Agensni subjekt
V družboslovnih vedah se v angleščini pogosto uporablja termin agens , ki ga pozna tudi SSKJ2. Agens opisuje sposobnost delovanja političnega akterja. Poleg tega pa se v angleščini uporablja tudi pridevnik agentic , za katerega se zdi, da v slovenščini nima ustreznika. Zato me zanima, kako v slovenščini poimenovati angleški termin agentic subject , ki označuje subjekt, ki mu je pripisana sposobnost delovanja. Pišem namreč znanstveni prispevek o proučevanju človekovih pravic v okviru m ednarodnih odnosov, in sicer s perspektive poststrukturalistične kritične sociološke teorije človekovih pravic in  kritičnih študij mladine. Tema prispevka je izgradnja reprezentacije mladine kot subjekta s političnim delovanjem skozi mednarodni diskurz. V tem kontekstu se tradicionalno govori o mednarodnih akterjih (ang. actors ), o sposobnosti njihovega delovanja pa kot o akternosti (ang. actorness ) ali akterski sposobnosti . V zadnjem desetletju je pojem mednarodnega akterja v mednarodnih odnosih postal predmet obsežne kritike zaradi državocentričnosti. Raziskovalci izpostavljajo tudi, da izključuje marginalizirane kolektivne akterje. Zato se v prispevku namensko želim izogniti uporabi poimenovanja akter , namesto tega bi uporabila slovensko poimenovanje za angleški termin agentic subject . Prosim torej za mnenje, kaj bi bilo najprimerneje: pojem poimenovati agentični subjekt , za agentic poiskati kak drug slovenski ustreznik ali uporabiti opisno poimenovanje subjekt z agensom .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Agrovoltaična paša
Zanima me, kateri slovenski ustreznik angleškega termina solar grazing ali nemškega Solarpark , ki označuje vrsto paše na kmetijskem zemljišču, na katerem se pridobiva tudi električna energije s fotovoltaiko, bi bil najprimernejši. Na spletu je veliko omemb takšne dvojne rabe kmetijskega zemljišča, ki je zelo razširjena v tujini. Razmišljamo o terminu sončno-pašna raba , podobno kot uporabljamo termin pašno-kosna raba .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Aktivno državljanstvo
Zanima me, ali je termin aktivno državljanstvo ustrezno poimenovanje za pojem, ki označuje delovanje posameznika na različnih področjih življenja za splošno korist skupnosti in ne le za izpolnitev njegovih osebnih interesov. Pojavilo se je vprašanje, ali bi bilo ustreznejše poimenovanje dejavno državljanstvo . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Algoritemsko ojačevanje
Kateri je po vašem mnenju najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin  algorithmic amplification ? Termin označuje zviševanje odmevnosti in vpliva posameznih spletnih vsebin na račun drugih kot posledice algoritmov, ki so izdelani na podlagi ogledov in izbir spletnih uporabnikov. V prevodih institucij EU se pojavljajo poudarjanje , izpostavljanje , jačanje , povečevanje odmevnosti.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Aluminijasta odreznina
Ali v slovenščini obstaja termin, ki označuje odpadni aluminij, ki nastane pri žaganju? Če odpadek nastane pri piljenju, je opilek , če nastane pri struženju, je ostružek . Vprašanje pa je, kako se imenuje odpadek, ki nastane pri žaganju? Če govorimo o lesu, je to žagovina , kako pa je s tem pri kovinah, natančneje pri aluminiju?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Analiza razpoloženja
V slovenščini se pojavlja termin analiza sentimenta (ang. sentiment analysis ), ki označuje računalniško analizo stališč govorca ali pisca, izraženih v besedilu. Beseda sentiment v slovenščini po SSKJ2 pomeni čustvo, tukaj pa po našem razumevanju ne gre za čustvo. V angleščini se poleg omenjenega termina uporablja še termin opinion analysis . V slovenščini se pojavljata še ustreznika analiza mnenj in rudarjenje mnenj. Kateri termin bi bil v slovenščini najprimernejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Apostille
Zanima me, ali bi francoski izraz apostille lahko podomačili v apostilja (in sicer po analogiji s francoskim imenom Bastilja ( Bastille ), čeprav je slednje lastno ime). Termin apostille označuje formalnost, zahtevano za potrditev resničnosti podpisa, funkcije podpisnika listine in, če je potrebno, pečata ali žiga na listini, pri čemer je lahko mišljena taka overitev (oz. legalizacija) ali pa dejansko potrdilo, ki je v praksi v obliki žiga ali pa nalepke (J. Dolžan, Tuje javne listine in njihova veljava v Republiki Sloveniji, Podjetje in delo, 2012, št. 2, str. 332). Pri brskanju po raznih virih (vključno s spletom) sem naletela na naslednje slovenske ustreznike. V glavnem se pojavlja kar francoski termin apostille , pa tudi apostil , haaški apostille in apostila . Zelo bi me zanimalo vaše mnenje o mojem predlogu – da bi torej za francoski termin apostille uporabljali slovenski ustreznik apostilja .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Aristofagija
Pri prevajanju knjige iz začetka 19. stoletja sem naletela na angleško besedo aristophagy . Po pregledu besedil na spletu sem ugotovila, da poimenovanje označuje prehranjevanje, ki je najboljše možno. Ker besede, ki bi označevala tako prehranjevanje, v SSKJ2 nisem našla, vas prosim, če lahko predlagate primeren slovenski ustreznik.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ark kmetija, ark središče
Prosimo za mnenje o izrazu ark , ki se na področju živinoreje uporablja v zvezah ark kmetija in ark središče (tudi z različicami zapisa ark- , Ark- in ARK ) in označuje prizadevanje za ohranjanje in rejo nacionalnih avtohtonih pasem po Evropi. V projekt Evropske komisije ELBARN je že od leta 2010 vključena Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, ki kmetijam in središčem, npr. živalskemu vrtu, podeljuje status ark . Izraz ark je v slovenščino prevzet iz angleščine (npr. Ark farm , Ark net , Ark centre ). Gre za svetopisemski skrajšani izraz za Noetovo barko (ang. Noah's ark ), zato je v angleščini uveljavljen zapis z veliko začetnico. V nemščini in italijanščini se uporabljata izraza Arche in arca . Na Biotehniški fakulteti menijo, da je izraz ark  ime statusa in da je "mednarodno prepoznaven, ker ga kot takega priznavajo tudi v okviru mreže ERFP (ang. European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources ), ki deluje v okviru FAO (ang. Food and Agriculture Organisation ) in EAAP (ang. European Federation of Animal Science ). Sedež sekretariata ERFP deluje na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot take so ark kmetije in ark središča vključeni najmanj že od leta 2010 v najmanj dva dolgoročna programa varstva biotske raznovrstnosti (2010–2016, 2017–2023), ki sta uradna dokumenta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in sta dosegla precejšnjo prepoznavnost v Sloveniji, vsaj v našem kmetijskem prostoru". Izraza ark v slovenščini še ni. V križankah se pojavlja geslo arka , vendar gre najbrž za hrvatizem ( Noina arka ). Ali ark (oz. arka ) lahko kar tako uvedemo v slovenščino, da ohranimo prepoznavnost te dejavnosti? Če bi želeli ustrezen prevod, bi bila to lahko samo Noetova barka , saj je zgolj barka presplošno. Bi bilo v tem primeru ustrezno poimenovanje npr. noetova kmetija/središče ali kmetija/središče noetova barka ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Aspirant
Pri pisanju doktorske naloge sem naletela na dilemo, kako v slovenščino prevesti angleški termin aspirant , ki na področju politične teorije označuje osebo, ki si želi in prizadeva za politično udejstvovanje. Uporabila sem tujko aspirant , saj teorija loči med kandidatom in aspirantom . Aspirant ali aspirantka je oseba, ki izraža željo in si prizadeva za politično udejstvovanje, kandidat ali kandidatka pa oseba, ki jo predlaga oz. izbere politična stranka za določen položaj. Zanima me, ali obstaja slovenski izraz za aspirant , da bi v nalogi uporabila ta termin.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Astroturfing
Zanima me, kakšen je primeren knjižni prevod angleškega termina astroturfing , ki označuje ponarejen ali lažen videz podpore nekemu izdelku, politični ideji ali verskemu gibanju. V spletnih slovarjih na portalu Fran izraza nisem našel.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Atomska navada
Pri prevodu angleškega priročnika v slovenščino imamo težavo s poimenovanjem angleškega termina atomic habit . Termin označuje drobno in enostavno spremembo v vedenju posameznika, ki lahko privede do velikih sprememb, če je izvajana redno. Odločamo se med dvema možnostma, in sicer atomska navada in atomizirana navada . Katera se vam zdi ustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Atopijski dermatitis
Pri pripravi oglasnega gradiva sem naletel na dilemo, kateri termin je ustreznejši: atopijski dermatitis ali atopični dermatitis . Na Googlu sem našel 108.000 zadetkov za termin s pridevnikom atopijski in 27.100 zadetkov za termin s pridevnikom atopični , v korpusu Gigafida pa je 1248 zadetkov za termin s pridevnikom za atopijski in 193 zadetkov za termin s pridevnikom atopični . Atopija je v Slovenskem medicinskem slovarju  definirana kot 'dedna nagnjenost k takojšnji preobčutljivosti'. Ali je torej pravilneje, da pri tvorbi pridevnika izhajamo iz atopije in govorimo o atopijskem dermatitisu ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Avtokromna plošča
Kateri termin je ustreznejši za vrsto fotografskih plošč, ki so jih v začetku dvajsetega stoletja začeli proizvajati v Franciji in so se uporabljale za razvijanje barvnih fotografij? Francoski termin je Plaques Autochromes , angleški pa Autochrome plates . Že obstoječe poimenovalne rešitve v slovenščini so: avtokromna plošča , avtokrom plošča in autochrome plošča .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Avtomatsko ocenjevanje pisanja
Naletela sem na termin automated writing evaluation, ki označuje zmožnost računalniške tehnologije, da vrednoti in ocenjuje pisanje. Gre za proces avtomatskega pregleda besedila s pomočjo računalniškega programa, katerega rezultat je samodejna povratna informacija uporabnikom, navadno študentom, s ciljem izboljšati njihov pisni izdelek. Kako bi pojem ustrezno poimenovali v slovenščini, morda strojna povratna informacija ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Babuška
V arhitekturnem besedilu sem naletela na uporabo besed babuška in matrjoška v pomenu različno velikih objektov, ki so vstavljeni drug v drugega. V slovenskih slovarjih te rabe za babuško nisem našla, prav tako nisem našla matrjoške . Je po vašem ta raba primerna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Babyboom generacija
Prosim, če mi lahko pomagate najti slovenski izraz za generacijo, imenovano baby boom . Demografski termin prihaja iz ameriškega okolja in označuje generacijo, rojeno v obdobju gospodarskega napredka po drugi svetovni vojni. V znanstvenih člankih se ponavlja omenjeni izraz, tudi v prevodih v slovenščino. Kako je pravilno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Bambijev učinek
Zanima me definicija poimenovanja bambi efekt oz. bambi sindrom , saj sem ga v tuji literaturi pogosto zasledila, slovenske definicije pa ne najdem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Bančna storitev, bančni produkt
Zanima me, kako se pravilno uporabljata termina bančni produkt in bančna storitev (po Zakonu o bančništvu bančne storitve vključujejo »storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun«, 5. člen). Rad bi dobil konkreten odgovor, ker me moti uporaba besedne zveze bančni produkt (čeprav se uporablja dnevno), saj banka ne proizvaja produktov, ampak za stranke izvaja storitve.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Bančno povzročena recesija
Zanima me slovenski prevod angleškega termina bank-led recession, ki označuje recesijo, ki je posledica problemov v bančnem sistemu (bančne krize). Imam dva predloga: s strani bank povzročena recesija in bančno vodena kriza . Kaj menite?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Barvni krog
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin colour wheel , ki na področju likovne teorije označuje shematični prikaz razmerij med primarnimi, sekundarnimi in terciarnimi barvami. V literaturi se pojavljata ustreznika barvno kolo in barvni krog . Kateri termin je ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Barvni reaktant
Kateri termin je ustreznejši za snov, ki se nahaja v fotografskih filmih in je pomembna za razvijanje barvnih fotografij? Angleški termin je color coupler , nemški pa Farbkuppler . Predlogi za slovenski termin so: barvna spojnica , barvni spojnik , barvni sklopnik .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Baterija s trdnim elektrolitom
Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin solid-state battery , ki označuje vrsto baterije z elektrolitom v trdnem stanju. Najprej smo razmišljali o zvezi baterija s trdnim elektrolitom , potem pa smo pomislili, da bi morda bila še ustreznejša levoprilastkovna zveza trdninska baterija . Poleg tega nas zanima, ali je kot jedrno sestavino termina v tem primeru bolje uporabiti baterijo ali akumulator . Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

BDSM
Zanima me, kako naj slovenim kratični termin BDSM , ki ima v podstavi angleške besede bondage , dominance , sadism in masochism in označuje spolne prakse, ki vključujejo na nadrejenosti in podrejenosti temelječe odnose. Ali lahko tudi v slovenskem besedilu uporabim kratico BDSM ali bi jo bilo bolje posloveniti v VDSM ( vezanje , dominacija , sadizem , mazohizem )?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Biciklični peptid
Pri pisanju članka s področja imunoonkologije sva s kolegom naletela na terminološki problem. Članek opisuje nov pristop v imunoonkologiji, ki temelji na sintetičnih kratkoverižnih peptidih, sestavljenih iz majhnega števila aminokislin (od 9 do 14), ki se v angleščini imenujejo bicycle peptides (verjetno zaradi oblike kemijske strukture; v slovenščini bicycle pomeni 'kolo'). Kratki sintetični peptidi naj bi sicer nadomestili velike molekule, monoklonska protitelesa. Zanima naju, kateri slovenski termin bi bil primernejši ustreznik za angleški termin bicycle peptide : dvociklični peptid ali biciklični peptid (oziroma z daljšim, opisnim izrazom: dvociklična verižna molekulska struktura ali biciklična verižna molekulska struktura ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Biohekanje
Kako se prevaja angleška beseda hacker , ki označuje osebo, ki vdira v spletne strani? Pri študiju se srečujem tudi z angleškim terminom biohacking , ki označuje sistemsko ukvarjanje s sabo in s svojo biologijo z namenom postati »najboljša verzija sebe«. Omenjeni pojem naj bi združeval dva pojma, in sicer biology ( bio- ) 'biologija' in hacking 'hekanje'. Kakšen je slovenski prevod termina?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Bioinformacijska analiza
V molekularni biologiji se vse pogosteje uporabljajo računalniški pristopi k analizi bioloških sistemov. Te pristope obravnava posebna veda, ki se imenuje  bioinformatika . Ko govorimo o tovrstni analizi, se v strokovnih besedilih pojavljata dve poimenovanji:  bioinfomatska analiza   in bioinfomacijska analiza  (ang.  bioinformatic analysis ). Katero poimenovanje je ustreznejše? Podobno je tudi z namenskimi računalniškimi orodji: je bolje  bioinformatsko orodje  ali  bioinformacijsko orodje ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Biotska raznovrstnost
Kot nadomestni izraz za prevzeti termin biodiverziteta (ki je v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika opredeljen kot 'pojavljanje velikega števila različnih rastlinskih, živalskih vrst na določenem območju; biotska raznovrstnost') predlagam poimenovanje raznoživost. Ali ima termin raznoživost kakšno možnost, da se sčasoma uveljavi v rabi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Blažilec poka
Prosil bi za pravilen slovenski termin, ki označuje napravo na koncu cevi lovske puške, ki ublaži, ne pa povsem zaduši pok puške ob sprostitvi eksplozivnih plinov ob/po zapustitvi izstrelka. Poznamo že dušilec , ki skoraj povsem zaduši pok in ki je prepovedan za uporabo na lovskem orožju. Lovci v večini držav EU to napravo v angleščini imenujejo suppresor ali sound moderator , v nemščini pa Schalldaempfer . Menim, da bi bil primeren termin blažilec zvoka ali blažilec poka , saj poka ne zaduši povsem, ampak ga ublaži na 140 decibelov. Zdaj balistični strokovnjaki uporabljajo kar poslovenjen izraz supresor , kar pa se mi zdi povsem nesprejemljivo z vidika spoštovanja materinščine.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Bledenje koral
Termin beljenje koral je slovenski ustreznik za angleški coral bleaching . Označuje izgubljanje barve pri koralah kot posledica pretople morske vode, ki povzroči izločanje simbiotskih alg – s tem pa korale postajajo svetlejše, celo bele. Moti me, da gre pri slovenskem ustrezniku za prehodni glagol beliti , prehodnost bi namreč označevala neposredni vpliv na korale (delati kaj belo), verjetno se je poimenovanje oblikovalo iz glagola beliti in glagolnika beljenje (npr. stanovanja), kar se mi ne zdi ustrezno. Boljša poimenovalna rešitev bi se mi zdel glagolnik glagola beleti, torej belenje . Pojavlja se tudi slovenski ustreznik bledenje koral . Ali je intervencija še mogoča?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Borovniška formacija
Zanima me, kako se pravilno zapisuje geološke formacije, kot je npr. borovniška formacija . Pojavlja se zapis z malo in veliko začetnico. Po Geološkem terminološkem slovarju formacija  označuje 'litološko enoto, ki združuje več členov, ki so skupki različnih tipov kamnin s podobnimi litološkimi značilnostmi, nastalimi navadno v neprekinjenem procesu, npr. flišna formacija', borovniška formacija pa ' zgornjekarnijske plasti, ki so sestavljene iz apnenca, boksita, rdečkastega peščenjaka, meljevca, glinavca, tufita in apnenčeve breče, na Bloški planoti, pri Velikih Laščah, na Turjaku, Blegošu in v okolici Borovnice in Vrhnike ' .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Bovden
Večina evropskih jezikov za upogibljivo žico ali tanko jekleno vrv v zaščitni cevi za prenos potisnih ali vlečnih mehanskih sil, npr. namenjeno zaviranju, uporablja poimenovanje bovden , ki je izpeljano iz priimka iznajditelja Ernesta Monningtona Bowdna. V Lenartu deluje Tovarna bovdenov in plastike, ne najdem pa knjižnega izraza v slovenščini.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Brek
Zanima me, katero poimenovanje – brek ali breka – ustrezneje poimenuje 'gozdno drevo z belimi cveti in drobnimi rjavimi plodovi, Sorbus torminalis ' (SSKJ). V SSKJ in Slovenski pravopis 2001 je vključen izraz breka , Veliki splošni leksikon (2006) in Leksikon Sova (2006) pa izkazujeta obliko brek . Katera oblika je z vidika stroke ustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Brez odpadkov
Prosimo vas za mnenje v zvezi s terminom zero waste . To je nov pristop k ravnanju z odpadki, pri katerem naj bi se odpadki predelali ali ponovno uporabili, njihova količina pa naj bi se čim bolj približala nič. Sprva smo se odločili za brez odpadkov , vendar po daljšem premisleku menimo, da ta rešitev vsebinsko ni popolnoma ustrezna. Predlagamo nič odpadkov .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Brez oreškov
Imamo težavo s prevodom besedne zveze nut free . Prebrali smo vaš terminološki odgovor Lupinarji   in sklepamo, da bi bilo v primerih, ko želimo kupcem naših izdelkov sporočiti, da izdelek ne vsebuje lupinarjev , ustrezno napisati brez lupinarjev . Seveda pa med potrošniki praktično nihče ne ve, kaj bi to bilo. Sliši se skoraj kot kakšna živalska vrsta. Trenutno na promocijskem gradivu dosledno uporabljamo izraz brez oreščkov (npr. Vsi izdelki so brez glutena, brez pšenice, brez mleka, brez jajc, brez kvasa, brez soje in brez oreščkov.), vendar se hkrati zavedamo pomanjkljivosti in nas tovrstna opredelitev moti. Pozitivno je, da potrošniki besedno zvezo brez oreščkov vseeno pravilno razumejo, a ne vemo, če je to dolgoročno prava pot. Imate morda kakšen nasvet?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Brezpilotni letalnik
Zanima nas, katero slovensko ustreznico nam predlagate za angleški termin drone , ki označuje letalo brez posadke, ki ga pilot vodi z oddaljenega mesta. Ali obdržimo dron ali uporabimo rajši trot ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Brezplačni premijski model
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin freemium , ki na področju ekonomije, zlasti na področju spletnih portalov in aplikacij, označuje poslovni model, pri katerem se mora uporabnik za dostop do nekaterih funkcionalnosti portala ali aplikacije najprej registrirati, čeprav je potem uporaba brezplačna. Vse druge funkcionalnosti pa so navadno dostopne le v primeru, če jih uporabnik plača. Ali za to vrsto poslovnega modela obstaja kakšen primernejši izraz kot brezplačna naročnina ? Poleg tega me zanima, če bi bilo v zvezi s tovrstnim poslovnim modelom ustrezno govoriti o naročništvu , ki ga sicer v SSKJ2 ne najdem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Butična pivovarna, butično pivo
Zanimata me slovenska ustreznika za angleška termina craft brewery in craft beer . Prvi označuje navadno majhno pivovarno, ki je neodvisna od multinacionalk in vari pivo po tradicionalnih ali inovativnih postopkih, pri čemer je poseben poudarek na kakovosti. Drugi pa označuje pivo, ki je proizvedeno v takšni pivovarni. Za termin craft beer sem v slovenščini zasledila ustreznike craft pivo oz. kraft pivo , torej domnevam, da bi za termin craft brewery lahko uporabili ustreznik craft pivovarna oz. kraft pivovarna . Za tovrstne pivovarne se včasih uporablja tudi izraz kraft varilnica , a menim, da to nista popolna sinonima, saj varilnica predstavlja le del pivovarne . Bi morda z ustreznikom artizanalno pivo (iz italijanščine artigianale ) za craft beer šli predaleč? Kaj svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Cenilka
Zanima me, kako pravilno sloveniti angleški termin estimator , ki se uporablja na področju ekonometrije in označuje spremenljivko, s katero ocenjujemo določen parameter. V praksi se uporablja slovenski termin cenilka , a bi bilo po mojem mnenju pravilneje uvesti termin ocenjevalec oz. ocenjevalka , saj govorimo o ocenah in ocenjevanju. Kakšno je vaše mnenje?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Center za terenske raziskave
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin field centre , ki označuje raziskovalno središče, opremljeno za terensko delo, ki se običajno nahaja na območju ali blizu območja, na katerem raziskovalci opravljajo svoje raziskave. Razmišljam o poimenovanju področni center ali pa terenski center.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Cezura
Na področju arhitekture uporabljam izraz cezura v pomenu ločnice, presledka med dvema različnima sklopoma objekta ali členitve na fasadi. V SSKJ2 omenjene besede v arhitekturnem pomenu nisem zasledila. Je torej ne uporabljam pravilno? Kateri izraz je bolj primeren?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ciklonski dvig gladine
Meteorologi imamo težave z angleškim terminom storm surge , ki označuje dvig gladine morja zaradi vpliva meteoroloških dejavnikov. Večinoma gre za veter, ki nariva vodo proti obali, in znižanje zračnega pritiska. V severnem Jadranu se to tipično zgodi ob prehodu ciklona, ki povzroči močan jugo vzdolž Jadranskega morja. Posledica so poplavljene Benetke, Piran in druga mesta. Ta pojav je prisoten tudi na obali Atlantika (in ostalih oceanov) – tam gre lahko dejansko za povišanja gladine morja zaradi neviht (ang. storm ) oz. nevihtnih vetrov, pa tudi zaradi nižjega pritiska. Na Jadranu žal ni neposredne povezave z nevihto ali neurjem (nevihta in neurje vključujeta tudi močnejše padavine), zato pridevnika nevihtni a li neurni nista najbolj primerna. Razmišljali smo tudi o pridevniku viharni , ampak vihar se spet sliši pretirano in ne pokaže prave slike dogajanja. Prav tako ne vemo, kako bi iz angleščine primerno prevedli sestavino surge . Dobesedni prevod bi bil val , vendar vendar gre v našem primeru bolj za dvig gladine oz. povišanje gladine ... Sedaj to rešujemo opisno, tj. dvig morske gladine zaradi vetra in znižanega zračnega pritiska, kar pa je zelo nerodno. Imate morda kak predlog, kako se lotiti težave?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ciljenje
V Slovenski vojski se velikokrat uporablja izraz targeting , ki označuje proces izbire in prednostne razvrstitve ciljev ter ustreznega delovanja nanje ob upoštevanju operativnih zahtev in zmogljivosti. Izraz targeting je razumljiv v slovenskem in mednarodnem okolju. Poleg targetinga obstaja tudi poimenovanje izbira in delovanje na cilj in krajši izraz ciljenje . Ciljenje se nam zdi problematično zaradi podobnosti z besedo ciljanje . Bi bilo zelo neslovensko, če bi uporabljali kar izraz targeting ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Cirkadiani ritem
Pridevnik cirkadiani v terminu cirkadiani ritem , ki označuje ritem biološke aktivnosti, ki se ponavlja približno vsakih 24 ur, je včasih zapisan tudi s črko l , torej cirkadialni ritem . Zanima me, katera oblika pridevnika je ustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Čezjezičnost
Pri prevajanju imam težave z angleškim terminom translanguaging oz. nemškim terminom Translingualismus , ki označujeta didaktični koncept učenja jezika oz. več tujih jezikov. Kateri slovenski termin mi svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Človek-dan
Soočam se s prevajanjem angleškega termina man-day , ki označuje količino dela, ki jo delavec opravi v enem dnevu, kar se uporablja kot enota za to, koliko časa se porabi za izvršitev kakšne naloge. Bi lahko našli podobno rešitev za izraze man-hour , CPU-hour in podobno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Čustvena inteligenca
Ali je pravilneje uporabljati besedno zvezo čustvena inteligenca ali čustvena inteligentnost , ko mislimo na sklop kompetenc in veščin za učinkovitejše zaznavanje, obvladovanje in upravljanje s čustvi? V angleščini se uporablja termin emotional intelligence , v slovenščini pa izraz prevajamo kot čustvena inteligenca . Je ta smiseln in primeren?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Deinstitucionalizacija
Prosim za pojasnilo v povezavi s terminološko dvojico dezinstitucionalizacija / deinstitucionalizacija . Kateri od obeh terminov je ustreznejši? Dezinstitucionalizacija se mi zdi nekoliko zastarelo. V besedilih s področja socialnega varstva termin označuje postopno zmanjševanje potreb po institucionalizirani oskrbi različnih skupin ljudi s posebnimi potrebami in usmeritev v razvijanje skupnostnih služb, ki podpirajo neodvisno življenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dejstvo
V konjeniškem športu jahačev ukaz konju označuje termin dejstvo (npr.: jahač dá konju dejstvo z vajetmi). Verjetno gre za termin, ki je bil v slovenščino prevzet iz hrvaščine oziroma srbščine. Ali bi bilo ustrezno, če bi prevzet termin dejstvo nadomestili s slovenskim? Kot dodaten argument za zamenjavo termina nekateri področni strokovnjaki navajajo tudi to, da ima beseda dejstvo v splošnem jeziku drug pomen. Predlagani terminološki kandidati so povelje , ukaz , vpliv .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Déležnik
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin stakeholder – déležnik , deléžnik oz. tretji izraz, npr. zainteresirana stran . Za angleški termin stakeholder se je uveljavil slovenski termin déležnik , ki pa naj ne bi bil ustrezen zaradi osnovnega pomena – nekdo, ki ima deleže. Ustreznejši bi bil termin deléžnik – kdor se nečesa udeležuje. Déležnik je uveljavljen v slovarjih, npr. Islovarju , Velikem modernem poslovnem slovarju (1997), prav tako se je ustalil v strokovnih člankih in drugih objavah. Po SSKJ je déležnik označen s kvalifikatorjem starinsko in pomeni 'kdor ima delež', deléžnik pa je zastarel izraz, časovno nevtralni termin je udeleženec. V Wikipediji je  déležnik  razložen kot skupina ljudi, ki lahko vpliva na poslovanje podjetja ali druge organizacije (npr. vladnega urada) ali poslovanje podjetja oz. organizacije vpliva na njih. Deležniki podjetja so npr. lastniki, potrošniki, zaposleni, dobavitelji in lokalna skupnost (članek Déležnik , Wikipedija, Prosta enciklopedija, 10. 6. 2013). V Evrotermu angleškemu terminu ustrezajo naslednji slovenski termini: zainteresirani kot priporočena izbira, zainteresirana stran , interesna skupina , zainteresirana skupina in deležnik kot odsvetovana izbira.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Delfska metoda
Na vas se obračam s prošnjo, da mi razjasnite dvom, katera oblika termina je ustreznejša: Delfi metoda ali Delphy metoda . Termin označuje metodo napovedovanja, ki temelji na statistični obdelavi mnenj strokovnjakov določenega področja, ki so odgovarjali na zastavljen problem. Osnovna ideja metode je, da je skupina mnenj verodostojnejša kot posamezno mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Delo na klik
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin clickworking , ki označuje kratkotrajno obliko plačanega dela, ki jo posameznik opravlja prek spleta tako, da se najprej registrira na ustrezni platformi, na kateri si izbere delo, ki ga lahko opravlja kadar koli in kjer koli. Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Delovni tok
Prosim za mnenje o ustreznosti rabe termina delotok kot sinonima za termin delovni tok , ki označuje natančno opredeljeno in informatizirano zaporedje opravil v neki aktivnosti, poslovnem procesu ali le njegovem delu. Menim, da gre za podobno poenobesedenje kot v primeru krožišče namesto krožno križišče .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Diagram gonilnih dejavnikov
Za diagram v stolpcih, pri katerem vsaka vsebina v predhodnem stolpcu »poganja« uresničitev vsebine v naslednjem, se v angleščini uporablja izraz driver diagram . Izraza pospeševalni diagram in diagram ključnih dejavnikov po mojem ne označujeta pojma dovolj natančno, tj. da je stvar treba pognati naprej, da se doseže nek zastavljen cilj. Ali bi bil primeren izraz poganjalni diagram ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Diagramologija
Zanima me, ali obstaja slovenski termin za angleški termin diagrammatology oz. nemški termin Diagrammatik . Termin označuje vedo, ki proučuje temeljno vlogo diagrama pri sporazumevanju in ustvarjanju znanja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Digitalna platforma
Z razmahom digitalnega gospodarstva postajajo vse pomembnejše digitalne platforme . Opažam, da za angleški termin digital platform , ki označuje poslovni model, namenjen povezovanju proizvajalcev in potrošnikov za ustvarjanje in izmenjavo vrednosti, v slovenščini obstaja več prevodov, in sicer: spletna platforma, digitalna platforma, digitalna platforma dela . Enako velja za povezani angleški poimenovanji platform work (predlogi: delo preko spletnih platform, platformno delo, platformsko delo ) ter platform worker (predlogi slovenskih poimenovanj so: delavec, ki dela preko spletnih platform, platformni delavec, platformski delavec ). Prvo označuje delo, ki se opravlja preko takih platform, drugo pa delavca, ki to delo opravlja. Zanima me, katere slovenske ustreznike svetujete za navedene pojme.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Digitalni dvojček
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin digital twin . Poimenovanje označuje digitalno različico fizičnega predmeta, storitve, procesa ali sistema, ki služi praktičnim namenom, npr. računalniški simulaciji z namenom zbiranja podatkov za preučevanje njihovega delovanja. Je ustrezneje govoriti o digitalnem dvojniku ali digitalnem dvojčku ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Digitalno zgodbarjenje
Pri interpretaciji kulturne in naravne dediščine se čedalje bolj uporabljajo nove tehnologije. Pripovedništvo (ang. storytelling ), ki temelji na novih tehnologijah, so v angleščini poimenovali z neologizmom storyteching . V slovenščini problem nastane zaradi dolgih besednih zvez, ki nadomeščajo enobesedni izraz. Pojavil se je že en enobesedni termin, in sicer pripotehnovanje . Ali bi bil primeren ustreznik za angleški termin storyteching ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Digitizacija
Sodelujem pri restavriranju slovenskih filmov. S sodelavci ugotavljamo, da se za proces pretvarjanja analognih informacij v digitalne informacije s pomočjo digitalnega orodja, ki skenira analogni zapis, uporablja termin digitalizacija , kar se nam zdi neustrezno. Ustrezen termin za omenjeni proces je po našem mnenju digitizacija . Digitalizacijo razumemo kot koriščenje (ogled, uporabo, prenos) digitiziranih vsebin. Za realizacijo digitalizacije je nujno potrebna digitizacija . Prosim za pojasnilo rabe obeh terminov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dinamična slika
V novejših elektronskih učnih pripomočkih uporabljajo slike, ki jih uporabnik spreminja s klikom na miško, premikanjem predmetov, spreminjanjem mer ... Za tako sliko se uporablja izraz aktivna slika , pri čemer ne gre za klasično animacijo (na katero uporabnik nima vpliva). Kakšno bi bilo ustreznejše poimenovanje za tako sliko,  ki ne bi zanemarilo njenih lastnosti (tega, da ob sebi predvideva uporabnikovo dejavnost)?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dipeptidil peptidaza 4
Zanima me, kako bi pravilno zapisali naslednje zveze: dipeptidil peptidaza 4 (ang. dipeptidyl peptidase-4 , DPP4 ), zaviralci natrij-glukoza kotransportnega sistema 2 (ang. sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors , SGLT-2 ) in agonisti receptorja za glukagonu podobni peptid 1 (ang. glucagone-like peptide-1 receptor agonist , GLP-1 ). Zasledil sem namreč, da se tudi v sami stroki uporablja več različnih načinov, npr. dipeptidil peptidaza-4 , dipeptidil peptidaza-IV , dipeptidil transferaza IV . Ali obstaja kakšno pravilo, ki poenoti takšne zapise?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Diskriminanta
Zanima me, ali je mogoče izraz diskriminanta uporabiti tudi v nematematičnem smislu, in sicer kot diskriminatorni element, tj. element, na podlagi katerega se odloča npr. o tem, kateri del prebivalstva bo izseljen.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

DNK
V delovnem učbeniku za biologijo v 9. razredu sem opazila, da se uporablja kratica DNA in ne kratica DNK . To velja tudi za učbenik za biologijo za gimnazijske programe Biologija celice in genetika . Poleg tega sem v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije prebrala, da naj bi se kratica DNK uporabljala samo v poljudnih besedilih in ne v strokovnih prispevkih ali učbenikih. Kratici označujeta nukleinsko kislino, ki je nosilec dednega zapisa vseh organizmov. Prosim za mnenje, zakaj se zdi, da je slovenska kratica primerna samo še za poljudna besedila.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dobrobit živali
