enako, pedologi pa tla in prst ločujejo. Geografi tradicionalno uporabljajo termin prst , pedologi pa tla . Vsi pa v pogovornem jeziku uporabljamo zemlja . Ko trčimo skupaj, vedno pride do spora. Težave nastajajo tudi pri prevodih evropske zakonodaje. Kaj svetujete s stališča terminologije? Vprašanje poslano: 29. 3. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Računalniško obdeljiva datoteka
Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file , s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je pomensko ustrezna? Vprašanje poslano: 1. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Računalništvo v megli, računalništvo na robu
Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing , ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za komunikacijo, konfiguracijo in upravljanje s podatki.  Fog computing se pogosto uporablja skupaj z angleškim terminom edge computing , ki označuje drugačno obdelavo podatkov, katere del je opravljen že na posameznih napravah, vključenih v lokalno mrežo, vsaka od njih pa prispeva svoj delež k obdelavi informacije. Naši pomisleki pri dobesednem prevodu angleških terminov so predvsem v povezavi s frazemom »prodajanje megle«, saj bi morebitne stranke lahko dobile negativno predstavo, da gre za slab ali neprimeren način dela v računalništvu, po drugi strani pa se nam zdi termin edge computing super, ker vzbuja asociacijo na računalništvo na »špici razvoja«. V obeh primerih pa je verjetno najbolje poleg slovenskega termina v oklepaju obdržati izvirni angleški termin. Kaj menite vi? Vprašanje poslano: 24. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Radiokarbonsko datiranje
Prosim za pomoč pri zapisu metode za določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14. Metoda se imenuje datacija , zanima pa me, kateri zapis je ustrezen v nadaljevanju poimenovanja te metode: datacija ( 14 C) , datacija 14C , datacija C14 ali datacija C-14 . Bi bilo mogoče tvoriti tudi zloženke z vezajem, npr. C14-datacija ? Vprašanje poslano: 2. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Rasizacija
Prosim vas, če lahko predlagate najprimernejšo obliko slovenskega termina za ang. racialization , ki označuje strukturni proces diferenciacije, diskriminacije, izključevanja in vključevanja skozi pripisovanje rase ali etničnosti posameznikom, posameznicam in skupinam, ki se sami tako ne identificirajo, kar povzroča rasistične posledice. Vprašanje poslano: 22. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Ravnanje z dojenčkom
Zanima me, ali obstaja slovenski ustreznik za ang. termin (baby) handling , ki označuje tehnike, s katerimi se dojenčka npr. pravilno dviga, polaga, pestuje, se mu menjava plenico. Doslej sem zasledila le termin handling , prevod rokovanje pa se mi zdi nekoliko nenavaden. Vprašanje poslano: 17. 5. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Raziglanje
Prosil bi vas za nasvet, kateri slovenski termin je najustreznejši za oznako tehnološkega postopka, pri katerem se z obdelovanca odstrani igla, ki nastane kot ostanek materiala na mestu obdelave, npr. struženja, rezkanja, vrtanja, brušenja. V strokovnih besedilih se za opisani postopek pojavljajo različni termini, npr. raziglanje , raziglevanje , raziglavanje , razigljevanje , raziglati , razigliti . Za potrebe urejanja tehnične dokumentacije bi potrebovali enoznačen termin. Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 6. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Razklad
Na področju lesarstva oziroma primarne obdelave lesa se za poimenovanje tovora hlodov ali desk, ki se po transportu zložijo v skladovnice, uporablja termin razklad . Glede na to da besede razklad ne najdemo v SSKJ, nas zanima, če je termin ustrezen? V primeru, da je odgovor pritrdilen, nas zanima tudi to, če je termin razklad števen? Pogosto namreč govorimo o dveh, treh ali več tovrstnih skladovnicah. Vprašanje poslano: 5. 11. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Različne vrste kromatografij
Pri pedagoškem delu se srečujem z izrazi s področja kemije in biokemije, pri katerih opažam različno rabo, zlasti glede ustreznosti poimenovanja in zapisovanja nekaterih metod. Pri čiščenju beljakovin s kromatografskimi postopki uporabljamo različne vrste kromatografij , ki se med seboj razlikujejo po principu ločevanja. Vedno gre za to, da imajo beljakovine v heterogenem vzorcu različno hitrost potovanja skozi stekleno ali kovinsko cev, napolnjeno z nosilcem, razlika v hitrosti potovanja pa je posledica interakcij z nosilcem. Metoda, pri kateri interakcije potekajo preko izmenjave ionov, se imenuje ionsko izmenjevalna kromatografija . Prvi del termina je pogosto zapisan z vezajem ( ionsko-izmenjevalna ), redko tudi skupaj ( ionskoi zmenjevalna ). Pojavlja pa se tudi zapis ionska izmenjevalna kromatografija . Ker so ioni lahko nabiti pozitivno ali negativno, obstajata tudi termina kationsko izmenjevalna kromatografija in anionsko izmenjevalna kromatografija , spet z vsemi različnimi načini pisanja, včasih pa celo anionska kromatografija in kationska kromatografija . Drugi tip kromatografije temelji na interakcijah med na nosilec pripeto molekulo in vzorcem. Govorimo o afinitetni kromatografiji . Včasih je na nosilec pripeta kovina, pogosto tudi nikelj . To metodo imenujemo nikelj afinitetna kromatografija , kar je večinoma zapisano z vezajem, ne pa vedno. Podobno je z glutation afinitetno kromatografijo , ko je na nosilec vezan glutation . Zanima me torej, kdaj je pri kromatografskih metodah smiselno pisanje skupaj, kdaj z vezajem in kdaj brez. Zanima me tudi, ali je izraz ionska izmenjevalna kromatografija ustrezen, ko gre za metodo, ki temelji na izmenjavi ionov. Vprašanje poslano: 3. 8. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Razmaščevalec
Tovarna kemijskih izdelkov bo dala na trg novo čistilo, ki ga želijo oglaševati kot razmaščevalec . Čistilo je namenjeno odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji. Težava je v tem, da izraza razmaščevalec ni v nobenem slovarju, čeprav ga uporablja veliko slovenskih proizvajalcev. Vprašanje poslano: 6. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Razogljičenje
Zanima nas vaše mnenje o prevodu angleškega izraza decarbonisation , ki so ga evropske institucije začele uporabljati v zvezi z novo energetsko unijo. Tipična zveza je recimo decarbonising the economy . Izraz pomeni 'postopno prenehanje odvisnosti (gospodarstva) od fosilnih goriv, ki vsebujejo ogljik'. Glede na to, da že imamo termin nizkoogljično gospodarstvo , predlagamo razogljičevanje ( decarbonising ) oziroma razogljičenje ( decarbonisation ). Vprašanje poslano: 4. 3. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Razoroževanje
Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo decommissioning of weapons , ki označuje proces umika orožja iz aktivne rabe in se pogosto uporablja v zvezi z Irsko republikansko armado in mirovnimi pogajanji na Severnem Irskem. V slovenščini se za omenjeno besedno zvezo uporabljajo različni ustrezniki, največkrat razorožitev in predaja orožja , ki pa so po našem mnenju preozki. Zato mislimo, da bi bilo ustreznejše uporabiti drug oziroma nov ustreznik. Kaj menite o zvezi dekomisija orožja ? Pomislili smo tudi na zvezo odpis orožja , a se nam zdi preozka. Vprašanje poslano: 30. 3. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Razvojna država
Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state , ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Japonska). Developmental state označuje državo, ki strogo nadzoruje in posega v vse sfere družbeno-ekonomskega in političnega življenja z namenom doseganja hitre gospodarske rasti. Zanjo je vedno značilna določena stopnja avtoritarnosti in represije. V slovenščini sicer obstaja prevod razvojna država , vendar je po mojem mnenju preveč splošen in se ne nanaša vedno na specifično rabo v vzhodnoazijskem kontekstu. Ali bi lahko predlagali ustreznejši slovenski termin? Kaj menite o razvojniški državi ? Druga zadrega pa so termini, ki se nanašajo na developmental state . Na primer developmental urbanisation , developmental city itd., kot oznako za specifično obliko urbanizacije, mest, ki so značilna v državah, poimenovanih kot developmental state . Kako naj bi poimenovali developmentalism , ki označuje ideologijo razvojne države? Vprašanje poslano: 22. 10. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Readymade
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin readymade , ki na področju umetnostne zgodovine označuje vsakdanji predmet, ki ga umetnik uporabi pri snovanju umetniškega dela. Prevajalnik mi ponudi besedo konfekcija , vendar nisem prepričana, da je to pravi ustreznik. Kateri slovenski termin je najustreznejši? Vprašanje poslano: 11. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Recikliranje, večvrednostno recikliranje, manjvrednostno recikliranje
Ob ang. terminu recycling (slov. recikliranje ) sta se v zadnjem času pojavila tudi termina upcycling in downcycling . Upcycling označuje predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri kateri nastanejo izdelki ali materiali, ki so boljše kakovosti od izhodiščnih, downcycling pa predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri kateri nastanejo izdelki ali materiali, ki so slabše kakovosti od izhodiščnih. Slov. ustreznika nadcikliranje (za ang. upcycling ) in podcikliranje (za ang. downcycling ) se mi ne zdita ustrezna. Zanima me, ali so po vašem mnenju ustrezni naslednji termini: preokrožanje (za ang. recycling ) namesto termina recikliranje , nadokrožanje (za ang. upcycling ) in podokrožanje (za ang. downcycling ). Vprašanje poslano: 14. 3. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Referenčni koordinatni sistem
Zanima me, kakšno je pravilo pri prevajanju večbesednih terminov iz angleščine. Npr. termin geographic information system se prevaja kot geografski informacijski sistem ; vrstni red sestavin je tak kot v angleškem terminu. Po drugi strani pa se pri terminu coordinate reference system , ki označuje »siste/m/ za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temelj/i/ na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku« ( spletna stran Evropske komisije ), pojavljata dva slovenska ustreznika z različnim zaporedjem pridevnikov: referenčni koordinatni sistem in koordinatni referenčni sistem . V terminih, ki označujejo povezane pojme, je vrstni red sestavin iz angleškega termina ohranjen tudi v slovenskem, npr. ang. terrestrial reference system – slov. terestrični referenčni sistem , ang. spatial reference system – slov. prostorski referenčni sistem , ang. vertical reference system – slov. vertikalni referenčni sistem . Katero zaporedje je boljše in zakaj? Vprašanje poslano: 6. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Referent
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin policy officer? Termin se pogosto pojavlja v angleških besedilih. Gre za osebo, ki v državni/evropski upravi skrbi za oblikovanje politike nekega področja, zbira in analizira informacije, komunicira z notranjim in zunanjim svetom, pripravlja konference itn. Ustreznega prevoda za ta termin v slovenščini še ni, prav tako ni posebnega delovnega mesta  v slovenskem sistemu javne uprave, ki bi predvidelo prav takšno delo, saj je opis tako splošen, da ga lahko opravlja kdorkoli. Pri tovrstnih prevodih se v slovenščini pogosto pojavlja angleška ustreznica v oklepaju. Terminološke rešitve so vedno prilagojene konkretni vsebini, kar dokazujejo tudi izbrani primeri, saj se največkrat dodaja področje, na katerem ponujajo tovrstno delovno mesto. Stroka zavrača izraz, ki bi vseboval besedo uradnik, saj naj bi bila s sistemizacijo javne uprave tovrstna mesta že zasedena. Vprašanje poslano:  20. 3. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Regularizacija
Zanima me, kako z eno besedo opisati akt, pri katerem neregularno prebivajoči migranti pridobijo pravni naslov za bivanje. V angleščini se v evropskem prostoru uporablja beseda regularisation , v ameriškem pa predvsem legalization . Ali lahko uporabim besedo regularizacija ? Doslej še nisem zasledila, da bi bil tovrsten postopek v slovenščini označen z eno besedo. Uporablja se zveza ureditev statusa tujcev , ki se mi zdi nezadostna, saj regularisation označuje določen skupek ukrepov oziroma pristop do upravljanja z migracijami, ki ga zveza ureditev statusa tujcev ne zaobjame. Ukrepi za ureditev statusa nezakonito prebivajočih tujcev so v Sloveniji skoraj popolnoma neraziskani. Vse raziskave se pojavljajo zgolj v angleškem jeziku (npr. v okviru EMN študij, ki vključujejo Slovenijo), in sicer zato ker Slovenija takšnih programov in ukrepov ne izvaja. Vprašanje poslano: 22. 8. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Regulativni organ
Prosim za pomoč pri ustreznem prevodu angleškega termina regulatory authority , ki ne označuje nadzornega, upravnega ali izvršnega organa, ampak organ za urejanje in sprejemanje predpisov. V dokumentih se pojavljajo tri slovenske različice: regulativni organ , regulatorni organ in redko regulacijski organ . Katera različica je najustreznejša? Vprašanje poslano: 9. 10. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Rešeno drevo, rešeni les
Zanima me, kako na področju oblikovanja pohištva poimenovati drevje, ki ni bilo posekano z namenom pridobivanja lesa, ampak zaradi sanacijskih, sanitarnih ali drugih vzrokov, npr. spora med sosedi, gradnje nove hiše. Gre predvsem za drevje, ki raste v urbanem okolju. Angleški termin je salvaged tree . Ustrezno poimenovanje se mi zdi rešeno drevo , saj se drevo, ki je z vidika industrije oz. množične proizvodnje neuporabno, uporabi za izdelavo unikatnega pohištva.   Vprašanje poslano: 18. 2. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Samokvantificiranje
Iščem pomoč pri najustreznejši rešitvi za angleški termin quantified self . V slovenščini še nimamo ustaljenega izraza, nekateri ga prevajajo kot samomerjenje , drugi kot merjenje oz. kvantificiranje sebe . Gre pa za več kot le merjenje: podatke, ki jih posameznik pridobiva o sebi s pomočjo pametnih telefonov, nosljivih naprav in podobnim, potem ta oseba analizira, deli z drugimi, primerja. Predvsem pa se na osnovi pridobljenih podatkov spoznava, na novo vzpostavlja, določa, kdo je in kakšna oseba bi želela postati v prihodnosti. Vodilo gibanja The qunatified self je »Spoznaj samega sebe preko številk«. V nekaterih jezikih pa kar ohranjajo termin quantified self in kratico QS (npr. nemščina, španščina, tudi pri nas nekatere stroke izraza še ne prevajajo). Vprašanje poslano: 10. 8. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Samonikla rastlina
Na vas se obračam s strokovno dilemo glede uporabe termina samonikla rastlina oziroma prosto rastoča rastlina . V okviru ciljnega raziskovalnega projekta o obvladovanju plodove vinske mušice pripravljamo strokovna priporočila in smo naleteli na težavo v zvezi z zgoraj navedenim terminom. Plodova vinska mušica je namreč škodljivka, ki napada gojene, kmetijske, predvsem sadne rastline. Prav tako pa je navzoča tudi na gostiteljskih rastlinah, ki rastejo v gozdu, to sorastline, ki niso gojene in so se zasadile same. Ni jih posadil človek in jih tudi ne neguje. Te rastline smo poimenovali s skupnim izrazom samonikle rastline , kar je po mojem mnenju v skladu s SSKJ2 popolnoma primeren izraz. Na Ministrstvu za kmetijstvo pa so nam svetovali, naj izraz samonikle rastline zamenjamo s prosto rastočimi rastlinami . Menim, da so vse rastline, ki rastejo na prostem, prosto rastoče (morda se to piše celo skupaj?). Tega izraza ne najdem v SSKJ2. Prosim vas za pomoč – kaj je strokovno in slovnično pravilno? Vprašanje poslano: 26. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Samostojni ogled
Zanima me, kateri je slovenski ustreznik angleškega termina self-guided tour , ki označuje ogled, pri katerem si obiskovalec ogleda znamenitosti, razstavo itd. samostojno, tj. brez prisotnosti turističnega vodnika, kustosa itd. Vprašanje poslano: 5. 1. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Samozdruževanje
Pišem vam v zvezi z besedo samourejanje , ki v SSKJ ne obstaja, a se pogosto pojavlja v strokovni literaturi s področja kemije, fizike, medicine ipd. Pojavlja se predvsem v zvezi z molekulami in označuje spontano organizacijo molekul v urejeno strukturo. Ali za ta izraz obstaja kakšna sopomenka? Vprašanje poslano: 17. 6. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Semenski kapital
Ali je slovenski termin semenski kapital primeren ustreznik za angleški termin seed capital ali bi bilo bolje – zaradi lažjega prepoznavanja pojma, ki ga termin označuje, oz. sporazumevanja – pristati kar na angleški termin z zapisom v narekovajih? Termin semenski kapital po 4. členu Zakona o družbah tveganega kapitala označuje kapital, ki je potreben pri financiranju razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja. Gre v glavnem za kapital podjetnika, njegovih prijateljev in partnerjev, potreben v času nastajanja in razvijanja podjetniške ideje; v tej fazi lahko obstajata tudi vzorčni proizvod oz. storitev, ki pa nista razvita do faze, da bi ju lahko poskusno proizvajali. Semenski kapital je prva stopnja od skupno sedem stopenj tveganega kapitala (ang. venture capital ) (M. Tajnikar, 2006: Tvegano poslovodenje ). Vprašanje poslano: 4. 10. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Senzorične lastnosti
Za lastnosti živil, ki jih človek lahko zaznava s svojimi osnovnimi čuti (vid, okus, otip, vonj, sluh), se na področju živinoreje in živilske tehnologije večinoma uporablja termin senzorične lastnosti (mesa, vina, medu, mleka, olja itd.). Pojavlja se tudi izraz organoleptične lastnosti . Ali gre za sinonima? Ali ima kateri izraz prednost? Z razlago pridevnikov senzoričen in organoleptičen v SSKJ si ne moremo pomagati. Vprašanje poslano: 11. 12. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Simulacija
Za umetno ustvarjanje določenih pogojev se v strokovni literaturi pojavlja termin simulacija. Ali obstaja ustreznejši slovenski termin? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sistematična raziskava
Pri prevajanju besedil s področja zdravstvenega varstva rastlin se srečujemo z angleškim terminom survey , ki označuje 'uradni postopek, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju, da se določijo značilnosti populacije škodljivega organizma ali da se določi, katera vrsta škodljivega organizma je navzoča na območju' in običajno ustreza slovenskemu terminu sistematična raziskava . Zanima me, ali bi lahko slovenski termin sistematična raziskava nadomestili s kakim drugim, npr. prospekcija , spremljanje , monitoring ali s podomačenim izrazom survej . Vprašanje poslano: 17. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sistemska karta
Prevajam besedilo, v katerem je termin sistemska karta . Termina ne poznam, domnevam pa, da gre za karto, ki je del neke celote. Ta celota zajema na primer vso Slovenijo (prikazana je na eni karti, v kateri je celota razdeljena na kvadratke), sistemska karta pa je le en njen del (en kvadratek), prikazan na posebnem listu. Prosim vas, da mi potrdite pravilnost mojega domnevanja in pomagate pri ustrezniku v angleščini. Vprašanje poslano: 2. 2. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sklenjena krivulja časovnega tipa
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin closed timelike curve , ki na področju matematične fizike označuje krivuljo, ki opisuje pot telesa v štirih dimenzijah (t, x, y, z). Gre v bistvu za opis zaporedja vzročno povezanih dogodkov v času, ki po nekaterih teorijah objektom omogočajo časovno potovanje v preteklost in prihodnost. Vprašanje poslano: 8. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Skrle
Na zagovoru diplomske naloge je prišlo do zadrege pri uporabi terminov skrile oz. skrle . Po SSKJ in Slovenskem etimološkem slovarju naj bi bila oblika skrile edina knjižna oblika termina za poimenovanje vseh kamnitih kritin, tako tistih na Gorenjskem iz skrilavca kot onih s Krasa, ki so iz debelejših plošč apnenca. Nasprotno pa eden izmed specializiranih slovarjev jasno razlikuje med skrilami , ki so iz skrilavca, in skrlami , ki so iz apnenca. Skril in apnenec namreč nista isto: skril je metamorfna kamnina, medtem ko je apnenec sedimentna. Zaradi SSKJ in tudi zaradi mnenja enega od strokovnjakov sem v diplomski nalogi uporabil termin skrile , na zagovoru pa je bil ta termin označen kot napačen, pravilen termin naj bi bil skrle , saj sem pisal o ploščah apnenca, ki so značilne za Kras. Zanima me, katera oblika termina je torej pravilna.   Vprašanje poslano: 26. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Skupinski okvir
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin group setting s področja psihologije oz. psihoterapije. Termin označuje naravo dela v skupini, način in okvire dela, dogovore, ki se tičejo terapevtske obravnave, tudi postavitev v prostoru (pri skupinski terapiji gre npr. za krožno postavitev stolov v prostoru, namenjenih tako klientom kot tudi terapevtu). Vprašanje poslano: 14. 12. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Skupnostno podjetništvo
Angleški termin community-based enterprise (uporablja se tudi kratica CBE ) označuje podjetništvo, katerega osnovni namen je prizadevanje za dobro skupnosti in ne ustvarjanje dobička. Zanima me, na koga se lahko obrnem pri iskanju oz. oblikovanju slovenskega termina za ta pojem, saj si ga verjetno sama ne morem kar izmisliti.    Vprašanje poslano: 10. 9. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Skupnostno vključevanje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen engagement , ki označuje vključevanje laične javnosti v določeno aktivnost. Vprašanje poslano: 9. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sledenje človeškemu vonju
Prosim vas, če lahko predlagate slovenski termin za mantrailing , ki označuje iskanje pogrešane osebe s psom, ki sledi individualnemu vonju te osebe. Strokovnjaki uporabljajo kar angleški termin, vendar upam, da bi nekateri le začeli uporabljati slovenski termin, če bi jim ga predlagali. Vprašanje poslano: 16. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sledenje stikom
Zanima me, kateri slovenski termin je najustreznejši za angleški termin contact tracing , ki označuje proces identifikacije oseb, ki so morda bile v stiku z okuženo osebo, in zbiranje podatkov o teh stikih. V poljudnih spletnih virih se od izbruha koronavirusne bolezni najpogosteje uporabljata sledenje stikov in sledenje stikom , pri čemer domnevam, da je pravilna rodilniška zveza in da se tretji sklon pojavlja zaradi mešanja dveh pod točko 1. navedenih pomenov v SSKJ2 (tj. 'iti za kom po sledi' in 'neopazno, skrivaj iti za kom z določenim namenom', pri čemer zgledi pri obeh pomenih izkazujejo vezavo s 3. in 4. sklonom). Zdi se mi, da pravilnost rodilnika potrjujejo druge podobne terminološke zveze, npr. sledenje pacientov , sledenje kraške vode . V SSKJ2 samostalnik sledenje v tem pomenu (še) ni normiran. Termin sledenje je sicer v Slovenskem medicinskem slovarju naveden kot slovenska ustreznica za angl. follow-up , ki je opredeljen kot 'nadzor bolnikov po zdravljenju' (sin. spremljanje ), dodani sta dve stalni besedni zvezi: sledenje pacientov in sledenje poteka bolezni . V strokovnih člankih je mogoče najti tudi poimenovanja iskanje stikov in poizvedovanje o stikih z zbolelimi . Če povzamem, vljudno vas prosim za naslednje odgovore: a) ali je sledenje stikov tudi v medicini že uveljavljen termin za angl. contact tracing ; b) če to je medicinski termin, ali je pravilna samo rodilniška zveza; b) če to ni medicinski termin, kateri drug izraz je uveljavljen v medicini. Vprašanje poslano: 28. 4. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Slikanica brez besedila