Termin animal welfare so doslej prevajali kot dobro počutje živali . Veterinarska stroka je to poimenovanje dojemala kot neprimerno, saj se pojem uporablja tudi za razmere pri zakolu živali, ko objektivno težko poimenujemo to kot dobro počutje živali. Posvet veterinarske stroke z jezikoslovci kaže, da beseda dobrobit, čeravno ji je bilo očitano, da gre za srbokroatizem, v pravopisu (Slovenski pravopis 2001) pa ima kvalifikator  neobčevalno  in usmerja na blaginjo in blagor , ves čas živi med strokovnjaki. Veterinarska stroka predlaga tudi za pravna besedila rabo termina dobrobit živali , saj naj bi ne prihajalo več do dvojnega poimenovanja za isti pojem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dolgoročna napotitev
Na področju delovnega prava se je v slovenskem jeziku za angleški termin to second začel pojavljati glagol sekundirati , ki označuje začasno premestitev delavca k drugemu organu. Obstaja pa tudi zelo soroden termin to deploy , ki ima slovenski ustreznik dodeliti . Razlika med sekundiranjem in dodelitvijo je le v dolžini tovrstne premestitve, tako gre pri sekundiranju za premestitev za daljše obdobje in pri dodelitvi za krajše obdobje. Ali je v tem primeru, ko se je pojavila potreba po razlikovanju glede na dolžino tovrstne premestitve, dopustno, da se termin prevzame, čeprav bi lahko oblikovali tudi domač termin? Tako bi npr. lahko za glagol to second uporabljali ustreznik napotiti in za glagol to deploy zvezo začasno dodeliti .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dolgoročna preživetvena sposobnost
Zanima me, kakšen je prevod nemškega termina Zukunftsfähigkeit , ki ga v našem podjetju uporabljamo širše kot izraz Nachhaltigkeit (sln. trajnost ). Zajema vidik trajnosti in tudi vidik oblikovanja prihodnosti, ki je še odprta. Med raziskovanjem smo našli naslednje možnosti: odpornost na izzive prihodnosti , prihodnja sposobnost preživetja , sposobnost za obstoj v prihodnosti , dolgoročna vzdržnost . Katera možnost se vam zdi najustreznejša? Imate morda kakšen drug predlog?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Domorodna ljudstva
Pri prevajanju se pogosto soočamo z izrazom indigenous peoples , ki na splošno označuje ljudstvo/prebivalstvo, ki je zgodovinsko povezano z določenim območjem in ima specifično kulturo in način življenja, pozneje pa so ga poselili pripadniki drugega naroda, za kar imamo v slovenščini, kot se zdi, več izrazov ( staroselska / avtohtona / domorodna ljudstva oz. prebivalci ). Sprašujemo se, ali so res sinonimne ali obstaja kakšna razlika oz. katera oblika bi bila najustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Domorodno oglaševanje
Iščem prevod za angleški termin native advertising . To je oglaševanje, torej plačana vsebina, ki poskuša posnemati uredniške vsebine v mediju, v katerem se pojavlja, z namenom, da jo uporabnik zazna kot zanj relevantno. V slovenščini se že pojavljajo poimenovanja n ativno oglaševanje , domorodno oglaševanje in sožitno oglaševanje , pri čemer se mi prva in zadnja rešitev ne zdita ustrezni. Pridevnik nativen se v slovenščini ne uporablja, prav tako pa odnos med oglasom in preostalo vsebino v tem primeru ni sožiten , temveč parazitski . Morda bi lahko rekli, da gre za parazitsko oglaševanje ali kukavičje oglaševanje ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dopiranje, dopant
Katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma doping in dopant ? Opazila sem, da se uporabljata dopiranje in dopant , vendar naj to ne bi bila ustrezna izraza. Termin dopiranje v fiziki označuje 'vnos dopanta v kristalno mrežo'. V kristalnih snoveh atomi dopanta zavzamejo mesta atomov kristala. Dopant pa označuje 'snov, ki jo vnesemo v izredno majhnih količinah v snov, da bi spremenili določene lastnosti (npr. prevodnost, močljivost)'.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dopplerjev pojav, dopler
Zanima me, kako se v slovenščini pravilno piše termin dopler ( dopler ali Doppler )? V angleščini je jasno, pišejo Doppler , ker gre za osebno ime izumitelja (avstrijski fizik in matematik Christian Andreas Doppler). C. A. Doppler je odkril fizikalni pojav, ki se po njem imenuje Dopplerjev/dopplerjev/doplerjev pojav – to je fizikalni pojav, pri katerem zaradi gibanja vira, opazovalca ali obeh nastane navidezna razlika v valovni dolžini zvoka ali svetolobe. V medicini se uporablja Dopplerjev/dopplerjev/doplerjev ultrazvok , s katerim se zaznava in meri krvni pretok, temelji pa na Dopplerjevem/dopplerjevem/doplerjevem pojavu . Vprašanje se nanaša tudi na termine pulzni Doppler/doppler/doppler , tkivni Doppler/doppler/doppler in barvni Doppler/doppler/doppler , ki označujejo različne ultrazvočne tehnike oz. metode – prav tako se uporablja npr. pulzna Dopplerska/dopplerska/doplerska preiskava , a je v slovenščini v teh primerih povezava z osebnim imenom manj jasna.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dotacija
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin grant(s) , ki se pojavlja v finančni uredbi (definiran je v členu 108) v EU? Gre za finančna sredstva, denar, ki ga nekdo prejme na podlagi svoje prošnje in razpisa za točno določeni namen. V prevodih Evropske komisije se uporablja tudi v drugih kontekstih (npr. za program Erasmus – dotacije, ki se od štipendij razlikujejo). Poleg izraza donacije , ki je bil uporabljen v tem besedilu, so bili uporabljeni ali vsaj predlagani še naslednji izrazi: nepovratna sredstva, nepovratna pomoč, dotacije, subvencije. V splošnem pomenu (kadar ni sklica na finančno uredbo) se pogosto uporablja nepovratna sredstva/pomoč, za Erasmus pa so uveljavljene dotacije (ne gre za štipendije). Donacije naj bi bile pomensko preozke in povezane s (skorajda popolnoma neobvezujočim) podarjanjem denarja, kar za grant ne velja, saj se pri teh programih vedno zahteva tudi rezultat. Nemci uporabljajo izraz Zuschuss , ki ga ne moremo neposredno prenesti v slovenščino, finančna pomoč pa je v času krize spet specializirala svoj pomen za denar, ki je namenjen reševanju težav, ne pa izvajanju nekih zastavljenih ciljev. Nekateri slovanski jeziki so obdržali izraz grant .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dregljaj
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nudge , ki v psihologiji označuje blag dražljaj, ki pri ljudeh spodbuja zaželeno vedenje (v nasprotju s prepovedmi nezaželenih ravnanj), npr. nagrajevanje kadilcev za opuščanje kajenja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dres
V Muzeju športa sestavljamo besedišče predmetov in imamo zagato pri pojmu dres . Prosimo vas za mnenje, ali razlaga o dresu kot športnem oblačilu pomeni npr. pri nogometu ali košarki in atletiki oba kosa oblačila, torej majico in hlače, ali le zgornji del, kjer je napisano ime, številka, oznaka/grb kluba ali reprezentance. Pri hokeju na ledu je npr. dres le majica, ki jo obleče hokejist čez opremo, pri drugih športih pa v sodobni praksi lahko pomeni obe oblačili, majico in hlače, medtem ko je bil v preteklosti dres le zgornji del.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Država izstrelitve
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin launching state , ki v vesoljskem pravu, ki je podpodročje mednarodnega prava, označuje državo, ki izstreli vesoljski objekt, ali državo, s katere ozemlja je vesoljski objekt izstreljen. Kateri slovenski ustreznik je primernejši: izstrelitvena država ali država izstrelitve ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dvojčična meja
Pri pisanju doktorske disertacije se ne znam odločiti, ali uporabiti termin dvojčna meja ali dvojčična meja , ki označuje mejo med dvema kristaloma, kadar se en del kristala premakne nasproti drugemu tako, da je premaknjen del kristala zrcalna slika nepremaknjenega dela, zato si dva ločena kristala v simetrijskem smislu delita nekaj točk iste kristalne mreže. Bi mi lahko pomagali izbrati pravilnejši termin?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Dvojni logaritemski model
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu log-log model . Termin označuje model, ki ima odvisno spremenljivko in neodvisne spremenljivke v logaritmandu in se v tem razlikuje od pojmov, ki jih označujejo angleški termini level-log model , log-level model in level-level model . Predlagam dve poimenovanji, in sicer model log-log in model log – lo g.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Edinstvena referenčna številka
Pogosto imamo težave pri prevajanju angleškega pridevnika unique v besednih zvezah, kot je npr. unique reference number , ki pomeni 'enkratna, enoznačna številka, ki se nanaša le na eno zadevo'. Najpogosteje, po analogiji z enotno matično številko občana , to slovenimo kot enotna referenčna številka . Pogosta je tudi zveza edinstvena referenčna številka . Težava je, ker SSKJ2 nobenega od obeh izrazov ( enoten , edinstven ) ne opredeljuje v pomenu 'enoznačen', slednji izraz pa je označen kot zastarel. Kakšno je vaše mnenje? Je možno pridevniku enoten v SSKJ2 pripisati dodaten pomen, torej takega, kot ga ima v besedni zvezi enotna matična številka občana ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekipa
Nekoč je bil nogomet v domeni moških in se je verjetno zato za skupino igralcev, ki igrajo skupaj proti nasprotniku, uveljavil termin moštvo. Iz tega termina se je oblikovalo več večbesednih terminov s sestavino moštven , npr. moštvena taktika . V zadnjih letih je v vzponu tudi ženski nogomet in pri pripravi dokumentov, ki bodo veljali tako za moški kot za ženski nogomet, se sprašujemo, ali sta termina moštvo in moštvena taktika še primerna ali bi morda bilo bolje uporabiti termina ekipa in ekipna taktika . Tudi v drugih športih se vsaj v novinarskih besedilih večinoma pojavlja termin ekipa in zveze s pridevnikom ekipni .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekološko kmetijstvo
V večbesednih terminih s področja kmetijstva in pridelave hrane se pojavljajo v vlogi levega prilastka pridevniki ekološki , biološki , organski , sonaravni (npr. ekološko/biološko/ organsko/sonaravno kmetijstvo, ki označuje način kmetijske pridelave brez uporabe mineralnih gnojil, kemično-sintetičnih sredstev za varstvo rastlin in gensko spremenjenih organizmov). Kateri pridevnik je ustreznejši oziroma kakšno je razmerje med njimi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekonomija blaginje
Prosim vas za mnenje glede najprimernejšega slovenskega ustreznika za angleški termin economy of wellbeing . Termin označuje ekonomijo, v kateri so javna sredstva namenjena izboljšanju blaginje državljanov in temelji na ideji, da je blaginja predpogoj za gospodarsko rast in za socialno in ekonomsko stabilnost. V terminološki bazi IATE je kot slovenski ustreznik trenutno naveden termin ekonomija dobrega počutja . Nekateri strokovnjaki imajo pomisleke v zvezi s prevajanjem angleškega izraza wellbeing s slovensko zvezo dobro počutje , češ da ima ta zveza v slovenščini preozek pomen, in predlagajo slovenjenje z blagostanjem (medtem ko bi blaginja označevala materialni oz. ekonomski vidik blagostanja ). Opozoriti velja tudi na termin ekonomika blaginje , ki je prevod angleškega termina welfare economics . Zanima me tudi, kako bi bilo najbolje prevesti prvi del termina economy of wellbeing . Kot ekonomika ali kot ekonomija ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekonomija delitve, sodelovalna potrošnja
Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin  sharing economy , ki predstavlja ekonomski model, v katerem velja načelo delitve dobrin med ljudmi na vseh družbenih področjih. Prav tako nas zanima slovenski ustreznik za angleški termin  collaborative consumption , ki za razliko od individualne potrošnje označuje skupno oz. deljeno rabo dobrin ali storitev znotraj širše skupine in predstavlja način spodbujanja skupnih vrednot in solidarnosti.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekonomija na poziv
Zanima me, ali se že uveljavlja kako slovensko poimenovanje za angleški termin gig economy , ki označuje organizacijo dela, pri katerem delavci opravljajo začasno delo za naročnika, s katerim nimajo sklenjenega delovnega razmerja. V besedilih se pojavljata dve poimenovalni rešitvi, in sicer ekonomija na poziv in gospodarstvo z začasnimi oblikami zaposlitev .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekonomija ravnovesnega stanja
Na spletu se pojavlja več slovenskih prevodov angleškega termina steady-state economy , ki označuje ekonomijo, ki ne temelji na gospodarski rasti, ampak se prilagaja okoljskim omejitvam, zato upošteva naraščanje prebivalstva ter stremi k premišljeni izrabi naravnih virov in pravičnejši razporeditvi dobička v daljšem časovnem obdobju z namenom izboljšanja kakovosti življenja. Uporabljajo se poimenovanja ekonomija v dinamičnem ravnovesju , vzdržno stanje , stacionarna ekonomija , vzdržno gospodarstvo in ekonomija ravnovesnega stanja , v IATE je ekonomija stacionarnega stanja in ekonomija stalnega stanja , pojavlja se tudi sonaraven razvoj . Kateri ustreznik se vam zdi najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Eksoskelet
Zanima me, ali obstaja povedno slovensko poimenovanje za angleški termin exoskeleton . Gre za delovni pripomoček za ročno premeščanje bremen, ki se šele začenja uvajati tudi pri nas. Gre za pripomoček, ki ga delavec nosi na sebi, in mu omogoča, da dvigne precej večje breme, še posebej, če je dodan motorni pogon. Angleški izraz skeleton pomeni okostje oziroma skelet. Exoskeleton je razvit pri žuželkah in nekaterih drugih živalih, ki so razvile oporni sistem telesa na zunanji strani. Za želvo npr. pravimo, da ima oklep.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekspozicija
Sem specializant interventne radiologije. Trenutno pišem članek za Zdravstveni vestnik o diagnostiki rentgenskih slik v interventni radiologiji. Zanima me, ali je ekspozicija ustrezen izraz za sprožitev sevanja ob slikanju. Zagovarjajo ga radiološki inženirji, s katerimi sodelujem. Meni bolj domač izraz bi bil trajanje obsevanja ali čas obsevanja .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ekstenzivno branje
Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin extensive reading , ki na področju didaktike drugega jezika in tujih jezikov označuje branje, pri katerem učenci preberejo večje količine gradiva v sproščenem okolju.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Emisija
Prosila bi vas za mnenje v zvezi z rabo termina emisija (ang. emission ). Prevajalci v Evropski komisiji e missions dosledno prevajamo kot emisije. Obstaja mnogo direktiv in uredb, ki vsebujejo ta termin, nekatere celo v naslovu, npr. krovna direktiva o sistemu ETS z naslovom Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 10. 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES). Na pristojnem ministrstvu pa menijo, da se emisija v slovenščini ne uporablja in so se v okviru Konvencije Minamata o živem srebru odločili za zvezo izpusti v zrak . V tej konvenciji je govor tudi o releases , kar so prevedli z izpusti v zemljo in vodo . Kadar se v angleškem izvirniku pojavi zveza z obema izrazoma, torej emissions and releases , so jo prevedli z izpusti v zrak, zemljo in vodo .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Endoplazemski retikulum
Katero od poimenovanj endoplazemski retikulum/endoplazmatski retikel/retikulum ima prednost pri uporabi glede na to, da se v Slovenskem pravopisu pojavlja sestavljenka s sestavino -plazemski kot tudi s -plazmatski. Je Mikrobiološki slovar merodajen pri rešitvi tega problema (predlaga endoplazemski retikulum )?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Enduro
S kolegi se ne strinjamo glede tega, ali bi bilo treba ime za uveljavljeno motošportno panogo enduro , ki označuje vzdržljivostne dirke po brezpotju oziroma čez drn in strn, posloveniti. Obstaja namreč tudi panoga endurance , ki označuje vzdržljivostne dirke na dirkališču. Da bi bila zmeda popolna, pri nas prirejamo tudi dirke v panogi cross country , ki prav tako označuje dirke čez drn in strn, le vzdržljivostna komponenta morda ni tako izražena. Enotne formule seveda ni; v Motoreviji npr. pišemo o dirkah v motokrosu (poslovenjeni izraz za motocross ), pa tudi o speedwayju in rallyju , ki ju doslej nismo poslovenili. Smo pa poslovenili endurance dirke , ki jim pri nas rečemo cestno-hitrostne vzdržljivostne dirke . Moje mnenje je, da je enduro že tako uveljavljen, da ga ni treba posloveniti – nenazadnje enduro označuje tudi prodajni razred motociklov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Energetska učinkovitost
V angleščini obstaja več terminov, ki so povezani z energijo in njeno uporabo: energy performance , energy efficiency , energy effectiveness , energy efficacy . Prav vsi so v uradnih slovenskih prevodih (izpostavljam področje energije v stavbah) prevedeni kot energijska učinkovitost . Ali je mogoče, da slovenščina ne ločuje med temi termini? Kateri bi bili pravilni slovenski ustrezniki za te termine?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Energetska varnost, energetska zanesljivost
Prosim vas za nasvet, kako naj v slovenščino prevedem pomensko sorodna (in v rabi pogosto celo sinonimna) angleška termina energy security in security of energy supply . V slovenskih besedilih se kot ustrezniki navajajo naslednje besedne zveze: energetska varnost , energetska zanesljivost in zanesljivost oskrbe z energijo . Kateri slovenski ustreznik je najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Energijski, energetski
Zanima me vaše mnenje glede pridevnikov energijski in energetski v besednih zvezah energijski vir oz. energetski vir in energijska revščina oz. energetska revščina . Zanima me tudi razmerje med zvezami energijska izkaznica oz. energetska izkaznica in energijska bilanca oz. energetska bilanca . Kakšna je razlika med pridevnikoma energijski in energetski ter katerega je ustrezneje uporabiti v navedenih besednih zvezah?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Enostavni objekt
V Gradbenem zakonu je uporabljena zveza enostaven objekt , ki je definirana kot 'objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko manj zahteven in prostorsko manj zaznaven'. Glede na to, da gre za vrsto objekta, se sprašujem, ali je prav, da je uporabljena oblika pridevnika enostaven in ne enostavni . V omenjenem zakonu so navedene še naslednje zveze: nezahteven objekt , manj zahteven objekt , zahteven objekt , nedovoljen objekt , nelegalen objekt , neskladen objekt , nevaren objekt . Ali ne bi bilo tudi v teh primerih pravilneje zapisati: nezahtevni objekt , manj zahtevni objekt , zahtevni objekt , nedovoljeni objekt , nelegalni objekt , neskladni objekt , nevarni objekt?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Evropska prostovoljska služba
Prosimo vas za mnenje o ustreznosti slovenskega poimenovanja projekta Evropske unije, ki se v angleščini imenuje European Voluntary Service (EVS). Gre za projekt posredovanja dela prostovoljcem, ki se v Sloveniji v okviru različnih organizacij izvaja že 20 let. V rabi prevladuje poimenovanje Evropska prostovoljna služba . Menimo, da bi ime morali spremeniti v Evropsko prostovoljsko službo , saj se ta ukvarja s prostovoljskim delom. Imamo tudi Zakon o prostovoljstvu, v katerem ni niti enkrat uporabljen pridevnik prostovoljen , ampak v vseh besednih zvezah samo prostovoljski .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

FAIR
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin FAIR , ki na področju upravljanja s podatki označuje načela, po katerih naj bodo raziskovalni podatki objavljeni in dostopni. Kateri slovenski ustreznik bi bil najprimernejši? Kako bi prevedli posamezne sestavine kratice (ang. findability , accessibility , interoperability in reusability )? Je za angleški pridevnik  findable morda ustrezen najdljiv , določljiv … ? Izraza najdljiv v SSKJ2 ne najdem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Fantomski ribolov
Vsako leto se v morju izgubi ali namenoma odvrže več sto tisoč ton ribolovne opreme, med katero so tudi ribolovne mreže. Morske živali se vanje zapletajo in posledično poginejo, zato zanje predstavljajo veliko nevarnost. Odvržena oz. izgubljena mreža, če je nihče ne odstrani, plava po morju in lovi živali, s tem pa povzroča škodo morski favni. Angleško poimenovanje za to mrežo je ghost net , za ribiško opremo ghost gear , za pojav pa ghost fishing . Med slovenskimi poimenovanji za pojav smo našli izraz fantomski ribolov , za vrsto opreme fantomska ribolovna oprema in izgubljena ribolovna oprema , za mrežo pa fantomska mreža in mreža duh . Katero poimenovanje za tovrstni pojav, ribiško opremo in mreže bi bilo v slovenščini najustreznejše?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Finančna tehnologija, finančnotehnološki
Zanima nas, kateri zapis za angleški fintech , ki označuje ponujanje finančnih storitev z uporabo programske opreme in sodobnih tehnologij, bi bil najbolj primeren v slovenščini. Gre za okrajšavo angleškega termina  financial technology , v daljši obliki se pojavlja tudi kot technology-enabled innovation in financial services  in banking products and services based on technology-enabled innovation . Pojavlja se v zvezah, kot so fintech podjetje , fintech banka , fintech kreditna institucija , fintech poslovni model , fintech rešitve itd. V slovenščini se na mestu levega prilastka pojavljata predvsem obliki fin-tech in fintech. Ker je okrajšava izpeljana iz finančne tehnologije oz. iz pridevnika finančnotehnološki , sprašujemo, ali bi bila primerna okrajšava finteh ? Kateri zapis bi bil glede na sistem slovenskega jezika ustreznejši, npr.  finteh banka ali banka finteh ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Flerovij
Kako bi v slovenščino prevedli novoodkrita elementa z vrstnima številoma 114 in 116? V latinizirani angleščini sta dobila ime flerovium (prej Ununquadium) in livermorium (prej Ununhexium ) . Poslovenjeni imeni elemntov bi bili flerovij ( ununkvadij ) in livermorij ( ununheksij ). Uradu za kemikalije sta se zdeli imeni flerovij in livermorij primerni (tudi po posvetu z nacionalno komisijo za kemijsko nomenklaturo), vendar se je izkazalo, da naj bi bil  prvi element poimenovan po ruskem fiziku Georgiju Fljorovu, zato so nekateri predlagali poimenovanje fljorovij. Ali bi morali pri imenu kemijskega elementa upoštevati rusko prečrkovanje, ki je fonetično bližje ruskemu jeziku, in zapisati fljorovij ? Prvi zapisi o poimenovanju teh dveh elementov v slovenskem jeziku izvirajo iz maja 2012 in tam se pretežno uporablja flerovij .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Formula
Na področju matematike se v učnem načrtu za osnovno šolo za pojem, ki označuje pravilo za računanje v matematični obliki, uporabljata tako formula kot obrazec . Primeri iz besedila učnega načrta so npr.: »Dijak pozna in uporablja formulo za prehod k novi osnovi; Učenec uporablja formule ravninske in prostorske geometrije pri reševanju problemov; Učenec nariše mrežo kvadra in kocke, po obrazcu izračuna njuno površino; Učenci izračunajo obseg kvadrata in pravokotnika z merjenjem, seštevanjem in obrazcem .« Kateri termin je bolj ustrezen?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Formulacija
Za kemijsko sestavo krem, praškov in pudrov se pogosto namesto termina formula uporablja beseda formulacija , kar po mojem mnenju ni ustrezno. SSKJ2 namreč jasno navaja, da je formulacija način, kako nekaj poveš, čemur pritrjuje tudi etimologija besede formula , ki je izvorno pomenila isto. Gradivo kaže, da se formula in formulacija na področju kemije danes pogosto uporabljata kot sopomenki. Ali po vašem mnenju še velja vztrajati pri razločevanju med formulo , ki označuje kemijsko sestavo, in formulacijo , ki označuje način izražanja?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Formulaična pravljica
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin formula tale , ki na področju literarne teorije označuje vrsto navadno ljudske pravljice, ki ima že vnaprej predvideno strukturo, vsebina pa se lahko spreminja od pripovedovalca do pripovedovalca. V strokovni literaturi sem zasledila ustreznik pravljica na formulo . Ali je poimenovanje po vašem mnenju ustrezno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Fotografija v časovnih presledkih
Zanima me slovenski termin za angleški termin  time lapse , ki v vizualni kulturi predstavlja tehniko zaporednega snemanja nekega objekta v določenih časovnih presledkih, več zaporednih posnetkov pa je zmontiranih v film, kar daje vtis gibanja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Fotovoltaika
Zanima me, katero poimenovanje v slovenskem jeziku je primernejše, ali je to fotonapetost ali fotovoltaika , ki obsega celotno področje proizvodnje in uporabe sončnih celic, fotonapetostnih modulov ter sistemov. Termin fotovoltaika se uporablja zelo pogosto, vendar nekateri strokovnjaki menijo, da je bolj pravilno uporabiti fotonapetost. V stroki je uporabljena tudi kratica PV , ki izhaja iz poimenovanja photovoltaics , ki je v rabi že od sredine 19. stoletja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Funkcionalna biologija
Imam vprašanje glede rabe pridevnikov funkcionalni in funkcijski , in sicer me zanima, kateri termin je primernejši: funkcionalna biologija ali funkcijska biologija . Ker gre za biološko poddisciplino, ki raziskuje funkcijo oz. delovanje bioloških sistemov, se mi zdi raba pridevnika funkcionalni neustrezna. Ta pridevnik oz. termin funkcionalna biologija naj bi namreč označeval uporabno oz. delujočo biologijo.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

FZBZ-izacija
Prosim za mnenje in nasvet o tvorbi slovenskih terminov iz angleške kratice. Functional Requirements for Bibliographic Records ( FRBR ) so strokovna priporočila, ki predstavljajo model funkcionalnih zahtev za prestrukturiranje katalogov in kataložnih podatkovnih zbirk tako, da odražajo konceptualno strukturo informacijskih virov. Priporočila je leta 1998 objavila Mednarodna zveza knjižničnih združenj IFLA. Prevod priporočil je izšel v slovenščini z naslovom Funkcionalne zahteve za bibliografske zapise ( FZBZ ) leta 2000. V angleških besedilih, tudi strokovnih, se pojavljajo izpeljanke iz kratice, kjer je sestavni del FRBR pisan z velikimi ali malimi črkami, npr. "…the conversion of a set of bibliographic records to conform to FRBR requirements (a process referred to as "FRBRization")". Glagoli, ki se pojavljajo, so: to FRBRize/frbrize , frbrized , frbrizing . Iz slovenske kratice FZBZ je zelo težko, če ne že skoraj nemogoče, tvoriti uporabne besede – fzbzacija zlomi večino jezikov, čeprav tudi angleška varianta ni dosti boljša. Zato so se začele najprej v govoru, potem pa tudi v pisnih besedilih pojavljati slovenske izpeljanke iz angleške kratice FRBR [fŕbr in fәrәbәrә']: frbrizirati, frbrizacija [fәrbәrizácija] itd. Prosim vas za komentar in presojo ustreznosti tvorbe slovenskega termina iz angleške kratice. Uporaba daljših, bolj ali manj opisnih besednih zvez, bi bila neprimerna.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Galopski skok
Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši za tvorbo večbesednih terminov s področja konjeništva: galopski ali galopni ? Ali je na primer ustreznejši termin galopski skok ali galopni skok ? Podobno vprašanje se pojavlja pri celotni skupini večbesednih terminov v povezavi z galopom, ki označuje zelo hiter tek konja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Generalka
Katera bi bila najustreznejša ženska oblika poimenovanja general , ki predstavlja najvišji vojaški čin v kopenski vojski? V Jezikovni svetovalnici je bila glede na zadetke v referenčnem korpusu Gigafida predlagana rešitev generalica  (gl. odgovor Ženska oblika generala je »generalica«? ), ker naj bi bila generalka pomensko obremenjena. V SSKJ2 sta navedena oba izraza, tako generalica kot generalka , v Vojaškem slovarju (Ministrstvo za obrambo, 2002) pa je navedena samo oblika generalinja .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Genetski modifikator
Pri pisanju protokolov in člankov imam problem, kako v slovenščini poimenovati angleški termin genetic modifier , ki označuje snov, ki lahko spreminja delovanje drugega gena. Obstaja sicer izraz genomski označevalec , vendar ta izraz razumem le kot snov za prepoznavo.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Genska bolezen
Zanima me, kakšna je ustrezna raba pridevnikov genski in genetski . Zdi se, da bi bilo pridevnik genski smiselno uporabljati v primerih, ko imamo v mislih gene kot biološki sistem, in pridevnik genetski v primerih, ko je govora o vedi, ki proučuje gene. Težava je v tem, da raba ne potrjuje doslednega razločevanja. Videti je, da se za vedo sicer dosledno uporablja pridevnik genetski , npr. genetski posvet , medtem ko se v zvezi z geni pojavlja tako pridevnik genski , npr. genska banka , genska terapija , kot tudi pridevnik genetski , npr. genetska bolezen , genetska variacija , genetski kod in genetska arhitektura . Ali obstaja pri rabi omenjenih pridevnikov kakšno pravilo ali je raba vezana na posamezne besedne zveze? Bi bilo ustrezneje npr. genska bolezen ali genetska bolezen ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Genska raznovrstnost
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin genetic diversity, ki na področju biologije označuje vrsto različnih dednih lastnosti znotraj vrst, kar jim omogoča boljše prilagajanje na okolje. Razmišljamo o možnostih: genetska pestrost, genetska variabilnost, genetska raznolikost ali genetska raznovrstnost. S tem povezani pojem je tudi genetic variation, ki označuje opis variacij v zaporedju DNK v genomu in se nanaša na posamezne primerke določene vrste, medtem ko je pojem, ki ga označuje genetic diversity (kot rezultat genetic variation ), lahko povezan z eno ali več vrstami. Kako torej prevesti sestavino diversity ? Za termin biodiversity se uporablja slovenski ustreznik biodiverziteta , čeprav bi lahko uporabljali tudi izraze biotska pestrost, biotska raznolikost ali biotska raznovrstnost . Biologi se izogibamo izrazu raznovrstnost , ker vsebuje vrsto , ta pa je arbitrarno določen konstrukt in ne nujno naravni pojav, poleg tega tudi znotraj vrste obstaja pestrost. Prosim za vaše mnenje glede ustreznega slovenskega poimenovanja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Geografsko zamišljanje, zamišljene geografije
Zanima me ustreznost termina geografsko zamišljanje za angleški termin  geographical imagination oziroma zamišljene geografije za angleški termin  imagined (tudi imaginative ) geographies . V slovenski geografiji sta pojma razmeroma nova, tako da uveljavljena slovenska ustreznika za geographical imagination in imagined geographies še ne obstajata. Gre za dojemanje prostora preko slik, besedil in diskurzov. Na poimenovanje je vplival prevod knjige Benedicta Andersena: Imagined communites , ki se v slovenščini glasi Zamišljene skupnosti .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Geokletka, geoukletkanje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin geo-caging (pojavlja se tudi zapis geocaging ), ki na področju letalstva označuje zamejevanje dela zračnega prostora, znotraj katerega je brezpilotnim letalnikom dovoljeno letenje. Kako naj poslovenimo povezani termin geo-cage ( geocage ), ki označuje sistem, ki deluje na osnovi tehnologije GPS in se uporablja za tovrstno zamejevanje zračnega prostora? Ali bi bil za geo-caging ustrezen termin geografsko vkletkanje ali zapiranje v geografsko kletko in za geo-cage geografska kletka ali geokletka ? Naj opozorim, da ne gre za ista pojma, kot ju označujeta termina geo-fencing ( geofencing ) in geo-fence ( geofence ) . Termin geo-fencing , ki ima ustreznika geografsko ograjevanje in geoograjevanje , namreč označuje preprečevanje vstopa v del zračnega prostora, znotraj katerega je brezpilotnim letalnikom prepovedano letenje, npr. v okolici letališč. Termin geo-fence , ki ima ustreznik geografska ograda , pa označuje sistem za tovrstno zamejevanje zračnega prostora.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Geološka raznovrstnost
UNESCO je razglasil nov svetovni dan, ki se v angleščini imenuje International Geodiversity Day . Angleški termin geodiversity je definiran kot mnogovrstnost neživih elementov narave – kamnin, mineralov, fosilov, prsti, sedimentov, reliefnih oblik, topografije, geoloških in morfogenetskih procesov ter hidroloških elementov, kot so reke in jezera. Pojem je povezan z biotsko raznovrstnostjo (ang. biodiversity ) in je osnova vsakega ekosistema. Nacionalni odbor za program IGGP (ang. International Geoscience and Geoparks programme ) Slovenske nacionalne komisije za UNESCO je razpravljal o najprimernejšem slovenskem poimenovanju in pri tem upošteval tudi poimenovanje International Biodversity Day , ki mu v slovenščini ustreza Mednarodni dan biotske raznovrstnosti , vendar ta primer odbora ni prepričal. Zaradi zelo široke definicije geopestrosti bi bilo slovensko poimenovanje Mednarodni dan geološke raznolikosti preozko, saj bi izključevalo vse elemente, ki ne sodijo med geološke pojave. Poimenovanje Mednarodni dan georaznovrstnosti pa je zelo okorno in zato neprimerno. Odboru se zdi najprimernejše poimenovanje Mednarodni dan geopestrosti , vendar bi rad pridobil še mnenje jezikoslovne stroke.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gibanje za pravice žensk
Prosim, če mi lahko pomagate pri prevodu terminov, ki se uporabljajo na področju feministične teorije, in sicer angleški termin  women's rights movement , ki označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med spoloma tako v javnem kot zasebnem življenju, in angleški termin  women's liberation movement , ki prav tako označuje prizadevanja za doseganje enakopravnosti med moškimi in ženskami z vidika kulturnih značilnosti, pričakovanj in tudi spolnih vlog v družbi.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Globoki ponaredek
Zanima me, kako v slovenščino prevajamo izraz deepfake , s katerim v angleščini poimenujemo sintetične medije, v katerih je oseba na obstoječi sliki ali videoposnetku zamenjana s podobo nekoga drugega.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Glukometer
V uredništvo strokovne revije smo prejeli članek o novih pristopih obravnave sladkorne bolezni. V članku so opisane metode za samovodenje sladkorne bolezni. Ena izmed metod je tudi uporaba majhne prenosne naprave, ki omogoča merjenje glukoze v kapilarni krvi. Žargonsko se je za ta pojem uveljavilo poimenovanje glukometer , sicer pa obstajajo tudi druga poimenovanja, npr. merilnik za glukozo , merilnik glukoze , merilnik glukoze v krvi , merilnik krvnega sladkorja . V uredništvu menimo, da glukometer načeloma ustreza načelu ustaljenosti (dvojno rabo ob drugem terminu lahko zasledimo že leta 2011 v diplomskih nalogah), prednost pred drugimi termini pa ima predvsem pri načelu o gospodarnosti. V uredništvu se tako odločamo, ali uporabiti oba zapisa ( glukometer dodati v oklepaju kakšnemu bolj ustaljenemu terminu) ali pa ohraniti samo zapis glukometer . Pojavljajo se namreč pomisleki o preveliki žargonskosti izraza, čeprav lahko tudi žargonsko izrazje sčasoma preide v terminološko. Zanimivo je, da je v Slovenskem medicinskem slovarju priporočena zamenjava izraza glukometer z merilnik krvnega sladkorja , medtem ko sta izraza ampermeter in voltmeter sprejemljiva. Obenem se pri terminu merilnik krvnega sladkorja pojavlja tudi vprašanje o tem, ali krvni sladkor res označuje koncentracijo glukoze v krvi.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gorska vojaška topografska karta