V strokovni literaturi se za angl. termin wordless picturebook pojavlja več slovenskih ustreznikov, in sicer slikanica brez besed , slikanica brez besedila , nema slikanica , nebesedna slikanica , brezbesedna slikanica , nema knjiga , tiha knjiga , vse pa skušajo enoumno označiti slikanico, namenjeno otrokom, v kateri ni klasičnega besedila, zapisanega s črkami, temveč vsebuje najrazličnejše likovne elemente. Prosim za nasvet, kateri termin je najprimernejši. Vprašanje poslano: 5. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Slikanica s prvimi pojmi
Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/ Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin early-concept book. Termin označuje slikanico brez besedila za zelo majhne otroke, ki prikazuje slike vsakdanjih predmetov. V slovenščini bi ta pojem lahko označevali poimenovanji zgodno konceptna knjiga ali knjiga s konceptom . Katero poimenovanje je ustreznejše? Vprašanje poslano: 24. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sliva
Zanima me, v čem je razlika med češpljo in slivo . Ali gre za sopomenki, saj v SSKJ2 najdemo: sliva 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad' in češplja 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad; sliva'. Kateri izraz je bolj priporočen in zakaj? Vprašanje poslano: 6. 11. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Slogovno urejanje besedila
Pri prevajalskem delu smo naleteli na zvezo stiliranje prevoda , ki označuje oblikovanja prevoda tako, da po stilu in strukturi ustreza izvirniku. Ali je zveza  ustrezna? Vprašanje poslano: 14. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Snežna kepa
Zanima me, kako se imenuje metoda, pri kateri učenec o nalogi najprej razmišlja sam. Ko nalogo reši, pridobi konkretno izkušnjo, vedenje, spretnost, ki ji sledi vnovičen razmislek, tokrat v paru ali skupini. Uporabljata se zvezi snežena kepa in snežna kepa . Katero zvezo bi priporočali vi? Vprašanje poslano: 28. 3. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Snežni plaz
Imam vprašanje v zvezi s terminom snežni plaz , ki označuje gmoto snega, ki zdrsne po strmini navzdol. Kateri pridevnik naj izberem pri terminih, ki so povezani s snežnim plazom, npr. lavinska ali plazovna oprema , lavinski ali plazovni trojček , lavinski ali plazovni bilten ? Je lavinski vrstni pridevnik, plazoven pa lastnostni? Vprašanje poslano: 4. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Socialna opora
Pri svojem delu in podiplomskem študiju uporabljam angleški termin social support , ki označuje pomoč posamezniku, ki mu jo nudijo osebe, na katere se lahko zanese pri obvladovanju stresa, osebnostni rasti ter delovanju v okolju. V slovenščini se pojavljata dve poimenovanji, in sicer socialna podpora in socialna opora . Kateri termin naj uporabljamo v znanstvenih publikacijah? Vprašanje poslano: 21. 8. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Socialni poslovni model
Pri pisanju magistrske naloge sem naletela na terminološki problem s področja socialne ekonomije. Iščem slovenski termin za ang. termin social business model , ki označuje poslovni model, katerega cilj je z zagotavljanjem dodatnega, zunanjega financiranja pridobiti sredstva za izvedbo družbeno in okoljsko koristnih projektov. Vsi modeli iz tujine, po katerih se zgledujem, imajo lastnosti socialnih podjetij (ang. social business oz. social enterprise ), vendar pa pripravljam poslovni model za javni zavod, ki sicer ni socialno podjetje . Neposredni prevod angleškega termina socialni poslovni model se mi ne zdi primeren, ker je izraz socialen v turizmu povezan s socialnim turizmom , ki označuje popolnoma drug pojem. Osebno mi je bližje pridevnik družbeno odgovoren (torej družbeno odgovorni poslovni model ), vendar ima to v angleškem jeziku spet drugačen pomen. Obstaja precej podobnih izrazov, vendar nobeden izmed njih ni primeren za to, kar raziskujem. Kakšno poimenovanje bi torej vi predlagali za social business model ? Vprašanje poslano: 8. 7. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sodelanje
Kako bi v slovenščino prevedli izraz coworking? Izraz coworking označuje sodoben način dela, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo. V strokovnih krogih med ekonomisti ter tudi drugod za določene izraze prevladuje mnenje, da bi jih raje pustili v tujem jeziku. Vprašanje poslano: 17. 7. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sodelovalno tekmovanje
Hkratno sodelovanje in tekmovanje med konkurenti in drugimi deležniki v angleščini označuje termin coopetition oz. co-opetition . Nekateri uporabljajo koopeticija , sam pa sem na predlog doktorske komisije v svoji disertaciji uvedel termin sotekmovalnost . Zanima me, kateri termin je ustreznejši. Vprašanje poslano: 17. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sodobna tehnologija v kmetijstvu
Zanima me, kako bi v slovenskem jeziku ustrezno poimenovali področje kmetijstva, ki se ukvarja s sodobnimi načini vzgoje rastlin, pridelave, obdelave ali predelave plodov v končne izdelke. Ali bi bil ustrezen termin sodobna tehnologija v kmetijstvu ? Vprašanje poslano: 30. 8. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sončni koledar
Zanima me, ali je za poimenovanje koledarja, ki temelji na spremembah letnih časov, ki so usklajeni z navideznim gibanjem Sonca okoli Zemlje, ustreznejše poimenovanje sončev koledar ali sončni koledar . Poznamo npr. sončno uro in ne sončeve ure . Vprašanje poslano: 9. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Spajkanje
Za poimenovanje procesa spajanja kovinskih delov s pomočjo dodane staljene kovine se v slovenščini uporabljata termina lotanje in spajkanje . Zanima nas, kateri termin je ustreznejši in okoli katerega bi bilo ustrezneje oblikovati besedno družino? Torej, ali so bolj ustrezni termini lotati , mehko lotanje , trdo lotanje , lotalnik ali spajkati , mehko spajkanje , trdo spajkanje , spajkalnik ? Za oznako kovine, ki se v tem procesu tali in spaja druge kovinske dele, se uporablja termin lot oziroma spajka . Zanima nas, kateri termin je ustreznejši, če je lot/spajka iz srebra. Ali je ustreznejši termin srebrni lot/spajka ali srebrov lot/spajka ? Vprašanje poslano: 28. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Spin doktor
Ali obstaja slovenski ustreznik za angleški termin spin doctor , ki označuje sporočevalca, ki manipulira z medijskim sporočanjem, zlasti z nadziranjem dostopa do politikov, in dejstva prikazuje na način, ki ustreza naročniku (gl. iztočnico veleprikrojevalec v Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi TERMIS )? V dvojezičnem slovarju sem našla ustreznika spin doktor , ki je po mojem mnenju žaljivka, in strokovnjak za odnose z javnostmi , ki se mi ne zdi ustrezen. Vprašanje poslano: 7. 8. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Spodbujanje branja
Zanima me, katero poimenovanje je bolj primerno za ang. reading promotion , ki označuje različne dejavnosti, s katerimi skušajo ustanove in združenja bralcem približati branje, jih navdušiti za branje različnih besedil in torej presega zgolj oglaševanje posamezne knjige. V slovenščini se pojavljajo različna poimenovanja, npr. promocija branja , bralna promocija , spodbujanje branja , bralno spodbujanje , bralna kultura , bralna pismenost . Osebno sem kritična do promocije branja v smislu nakupovanja. Ugotavljam, da se bralne dejavnosti spreminjajo v igralne dejavnosti in vse te dejavnosti, po moji presoji, bralce oddaljujejo od branja (npr. Knjigajmo migajmo ipd.). Vprašanje poslano: 6. 2. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Spretnosti
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin skills , ki je v dokumentu New skills for new jobs definiran kot 'zmožnost uporabiti znanje in izkušnje za dokončanje kake naloge ali reševanje problema, tako v poklicnem ali učnem okolju kot tudi v zasebnem in družabnem življenju'. Med drugim se pojavlja tudi v večbesednih angleških terminih in zvezah digital skills , reading skills , new skills for new jobs . Ali nam svetujete slovenski termin veščine ali spretnosti ?   Vprašanje poslano 27. 7. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Sprovajalec, sprovajanje
Pri prevajanju besedila sem za angleško besedo facilitators našla slovensko poimenovanje sprovajalci . Gre za osebe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, torej s posredovanjem pri njihovem nezakonitem vstopu v državo. Na spletu sem sicer našla zadetke v slovenščini, vendar rabo te besede odsvetujejo. Kljub temu jo je v svojih sodbah že uporabilo Upravno sodišče. Ali lahko pri prevodu uporabim besedo, ki jo sicer SP in SSKJ odsvetujeta, vendar jo stroka uporablja. Besede tihotapec v tem kontekstu ne moremo uporabiti, ker tako prevajamo angleško ustreznico smuggler . Vprašanje poslano: 7. 3. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Starinsko pohištvo
V televizijski oddaji je voditelj z gostom, ki je stanovanje opremil s starinskim pohištvom, nenehno govoril o antičnem pohištvu . Ali ni tako poimenovanje neustrezno, saj ne gre za pohištvo iz antike, ampak kvečjemu za pohištvo iz antikvariatov? Vprašanje poslano: 2. 11. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Starizem
Zanima me, kateri slovenski termin je ustreznejši za oznako novodobnega pojava, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi (angl. ageism ). V gradivu se pojavljata termina starizem in staromrzništvo . Sama se zavzemam za termin staromrzništvo , ki je bil v določenih krogih sprejet že pred časom, medtem ko nekateri strokovnjaki še vedno uporabljajo termin starizem . Menim, da termin starizem ni ustrezen vsaj zaradi dveh razlogov. Prvi razlog vidim v tem, da so skoraj vse besede na - izem tujke v celoti, torej se obrazilo - izem ne pripenja na domače osnove, kakršna je star -. Drugi razlog pa je po mojem mnenju povsem pomenski, saj je beseda starizem lahko zavajajoča. Lahko bi namreč narobe sklepali, da gre za odobravanje, preferiranje starega. Kakšno je vaše mnenje glede teh dveh terminov? Vprašanje poslano: 27. 10. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Stavčnica
Pri pisanju strokovnega besedila s področja vidnosti in čitljivosti pisav imam težavo s slovenjenjem ang. termina sentence case , ki označuje način prikaza, tj. uporabe velikih in malih črk, pri katerem je prva črka v besedi pisana z veliko črko (majuskulo), sledeče črke pa z malimi črkami (minuskulami). Ker poimenovanje za tovrstni način zapisa v slovenščini ne obstaja, predlagam izraz stavčnica . Ali je ta termin ustrezen?   Vprašanje poslano: 12. 5. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Stojna točka
Ali je stojna točka ustrezen termin za območje/mesto, kjer stoji npr. policist, redar, varnostnik? Točka je namreč po definiciji omejena s parametri X, Y in Z in tako umeščena v prostor. Človek torej ne more stati v točki . Ali je stojna točka razložena tudi v SSKJ? Kaj lahko o razliki med točko in območjem izvemo v SSKJ? Ali ne bi bilo bolj smiselno uporabiti izraza stojno območje ? Vprašanje poslano: 24. 7. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Storitvizacija
Za poimenovanje poslovnega modela, pri katerem se izdelkom dodajajo storitve in se jim tako posledično zvišuje dodana vrednost, se v angleščini uporablja termin servitization . Za obravnavani pojem iščemo ustrezen slovenski termin. Ali bi bila ustrezna tvorjenka ostoritvenje ? Vprašanje poslano: 16. 2. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Strateške komunikacije
Prosimo vas za mnenje pri izbiri ustreznega prevoda ang. zveze strategic communications v kontekstu Nata. Čeprav se je uveljavil prevod strateško komuniciranje , menimo, da le-ta ne ustreza Natovemu konceptu, sprejetemu leta 2010 (Military Concept for NATO Strategic Communications, avgust 2010). Omenjeni pojem namreč presega komunikacijske dejavnosti, saj je skladno z njegovo uradno definicijo njegov namen promovirati Natove cilje in delovanje poleg drugih političnih in vojaških ukrepov tudi z usklajeno in ustrezno rabo javne diplomacije, odnosov z javnostmi, psihološkega in informacijskega delovanja ter drugih nekinetičnih oblik delovanja. Po našem mnenju je komuniciranje v slovenskem prostoru večinoma napačno razumljeno, zato predlagamo prevod strateške komunikacije . Kaj menite o tem predlogu? Vprašanje poslano: 25. 5. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Strateški menedžment
Kateri slovenski termin s področja ekonomije/organizacije in poslovodenja je primernejši kot ustreznik angleškega termina strategic management : strateški management , strateški menedžment , strateško upravljanje in poslovodenje ? Gre za načrtovanje in vodenje dolgoročnih organizacijskih strategij za uspešno poslovanje organizacije. Ali je treba v besedilu uporabljati en sam termin za isti pojem ali termine lahko poljubno zamenjujem?   Vprašanje poslano: 25. 9. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Stresni test
Prevod angleškega termina stress test kot stresni test , ki se očitno najpogosteje uporablja, zame pomeni test, ki je stresen, torej povzroča stres. Ne dvomim sicer, da ti testi bankam povzročajo stres, vendar pa angleški stress test pomeni nekaj drugega. Ustreznejši se mi zdi test stresa ali obremenitveni test . Kaj menite o tem? Vprašanje poslano: 13. 11. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Stromula
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin stromule , ki na področju biologije označuje cevaste podaljške kloroplastov rastlinske celice, ki so napolnjeni s posebno tekočino, stromo . V strokovnih besedilih se pojavljata dva ustreznika, in sicer ustreznik ženskega spola stromula in ustreznik moškega spola stromul . Kateri je po vašem mnenju ustreznejši? V nemščini in španščini sta se npr. uveljavila ustreznika moškega spola, in sicer Stromulus in estrómulo . Vprašanje poslano: 9. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Strukturna motnja
Angleški termin architectural distortion označuje spremembo v dojki. Dojka ima maščobno in žlezno tkivo, ki je razporejeno v obliki nekakšnih vzorcev. Vzorec vsake osebe je individualen, dojki pa simetrični. Pri tej vrsti spremembe, ki jo opazimo z radiološko preiskavo, je porušena simetrija. Kateri bi bil najustreznejši slovenski termin za angleški termin architectural distortion ? Vprašanje poslano: 9. 5. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Superprenašalec
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin super spreader , ki se uporablja na področju epidemiologije. Termin označuje osebo, okuženo z virusom, npr. s SARS-CoV-2, ki okuži veliko večje število ljudi kot večina ostalih okuženih oseb. V rabi sta dve slovenski poimenovanji, in sicer superprenašalec in supertrosilec . Katero poimenovanje predlagate? Vprašanje poslano: 11. 7. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Svet dela
Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo the world of work oz. francosko besedno zvezo le monde du travail, ki je bila v slovenščino neposrečeno prevedena kot gospodarstvo (ang. Strategic partnerships within and across the fields of education, training and youth and with the world of work ; sln. Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih ter z gospodarstvom ). V zadnjem času se vse bolj uveljavlja izraz svet dela , ki označuje tako vse déležnike, povezane z delom, od zaposlenih do zaposlovalcev, kot tudi pogoje in razmere na trgu dela. Ali je izraz primeren ustreznik za navedeno angleško oz. francosko besedno zvezo? Vprašanje poslano: 29. 3. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Svetovalni oglas
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin help-seeking ad , ki označuje oglas, ki opiše bolezen ali bolezensko stanje, ne navede pa imena zdravila. Namen takega oglasa je spodbuditi ljudi, da bi tisti, ki pri sebi prepoznajo znake opisane bolezni, poiskali pomoč pri zdravniku (povzeto po diplomskem delu Tine Kočevar Analiza dostopnosti informacij o zdravilih na spletnih straneh farmacevtskih družb , 2010, str. 21). Vprašanje poslano: 5. 12. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Šolska politika
Vse pogosteje opažam, da se za izvedbeno raven odločanja uporablja izraz politike kot ustreznica za angleški edninski izraz policy . Zmotilo me je, da je novinar govoril, da bo treba zamenjati politike v šolstvu, pomensko pa je šlo za ukrepe, dejavnosti, ravnanje, delovanje, uresničevanje sklepov in podobno. Vprašanje poslano: 20. 10. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Števni podatki
Zanima me slovenski prevod angleškega termina count data , ki se uporablja v statistiki in ekonometriji. Termin označuje podatke, ki predstavljajo število opazovanj v vsaki kategoriji. Zanj predlagam slovenski prevod števni podatki . Prosim za vaše mnenje. Vprašanje poslano: 15. 2. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Študija
V naravoslovju in vedah o življenju opravljamo bolj ali manj obsežne raziskave , od diplomskih nalog do celovitih razlag dogajanj v naravi. Pri tem vse pogosteje opažam, da se kot sopomenka za raziskavo pojavlja izraz študija , a menim, da gre za nekritično prevajanje iz angleškega study . SSKJ2 je glede izraza študija dokaj splošen ('krajše znanstveno delo'), primeri, ki so navedeni, pa so pretežno s področja družboslovja. Zanima me, ali je v naravoslovju po vašem mnenju pomen izrazov študija in raziskava enak oz. kako ustrezen je izraz študija za raziskave , ki vključujejo eksperimentalno delo in temeljijo na preverjanju hipotez. Vprašanje poslano: 19. 4. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Tehnoblebetanje
Imam težave pri prevodu angleškega izraza technobabble , ki ima v Cambridgeevem slovarju oznaki neformalno in slabšalno in pomeni 'tehnični jezik, ki ga običajni ljudje težko razumejo'. Razmišljal sem, da bi ga prevedel s terminom žargon , toda v tem primeru bi se izgubil slabšalni prizvok, ki bi ga pri prevodu rad ohranil. Pomislil sem na izraz tehnoblajščina , a se mi ne zdi posrečen. Mi lahko svetujete kaj primernejšega? Vprašanje poslano: 20. 5. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Tehnološke pravice
Kateri slovenski izraz in katera slovenska zveza ustrezata angleškemu izrazu technology oz. zvezi technology rights iz Uredbe o uporabi člena 101(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije za skupine sporazumov o prenosu tehnologije?   Vprašanje poslano: 31. 1. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Tekočinska biopsija
Zanima me najbolj ustrezen prevod angleškega termina, ki označuje pojem, ki se vedno bolj uveljavlja v onkologiji in tudi klinični praksi. Gre za ang. termin liquid biopsy . Pri klasični biopsiji se z iglo odvzame vzorec tkiva, pri tej vrsti biopsije pa se odvzame vzorec telesne tekočine, ki je običajno kri, lahko pa tudi urin, plodovnica, materino mleko, plevralni izliv, sinovialna tekočina, semenska tekočina itd. Skratka, katera koli telesna tekočina, čeprav je največkrat mišljena kri.   V slovenskih besedilih se velikokrat pojavi termin tekoča biopsija , ki je po našem mnenju strokovno neustrezen, saj gre za odvzem tekočine, pojavlja pa se tudi termin biopsija telesnih tekočin . Trenutno pripravljamo strokovni članek v slovenskem jeziku na to temo in bi bili zelo hvaležni za vašo strokovno pomoč pri iskanju najbolj ustreznega prevoda.   Vprašanje poslano: 3. 10. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Telekonferenca
Na našem prevajalskem oddelku smo se odločili, da bomo angleški termin teleconference prevajali s terminom teleseja . Termin označuje komunikacijo dveh ali več udeležencev, ki so na različnih lokacijah. Mnenje glede pomena predpone tele- v angleškem terminu teleconference ni enotno. Nekateri zatrjujejo, da je teleconference oz. teleconferencing krovni termin, ki zajema prenos zvoka in slike, drugi pa mu pripisujejo ožji pomen, ki zajema samo prenos zvoka. Za teleconferencing v ožjem pomenu bi bili v angleščini ustrezniki audio conferencing , telephone conferencing ali phone conferencing . Zanima nas, kaj pomeni predpona tele- v slovenščini. Je sinonim za 'na daljavo' ali 'po telefonu' ali je pomen zabrisan (tako kot v angleščini)? Za uporabo termina teleseja za teleconference smo se odločili, ker se s prevodom omenjenega termina srečujemo predvsem pri prevajanju spletnih strani, kjer je treba paziti na kratkost in jedrnatost. Teleseja je nastala po analogiji s poimenovanji teledelo , telesrečanje , telesestanek . Ali obstajajo pomisleki z besedotvornega vidika glede ustreznosti tako tvorjenega izraza? Vprašanje poslano: 28. 5. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Telesna pripravljenost
Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin physical fitness , ki označuje stanje dobrega telesnega počutja ter sposobnost opravljati športne in druge telesne dejavnosti. Po mnenju strokovnjakov so izrazi kondicija , telesna pripravljenost in gibalne sposobnosti že zasedeni, zato predlagajo izraz gibalni fitnes . Kaj menite o tem izrazu oz. kaj predlagate? Vprašanje poslano: 11. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Termična obdelava odpadkov
Zanima me, kdaj se uporablja izraz toplotna obdelava in kdaj termična obdelava (npr. v zvezah toplotna obdelava kovin, toplotna oz. termična obdelava odpadkov ).  V Uredbi o sežiganju odpadkov (Ur.l. RS št. 68/08 in 41/09) je v 3. členu opredeljena obdelava odpadkov , ki je »vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki postopek«, v nadaljevanju pa je definirana tudi sežigalnica, ki je »katerakoli nepremična ali premična naprava, namenjena toplotni obdelavi odpadkov«. Na okoljskem področju termin torej označuje tehnologijo obdelave odpadkov z visokimi temperaturami. Vprašanje poslano 5. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Tiha hipoksemija
V zadnjem letu je v rabi termin hipoksemija . O hipoksemiji in predvsem o tihi hipoksemiji pišejo v dnevnem časopisju, zlasti v povezavi s covidom-19, ko bolnik nima občutka težkega dihanja, vendar ima znižano koncentracijo kisika v krvi, njegovo stanje pa se poslabšuje. Na portalu Fran besede v tej obliki ni, v Planinskem terminološkem slovarju najdemo le hipoksimijo , pri kateri avtorji slovarja usmerjajo k anoksimiji . V aktualnih člankih strokovnjakov medicinske vede uporabljajo izraz hipoksemija ( Zdravniški vestnik ), ki je torej drugačen kot ta na Franu. Ali mi lahko pojasnite, kateri od naštetih izrazov – anoksimija , hipoksimija , hipoksemija , hipoksija – je ustrezen, ko opisujemo vzroke za zaplete pri bolezni covid-19 v novicah, namenjenih nestrokovnjakom? Vprašanje poslano: 11. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Timbilding
Zanima nas, kako bi poslovenili termin team building , ki se večinoma rabi kar v citatni (angleški) obliki. Gre za izgradnjo timov – po prvi fazi oblikovanja delovne skupine, ko je treba podpreti soustvarjanje, timsko kohezivnost in povezanost. Glavni namen tovrstnih dogodkov je torej vzpostavitev učinkovitejšega timskega dela v organizacijah, značilno zanje pa je tudi to, da praviloma potekajo izven delovnega okolja. Že uporabljene slovenske variante so npr. jačanje tima , izgradnja tima , poglabljanje timskega sodelovanja . Vprašanje poslano: 23. 5. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Točkovnik