Na Ministrstvu za obrambo smo v letih 2014 in 2015 za potrebe Slovenske vojske in vseh drugih, ki opravljajo naloge v gorskem svetu v okviru sistema zaščite in reševanja in pomoči (Civilna zaščita, Gorska reševalna služba), izdali Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – VZHOD 1 : 25.000   (2014) in Vojaško topografsko planinsko karto JULIJSKE ALPE – ZAHOD 1 : 25.000 (2015). Navedeni topografski karti se v več elementih razlikujeta od klasičnih turističnih planinskih kart, ker sta prilagojeni slovenskim vojaškim in Natovim standardom. V oktobru 2015 smo prejeli elektronsko sporočilo strokovnjaka z Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo, ki je izrazil odločno nestrinjanje s poimenovanjem karte, saj je po njegovem mnenju pojem planina predviden za označitev območja v gorskem svetu in visokogorju, kjer se pase živina. Po njegovem mnenju bi bil pravilen slovenski izraz vojaška gorska topografska karta . Poudaril je tudi, da se v Slovenski vojski za vse, kar je povezano z gorami, uporablja pridevnik gorski .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gosta slikanica
Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/ Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin wimmelbook. Termin označuje slikanico brez besedila in velikega formata, za katero so značilne ilustracije z veliko osebami, živalmi in predmeti. Ali je poimenovanje iskalna knjiga ustrezno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gostiteljstvo
Zanima me, ali bi lahko našli slovensko ustreznico angleškemu izrazu hosting . Glede na trenutno situacijo je to izraz, ki ga bomo v bližnji prihodnosti še dosti srečevali. Gre za dejavnost tistega, ki gosti sestanek ali sejo, konferenco, seminar ipd. prek videokonferenčnega programa, kot je npr. Zoom. Oseba je gostitelj, kako pa imenovati dejavnost, ki jo opravlja? Za hosting server se uporablja poimenovanje gostiteljski strežnik , torej strežnik, na katerem program, spletna stran gostuje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gostota energije razpokanja
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin cracking energy density , ki označuje 'gostoto elastične deformacijske energije, ki je na voljo za rast razpoke v določeni materialni ravnini'. Razmišljamo o zvezah energijska gostota loma in gostota lomne energije . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Grafična pismenost
Zanima me slovenski termin za angleški termin  graphicacy . Graphicacy je del vizualne pismenosti (ang. visual literacy ), označuje pa sposobnost branja in razumevanja grafikonov, diagramov in zemljevidov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Grajenje skupnosti
Iščemo najprimernejši prevod angleškega termina community building . Community building se uporablja pri urbani prenovi npr. določene stanovanjske soseske. Urbana prenova navadno vključuje fizični in družbeni/socialni vidik – družbeni vidik označuje angleški termin community building . Gre za spodbujanje občutka pripadnosti in krepitev vezi med prebivalci, ki živijo na prostoru, ki se prenavlja, saj se predpostavlja, da je v skupnosti nekaj narobe ali pa je sploh ni. Prevodi, ki smo jih že skovali: oblikovanje skupnosti , grajenje skupnosti , krepitev skupnosti , povezovanje prebivalcev , spodbujanje občutka skupnosti . Kateri se vam zdi najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gravitacijski model mednarodnih migracij
Zanima me, kako naj slovenim angleški termin gravity model of international migration , ki se uporablja v ekonomiji in geografiji ter označuje model prostorskih interakcij za analizo in napovedovanje vzorcev mednarodnih migracij. Gravitacijski model v mednarodnih migracijah se mi ne zdi ustrezna rešitev.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Gregarno življenje
Zanima me, ali je pravilna oblika termina gregarno življenje ali gregarično življenje . Termin na področju zoologije označuje način življenja živali, ki je značilen zlasti za nevretenčarje in pri katerem živali živijo v skupnosti. Tovrsten način življenja je lahko značilen za celoten življenjski cikel živali, npr. mravelj, termitov (evsocialne žuželke). Lahko pa je vezan samo na določeno fazo življenja, medtem ko je za drugo fazo življenja značilno solitarno življenje , kar pomeni, da osebek živi samostojno, npr. nekatere vrste metuljev. Kateri termin je ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Grožnja za zdravje
Ali bi v slovenščini za angleški termin health threat lahko uporabljali grožnja za zdravje oz. grožnja zdravju ? V stroki označuje pojav, ko je v kratkem času ogroženo večje število ljudi, npr. ob epidemijah, večjih ekoloških nesrečah. Ob terminu health threat se pojavlja še termin health hazard , za katerega je bil doslej uporabljen prevod nevarnost za zdravje . Da bi lahko zagotovili razliko med pojmoma, se je začelo v prevodih uporabljati grožnja za zdravje ali grožnja zdravju. Evroterm ponuja oba prevoda – za health hazard nevarnost za zdravje , za health threat pa grožnjo za zdravje. Grožnja je sicer v splošnem jeziku razložena kot 'obljuba, napoved komu česa neprijetnega, hudega', terminologizirana je tudi v kazenskem pravu kot vplivanje na nekoga drugega z obljubo česa neprijetnega, hudega. Če ni rabljena terminološko, je v besedilih navadno konotirana, kar ji zmanjšuje možnost uveljavitve v terminološkem smislu.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Hekaton
Zanima me vaše mnenje, ali bi izraz hekaton lahko poslovenili tako, da bi bil vsem razumljiv. Termin označuje organiziran dogodek, na katerem se združijo različni posamezniki z namenom reševanja določenega problema, iskanja inovativnih rešitev ali ustvarjanja inovativnih produktov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Hi-kvadrat test
Zanima me ustrezna oblika termina test hi-kvadrat , ki na področju statistike označuje metodo za preverjanje soodvisnosti dveh spremenljivk ali za preverjanje porazdelitve spremenljivke, če je le-ta v skladu s predpostavko. Ali je ustrezen termin test hi-kvadrat , test hi-kvadrata , preizkus hi-kvadrat , kot predlaga Slovenski medicinski slovar, ali morda hi-kvadrat test , kot je splošno razširjeno po spletu in kot predlaga Statistični terminološki slovar ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Hipotekarna kreditna pogodba
Naletela sem na izraz hipotekarna kreditna pogodba , ki je verjetno preveden angleški termin mortgage credit agreement , ki označuje pogodbo, ki zavezuje banko, da izplača uporabniku določen denarni znesek, ta pa se zaveže vrniti znesek in obresti, kar tudi zavaruje s hipoteko. Hipotekarna kreditna pogodba se pojavi tudi npr. v Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1). Moj pomislek je, ali je ta zveza sploh pravilna, saj po mojem razumevanju pomeni, da gre za kreditno pogodbo, ki je hipotekarna. Menim, da je to jedro problema. Precej boljša rešitev se mi zdi pogodba o hipotekarnem kreditu , saj poimenuje bistvo: hipotekaren je kredit (ne pogodba). Kaj pa vi menite? Kateri izraz je (bolj) pravilen?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Hodljivost
Name se je obrnila prijateljica urbanistka, ki jo je zmotil termin hodljivost . Termin je sicer že uvrščen v Urbanistični terminološki slovar , kjer je definiran kot 'značilnost prostora, ki je primeren in privlačen za hojo'. Na to sem jo opozoril, a se beseda še vedno upira njenemu jezikovnemu čutu. Mogoče pa se v tem kalku iz angleškega termina walkability vendarle skriva besedotvorni problem. Tekst je npr. berljiv , ker ga lahko beremo, po drugi strani pa je denimo oseba zapeljiva , ker nas lahko zapelje. V obeh primerih sta v podstavi glagola, ki sta prehodna in imata predmet v tožilniku. Glagol hoditi pa ni tak: prostor ne hodi, ker nima lastnosti živosti, vendar ne rečemo, da hodimo prostor , ampak v prostoru . Zanimata me vaše stališče in razlaga.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Hoja po traku
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin slackline , ki označuje obliko rekreacije, pri kateri gre za lovljenje ravnotežja na traku, napetem med dvema opornima točkama, npr. drevesoma. V slovenskih besedilih se za omenjeno dejavnost najpogosteje uporablja termin hoja po traku , ki pa po mojem mnenju ne označuje pojma dovolj natančno, saj ne gre le za hojo, temveč lahko tudi za izvajanje različnih trikov na traku. Poleg tega bi vas prosil za pomoč pri oblikovanju terminov za različne podtipe obravnavane dejavnosti. Za izvajanje trikov na traku se v angleščini uporablja termin trickline , za hojo po traku, ki je napet nad vodo, waterline , za hojo po traku na veliki višini pa highline . Ali bi bilo ustrezno, če bi termin hoja po traku zamenjali s terminom balansiranje na traku oziroma ravnoteženje na traku ? Ali bi bili za povezane angleške termine slackline , slackliner, slackline community ustrezni slovenski termini balansa , balanser , skupnost balanserjev ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Horografija
Zanima me, kako prevajati angleški izraz chorography oziroma latinski izraz chorographia , ki označuje posebno obliko kartografskega prikaza, pri kateri gre za natančno (običajno slikovno) upodobitev krajev, kot jo je že v antiki opisal Klavdij Ptolemaj. Izraz je bil v rabi še v srednjem veku in renesansi, ko se je uporabljal tudi izraz chorographer ali chorographus za izdelovalca zemljevidov, ki poskrbi za oblikovanje podobe in zapis besedila tistega, ki dežele v kartografskem smislu opiše.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Humana oskrba rejnih živali
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin Humane Farm Animal Care , ki ga pri certificiranju hrane iz dostojno zrejenih živali uporablja organizacija Certified Humane . Ali bi na takšen način pridelano hrano lahko poimenovali hrana iz dostojno rejenih živali ali pa morda krajše kar moralna hrana ? Prosil bi vas tudi za nasvet, kako v slovenskih besedilih navajamo ime certifikata Certified Humane (Raised & Handled) , ki potrjuje, da je živilo proizvedeno iz živali, ki so bile humano zrejene oz. so živele v dobrih pogojih vse življenje in bile tudi ubite na najbolj human način.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Implantiranje
Angleški termin implantation v farmacevtski strokovni literaturi prevajamo kot implantacija , npr. pasta za implantacijo (ang. implantation paste) , verižica za implantacijo (ang. implantation chain ) , suspenzija za implantacijo (ang. implantation suspension ). Ker v Formulariumu Slovenicumu navajamo nekatere druge postopke za aplikacijo zdravila, kot na primer infundiranje ali injiciranje (kar je po SSKJ glagolnik od injicirati ), nas zanima, ali je pravilno implantacija ali implantiranje .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Indolentni karcinom prostate
Prosim vas za nasvet oz. mnenje glede uporabe besede indolenten v besedni zvezi indolentni karcinom prostate , ki označuje karcinom z nizkim biološkim potencialom in praviloma ne napreduje do stopnje, ki bi ogrozila zdravje ali življenje bolnika. Pripravljam namreč doktorsko disertacijo, ki v naslovu vsebuje tudi zvezo ocena indolentnosti karcinoma prostate , univerzitetna komisija za potrditev naslova disertacije pa je predlagala zamenjavo besede indolenten z ustrezno slovensko, vendar sam nisem našel ustreznega in smiselnega nadomestila, poleg tega pa se beseda indolenten pojavlja že v SSKJ2 v terminološkem gnezdu z oznako medicinsko: med. indolentne otekle bezgavke 'bezgavke, ki ne povzročajo bolečin, neboleče bezgavke'.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Inducirano delovno mesto
Termin induced jobs se doslej v slovenskih pravnih besedilih še ni pogosto pojavljal, zato še ni ustaljenega ustreznika. Označuje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih. Pojavilo se je več možnosti: inducirano delovno mesto , posledično delovno mesto (zaradi želje po slovenjenju tujke), vzpodbujeno delovno mesto (variantno spodbujeno delovno mesto ) in opisno poimenovanje delovno mesto, ki nastane kot posledica povečane potrošnje zaposlenih na neposrednih in posrednih delovnih mestih .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Industrija srečanj
Za dejavnost, ki povezuje tako kongresni turizem kot organizacijo prireditev in sejmov, se uporablja poimenovanje industrija srečanj (ang. meetings industry ). Industrija se pojavlja tudi kot sestavina poimenovanja potovalna industrija (ang. travel industry ). V SSKJ2 je industrija razložena kot 'gospodarska dejavnost, ki z uporabo strojev in v večjih količinah predeluje surovine in proizvaja', z oslabljenim pomenom pa se pojavlja tudi v zvezah hotelska , turistična industrija v pomenu 'hotelske, turistične dejavnosti' in industrija zabave 'dejavnost, ki organizira prireditve ali proizvaja zlasti filmske, glasbene, televizijske izdelke za množično zabavo'. V Longmanovem slovarju angleščine je eden od pomenov industry tudi 'businesses that produce a particular type of thing or provide a particular service', torej vključuje tudi storitve. V slovenščini (po SSKJ2) pa industrija ne pomeni dejavnosti v neproizvodnem sektorju. Menim, da bi bilo v tem primeru primernejše poimenovanje s sestavino sektor ali panoga ( sektor srečanj, sektor potovanj ). Zanima me vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Informacijska točka
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin focal point, ki v Konvenciji o pravicah invalidov označuje vladno telo, pristojno za zadeve, ki se nanašajo na izvajanje te konvencije. V slovenski različici konvencije je za focal point uporabljena zveza organ za stike . V besedilih se pojavlja tudi fokalna točka . Kateri ustreznik je po vašem mnenju najprimernejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Inkontinentni bolnik
Zanima me, kateri je pravi pridevnik od samostalnika inkontinenca , ki označuje nezmožnost zadrževanja urina ali blata. V slovarju, ki ga ponudi vaša spletna stran, piše o inkontinentnih bolnikih in o inkontinenčnih pripomočkih . Ali gre tukaj za nekonsistentnost ali je takšna razlika pravilna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Inokulum
Zanima me, kateri termin bi bil najprimernejši za označevanje substrata, ki vsebuje mikroorganizme, ki se jih nanese npr. na korenine rastlin, da se doseže želen ciljni učinek. V Botaničnem terminološkem slovarju ga označuje termin vcepek . Uporablja se tudi termin inokulant , ki mi zveni bolj kot označevanje osebe, ki izvaja inokulacijo (nanos vcepka ali inokuluma ). V slovenščini ima priponsko obrazilo -ant negativno konotacijo, npr. zabušant, inkasant, prevarant. Zato mi beseda inokulant ne zveni pravilno kot sopomenka za vcepek .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Insolvenčni postopek
Imam težavo pri pripravi internega navodila v zvezi s postopki zaradi insolventnosti, torej s postopki, ki se vodijo proti tistim gospodarskim in drugim subjektom, ki so postali prezadolženi ali dlje časa plačilno nesposobni. Za poimenovanje postopkov sem uporabila pridevnik insolventen ( insolventni postopki ), ki je tudi v SSKJ2 in v Slovenskem pravopisu, a so me sodelavci opozorili, da je prava oblika termina insolvenčni postopek ali postopek zaradi insolventnosti . Kateri termin naj torej uporabim?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Institucije znanja
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najustreznejši za angleški termin knowledge institutions , ki označuje zbirni pojem za izobraževalne ustanove (univerze, šole), raziskovalne inštitute, zavode, agencije, oddelke različnih podjetij, društva in druge razvojno-raziskovalno-izobraževalne centre. V slovenskih besedilih sem za omenjeni pojem zasledil različne ustreznike, in sicer izobraževalne institucije , znanstvene institucije in institucije znanja . Kateri slovenski termin bi bil najprimernejši za poimenovanje skupine tovrstnih institucij?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Integralno varstvo gozdov
V gozdarstvu se uporablja termin integralno varstvo gozdov , ki označuje celostni pristop k varovanju gozdov, pri čemer se daje prednost drugim ukrepom pred uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Prejeli smo predlog, da bi omenjeni termin uskladili s terminom integrirano varstvo rastlin , ki se uporablja na področju agronomije. Ali je menjava termina integralno varstvo gozdov s terminom integrirano varstvo gozdov smiselna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Integrirana igralna skupina
Zanima me, kako prevesti poimenovanje terapevtskega modela, ki se je v ZDA uveljavil pod imenom integrated play group . Otrokom z avtizmom omogoča usmerjeno igro z omejenim številom razvojno normativnih sovrstnikov ob podpori usposobljene odrasle osebe. Zanima me, kakšen bi bil najbolj ustrezen prevod v slovenščino: integrirana igralna skupina , integrativna igralna skupina ali integracijska igralna skupina . Za nasvet vam bom zelo hvaležna, saj si sama ne znam odgovoriti.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Interesna dejavnost
Zanima me, kako ustrezno poimenovati izbirne dejavnosti za otroke, ki lahko potekajo v šoli ali pa izven nje. V medijih se pojavljajo termini šolska dejavnost , obšolska dejavnost in izvenšolska dejavnost . Po mojem mnenju je šolska dejavnost tista, ki jo organizira šola, obšolska dejavnost je dejavnost, ki jo izvajajo zunanji izvajalci na šoli, in izvenšolska dejavnost je tista, ki poteka izven šole in pri kateri se mešajo učenci različnih šol. Ali so našteta poimenovanja ustrezna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Internet stvari
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu internet of things ( IoT ), ki označuje internet, v katerega se povezujejo in medsebojno komunicirajo predmeti in naprave. Našla sem naslednje termine: medmrežje stvari , medomrežje stvari , internet stvari . Kateri je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Interoperabilnost
Pri pripravi obrambne strategije imamo problem z iskanjem primernega slovenskega ustreznika za angleški termin interoperability , ki označuje sposobnost, da sile delujejo skupaj koherentno, učinkovito in dosegajo taktične, operativne in strateške cilje Nata. Menimo, da nobeden od predlogov, ki smo jih našli (npr. povezljivost , integracija , usklajenost , združljivost , izmenljivost , skladnost , prilagodljivost ), omenjenega pojma ne označuje dovolj natančno. Zato predlagamo, da bi uporabljali kar termin interoperabilnost , čeprav je prevzet. Ali je to po vašem mnenju sprejemljivo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Interoperabilnost (informacijska tehnologija)
V tehničnem odboru SIST/TC ITC – Informacijska tehnologija na Slovenskem inštitutu za standardizacijo – so strokovnjaki (člani odbora) zavzeli različna stališča glede ustreznika angleškega termina interoperability , ki označuje 'sposobnost sistema ali izdelka, da brez posebnega napora potrošnika deluje z drugimi sistemi ali izdelki' (IEEE Standards University). Predlagajo naslednje ustreznike: medobratovalnost , interoperabilnost ali medopravilnost . Naš namen je, da se ustreznik za interoperability poenoti, zato vas prosimo, če nam lahko sporočite, kateremu ustrezniku bi vi dali prednost in zakaj tako menite.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Interpretator narave
Zanima me, kako poimenovati osebo, ki vodi v naravi in krajini ter jo zna razložiti ali interpretirati na način, da ljudje odidejo domov z doživetjem. Predlagala sem npr. poimenovanje vodnik v naravi in krajini , vendar so me opozorili, da bi bilo bolje razmišljati v smeri terminov razlagalec ali pojasnjevalec . Razmišljala sem tudi o poimenovanju doživljajski vodnik . V terminologiji sicer poznamo turističnega vodnika , gorskega vodnika , planinskega vodnika , gozdnega pedagoga in interpretatorja narave . V nemščini pojem označuje Natur- und Landschaftsführer , v angleščini pa nature guide .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Intervencijska raziskava pisanja
V okviru projekta uporabljamo angleški termin writing intervention research , ki sodi v okvir širšega pojma, ki ga označuje angleški termin intervention research oziroma nemški termin Interventionsstudie . Gre za raziskavo, pri kateri se na začetku ugotovi neko stanje, npr. pri pisnih strategijah učencev, nato pa se po intervenciji, npr. treningu določenih strategij, preveri, ali so se dosežki izboljšali. V tem kontekstu se pojavlja še angleški termin evidence-based practice , za katerega tudi ne najdem ustreznice. Označuje načelo, po katerem bi morale poklicne prakse temeljiti na znanstvenih dokazih.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Invalid
Zanima me, kateri je najustreznejši nadomestni izraz za termin invalid , ki naj bi bil po mnenju dela stroke zgodovinsko in vsebinsko neustrezen in presežen, se pa skoraj izključno uporablja v uradnih besedilih. Nekateri strokovnjaki predlagajo izraz oseba z ovirami , redkeje tudi ovirana oseba (ta izraz se na spletu sicer najpogosteje pojavlja v besedni zvezi gibalno ovirana oseba ), kot sprejemljiv se pojavlja tudi izraz hendikepirani oz. hendikepirana oseba . So ti izrazi jezikovnosistemsko uresničljivi? Kako bi ta izraz nadomestil termin invalid v besednih zvezah, kot so: invalidska pokojnina , invalidski upokojenec , invalidski voziček ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Izobraževanje v živo, delo v pisarni
V času, ko je delo od doma oz. delo na daljavo postalo še pogostejše kot prej, se za delo v pisarni oz. delo na delovnem mestu delodajalca uporabljajo različni izrazi. Zanima me, kateri slovenski izraz bi bil nevtralen za opis ne samo dela, ampak tudi izobraževanja, kadar ne gre na daljavo ali po spletu, npr. kaj bi bilo nasprotje izobraževanja na daljavo oz. izobraževanja po spletu . Pojavljata se izraza, kot sta v živo in na štiri oči , ki sta precej ekspresivna, primerna samo v določenem kontekstu. Obstaja tudi izraz osebno , npr. ponujanje storitev osebno. V angleščini se uporabljajo npr. izrazi face-to-face , directly , in direct contact , in person .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Izražanje proteinov
Mikrobiologi se ne moremo zediniti o pravilnem slovenskem terminu za angleški termin protein expression . Situacija je sledeča: termin protein expression (torej izražanje proteinov ) je v tuji znanstveni literaturi zelo pogosto uporabljan (o tem priča več kot 200.000 člankov v podatkovni bazi ScienceDirect). Pri prevajanju v slovenščino pa prihaja do razhajanj v strokovni javnosti, saj nekateri trdijo, da termin izražanje proteinov ni ustrezen (naj bi bil žargonski), pravilen termin naj bi bil le izražanje genov . Težava, ki se pri tem pojavi, je, da se termin gene expression (torej izražanje genov ) v tuji literaturi pojavlja v pomensko drugačnih formulacijah (kjer gre dejansko za sledenje stopnjo nižje, na ravni RNA). Prosim vas torej za mnenje – ali je v tem primeru res mogoče reči, da je izražanje proteinov žargonski izraz, izražanje genov pa ne?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Izročitelj
V izročilnih pogodbah nastopata izročevalec in prevzemnik . Namesto izročevalca , ki označuje stranko pogodbe, ki se zaveže, da bo svoje premoženje prenesla na svoje potomce, se v zadnjem času vse pogosteje pojavlja termin izročitelj . Tudi v sodni praksi se pojavljata oba termina, torej tako izročevalec kot tudi izročitelj . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Izsiljevanje z intimnimi posnetki
Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za sextortion , ki poimenuje obliko spletnega nasilja, pri kateri storilec grozi z objavo intimnega posnetka ali fotografije žrtve, če ta ne bo ugodila njegovi zahtevi, npr. nakazala denarnega zneska. V slovenščini se zaenkrat pojavljata opisni poimenovanji izsiljevanje z golimi posnetki in fotografijami ter izsiljevanje z intimnimi posnetki.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Izvršilna oblast
Za eno izmed treh vej oblasti, ki skrbi za redno upravljanje države in njenih organov ter izvajanje zakonov, se uporabljata dve različici, in sicer izvršna oblast in izvršilna oblast . Zanima me, ali gre za sinonima.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Jastreb, golob
Kako prevajati izraza hawkish (iz samostalnika hawk ) in dovish (iz samostalnika dove )? Gre za opis naravnanosti bankirjev ECB, ko odločajo o denarni politiki. Nekateri so bolj restriktivno naravnani (npr. obrestne mere bi dvigovali hitreje), kar v angleščini poimenujejo hawkish , medtem ko so drugi bolj podporno naravnani (npr. obrestne mere bi dvigovali počasneje), kar imenujejo dovish . V slovenščini se je na področju ekonomije uveljavil termin jastreb za hawk in golob za dove . Opažamo pa različne prevode za pridevniško obliko hawkish – jastrebški , jastrebovski in dovish – golobji , golobovski . Katera različica je najprimernejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Javna vrednota
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin public value , ki na področju upravne znanosti označuje splošne koristi, ki naj bi bile enako dostopne za vse posameznike v družbi. Ali bi bil bolj primeren ustreznik javna vrednost ali javna vrednota ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Javor rebraš
Zanima me, kateri slovenski termin pravilno poimenuje vrsto javorja, ki ima zaradi genetske spremembe valovit potek aksialnih elementov v lesu – javor rebraš  ali javor rebrač ? Menim, da je končnica -aš nepravilna, po mojem mnenju je pravilno poimenovanje lesa javorja, ki je na pogled rebrast, rebrač , in ne rebraš , kakor ponavljajo nekateri po radiu in televiziji. Kaj menite vi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kabliranje omrežja
Zanima me, ali je pravilnejši termin kabliranje omrežja oz. kablirati omrežje ali kablenje omrežja oz. kabliti omrežje ? Gre za termin s področja elektroenergetike, ki označuje polaganje kablov, da se zgradi kabelsko omrežje. Samostalnika kabliranje nisem našla niti v Slovenskem pravopisu 2001 niti v SSKJ2. Ali v tem primeru lahko govorimo, da je kaj pravilnejše ali gre le za različne variante?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kartiranje
Pri magistrskem delu vključujem temo, ki se nanaša na uporabo zemljevidov in določanje točk (krajev). Določam, kje na zemljevidu se pojavljajo različice pravljic. V angleški literaturi za to uporabljajo termin mapping . Zanima me, ali bi lahko v slovenskem jeziku uporabila mapiranje . Ali mogoče obstaja katero drugo poimenovanje, ki bi ga lahko uporabila?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kazalec hrupa
Zanima nas termin s področja varstva pred hrupom. Termin, ki označuje vrednosti, s katerimi se meri obremenitev okolja s hrupom, je kazalec hrupa . Ali je sestavina kazalec problematična, ker naj bi pripona -ec v slovenščini označevala osebo? Je torej ustreznejši termin kazalnik hrupa ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kazalec okolja
Prosimo vas za nasvet v zvezi z uporabo terminov kazalec oziroma kazalnik (obema v angleščini ustreza  indicator ) kot sestavin terminov kazalec okolja in kazalnik okolja . Kazalci okolja označujejo 'na dogovorjen način izbrane in predstavljene podatke, ki jih želimo povezati s cilji okoljske politike' (gl. našo spletno stran Agencije Republike Slovenije za okolje ). Kazalce okolja so začele razvijati tudi druge institucije, npr. Statistični urad Republike Slovenije, vendar tam govorijo o kazalnikih okolja . Ker vse pogosteje prejemamo vprašanja, v čem je razlika med kazalnikom okolja Statističnega urada Republike Slovenije in kazalcem okolja Agencije Republike Slovenije za okolje, se zatekamo k pojasnilu, da kazalec okolja ne vsebuje samo številk (kot kazalnik okolja ), temveč tudi besedilo, ki dopolnjuje podatke v tabelah in grafičnih ali kartografskih prikazih. Vsak kazalec okolja ima ključno sporočilo, definicijo, ki pove, kaj kazalec prikazuje, komentar (ki pojasnjuje trend) in opis metodologije (kateremu cilju sledimo, opis obdelave podatkov, frekvence osveževanja, ime izvorne podatkovne baze in datum povzema podatkov). Vsak kazalec okolja ima navedenega tudi avtorja in institucijo, iz katere prihaja. Prosimo vas torej za mnenje, ali je uporaba termina kazalec pravilna in ali je naše pojasnilo glede njegove uporabe v zvezi kazalec okolja dovolj dobro utemeljeno, da pojasnjuje razliko med terminoma kazalec okolja in kazalnik okolja .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kibernetska varnost
Kateri slovenski termin je primernejši kot ustreznik angleškega termina cyber security , ki označuje aktivnosti za zaščito računalnikov, računalniških omrežij, strojne in programske opreme: kibernetska varnost, kibervarnost ali spletna varnost ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kinološki vzgojitelj
Pripravljam novo obliko izobraževanja na področju kinologije, v okviru katerega se bodo izobraževali posamezniki, ki bodo specialisti za vzgojo psov. To bo predstopnja kinoloških inštruktorjev , ki se ukvarjajo s šolanjem psov. Prosila bi vas za nasvet, kako naj poimenujem naziv, ki ga bo pridobil posameznik po uspešno opravljenem  tovrstnem izobraževanju. Razmišljala sem o nazivu kinološki vzgojitelj , a se mi ne zdi najustreznejši, ker spominja na vzgojo otrok. Mogoče bi raje uvedli naziv kinološki edukator . Tudi v drugih jezikih namreč uporabljajo izraz edukator . Kakšno poimenovanje naziva bi bilo po vašem mnenju najustreznejše?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Klaviaturist
Zanima me, kako se pravilno imenuje osebo, ki igra na klaviaturo. Je to klaviaturec , klaviaturist ali kako drugače? Mu lahko rečemo tudi pianist ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Klavniški odpadki
Na nas so se obrnili člani terminološke komisije na Biotehniški fakulteti, ki jih zanima, kateri izraz je pravilnejši z jezikovnega vidika: klavni odpadki , klavniški odpadki ali klavnični odpadki . Klavni odpadki so odpadki, ki nastanejo v postopku klanja živali. Klavniški odpadki so vsi odpadki iz klavnice oz. vsi odpadki, ki nastanejo v klavnici. Klavnični odpadki – ta izraz pomeni enako kot klavniški odpadki .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Klepetalni robot
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin chatbot , ki se v zadnjem času pogosto uporablja. Termin označuje računalniški program, ki se z uporabniki pogovarja prek besedilnih ali glasovnih sporočil. V slovenščini se uporablja npr. pogovorni robot . Prosim za vaše mnenje o primernem slovenskem terminu.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Klikolovka
Izraz clickbait se nanaša na spletno vsebino, ki poskuša privabiti največje možno število klikov in v ta namen najpogosteje uporablja zavajajoče naslove, slike in povzetke. V rabi sta že poimenovanji klik vaba in vaba za klike , meni pa se zdi primernejši ustreznik klikolovka , ki se sicer uporablja v hrvaščini, a se mi zdi prenosljiv v slovenščino. Zanima me, kakšno je vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Klinično preskušanje zdravila
Zanima me, katera oblika besede je v našem prostoru bolj primerna – preskušanje ali preizkušanje , npr. v zvezi klinično preskušanje zdravila oz. klinično preizkušanje zdravila . Vprašanje sem zastavil že v Jezikovni svetovalnici (vprašanje Klinično »preskušanje« ali »preizkušanje«? ), kjer so me usmerili k vam. Še posebej se mi zdi škoda, da je bila uporaba "pravilnejšega" izraza, tj. preizkušanje , zamujena s sprejetjem uradnega prevoda Uredbe (EU) št. 536/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES . Rad bi osvetlil razloge za različno rabo teh izrazov, tudi s strani predstavnikov stroke (FFA, MF), ki bi lahko bili osnova k pozivu ali k poenotenju izrazoslovja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kobila poni
Poni je skupno poimenovanje za pasme konj, pri katerih višina vihra ne presega 148 cm. Kako bi poimenovali odraslo samico takšnega konja? Ali bi bil ustrezen termin ponica ali ponijka ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kognitivna disonanca
Zanima me, kako slovenska psihološka stroka prevaja termin cognitive dissonance , ki označuje pojav, ko ima oseba dve ali več nasprotujočih si prepričanj, idej ali vrednot, zaradi česar doživi psihološki stres. Sicer se mi zdi, da je v psiholoških krogih že uveljavljen kakšen primeren prevod, morda celo kognitivna disonanca .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kognitivna pristranskost
Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin cognitive bias . Termin na področju psihologije označuje pojav, pri katerem posameznik v določenih okoliščinah sprejema odločitve na osnovi subjektivnega dojemanja resničnosti, ki ni skladno z dejanskim stanjem. To se kaže v napačnih presojah in neracionalnih odločitvah.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kolesarska avtocesta
V tujini poznajo koncept t. i. hitrih kolesarskih poti (ang. cycle superhighway , cycle highway , nem. Radschnellweg ). To so poti, opremljene s signalizacijo, primerno urejene, namenjene bodisi dnevnim migrantom ali povezovanju krajev; po možnosti se stikajo z železniškimi ali avtobusnimi postajami za morebitno kombinacijo prevoza. Na slovenskih spletnih straneh sem našla še poimenovanje kolesarska hitra cesta , precej večkrat pa kolesarska avtocesta . Čeprav se mi zdi besedna zveza terminološko jasna, pa gre za protislovje, saj že samo poimenovanje nakazuje pomen 'cesta za avtomobile', po Zakonu o cestah pa ima naslednji pomen: avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih vozil in je označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi priključki nanjo in servisne prometne površine. Zasledila sem tudi neologizem kolocesta . Glede na pogostost v rabi se nagibam h kolesarski avtocesti , zanima pa me, če je ta besedna zveza s terminološkega in semantičnega vidika sprejemljiva.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kombinirani mediji
Ali je termin kombinirani/križni mediji ustrezen glede na angleški izvirnik crossmedia ? Za crossmedia v slovenščini še ni ustaljenega izraza. Ponujena sta dva prevoda, in sicer kombinirani mediji oz. križni mediji . V nemščini so izraz ohranili ( Crossmedia ), v francoščini so nekoliko spremenili zapis ( cross-média ) in ga sopostavili izrazu ( multimedia ), edini slovanski jezik, ki ponuja ustreznik, je poljščina, in sicer z izrazom kampania łączona oz. kampania crossmediowa. Ob iskanju ustreznega izraza je vendarle treba skrbeti tudi za zmožnost predstave, ki jo vzbudi neki nov izraz. Izraz se je v izvirniku uporabljal na področju DTP (ang. Desktop-Publishing), pri čemer je bil poudarek, da so se podatki različnih vrst (besedila, slike …) oblikovali v celoto in bili tako dostopni preko različnih medijev (najpogosteje preko spleta). Danes izraz označuje povezavo različnih področij, celo medijev, npr. vizualnih medijev, virtualne resničnosti, virusnega marketinga, vizualne glasbe, znanstvene vizualne umetnosti, preko socialnih orodij, kot so Facebook, Youtube, Google Earth … Omogoča veliko različnih možnosti, kako predstaviti vsebino, sedaj pa se najpogosteje uporablja za večkanalno oglaševanje, torej (hkratno) oglaševanje prek več različnih kanalov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Komunikacijsko-informacijski sistem