Sestavni del vloge v habilitacijskem postopku na Univerzi v Ljubljani je tudi obrazec z imenom Pregled dela in točkovalnik . Opozorili so nas, da je pravilno točkovnik in ne točkovalnik . Gre za tabelo, v katero se po vnaprej določenih merilih vpisujejo dosežki kandidata, ki se točkujejo. Prosimo za vaše mnenje. Vprašanje poslano: 3. 4. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Trajnostna konstrukcija
Kateri slovenski termin bi utrezal angleškemu izrazu sustainable structure ? Termin označuje konstrukcijo oz. stavbo, ki podpira oz. omogoča trajnost, ekološko sprejemljivost, nosilnost in primernost za uporabo. Ali je pridevnik trajnostni ustrezen prevod angleškega pridevnika sustainable ?   Vprašanje poslano: 14. 4. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Trajnostni, trajnostnost
Zanima me, kdaj se uporablja termin trajnostnost in kaj pomeni? Katera beseda ali besedna zveza nadomešča ta termin? Kaj je pridevniška oblika tega termina? Ali je pravilno govoriti o trajnostnosti stavbe ali trajnosti stavbe , trajnostnostni prenovi ali trajnostni prenovi ? Vprašanje poslano: 28. 7. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Tretiranje rastlin
Pri pisanju doktorske disertacije se je pojavil pomislek o ustreznosti izrazov besedne družine tretirati (rastline), torej tretiranje (rastlin), tretma (rastlin), tretirana (rastlina) ipd. Vzrok naj bi bil tujejezični (angleški) izvor besede. Predlagana je bila zamenjava z izrazom izpostaviti (rastlino čemu), torej izpostavljanje (rastline čemu), izpostavljena (rastlina), vendar je izražen dvom o ustreznosti besednih zvez, kot so izpostavitev rastline (kadmiju) za tretiranje rastline (s kadmijem). Vprašanje je, kako pravilno prevesti besedi tretiranje in tretma (ki imata v SSKJ oznako publ. ) in če je uporaba teh dveh besed v slovenskih besedilih dovoljena. Vprašanje poslano:  21. 2. 2013

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Trivialna imena barvil
Za poimenovanje barvil se v slovenščini praviloma uporabljajo izrazi, ki se končujejo na obrazilo -ilo , npr. modrilo , rdečilo , črnilo , belilo . V strokovnih besedilih s področja (bio)kemije in (mikro)biologije pa pogosto srečamo izraze, ki so tvorjeni drugače. Tako na primer metilensko modrilo v stroki pogosto poimenujemo metilensko modro , za fenol rdeče pa ni najti nobenega alternativnega zapisa. Zanima me, ali je mogoče splošno pravilo uporabiti v vseh primerih barvil, tudi za primere, ki v slovenščino še niso prevedeni. Problem se pojavi predvsem pri barvilih, ki so npr. oranžna ali vijolična (teoretično tudi rožnata, rjava idr.). Pojavljajo se tudi barvila, ki so poimenovana po zemljepisnih enotah, npr. teksas rdeče (ang. Texas red ), kongo rdeče (ang. Congo red ) in nilsko rdeče (ang. Nile red ), ali po osebah, npr. ang. Bismarck brown Y , Victoria blue R . Ali obstaja kako splošno pravilo za slovenjenje tudi teh dveh vrst poimenovanj barvil? Vprašanje poslano: 10. 8. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Trust
Med študijem dednopravnih institutov v Sloveniji in primerjavi z angloameriškimi sem naletela na angleški termin trust , ki je značilen za sistem common law . Problematičen je prevod tega termina v slovenščino. V ZDA je termin ustaljen, predstavlja pa institut, pri katerem je premoženje preneseno na določeno osebo, ki postane obligacijsko zavezana, da s premoženjem ravna na določen način, brez koristi in osebnega interesa, v korist tretje osebe, v korist katere je bil trust ustanovljen. Ustanovitelj da upravitelju določeno premoženje, ki ga mora ta upravljati v korist določenih oseb, koristnikov oz. določenega namena. Subjekti tega razmerja so ustanovitelj (ang. settlor ), upravitelj ( zaupnik ali fiduciar , ang. trustee ), tretja oseba ( koristnik ali beneficiar ). Za trust je tudi značilno, da ni pravna oseba, ampak predstavlja zgolj namensko premoženje, zaradi česar ga nekateri prevajajo kot sklad , kar ni ustrezno. Elemente trusta lahko v kontinentalnem pravu prepoznamo npr. v pravnem institutu, imenovanem Treuhandverh ältnis , ki ga poznajo v nemškem, avstrijskem, švicarskem in skandinavskem pravu (fiduciarno razmerje nemškega prava). Mnogi so mnenja, da je najbolje v prevodih uporabljati kar angleški termin trust brez slovenskih poskusov prevoda, saj se tako najbolje ohrani povezava na pojem iz sistema common law . Kakšen slovenski prevod pa bi vi predlagali? Vprašanje poslano: 29. 4. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Turistični proizvod kolesarstvo
Zanima me, kakšna je pravilna raba samostalnikov kolesarjenje in kolesarstvo oziroma kakšna je razlika med njima. Na področju turizma se je namreč izoblikoval poseben tip turističnega proizvoda za kolesarje, ki vključuje ustrezno kolesarsko infrastrukturo, vodenje kolesarskih izletov in ostalo ponudbo, ki je prilagojena kolesarjem. Zanima me, ali je tovrstni proizvod ustrezneje poimenovati turistični proizvod kolesarjenje ali turistični proizvod kolesarstvo ? Vprašanje poslano: 16. 3. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Tviterščina
Zanima me, ali lahko tviterščino označimo kot samostojen jezik (kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina). Vprašanje poslano: 20. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Učna poduspešnost
Prosili bi vas za mnenje glede angleškega termina academic underachievement , ki označuje stanje, ko je otrokova učna uspešnost nižja od pričakovane glede na njegove sposobnosti. Razmišljali smo o dosežkih pod zmožnostmi ali dosežkih pod pričakovanji , zdaj pa se nam zdi najustreznejše poimenovanje poduspešnost . Vprašanje poslano: 10. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Umeščanje izdelkov
Zanima me, ali imamo slovensko ustreznico za angleški termin product placement . Termin označuje oglaševanje, pri katerem je izdelek namerno prikazan v filmih ali televizijskih oglasih. Gre za netradicionalno oglaševanje, ki inovativno in v primerjavi s klasičnim oglaševanjem nevsiljivo prenaša oglasna sporočila. Vprašanje poslano: 19. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Upor
V učbenikih za fiziko vlada zmešnjava pri poimenovanju elektronskega predmeta, ki se v električnem krogu upira prehodu električnega toka in tako zagotavlja električno upornost. Različni avtorji uporabljajo dve poimenovanji, in sicer upor ter upornik . Samostojni delovni zvezek za osnovno šolo Fizika 9 (Mladinska knjiga) avtorjev Saše Žigon, Matjaža Pintariča in Andreje Jagodič uporablja poimenovanje upornik , Trojezični elektrotehniški slovar (Tehniška založba Slovenije) pa uporablja za ang.  resistor prevod upor in ne upornik . V SSKJ2 razlaga 5. pomena pri iztočnici upor opisuje 'predmet, pri katerem se izkorišča predvsem njegova električna upornost', pri uporniku pa ni terminološkega opisa. Zanima me vaše mnenje. Vprašanje poslano: 8. 8. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Uporabna fizika
Na Fakulteti za matematiko in fiziko bi želeli trenutno ime visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika spremeniti v Aplikativna fizika . Dosedanje ime študijskega programa ne povzame v celoti vsebine študijskega programa. V razpravi med izvajalci študijskega programa in v pogovorih z zainteresiranimi predstavniki iz gospodarstva smo prišli do zaključka, da so se vsebine, ki jih študijski program obravnava, in način obravnavanja teh vsebin z leti postopno spremenili in posodobili. Skladno s posodobitvami smo za program izbrali poimenovanje Aplikativna fizika (ang. Applied Physics ), ki bolje povzame obravnavane vsebine ter znanje in kompetence, ki jih študenti pridobijo. Predlog za spremembo smo vložili v obravnavo in v potrditev na ustrezni organ univerze, ki spremembe imena ni potrdil, ampak je predlagal razmislek o uporabi slovenskega pridevnika uporabni namesto tujke aplikativni . Študijski programi, v imenu katerih je uporabljen pridevnik aplikativni , že obstajajo, npr. visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na FE UL: Aplikativna elektrotehnika ali visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje na FS UL: Strojništvo – Projektno aplikativni program . Gre za uveljavljen strokovni izraz na visokošolskem področju ter področju raziskav in razvoja. Pridevnika ne bi želeli zamenjati s predlaganim slovenskim uporabni . Poimenovanja s pridevnikom aplikativni so uporabljena v pravnih in drugih aktih, ki se nanašajo na visoko šolstvo, študijske programe in področje raziskovanja in razvoja, npr. v Zakonu o visokem šolstvu , Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov , Strategiji Univerze v Ljubljani 2012–2020 . Vprašanje poslano: 3. 7. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Uporabniško usmerjeno oblikovanje
Pri načrtovanju in oblikovanju interaktivnih sistemov je v angleški literaturi uveljavljen termin user-centered design . Označuje procese, v katerih so dejavnosti osredotočene na potrebe uporabnika in ne npr. na obstoječo tehnologijo. V slovenskih besedilih še ni poenotenega ustreznika za ta angleški termin, uporabljajo se različna poimenovanja, npr. uporabniško usmerjeno načrtovanje , uporabniško-usmerjeno načrtovanje , uporabniško orientirano oblikovanje , k uporabniku usmerjeno načrtovanje , na uporabnika osredotočeno načrtovanje , oblikovanje osredotočeno na uporabnika , načrtovanje osrediščeno na uporabnika . Kateri od predlogov je po vašem mnenju najprimernejši? Vprašanje poslano: 31. 8. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Užitki branja
Perry Nodelman v knjigi The Pleasures of Children´s Literature (1992) opisuje pozitivna občutja, ki jih posameznik razvija ob branju literature in ob tem ne izključuje kritičnega branja. Zanima me, katero slovensko poimenovanje je primernejše: užitki branja ali veselje do branja . Vprašanje poslano: 4. 4. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Varovanec
Ali je varovanec danes še ustrezen termin? Stroka želi ob prenovi zakonodaje uveljaviti večbesedne termine, ki vsebujejo »nevtralen« in po njihovem mnenju nezaznamovan izraz oseba. Namesto varovanec si želijo uporabljati izraz oseba pod skrbništvom oz. oseba v skrbništvu. Varovanec je termin, ki se uporablja v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004). Po SSKJ: 1. mladoletnik, za katerega skrbi varuh: varovanca sta imela dobrega varuha 2. kdor je deležen varstva, skrbi koga:  varovanci zavoda / varnostniki in njihov varovanec / rad hrani svoje varovance kanarčke 3. ekspr. kdor uživa posebno varstvo, zaščito koga, navadno vplivne, visoke osebe: plemiči so podeljevali cerkvene službe svojim varovancem Na področju socialnega dela in z vidika perspektive moči ter zagotavljanja enakih možnosti vedno pogosteje uporabljajo termine, ki vsebujejo izraz oseba , temu pa sledi natančnejše določilo. Zato tudi v novi zakonodaji s področja rejniške dejavnosti ne uporabljajo več termina rejenec , temveč oseba, ki je v rejništvu ipd. Podoben termin, kot ga uporabljamo v Sloveniji, uporabljajo večinoma le v državah bivše Jugoslavije (saj vsa zakonodaja izhaja iz iste osnove: npr. štićenik na Hrvaškem). Strokovna javnost naj bi bila večinoma bolj naklonjena opisni terminologiji, npr. »oseba pod skrbništvom«, »oseba v skrbništvu«. Zaprosili smo za dodatno pojasnilo, ali se je vsebina pojma varovanec v zadnjem času toliko spremenila, da je novo poimenovanje nujno in potrebno. Iz odgovora izhaja, da slovenska zakonodaja razlikuje tri oblike skrbništva: skrbništvo nad mladoletnimi osebami; skrbništvo nad odraslimi osebami; skrbništvo za posebne primere. V vseh treh primerih se osebe, za katere skrbijo drugi (t. i. tretje osebe), imenujejo varovanci . Vsem trem oblikam je skupno, da skrbniki za daljši ali krajši čas prevzamejo skrb za drugo osebo v celoti ali samo za premoženje oz. konkretno pravno dejanje. Vprašanje poslano: 11. 4. 2011

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Varstvo pacientov