Kakšen je pravilni zapis komunikacijsko-informacijski sistem ali komunikacijsko informacijski sistem ? Gre za sistem, ki je v Uredbi o varovanju tajnih podatkov v 3. členu definiran kot sistem, ki je namenjen varovanju tajnih podatkov in ga sestavljajo programska, strojna, komunikacijska ter druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju ter je namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi podatkov v elektronski obliki.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Konfabulacija
V sodobnem času se v literarni vedi pogosto uporablja termin zgodba (tudi fabula ), ki mu angleščini najpogosteje rečejo narrative in v literarnem delu označuje dogodke, ki si smiselno sledijo. K vprašanju mu je spodbudila monografija o ustvarjalkah, ki vsebuje kratke opise njihovega življenja in dela, vendar to s stališča literarne vede niso zgodbe , saj vsebujejo tudi izrazite subjektivne elemente, interpretirajo življenje in delo ustvarjalk in kadar je na voljo premalo stvarnih podatkov, ta prazna mesta ali vrzeli zapolnjujejo s stereotipi in podatki, ki ne ustrezajo stvarnim dejstvom, tj. s konfabulacijo . Zanima me, če lahko ta termin uporabljam tudi v literarni vedi ali bi bilo bolje uporabiti kak drug termin. Lahko uporabim tudi glagol konfabulirati ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Konfliktni mineral
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik angleškega termina conflict mineral – konfliktni mineral , krvavi mineral ali opisna rešitev mineral s konfliktnih območij – , ki označuje mineral, ki ga uporniška gibanja uporabljajo za financiranje konflikta, katerega cilj je spodkopati legitimno oblast ( http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Koničasti protein
Zanima me, kateri slovenski termin bi bil najprimernejši ustreznik za angleški termin spike protein , ki označuje del virusa SARS-CoV-2, proti kateremu je usmerjenih največ cepiv. Gre za strukturni protein, ki sestavlja roglje, ki značilno štrlijo iz virusnega delca, in se veže na receptor ACE2, prisoten v membrani gostiteljske celice. Za angleški termin se v slovenščini uporabljajo naslednja poimenovanja: S protein , spike protein , spajk protein in virionska konica .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Konjugat protitelo-zdravilo
Zanima me slovenski ustreznik za angleški temin antibody-drug conjugate (ADC), ki na področju medicine označuje vrsto konjugata, pri katerem je zdravilo preko vmesnega člena vezano na monoklonsko protitelo. Najpogosteje se uporablja v onkologiji. Ali bi bil primeren ustreznik konjugat protitelesa in zdravila ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kontingenčni načrt
Na nas so se obrnili vojaški strokovnjaki s predlogom poslovenjenja angleškega termina contingency plan , ki označuje čim bolj podroben in razdelan načrt delovanja v nepredvidljivih razmerah in vključuje tako potrebne vire kot možnosti njihove razmestitve in izhodišča za nadaljnje načrtovanje potreb. Potrebujejo jasen, kratek in nedvoumen slovenski termin. Med obstoječimi rešitvami ne najdejo primernega poimenovanja, zato predlagajo novo poimenovanje premostitveni načrt , kar bi po njihovem mnenju ustrezno označevalo nujno prilagoditev vojske na novonastale razmere. Prosimo za vaše mnenje, kateri termin je najustreznejši, glede na to, da v različnih terminoloških bazah in vojaških slovarjih, npr. v Slovarju obrambno-vojaške terminologije MOterm , Začasnem angleško-slovenskem vojaškem priročnem slovarju , že obstaja več poimenovanj, in sicer načrt delovanja v različnih razmerah , rezervni načrt , načrt delovanja v nepredvidljivih razmerah , kontingentni načrt RS za zagotovitev nastanitve in oskrbe v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito ter izvajanja postopkov za mednarodno zaščito , načrt izrednih ukrepov , načrt ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih , krizni načrt , načrt dela v izrednih razmerah .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kontinuumska mehanika poškodb
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin continuum damage mechanics , ki označuje 'fenomenološko teorijo mehanike poškodb, ki je povezana z mehaniko kontinuuma in je izpeljana na osnovi termodinamičnega ravnotežja nepovračljivih procesov in lahko opiše degradacijo togosti materiala, iniciacijo mikrorazpok, rast razpok'. Razmišljamo o zvezah mehanika poškodb kontinuuma , mehanika poškodb v kontinuumu in kontinuumska mehanika poškodb . Kateri termin je po vašem mnenju ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kontrolinško poročilo
Zanima me, ali je kontrolinško poročilo pravilen oziroma primeren izraz. Gre za poročilo, ki zajema analizo tako preteklega kot načrtovanega poslovanja podjetja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Koordinirani univerzalni čas
V slovenščini imamo kar nekaj izrazov za angleški termin UTC ( Coordinated Universal Time ), ki označuje mednarodno sprejet standardni čas. Že v Evrotermu imamo tri izraze: univerzalni koordinirani čas , usklajeni univerzalni čas  in usklajeni svetovni čas , ki je celo priporočen. A nisem prepričana, da je slednji najboljši. Na Slovenskem inštitutu za kakovost in meroslovje so povedali, da uporabljajo koordinirani univerzalni čas . Na spletu je najpogostejši univerzalni koordinirani čas . Prosim vas za mnenje, katerega od naštetih izrazov bi priporočili glede na rabo in jezikovno ustreznost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kopenski promet
Ali je ustrezneje govoriti o kopnem prometu ali o kopenskem prometu?  Termin označuje   promet po kopenskih poteh. SSKJ navaja kopni promet , prav tako ta izraz uporabljajo geografi. V praksi se največkrat uporablja kopenski promet . Zanima me, ali sta torej obe obliki pravilni in je izbira zgolj „stvar okusa“.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Koprc
Koprc  se v vsakdanji rabi pojavlja kot sinonim za dve različni rastlini – koper (lat. Anethum graveolens ) in  koromač (lat. Foeniculum vulgare ). Zanima me, za katero rastlino je poimenovanje  koprc  ustreznejši sinonim.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Korepetitorka
V tekmovalni knjižici, pri objavah rezultatov in na plaketah nagrajencev Zveze slovenskih glasbenih šol sem zasledila, da se kot ženska oblika besede korepetitor , ki označuje osebo, ki na klavirju spremlja nastop drugih glasbenikov, pojavlja oblika korepetitorica , s čimer se ne strinjam. Po mojem mnenju se korepetitorka sliši bolj domače in se razlikuje od hrvaščine, kjer uporabljajo obliko korepetitorica . Tudi v SSKJ2 najdem le obliko korepetitorka , medtem ko korepetitorica ni navedena. Ali je torej prav korepetitorka ali korepetitorica ? Sta morda pravilni obe možnosti?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Koristnost interoperabilnih storitev
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin government service utility (GSU) ali interoperability service utility (ISU). Gre za del interneta prihodnosti, ki znotraj javnega sektorja omogoča, da javne organizacije, podjetja in neprofitne organizacije skupaj oblikujejo javne storitve v času njihovega izvajanja, da bi dobili koristne ponudbe preko kanalov, ki jih želijo v svojem trenutnem položaju. Ker javne storitve postajajo most med realnim in virtualnim življenjem, bodo vzniknili novi modeli, ki bodo vsebovali koncept koristnosti (ang. utility concept) , kar bo povečalo zadovoljstvo pri vseh deležnikih.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Korporativno upravljanje
Za način vodenja podjetij, ki vključuje organizacijske in regulativne ukrepe, se na področju ekonomije pojavljata termina korporativno upravljanje in korporacijsko upravljanje . Zanima me, kateri slovenski termin je ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kostno gradivo
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin osseous material , ki označuje nefosilizirana okostja ljudi in živali, zobe, slonovino, roževino in druge trdne ostanke živali. Prosim za vaše mnenje o primernem slovenskem terminu.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kotna milisekunda
Zanima me slovenski termin za angleški termin  miliarcsecond , ki označuje enoto za merjenje kotov, oznaka je mas . Termin se uporablja zlasti v astronomiji. Na spletu sem zasledil varianti mililočna sekunda in mili ločna sekunda .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kovč, izvršni kovč
Katera sta ustrezna slovenska termina za angleška termina coach oz. executive coach ? Termin  kovč  je definiran kot 'svetovalec in učni pomočnik, ki dalj časa in načrtno, v živo ali na daljavo vodi posameznika ali skupino k dolgoročnim ciljem' ( Slovar družboslovne informatike ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kovčing psihologija
Zanima me slovenski ustreznik za angleško zvezo coaching psychology . Registrirana sem namreč kot coaching psychologist pri Britanskem psihološkem združenje (ang. British Psychological Society). Ali bi bil ustreznik lahko coaching psihologija oz. coaching psihologinja za poimenovanje osebe? Kaj pa menite o slovenskih poimenovanjih psihološki trening , trenerska psihologija (za ang. coaching psychology ) oz. psihološki trener , trenerski psiholog (za ang. coaching psychologist )? Termin označuje področje uporabne psihologije, ki se ukvarja z raziskovanjem vedênja, kognicije in čustev za natančnejše razumevanje uspešnosti in dobrega počutja posameznikov in skupin.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Krmilna miza, krmilno mesto
Za poimenovanje površine v hlevu, na katero polagamo krmo za živali, se v rabi pojavljata termina krmilna miza in krmna miza. Podobno se za poimenovanje mesta, kjer žival zauživa krmo, uporabljata dva termina, in sicer krmilno mesto in krmno mesto. Katera termina sta ustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kuhalna plošča, kuhalnik, kuhalna cona, kuhališče
Ker v našem podjetju ustvarjamo novo bazo podatkov v informacijskem sistemu, iz katerega se ti podatki črpajo za proizvodnjo in prodajo gospodinjskih aparatov ter dobavo sestavnih delov in njihovo distribucijo, bi radi uporabili enotno terminologijo za posamezne kuhalne aparate in njihove sestavne dele. Sodelavci v razvoju, prodaji, marketingu in standardizaciji se ne moremo uskladiti glede termina, ki označuje napravo za kuhanje z elementi za upravljanje, ki se vgradi v kuhinjski pult (ang. hob ). V rabi se pojavljata dva termina – kuhalna plošča in kuhališče –, kar ustvarja zmedo. Poleg tega se kuhališče uporablja tudi za celotno gornjo površino kuhalne plošče ali kuhalnika . Kuhalnik (ang. cooker ) – uporablja se tudi namizni kuhalnik (ang. table cooker ) – označuje manjšo prenosno napravo z elementi za upravljanje z različnimi viri napajanja. S kuhalno ploščo in kuhalnikom je povezan tudi termin kuhalna cona (ang. cooking zone ), ki označuje del kuhališča , ki se segreva in na katerega se postavi posoda. Za isti pojem se uporablja tudi kuhalno mesto , kuhalno območje , kuhalno polje in tudi kuhališče . Kuhališče se torej uporablja za tri pojme – napravo za kuhanje z elementi za upravljanje, ki se vgradi v kuhinjski pult (sinonim kuhalna plošča ), za del celotne gornje površine kuhalne plošče ali kuhalnika , ki se segreva in na katerega se postavi posoda (sinonim kuhalna cona ), in za celotno gornjo površino kuhalne plošče ali kuhalnika . Kakšno je vaše mnenje glede teh poimenovanj?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kvantitativno rahljanje
Izbiramo najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin quantitative easing . Gre za nekonvencionalen ukrep denarne politike, pri katerem centralna banka kupuje dolgoročne obveznice in katerega cilj je znižanje dolgoročnih obrestnih mer. Prevajalci Evropske centralne banke (v nadaljevanju ECB) so nas obvestili, da so v preteklosti uporabljali izraz kvantitativno popuščanje , vendar jih je Banka Slovenije opozorila, da so začeli uporabljati izraz kvantitativno rahljanje , zato so tudi sami prevzeli ta izraz. Na predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji uporabljajo kvantitativno sproščanje , saj naj bi bil izraz že uveljavljen.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kvaterna amonijeva spojina
Zanima me, katera oblika pridevnika je pravilnejša – kvateren ali kvaternaren . Pridevnik kvateren se pojavi kot sestavina termina kvaterna amonijeva spojina v Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 , pridevnik kvaternaren pa kot sestavina v kvaternarna amonijeva spojina v Slovenskem tehniškem slovarju A-B . Oba termina označujeta spojino, v kateri je dušikov atom s štirimi vezmi povezan z ogljikovimi atomi (alkilnimi ali arilnimi skupinami), pri čemer dobi dušikov atom pozitiven naboj in postane kation.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Kvietizem
Študiram knjigo Julie Kristeve Tales of Love, v kateri je omenjen tudi angleški termin quietism . Gre za filozofski pojem, avtorica pa piše o zgodbi J. Gionoja z naslovom Mož, ki je sadil drevesa, v kateri literarna oseba sadi želode (kar je dejansko pravljični motiv) in čez mnogo let iz želodov zrastejo hrasti. Literarni junak dela dobro, ker je dobro delati dobro in ne pričakuje nobenega plačila ali zahvale za svoje delo. Zanima me, kako bi poslovenila angleški termin quietism . Na misel mi pridejo molk , molčanje ali tišina . Prosim za nasvet.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lahki jezik
Zanimata me slovenska ustreznika za angleška termina easy language in plain language , ki označujeta pojma, povezana z lahkim branjem (angl. easy read ). Termin easy language označuje besedilo s prilagojenimi informacijami, ki vključuje slikovno gradivo in pri katerem so povedi v povprečju dolge od 8 do 10 besed ter je prilagojeno osebam s posebnimi potrebami ali zmanjšano pismenostjo. Termin plain language pa označuje jasno napisano besedilo, pri katerem so povedi v povprečju dolge od 18 do 20 besed in je namenjeno širši publiki, da lažje bere, najde in razume informacijo. V slovenščini se za angleška termina najpogosteje uporabljata ustreznika lahki jezik za easy language in preprosti jezik za plain language . Ali sta slovenska ustreznika po vašem mnenju ustrezna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Laična podpora
Prosim za pomoč pri prevodu angleškega termina peer support , ki označuje izobraževanje in usposabljanje kroničnih bolnikov, da lahko pomagajo in nudijo pomoč drugim bolnikom v obliki srečanj, laičnih nasvetov, deljenja svojih izkušenj in dobrih praks. Doslej smo za osebo, ki opravlja to delo, uporabljali termin laični svetovalec , vendar se pojavlja tudi poimenovanje posebej usposobljen posameznik , ki pa se mi ne zdi primeren, saj vsebine ne označuje natančno.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lečni film, lečni postopek
Kako bi poslovenili angleška termina iz zgodovine barvne fotografije lenticual film in lenticual process . Pri terminu lenticual film gre za vrsto fotografskega filma, ki ima na površini vtisnjene mikroskopsko majhne leče, ki omogočajo ekspozicijo in nato še projekcijo podobe v naravnih barvah. Termin lenticual process pa se nanaša na proces nastajanja fotografije s pomočjo tovrstnih filmov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lesena rezina
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin wood cookie , ki na področju vzgoje in izobraževanja označuje učni pripomoček, ki se uporablja pri učenju na prostem in se ga izdela tako, da se vejo ali steblo drevesa prečno nareže na nekaj centimetrov debele okrogle plošče. Ali bi bilo učni pripomoček ustrezneje poimenovati odrezek ali rezina ? Kateri ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lesno gorivo
Zakaj se pogosteje uporablja termin lesno gorivo in ne morebiti leseno gorivo , saj gre za gorivo iz lesa in bi ga lahko po analogiji z lesena žlica poimenovali tudi leseno gorivo .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lesno kafrovčevo eterično olje, listno kafrovčevo eterično olje
Delam za podjetje, ki se ukvarja s prodajo eteričnih olj. Ker bomo menjali etikete, želimo ustrezno navajati vsa imena eteričnih olj. Pri nekaterih imam težave in vas prosim za pomoč. Eterično olje ravintsara je destilirano iz listov kafrovca. Zanima me, ali bi bil ustreznejši zapis s c namesto ts , torej ravincara (po analogiji tsunami : cunami ). Eterično olje ho-wood je destilirano iz lesa in lubja kafrovca. Pogosto ga poimenujejo rožni les , kar pa je povsem neustrezno, saj gre za drugo rastlino. Ne najdem nobene slovenske ustreznice, zato vas prosim za nasvet, kaj storiti: ali pustimo angleško poimenovanje ali priporočate kaj drugega? Eterično olje copaiba pridobivajo iz drevesa, ki se latinsko imenuje copaifera reticulata , izgovori se kopajba . Tudi v tem primeru ne najdem nobenih potrditev za zapis kopajba . Ali je torej ustrezneje, da pustimo angleški zapis ali naj izberemo poslovenjeno obliko?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Letalnik
Na vas se obračamo s prošnjo za strokovno mnenje glede uporabe izraza zrakoplov (ang. aircraft ) in predlagane uporabe izraza letalnik za isti pojem. Izdelan je bil osnutek novega Zakona o letalstvu in v javnem posvetu so iz strokovnih krogov (npr. Kontrola zračnega prometa Slovenije, več posameznikov) prišli predlogi za zamenjavo izraza zrakoplov z letalnikom . Ob začetku delovanja takratne Republiške uprave za zračno plovbo leta 1991 se je za vse naprave za letenje po zraku uveljavil izraz zrakoplov , ki se od takrat uporablja v vseh pravnih aktih Republike Slovenije in prevodih predpisov EU. Na prelomu tisočletja je skupina strokovnjakov, ki je pripravljala Slovenski letalski leksikon, predlagala zamenjavo zrakoplova z letalnikom . Na Republiški upravi za zračno plovbo se z menjavo termina niso strinjali in so še naprej uporabljali zrakoplov . Sicer je letalnik za angleški termin aircraft uporabljen tudi v Letalskem razlagalnem slovarju D. Gregla (samozaložba, 2009), prav tako so termin letalnik uveljavili na Fakulteti za strojništvo UL. Prosimo vas za mnenje, če je zamenjava zrakoplova z letalnikom primerna.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Likovna umetnost
V predlogu novega pravilnika o strokovnih komisijah s področja umetnosti je predvidena komisija za vizualne umetnosti, arhitekturo in oblikovanje . S tem se likovni umetniki ne moremo strinjati, ker poimenovanje predvideva, da bodo člani strokovne komisije vizualni umetniki, arhitekti in oblikovalci. Zdi se nam nujno, da se v poimenovanje komisije vključi tudi likovna umetnost. Zanima nas vaše mnenje oziroma jezikovna utemeljitev.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ljubiteljska znanost
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen science , ki označuje poseben način raziskovanja in zbiranja podatkov. Gre za raziskovanje, ki ga kot prostočasno dejavnost opravljajo neprofesionalni oz. ljubiteljski raziskovalci, ki lahko pri tem sodelujejo tudi s profesionalnimi raziskovalci in raziskovalnimi ustanovami ter so tako lahko celo vključeni v širše zastavljene raziskovalne projekte. Največkrat sem zasledila ustreznika ljudska znanost in znanost za državljane . Ker nisem prepričana, če sta to prava ustreznika, vas prosim za nasvet.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ljubiteljsko opazovanje
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin citizen observatory , ki se v zadnjem času široko uporablja v kontekstu projektov ljubiteljske znanosti, v katerih se zajemajo podatki s sodelovanjem širše javnosti. Gre za to, da posamezniki, ki načeloma niso poklicni raziskovalci, s pomočjo različnih naprav (npr. z mobilnimi telefoni) pomagajo raziskovalcem v projektih, zlasti z zbiranjem podatkov, npr. v astronomiji in na področju varstva okolja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lokalna hrana
V medijih pogosto zasledimo besedno zvezo lokalna hrana , s katero v Sloveniji in EU vsebinsko pojmujemo hrano, pri kateri so proizvajalci (kmetje) v neposredni tržni povezavi s potrošniki, brez večjih vmesnih trgovskih verig. Obenem je besedna zveza lokalna hrana razumljena še z ekološkega vidika pri njeni pridelavi. Zanima me, ali bi lahko zvezo lokalna hrana zamenjali s katero drugo zvezo? Ali bi na primer vsebinsko ustrezala uporaba zveze domača hrana ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lokalna terapija
Zanima me ustrezno poimenovanje za terapijo z lokalnim delovanjem, pri kateri se zdravilo (npr. krema, mazilo, kapljice za oči) navadno uporabi na omejenem delu kože, v očesu, ušesu ali vidni sluznici, da bi delovalo na mestu aplikacije ali pa bi se absorbiralo v telo. Katera oblika pridevnika je pravilna: topikalna terapija ali topična terapija ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lomljeni ovratnik
Nemškemu terminu Stehkragen naj bi ustrezala slovenska zveza krilo ovratnik . Zveza označuje zapognjen ovratnik pri srajci, pod katerim sta zavezana metuljček ali pentlja. Izdelovalci srajc te zveze ne poznajo, ampak uporabljajo termin lomljeni ovratnik . Zanima me, kateri termin naj uporabim?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lopatica
Pri branju novic v medijih sem dvakrat naletel na rabo besede elisa za podolgovat in ukrivljen del rotorja vetrnice , ki del kinetične energije vetra zaradi svoje oblike pretvori v svojo kinetično energijo, ta pa se potem pretvori v električno energijo. Menim, da gre za napačno rabo, saj se za ta del vetrnice uporabljajo druga poimenovanja, npr. krak , list ali lopatica . Na portalu Fran je vetrnica sicer razložena ustrezno, a manjka pomen vetrne elektrarne . Elisa je na Franu razložena kot strojn. žarg. '(letalski) vijak, propeler' (SSKJ2) in let. žarg. '(letalski) vijak, propeler' (Slovenski pravopis 2001). Menim, da žargonski izrazi niso primerni za obravnavo v slovarjih.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Lupinarji
Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno? Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Luzitanist
Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim za poimenovanje strokovnjaka za portugalski jezik in književnost. Ali je to lujzitanist ali luisitanist ali je morda ustreznejši kakšen drug termin?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Magnetni navornik
Prosimo za nasvet pri poimenovanju angleškega termina magnetorquer v slovenskem jeziku. Termin označuje del satelita oz. napravo, ponavadi 3-osno tuljavo s preciznim nadzorom toka skozi navitje, ki se uporablja za spreminjanje orientacije satelita v Zemljini orbiti. V starejši literaturi smo našli poimenovanje magnetni povzročilec navora , ki se nam ne zdi ustrezen. Kaj menite o našem predlogu navorna tuljava ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Makroekonomska politika, mikroekonomska politika
Zanima me, ali lahko v ekonomiji namesto pridevnika mikroekonomski in makroekonomski uporabljam mikrogospodarski in makrogospodarski , npr. mikrogospodarska politika in makrogospodarska politika . Ekonomija in gospodarstvo sta v ekonomiji lahko sopomenki, res pa je, da besedo ekonomija pogosteje uporabljamo, ko govorimo o vedi, besedo gospodarstvo pa, ko govorimo o proizvodnji in trgovini z blagom in storitvami. Zato bi bilo bolje govoriti o gospodarski politiki kot pa o ekonomski politiki . Problem nastane pri zvezah s pridevnikom na mikro- in makro- . V eSSKJ sem našel besedi mikroekonomski in makroekonomski , ne pa tudi mikrogospodarski in makrogospodarski . Mikroekonomski se namreč nanaša na mikroekonomijo , makroekonomski pa na makroekonomijo . Če govorimo o gospodarski politiki , bi bilo torej bolje govoriti o mikrogospodarski politiki in makrogospodarski politiki kot pa o mikroekonomski politiki in makroekonomski politiki . Sicer bi morali v besedilih tudi gospodarstvo zamenjevati z ekonomijo (npr. slovenska ekonomija), kar pa je redko. Zato menim, da bi bilo smiselno dopustiti tudi možnost mikrogospodarska politika in makrogospodarska politika .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mali ragbi
Med olimpijskimi športi je tudi ragbi, ki ga namesto 15 igralcev igra 7 igralcev, pri čemer je igrišče enako veliko, igra pa zelo dinamična. V angleščini se šport imenuje rugby sevens , v nemščini Siebener-Rugby , v španščini rugby 7 ali rugby a siete , v francoščini pa rugby à sept . Kako bi poimenovali ta šport v slovenščini? Ragbi sedmica , kot naj bi govorili igralci? Ragbi sedmih , ker je v ekipi sedem igralcev? Ragbi sedem ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Malomarnostno kaznivo dejanje
V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti . V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje , včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje . Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem pomeni. V drugi varianti pa je na novo skovana beseda, ki je morda zelo abstraktna in ni v nobenem slovarju. Kakšno je vaše mnenje?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Maltozo vezavni protein
V biokemiji in molekularni biologiji obstaja vrsta proteinov, poimenovanih po molekuli, na katero se vežejo. Njihova poimenovanja tvorimo tako, da imenu tarčne molekule dodamo sestavino vezavni protein , npr. DNA-vezavni protein . Kadar tarčne molekule ne označimo s kratico, se pojavi vprašanje, ali se to ime pregiba in ali zapis vsebuje tudi vezaj. Protein, ki se veže na maltozo, v angleščini označuje termin maltose-binding protein , v slovenščini pojem najpogosteje imenujemo s terminom maltoza vezavni protein , pa tudi maltoza-vezavni protein in maltozo vezavni protein . V Slovenskem medicinskem slovarju npr. za kratico CaBP ( calcium binding protein ) navajajo poimenovanje vezavni protein za kalcij . Hkrati pa se pojavlja tudi krajši termin kalcij vezavni protein . Pri slovenskih terminih, ki označujejo omenjeno skupino proteinov, me zanima, ali je ustrezen zapis z vezajem ali brez oziroma ali je treba ime tarčne molekule pregibati.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Marcescenca
Nedavno sem na slovenskem blogu naletel na termin marcescenca, ki se v slovenski strokovni literaturi oziroma na slovenskih spletiščih pojavlja izredno redko, a je kar pogost v drugih jezikih (angleščina, francoščina). Kaže, da marcescenca (iz lat. marcescere , tj. 'oveneti, uveniti, gniti, segniti') ne obstaja kot samostojen termin v slovenskih spletnih slovarjih. Francoski termin marcescence in angleški termin marcescence označujeta drug pojem (in ne uvelost ), in sicer pojav, ko drevo kasni z abscizijo. Zanima me, ali je termin marcescenca opisan v kakšnem slovenskem (strokovnem) slovarju, ne nujno na spletu, in ali bi dotična beseda lahko bila kandidatka za poslovenjenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Marketabilno tveganje, nemarketabilno tveganje
Zanima nas, katera slovenska termina ustrezata angleškima terminoma marketable risk in non-marketable risk . V prvem primeru gre za tveganje, ki ga je mogoče zavarovati na trgu, v drugem pa za tveganje, ki ga iz različnih razlogov ni mogoče zavarovati na trgu. V slovenskem prostoru se izraza  uporabljata predvsem v povezavi s poslovanjem SID banke. Opozarjamo, da angleški termin  marketable risk ne označuje istega pojma kot angleški termin  market risk , za katerega je v slovenščini že ustaljen termin tržno tveganje . Že omenjena SID banka in tudi Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) uporabljata izraz marketabilni rizik . Drugi predlogi so še: tržljivo tveganje , prodajljivo tveganje ; tveganje, ki ga je mogoče zavarovati ; prosto zavarovarljivo tveganje .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Masa, telesna masa
Ali je pri opisu predmeta, ki tehta npr. 0,5 kg, ustrezneje govoriti o njegovi teži ali masi ? Kateri izraz je ustreznejši: telesna teža ali telesna masa ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Matrika bistvenosti
Sprašujem vas po slovenskem ustrezniku za angleški termin materiality matrix . Termin označuje dvodimenzionalno matriko, v kateri so ovrednotene najpomembnejše vsebine za vse deležnike določene družbe in vpliv teh vsebin na družbo. Običajno se prikazuje v obliki grafa, pri čemer je na vertikalni osi prikazan ocenjen vpliv na deležnike poslujoče družbe, na horizontalni osi pa vpliv na družbo. V slovenski literaturi sem zasledil dva termina: matriko kritičnih vsebin in matriko bistvenosti . Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši ustreznik za materiality matrix .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mazalno olje
Je za angleški termin lubricating oil ustrezen termin mazivno olje ali mazalno olje ? Gre za olje, ki zmanjšuje trenje med drsnimi ploskvami. SSKJ omenja oba termina, mazivno olje pri pridevniku maziven , mazalno olje pa pri pridevniku mazalen . Kateri termin je torej ustreznejši za strokovno rabo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Medčloveška povezljivost
Prosim za nasvet, kako prevesti angleški termin connectivity . Pojavlja se v zvezi physical and human connectivity . Menimo, da mu ustreza slovensko poimenovanje povezljivost . Strinjamo se, da angleškemu terminu physical connectivity , ki označuje prometno in energetsko povezljivost med EU in Zahodnim Balkanom, pa tudi znotraj same regije, ustreza slovenski termin fizična povezljivost . Ne vemo pa, kako poimenovati pojem, ki ga v angleščini označuje human connectivity . Gre za vzpostavljanje povezav med ljudmi (predvsem na področju izobraževanja). Razmišljali smo o ustreznikih povezljivost med ljudmi ali povezljivost ljudi . Nekaterim prevajalcem pa se povezljivost ne zdi primeren ustreznik za connectivity . Predlagajo povezanost in zvezo fizična in medčloveška povezanost .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mediani čas
Farmacevtsko podjetje želi imeti krajše predavanje o najpogostejših pravopisnih zagatah pri pisanju dokumentov, tabel,  grafov, predstavitev itd. Pri pripravljanju predstavitve sem naletela na medicinski izraz, ki se pogosto rabi v dokumentih in uradnih predstavitvah, in sicer mediana časa do napredovanja bolezni (in tudi) mediani čas do napredovanja bolezni, ki predstavlja povprečni čas, po katerem bolezen spet napreduje, in se lahko izraža v tednih, mesecih, čemur sledi napredovanje bolezni glede na simptomatiko ali glede na opravljene preiskave. Zanima me, katera varianta je ustreznejša? Zanima me tudi, kateri uradni vir naj uporabljam pri slovenjenju medicinskih izrazov, da bo raba najbolj posodobljena in hkrati v skladu s pravili slovenskega jezika.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Meditativna praksa
Izdelujem zasnovo diplomske naloge, ki bo tematsko povezana z meditacijo. Slednjo bi želela v naslovu imenovati meditativna praksa , pri čemer pa nisem popolnoma prepričana, ali je pridevnik meditativni zares ustrezen. Na portalu Fran je namreč pomen besede meditativen razložen le kot 'premišljujoč, razmišljajoč', nikjer pa ni zavedeno, da se beseda nanaša tudi na meditacijo. Druga možnost poimenovanja bi bila verjetno meditacijska praksa , vendar besede meditacijski sploh ni mogoče najti na Franu, zato prosim za nasvet.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Meroslovec
V Sekciji proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne opreme (Simer) v okviru Zbornice elektronske- in elektroindustrije pri Gospodarski zbornici Slovenije že nekaj časa razvijamo strokovne kompetence poklica, ki ga imenujemo meroslovec (to je oseba, ki s ukvarja z meroslovjem , torej vedo o merjenju in merah). V nobenem od slovarjev na portalu Fran besede meroslovec ni mogoče najti. SSKJ2 vključuje iztočnici meroslovje in metrologija . Metrolog s tujko označuje to, kar označuje meroslovec . Kot strokovna javnost na področju meroslovja si želimo, da bi se beseda meroslovec prepoznala in ustrezno opisala. Prosim za vaše mnenje, kakšni so postopki.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mesto zatočišča
Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin place of refuge , ki sodi na področje mednarodnega pomorskega prava. Označuje katero koli naravno ali umetno zaščiteno območje, ki ga lahko ladja ali plovilo v razmerah, ki bi ogrozile njeno varnost, uporabi kot zavetje. Glede na pojasnila Mednarodne pomorske organizacije sta angleška termina safe haven (sln. varni pristan ) in safe port (sln. varno pristanišče ) pomensko preozka, zato so se odločili za uporabo termina place of refuge . Domnevamo, da je temu smiselno slediti tudi v slovenščini. Za angleški termin place of refuge sta se v slovenščini v različnih direktivah in pravilnikih doslej pojavila izraza pribežališče in mesto zatočišča . Kateri je primernejši? Ali predlagate celo kaj tretjega? Zanima nas tudi, ali se strinjate, da za angleški termin  place of refuge ni ustrezno uporabljati termina varni pristan .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mešana resničnost, navzkrižna resničnost
Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin mixed reality , ki označuje združevanje resničnega sveta in virtualnih svetov z namenom ustvarjanja novih okolij, v katerih resnični predmeti soobstajajo z virtualnimi oz. navideznimi v dejanskem času, kar uporabniku ustvarja občutek stvarnega okolja. Prav tako me zanima ustrezno slovensko poimenovanje za angleški termin cross-reality , ki označuje programsko in strojno opremo, ki prek virtualnega sveta omogoča spremembe v resničnem svetu, npr. s proženjem stikal na daljavo. Pojma sta sicer povezana s pojmoma, ki ju v slovenščini poimenujeta obogatena resničnost in navidezna resničnost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Metabolični sindrom
Biokemija se v veliki meri ukvarja s presnovo molekul v organizmu. Sopomenka za presnovo je metabolizem . Pri tem poznamo procese sinteze molekul ( anabolizem ) in procese razgradnje molekul ( katabolizem ). Problem nastane, ko iz strokovnih in že povsem uveljavljenih izrazov tvorimo izpeljanke. Tako na primer presnovni sindrom (bolezen) nekateri poimenujemo metabolni sindrom , drugi metabolični sindrom . V biotehnologiji poznamo tudi metabol(ič)no inženirstvo . Reakcije pretvorbe so lahko katabolne ( katabolične ) ali anabolne ( anabolične ). Mogoče so krajše oblike nastale iz angleških izrazov ( metabolic , anabolic , catabolic ), a so se že zelo uveljavile, po drugi strani pa pri besedi s podobno končnico – alcoholic – ne bi nikoli pomislili na besedno zvezo alkoholična pijača .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mikrodokazilo
Zanima me, ali je termin mikrokvalifikacija primeren ustreznik za angleški termin micro-credential , ki na področju izobraževanja označuje dokazilo o uspešno opravljenem krajšem izobraževanju. Poleg ustreznika mikrokvalifikacija se v slovenščini pojavljajo še ustrezniki mikropotrdilo , mikrodokazilo , mikropoverilnica , potrdilo o pridobljeni kompetenci , potrdilo o učnem izidu in potrdilo o kompetenci . Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mini album
Zanima nas, kakšno je slovensko poimenovanje za angleški izraz extended play , ki označuje glasbeni posnetek, ki je daljši od singla in krajši od albuma . Možnosti, na katere smo pomislili, so: EP , podaljšano predvajanje , podaljšana igra , podaljšani album , podaljšana plošča , mala plošča ...