Na našem anesteziološkem oddelku smo zasnovali Odbor za varnost bolnikov. Ker nismo prepričani, ali je pravilno uporabiti poimenovanje bolnik ali pacient , vas prosimo za pomoč. Angleški termin patient safety po načelih Svetovne zdravstvene organizacije označuje preprečevanje povzročanja škode za pacienta v postopku zdravljenja in zmanjšanje tveganja za nastanek nepotrebne škode pri zdravljenju. Vprašanje poslano: 14. 2. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Večnamensko tankersko-transportno letalo
Prosim vas za pomoč glede poimenovanja za letalo, ki je hkrati zračni tanker in transportno letalo , angleški ustreznik je Multi Role Tanker Transport Aircraft . Termin označuje 'letalo, ki lahko sočasno opravlja tri različne funkcije: prečrpavanje goriva v zraku, prevoz potnikov in/ali tovora ter evakuacijo obolelih in ranjenih'. Na slovenskih spletnih straneh se pojavlja več izrazov in več zapisov. Zapis s poševnico: leteči tanker/transportno letalo ; leteči transporter/tanker ; večnamenski tanker/transporter . Opisni zapis z veznikom in: leteči tanker in večnamensko transportno letalo ; večnamenski tanker in transporter ; večnamenski transporter in leteči tanker ; večnamenski zračni tanker in transporter . Zapis s stičnim vezajem: večnamenski zračni tanker-transporter . Na Slovenski vojski so mi svetovali izraz zračni tanker - transporter , torej zapis z nestičnim vezajem. Ta zapis se mi ne zdi primeren. Kateri zapis bi bil pravopisno ustrezen? Vprašanje poslano: 18. 3. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Večnaslovniška književnost
Na področju mladinske literarne vede se uporabljajo angleški termini crossover literature , crossover fiction , crossover picturebook itd. Termin crossover literature označuje književnost, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev, torej različne naslovnike. V znanstveni in strokovni literaturi se uporabljajo različni termini. Posvetovala sem se s kolegicami in kolegi s področja literarne vede in mladinske literarne vede ter anglisti. Prosim za nasvet, kateri izmed terminov bi bil najbolj relevanten. Doslej sem zabeležila naslednje izraze: crossover književnost (tudi crossover literatura , crossover slikanica – velja tudi za vse nadaljnje primere), krosover književnost , dvojni naslovnik književnost , hibridna književnost , univerzalna književnost , žanrsko odprta književnost , književnost, ki nagovarja različne starostne skupine , naslovniško odprta književnost , večnaslovniško odprta književnost , večnaslovniška književnost . Za slikanice pa se uporablja tudi: slikanica – prestopanje meja , slikanice brez meja , slikanice za odrasle , slikanice za različne naslovnike , slikanice za staro in mlado , slikanice za več naslovnikov , slikanice za velike in male (otroke) , slikanice za vsakogar , slikanice za vse in vsakogar , slikanice za vse starosti . Vprašanje poslano: 21. 11. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Večnaslovniški avtor, večnaslovniško pisanje
Pred dvema letoma sem vas vprašala za nasvet glede angl. termina crossover literature, ki označuje književnost, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev, torej različne naslovnike. V tem času smo v stroki dosegli konsenz – uveljavil se je termin večnaslovniška književnost , ki ste ga predlagali tudi v vašem mnenju . Postavlja se mi novo vprašanje: ali je smiselno angl. termin crossover author posloveniti v večnaslovniškega avtorja ? Podobno je z angl. terminom crossover writing – mu v slovenščini ustreza večnaslovniško pisanje ? Osebno se zavzemam za konsistentne rešitve, ko gre za povezane termine, torej: večnaslovniška književnost , večnaslovniško pisanje , večnaslovniški avtor . Zanima me vaše mnenje. Vprašanje poslano: 19. 9. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Večskalna metoda
Zanima me vaše mnenje o pridevniku večskalni (ang. multiscale ), ki se uporablja kot sestavina terminov s področja fizike, npr. v terminu večskalna metoda , pa tudi večskalni pristop , večskalna računalniška simulacija itd. Gre za to, da npr. neka metoda (računalniška simulacija, obravnava), zajema več krajevnih in časovnih skal hkrati. Skala v tem kontekstu (npr. časovna skala , krajevna skala ) je v naravoslovno-tehničnih strokah vsekakor ustaljen termin. Po mojem mnenju je pridevnik večskalni primeren in ustreznejši od pridevnikov multiskalni in večmerilni ali opisnih poimenovanj, npr. pri več merilih . Poleg tega kolega, ki se že dolgo ukvarja s tem področjem, tudi sam uporablja termin večskalnost . Vprašanje poslano: 11. 8. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Velikonočni sporazum
Zanima me, ali je Velikonočni sporazum (poleg Sporazum na veliki petek ) ustrezen prevod za ang. lastno ime Good Friday Agreement (imenovan tudi Belfast Agreement ). Gre za sporazum, ki je bil podpisan 10. aprila 1998, tj. na veliki petek, med severnoirskimi političnimi strankami ter med Republiko Irsko in Združenim kraljestvom. Sporazum ureja status Severne Irske v Združenem kraljestvu, odnos med Severno Irsko in Republiko Irsko ter odnos med Republiko Irsko in Združenim kraljestvom. Vprašanje poslano: 30. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vernakularna arhitektura
Zanima me slovenski ustreznik za pridevnik vernakularen (angl. vernacular ), ki se pojavlja npr. v zvezi vernakularna arhitektura , ki označuje preprosto arhitekturo, ki se je prenašala iz roda v rod, uporabljala predvsem lokalne materiale in se razvijala brez sodelovanja formalno izšolanih arhitektov. Poleg tega se pridevnik vernakularen pojavlja še v zvezi vernakularni jezik in v zadnjem času tudi na področju etnologije in antropologije v zvezah vernakularna kultura , vernakularna glasba in vernakularna kreativnost . Zdi se, da se omenjeni pridevnik najpogosteje uporablja kot sopomenka za ljudski . Ali je to po vašem mnenju ustrezno? Vprašanje poslano: 1. 12. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vetrovna roža
Za poimenovanje grafičnega prikaza pogostnosti smeri in hitrosti vetra se v meteorologiji pojavljata varianti termina vetrna roža in vetrovna roža . Katera je ustreznejša? Vprašanje poslano: 27. 1. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vgrajena potrtost
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sadness by design , ki označuje potrtost, ki prevzame spletnega zasvojenca z všečki, če se količina teh všečkov nenadoma zmanjša in ima človek občutek, da ga spletni prijatelji ne marajo več. Nekateri v besedilih že uporabljajo slovenski ustreznik oblikovana žalost , ki pa se mi ne zdi ustrezen. Razmišljala sem o zvezi načrtovana žalost , a se mi tudi ne zdi primerna, saj se uporabnik družbenih omrežij te nevarnosti ne zaveda, kaj šele, da bi jo načrtoval. Gre namreč za pojav, ki je vgrajen v zasnovo všečkanja in povzroča zasvojenost, ki jo lahko primerjamo npr. z zasvojenostjo od iger na srečo. Kateri slovenski termin bi bil po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 28. 1. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Videokonferenca
Za poimenovanje videopovezave navadno med več prostorsko oddaljenimi udeleženci, ki se lahko uporablja za zelo različne namene komunikacije, se pogosto uporablja poimenovanje videokonferenca . Glede na to, da pogosto ne gre za konferenco v prvem pomenu besede (v SSKJ2 je konferenca v 1. pomenu razložena kot 'sestanek o kaki pomembnejši stvari, navadno z udeležbo funkcionarjev, strokovnjakov'), po mojem mnenju poimenovanje videokonferenca ni najustreznejše.  Ustrezno bi bilo, če bi se pomen videokonference (v SSKJ2 je razložena kot 'konferenca, na kateri s pomočjo uporabe videoopreme, informacijske tehnologije sodelujejo prostorsko oddaljeni udeleženci') razširil tako, da bi vključeval kakršnokoli komunikacijo na daljavo z uporabo informacijske tehnologije, ne zgolj med strokovnjaki in funkcionarji. Druga možnost bi bila, da bi za natančnejšo opredelitev oblikovali besedne zveze, npr. videokonferenčno predavanje oz. predavanje preko videokonference , pri katerih pa se včasih zdi, da gre za podvajanje. Tretja možnost pa je oblikovanje novih poimenovanj, ki ne vključujejo sestavine konferenca , npr. videopredavanje , videoseja . Katera možnost je po vašem mnenju najustreznejša?     Vprašanje poslano: 15. 4. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Visokoločljivostni instrument
Zanima me, kako oblikovati pridevnik iz besedne zveze visoka ločljivost . Ali je ustrezno visokoločljivostni instrument ali visoko ločljivi instrument ? Visoka ločljivost  je v Islovarju definirana kot 1. 'ločljivost, ki z velikim številom slikovnih pik zagotavlja ostro sliko' in 2.'ločljivost, pri kateri je število slikovnih pik na palec navadno več kot 300'. Vprašanje poslano: 6. 1. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Visoko senzibilizirajoča snov
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin highly sensitising material , ki na področju farmacije označuje snov, ki lahko povzroči alergijske reakcije in druge zdravju škodljive učinke. Morda bi lahko bil ustrezen termin visoko senzibilizirajoča snov/substanca/material , a je težava v sestavini senzibilizirajoč , saj besedo senzibilizacija Slovenski pravopis odsvetuje. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 8. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Visokousposobljena zaposlitev
Prosim vas za mnenje glede primernosti terminov visokokvalificirana zaposlitev in visokousposobljena zaposlitev . Zaposlitev visokokvalificiranih delavcev in zaposlitev visokousposobljenih delavcev ne prideta v poštev, saj gre večinoma za konkretno delovno mesto, zaradi česar množina ni ustrezna. Mogoče variante bi bile zaposlitev, za katero se zahtevajo visoke kvalifikacije ; zaposlitev, za katero so potrebne visoke kvalifikacije in zaposlitev, za katero se zahteva visoka usposobljenost , ki bi bile sicer pomensko ustrezne, vendar predolge in preveč opisne. Termin visokokvalificirana zaposlitev je uporabljen v Zakonu o zaposlovanju in delu tujcev (prevzet je iz direktive 2009/50/ES), kjer je opredeljen tako: »zaposlitev državljana tretje države, ki ima zahtevana ustrezna in posebna znanja, potrjena z dokazilom o visokošolski izobrazbi, in prejema ustrezno plačilo«. Omenjena direktiva se prenavlja in v predlogu je bil termin v angl. različici spremenjen iz highly-qualified employment v highly-skilled employment , v slovenski različici torej iz visokokvalificirana zaposlitev v visokousposobljena zaposlitev . Postavilo se je vprašanje, ali ni taka besedna zveza vseeno preveč nelogična, saj zaposlitev nikakor ne more biti ne visokokvalificirana ne visokousposobljena . Menite, da bi bilo v novi direktivi bolje najti drugo rešitev? Vprašanje poslano 20. 9. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vladno sponzorirano podjetje
Zanima me slovenski prevod angleškega termina government-sponsored enterprise . Gre za finančno podjetje v ZDA, ki deluje v javnem interesu, njegov ustanovitelj pa je Kongres, kar potrjuje tudi slovar spletne strani Investigating Answers . Ali lahko uporabim slovensko poimenovanje s strani vlade (države) sponzorirano podjetje ? Vprašanje poslano: 6. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vladovanje
Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin governance , ki označuje 'vodenje in koordinacijo vseh akterjev v javno-političnem procesu' (gl. članek Irene Bačlija, Gaje Červ in Maje Turnšek Hančič "Governance": vladanje, upravljanje, vladavina ali vladovanje? , 2013, str. 99). Moti me termin vladovanje . Ali je termin vladovanje sploh ustrezen? Vprašanje poslano: 23. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vmesni dolg
Za vrsto podrejenega dolga, ki je zavarovan s sredstvi, ki niso bila uporabljena za zavarovanje prednostnega dolga, in ki zaradi večjega tveganja posojilodajalcu prinaša večji donos, se v angleškem jeziku uporablja termin mezzanine debt . V slovenskem jeziku se v strokovnih krogih pojavljajo različni zapisi prevzetega termina mezzanine dolg , mezzanin dolg in mezanin dolg . Kateri slovenski termin je najustreznejši? Vprašanje poslano 13. 11. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vodenje
Za angleški termin leadership , ki na področju menedžmenta označuje usmerjanje sodelavcev in organizacijo delovnih procesov v podjetju, se v slovenščini poleg termina vodenje pojavlja tudi voditeljstvo , ki pa je po mojem mnenju neustrezen, saj je v SSKJ2 v prvem pomenu razložen kot 'voditeljsko mesto, voditeljski položaj' in v 2. pomenu kot 'značilnost voditelja'. Da gre za neustrezen termin, potrjuje tudi Slovar izrazov s področja managementa in sorodnih področij, ki ta termin navaja kot neprimeren slovenski prevod. Dodaten argument je še besedotvorne narave. Pri obravnavanem pojmu gre namreč za to, da nekdo na formalnem ali neformalnem položaju z vplivanjem, delovanjem, zgledom vodi. Glagolnik od voditi pa je vodenje in ne voditeljstvo . Ali se strinjate, da voditeljstvo ni pravi ustreznik? Vprašanje poslano: 24. 3. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vodja kakovosti, vodenje kakovosti
Katera slovenska termina sta primernejša kot ustreznika angleškima terminoma quality manager in quality management : menedžer (manager) kakovosti in menedžment (management) kakovosti ali vodja kakovosti in vodenje kakovosti ? Standard SIST ISO 9000 vodenje kakovosti definira kot »koordinirane aktivnosti za usmerjanje in obvladovanje organizacije v zvezi s kakovostjo«. Vprašanje poslano: 27. 2. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vodno telo
V besedilih sem že večkrat zasledil rabo termina vodno telo in me zanima, ali gre za pravilno rabo. Gre za izraz, ki izvira iz angleščine ( water body ) in s katerim avtorji označujejo različne tipe voda, npr. mlake, jezera, kali, reke. Sam sklepam, da ta termin ni potreben, saj bi ga lahko nadomestili. Govorili bi lahko npr. o vodah, tipih voda, vodnih okoljih. Kakšno je vaše mnenje? Vprašanje poslano: 3. 12. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vojaško zdravstvo
Zanima me, kateri termin je bolj pravilen – saniteta ali vojaško zdravstvo . Gre za zdravstveno oskrbo, ki sicer temelji na spoznanjih civilne medicine, vendar je nadgrajena s posebnimi vojaškimi znanji, zlasti glede razpoložljivega časa za zdravstveno oskrbo pacientov. V Slovenski vojski smo v nekaterih predpisih že nadomestili termin saniteta s terminom vojaško zdravstvo , imamo tudi Vojaško zdravstveno enoto. Pri pregledu dodatne zakonodaje pa se je pokazalo, da saniteta ni tako zastarel in neuporabljen izraz. Tudi na obeh medicinskih fakultetah razumejo termin saniteta kot  specializiran izraz, ki ga takoj povezujejo z vojsko. Vprašanje poslano: 19. 12. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Volilna abstinenca
Zanima me, če je besedna zveza volilna abstinenca ustrezna? Zveza označuje neudeležbo na volitvah. Vprašanje poslano: 22. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Voščeni svinčnik
Iščem primerno slovensko poimenovanje za angleški izraz grease pencil . To je pisalo podobnega videza, kot je svinčnik, vendar z voščeno barvno sredico, namenjeno predvsem pisanju na gladke, neporozne in vlažne površine. Sredica je lahko vstavljena v les – tako kot pri svinčniku – ali vibasto ovita s papirjem. Voščenka je ustreznica za angleški izraz crayon . Bi lahko bil izraz za to pisalo vosnik (po zgledu svinčnika)? Vprašanje poslano: 20. 1. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vrezanka
V SSKJ2 je termin s področja umetnostne zgodovine sgraffito ('slikarska tehnika, pri kateri nastane podoba z izpraskanjem ene ali več plasti raznobarvnih ometov') zapisan citatno, tj. kot v italijanščini. Ali ga lahko podomačimo in fonetično zapišemo kot sgrafito po vzoru drugih prevzetih in podomačenih terminov (npr. freska iz it. affresco , turkerija iz fr. turquerie )? Vprašanje poslano: 21. 11. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vrstniško nasilje
Potrebujem pomoč pri uporabi besede bullying v slovenščini. Gre za namerno, ponavljajočo se uporabo nasilja med otroci in mladostniki, pri katerem je razmerje med udeleženimi neenakovredno, kar pomeni, da močnejši ustrahujejo šibkejše, nasilje pa je lahko fizično ali psihično. V slovenščini se beseda bullying (še) ne uporablja in nimamo nobene besede, ki bi bullying opisala. Uporabljata se besedi trpinčenje in ustrahovanje , vendar pa ti dve besedi ne ustrezata definiciji. Ker je zveza ( med)vrstniško nasilje preveč skopa, želim pri svojem delu uporabljati besedo bullying . Kako bi angleško besedo bullying prilagodili slovenščini? Vprašanje poslano: 2. 6. 2014

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vseživljenjska karierna orientacija
Prosim za presojo termina vseživljenjska karierna orientacija , ki ga zadnja leta uporabljajo Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Center za poklicno izobraževanje RS in drugi, ki so z njimi povezani. Angleški termin za ta pojem, ki označuje več dejavnosti, ki posamezniku olajšajo odločitve glede izobraževanja ali izbire poklica, je career guidance . Zlasti sestavina orientacija v slovenskem ustrezniku ni primerna ne vsebinsko ne jezikovno. Deluje namreč neosebno in direktivno (v smislu dajanja smeri). Tako npr. Slovar tujk (2002) orientacijo razloži kot 'ugotavljanje lege, položaja glede na kako točko ali smer', v Slovenskem pravopisu pa sta ob orientaciji navedena nevtralna izraza usmerjenost in naravnanost . Predlagam, da se kariera nadomesti z zvezo poklicna pot , karierna orientacija pa z zvezama razvoj poklicne poti ali  vodenje poklicne poti . Izraza sta slovenska, razumljiva, izražata oseben odnos med svetovalcem in svetovancem in hkrati pozitivno naravnanost k razvoju človekove osebne ali poklicne poti (kariere).   Vprašanje poslano: 23. 2. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Vzvratni avtosedež
Pri prevajanju smo naleteli na težavo pri slovenjenju angleškega termina rear facing car seat , ki označuje otroški avtosedež, ki je nameščen tako, da otrok med vožnjo gleda v nasprotno smer vožnje. Slovenski ustrezniki nazaj obrnjeni avtosedež in avtosedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje so po našem mnenju preveč opisni. Ali v slovenščini obstaja za to vrsto sedežev tudi kak drug izraz?   Vprašanje poslano: 27. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zabodeni golob
Zanima me, če bi bilo za vrsto golobov z latinskim imenom Gallicolumba luzonica ustrezno slovensko poimenovanje grlica krvavečega srca . Za omenjeno vrsto ptičev je značilna rdeča lisa na sredini belih prsi, ki spominja na rano. Angleško poimenovanje vrste je Luzon Bleeding-heart in nemško Dolchstichtaube . Postavlja se tudi vprašanje, ali je bolj ustrezno poimenovanje grlica ali golob . Kaj je torej razlika? Vprašanje poslano: 10. 2. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zagonsko podjetje
V slovenščini se za novoustanovljeno podjetje z inovativno poslovno idejo in/ali inovativnim produktom, natančno zasnovano kratkoročno strategijo in upanjem na visok zaslužek najpogosteje uporablja zveza start-up podjetje ali celo samo start-up . Ker je termin z jezikovnokulturnega vidika vprašljiv (citatno prevzemanje iz angleščine), zaradi česar je neroden tudi s pravopisnega (in pravorečnega) vidika, se pojavljajo različna variantna poimenovanja. Trenutno se uporabljajo vsaj tri poimenovanja: mlado podjetje , novoustanovljeno podjetje in zagonsko podjetje . Od teh treh možnosti se najpogosteje uporablja zagonsko podjetje , vendar obstaja pomislek, da pridevnik zagonski ni primeren za terminološko rabo, ker ima v SSKJ kvalifikator publicistično . Vprašanje poslano:  5. 11. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zajem topografskih podatkov
Slovenski topografi imamo dilemo, kateri termin je ustreznejši, ko govorimo o postopku, rezultat katerega so topografski podatki. Namreč, do pred nekaj leti se je uporabljal izključno termin zajem topografskih podatkov , nato pa se je začel uporabljati še termin pridobitev topografskih podatkov . Topografski podatki se sicer zajamejo/pridobijo digitalno iz podatkov aerofotografiranja in laserskih podatkov površja. Angleška ustreznica je capture , ki se v slovenščino prevaja z zajem , zajemanje . Ker želimo rabo termina poenotiti, vas prosimo za terminološko mnenje glede ustreznejšega termina. Vprašanje poslano: 3. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zapis vitaminov
Kako se pravilno zapiše imena vitaminov, kadar gre za podenoto istega vitamina, na primer: vitamin B12, vitamin D3 ...? Se piše stično z veliko črko in števko (B12), s stičnim vezajem (B-12), podpisano (B 12 ) ali pa morda kako drugače? Največkrat se v strokovni literaturi pojavlja prvi zapis, torej B12, kar se mi zdi tudi najbolj smiselno in ločujoče, saj se podpisano navadno piše število atomov elementa, npr. število kisikovih atomov v eni molekuli ogljikovega dioksida (CO 2 ).  Vprašanje poslano: 30. 4. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zaskrbljujoča različica
Prosimo vas za pomoč pri iskanju slovenskega poimenovanja za ang. variant of concern , ki se v zadnjem času pojavlja v zvezi z virusom SARS CoV-2, in sicer označuje njegovo različico, ki ima še vedno zelo podobne lastnosti kot izvorna oblika virusa glede razmnoževanja, okuženja in reaktivnosti s protitelesi. Polna oblika poimenovanja je variant of concern 202012/01 . Se vam zdi različica s tveganjem pravilno poimenovanje? Razmišljamo še o rešitvah, ki omenjajo zaskrbljenost, torej zaskrbljujoča različica , skrb vzbujajoča različica . Kaj bi predlagali vi? Vprašanje poslano: 2. 2. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zavarovana vrsta
Kateri termin je ustreznejši: zavarovana vrsta ali zaščitena vrsta ? Termin označuje ogroženo živalsko ali rastlinsko vrsto, za katero je uradno določen poseben varstveni režim, da bi se ohranilo njeno ugodno stanje, tj. da bi bil njen obstoj zagotovljen tudi v prihodnosti.   Vprašanje poslano: 9. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zaviralci imunskih kontrolnih točk
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin immune checkpoint inhibitors , ki označuje vrsto zdravil za raka, ki spodbudijo imunski sistem organizma, da se sam spopade z rakavimi celicami. V literaturi se pojavljata termina zaviralci imunskih stikal in zaviralci kontrolnih točk imunskega odziva . Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 18. 3. 2019

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zavrnitveni referendum
V pravniških krogih so enega od referendumov poimenovali zavrnitveni referendum , nekdo med njimi pa je govoril o zavrnilnem referendumu , čeprav naj bi obakrat govorili o referendumu, s katerim volivci neposredno odločajo o zavrnitvi kakega zakona ali drugega pravnega akta z glasovanjem.  Po analogiji s potrditvenim referendumom, bi raje govorili o zavrnitvenem in ne zavrnilnem referendumu . Prosim za pojasnilo. Vprašanje poslano: 2. 6. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zbiranje, zadrževanje