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Minimalistični tek, bosi tek
Kako ustrezno poimenovati tek v različni vrsti obutve oz. brez nje. Ali lahko teku v minimalistični obutvi rečemo minimalistični tek  (ang. minimalist running )? In kako je primerno poimenovati tek, ko tečemo bosi? Ali bos tek ali tek bos ali bosonogi tek (ang. barefoot running )?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mirandove pravice
Ob prijetju morajo policisti osebo seznaniti z njenimi pravicami, in sicer s pravico do molka, pravico do zagovornika, pravico do hitrega sojenja, pravico do domneve nedolžnosti, pravico do zaslišanja prič, pravico do pravne pomoči zagovornika po lastni izbiri, pravico do zaščite pred dvojnim sojenjem za isti zločin in pravico do pritožbe ( Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča , 67. čl.). V ZDA se ta ubeseditev imenuje Miranda rights ali tudi Miranda warning . Poimenovanje je nastalo po moškem z imenom Ernesto Miranda , ki so mu sodili zaradi več kaznivih dejanj, sodišče pa je ugotovilo, da so bile kršene njegove pravice ob prijetju in zaslišanju v prisotnosti zagovornika. V slovenščini se uporabljajo poimenovanja Miranda pravice , zapisano tudi kot miranda pravice ali celo samo Miranda / miranda , občasno še Mirandine pravice ali Mirandino opozorilo . Ali bi bila mogoče primerna ubeseditev poimenovanja tudi Mirandove pravice ali Mirandovo opozorilo ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mladodobnik
V Zvezi slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (Zveza SVS) se ukvarjamo z vozili, ki so starejša od 30 let. V drugih državah jih imenujejo Oldtimer (Nemčija), historic vehicle (Velika Britanija, ZDA) in vintage vehicle (kar označuje še starejša vozila), auto d'epoca (Italija), voiture d'epoque (Francija), povjesno vozilo (Hrvaška), starovremeno vozilo (Srbija). V Sloveniji smo taka vozila že pred leti poimenovali starodobnik . Zdaj iščemo slovensko poimenovanje tudi za vozila starosti od 20 do 30 let. V tujini jih poimenujejo Youngtimer (predvsem v Nemčiji, drugod še ne). Imamo torej sodobnike (vozila, stara do približno 15 let) in starodobnike (vozila, stara nad 30 let). Vmes pa nam manjka primerno poimenovanje za vozila, stara od 20 do 30 let. Predlogi so: mladodobnik , mlajšedobnik , predstarodobnik , bodoči starodobnik . Kaj nam lahko svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Množično financiranje
Kako bi v slovenščino prevedli izraz crowdfunding ? Na nas se je obrnila skupina strokovnjakov, ki s pomočjo ameriških kolegov začenja s pripravami za spremembo zakonodaje na področju crowdfundinga. Izraz crowdfunding označuje kolektivno akcijo zbiranja finančnih sredstev za projekte posameznikov ali organizacij.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Množično zunanje izvajanje
Kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu crowdsourcing ? Gre za iskanje zunanjih izvajalcev, ki bi rešili težavo oz. opravili neko delo z odprtim pozivom nedefinirani množici ljudi. Za crowdsourcing se v slovenščini pojavlja več slovenskih ustreznikov: množicanje , množičenje , množično izvajanje , množično zunanje izvajanje , moč množic .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mojstrska delavnica
Na AGRFT bo v juniju potekal filmski festival, na katerem bo tudi dogodek z znanim tujim igralcem. To se v angleščini imenuje master class . Gre za pogovor z vidnim strokovnjakom ob navzočnosti zainteresirane javnosti, ki je načeloma širša v primerjavi s publiko pri okrogli mizi. V slovenščini so bila v preteklosti v gledališki umetnosti že uporabljena poimenovanja učna ura in mojstrski tečaj , ki pa je bolj označeval kakovostno delavnico pod vodstvom priznanega strokovnjaka. Sedaj uporabljamo strokovni pogovor. Kateri slovenski termin bi bil najprimernejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Monitoring
Prosim za mnenje o terminu monitoring na področju urejanja prostora, ki naj bi ga nadomestili s slovenskim ustreznikom spremljanje stanja , kar pa po mnenju strokovnjakov nikakor ni ustrezno. Monitoring bi bil lahko v tem razmerju kvečjemu nadpomenka. Monitoring je uporabljen v Zakonu o varstvu okolja , v katerem je tudi zveza spremljanje stanja , vendar označuje drug pojem. V 12. točki 3. člena je monitoring opredeljen kot »spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki«. Predlagano je bilo, da bi v podzakonskem predpisu zaradi boljše jezikovne kakovosti ob prvi omembi pustili termin iz zakona, torej monitoring , nato pa bi v nadaljnjem besedilu uporabili ustrezni slovenski izraz spremljanje . To je napačno tudi po mnenju pravnikov, in sicer zaradi hierarhije pravnih aktov, ki predvideva, da se v vseh predpisih, vezanih na določen zakon, uporablja terminologija iz tega zakona.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Motivirano sklepanje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin motivated reasoning , ki v psihologiji označuje način razmišljanja, ki vključuje izbiranje informacij in njihovo vrednotenje ter sprejemanje odločitev na podlagi osebnih prepričanj in ciljev. To vodi do posameznih zaključkov ali odločitev, ki niso osnovani na objektivnih dejstvih, ampak na prepričanjih osebe, ki so usklajena z njenimi cilji. Bi ustrezalo motivirano sklepanje ali pristransko sklepanje ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Možganski trust
Kako bi prevedli angleško besedno zvezo think tank ? Za angleški termin se v slovenščini pojavljajo naslednje poimenovalne rešitve: »think tank«, možganski trust (najpogostejša zveza), skupina za razmislek ( Evroterm ), možganski center, mislišče, miselni tank, valilnica idej. Ali je termin možganski trust zadosti ustaljena poimenovalna rešitev?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mračenje
Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin gaslighting . Gre za obliko nasilja v partnerskem odnosu, kjer povzročitelj z različnimi manevri poskuša doseči, da ima žrtev občutek, da se ji meša. Ime je dobila po filmu Plinska svetilka (ang. Gaslight, 1944), ker se v njem ta oblika nasilja pojavi. Ustreznega slovenskega termina nismo našli. Tudi v slovenskih besedilih se uporablja angleški termin gaslighting . Če bi ga prevajali npr. kot zamegljevanje , bi se izgubila povezava z naslovom filma.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Mreženje
S katero slovensko sopomenko bi lahko nadomestili poimenovanje mreženje , ki je prevod angleškega poimenovanja networking ? Mreženje označuje povezovanje ljudi, ki je za njih koristno. Gre za spretnost, ki posameznikom omogoča, da hitreje in lažje dosežejo različne cilje, npr. dobijo zaposlitev.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nacionalno vozlišče
Pripravljamo sporazum o sodelovanju z Evropsko komisijo v Evropski iniciativi za humani biomonitoring (EHBMI), kjer omenjajo tudi angleški termin national hub , ki bo skrbel za organizacijo, sprejemal odločitve na nacionalni ravni, skrbel za vire financiranja, povezavo z evropsko ravnjo ipd. Kateri slovenski termin bi bil najbolj ustrezen? Odločamo se med nacionalnim žariščem , nacionalnim vozliščem in nacionalno mrežo .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nadlahtnica
Ob pisanju novega učbenika anatomije nas zanima, kateri slovenski termin ustreza latinskemu terminu humerus , ki označuje kost, ki sega od rame do komolca. Je primernejša nadlahtnica ali nadlaktnica ? Kaj pa v primeru pridevnika nadlahten / nadlakten – bi bilo bolje pisati npr. nadlahtna mišica ali nadlaktna mišica ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nadomestitveni objekt
Zanima me, katero poimenovanje je ustreznejše – nadomestni objekt ali nadomestitveni objekt . Nadomestitveni objekt je npr. omenjen v interventnem zakonu o odpravljanju škode po poplavah, njegovo rabo je v prispevku A. Kolednika Težka dilema: bo Slovenija morala preseliti cela naselja? , objavljenem 18. 8. 2023 na spletnem portalu Siol.net, utemeljila tudi arhitektka M. Suhadolc: »V resnici je pravi izraz nadomestitveni objekti , saj je nadomestna gradnja po zakonu o urejanju prostora nekaj drugega. Gre za enak objekt, ki se postavi na mestu prej odstranjenega objekta. Ko govorimo o drugih lokacijah teh objektov, pa so to nadomestitveni objekti , kot jih določa zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.«

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Na dostopu temelječa potrošnja
Na Terminologišču že obstaja slovenski ustreznik za angleški termin sharing economy (sln. ekonomija delitve )   ter za angleški termin collaborative consumption (sln.  sodelovalna potrošnja ). V sklopu teh poimenovanj se pojavlja še angleški termin access-based consumption oziroma access-based services , kjer gre za potrošnjo oziroma storitve na dostop, ki jih je mogoče tržno posredovati, vendar ne pride do prenosa lastništva.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nadzorna ekonomija
Prosim za pomoč pri oblikovanju slovenskega poimenovanja za angleški termin  surveillance economy , ki označuje vejo gospodarstva, ki podatke oz. "sledi" uporabnikov interneta izrablja za usmerjeno trženje in povečevanje dobička. Na področju varstva potrošnikov se sprejemajo ukrepi za zaščito internetnih uporabnikov pred prejemanjem takega neželenega oglaševanja. Ali bi bilo poimenovanje nadzorovalno gospodarstvo , gospodarstvo nadzora ali nadzorno gospodarstvo (po zgledu drugih terminov malo gospodarstvo , vodno gospodarstvo , energetsko gospodarstvo … ) ustrezno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nadzorovana raba protimikrobnih zdravil
V angleški strokovni literaturi se v zadnjih dveh desetletjih vse pogosteje uporablja tudi termin antimicrobial stewardship , ki je zamenjal prejšnji termin antibiotic policy. Antibiotiki so učinkovine, ki delujejo samo proti bakterijam, protimikrobne učinkovine pa so širši pojem in vključujejo tako učinkovine, ki delujejo na bakterije kot tudi učinkovine, ki delujejo na viruse, glive in parazite. Zaradi naraščajoče odpornosti predvsem bakterij in pomanjkanja novih učinkovin so države sprejele programe, kako izboljšati rabo protimikrobnih učinkovin (predvsem antibiotikov), da bi še lahko obdržali učinkovitost starih učinkovin, zato smo doslej uporabljali slovenski ustreznik nadzorovana raba antibiotikov. Prosimo za mnenje o ustreznosti termina.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Največji tolerančni odmerek
V kliničnih raziskavah na področju onkologije poimenovanje maximum tolerated dose ( MTD ) označuje največji odmerek pri zdravljenju, ki ne povzroča nesprejemljivih stranskih učinkov in ga preiskovanec še lahko prenese. V slovenščini se za ta pojem pojavljata dva termina, in sicer največji tolerančni odmerek in največji dovoljeni odmerek. Prosim za vaše mnenje, kateri od teh dveh je bolj primeren oz. kateri najbolj nedvoumno opiše pojem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nakupovalno trženje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing , ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Na otroka osredotočeni pristop
Pri delu uporabljamo veliko literature v angleškem jeziku, zato bi potrebovali ustrezno slovensko poimenovanje za angleški pridevnik  child-centered , ki je sestavina različnih terminov, npr. child-centered approach , child-centered education , child-centered parenting , vsi pa označujejo dajanje prednosti potrebam in interesom otroka. Kakšen je vaš predlog ustreznega poimenovanja v slovenščini?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Napevek
V časopisu sem naletela na besedo džingel , ki je nisem poznala. Pomagala sem si z razlago, najdeno na Wikipediji, da poimenovanje označuje kratko melodijo, ki se uporablja v oglaševalske namene. V slovenščini naj bi se za ta pojem uporabljal tudi izraz napevek, v hrvaščini pa izraz najavnica . Kateri je primernejši slovenski ustreznik – napevek ali morda najavnik ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Naravni sovražnik
V biologiji je za plenilce in parazite, ki živijo na račun drugih organizmov, uveljavljen termin naravni sovražnik . V angleškem jeziku se za obravnavani pojem pojavljajo termini natural enemy , biological control in biocontrol . Ker se mi izraz naravni sovražnik z biološkega vidika ne zdi najbolj primeren, iščem drugo ustrezno knjižno slovensko poimenovanje. V mislih sem imel besedno zvezo naravni regulator , vendar nisem prepričan, ali je beseda regulator knjižna slovenska. Poleg tega naj bi imel glagol regulirati bolj pomen nadzora nad delovanjem nekoga ali nečesa. Druga možnost je besedna zveza naravna kontrola . Beseda kontrola naj bi pomenila usmerjanje ali omejevanje nekoga ali nečesa, zato se mi zdi primerna, vendar tudi tu ne vem, če je beseda kontrola knjižna slovenska. Tretja možnost je besedna zveza naravni nasprotnik . Beseda nasprotnik je sicer knjižna slovenska, ampak se mi izraz ne zdi najbolj posrečen. Nasprotnika se na primer borita za isti cilj, v primeru plenilca in plena pa plenilec napade plen in ga s tem ovira – verjetno v tem primeru ne gre za nasprotovanje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Naročitelj
Zanima me, ali je med pravnima terminoma naročnik in naročitelj kakšna razlika ali razlike ni. Obligacijski zakonik uporablja izraz naročitelj pri pogodbi o naročilu (766. člen in naslednji), pri pogodbi o trgovskem zastopanju (807. člen in naslednji) ter pri posredniški pogodbi (837. člen in naslednji). Termin se zdi dokaj okoren, v praksi uporabljamo izraz naročnik .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Narodni kolek
Pišem zgodovinski članek o narodnih kolkih in presenetljivo v nobenem slovarju na Franu ne najdem tega termina; želel sem namreč sintagmo etimološko razložiti, pa najdem razlago samo za kolek . Kako je to mogoče, saj je velikokrat uporabljena v literaturi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nasilna radikalizacija
Prosim vas za mnenje o primernosti termina nasilni ekstremizem za angleški termin  violent radicalisation , ki označuje proces privzemanja ekstremističnega vrednostnega sistema z namenom pospeševanja ideološko osnovanega nasilja za dosego političnih, verskih in socialnih ciljev ter sprememb.  Zdi se nam, da je termin v izvirnem jeziku dvoumen, sprašujemo vas, ali si je smiselno prizadevati za jasnejše poimenovanje (čeprav na račun gospodarnosti), saj bi nasilen lahko pomenilo tudi, da se nekoga prisili, naj se radikalizira?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Naskok
Zanima me, ali v slovenskem jeziku obstaja ustreznik za srbohrvaški termin prepad ? Termin označuje hiter vojaški napad, katerega namen je uničiti oziroma onesposobiti nasprotnikov položaj ter se umakniti, še preden bi nasprotnik utegnil na napad odgovoriti.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nastil
V sodobni strokovni literaturi s področja živinoreje se pojavljata dve varianti termina, ki označuje 'material, na katerem bivajo živali, ki so uhlevljene na polnih tleh', in sicer nastil in nastilj . Katera oblika je ustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nasvetovanje
V Terminološkem slovarčku karierne orientacije 2011 je pod številko 28 termin nasvetovanje z definicijo, ki se glasi '/e/nkratna ali večkratna krajša pomoč posamezniku, ki poleg dajanja ali posredovanja informacije in podatkov vključuje tudi razlago in/ali ustrezna pojasnila, s katerimi pomagamo osebi, da reši svoj problem', in angleškim ustreznikom advice . Zanima me, ali je termin nasvetovanje jezikovno ustrezen. V SSKJ2 je sicer razložen glagol nasvetovati , a je njegova raba v praksi zelo redka.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Naušniki
V stroki varnosti in zdravja pri delu že od leta 1971 imenujemo osebno varovalno (ne zaščitno) opremo za varovanje pred hrupom naušniki . Osebna varovalna oprema (OVO) – naušniki in čepi so namenjeni preprečevanju škodljivih učinkov hrupa na delovnem mestu ter v okolju, kjer se hrup pojavlja. Naušniki in čepi morajo toliko dušiti raven hrupa, da ustrezne ravni hrupa, ki jih zazna uporabnik, v nobenih okoliščinah ne presegajo dnevne ravni izpostavljenosti, kot jih določa Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ul. RS, št. 17/06, 18/06 – popr., 43/11). Že pred mnogimi leti smo se člani komisije za pripravo standarda SIST/TC OVP in strokovnjaki varnosti in zdravja pri delu, ki se ukvarjamo s hrupom, sporazumeli, da se v razmerah, kjer je raven hrupa visoka, za osebno varovalno opremo (OVO) uporabljajo naušniki ter čepi , nikakor pa ne glušniki . Vsa leta sem študentom pri predavanjih, poslušalcem na posvetih, v gradivih, knjigah predstavljal kot osebno varovalno opremo, ki varuje uporabnika pri delu, pred previsokimi ravnmi hrupa, naušnike . Posledice neuporabe naušnikov ob dolgotrajni izpostavljenosti privede do kronične poškodbe, degeneracije in odmrtja čutnic slušnega organa, ter do trajne okvare slušnega organa. Delavci ne uporabljajo glušnikov , da bi bili pri delu »gluhi«, temveč naušnike , da ne bi zaradi hrupa oglušeli. Menim, da bi morali v SSKJ2 pri geslu naušnik dodati še definicijo s področja osebne varovalne opreme. Zanima me vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Naval na banke
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin bank run ? Gre za množični dvig bančnih vlog zaradi negotovih razmer na trgu, ki povzroči, da banka ostane (skoraj) brez gotovine. V slovenščini se v ekonomski literaturi uporablja naval na banke . Vsi drugi termini so opisni, metaforični izraz ( naval ) se lahko potencialno razume celo kot nekaj, kar je nastalo zaradi nečesa pozitivnega (npr. ugodnih obrestnih mer za posojila) in potem zaradi tega povzročilo »naval«, ki ima v sebi tudi pomensko sestavino nečesa slabega.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Navigacijska sled
Zanima me, ali obstaja slovenski izraz za angleški termin breadcrumbs , ki označuje prikaz hierarhične strukture spletne strani, ki uporabniku omogoča, da ugotovi, na katerem nivoju v hierarhiji se nahaja, in da s klikom preklopi na drug nivo v strukturi spletne strani; za primer gl. sliko na tej povezavi . Dobesedni prevod (krušne) drobtine v slovenščini deluje zelo nenaravno. Katero poimenovanje predlagate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Navpični pomik, vodoravni pomik
Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega izraza za angleška izraza rise in run , ki se uporabljata v formuli rise/run , s katero se izračuna naklon kot količnik med dvigom in vodoravnim pomikom. Iščem pa slovenski ustreznik v primeru stopnice, kjer rise predstavlja višino in run globino stopnice, ter pri uporabi strešnih konstrukcij, kjer rise pomeni višinsko razliko med slemenom in kapno lego, ter run vodoravno razdaljo med slemenom in zunanjim robom kapne lege. Celoto lahko sicer prevedemo kot naklon ali nagib , vendar moram v dani situaciji v besedilu uporabljati ustreznike za run in rise .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Navpično vzletišče
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin vertiport , ki na področju prometa označuje območje za pristajanje in vzletanje zrakoplovov z navpičnim vzletanjem in pristajanjem. V slovenščini bi lahko obravnavani pojem označeval prevzeti termin vertiport ali pa mogoče navpično vzletišče , navpično pristajališče ali navpično letališče . Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najprimernejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Navzkrižno plastnati peščenjak
Pri prevajanju strokovnega besedila nisem zasledil slovenskega ustreznika za angleški termin  cross-bedded sandstone . V hrvaščini obstaja poševno naloženi peščenjak , vendar menim, da poimenovanje ne ustreza, ker ne pojasni, da je peščenjak lahko naložen tudi v različne smeri, odvisno od sloja. Ali bi lahko uporabil slovenski ustreznik navzkrižno slojevit peščenjak ? Tako bi pojasnil, da je kamen nastal iz peska, ki ga je prineslo plimovanje v estuarju, njegovo odlaganje pa je oblikovalo majhne premikajoče se sipine. Med odlaganjem se je raven morja dvignila in ustvarila nov sloj sipin, tako da so sipine naložene nad drugo (agradacija) in je nastal sestavljen peščeni greben.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Na zgodbah temelječa metodologija
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin story-based methodology , ki na področju poučevanja tujih jezikov označuje metodo poučevanja, pri kateri se tuji jezik usvaja preko učiteljevega pripovedovanja zgodb, pri čemer učenčevo razumevanje zgodbe temelji na predznanju in se opira na kontekst, slike ter geste pripovedovalca. Za obravnavani angleški termin sem zasledila naslednje slovenske ustreznike: na zgodbah temelječa metodologija , na zgodbah temelječ pristop k poučevanju , zgodbena metodologija poučevanja , metoda poučevanja z zgodbo , narativna metoda , metoda pripovedovanja in poučevanje s pripovedovanjem . Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nečisto intoniranje
Glasbeniki često uporabljamo izraza fuš in fušati , ki sta v SSKJ2 razložena: fuš nižje pog. 'opravljanje navadno obrtniških del brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti' in fušati nižje pog. 1. 'opravljati navadno obrtniška dela brez dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti'; 2. 'peti, igrati napačne tone'. Glasbeniki namesto izraza nečista intonacija , ki je nepraktičen in se zato, razen pri glasbenih kritikih in literatih, sploh ne uporablja, že uporabljamo izraz fauš (iz nem. falsch ). Fušati pa je medtem razvil pomen 'igrati napačne note'. Potrebujemo torej termin za napačno intoniranje. Uporabljamo npr. "ti si fauš", "igraš fauš", "ali sem kaj fauš", ki pa ga še ni v SSKJ2. Radi bi uporabljali nevtralen slovenski izraz. Kaj predlagate za rešitev zagate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nečuječnost
Pri pisanju članka o čuječnosti , ki označuje zavestno usmerjanje pozornosti na zunanje in notranje dogodke brez presojanja (ang. mindfulness ), se soočam s težavo, ko želim prevesti besedi mindless in mindlessness . V slovenščini zaenkrat še ni poenotenega prevoda. Sprašujem, ali bi bilo ustrezno uporabiti besedo brezglavost , morda nečuječnost , nepozornost ipd.?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Negotovost zaposlitve
Zanima me ustrezen prevod termina job insecurity . Ta se namreč vsebinsko razlikuje od employment insecurity . Employment security se nanaša na verjetnost, da bo oseba imela zaposlitev (čeprav ne nujno pri istem delodajalcu), medtem ko se job security nanaša na verjetnost, da bo oseba ohranila službo pri specifičnem delodajalcu. Kakšen bi bil ustrezen slovenski prevod? Varnost službe ali varnost delovnega mesta nasproti zaposlitveni varnosti ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

NeHDL holesterol
Znašli smo se v zadregi, kako prevesti angleški termin non-HDL cholesterol . Z njim poimenujemo vse "slabe" vrste holesterola. Z enačbo bi to lahko zapisali: skupni holesterol, ki mu odštejemo lipoproteine velike gostote (torej minus HDL holesterol). Bi v skladu z odgovorom Zapis kratice in pomensko nasprotne kratice v Jezikovni svetovalnici lahko tvorili izraz neHDL holesterol ? Bi bil ustrezen manj dobeseden prevod holesterol brez HDL ? V slovenščini ustreznega izraza nismo našli. Če bi morali priložnostno izraz še okrajšati, bi bilo ustrezno neHDL-H ali neHDL h ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Neionizirajoče sevanje
Zanima me, kaj je pravilneje: neionizirajoče sevanje ali neionizirno sevanje . Termina označujeta elektromagnetno sevanje, ki nima dovolj energije za ustvarjanje ionov, ko teče skozi snov (povzeto po diplomskem delu B. Marković Analiza sončnih modulov s termovizijsko kamero 2012, str. 31). Stroka uporablja oba termina, vendar eni zagovarjajo prvega, drugi pa drugega.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nekontinuirano besedilo
Za angleški termin non-continuous text (nem. diskontinuerliche Text ), ki označuje besedilo, kot je npr. preglednica, grafikon, obrazec, sem našla izraz ponazorilo . Ali je to ustrezen izraz?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nenadna teksturna sprememba
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin s področja pedologije – abrupt textural difference . Termin označuje izrazito povečanje vsebnosti gline v omejenem globinskem razponu (nekaj centimetrov tal). V slovenščini se uporablja poimenovanje nenadna teksturna sprememba. Omenja se tudi v prevodu Mednarodnega klasifikacijskega sistema za poimenovanje tal 2014 (Mednarodni klasifikacijski sistem za poimenovanje tal in izdelavo legend na zemljevidih tal, Posodobitev 2015). Ali je pridevnik nenaden kot sestavina termina ustrezen?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nenaklonjenost izgubi
Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin loss aversion s področja psihologije. Termin označuje tendenco, da se oseba raje izogne izgubi v vrednosti X, kot da pridobi v vrednosti X, tj. raje ne izgubi 5 evrov, kot da najde 5 evrov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Neodvisno življenje
V razpravah o osebni asistenci in deinstitucionalizaciji nekateri strokovnjaki s področja socialnega varstva razlikujejo med samostojnim življenjem , ki je po njihovem napačno poimenovanje, in neodvisnim življenjem , ki naj bi bilo pravilno. Pri tem pojmu gre za ureditev bivanja osebam s posebnimi potrebami tako, da jim je omogočeno življenje s čim več samostojnosti. V SSKJ2 je samostojen opredeljen kot 'ki dela, ravna po lastni presoji', za kar gre pri osebni asistenci, neodvisen pa 'ki ni odvisen'; sinonima sta svoboden in samostojen . Po moje je laikom bližje pridevnik samostojen .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Neunijski
EU pri svojem delovanju ločuje med zadevami, ki so lastne Uniji oz. so v njeni pristojnosti, in zadevami, ki so zunaj Unije oz. so v pristojnosti držav nečlanic, npr. Union/non-Union residents , Union/non-Union goods , Union/non-Union waters , (European) Union law . Izraz Union lahko prevedemo na dva načina: z desnim ali levim prilastkom, npr.  blago Unije ali unijsko blago . Težava pa nastane pri n on-Union . Ali bi bila glede na uveljavljenost pridevnika unijski (npr. unijska prednostna pravica ( Zakon o industrijski lastnini )) v slovenščini dopustna tudi uporaba pridevnika neunijsk i ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nevadbena termogeneza
Zanima me, kako naj poslovenim angleško kratico NEAT ( non-exercise activity thermogenesis ), ki označuje energijo, ki jo človek porabi pri vsakodnevnih opravilih, kot so npr. hišna opravila, hoja po stanovanju itd. Gre torej za energijo, ki jo posameznik porabi brez ukvarjanja z načrtovano telesno aktivnostjo. Kateri slovenski ustreznik predlagate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Neveljavna glasovnica
Posebna veja politologije, tj. volilne študije, se ukvarja s preučevanjem volitev. Ena izmed tematik v sklopu tega so neveljavne glasovnice (ang. invalid ballots ). Na vas se obračam, ker me zanima, kako v slovenščino prevesti oziroma kako v slovenščini zapisati naslednje angleške termine: to invalidate (a ballot) , (ballot) invalidation , invalidated (ballot) . Bi termini invalidirati (glasovnico ), invalidacija (glasovnice) in invalidirana (glasovnica) bili primerni ali neustrezni? Je ustrezneje reči, da se glasovnico naredi neveljavno? Dodatno pojasnilo: pri angleškem terminu invalidated ballots gre za poskus razlikovanja med blank ballots ( praznimi glasovnicami) in drugimi neveljavnimi glasovnicami, ki jih je mogoče deliti na null ballots ( nične glasovnice ?) in spoiled ballots ( poškodovane/uničene glasovnice ?), pri čemer je invalidated ballots skupni termin za null ballots in spoiled ballots . Ali naj preprosto govorimo o ''drugih'' ali ''ostalih'' neveljavnih glasovnicah?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nevidna ograja
Zanima me, katero od slovenskih poimenovanj je najprimernejši ustreznik za angleški termin virtual fence : nevidljiva ograja , nevidna ograja , navidezna ograja ali virtualna ograja . Gre za termin, ki označuje sistem omejevanja gibanja živali navadno prek sistema GSM, nameščenega na ovratnici, in senzorja, ki gibanje beleži in prikazuje, zaradi česar ni potrebe po fizični ograji.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Newtonska tekočina, nenewtonska tekočina
Spopadam se z naslednjo težavo: v različnih gradivih se kot sestavini termina pojavljata dva pridevnika, in sicer newtonska tekočina in Newtonova tekočina oziroma nenewtonska tekočina in Nenewtonova tekočina . Newtonova tekočina oz. newtonska tekočina je termin s področja fizike in označuje tekočino, katere viskoznost ni odvisna od strižnih lastnosti. Zanima me, kateri pridevnik je ustreznejši.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nezadovoljene potrebe
Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angleški termin unmet needs , s katerim poimenujemo potrebe bolnika, ki v zdravstvenem sistemu ne dobiva primerne obravnave, da bi bila njegova potreba rešena oz. vsaj obravnavana. Slovenski predlogi so nezadovoljene potrebe bolnikov , nesrečane potrebe , spregledane potrebe , prezrte potrebe . Kateri termin bi bil po vašem mnenju najprimernejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nezamenljivi žeton
Senat fakultete ima pomisleke glede rabe kratice NFT v naslovu magistrske naloge. NFT je kratica za angleški termin non-fungible token , ki mu v slovenščini ustreza nezamenljiv žeton , označuje pa enoto podatkov, shranjeno v digitalni knjigi, ki potrjuje, da je digitalno sredstvo edinstveno in nezamenljivo. Zanima me, ali je termin nezamenljiv žeton ustrezen. Ker pa nezamenljiv žeton nima ustrezne kratice (NZŽ), sem v naslovu magistrske naloge uporabil kratico NFT . Menim, da slovenska kratica ne bi zagotovila nedvoumnega sporočanja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nezdravniško predpisovanje zdravil
V angleščini se pojavlja termin non-medical prescribing , ki je definiran kot predpisovanje zdravil, ki ga v okviru svojih delovnih pristojnosti samostojno ali dopolnilno opravijo posebej usposobljeni zdravstveni delavci, ki niso zdravniki, npr. medicinske sestre, optiki, farmacevti, fizioterapevti, pedikerji, radiologi. Na Fakulteti za farmacijo UL smo za potrebe magistrske naloge termin prevajali kot ne-medicinsko predpisovanje . Kateri slovenski termin bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ničenergijska hiša
V strokovni literaturi se skoraj enakovredno pojavljajo kar tri različice zapisovanja termina, ki označuje hišo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki porabi tako malo energije, da se lahko potrebe po njej pokrije iz obnovljivih virov, in sicer ničenergijska hiša , nič energijska hiša in nič-energijska hiša . V knjižnici, v kateri sem zaposlena, imamo v obdelavi vedno več knjig na to temo. Pri dodeljevanju predmetnih oznak v sistemu Cobiss bi se želeli poenotiti in enoznačno zapisovati ta termin. Katero različico predlagate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nosečniški rak
Za potrebe naslova doktorske disertacije s področja medicine iščem slovenski ustreznik za angleški termin pregnancy-associated cancer , ki označuje raka, ki se pojavi med nosečnostjo ali do enega leta po njej in z njo ni neposredno vzročno povezan. Predlagala sem zvezo z nosečnostjo povezan rak , ki pa jo je komisija zavrnila. Prosila bi vas za pomoč pri iskanju primernega slovenskega termina.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Notranje naročilo
Zanima me, kateri slovenski termin naj uporabim namesto citatne oblike naročilo in house , ki označuje vrsto naročanja, pri katerem lahko javna ustanova pod zakonsko določenimi pogoji naroči blago ali storitev pri notranjem ponudniku, tako da ji ni treba iskati ponudnika na trgu in da ji ni treba upoštevati pravil javnega naročanja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Novičnik
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin newsletter , ki označuje publikacijo, v kateri podjetje ali druga organizacija objavlja notranje novice in novice, vezane na določeno strokovno področje. Tovrstna publikacija, ki navadno v elektronski obliki izhaja periodično in na katero se je navadno potrebno naročiti, je namenjena seznanjanju ožjih zainteresiranih skupin z novostmi na določenem področju. V različnih virih se pojavljajo različni slovenski ustrezniki, npr. glasilo , novice , novičnik , e-novice , e-novičke , bilten . Kateri slovenski ustreznik je po vašem mnenju najustreznejši? Kako je z veliko začetnico, če gre za naslov publikacije, ki prinaša sprotne novice o poteku določenega projekta?  Ali je prav npr. E-novice projekta X ali e-novice projekta X ? Kako je z veliko začetnico, če so tovrstne novice oštevilčene? Ali je prav 3. E-novice projekta X ali 3. e-novice projekta X ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Novinarska konferenca
Zanima me, kakšno je razmerje med terminoma tiskovna konferenca in novinarska konferenca . Ali je novinarska konferenca zgolj sestanek novinarjev ali pa gre za sinonim za tiskovno konferenco , ki označuje konferenco, ki jo skliče npr. predstavnik oblasti in odgovarja na vprašanja novinarjev? Po mojem mnenju je novinarska konferenca širši pojem od tiskovne konference , saj se je udeležujejo novinarji različnih medijev in ne le tiskanih.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Nutricevtik
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin nutraceutical oz. nutriceutical . Na spletu se pogosteje pojavlja oblika nutraceutical . Termin označuje snov, ki ima pozitivne učinke na zdravje in preprečuje ali zdravi bolezni. Našla sem potrditve za dve slovenski poimenovanji, in sicer nutracevtik in nutricevtik . Katero poimenovanje naj uporabim?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Občasna razstava
Na vas se obračam s problemom oz. vas prosim za nasvet. Zdi se, da slovenski muzealci izmenično uporabljajo besedni zvezi občasna razstava in začasna razstava za razstavo, ki traja omejeno časovno obdobje. Pridevnik občasen je v SSKJ2 razložen kot 'ki nastopa, se pojavlja, deluje v časovnih presledkih, navadno nedoločenih', začasen pa kot 'ki je, obstaja, se pojavlja krajše obdobje'. Upoštevajoč samo slovarsko razlago gre torej za začasne razstave . Hkrati pa slovarski sestavek v SSKJ2 v okviru iztočnice občasen vsebuje tudi zgled prirejati občasne razstave , kar razumem kot prirejanje razstav v ponavljajočih se časovnih obdobjih, ne nanaša pa se na trajanje razstave. Na spletnih straneh naših muzejev pa prevladuje termin občasna razstava . Pomenski problem, ki se pojavlja tu, se s prevajanjem v angleščino še stopnjuje: občasna razstava tako postane recurring exhibition , začasna razstava pa temporary exhibition . Moje vprašanje je: ali naj začnem popravljati napačno rabo, torej termin občasna razstava v termin začasna razstava oz. ali je raba termina občasna razstava sploh napačna raba.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oblikovalsko razmišljanje
Že nekaj časa se pri delu srečujem z angleškim terminom design thinking , ki na področju podjetništva označuje pristop k reševanju problemov, npr. pri razvoju novih izdelkov in storitev, ki se osredotoča na končnega uporabnika, inovativne in celostne rešitve, uporablja spoznanja z različnih področij in spodbuja preizkušanje idej v praksi (gl. zapis Snovalsko razmišljanje na spletni stran Psihologija dela). Vsakič, ko v objavo prejmem najavo dogodka oz. izobraževanja, povezanega s tem pristopom, se srečujem z dilemo, kako ga ustrezno poimenovati v slovenščini. V slovenskih besedilih sem zasledil dva termina, in sicer inovacijski pristop in dizajnerski pristop . Kateri termin mi svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Obnašanje živali
Kateri termin s področja etologije (veda, ki preučuje vrstam specifično obnašanje) je ustreznejši: vedenje (živali) ali obnašanje (živali) – za pojem 'gibanje ali drža telesa kot tudi od zunaj ugotovljivi učinki kontrakcij mišic (menjava barve, oglašanje, vonji)' (Ivan Štuhec, Etologija domačih živali, 1997, str. 9)? Ali je obnašanje iz hrvaščine prevzet izraz in zato neustrezen?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Obrnjeno učenje
Nedavno sem naletela na poimenovanje obrnjeno učenje , ki ustreza angleškemu terminu flipped learning . Termin označuje metodo poučevanja, katere bistvo je, da se učenci seznanijo z neko novo učno snovjo doma, npr. z videoposnetkom, ki ga je učitelj vnaprej posnel, v šoli pa skupaj z učiteljem delajo tisto, kar sicer delajo doma, tj. rešujejo naloge in vadijo. Kljub temu da se slovensko poimenovanje obrnjeno učenje relativno pogosto pojavlja, se mi ne zdi primerno. Zanima me vaše mnenje o tem slovenskem poimenovanju.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Obveznost skladnosti
V prevodih evropskih predpisov zelo pogosto srečujem angleška izraza compliance obligation in compliance with obligation . Izraza se prevajata in uporabljata različno. Za angleško besedo compliance pri nas uporabljamo: izpolnjevanje , izpolnitev , skladnost , spoštovanje , upoštevanje . Ali so vse te besede sinonimi in ali se pravilno uporabljajo? Ali je beseda skladnost primerna za uporabo v teh izrazih in besednih zvezah? Navajam nekaj primerov iz prevodnih besedil: in compliance with (the EU) obligation = v skladu z obveznostjo (EU), compliance with the obligation (to declare) = izpolnjevanje obveznosti (prijave), compliance with the obligation (to state reasons) = spoštovanje obveznosti (obrazložitve) itd. Osnutek prevoda Standarda ISO 14001:2015 vsebuje naslednji prevod: compliance obligations = obveznost glede skladnosti .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oddaljeni napad, bližnji napad
V slovenščino prevajam priljubljeno igro Dungeons and Dragons oziroma Temnice in zmaji , kakor se je uveljavilo v slovenščini. Igra deli napade na dve vrsti, in sicer na ranged attack (napad z daljšim dometom) in melee attack (napad, ki se ga lahko uporabi le tik ob nasprotniku). Iščem najprimernejše poimenovanje za oba napada, še posebej imam težavo z melee attack , saj melee izvorno pomeni le 'pretep'. Razmišljam o poimenovanjih napad na blizu/napad na daleč , bližnji napad/daljni napad , morda bližnjesežni ali daljnosežni napad . Kaj menite?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odgledovanje
S kolegico piševa strokovni članek o komunikaciji gluhih in naglušnih oseb. Iz uredništva revije so naju opozorili na poimenovanje odgledovanje , ki ga v slovarjih na portalu Fran ni. Zato naj bi ga nadomestili s poimenovanjem branje z ustnic , vendar je odgledovanje veliko več kot samo branje z ustnic , saj označuje tako branje z ustnic kot tudi zaznavanje neverbalnih obraznih znakov. Katero poimenovanje naj uporabiva?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odgovorno državljanstvo
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin responsible citizenship , ki označuje delovanje posameznika na osnovi zavedanja o državljanskih pravicah in dolžnostih, ki se nanašajo na različna družbena, okoljska in ekonomska vprašanja. V rabi se pojavlja slovenski ustreznik odgovorno državljanstvo , ki pa je po mojem mnenju pomensko preozek. Ali imamo v slovenskem jeziku še kakšno drugo primerljivo kratko besedno zvezo, ki bi ustrezneje označevala obravnavani pojem?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odpadek
Ukvarjam se z gibanjem brez odpadkov ( zero waste ) in naletela sem na vprašanje o sopomenskosti poimenovanj odpadek , v SSKJ2 'kar se v gospodinjstvu, vsakdanjem življenju izloči, zavrže kot neuporabno' ter 'kar se pri predelavi, obdelavi česa odstrani, izloči kot neuporabno za prvotni namen', in smet . Sinonimni slovar slovenskega jezika odpadek in smet ne navaja kot sopomenk. Običajno govorimo o smeteh , ko odnašamo polne vreče v zabojnike; v drugih primerih, npr. pri slovenskem ustrezniku za zero waste pa načeloma o odpadkih ( brez odpadkov ). Prosim za vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odpornost
Termin resilience označuje način soočenja in prilagoditev posameznika ali sistema na negativne preizkušnje ali stres, zlasti bolezen, grožnje, naravne nesreče, izgubo varnosti, položaja, pri čemer se lahko posameznik ali sistem po koncu preizkušnje celo okrepi. Resilience se pojavlja v več mednarodnih dokumentih, zlasti v povezavi z napovedanim načrtom okrevanja po covidu-19. V uradnih prevodih in dostopnih komentarjih se prevaja kot odpornost , vzdržljivost , prožnost . Zdi se mi, da bi bilo v slovenščini najprimernejše poimenovanje trdoživost , saj vse druge besede po mojem mnenju ne ustrezajo v celoti razlagam, ki so na voljo v angleških slovarjih.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odpredpisovanje zdravil
Zanima me vaš predlog slovenskega ustreznika za angleški termin deprescribing , ki je definiran kot proces popolnega umikanja ali zmanjševanja odmerka zdravil zaradi neželenih učinkov, ki ga nadzoruje zdravnik, njegov namen pa je nadzorovati sočasno uporabo več zdravil in dosegati boljše rezultate zdravljenja. Na Fakulteti za farmacijo UL smo za potrebe magistrskih nalog izraz prevajali kot zmanjšanje intenzivnosti zdravljenja in s tem izrazom zajeli tako ukinjanje zdravil kot zmanjševanje odmerkov zdravil.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odprto inoviranje storitev
Zanima me, ali je smiselno za angleški termin  open service innovation uporabiti slovenski ustreznik inovativna odprta storitev . Pojem označuje ciljno usmerjeno izmenjavo znanja med podjetjem in strankami za pospeševanje inovacij v podjetju, hkrati pa tak način omogoča razširitev trgov za zunanjo uporabo inovacij.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odškodbeni način
V obvezni službeni literaturi sem našel besedno zvezo odškodbeni način , ki je v Slovarju zavarovalnih izrazov na strani Slovenskega zavarovalnega združenja definirana kot 'način, kako se določena škoda na premoženju, ki je predmet zavarovalnega primera, obračunava, v odvisnosti od načina zavarovanja, kot je zavarovanje na dejansko vrednost, zavarovanje na novo vrednost, na prvi riziko ipd.' Na slovarskem portalu Fran najdem oškodbo le v zgodovinskih slovarjih. Ali obstaja kako drugo enakovredno slovensko poimenovanje, ki ne bi bilo zastarelo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Odznačenje alergije na penicilin
Zanima me, kako bi v slovenščini poimenovali pojem, ki ga v angleščini označuje termin penicilin allergy de-labelling . Pri pojmu gre za to, da se pri pacientih, ki imajo oznako, da so alergični na penicilin (pa ni nujno, da je diagnoza pravilna), z diagnostičnim postopkom ta oznaka odstrani. Potrebovali bi termin, ki bi bil tako enostaven in enoznačen, da bi ga razumela tudi laična javnost. Pojavlja se na primer poimenovanje odstranitev oznake alergije na penicilin .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oglaševanje od ust do ust
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin word-of-mouth marketing , ki označuje način oglaševanja, pri katerem potrošnik v vsakodnevni komunikaciji med ljudmi razširja svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo z izdelkom, storitvijo ali blagovno znamko. Kateri slovenski termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Okoljski stresor
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin environmental stressor , ki na področju biologije označuje vrsto okoljskih dejavnikov, npr. podnebne spremembe, onesnaženost zraka, vode, tal, ki negativno vplivajo na žive organizme in ekosisteme. Ker v slovenščini še nimamo ustaljenega termina, smo začasno uporabili prevod okoljski stresor . Prosim vas za nasvet, kako ustrezno posloveniti omenjeni angleški termin.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Okrajšavi kadm. in vadm.