Pri svojem poklicnem delu imam težave z razumevanjem nekaterih pojmov, zapisanih v predpisih. Kaj naj bi pomenila glagola zbirati se in zadrževati se ? V predpisu je napisano takole: »Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se skladno z namembnostjo objekta, zbirajo ali zadržujejo ljudje.« Ali lahko natančneje opredelite izraza zbirati se in zadrževati se ? Ali se ljudje, ki so prišli v službo, v delovnih prostorih (pisarnah, delavnicah, skladiščih) zbirajo ? Ali se otroci v razredu, kjer se izvaja pouk, zbirajo ? Ali se ljudje v pisarnah in sanitarijah zadržujejo ? Ali se ljudje, ki gredo po hodniku, v hodniku zadržujejo ? Kdaj lahko trdimo, da se ljudje v nekem prostoru zbirajo , morajo tam biti trije, štirje? Za enega ali pa dva verjetno to ne velja, saj je v predpisu omenjena množina. Koliko časa mora nekdo biti prisoten v prostoru ali na določenem mestu, da se lahko taka prisotnost opredeli kot zadrževanje ? Vprašanje se zdi morda nesmiselno, vendar je povezano s stroški, ki jih imajo zavezanci za izpolnjevanje predpisov, povezanih z varstvom pred požarom. Lastniki ali uporabniki objektov morajo izobesiti načrt evakuacije tam, kjer se ljudje zbirajo ali zadržujejo . To pa je lahko kinodvorana, razred, pisarna, sanitarije, skladišče. Ali to velja za vsak prostor? Ali to velja za vsak prostor, v katerega je mogoče vstopiti in v njem biti vsaj nekaj sekund? Ali brezpogojno velja, da se nekdo, ki v nekem prostoru opravlja delo, hkrati tam tudi zbira in zadržuje ? Vem, da je vprašanje predvsem tehnične narave, vendar me zanima, če je mogoče skozi pogled strokovnjaka na področju jezikoslovja kaj doreči. Predpis namreč ne razlaga teh dveh pojmov. Vprašanje poslano: 23. 4. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zbiranje energije, zbiralnik energije
Zanima me slovenski ustreznik za ang. termin energy harvesting , ki v dobesednem prevodu pomeni 'žetje energije', kot termin pa označuje pridobivanje električne energije tako, da posebna naprava zbira energijo iz okolja (termalno energijo, mehansko energijo, elektromagnetno energijo itd.) in jo nato pretvori v električno energijo, ki se lahko uporabi za napajanje manjših naprav, npr. mobilnih telefonov. Zasledil sem že slovenske termine zbiranje energije , pridobivanje energije . Ali bi bil termin energijsko žetje ustrezen? Ali bi bilo poimenovanje energijski žetnik (ang. energy harvesting device ) ustrezen izraz za napravo, ki na tak način pridobiva električno energijo?   Vprašanje poslano: 12. 7. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Z dokazi podprto oblikovanje politik
Iščemo slovenski ustreznik za angleški izraz evidence-based policy making , ki označuje oblikovanje politik na podlagi objektivnih dokazov. Ker je izraz nastal po analogiji z angleško zvezo evidence-based medicine , za katero se je v slovenščini že uveljavil izraz z dokazi podprta medicina , predlagamo izraz z dokazi podprto oblikovanje politik .    Vprašanje poslano 4. 6. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zdravje in dobrobit človeka
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin human health and well-being , ki na področju zdravstvenega varstva označuje stanje človekovega telesa in duha, ki ga posameznik lahko krepi med drugim tudi z gibanjem v naravi. Pri ustreznikih zdravje in blaginja ter zdravje in blagostanje me moti predvsem to, da blaginja in blagostanje asociirata preveč na materialno stanje oz. ekonomijo. Ali je kakšna razlika med blaginjo in blagostanjem ? Tretja možnost je ustreznik zdravje in dobro počutje , ki pa po mojem mnenju tudi ni povsem ustrezen, ker gre pri obravnavanem pojmu za širše pozitivne učinke in ne zgolj za dobro počutje. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši? Vprašanje poslano: 12. 5. 2021

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zeleni fluorescenčni protein
V celični in molekularni biologiji je pogosta uporaba reporterskih proteinov, med katerimi je najbolj znan tisti, ki fluorescira v zelenem delu spektra in ga označujemo s kratico GFP (angl. green fluorescent protein ). V slovenščini zanj najdemo več različnih poimenovanj, in sicer zeleni fluorescenčni protein , zeleno fluorescirajoči protein , zeleni fluorescentni protein , fluorescentni zeleni protein . Zanima me, katera oblika termina bi bila najustreznejša in katere termine naj uporabim za sorodne proteine, ki fluorescirajo v drugih delih spektra, npr. v rumenem ali modrem? Vprašanje poslano: 10. 8. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zemljina
Pred nekaj dnevi sem v članku o arheoloških izkopavanjih zasledila besedo zemljina . Avtor je pisal tudi o bloku zemljine , ki so ga odstranili. Med arheologi je beseda menda pogosta. V pravopisu sem zasledila oznako neobč. (knjižno neobčevalno). Ali to pomeni, da je beseda v knjižnem jeziku prepovedana oziroma se ne uporablja? Vprašanje poslano: 20. 9. 2016

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zgodbarjenje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin storytelling , ki označuje veščino komuniciranja, pri kateri pripovedovalec podaja zgodbo skupini poslušalcev, pri čemer skuša z različnimi retoričnimi sredstvi čim bolj pritegniti njihovo pozornost. Pojavlja se predvsem na področju turizma in marketinga. V slovenskem jeziku se pojavljata ustreznika pripovedovanje zgodb in zgodbarjenje . Kateri slovenski ustreznik je najustreznejši? Vprašanje poslano: 2. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Znamčenje območja
Sem doktorski študent geografije in se ukvarjam z razvojem podeželja v Sloveniji s pomočjo procesa znamčenja območja (ang. place branding ). Gre za vzpostavljanje posebnih blagovnih znamk, ki so vezane na posamezna območja in pogosto v imenu nosijo zemljepisno ime. S takšnimi blagovnimi znamkami se načrtno poskuša pokrajino narediti privlačno, tako da privablja kupce, turiste, kapital, mlade družine itd. Najbolj znana takšna znamka v Sloveniji je »I feel Slovenia«. Moje vprašanje se nanaša na ustreznost slovenskega termina. Nekaterim strokovnjakom je termin znamčenje všeč, drugi pa so mi ga odsvetovali, češ da je nerazumljiv in neuveljavljen. Kakšno je vaše mnenje? Kako bi prevedli sestavino place v terminu place branding ? Vprašanje poslano: 2. 1. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zobozdravniški stol
Sem v dilemi glede poimenovanja stola za pacienta v zobozdravstveni ambulanti. Je to zobozdravstveni stol , saj se na njem izvajajo zobozdravstvene storitve, ali je to zobozdravniški stol , kot ga poimenujejo nekateri. Termin zobozdravniški stol mi ne deluje najbolje, saj bi to lahko pomenilo, da gre za stol, na katerem sedi zobozdravnik, kar pa ni res. Gre namreč za stol, na katerem sedi pacient, medtem ko zobozdravnik sedi na svojem stolu ( stol za terapevta ). Kaj je torej pravilno, zobozdravstveni stol ali zobozdravniški stol ? Vprašanje poslano: 1. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zobozdravstvena ambulanta
Zanima me, katero poimenovanje je primerno za ordinacijo zasebnega zobozdravnika, v kateri ta izvaja zobozdravstvene dejavnosti. Je ustrezneje zobna ambulanta ali zobozdravstvena ambulanta ? Prosim za pojasnilo. Vprašanje poslano: 1. 9. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zombi banka
Zanima me, kako naj poslovenim angleški termin zombie bank , ki označuje finančno institucijo, ki je nesolventna, a jo zaradi političnega interesa podpira vlada, tako da navidezno posluje. Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši: zombi banka , zombijska banka ali banka zombi ? Vprašanje poslano: 11. 6. 2018

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Zrakoprepustni zamašek
Kemijski inštitut je za angleško zvezo air-permeable stopper predlagal prevod zamašek, ki prepušča zrak , kar se prevajalcem pri Evropski komisiji ne zdi povsem ustrezno. Predlagajo zrakopustni oz. zrakoprepustni zamašek. Kemijski inštitut je predlagal opisno terminološko rešitev. V SP 2001 se ponuja tudi možnost prepusten za kaj, torej zamašek, prepusten za zrak, kar pa še vedno ne ustreza. Vprašanje poslano:  9. 2. 2012

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Železniški paket
Za 'sklop pravnih instrumentov, ki ureja železniški trg' se uporabljata dva termina: železniški paket in železniški sveženj . Zanima me, kateri je ustreznejši. Železniški paket je glede na pogostost na spletu in v korpusu Gigafida (zaenkrat) pogostejši, vendar raba železniškega svežnja narašča, še posebej v dokumentih EU, kjer obstaja močna težnja po uveljavljanju železniškega svežnja na račun železniškega paketa . Domnevam, da je vzrok občutek, da je izraz sveženj bolj »slovenski« od izraza paket , čeprav imata oba v SSKJ enak pomen in tudi enako oznako publicistično . Kaj je torej odločilno: pojavnost/raba ali želja po normiranju? Vprašanje poslano: 5. 10. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Žepni odlagalnik
Iščem ustrezno slovensko poimenovanje za predmet (in skulpturo na razstavi Franca Soline, doktorja računalništva in kiparja), ki se v nemščini imenuje Taschenleerer , v francoščini pa vide-poche . Gre za podstavek, na katerega se odloži predmete iz žepa. Po mojem mnenju predlogi pladenj , podstavek za drobnarije in odlagalnik ( odlagalnik se uporablja predvsem za odlaganje papirja) niso ustrezni. Verjetno bi moral biti v (novi) besedi omenjen tudi žep , saj gre za odlaganje iz žepa. Razmišljala sem o predlogih spraznižep in praznižepnik . Kaj mi svetujete? Vprašanje poslano: 4. 11. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Žive morske mene, mrtve morske mene
Pri projektu se ukvarjamo z določanjem hidrografske ničle, tj. ravni, od katere se na pomorskih kartah vrisujejo globine morja. Srednja morska gladina je odvisna od plimovanja, tj. pojava izmeničnega spreminjanja višine vodne gladine v morjih in oceanih. Ekstrema se imenujeta plima in oseka in sta odvisna od medsebojnega položaja Zemlje, Sonca in Lune. Višina plime in oseke se spreminja glede na povprečno gladino. Okoli mlaja in ščipa, ko so Sonce, Luna in Zemlja v liniji, se vpliva Sonca in Lune seštejeta tako, da je amplituda večja. Ko je Luna v prvem in zadnjem krajcu in se Sonce in Luna nahajata eden nasproti drugemu pod kotom 90°, vpliv Sonca zmanjšuje vpliv Lune, zato nastanejo najmanjše amplitude. Pri računanju srednje morske gladine se morajo izračunati tudi večletna povprečja ob teh posebnih položajih Sonca in Lune. V nekem slovenskem srednješolskem učbeniku smo našli opisni poimenovanji povprečna vrednost plim/osek ob prvem in zadnjem krajcu ter povprečna vrednost plim/osek ob polni in prazni luni , na slovenskih pomorskih kartah, v vodnikih in strokovni literaturi pa se uporabljata termina žive morske mene (obdobje, ko je Luna v mlaju in ščipu in so amplitude plimovanja največje) in mrtve morske mene (obdobje, ko je Luna v prvem in zadnjem krajcu in so amplitude plimovanja najmanjše). Menim, da sta termina žive morske mene in mrtve morske mene prevzeta iz hrvaščine, saj se je v prejšnji državi do leta 1991 s to tematiko ukvarjal Hidrografski inštitut iz Splita. Zanima nas, ali ste ta termina zasledili tudi v slovenskem jeziku oz. ali sta po vašem mnenju ustrezna.   Vprašanje poslano: 12. 12. 2017

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Življenjske veščine
Zanima me raba termina življenjske spretnosti in sinonima življenjske veščine . Ali se lahko oba omenjena termina enakovredno uporabljata kot ustreznika za angleški termin life skills , ki jih Svetovna zdravstvena organizacija definira kot spretnosti odločanja, reševanja življenjskih problemov, učinkovitega ravnanja, izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, kot so upravljanje z denarjem, skrb zase, varnost in zdravje, mobilnost, druženje, potrebnih za neodvisno delovanje v skupnosti. Vprašanje poslano: 3. 3. 2020

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Žižola
Zanima me, katera oblika je pravilna: žižola ali žižula . Slovar novejšega besedja navaja obliko žižula , slovenska Wikipedija pa obliko žižola . Gre za grm ali do 8 m visoko drevo, ki pri nas raste v obmorskem pasu slovenske obale in v slovenski Istri. Po obliki spominja na plodove oljke, po okusu pa na dateljne. Vprašanje poslano: 6. 1. 2015

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 18. 10. 2021.

Število zadetkov: 436