Okrajšave podčastniških činov v Slovenski vojski so npr. vvod. ( višji vodnik ), švod. ( štabni vodnik ), všvod. ( višji štabni vodnik ), prap. ( praporščak ), vprap. ( višji praporščak ), okrajšave mornariških častniških činov pa so npr. pork. ( poročnik korvete ), porf. ( poročnik fregate ), porbl. ( poročnik bojne ladje ), kapk. ( kapitan korvete ), kapf. ( kapitan fregate ), kapbl. ( kapitan bojne ladje ). Za admirala je že določena okrajšava adm. Ali sta za kontraadmirala in viceadmirala ustrezni okrajšavi kadm. in vadm. ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Okrasna gizdavka
V Sloveniji se za vrsto želv Trachemys scripta , v katero sodita podvrsti rdečevratka in rumenovratka , uporablja ime popisana sklednica . Ime se uporablja tudi v uradnih dokumentih državnih inštitucij. Eden zadnjih primerov so Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica ( Trachemys scripta ) , ki jih je Zavod RS za varstvo narave pripravil marca 2018.  Ker gre za terminološko popolnoma napačno uporabo rodovnega imena Trachemys , v praksi velikokrat prihaja do nejasnosti in zmede. Na to nakazuje na primer dejstvo, da ljudje zaradi sestavine sklednica v slovenskem imenu sklepajo, da se lahko popisana sklednica ( Trachemys scripta ) križa z močvirsko sklednico ( Emys orbicularis ). V naravi se rodova Emys in Trachemys s svojimi predstavniki pojavljata na različnih kontinentih in med njima ni znanega križanja.  V Herpetološkem društvu za odpravo neskladja predlagamo, da se za rod Trachemys uporablja ime gizdave želve , ki se je v preteklosti že uporabljalo, za vrsto Trachemys scripta pa ime okrasna gizdavka . Podvrsti Trachemys scripta scripta in Trachemys scripta elegans naj obdržita svoji že splošno uveljavljeni   imeni, torej rumenovratka in rdečevratka . Omenjen predlog za uveljavitev poenotenega imena bomo objavili v strokovnem biltenu.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oksorazgradljiva plastika
Sem v dvomih glede prevodnih ustreznic angleških izrazov oxo-degradable plastics in oxo-biodegradable plastics . Je pravilen zapis okso-razgradljiva plastika ali oksorazgradljiva plastika ? Oksobiorazgradljiva plastika ali okso-biorazgradljiva plastika ? Gre za plastiko, ki ji dodajo aditive, ki pod vplivom toplote ali UV-svetlobe povzročijo oksidacijo, posledica tega pa je razgradnja plastičnega materiala v mikrodelce. V slovenskih spletnih virih pri pridevniški sestavini termina prevladuje zapis okso-razgradljiv , ki pa po mojem mnenju ni pravilen. V tem primeru bi namreč vezaj pomensko nadomeščal veznik in, kar vsebinsko tu ni smiselno. Pri zapisu okso-biorazgradljiv pa je vezaj morda smiseln, saj naj bi okso-biorazgradnja vključevala dva procesa, namreč oksorazgradnjo in biološko razgradnjo (oz. biorazgradnjo ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Okus žara
V prehranski industriji ima kar nekaj izdelkov okus barbecue , ki označuje okus po jedi, pečeni na žaru. Zveza okus barbecue se mi ne zdi ustrezna, ker marsikdo ne ve, kaj barbecue pomeni. Prav tako se mi ne zdi ustrezna zveza okus po žaru , saj napeljuje, da gre za okus naprave, na kateri se pečejo jedi. Tudi zveze okus jedi na žaru/z žara in okus z žara se mi ne zdijo ustrezne, saj se lahko na žaru pripravljajo zelo raznovrstne jedi, od bučk do mesa. Če pa imamo npr. čips z okusom barbecue , ne spada ne med prve (bučke) ne med drugo (meso). Kateri termin predlagate za oznako tega okusa?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Okvir
Zanima me, kako se pravilno sklanja termin okvir s področja živinoreje. Je pravilno govoriti o živalih velikega okvira ali o živalih velikega okvirja ? Termin okvir se na področju živinoreje sicer uporablja za opis zunanjosti živali (npr. pri cikastem govedu se upoštevajo naslednje lastnosti: višina vihra, višina križa, dolžina telesa, širina prsi, globina prsi, širina križa in obseg prsi, gl. članek M. Simčič, M. Štepca, B. Logar in K. Potočnika Analiza lastnosti zunanjosti pri plemenskih bikih cikastega goveda , Acta agriculturae Slovenica, 2015, 102–112; gl. tudi besedilo P. Plesničar Ocenjevanje prvesnic ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Olajševanje
Zanima me, kaj pomeni termin facilitiranje oz. kaj lahko pričakujem od osebe, ki se s tem ukvarja. Prijavila sem se namreč na delavnico, ki jo izvaja oseba, ki se ukvarja s facilitiranjem in coachingom , in ne vem, kaj lahko pričakujem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oljka, oljčno olje
Za plod oljke se pojavljata izraza oliva in oljka in za olje iz teh plodov izraza olivno olje in oljčno olje . Katera izraza sta ustreznejša za strokovno rabo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Omejevanje socialnih stikov
Zanima nas, kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin social distancing , ki označuje celoto ukrepov, ki jih sprejmejo pristojne osebe, da se ustavi oz. upočasni širjenje močno nalezljive bolezni. Pogovarjali smo se o različnih slovenskih poimenovanjih – razstikanju , socialnem distanciranju , družbenem oddaljevanju, omejevanju socialnih stikov in omejevanju družbenih stikov .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Omogočitelj
Pri prevajanju, predvsem iz angleščine, imamo nemalokrat težave pri tvorjenju samostalnikov in jih v besedilu pogosto prevedemo opisno z glagolsko obliko. Za angleški enabler ('kdor ali kar omogoči, da se nekaj zgodi') imamo v Evrotermu 4 različne opisne ustreznice (kdor zagotavlja možnost; kdor omogoča (kaj); kar da možnost; ki omogoča). V neki magistrski nalogi sem našla prevod omogočitelj ('nekaj (oseba, oprema, zgradba, sistem, orodje, stroji, naprave, osnovno sredstvo ali drugi vir), ki se uporablja za izvedbo aktivnosti'). Zanima me predvsem, koliko so take nove besede oz. neologizmi dopustni s stališča slovenskih oblikoslovnih pravil.  Ali je s stališča jezikovne stroke bolje, da v takih primerih prevajamo opisno, ali poiščemo obstoječi izraz in mu 'pripnemo' nov pomen ali oblikujemo nov izraz, ki bi se ustalil skozi rabo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Omogočitvene tehnologije
Ali je termin omogočitvene tehnologije primeren izraz za angleški termin enabling technologies ? Doslej se na tem področju še ni ustalil noben izraz, prevajalka, ki je postavila vprašanje, se je v konkretnem prevodu odločila za izraz spodbujevalne tehnologije (predlagala je tudi prevod katalitske tehnologije ). V slovenščini so doslej prevajalci uporabili še naslednje možnosti: obetavne tehnologije , tehnologije , tehnologije omogočanja , tehnologija, ki omogoča , temeljna tehnologija . Izraz je v angleščini že zelo uveljavljen, tako v ednini kot v množini. V nemščini se uporablja izraz Sprungbretttechnologien , prevajalcem v EU-institucijah se zdi izraz odskočne tehnologije vprašljiv, saj ne ponuja nobene predstave (kam bi kakšna tehnologija lahko odskočila). V enem od dokumentov EU so uporabljeni naslednji izrazi v slovanskih jezikih: SK: podporne tehnologije; CS: podporne tehnologije; PL: nowatorskich technologii; BG: tehnologii s goljam (velikim) potencial. Izraz je na prvi pogled v angleščini popolnoma razumljiv, vendar ne omogoča takojšnjega (dobesednega) prenosa v slovenščino. Izraz spodbujevalne tehnologije je sicer približna sopomenka, vendar prezre osnovno pomensko sestavino začetka, torej omogočanje. Zaradi potencialne metaforičnosti prav tako ni primerno uporabiti obetavne tehnologije , zaradi prevelike splošnosti pa tehnologije brez vsakega prilastka. Rešitve z desnim prilastkom ( tehnologije omogočanja; tehnologija, ki omogoča ) so načeloma manj primerne za terminološko rabo. Izraz označuje tehnologije, ki omogočajo večji napredek, preboj, učinek ... v zelo kratkem času.  Evroterm ponuja prevod prebojne tehnologije , ki je prav tako metaforičen. Na brskalniku za omogočitvene tehnologije najdemo 72 zadetkov, za enabling technologies na slovenskih spletnih straneh 821 zadetkov, za prebojne tehnologije pa 57 zadetkov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Onesnaževalo
Na vas se obračam s prošnjo za strokovno pojasnilo. Menim, da je termin onesnaževalo , ki označuje škodljivo snov, ki se v okolje sprošča zaradi dejavnosti človeka, nepravilno oblikovan. Ustrezneje bi se mi zdelo govoriti o onesnažilu. Nimam nobenega strokovnega znanja o tvorjenju besed, a vendar – zakaj tako zapleteno, razvlečeno, če je mogoče povedati tudi krajše? Mar gre za razlikovanje med onesnaženjem in onesnaževanjem ? Mar dušikov oksid ali prašni delci onesnažijo večkrat, ponavljajoče? V slovarjih na portalu Fran sem našel onesnažilo v Botaničnem terminološkem slovarju , onesnaževalo pa v Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 , ki usmerja na kontaminanta .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Opačna pasta
Zanima nas, kako v slovenščini poimenovati angleški termin opaquer . Termin označuje kompozitni material za zobe, ki je del kompleta, poimenovanega kompozitni sistem za popravilo zob . V praksi se za ta material uporablja kar poimenovanje opaker , pojavlja pa se tudi angleški termin v narekovajih.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Opolnomočenje
V medicinskih besedilih pri lektoriranju pogosto naletimo na izraz opolnomočenje , pomen pa pogosto ni razviden, vendar tako SSKJ2 kot Slovenski pravopis 2001 preusmerjata besedo opolnomočen na pooblaščen . V medicinskih besedilih to ni vedno primerno. Kaj nam svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Opomniško oglaševanje
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin reminder advertising (nem. Erinnerungswerbung ), ki označuje vrsto oglaševanja, v katerem oglasi navajajo ime izdelka ali storitve, ne pa tudi podrobnosti o lastnostih izdelka/storitve. Uporablja se zato, da bi potrošniki ohranili zavedanje o izdelkih oz. storitvah tudi takrat, ko jih že razmeroma dobro poznajo.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Optična koherentna tomografija
Zanima me, kateri slovenski termin je primernejši prevod angleškega termina optical coherence tomography : optična koherenčna tomografija ali optična koherentna tomografija ? Po Slovenskem medicinskem slovarju gre za 'preiskovaln/o/ metod/o/ v oftalmologiji, ki prikaže strukture mrežnice (lahko tudi v tridimenzionalni sliki)'. Pri tem uporablja koherentno svetlobo.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Optično prebrani dokument
Na področju računalništva se za napravo, s pomočjo katere pretvorimo natisnjeno gradivo v digitalno obliko (ang. optical scanner ) uporablja slovenski termin optični bralnik , iz česar sledi, da se je za proces oziroma dejanje (ang. optical scanning ) uveljavil termin optično branje . Kateri termin naj uporabimo za poimenovanje datoteke, ki je rezultat optičnega branja (ang. scan )? Ali bi lahko namesto dvobesednih terminov optični bralnik in optično branje uporabili termina optibralnik in optibranje ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Optimiziranje velikosti podjetja
Angleški termin rightsizing je nov termin, ki označuje procese prestrukturiranja podjetja, da lahko učinkoviteje ustvarja dobiček in dosega poslovne cilje. Organizacije običajno prilagodijo obseg poslovanja z zmanjšanjem števila zaposlenih (ang. downsizing ), reorganizacijo višjega vodstva, zmanjšanjem stroškov in spremembo delovnih mest. Zanima me, kako bi ta pojem poimenovali v slovenščini.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oralnomotorična veščina
V naši strokovni skupini pripravljamo prispevek o motnjah hranjenja in požiranja pri otrocih, pri katerem sodelujemo različni strokovnjaki. Ker je terminologija na področju logopedije precej nedorečena in pomanjkljiva, nam izziv predstavlja prevajanje in iskanje slovenskih terminov. V pogovornem strokovnem jeziku uporabljamo poslovenjene izraze. V največji možni meri se trudimo, da bi našli slovenska poimenovanja, vendar smo kot strokovni delavci vseeno neenotni pri tem, kako predstaviti določen termin širši javnosti. Največ težav nam tokrat povzroča termin oralnomotorična veščina (ang. oral motor skill ), ki označuje veščino, ki omogoča osebam dobro prežvečiti hrano, piti po slamici, žvižgati in govoriti. Nekateri želijo namesto tujke uporabiti veščino hranjenja , ki pa je ustreznik za angleški termin  feeding skill in označuje razvite zmožnosti premikanja rok k ustom, srkanje, grizenje, žvečenje in požiranje, torej nekaj drugega. Zanima nas, kdaj lahko termine samo »prevedemo« in kdaj »poslovenimo«.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Organizacijsko uglaševanje
Naletela sem na izraz onboarding , ki označuje proces integracije posameznika v novo delovno okolje z namenom, da se socialno, kulturno in psihološko vključi v organizacijo in v njej učinkovito deluje. Menim, da bi se morale stroke ob uvajanju novih pojmov bolj potruditi in poiskati domače izraze, zato me zanima, ali imate kakšen predlog, kako bi lahko poslovenili termin onboarding .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Orodno plezanje
Prosim vas za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin dry tooling , ki označuje plezalno disciplino, pri kateri se v suhi skali ali umetni steni pleza s pomočjo lednega plezalnega orodja. V preteklosti je bilo že več poskusov slovenjenja omenjenega termina, tako da se v rabi pojavlja več različnih izrazov, npr. orodjarjenje , suho orodjarjenje , zatikanje , plezanje z orodjem , tulanje . Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Osebnopodatkovno razkrivanje
Zanima me, ali obstaja slovensko poimenovanje za pojem, ki ga v angleščini označuje termin doxxing. Gre za zbiranje in zlonamerno razkrivanje osebnih podatkov na spletu, npr. domačega naslova, telefonske številke, zasebnih sporočil, bančnih podatkov ipd. z namenom nadlegovanja, izsiljevanja ali drugega oškodovanja žrtve.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Oslabitev
Na področju financ se uporabljata dva termina, in sicer oslabitev in slabitev (sredstev/zalog/terjatev ...), ki označujeta izgubo dela uporabnosti ali vrednosti (sredstev/zalog/terjatev ...). Če npr. računovodja izvede oslabitev terjatve , to pomeni, da ji knjigovodsko zniža vrednost. Ker ne vem, ali je pravilno slabitev ali oslabitev , vas prosim za pomoč.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Osnovalska mutacija
Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin founder mutation . Ali že obstaja kak uveljavljen termin? Termin označuje gensko spremembo, ki je v določeni kulturno ali geografsko izolirani populaciji prisotna v visoki frekvenci in lahko povzroča nekatere bolezni.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Osprednji delavec
V času epidemije in ukrepov za zamejevanje epidemije se je veliko projektov ukvarjalo s pojmom, ki ga v angleščini označuje termin frontline worker . To je veljalo tudi za področje nasilja nad ženskami, kjer so tako poimenovali strokovnjake, ki so prihajali v stik z žrtvami nasilja in jim skušali pomagati. Gre torej za delavce, ki so bistveni na nekem področju. Za angleški termin smo do zdaj uporabljali opisno poimenovanje, npr. strokovnjak, ki prihaja v stik z žrtvami, a se nam ne zdi povsem ustrezno.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Otočje/arhipelag
Zanima me, ali sta termina arhipelag (po SSKJ2 'obsežno otočje z vmesnim morjem vred') in otočje (po SSKJ2 'več otokov, otoki') sinonima.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Otrokizem
Pri pisanju članka sem med literaturo uvrstila tudi članek Jacka Zipesa Childism and the Grimms' Fairy Tales or How We have Happily Rationalized Child Abuse through Storytelling , v katerem uporabi angleški termin childism , ki označuje predsodke do otrok kot starostne skupine, kar je primerljivo s starizmom, rasizmom, seksizmom in povzroča ravnanje z otroki, kjer se izkazuje premoč odrasle osebe nad šibkejšim otrokom. Razmišljala sem o poimenovanju otrokizem . Posvetovala sem se tudi s kolegico anglistko, vendar nisva prepričani, da je poimenovanje primerno. Vljudno prosim za nasvet.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Otroški uporabnik
Zanima me slovenski ustreznik za termin child user , ki se uporablja v novem predlogu uredbe o boju proti spolni zlorabi otrok in označuje mladoletno osebo, ki uporablja storitve informacijske družbe ter zaradi svoje starosti potrebuje dodatno zaščito. Pojavlja se slovenski termin otroški uporabnik , vendar nekateri menijo, da poimenovanje ni dovolj natančno, saj bi lahko to označevalo tudi osebo, ki »uporablja« otroke, zato predlagajo otrok uporabnik . Kakšno je vaše mnenje?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

OTT-storitve
Na nas so se obrnili z vprašanjem, kako bi v slovenščino lahko sistemsko prevedli over the top ( service , content etc.)? Gre za storitve, kot so npr. Youtube, Skype in FB, ki jih ne zagotavlja internetni ponudnik. Predlog, ki se je pojavil doslej, je bil povrhnje storitve .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ozadje
Pri prevajanju publikacije o predšolski vzgoji sem se znašla v terminološki zagati. V angleškem besedilu so med dejavniki, ki vplivajo na otrokov razvoj in izobraževanje, angleški izrazi migrant background , language background , social background , family background in cultural background . V dokumentih in v praksi strokovnjaki s področja pedagogike za angleško background zelo pogosto uporabljajo ozadje . Večina strokovnjakov ta termin uporablja, vendar jim ni všeč. Seveda bi lahko prevajali tudi opisno, npr. potomci priseljencev, tujegovoreči starši, družinsko okolje. A vseeno me zanima, ali je ozadje v terminološkem smislu res problematično.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Paket zemljevidov
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin map pack , ki označuje dodatek k računalniški igri, v katerem je zbirka zemljevidov oziroma virtualnih  okolij, v katerih se računalniška igra lahko igra. Ali bi bil ustrezen slovenski termin paket direktorijev ali paket map ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pandemska pravljica
Pišem znanstveni članek o motivih zdravja in bolezni v mladinski književnosti. V članku bi pravljico bratov Jacoba in Wilhelma Grimm Otroci iz Hamelina, v kateri se pojavi motiv kuge iz leta 1284, rada postavila v kontekst teorije pripovedi. V relevantni angleški znanstveni monografiji so pravljice, ki tematizirajo dogajanje v času pandemije, imenovane pandemic tales , torej pandemijske pravljice . Zanima me, ali je to poimenovanje ustrezno. Ali bi bilo morda ustrezneje govoriti o pravljicah o pandemijah ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Panel
Ali je slovenska beseda panel ustrezen prevod angleške besede panel , ki je 'manjša skupina oseb, ki razišče določeno zadevo ali odloča o njej'? Zanima nas, ali izraz lahko slovenimo in ali lahko (oziroma kako) uporabimo tujko panel .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Panelnopodatkovni gravitacijski model
Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu panel data gravity model of international trade , ki predstavlja gravitacijski model, v katerega vključimo panelne podatke in se uporablja zlasti v mednarodni trgovini. Gravitacijski model je model za ocenjevanje učinkov mednarodnih integracij. Ali lahko uporabim panelnopodatkovni gravitacijski model mednarodne trgovine , čeprav se v praksi v slovenščini uporablja model panelnih podatkov in ne panelnopodatkovni model . Kaj svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Paraalpsko smučanje
Zanima me, kako se piše termin paraalpsko smučanje ? Se pridevnik paraalpski piše skupaj, narazen ali z vezajem? Termin označuje alpsko smučanje invalidov. Predpona para- se nanaša na izražanje podobnosti, vzporednosti z alpskim smučanjem. Termin izhaja iz angleščine ( para alpine skiing ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Park za vlečno deskanje
Prosimo za pomoč pri iskanju slovenskega ustreznika za angleški termin wake park (tudi wakepark ), še preden se ta angleški termin popolnoma zasidra pri nas. Termin wake park označuje namenski prostor za deskanje oz. smučanje na vodi s pomočjo vlečnice. Mislimo, da bi bilo prav, da imamo za ta pojem slovensko poimenovanje. Razmišljali smo o vodnem deskališču . Kaj menite o predlogu?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Partnerski program
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin affiliate program , ki označuje metodo spletnega trženja, pri kateri posameznik na svoji spletni strani ali forumu promovira izdelek ali storitev in s tem zasluži določen odstotek od prodaje. V povezavi s tovrstnim trženjem se pojavljajo še naslednji angleški termini: affiliate partner , affiliate marketing , affiliate page in affiliate link. Prosil bi vas za pomoč pri oblikovanju slovenskih ustreznikov za naštete termine.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pasaž, piaf
Katera oblika terminov, ki poimenujeta način gibanja konjev, je pravilna: passage ali pasaž in piaffe ali piaf ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Past za gotovino
V kriminalistiki se za opis vloma v bankomat z namenom nameščanja pasti za lovljenje bankovcev uporablja kar angleški termin cash trapping , včasih zapisan med narekovaji. Termin označuje zlorabo, pri kateri kriminalci na odprtino za izdajanje gotovine namestijo dodatno, običajno lepljivo, letev, ki povzroči zagozditev gotovine v reži in tako prepreči izdajo gotovine. V ozadju celotni postopek sicer poteka nemoteno in bankomat tudi pozove uporabnika, naj vzame gotovino, vendar pa to zaradi ovire pred režo ni mogoče. Uporabniki običajno sumijo na tehnično napako na bankomatu in ne preverijo vzroka ter odidejo. Storilci zatem past z bankomata odstranijo in si denar nezakonito prilastijo.  Ali lahko pomagate pri iskanju najprimernejšega slovenskega poimenovanja?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pedalni avtomobil
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin pedal car . Gre za majhen avtomobil, ki v Sloveniji niti ni prepoznaven, s katerim se tekmuje in je narejen izključno na nožne pedale. V slovenščini se uporabljata poimenovanji avtomobil na pedale ali pedalni avtomobil .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pedelek
Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin pedelec . Gre za vrsto električnega kolesa, pri katerem je elektromotor vključen samo takrat, ko kolesar pritiska na pedale. Predlagamo podomačeno poimenovanje pedelek ( ped alno ele ktrično k olo ), ki sledi strukturi angleškega termina ( ped al ele ctric c ycle ). Zanima nas vaše mnenje o tem predlogu.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pepelka
V filatelistični stroki se pojavljajo dvomi glede rabe termina pepelka. Poimenovanje obstaja kot slovenski ustreznik za angleški termin cinderella , ta pa označuje poštni znamki podobno etiketo, nalepko idr., kar dejansko ni poštna znamka, saj tega ni izdala poštna uprava z namenom oznake plačila poštne storitve, temveč služi promocijskim, dobrodelnim ali spominskim namenom. Ker poimenovanja pepelka ni na portalu Fran , me zanima njegova ustreznost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Permanentno izobraževanje
Tema moje pisne naloge na podiplomskem študiju je permanentno izobraževanje za andragoške delavce. Glede na pregledane vire se mi zdi, da se permanentno izobraževanje lahko izvaja tako v formalnem kot neformalnem izobraževanju. Tako ga uporabljajo tudi zavodi, ki ta izobraževanja izvajajo. Mentor pa je mnenja, da je permanentno izobraževanje bolj domena formalnega izobraževanja, zato predlaga rabo termina vseživljenjsko učenje . Moj pomislek je, da je vseživljenjsko učenje tako široko zastavljen pojem, da vključuje tudi vidike neformalnega učenja (priložnostnega, slučajnostnega, tudi nezavednega), s čimer pa se v nalogi nisem nameravala ukvarjati.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Personalizirano presejanje
Na Onkološkem inštitutu se ukvarjamo s presejanjem za raka dojk, tj. zgodnjim odkrivanjem raka pri osebah, ki so navidezno sicer zdrave. Področje znotraj presejanja je presejanje, ki temelji na ogroženosti vsakega posameznika. Gre za razdelitev zdravih posameznikov v več skupin glede na stopnjo njihove ogroženosti z rakom, ki so deležni rednih preventivnih pregledov (presejanj) po različnih protokolih, prilagojenih vsaki skupini posebej. V angleščini se za to uporablja več poimenovanj: risk-based screening, personalized screening, tailord screening in stratified screening . V slovenščini se za ta pojem prav tako uporablja več ustreznikov, npr. personalizirano presejanje, prirejeno presejanje, individualizirano presejanje, naosebljeno presejanje, presejanje na podlagi ogroženosti . Radi bi izbrali ustrezno poslovenjeni termin. Ker se to področje presejanja v Sloveniji vedno bolj uveljavlja, se zavedamo pomembnosti slovenske terminologije, ki se bo uporabljala tudi naprej, zato nas zanima, kateri slovenski termin za omenjeni pojem izbrati.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Perzistenca
Na spletnem portalu Fran ni razlage za glagol perzistirati , zato me zanima, ali bi to razlago lahko dodali. Namreč, izraz v medicini pogosto uporabljamo v besednih zvezah vnetje perzistira , učinki perzistirajo , virus perzistira in podobno. Zanima me tudi, kateri bi bil najustreznejši slovenski izraz za ta glagol. V splošnem jeziku angleškemu glagolu to persist ustreza slovenski vztrajati , vendar to v medicini zveni nenavadno. V slovenščini se ne uporablja izraz vnetje vztraja ali učinek vztraja , zato vljudno prosim za pomoč.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Peskar
Zanima me, kako bi poimenoval delavca, ki opravlja delo peskanja kovinskih izdelkov v peskalni kabini: peskalec ali peskar .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pes za boje
Sem kinologinja in pišem o psih za boje za glasilo kinološke zveze Slovenije Kinolog. Zanima me, ali je prav psi za boje ali psi za borbe . To so psi, ki živijo v neprimernih razmerah in so trenirani, da se borijo med seboj.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Piktorializem
Kateri termin za fotografsko smer iz obdobja okrog leta 1900 je najustreznejši? V slovenskem jeziku se pojavljajo termini piktorializem , piktoralizem , pikturalizem in pikturializem . Angleški termin je pictorialism .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pilot na daljavo
Potreboval bi pomoč pri oblikovanju slovenskega termina za angleški termin remote pilot , ki označuje fizično osebo, odgovorno za varno izvedbo leta brezpilotnega letalnika. Ta oseba ročno upravlja sistem za krmiljenje, kadar pa brezpilotni letalnik leti avtomatsko, ga upravlja s spremljanjem njegove poti. V vsakem trenutku je sposobna posredovati in spremeniti pot brezpilotnega letalnika.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pirofosfat
Zanima me, kako v slovenščini pravilno zapisujemo imena zapletenih kemijskih spojin. Se pravilno piše pyrophosphate , Phyrophosphate ali pirofosfat ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pisno novinarstvo
Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin written journalism . Termin označuje novinarstvo, ki sporoča preko pisane besede (v nasprotju z novinarstvom, pri katerem je poudarek na slikah in govorjeni besedi). Katera slovenska zveza bi bila primernejša za označevanje pojma – pisno novinarstvo ali pisni novinarski prispevek ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Plačilni zid
Iščem prevod za angleški termin paywall , ki označuje sistem, s katerim založnik omogoča dostop do svojih spletnih vsebin za plačilo. V rabi za ta angleški termin sta dva slovenska ustreznika – plačilni zid in plačljivi zid . Kateri je ustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Plagiatorstvo
Prosim vas za nasvet v zvezi z izrazom plagiarizem , ki se v nekaterih okoljih pojavlja kot sopomenka termina plagiatorstvo . Plagiatorstvo označuje prevzemanje in objavljanje tujega dela pod svojim imenom. V rabi so termini plagiat , plagiator , plagiatorstvo , plagiatorski (SSKJ2 in Slovenski pravopis 2001 navajata tudi plagiatstvo , ki pa se dokaj redko uporablja), večkrat pa zasledim tudi plagiarizem , za katerega menim, da je neustrezen in enostavno prevzet iz angleškega jezika (ang. plagiarism ). Prosim vas za mnenje o tem, ali je raba izraza plagiarizem odsvetovana.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Platforma, računalniško okolje
Zanima me, kako sloveniti besedo platforma v povezavi z novimi elektronskimi komunikacijami?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Platinov ion
Priročniki za imenovanje anorganskih kemijskih spojin po sistematični nomenklaturi IUPAC, ki je uveljavljena v kemijski stroki, navajajo, da imena kationov izhajajo iz slovenskega imena elementa in se tvorijo z obrazilom - ov oziroma - ev . Tako kation kalija imenujemo kalijev ion , kation natrija natrijev ion in podobno. Težave povzroča imenovanje kationa platine, saj je platina edini element ženskega slovničnega spola. Zanima me, ali je bolj primerno strogo upoštevati imenovanje z obrazilom -ov / -ev ter ga poimenovati platinov ion ali je primernejša raba imena, pri tvorjenju katerega upoštevamo slovnični spol elementa (torej platinin ion ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ploščati kruh
Angleški termin flatbread obsega vse tanke kruhe, ki pa niso nujno nekvašeni, od mehiških tortilj do indijskih čapatijev , nanov in drugih kruhov take oblike. Mlinec sicer po razlagi v SSKJ2 'pecivo iz tanko razvaljanega, navadno nekvašenega testa' najbolj ustreza angleškemu terminu flatbread , a je v Sloveniji pomensko preveč povezan s čisto določeno jedjo, in dvomim, da je prava nadpomenka. Kako bi torej v slovenščini najustrezneje poimenovali flatbread , saj ti kruhi pri nas niso več nekaj eksotičnega?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Plošček
Ker v SSKJ2 nisem našla ploščka v hokejskem pomenu, sem poiskala pak , ki je razložen kot 'trd, ploščat, okrogel gumijast predmet, ki se uporablja pri hokeju na ledu'. Kot sinonim je navedena ploščica , plošček pa ni omenjen. Glede na rabo se mi to ne zdi sprejemljivo – plošček v tem priročniku ne bi smel biti ignoriran.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Podatkovni predal
Zanima me, kateri slovenski termin bi lahko ustrezal češkemu terminu datová schránka . Termin označuje elektronsko storitev, ki se uporablja za elektronsko dostavo uradnih dokumentov poslovnim in fizičnim subjektom na Češkem. Ali bi temu terminu lahko ustrezal podatkovni nabiralnik ali elektronski nabiralnik upravnih dokumentov ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Podjetje z majhno tržno kapitalizacijo, podjetje s srednjo tržno kapitalizacijo, podjetje z veliko tržno kapitalizacijo
Na vas se obračam z vprašanjem po najboljših slovenskih ustreznicah za angleška termina small-cap company in mid-cap company . Prvi označuje podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma manjšo od 2 milijard ameriških dolarjev, drugi pa podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo praviloma od 2 do 10 milijard ameriških dolarjev (znesek v milijardah lahko odstopa od države do države). V slovenskem prostoru že obstaja nekaj možnosti, in sicer podjetje z majhno tržno kapitalizacijo in podjetje s srednje veliko tržno kapitalizacijo , pa tudi majhno podjetje in srednje veliko podjetje . 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) govori o mikro družbah , majhnih družbah , srednjih družbah in velikih družbah . Pri tem bi opozorila predvsem, da bi morali v skladu z ZGD govoriti o (gospodarskih) družbah in ne podjetjih , določiti pa bi bilo treba tudi rabo pridevnika mali/majhen – menim, da bi bila primernejša oblika določna, tj. malo (podjetje), ker gre za vrsto podjetja in ne za kakovost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Podlubniki
Zanima me, kako je s skrajševanjem večbesednih imen. Kdaj je sprejemljivo in kdaj se pomen spremeni? Kaj lahko storimo, da se izognemo ponavljanju vseh besed imena in bo še jezikovno pravilno? Navajam primer iz gozdarske stroke, in sicer me zanima možnost skrajševanja imen različnih vrst podlubnikov , ki imajo v svojem imenu besedo lubadar , npr. osmerozobi smrekov lubadar , mali osmerozobi smrekov lubadar , orjaški smrekov lubadar , šesterozobi smrekov lubadar . Ali lahko poimenovanja za navedene vrste lubadarjev okrajšamo v smrekov lubadar oz. lubadar ? V preteklosti glede tega ni bilo dileme, ker so bile vse naštete vrste taksonomsko uvrščene v poddružino lubadarjev (Ipinae), ki je bila ena od poddružin znotraj družine podlubnikov (Scolytidae). Pravilno je bilo, če smo poimenovanje vrste skrajšali v lubadar oz. lubadarji , lahko pa smo uporabili tudi ime družine in jih poimenovali podlubniki . Danes podlubniki niso več samostojna družina, ampak so dobili status poddružine (Scolytinae), s čimer pretekla razvrstitev na poddružine (lubadarji (Ipinae), ...) ni več veljavna. Za zgoraj naštete vrste podlubnikov je v stroki še vedno uveljavljen izraz lubadarji . Je uporaba izraza lubadar kot samostojnega izraza za naštete vrste (ki v imenu vsebujejo tudi izraz lubadar ) še vedno sprejemljiva, čeprav lubadarji niso več samostojna sistematska kategorija?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Podprijavljeno nasilje
Zanima nas, kateri slovenski termin bi lahko uporabili za angleški termin underreported violence , ki označuje pojav, da je v družbi nasilja več, kot ga kažejo uradne prijave organom pregona in njihove uradne statistike.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pokrajinska umetnost
Izdali bomo priročnik za učitelje o dejavnostih v naravi. Pri eni dejavnosti učenci v naravi izdelajo talno sliko zgolj iz naravnih materialov. Za to smo uporabili angleški termin land art , ki označuje umetnost, za katero velja, da se umetnine ustvarjajo na prostem z namenom približati se naravi. Narejene so iz naravnih materialov, npr. kamnov, peska, vej, dreves, zemlje, ter navadno zaradi vremenskih razmer niso obstojne. Recenzent je pri pregledu prispevka za priročnik izraz prečrtal. Zapisa se je glasil: »in iz njega v naravni velikosti ustvarimo talno sliko ('land art') človeškega okostja«. Zanima nas, kateri termin naj uporabimo v našem priročniku.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

PoliHIPE material
Pri lektoriranju se je pojavila težava, kako zapisovati poimenovanja materialov v kemiji, ki so sestavljena iz kratice in predpone in samostalniškega jedra, konkretno poliHIPE material . Zanima me, ali je ustrezno, da je predpona zapisana z malimi črkami, nato pa kratica z velikimi. HIPE je angleška kratica (High Internal Phase Emulsion). Zanima me, če bi bil ustrezen zapis z desnim prilastkom, torej material poliHIPE , ali morda zapis z vezajem, torej poliHIPE-material . PoliHIPE nastopa tudi samostojno in se sklanja, pri čemer se zadnja črka ne bere, zato je beseda v strokovnem besedilu, ki ga lektoriram, sklanjana tako: poliHIPE-a . Je to v redu? Ali ne bi bilo bolje sklanjati brez vezaja, torej poliHIPA , glede na to, da zadnji -e deluje kot končnica? Z anima me tudi zapis termina poli(PEGMA) material . Tudi PEGMA je angleška kratica (Poly(ethylene glycol) methacrylate).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ponovno vlaženje
S katerim terminom bi lahko poimenovali pojem, ki ga v angleščini označuje rewetting ? Gre za ponovno namočenje mokrišč z zvišanjem nivoja vode. Pojem v slovenščini lahko poimenujemo opisno, npr. ponovna vzpostavitev visokega nivoja talne vode , ali s poimenovanji, kot sta namočenje mokrišč in ovodnjavanje . S predlogom, da bi pojem označili z izrazom mokrenje se ne strinjamo, saj se nam ne zdi ustrezen. Pomeni namreč uriniranje. Kateri termin predlagate vi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ponujena vrednost
Pri prevajanju strokovnih gradiv iz angleškega jezika v slovenski jezik smo prišli do dileme. Pri prevodu termina value proposition se nismo mogli dogovoriti, ali je pravilnejši ustreznik ponudba vrednosti ali vrednostna ponudba . Kako razložiti vsebinsko razliko med tema dvema terminoma? Value proposition se uporablja v kontekstu pregledovanja posamezne organizacije kot celote, pri čemer se preuči njeno celotno delovanje in poslovanje in izlušči glavne prednosti in priložnosti za nadaljnje delovanje oziroma poslovanje. Ob tem je pomembno, da imajo produkt, storitev ali poslovni proces neko posebno dodano vrednost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Porabnik
Glede na SSKJ menimo, da sta potrošnik in porabnik sinonima ('kdor kaj porablja'). Na področju živinoreje v kontekstu porabe živil govorimo o porabnikih . Ali je to ustrezno? Predvidevamo, da so ekonomisti bolj naklonjeni izrazu potrošnik .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Poravnava besedil
Pred kratkim smo v roke dobili dokument, v katerem je bilo omenjeno uparjanje besedil , ki naj bi označevalo postopek ustvarjanja pomnilnikov prevodov, pri katerem je treba dvojezično besedilo poravnati v par (npr. levo slovensko, desno angleško), pri čemer so poravnane tudi strukturne enote besedila. Primer so vzporedne dvojezične predloge. Tako poimenovanje smo zasledili prvič, običajno govorimo o poravnavi besedil (npr. poravnava angleškega in slovenskega besedila za uvoz v pomnilnik prevodov).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Poslovna inteligenca
Angleško besedo intelligence ponavadi res prevajamo z besedo inteligenca. Beseda pa ne označuje samo sposobnosti povezovanja, sklepanja, učenja, razumevanja, ampak se uporablja tudi v pomenu 'informacija, obvestilo, obveščanje'. Pri oglaševanju računovodskih programov se pogosto pojavlja besedna zveza poslovna inteligenca , ki pa ni lastnost odločevalcev, ampak zbirka oziroma prikaz podatkov kot pripomoček pri odločanju. Kaj svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Poslovnointeligenčni sistemi
V informatiki se za napredno tehnologijo, ki podpira poslovne procese (tj. različna orodja, aplikacije in metodologije za analizo podatkov, ki so koristni pri poslovnih odločitvah), uporablja angleški termin business intelligence systems ( BIS ). Gre za inteligentno, pametno tehnologijo (podobno kot npr. pri pametnih telefonih ). Pri nas se termin najpogosteje prevaja kot poslovno inteligenčni sistemi ali poslovno-inteligenčni sistemi . Je to ustrezno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Posnetje, zaokroženje
Pri poskusu uporabe slovenščine v programu AutoCAD smo naleteli na angleške izraze chamfer , bevel in fillet , ki so povezani z načinom obdelave robov, v dvorazsežnem računalniškem okolju pa s stikom dveh črt. Chamfer in bevel sta ukaza, s katerim robove oz. stike posnamemo, z ukazom fillet pa robove oz. stike zaokrožimo v loku. Ali obstajajo za te tri ukaze v programu AutoCAD že ustaljena slovenska poimenovanja?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Postfaktična doba
V političnem diskurzu (predvsem v kontekstu predsedniških volitev v ZDA in referenduma o izstopu Velike Britanije iz EU leta 2016) sta se v angleškem jeziku uveljavila termina post-truth era in post-factual era , ki označujeta dobo, ko v javnih nastopih politikov preverljiva dejstva stopajo v ozadje, saj se zaradi doseganja določenih ciljev uporabljajo prirejeni in potvorjeni podatki. V nemškem jeziku se je za obravnavani termin uveljavil ustreznik Zeitalter des Postfaktischen , ponekod tudi postfaktisches Zeitalter , in v francoskem jeziku ustreznika réalité post-factuelle in l’ère de la post-vérité . Ker v slovenščini še nimamo ustaljenega ustreznika, razmišljamo o naslednjih možnostih: doba postfaktičnega , obdobje izkrivljenih dejstev , doba po koncu resnice , obdobje neresnice in postresnična doba . Kateri termin bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Potopitvena izkušnja
Zanima me, kateri slovenski izraz ustreza angleškemu terminu immersive experience . Gre za izraz, ki pomeni, da se počutimo kot del prostora v navidezni resničnosti in se v tem navideznem prostoru lahko premikamo npr. z VR-očali ali na računalniku. Opazil sem, da se uporabljata dva izraza, in sicer imerzivna izkušnja in potopitvena izkušnja , a se mi nobeden od njiju ne zdi primeren.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Potopna napa
V našem podjetju bomo začeli tržiti novo vrsto kuhinjskih nap. Gre za napo, ki je nameščena v kuhinjskem pultu za kuhalnimi ploščami in se pred uporabo dvigne iz odprtine v pultu, po uporabi pa se spusti nazaj vanjo. Trenutno se za tovrstno napo uporabljata poimenovanji potopna napa in pogrezljiva napa , sami smo se domislili izraza pogrezna napa . Kakšno je vaše mnenje o teh terminih?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Povaljani prstni odtis, ploski prstni odtis
Prosimo vas za mnenje o najustreznejšem slovenskem poimenovanju angleških terminov flat fingerprint , ki označuje prstni odtis blazinic prstov, pri čemer je blazinica prsta pritisnjena na površino navpično na podlago in je odtisnjen predvsem osrednji del blazinice, in rolled fingerprint , ki označuje prstni odtis blazinic prstov od začetka do konca papilarnih linij, zato se blazinica prsta pri odvzemu povalja po podlagi od leve proti desni. Za flat fingerprint se najdeta dve poimenovanji, in sicer ploski prstni odtis , ki je uporabljen v Pravilniku o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje ter načinu zajemanja prstnih odtisov in Pravilniku o vsebini, obliki in načinu izdaje potnega lista za begunca , ter pritisnjeni prstni odtis , ki se pojavlja v prevodih besedil EU, npr. v poročilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o razpoložljivosti in pripravljenosti tehnologije za identifikacijo oseb na podlagi prstnih odtisov iz schengenskega informacijskega sistema druge generacije (SIS II) . Policija za rolled fingerprint uporablja povaljani prstni odtis , za flat fingerprint najdemo pritisnjeni prstni odtis , v uradnih besedilih pa ploski prstni odtis . Kateri vir ima večjo težo? Ali je pridevnik povaljani primeren za terminološko besedno zvezo (saj je po SSKJ2  povaljan največkrat uporabljen v pomenu 'pomečkan, neurejen')?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Povečanje ločljivosti
Iščem slovenska ustreznika za angleška termina downscaling in upscaling. Uporabljata se na področju meteorologije in označujeta sorodna pojma, in sicer nasprotna procesa. Angleški termin downscaling poimenuje metodo oz. proces, s katerim iz podatkov v slabši prostorski ločljivosti pridobimo podatke v boljši ločljivosti (npr. na računski mreži napovedi meteorološkega modela, kjer so sosednje točke oddaljene 20 km, dobimo podatke bolj goste računske mreže, kjer so točke oddaljene le npr. 5 km). Ravno obratno upscaling poimenuje prehod iz boljše v slabšo prostorsko ločljivost. Termina se v slovenščini vse pogosteje pojavljata, tudi v zaključnih delih študentov, vendar še nimata ustaljenih ustreznikov. Poimenovalna zadrega se večinoma rešuje z opisnimi poimenovanji in angleškim terminom v oklepaju, npr. preračun rezultatov GCM na lokalno raven (ang. downscaling) . Predloga slovenskih poimenovanj pa sta tudi podskaliranje in nadskaliranje. Kaj svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Povezovalnik sečnih ostankov
Poimenovati želimo gozdarski stroj, ki stiska in veže sečne ostanke in tanjša drevesa v valj premera 40 cm in dolžine od 3 do 4 metre, s čimer se racionalizira proces spravila teh ostankov iz gozda ali plantaže. V angleščini ta stroj imenujejo bundler . Slovenski ustreznike za angleški termin  bundling bi lahko bile: zavijanje , zamotavanje , pakiranje , baliranje , vezanje , zvijanje , s tem povezani so tudi: snop , sveženj in butara . V Slovarju s področja pridobivanja gozdnih proizvodov in gozdnih komunikacij (Turk, 1980) ter v Sinonimnem slovarju slovenskega jezika smo našli tri ekvivalentne izraze: sveženj , butara in snop . Tudi v SSKJ2 so vsi trije izrazi sopomenke. Ker v našem primeru govorimo o izdelavi zvitkov iz lesa, ki je namenjen kemični predelavi (npr. kurjenju), nam zgoraj omenjeni Slovar s področja pridobivanja gozdnih proizvodov in gozdnih komunikacij pomaga in izbor zoži na dva termina (gesli 2927 in 2928), torej sveženj lesa (splošno) in sveženj drv ter butara drv , kar je smiselno, saj je snop beseda, ki v gozdarstvu ni v uporabi, se pa pogosto uporablja na področju agronomije. Sveženj lahko obsega več različnih vrst lesa in lesnih proizvodov, medtem ko je termin butara rezerviran za veje, vejice in šibe, ki se uporabljajo za stabilizacijo brežin, ali pa kot več kratko nasekanih in povezanih vej za ogrevanje. Za poimenovanje zgoraj opisanega gozdarskega stroja predlagamo dva izraza: stroj za izdelavo butar ( butarnik ) ali stroj za izdelavo svežnjev ( svežnjar ). Butarnik sicer že obstaja, namenjen pa je izdelavi manjših in kratkih butar za kurjavo. Beseda butara se nam zdi sicer pomensko zelo nasičena, saj ima butarnik negativno konotacijo, povezano s fašisti (butarnik = slabšalno fašist), butara je slabšalno omejena ženska, poleg tega pa je butara tudi oznaka za snop šibja in zelenja, ki se uporablja na cvetno nedeljo pri verskem obredu. Sveženj je najbolj nevtralna beseda. Obstaja tudi stroj za vezanje svežnjev , čeprav bi bilo poimenovanje stroj za povezovanje[vezanje] (drv/polen) bolj pravilno. Prosimo za vaše mnenje, veseli bomo vsakega predloga.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Povzročitelj komunalnih odpadkov
Zanima me, kakšno je vaše mnenje o terminu povzročitelj komunalnih odpadkov , ki se pojavlja v slovenski okoljski zakonodaji. Angleški izraz, ki se uporablja v predpisih EU, je waste producer . Termin označuje osebo, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pozne posledice
Prosim za pojasnilo, ali je pravilnejše poimenovanje pozne posledice ali kasne posledice ? Gre za težave, ki se pojavijo več let po tem, ko so bili bolniki zdravljeni zaradi raka, npr. večje tveganje srčnega infarkta pri tistih, ki so prejeli kemoterapijo ali pa pojav drugega raka zaradi obsevanja prvega. V angleščini se največkrat pojavi izraz late effects . V slovenski strokovni literaturi se uporabljata obe poimenovanji.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pozornost vzbujajoča različica
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin variant of interest , ki na področju infektologije označuje različico virusa, ki je bolj nevarna od običajnega, a je zaradi pomanjkanja podatkov še ne moremo označiti kot zaskrbljujočo različico . Razmišljali smo o ustreznikih zanimiva različica in previdnostna različica . Kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Požarna voda
Prosim vas za pomoč pri težavi, na katero sem naletel pri pripravi prevoda navodil za zajem požarne vode , nem. Löschwasser-Rückhaltung . V slovenski strokovni javnosti s področja požarnega varstva sta se namreč pri izdelavi in izdaji zadnje tehnične smernice ( TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah ) pojavila dva izraza, ki prej nista bila del strokovnih besedil. To sta gasilna voda in požarna voda , ki sta v smernicah opredeljeni tako:  gasilna voda  kot voda, ki je uporabljena za gašenje,  požarna voda pa kot gasilna voda, ki ostane na požarišču po gašenju. Oba termina sta tako v stroki kot tudi v širši javnosti velikokrat narobe uporabljena in razumljena, saj je pogosto v rabi le eden od njiju, ne glede na to, o kateri vodi je govora. Sprašujem vas, ali sta navedena termina v slovenskem jeziku sploh smiselna oziroma ali bi bila bolj smiselna raba terminov gasilna voda (voda, ki je uporabljena za gašenje) in onesnažena gasilna voda (gasilna voda, ki ostane na požarišču po gašenju)? To bi tudi bolj ustrezalo nemški terminologiji na tem področju, ki pozna samo Löschwasser , kar ustreza poimenovanju gasilna voda , in kontaminiertes Löschwasser , kar bi lahko bilo v slovenščini kontaminirana ali onesnažena gasilna voda , zgoraj omenjena smernica pa uvaja termin požarna voda .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pravica do odklopa
Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin right to disconnect ? Ali gre za pravico do odklopa , pravico do prekinitve povezave ali še kaj tretjega? Ker naj bi Slovenija v kratkem sprejela zakon o tej problematiki, je pomembna tudi ustrezna in usklajena terminologija. Angleški termin na področju delovnega prava označuje pravico delavca do dnevnega prostega časa, da po delu prekine svoje tehnološke naprave (ne odgovarja na sms sporočila, elektronsko pošto, telefone). Menim, da pravica do odklopa ni najprimernejše poimenovanje, saj delavec ni električna napeljava, ki jo je moč odklopiti. Pravica do prekinitve povezave pa je po mojem mnenju predolg termin. Zanima me vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prebežnik
Angleški termin migrant se običajno v slovenščino prevaja s terminoma migrant ter priseljenec . Ali lahko uporabimo tudi ustreznik prebežnik , zlasti takrat, ko so med priseljenci tudi begunci in ekonomski migranti, npr. ljudje, ki s severnoafriških obal preko morja prihajajo v Evropo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Predsednik županije
Kako se v slovenščini glasi naziv vodij hrvaških županij  – so to prefekti , županijski glavarji , vodje županij , načelniki ali celo predsedniki županij ? Ali poimenovanje regij na Hrvaškem – županije – sploh prevajati? Glede na to, da so županije neke vrste regij/pokrajin, bi to lahko bili npr. tudi predstojniki/načelniki regij/pokrajin. Slovenski izraz župan (mesta) ima v hrvaščini sicer ustreznico gradonačelnik , zato tu ni primeren. Ustaljenega slovenskega prevoda za to funkcijo še nimamo, pojavljajo se župan , predsednik , načelnik , zelo redko prefekt , v hrvaščini ga imenujejo župan.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Predsodek do prekomerne telesne teže
Zanima me, kateri slovenski termin uporabiti kot ustreznik angleškega termina weight bias , ki označuje negativni odnos, prepričanja, sodbe, stereotipe in diskriminacijo do ljudi s prekomerno telesno težo. Predsodki o teži ali pristranskost glede teže ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prehranska varnost, prehranska preskrbljenost, prehranska nepreskrbljenost, prehranska stabilnost
Na nas so se obrnili prevajalci v institucijah EU z vprašanjem, kako bi v slovenščino prevedli angleške termine food safety , food security, food insecurity in food stability ? Prevajalci potrebujejo usklajeno rešitev za vse štiri pojme. Predlogi morebitnih rešitev: food safety: prehranska varnost;  food security: prehranska gotovost, zanesljiva preskrba s hrano, preskrbljenost s hrano, prehransko varstvo; food insecurity: prehranska negotovost, negotova preskrba s hrano, motena preskrba s hrano, nepreskrbljenost s hrano; food stability: prehranska stabilnost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prehransko zahtevne bakterije
Zanima me, ali obstaja slovenski termin za angleški termin fastidious bacteria ? Gre za bakterije, ki za svojo rast potrebujejo posebne pogoje, kar pomeni, da se za njihovo gojenje uporablja obogateno gojišče, npr. krvni agar.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prekinitveni post
Pri pisanju strokovnega članka s področja medicine smo naleteli na težavo, kako v slovenščini poimenovati angleški termin intermittent fasting . Gre za vzorec prehranjevanja, pri katerem se izmenjujeta obdobji postenja in hranjenja, kar telesu omogoča, da za vir energije občasno uporablja energijo iz lastnih zalog. V strokovnih besedilih se termin pri nas doslej ni pojavljal, je pa kar veliko pojavitev v poljudnih besedilih. Zanima nas, ali je ustreznejše poimenovanje prekinitveno postenje ali prekinitveni post .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Preživeli onkološki bolnik
Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angleški termin cancer survivor , s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom , preživeli bolnik z rakom , nekdanji onkološki bolnik.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pridelava vina, varjenje piva
Zanima me, če sta ustrezni besedni zvezi pridelava vina in pridelava piva , kljub temu da ne v prvem ne v drugem primeru ne gre za neposreden pridelek od gojenja rastlin. Tehnološko gledano sta to dva precej različna postopka, in sicer gre v prvem primeru za pretvorbo grozdnega soka z alkoholnim vrenjem, v drugem pa za postopek kvasne fermentacije žit z dodatkom vode in hmelja za okus.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pridigar/pastor, pridigarica/pastorica
Doslej so bila za stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji ustaljena poimenovanja pripravnik , pooblaščeni pridigar/pastor in posvečeni pridigar/pastor . Težava se je pojavila pri ženskih poimenovanjih tretje stopnje, saj ženska ne more biti posvečena pridigarica/pastorica . Odločili smo se spremeniti ustaljene izraze in drugo stopnjo po vzoru hrvaških in srbskih poimenovanj poimenovali opolnomočeni pridigar/pastor oz. opolnomočena pridigarica/pastorica , tretjo pa posvečeni pridigar/pastor oz. pooblaščena pridigarica/pastorica . Imeli smo sicer pomisleke glede uporabe izraza opolnomočen , vendar smo v vaši Terminološki svetovalnici našli mnenje, ki tega izraza ne zavrača. Prosimo vas za mnenje, kako poimenovati stopnje bogoslovno šolanih delavcev verske skupnosti v Sloveniji.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pripovedna ostenzija
V strokovnem besedilu s področja folkloristike sem naletela na besedno zvezo pripovedna ostenzija , ki označuje pojav, pri katerem zgodba konkretno vpliva na realni svet pripovedovalca in oblikuje ter spreminja njegov način življenja, npr. iskanje zakopanega zaklada na podlagi pripovedi. Zanima me, kako bi omenjeno zvezo najustrezneje poslovenili. Mogoče bi jo lahko zamenjali z eno od naslednjih možnosti: pripovedna podobnost , navideznost , dozdevnost , paralelizem , vzporednost , prepletanje , križanje , skladnost , ujemanje .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prisilni nadzor
Kadar govorimo o nasilju nad ženskami, se v zadnjih letih zelo pogosto uporablja poimenovanje coercive control , ki označuje psihično nasilje in vključuje nefizične napade, grožnje, poniževanja in ustrahovanja ali druge zlorabe, s katerim želi povzročitelj žrtev prestrašiti in ji škodovati. Gre za nadzorovalno in manipulativno vedenje v odnosu. V hrvaščini izraz prevajajo kot prisilna kontrola , v slovenščini pa ustaljenega prevoda še nismo zasledili, doslej smo uporabljali prisilni nadzor , a se nam ne zdi najustreznejši izraz. Kakšno je vaše mnenje?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prisilno zavračanje
Na vas se obračamo s terminološkim vprašanjem s področja migracij in človekovih pravic. Pri svojem delu ugotavljamo, da v slovenščini zaenkrat nimamo ustrezne besede oziroma besedne zveze za angleški izraz pushbacks . Ta označuje državne ukrepe nezakonitega prisilnega vračanja tujcev čez mejo, ponavadi takoj po njihovem neregularnem vstopu (tj. brez potovalnih dokumentov, mimo mejnih prehodov ipd.). Izraz pushbacks ni pravni termin – njegove opredelitve ni v predpisih ali sodni praksi, se pa redno uporablja pri obravnavi tega pojava, tudi npr. v dokumentih teles Združenih narodov in drugih mednarodnih institucij. Najpogosteje se uporablja v množini ( pushbacks ) in tako ponavadi označuje prakso na splošno, včasih pa tudi v ednini ( pushback ), npr. ko označuje en primer vrnitve določene skupine ali posameznika. V uporabi je tudi glagolska oblika push back (npr. »a group of refugees was pushed back at the border«). Pushbacki so nezakoniti, ker pristojni organi (tipično gre za policijo) pred odstranitvijo iz države s tujci ne opravijo individualne presoje njihovih osebnih okoliščin in ignorirajo njihove izražene namere za vstop v azilni postopek. Lahko pa predstavljajo tudi kršitev prepovedi mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, kadar obstaja zadostna nevarnost, da bo tujec med ali po predaji drugi državi podvržen takšnemu ravnanju. Izvajanje pushbackov pogosto spremljajo še druge kršitve državnih organov, kot so neupravičena uporaba sile, grožnje, poniževalno vedenje in kraja osebnih predmetov. Praksa pushbackov ni nekaj novega ali lokalno specifičnega – pojavlja se v različnih obdobjih in delih sveta, v zadnjih letih pa žal v izraziti obliki tudi v Evropski uniji, vključno s Slovenijo. V praksi se uporabljajo različne opisne formulacije, npr. nezakonita prisilna vračanja ali nezakoniti izgoni , vendar po našem mnenju opisane rešitve niso najustreznejše, ker se do sedaj ni uveljavil en termin, temveč so v uporabi mnogi izrazi, in ker njihov pomen ni dovolj jasen. Noben od teh izrazov zato nima učinka takojšnje prepoznavnosti v javnem diskurzu, ki bi bil primerljiv z angleškim izrazom pushbacks . Zato vas prosimo za kratko osvetlitev opisanega problema z vidika jezikoslovne stroke (med drugim vaš pogled na smiselnost uvajanja novega izraza) in za predloge rešitev (morebitne konkretne predloge za ustrezen izraz, predvsem pa za pojasnilo, kako bi se eventualno lahko sprožil in kako bi potekal proces za njegovo izbiro in uveljavitev).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Pristranskost poodrasljenja
Zanima me, kateri slovenski termin bi ustrezal angleškemu terminu adultification bias . Gre za obliko predsodka, pri katerem so otroci manjšinskih skupin, običajno temnopolti otroci, obravnavani kot bolj zreli in manj ranljivi, kot dejansko so, kar ima lahko zanje škodljive posledice.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Problemsko učenje
Zanima me, kateri slovenski termini ustrezajo angleškim terminom problem-based teaching , problem-based learning , research-based teaching in research-based learning . V rabi se pojavljajo naslednja slovenska poimenovanja: problemsko poučevanje , problemsko učenje , raziskovalno poučevanje in raziskovalno učenje . Angleški termin problem-based learning označuje pristop, pri katerem se učence spodbuja k samostojnemu iskanju rešitev na predstavljen problem. Angleški termin problem-based teaching pa poimenuje poučevanje v okviru tega pristopa. Angleški termin research-based learning označuje pristop, zasnovan na znanstveni metodi raziskovanja. Angleški termin research-based teaching pa poimenuje poučevanje v okviru tega pristopa.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prodajno opolnomočenje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin sales enablement , ki na področju trženja označuje sklop izobraževanja, procesov, orodij, metod, ki podpirajo prodajalca, da dosega boljše rezultate. Ker s kolegi še nismo našli primernega prevoda, vas prosim za nasvet, kateri slovenski ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Produktni oglas
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin product-claim ad , ki na področju oglaševanja zdravil označuje oglas, v katerem morajo biti navedeni ime zdravila, vsaj ena indikacija, odobrena s strani ameriškega Urada za hrano in zdravila (FDA), najpomembnejši neželeni učinki ter pravo razmerje informacij o prednostih in neželenih učinkih (povzeto po diplomskem delu Tine Kočevar Analiza dostopnosti informacij o zdravilih na spletnih straneh farmacevtskih družb , 2010, str. 17–18).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Proizvajalec-odjemalec
Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin prosumer . Termin na področju trga električne energije označuje odjemalca, ki električno energijo hkrati tudi proizvaja. Ustreznik je proizvajalec-odjemalec . Vendar pa se angleški termin prosumer uporablja tudi na drugih področjih, kjer ne moremo uporabiti izraza proizvajalec-odjemalec . Kateri ustreznik naj uporabimo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prosojnica
Kateri je najprimernejši slovenski ustreznik za angleški termin slide (pri PPT-predstavitvah)? Termin označuje 'sliko na prosojni osnovi za projiciranje na platnu, steni'. V rabi so različni slovenski ustrezniki – diapozitiv , prosojnica , drsnica , drsljivka –, najpogostejše poimenovanje pa je kar slide [slajd].

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prostovoljstvo
Prosim vas za pomoč pri razumevanju termina prostovoljno-socialno delo . Na naši srednji šoli namreč ta termin uporabljamo že ves čas kot poimenovanje za delo, ki ga dijaki opravijo v zdravstvenih, socialnih in drugih ustanovah, in sicer v svojem prostem času. Delo vodijo mentorji in koordinatorji, dijaki pa o tem vodijo ustrezno dokumentacijo. O svojem delu smo napisali tudi članek Prostovoljno socialno delo v Glasilu Mestne občine Ljubljana , 24/5, 2019, str. 48. V zvezi s člankom smo prejeli dopis Fakultete za socialno delo, v katerem nas opozarjajo na neustrezno rabo poimenovanja prostovoljno socialno delo , kar utemeljujejo s tem, da je socialno delo termin, ki označuje akademsko disciplino in tudi poklic, ki ga lahko opravljajo le osebe, ki so zaključile študij na Fakulteti za socialno delo UL. V naši zavesti je, da je prostovoljno-socialno delo termin in v tem smislu ga v šolstvu že desetletja uporabljamo in očitno se je prijel tudi v šolski praksi.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Proticepilsko gibanje
Pri prevajanju knjige o cepivih imam problem s prevajanjem italijanskega pridevnika antivaccinista oz. angleških pridevnikov anti-vax in no-vax , ki se v slovenščino pogosto prevajajo s pridevnikom proticepilski , npr. v zvezah proticepilsko gibanje 'gibanje, ki nasprotuje (obveznemu) cepljenju', proticepilski starši 'starši, ki nasprotujejo (obveznemu) cepljenju'. Zanima me, ali je pridevnik proticepilski ustrezen ali je morda primernejši pridevnik antivakcionistični . Med drugim sem zasledila tudi pridevnik cepilen . Kaj priporočate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Protimikrobna odpornost
Prosimo vas za mnenje o slovenskem ustrezniku angleškega termina antimicrobial resistance , s katerim označujemo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom. V slovenščini se najpogosteje pojavljata dva ustreznika, in sicer odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom , ki je natančnejše, vendar opisno poimenovanje, in protimikrobna odpornost , ki je gospodarnejše, vendar po mnenju strokovnjakov pojma ne označuje ustrezno.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prst in tla
V Sloveniji obstaja terminološka zadrega pri uporabi terminov prst , tla in zemlja . Med seboj se nekako ne uspeta dogovoriti geografska in agronomska (pedološka) stroka. Strokovne definicije, kaj naj bi to bilo, so jasne in nesporne za vsako stroko posebej. Definicije ene in druge stroke so povzete v dveh strokovnih prispevkih v Geografskem obzorniku , in sicer v prispevku B. Vrščaja Zakaj rečemo prst, tla, zemlja (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 4–13) in v prispevku B. Repeta 50 odtenkov rjave (Geografski obzornik, 2015, 2/3, str. 14–21). Kar geografi razumemo kot prst ter pedologi kot tla , je enako, pedologi pa tla in prst ločujejo. Geografi tradicionalno uporabljajo termin prst , pedologi pa tla . Vsi pa v pogovornem jeziku uporabljamo zemlja . Ko trčimo skupaj, vedno pride do spora. Težave nastajajo tudi pri prevodih evropske zakonodaje. Kaj svetujete s stališča terminologije?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Puščajoča mutacija
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin leaky mutation , ki na področju genetike označuje tip mutacije, pri kateri se funkcija v fenotipu ne izgubi povsem. Razmišljam o ustreznikih prepuščajoča mutacija , prepustna mutacija ali puščajoča mutacija . Kateri ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Računalniško obdeljiva datoteka
Zanima nas, kako prevesti angleško zvezo computer processable file , s katero smo se srečali pri prevajanju na slovenskem prevajalskem oddelku pri Evropski komisiji. Ali bi bil prevod računalniško obdeljiva datoteka ustrezen? Zlasti nas zanima, ali je beseda obdeljiv tvorjena pravilno in ali je pomensko ustrezna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Računalništvo v megli, računalništvo na robu
Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing , ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za komunikacijo, konfiguracijo in upravljanje s podatki.  Fog computing se pogosto uporablja skupaj z angleškim terminom edge computing , ki označuje drugačno obdelavo podatkov, katere del je opravljen že na posameznih napravah, vključenih v lokalno mrežo, vsaka od njih pa prispeva svoj delež k obdelavi informacije. Naši pomisleki pri dobesednem prevodu angleških terminov so predvsem v povezavi s frazemom »prodajanje megle«, saj bi morebitne stranke lahko dobile negativno predstavo, da gre za slab ali neprimeren način dela v računalništvu, po drugi strani pa se nam zdi termin edge computing super, ker vzbuja asociacijo na računalništvo na »špici razvoja«. V obeh primerih pa je verjetno najbolje poleg slovenskega termina v oklepaju obdržati izvirni angleški termin. Kaj menite vi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Računska ekonomika
Kateri slovenski ustreznik bi bil najprimernejši za angleški termin computational economics , ki označuje interdisciplinarno vedo, ki povezuje računalništvo, ekonomijo in menedžment in se ukvarja z naprednim računskim modeliranjem ekonomskih sistemov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Radiokarbonsko datiranje
Prosim za pomoč pri zapisu metode za določanje starosti organskih materialov, pri kateri se uporablja izotop ogljika 14. Metoda se imenuje datacija , zanima pa me, kateri zapis je ustrezen v nadaljevanju poimenovanja te metode: datacija ( 14 C) , datacija 14C , datacija C14 ali datacija C-14 . Bi bilo mogoče tvoriti tudi zloženke z vezajem, npr. C14-datacija ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Rasa
Opazila sem, da se v terminološkem slovarju za geografijo in na splošno v slovenskem jeziku uporablja izraz rasa . Za razlikovanje med t. i. tremi rasami se uporablja barva kože, kar ni korektno, saj ljudje pod kategorijo bela rasa niso beli, pod kategorijo črna rasa niso črni in pod kategorijo rumena rasa niso rumeni. Uporaba izraza rasa se mi zdi še posebej v zadnjem času zelo rasistična, zato bi jo bilo smiselno spremeniti.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Rasizacija
Prosim vas, če lahko predlagate najprimernejšo obliko slovenskega termina za angleški termin  racialization , ki označuje strukturni proces diferenciacije, diskriminacije, izključevanja in vključevanja skozi pripisovanje rase ali etničnosti posameznikom, posameznicam in skupinam, ki se sami tako ne identificirajo, kar povzroča rasistične posledice.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Rastlinsko kmetijstvo
Na vas se obračamo glede slovenskega poimenovanja angleškega termina plant-based agriculture , ki označuje obliko kmetijstva, pri katerem je proizvodnja rastlin namenjena izključno za prehrano ljudi. To pomeni, da se na njivah pridelujejo le rastline za človeške potrebe in ne za živalske, kot je npr. proizvodnja krme. Tovrstna kmetijska proizvodnja obsega širok spekter dejavnosti, povezanih s pridelavo različnih rastlinskih pridelkov, in je v zadnjem času postala zelo priljubljena predvsem zaradi svojih potencialnih koristi za okolje, zdravje in dobrobit živali. V angleščini se pojavlja tudi termin vegan agriculture .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Ravnanje z dojenčkom
Zanima me, ali obstaja slovenski ustreznik za angleški termin (baby) handling , ki označuje tehnike, s katerimi se dojenčka npr. pravilno dviga, polaga, pestuje, se mu menjava plenico. Doslej sem zasledila le termin handling , prevod rokovanje pa se mi zdi nekoliko nenavaden.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Raziglanje
Prosil bi vas za nasvet, kateri slovenski termin je najustreznejši za oznako tehnološkega postopka, pri katerem se z obdelovanca odstrani igla, ki nastane kot ostanek materiala na mestu obdelave, npr. struženja, rezkanja, vrtanja, brušenja. V strokovnih besedilih se za opisani postopek pojavljajo različni termini, npr. raziglanje , raziglevanje , raziglavanje , razigljevanje , raziglati , razigliti . Za potrebe urejanja tehnične dokumentacije bi potrebovali enoznačen termin. Kateri termin je po vašem mnenju najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Razklad
Na področju lesarstva oziroma primarne obdelave lesa se za poimenovanje tovora hlodov ali desk, ki se po transportu zložijo v skladovnice, uporablja termin razklad . Glede na to da besede razklad ne najdemo v SSKJ2, nas zanima, če je termin ustrezen? V primeru, da je odgovor pritrdilen, nas zanima tudi to, če je termin razklad števen? Pogosto namreč govorimo o dveh, treh ali več tovrstnih skladovnicah.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Različne vrste kromatografij
Pri pedagoškem delu se srečujem z izrazi s področja kemije in biokemije, pri katerih opažam različno rabo, zlasti glede ustreznosti poimenovanja in zapisovanja nekaterih metod. Pri čiščenju beljakovin s kromatografskimi postopki uporabljamo različne vrste kromatografij , ki se med seboj razlikujejo po principu ločevanja. Vedno gre za to, da imajo beljakovine v heterogenem vzorcu različno hitrost potovanja skozi stekleno ali kovinsko cev, napolnjeno z nosilcem, razlika v hitrosti potovanja pa je posledica interakcij z nosilcem. Metoda, pri kateri interakcije potekajo preko izmenjave ionov, se imenuje ionsko izmenjevalna kromatografija . Prvi del termina je pogosto zapisan z vezajem ( ionsko-izmenjevalna ), redko tudi skupaj ( ionskoi zmenjevalna ). Pojavlja pa se tudi zapis ionska izmenjevalna kromatografija . Ker so ioni lahko nabiti pozitivno ali negativno, obstajata tudi termina kationsko izmenjevalna kromatografija in anionsko izmenjevalna kromatografija , spet z vsemi različnimi načini pisanja, včasih pa celo anionska kromatografija in kationska kromatografija . Drugi tip kromatografije temelji na interakcijah med na nosilec pripeto molekulo in vzorcem. Govorimo o afinitetni kromatografiji . Včasih je na nosilec pripeta kovina, pogosto tudi nikelj . To metodo imenujemo nikelj afinitetna kromatografija , kar je večinoma zapisano z vezajem, ne pa vedno. Podobno je z glutation afinitetno kromatografijo , ko je na nosilec vezan glutation . Zanima me torej, kdaj je pri kromatografskih metodah smiselno pisanje skupaj, kdaj z vezajem in kdaj brez. Zanima me tudi, ali je izraz ionska izmenjevalna kromatografija ustrezen, ko gre za metodo, ki temelji na izmenjavi ionov.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Razmaščevalec
Tovarna kemijskih izdelkov bo dala na trg novo čistilo, ki ga želijo oglaševati kot razmaščevalec . Čistilo je namenjeno odstranjevanju mastnih madežev v kuhinji. Težava je v tem, da izraza razmaščevalec ni v nobenem slovarju, čeprav ga uporablja veliko slovenskih proizvajalcev.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Razogljičenje
Zanima nas vaše mnenje o prevodu angleškega izraza decarbonisation , ki so ga evropske institucije začele uporabljati v zvezi z novo energetsko unijo. Tipična zveza je recimo decarbonising the economy . Izraz pomeni 'postopno prenehanje odvisnosti (gospodarstva) od fosilnih goriv, ki vsebujejo ogljik'. Glede na to, da že imamo termin nizkoogljično gospodarstvo , predlagamo razogljičevanje ( decarbonising ) oziroma razogljičenje ( decarbonisation ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Razoroževanje
Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo decommissioning of weapons , ki označuje proces umika orožja iz aktivne rabe in se pogosto uporablja v zvezi z Irsko republikansko armado in mirovnimi pogajanji na Severnem Irskem. V slovenščini se za omenjeno besedno zvezo uporabljajo različni ustrezniki, največkrat razorožitev in predaja orožja , ki pa so po našem mnenju preozki. Zato mislimo, da bi bilo ustreznejše uporabiti drug oziroma nov ustreznik. Kaj menite o zvezi dekomisija orožja ? Pomislili smo tudi na zvezo odpis orožja , a se nam zdi preozka.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Razpoznavanje govora
Zanima me slovenski ustreznik za angleško zvezo automatic speech recognition , ki označuje tehnologije pretvarjanja človeškega glasu iz zvočne v pisno obliko z uporabo računalniške strojne in programske tehnike. Ali je ustrezneje avtomatsko razpoznavanje govora ali samodejno razpoznavanje govora ? Prosim tudi za argumentacijo izbrane različice.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Razvojna država
Pri svojem delu pogosto srečujem teoretični pojem, v angleščini poimenovan developmental state , ki opredeljuje specifično obliko politične ekonomije, značilno za obdobje izjemno hitre rasti nekaterih vzhodnoazijskih držav, t. i. azijskih tigrov (Koreja, Singapur, Tajvan, Hongkong, Japonska). Developmental state označuje državo, ki strogo nadzoruje in posega v vse sfere družbenoekonomskega in političnega življenja z namenom doseganja hitre gospodarske rasti. Zanjo je vedno značilna določena stopnja avtoritarnosti in represije. V slovenščini sicer obstaja prevod razvojna država , vendar je po mojem mnenju preveč splošen in se ne nanaša vedno na specifično rabo v vzhodnoazijskem kontekstu. Ali bi lahko predlagali ustreznejši slovenski termin? Kaj menite o razvojniški državi ? Druga zadrega pa so termini, ki se nanašajo na developmental state . Na primer developmental urbanisation , developmental city itd., kot oznako za specifično obliko urbanizacije, mest, ki so značilna v državah, poimenovanih kot developmental state . Kako naj bi poimenovali developmentalism , ki označuje ideologijo razvojne države?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Readymade
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin readymade , ki na področju umetnostne zgodovine označuje vsakdanji predmet, ki ga umetnik uporabi pri snovanju umetniškega dela. Prevajalnik mi ponudi besedo konfekcija , vendar nisem prepričana, da je to pravi ustreznik. Kateri slovenski termin je najustreznejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Recikliranje, večvrednostno recikliranje, manjvrednostno recikliranje
Ob angleškem terminu recycling (sln. recikliranje ) sta se v zadnjem času pojavila tudi termina upcycling in downcycling . Upcycling označuje predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri kateri nastanejo izdelki ali materiali, ki so boljše kakovosti od izhodiščnih, downcycling pa predelavo odpadnih izdelkov ali materialov, pri kateri nastanejo izdelki ali materiali, ki so slabše kakovosti od izhodiščnih. Slovenska ustreznika nadcikliranje (za ang. upcycling ) in podcikliranje (za ang. downcycling ) se mi ne zdita ustrezna. Zanima me, ali so po vašem mnenju ustrezni naslednji termini: preokrožanje (za ang. recycling ) namesto termina recikliranje , nadokrožanje (za ang. upcycling ) in podokrožanje (za ang. downcycling ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Recikliranje davčnih prihodkov
Zanima me, ali že obstaja slovensko poimenovanje za angleški termin tax revenue recycling , ki označuje mehanizme, s katerimi država pobere davek na izpuste in prihodke vrne nazaj v gospodarstvo in jih uporabi za druge namene. V literaturi se pojavlja recikliranje davčnih prihodkov . Zdi se nam, da recikliranje morda ni najprimernejši izraz. Bi bilo morda pojem ustrezneje poimenovati ponovna uporaba / poraba davčnih prihodkov ? Ali pa predlagate kak drug izraz?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Referenčni koordinatni sistem
Zanima me, kakšno je pravilo pri prevajanju večbesednih terminov iz angleščine. Npr. termin geographic information system se prevaja kot geografski informacijski sistem ; vrstni red sestavin je tak kot v angleškem terminu. Po drugi strani pa se pri terminu coordinate reference system , ki označuje »siste/m/ za izključno navajanje prostorskih informacij v prostoru v obliki niza koordinat (x, y, z) in/ali širine in dolžine ter višine, ki temelj/i/ na horizontalnem in vertikalnem geodetskem podatku« ( spletna stran Evropske komisije ), pojavljata dva slovenska ustreznika z različnim zaporedjem pridevnikov: referenčni koordinatni sistem in koordinatni referenčni sistem . V terminih, ki označujejo povezane pojme, je vrstni red sestavin iz angleškega termina ohranjen tudi v slovenskem, npr. ang. terrestrial reference system – sln. terestrični referenčni sistem , ang. spatial reference system – sln. prostorski referenčni sistem , ang. vertical reference system – sln. vertikalni referenčni sistem . Katero zaporedje je boljše in zakaj?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Referent
Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin policy officer?  Termin se pogosto pojavlja v angleških besedilih. Gre za osebo, ki v državni/evropski upravi skrbi za oblikovanje politike nekega področja, zbira in analizira informacije, komunicira z notranjim in zunanjim svetom, pripravlja konference itn. Ustreznega prevoda za ta termin v slovenščini še ni, prav tako ni posebnega delovnega mesta  v slovenskem sistemu javne uprave, ki bi predvidelo prav takšno delo, saj je opis tako splošen, da ga lahko opravlja kdorkoli. Pri tovrstnih prevodih se v slovenščini pogosto pojavlja angleška ustreznica v oklepaju. Terminološke rešitve so vedno prilagojene konkretni vsebini, kar dokazujejo tudi izbrani primeri, saj se največkrat dodaja področje, na katerem ponujajo tovrstno delovno mesto. Stroka zavrača izraz, ki bi vseboval besedo uradnik, saj naj bi bila s sistemizacijo javne uprave tovrstna mesta že zasedena.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Regularizacija
Zanima me, kako z eno besedo opisati akt, pri katerem neregularno prebivajoči migranti pridobijo pravni naslov za bivanje. V angleščini se v evropskem prostoru uporablja beseda regularisation , v ameriškem pa predvsem legalization . Ali lahko uporabim besedo regularizacija ? Doslej še nisem zasledila, da bi bil tovrsten postopek v slovenščini označen z eno besedo. Uporablja se zveza ureditev statusa tujcev , ki se mi zdi nezadostna, saj regularisation označuje določen skupek ukrepov oziroma pristop do upravljanja z migracijami, ki ga zveza ureditev statusa tujcev ne zaobjame. Ukrepi za ureditev statusa nezakonito prebivajočih tujcev so v Sloveniji skoraj popolnoma neraziskani. Vse raziskave se pojavljajo zgolj v angleškem jeziku (npr. v okviru EMN študij, ki vključujejo Slovenijo), in sicer zato ker Slovenija takšnih programov in ukrepov ne izvaja.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Regulativni organ
Prosim za pomoč pri ustreznem prevodu angleškega termina regulatory authority , ki ne označuje nadzornega, upravnega ali izvršnega organa, ampak organ za urejanje in sprejemanje predpisov. V dokumentih se pojavljajo tri slovenske različice: regulativni organ , regulatorni organ in redko regulacijski organ . Katera različica je najustreznejša?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Rejništvo
Iščemo primernejši termin za rejniško dejavnost. Menimo, da je termin rejništvo postal neprimeren, zastarel in predvsem ne odraža vsebine, ki se izvaja v okviru te dejavnosti. Rejništvo danes označuje celostno skrb za otroke in mlade, ki iz različnih razlogov začasno ne morejo živeti v svoji matični družini. Žal je tudi v uradnih besedilih tolmačenje termina rejništvo povsem neprimerno. Npr. v starejšem učbeniku za četrti razred osnovne šole, ki je na nekaterih šolah še vedno v uporabi, je navedeno, da je rejništvo skrb za otroke, ki ga izvajajo rejniki za denar. Skratka, tako izraz kot definicijo besede rejništvo je potrebno v celoti posodobiti in pri tem vas prosim za pomoč.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Rešeno drevo, rešeni les
Zanima me, kako na področju oblikovanja pohištva poimenovati drevje, ki ni bilo posekano z namenom pridobivanja lesa, ampak zaradi sanacijskih, sanitarnih ali drugih vzrokov, npr. spora med sosedi, gradnje nove hiše. Gre predvsem za drevje, ki raste v urbanem okolju. Angleški termin je salvaged tree . Ustrezno poimenovanje se mi zdi rešeno drevo , saj se drevo, ki je z vidika industrije oz. množične proizvodnje neuporabno, uporabi za izdelavo unikatnega pohištva.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Revolucija enakovredne izmenjave
Prosim za pomoč pri izbiri najustreznejšega slovenskega ustreznika za angleški termin P2P revolution . V okviru ekonomije obdarovanja gre pri storitvi P2P (ang. peer-to-peer ) za decentralizirani model, pri katerem dva posameznika neposredno sodelujeta pri nakupu ali prodaji blaga in storitev ali skupaj proizvajata blago in storitve brez posrednika. Pogosto se v slovenskih besedilih uporablja kar poimenovanje revolucija P2P . Drugi predlogi bi morda lahko bili: revolucija vzajemnosti , revolucija medsebojnih izmenjav , revolucija izmenjav med ljudmi , revolucija izmenjav vsak z vsakim , medvrstniška revolucija , revolucija vrstniških izmenjav , revolucija izmenjav med sorodnimi akterji , revolucija izmenjav med enakovrednimi partnerji .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Risoroman
Ne strinjam se z novim terminom risoroman , za katerega menim, da ni potreben, saj že imamo termin strip. V čem se pojma, ki ju poimenujeta strip in risoroman, razlikujeta? Zdi se mi, da slednji izraz zgolj povzroča zmedo. V novejših časih se za zvrsti stripov uporabljata še izraza manga in anima , ki opredeljujeta risarski stil stripa, v čem naj bi dodatno izraz risoroman  dopolnjeval ali opredeljeval izraz strip , pa ni definirano.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Robustni računalnik
Iščem poimenovanje za napravo, ki je zelo podobna pametnemu telefonu, le da ima vgrajen tudi čitalnik črtnih kod. Uporablja se v skladiščih, transportu in trgovinah. Je zelo odporna proti zunanjim vplivom. V angleščini se zanjo uporablja termin rugged computer ali mobile computer . Za razliko od klasičnega čitalnika črtnih kod, ki se uporablja na trgovinskih blagajnah, to ni le emulator tipkovnice, ampak ima tudi lasten operacijski sistem.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Samokvantificiranje
Iščem pomoč pri najustreznejši rešitvi za angleški termin quantified self . V slovenščini še nimamo ustaljenega izraza, nekateri ga prevajajo kot samomerjenje , drugi kot merjenje oz. kvantificiranje sebe . Gre pa za več kot le merjenje: podatke, ki jih posameznik pridobiva o sebi s pomočjo pametnih telefonov, nosljivih naprav in podobnim, potem ta oseba analizira, deli z drugimi, primerja. Predvsem pa se na osnovi pridobljenih podatkov spoznava, na novo vzpostavlja, določa, kdo je in kakšna oseba bi želela postati v prihodnosti. Vodilo gibanja The qunatified self je »Spoznaj samega sebe preko številk«. V nekaterih jezikih pa kar ohranjajo termin quantified self in kratico QS (npr. nemščina, španščina, tudi pri nas nekatere stroke izraza še ne prevajajo).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Samonikla rastlina
Na vas se obračam s strokovno dilemo glede uporabe termina samonikla rastlina oziroma prosto rastoča rastlina . V okviru ciljnega raziskovalnega projekta o obvladovanju plodove vinske mušice pripravljamo strokovna priporočila in smo naleteli na težavo v zvezi z zgoraj navedenim terminom. Plodova vinska mušica je namreč škodljivka, ki napada gojene, kmetijske, predvsem sadne rastline. Prav tako pa je navzoča tudi na gostiteljskih rastlinah, ki rastejo v gozdu, to so rastline, ki niso gojene in so se zasadile same. Ni jih posadil človek in jih tudi ne neguje. Te rastline smo poimenovali s skupnim izrazom samonikle rastline , kar je po mojem mnenju v skladu s SSKJ2 popolnoma primeren izraz. Na Ministrstvu za kmetijstvo pa so nam svetovali, naj izraz samonikle rastline zamenjamo s prosto rastočimi rastlinami . Menim, da so vse rastline, ki rastejo na prostem, prosto rastoče (morda se to piše celo skupaj?). Tega izraza ne najdem v SSKJ2. Prosim vas za pomoč – kaj je strokovno in slovnično pravilno?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Samoniklo gibanje
Za angleški termin grassroots movement še ni ustaljenega slovenskega termina. Pojem označuje gibanje, ki se začne v neki lokalni skupnosti ali nekem lokalnem okolju, tudi regiji, in želi vplivati na določene politične ali gospodarske odločitve v širšem okolju, tako na ravni občine, regije kot tudi države ali celo mednarodno. Pojem bi lahko označevale zveze, kot so ljudsko gibanje , lokalno gibanje , gibanje od spodaj navzgor , gibanje navadnih ljudi . V članku Samoniklo prizorišče (Wikipedija, Prosta enciklopedija, 26. 2. 2024) se za javni prostor oziroma prizorišče, ki se organizira »samo«, tj. z lastno pobudo in iniciativo vključenih, uporablja termin samoniklo prizorišče , primer je recimo Metelkova mesto. Po analogiji bi tako lahko govorili o samoniklem gibanju . Vendar pa glede na razlago samonikel v SSKJ2 slovenski izraz le deloma ustreza opisanemu pojmu. Morda bi bil najustreznejši izraz gibanje civilnih iniciativ ali gibanje civilnih pobud , a na spletu zaenkrat ni primerov rabe. Razlaga v SSKJ2 civilno iniciativo opredeljuje kot 'organizirano skupino občanov, ki zastopa kako mnenje, predlog, zahtevo ljudi'. Prosim za vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Samostojni ogled
Zanima me, kateri je slovenski ustreznik angleškega termina self-guided tour , ki označuje ogled, pri katerem si obiskovalec ogleda znamenitosti, razstavo itd. samostojno, tj. brez prisotnosti turističnega vodnika, kustosa itd.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Samozdruževanje
Pišem vam v zvezi z besedo samourejanje , ki v SSKJ2 ne obstaja, a se pogosto pojavlja v strokovni literaturi s področja kemije, fizike, medicine ipd. Pojavlja se predvsem v zvezi z molekulami in označuje spontano organizacijo molekul v urejeno strukturo. Ali za ta izraz obstaja kakšna sopomenka?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sedeče vedenje
V zadnjih letih se pojavlja več slovenskih ustreznikov za angleški termin sedentary behaviour , ki označuje vsako obnašanje v času budnosti, ki ga zaznamuje nizka energetska poraba. V rabi so: sedentarnost , sedentarno obnašanje , sedentarno vedenje , sedeče vedenje . Menimo, da je sedeče vedenje manj ustrezno poimenovanje, saj pri pojmu ne gre le za sedenje. Sedentarnost bi verjetno ustrezal angleškemu sedentarism . Vedenje in obnašanje sta sicer sinonima, a s kolegi ugotavljamo, da je morda raba besede vedenje pogostejša v kulturnem kontekstu (npr. pravila lepega vedenja), raba besede obnašanje pa v biološkem kontekstu (npr. Laboratorij za motorično kontrolo in motorično obnašanje). Pri sedentary behaviour gre za biološki kontekst, vseeno pa je zlasti s strani NIJZ že več let v uporabi termin vedenje , ko opisujejo obnašanje/vedenje, vezano na življenjski slog.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Semenski kapital
Ali je slovenski termin semenski kapital primeren ustreznik za angleški termin seed capital ali bi bilo bolje – zaradi lažjega prepoznavanja pojma, ki ga termin označuje, oz. sporazumevanja – pristati kar na angleški termin z zapisom v narekovajih? Termin semenski kapital po 4. členu Zakona o družbah tveganega kapitala označuje kapital, ki je potreben pri financiranju razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja. Gre v glavnem za kapital podjetnika, njegovih prijateljev in partnerjev, potreben v času nastajanja in razvijanja podjetniške ideje; v tej fazi lahko obstajata tudi vzorčni proizvod oz. storitev, ki pa nista razvita do faze, da bi ju lahko poskusno proizvajali. Semenski kapital je prva stopnja od skupno sedem stopenj tveganega kapitala (ang. venture capital ) (M. Tajnikar, 2006: Tvegano poslovodenje ).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Senzorične lastnosti
Za lastnosti živil, ki jih človek lahko zaznava s svojimi osnovnimi čuti (vid, okus, otip, vonj, sluh), se na področju živinoreje in živilske tehnologije večinoma uporablja termin senzorične lastnosti (mesa, vina, medu, mleka, olja itd.). Pojavlja se tudi izraz organoleptične lastnosti . Ali gre za sinonima? Ali ima kateri izraz prednost? Z razlago pridevnikov senzoričen in organoleptičen v SSKJ si ne moremo pomagati.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Simulacija
Za umetno ustvarjanje določenih pogojev se v strokovni literaturi pojavlja termin simulacija. Ali obstaja ustreznejši slovenski termin?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sistematična raziskava
Pri prevajanju besedil s področja zdravstvenega varstva rastlin se srečujemo z angleškim terminom survey , ki označuje 'uradni postopek, ki se izvaja v določenem časovnem obdobju, da se določijo značilnosti populacije škodljivega organizma ali da se določi, katera vrsta škodljivega organizma je navzoča na območju' in običajno ustreza slovenskemu terminu sistematična raziskava . Zanima me, ali bi lahko slovenski termin sistematična raziskava nadomestili s kakim drugim, npr. prospekcija , spremljanje , monitoring ali s podomačenim izrazom survej .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sistemska karta
Prevajam besedilo, v katerem je termin sistemska karta . Termina ne poznam, domnevam pa, da gre za karto, ki je del neke celote. Ta celota zajema na primer vso Slovenijo (prikazana je na eni karti, v kateri je celota razdeljena na kvadratke), sistemska karta pa je le en njen del (en kvadratek), prikazan na posebnem listu. Prosim vas, da mi potrdite pravilnost mojega domnevanja in pomagate pri ustrezniku v angleščini.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sklenjena krivulja časovnega tipa
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin closed timelike curve , ki na področju matematične fizike označuje krivuljo, ki opisuje pot telesa v štirih dimenzijah (t, x, y, z). Gre v bistvu za opis zaporedja vzročno povezanih dogodkov v času, ki po nekaterih teorijah objektom omogočajo časovno potovanje v preteklost in prihodnost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Skrle
Na zagovoru diplomske naloge je prišlo do zadrege pri uporabi terminov skrile oz. skrle . Po SSKJ2 naj bi bila oblika skrile edina knjižna oblika termina za poimenovanje vseh kamnitih kritin, tako tistih na Gorenjskem iz skrilavca kot onih s Krasa, ki so iz debelejših plošč apnenca. Nasprotno pa eden izmed specializiranih slovarjev jasno razlikuje med skrilami , ki so iz skrilavca, in skrlami , ki so iz apnenca. Skril in apnenec namreč nista isto: skril je metamorfna kamnina, medtem ko je apnenec sedimentna. Zaradi SSKJ2 in tudi zaradi mnenja enega od strokovnjakov sem v diplomski nalogi uporabil termin skrile , na zagovoru pa je bil ta termin označen kot napačen, pravilen termin naj bi bil skrle , saj sem pisal o ploščah apnenca, ki so značilne za Kras. Zanima me, katera oblika termina je torej pravilna.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Skupinski okvir
Iščem slovenski ustreznik za angleški termin group setting s področja psihologije oz. psihoterapije. Termin označuje naravo dela v skupini, način in okvire dela, dogovore, ki se tičejo terapevtske obravnave, tudi postavitev v prostoru (pri skupinski terapiji gre npr. za krožno postavitev stolov v prostoru, namenjenih tako klientom kot tudi terapevtu).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Skupnostna dobrobit
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin community well-being , ki označuje preplet npr. socialnih, ekonomskih in drugih dejavnikov, ki jih posamezniki in skupnosti prepoznavajo kot nujne za njihov napredek in razvoj potencialov. Termin želim uporabiti v povezavi s skupnostnim izobraževanjem odraslih v lokalni skupnosti. Pojem označuje stanje, ko so ljudje v skupnosti zadovoljni z ravnjo infrastrukturne opremljenosti in procesi odločanja znotraj družbe, ki ji pripadajo. Poimenovanji blaginja in blagostanje , po mojem mnenju, označujeta zgolj materialne dobrine, dobro počutje pa zdravstveno stanje človeka. Kateri slovenski ustreznik svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Skupnostno podjetništvo
Angleški termin community-based enterprise (uporablja se tudi kratica CBE ) označuje podjetništvo, katerega osnovni namen je prizadevanje za dobro skupnosti in ne ustvarjanje dobička. Zanima me, na koga se lahko obrnem pri iskanju oz. oblikovanju slovenskega termina za ta pojem, saj si ga verjetno sama ne morem kar izmisliti.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Skupnostno učenje
Zanima me slovenski ustreznik za termin community engagement , ki poimenuje sodelovanje visokošolskih ustanov in skupnosti, ki si skupaj prizadevajo za reševanje nastalih težav v svoji neposredni okolici in širše. Predlagam slovenski termin skupnostna angažiranost . Zanima me tudi ustreznik za community-based teaching and learning , ki označuje strategijo vključevanja skupnosti v izobraževalni proces z namenom vzajemne koristi (za skupnost in udeležence izobraževanja). Za ta termin se mi zdi primeren slovenski ustreznik skupnostno poučevanje in učenje .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Skupnostno vključevanje
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin citizen engagement , ki označuje vključevanje laične javnosti v določeno aktivnost.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sladka voda
V skupini sodelavcev iščemo ustreznejši termin za sladko vodo (ang. freshwater ), s katerim bi poimenovali tekočo in stoječo vodo na območju celin, pa tudi dež, led in podzemne vode. Izraz sladka voda se nam zdi zavajajoč, saj v njih ni mogoče najti sladkorjev. Celinske vode (kar je alternativni izraz za sladke vode ) praktično v enaki meri kot morje (slana voda), vsebujejo sol, le da je v primerjavi s celinskimi vodami koncentracija soli v morski vodi večja. Menimo, da sladka voda in celinske vode nista ustrezni poimenovanji. Kaj svetujete?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sledenje človeškemu vonju
Prosim vas, če lahko predlagate slovenski termin za mantrailing , ki označuje iskanje pogrešane osebe s psom, ki sledi individualnemu vonju te osebe. Strokovnjaki uporabljajo kar angleški termin, vendar upam, da bi nekateri le začeli uporabljati slovenski termin, če bi jim ga predlagali.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sledenje stikom
Zanima me, kateri slovenski termin je najustreznejši za angleški termin contact tracing , ki označuje proces identifikacije oseb, ki so morda bile v stiku z okuženo osebo, in zbiranje podatkov o teh stikih. V poljudnih spletnih virih se od izbruha koronavirusne bolezni najpogosteje uporabljata sledenje stikov in sledenje stikom , pri čemer domnevam, da je pravilna rodilniška zveza in da se tretji sklon pojavlja zaradi mešanja dveh pod točko 1. navedenih pomenov v SSKJ2 (tj. 'iti za kom po sledi' in 'neopazno, skrivaj iti za kom z določenim namenom', pri čemer zgledi pri obeh pomenih izkazujejo vezavo s 3. in 4. sklonom). Zdi se mi, da pravilnost rodilnika potrjujejo druge podobne terminološke zveze, npr. sledenje pacientov , sledenje kraške vode . V SSKJ2 samostalnik sledenje v tem pomenu (še) ni normiran. Termin sledenje je sicer v Slovenskem medicinskem slovarju naveden kot slovenski ustreznik za angleški termin  follow-up , ki je opredeljen kot 'nadzor bolnikov po zdravljenju' (sin. spremljanje ), dodani sta dve stalni besedni zvezi: sledenje pacientov in sledenje poteka bolezni . V strokovnih člankih je mogoče najti tudi poimenovanja iskanje stikov in poizvedovanje o stikih z zbolelimi . Če povzamem, vljudno vas prosim za naslednje odgovore: a) ali je sledenje stikov tudi v medicini že uveljavljen termin za angleški termin  contact tracing ; b) če to je medicinski termin, ali je pravilna samo rodilniška zveza; b) če to ni medicinski termin, kateri drug izraz je uveljavljen v medicini.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Slikanica brez besedila
V strokovni literaturi se za angleški termin wordless picturebook pojavlja več slovenskih ustreznikov, in sicer slikanica brez besed , slikanica brez besedila , nema slikanica , nebesedna slikanica , brezbesedna slikanica , nema knjiga , tiha knjiga , vse pa skušajo enoumno označiti slikanico, namenjeno otrokom, v kateri ni klasičnega besedila, zapisanega s črkami, temveč vsebuje najrazličnejše likovne elemente. Prosim za nasvet, kateri termin je najprimernejši.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Slikanica s prvimi pojmi
Pišem diplomsko nalogo na temo slikanic. V članku J. Meibauerja z naslovom What the child can learn from simple descriptive picturebooks: an inquiry into Lastwagen/ Trucks by Paul Stickland (2015) sem zasledila termin early-concept book. Termin označuje slikanico brez besedila za zelo majhne otroke, ki prikazuje slike vsakdanjih predmetov. V slovenščini bi ta pojem lahko označevali poimenovanji zgodno konceptna knjiga ali knjiga s konceptom . Katero poimenovanje je ustreznejše?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sliva
Zanima me, v čem je razlika med češpljo in slivo . Ali gre za sopomenki, saj v SSKJ2 najdemo: sliva 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad' in češplja 'sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad; sliva'. Kateri izraz je bolj priporočen in zakaj?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Slogovno urejanje besedila
Pri prevajalskem delu smo naleteli na zvezo stiliranje prevoda , ki označuje oblikovanja prevoda tako, da po stilu in strukturi ustreza izvirniku. Ali je zveza  ustrezna?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Smučarsko kolo
Zanima nas slovensko poimenovanje za angleški termin skibike . Gre za športni rekvizit, sestavljen iz okvirja, na katerega so pritrjene smuči, namenjen za drsenje po snegu. Način uporabe deluje analogno vožnji s kolesom po klancu navzdol, vendar se razlikuje v uporabi tehnike karvanja. Nagibanje se doseže s prenosom sile z enega robnika na drugega, medtem ko krmilo skrbi za smer vožnje. Obstajata dve glavni vrsti tega rekvizita, in sicer taka, ki ima smuči postavljene ena za drugo (ang. snowscoot ), in taka, ki ima tri smuči – dve zadaj in eno spredaj (ang. snowtrike ). Za angleški termin skibike predlagamo slovenski izraz smučnik , za angleški termin snowscoot enosledni smučnik , za angleški termin snowtrike pa trosledni smučnik . Kaj menite?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Snežna kepa
Zanima me, kako se imenuje metoda, pri kateri učenec o nalogi najprej razmišlja sam. Ko nalogo reši, pridobi konkretno izkušnjo, vedenje, spretnost, ki ji sledi vnovičen razmislek, tokrat v paru ali skupini. Uporabljata se zvezi snežena kepa in snežna kepa . Katero zvezo bi priporočali vi?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Snežni plaz
Imam vprašanje v zvezi s terminom snežni plaz , ki označuje gmoto snega, ki zdrsne po strmini navzdol. Kateri pridevnik naj izberem pri terminih, ki so povezani s snežnim plazom, npr. lavinska ali plazovna oprema , lavinski ali plazovni trojček , lavinski ali plazovni bilten ? Je lavinski vrstni pridevnik, plazoven pa lastnostni?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Socialna opora
Pri svojem delu in podiplomskem študiju uporabljam angleški termin social support , ki označuje pomoč posamezniku, ki mu jo nudijo osebe, na katere se lahko zanese pri obvladovanju stresa, osebnostni rasti ter delovanju v okolju. V slovenščini se pojavljata dve poimenovanji, in sicer socialna podpora in socialna opora . Kateri termin naj uporabljamo v znanstvenih publikacijah?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Socialni poslovni model
Pri pisanju magistrske naloge sem naletela na terminološki problem s področja socialne ekonomije. Iščem slovenski termin za angleški termin social business model , ki označuje poslovni model, katerega cilj je z zagotavljanjem dodatnega, zunanjega financiranja pridobiti sredstva za izvedbo družbeno in okoljsko koristnih projektov. Vsi modeli iz tujine, po katerih se zgledujem, imajo lastnosti socialnih podjetij (ang. social business oz. social enterprise ), vendar pa pripravljam poslovni model za javni zavod, ki sicer ni socialno podjetje . Neposredni prevod angleškega termina socialni poslovni model se mi ne zdi primeren, ker je izraz socialen v turizmu povezan s socialnim turizmom , ki označuje popolnoma drug pojem. Osebno mi je bližje pridevnik družbeno odgovoren (torej družbeno odgovorni poslovni model ), vendar ima to v angleškem jeziku spet drugačen pomen. Obstaja precej podobnih izrazov, vendar nobeden izmed njih ni primeren za to, kar raziskujem. Kakšno poimenovanje bi torej vi predlagali za social business model ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sodelanje
Kako bi v slovenščino prevedli izraz coworking? Izraz coworking označuje sodoben način dela, ki omogoča ljudem različnih poklicev, da si občasno ali stalno delijo prostor, kjer delajo. V strokovnih krogih med ekonomisti ter tudi drugod za določene izraze prevladuje mnenje, da bi jih raje pustili v tujem jeziku.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sodelovalno tekmovanje
Hkratno sodelovanje in tekmovanje med konkurenti in drugimi deležniki v angleščini označuje termin coopetition oz. co-opetition . Nekateri uporabljajo koopeticija , sam pa sem na predlog doktorske komisije v svoji disertaciji uvedel termin sotekmovalnost . Zanima me, kateri termin je ustreznejši.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sodobna tehnologija v kmetijstvu
Zanima me, kako bi v slovenskem jeziku ustrezno poimenovali področje kmetijstva, ki se ukvarja s sodobnimi načini vzgoje rastlin, pridelave, obdelave ali predelave plodov v končne izdelke. Ali bi bil ustrezen termin sodobna tehnologija v kmetijstvu ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sončni koledar
Zanima me, ali je za poimenovanje koledarja, ki temelji na spremembah letnih časov, ki so usklajeni z navideznim gibanjem Sonca okoli Zemlje, ustreznejše poimenovanje sončev koledar ali sončni koledar . Poznamo npr. sončno uro in ne sončeve ure .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Soobstajanje
Prosila bi za nasvet glede najustreznejšega slovenskega poimenovanja za angleški termin  interbeing , ki označuje medsebojno povezanost vseh stvari, povezanih na podlagi človekovih dejanj, čustev, misli, pravzaprav vsega, kar je del narave. V slovenščini se pojavljajo medobstajanje , nekoliko boljše se mi zdi medsebojno obstajanje (tudi medsebojni obstoj , medsebojno bivanje ), pojavljata se tudi vzajemno soodvisno bivanje in medsebojna soodvisnost .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spajkanje
Za poimenovanje procesa spajanja kovinskih delov s pomočjo dodane staljene kovine se v slovenščini uporabljata termina lotanje in spajkanje . Zanima nas, kateri termin je ustreznejši in okoli katerega bi bilo ustrezneje oblikovati besedno družino? Torej, ali so bolj ustrezni termini lotati , mehko lotanje , trdo lotanje , lotalnik ali spajkati , mehko spajkanje , trdo spajkanje , spajkalnik ? Za oznako kovine, ki se v tem procesu tali in spaja druge kovinske dele, se uporablja termin lot oziroma spajka . Zanima nas, kateri termin je ustreznejši, če je lot/spajka iz srebra. Ali je ustreznejši termin srebrni lot/spajka ali srebrov lot/spajka ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spin doktor
Ali obstaja slovenski ustreznik za angleški termin spin doctor , ki označuje sporočevalca, ki manipulira z medijskim sporočanjem, zlasti z nadziranjem dostopa do politikov, in dejstva prikazuje na način, ki ustreza naročniku (gl. iztočnico veleprikrojevalec v Terminološki podatkovni zbirki odnosov z javnostmi TERMIS )? V dvojezičnem slovarju sem našla ustreznika spin doktor , ki je po mojem mnenju žaljivka, in strokovnjak za odnose z javnostmi , ki se mi ne zdi ustrezen.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spletni arhiv
Spletni arhivi oz. arhivi spleta so zbirke podatkov, ki so rezultat sistematičnega shranjevanja spletnih mest in drugih spletnih vsebin z namenom trajne ohranitve spletne dediščine za bodoče raziskovalce, zgodovinarje in splošno javnost. Izvajalci arhiviranja spleta za ta namen večinoma uporabljajo spletne robote, ki običajno z določeno frekvenco avtomatizirano shranjujejo celotna spletna mesta ali njihove dele. Kateri izraz bi ocenili kot najbolj ustrezen za tako zbirko: spletni arhiv ali arhiv spleta , mogoče celo arhiv spletnih mest ? Trenutno je v uporabi pretežno prvi izraz, ki pa si ga nekateri napačno razlagajo kot fizični arhiv, ki je bil digitaliziran in postavljen na splet, in ne kot arhiv spletnih vsebin, ki so bile shranjene s spleta. Ustaljen termin v angleščini je web archive , v hrvaščini pa arhiv weba .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spodbujanje branja
Zanima me, katero poimenovanje je bolj primerno za angleški termin  reading promotion , ki označuje različne dejavnosti, s katerimi skušajo ustanove in združenja bralcem približati branje, jih navdušiti za branje različnih besedil in torej presega zgolj oglaševanje posamezne knjige. V slovenščini se pojavljajo različna poimenovanja, npr. promocija branja , bralna promocija , spodbujanje branja , bralno spodbujanje , bralna kultura , bralna pismenost . Osebno sem kritična do promocije branja v smislu nakupovanja. Ugotavljam, da se bralne dejavnosti spreminjajo v igralne dejavnosti in vse te dejavnosti, po moji presoji, bralce oddaljujejo od branja (npr. Knjigajmo migajmo ipd.).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spolno napeljevanje otrok
Zanima nas, kateri slovenski termin bi lahko uporabili za angleški termin grooming . Termin označuje pojav, ko nekdo z otrokom namenoma zgradi spletno (ali realno) zvezo in ga nato preslepi, da bi ga prisilil v seksualno dejanje. Nismo zasledili, da bi se v slovenščino prevajal, ampak se uporablja kar angleški termin.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spopadališče
V okviru Nata se je z novo različico doktrine AJP 0.1(F) namesto termina battlespace začel uporabljati termin engagement space kot poimenovanje za 'del okolja delovanja, v okviru katerega se načrtujejo in izvajajo dejanja in aktivnosti'. Vsebinski razlog je ta, da ta dejanja in aktivnosti ne vključujejo nujno samo bojnih aktivnosti (torej kinetičnih aktivnosti), temveč tudi ali celo samo nebojne (npr. informacijsko ali psihološko delovanje) in se zaradi tega preimenuje tudi okolje, v katerem te potekajo. V terminološki skupini Slovenske vojske so strokovnjaki predlagali, da bi po analogiji bojišče , bojevališče ipd. tudi za angleški termin enagagement space v slovenščini poiskali poimenovanje z obrazilom -išče , ki označuje kraj ali prostor, na katerem se nekaj dogaja, in mu rekli soočevališče . Glede na to, da bi šlo za tvorjenje popolnoma novega termina, nas zanima vaše mnenje.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Spretnosti
Kateri slovenski termin je najprimernejši ustreznik za angleški termin skills , ki je v dokumentu Evropske komisije New skills for new jobs definiran kot 'zmožnost uporabiti znanje in izkušnje za dokončanje kake naloge ali reševanje problema, tako v poklicnem ali učnem okolju kot tudi v zasebnem in družabnem življenju'. Med drugim se pojavlja tudi v večbesednih angleških terminih in zvezah digital skills , reading skills , new skills for new jobs . Ali nam svetujete slovenski termin veščine ali spretnosti ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Sprovajalec, sprovajanje
Pri prevajanju besedila sem za angleško besedo facilitators našla slovensko poimenovanje sprovajalci . Gre za osebe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, torej s posredovanjem pri njihovem nezakonitem vstopu v državo. Na spletu sem sicer našla zadetke v slovenščini, vendar rabo te besede odsvetujejo. Kljub temu jo je v svojih sodbah že uporabilo Upravno sodišče. Ali lahko pri prevodu uporabim besedo, ki jo sicer Slovenski pravopis 2001 in SSKJ2 odsvetujeta, vendar jo stroka uporablja. Besede tihotapec v tem kontekstu ne moremo uporabiti, ker tako prevajamo angleško ustreznico smuggler .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Starejša oseba
V zadnjem obdobju v strokovni javnosti in medijih poteka debata, kako nagovarjati ljudi v kasnejšem življenjskem obdobju: stari , starejši , starci , seniorji , starostniki , ostareli ipd. Vse več organizacij (ZDUS, Srebrna nit ipd.) meni, da je najbolj politično korekten izraz starejši ljudje oz. starejši odrasli , ki pa iz sociološkega zornega kota ni bolj ustrezna rešitev. Na splošno so izrazi, ki označujejo stare , npr. starostniki ali seniorji , problematični, ker stare obravnavajo kot homogeno skupino. Mnogi med njimi imajo še dodaten problem, da se jih povezuje z negativnimi konotacijami in oslabelostjo, denimo ostareli in po mnenju mnogih tudi starostniki . Čeprav se posploševanju (brisanju individualnih razlik med starimi) ne moremo izogniti z nobeno splošno oznako, si zagovorniki dostojne starosti želimo uporabljati čim bolj nevtralne in vključujoče izraze. Tako smo prišli do vprašanja, kateri izraz je bolj vključujoč in izraža, da gre pri staranju za proces in ne za stanje. Zagovorniki izraza starejši (med njimi tudi EU, ki v večini uradnih dokumentov uporablja izraz older people ali older adults ) menijo, da je slednji bolj vključujoč, ker nima tako jasnih ločnic – vedno obstajajo ljudje, ki so starejši in mlajši od tebe –, ker poudarja, da je starost kontinuum in ker je vrednotno nevtralen. Vendar pa bi bilo mogoče temu nasprotovati s sociološkega stališča. Menim, da izraz starejši ne zmanjšuje povezanosti starosti z negativnimi stereotipi v pozni starosti in zgolj ustvarja delitev med različnimi skupinami starih . Poleg tega je že sama potreba po uvajanju politično korektnejše terminologije za označevanje starih ljudi utemeljena na starostnih stereotipih nemoči in šibkosti, zaradi katerih sploh predpostavljamo, da moramo za naslavljanje starih ljudi uporabljati evfemizme, da jih ne bi užalili. V preteklosti se je iz istega razloga prenehal uporabljati izraz starci , ki ga je sredi dvajsetega stoletja nadomestil politično korektnejši izraz starostnik , utemeljen po kopitu besede mladostnik , ki se je pojavila že sto let prej. Po nekaj desetletjih uporabe so se nanj nalepili enako negativni stereotipi, kot so spremljali izraz starec . Zanima me, ali ima Terminološka sekcija izoblikovano mnenje glede uporabe izrazov stari ljudje in starejši ljudje .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Starinsko pohištvo
V televizijski oddaji je voditelj z gostom, ki je stanovanje opremil s starinskim pohištvom, nenehno govoril o antičnem pohištvu . Ali ni tako poimenovanje neustrezno, saj ne gre za pohištvo iz antike, ampak kvečjemu za pohištvo iz antikvariatov?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Starizem
Zanima me, kateri slovenski termin je ustreznejši za oznako novodobnega pojava, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi (ang. ageism ). V gradivu se pojavljata termina starizem in staromrzništvo . Sama se zavzemam za termin staromrzništvo , ki je bil v določenih krogih sprejet že pred časom, medtem ko nekateri strokovnjaki še vedno uporabljajo termin starizem . Menim, da termin starizem ni ustrezen vsaj zaradi dveh razlogov. Prvi razlog vidim v tem, da so skoraj vse besede na - izem tujke v celoti, torej se obrazilo - izem ne pripenja na domače osnove, kakršna je star -. Drugi razlog pa je po mojem mnenju povsem pomenski, saj je beseda starizem lahko zavajajoča. Lahko bi namreč narobe sklepali, da gre za odobravanje, preferiranje starega. Kakšno je vaše mnenje glede teh dveh terminov?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Starodobni odtis
Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin vintage print , ki na področju fotografske terminologije označuje starejši odtis fotografije, ki je bil narejen kmalu po razvitem negativu, lahko pa tudi kasneje, a mora biti izdelan z enakimi materiali in istimi postopki kot prvotni odtis in navadno pod nadzorom avtorja fotografije.

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Stavčnica
Pri pisanju strokovnega besedila s področja vidnosti in čitljivosti pisav imam težavo s slovenjenjem angleškega termina sentence case , ki označuje način prikaza, tj. uporabe velikih in malih črk, pri katerem je prva črka v besedi pisana z veliko črko (majuskulo), sledeče črke pa z malimi črkami (minuskulami). Ker poimenovanje za tovrstni način zapisa v slovenščini ne obstaja, predlagam izraz stavčnica . Ali je ta termin ustrezen?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Stena, zid
Termina zid in stena s področja gradbeništva se v splošnem jeziku pogosto uporabljata kot sinonima, kar je po mojem mnenju neustrezno, saj sta to v stroki dva ločena pojma. Stena je gradbeni element in zid je podvrsta tega gradbenega elementa, ki je izdelan iz zidakov. V SSKJ2 je pri besedi zid navedena tudi zveza betonski zid , kar je neustrezno, saj ni izdelan iz zidakov. Kaj menite o sinonimni rabi terminov stena in zid ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Stojna točka
Ali je stojna točka ustrezen termin za območje/mesto, kjer stoji npr. policist, redar, varnostnik? Točka je namreč po definiciji omejena s parametri X, Y in Z in tako umeščena v prostor. Človek torej ne more stati v točki . Ali je stojna točka razložena tudi v SSKJ? Kaj lahko o razliki med točko in območjem izvemo v SSKJ? Ali ne bi bilo bolj smiselno uporabiti izraza stojno območje ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Storitvizacija
Za poimenovanje poslovnega modela, pri katerem se izdelkom dodajajo storitve in se jim tako posledično zvišuje dodana vrednost, se v angleščini uporablja termin servitization . Za obravnavani pojem iščemo ustrezen slovenski termin. Ali bi bila ustrezna tvorjenka ostoritvenje ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Strateške komunikacije
Prosimo vas za mnenje pri izbiri ustreznega prevoda angleške zveze strategic communications v kontekstu Nata. Čeprav se je uveljavil prevod strateško komuniciranje , menimo, da le-ta ne ustreza Natovemu konceptu, sprejetemu leta 2010 (Military Concept for NATO Strategic Communications, avgust 2010). Omenjeni pojem namreč presega komunikacijske dejavnosti, saj je skladno z njegovo uradno definicijo njegov namen promovirati Natove cilje in delovanje poleg drugih političnih in vojaških ukrepov tudi z usklajeno in ustrezno rabo javne diplomacije, odnosov z javnostmi, psihološkega in informacijskega delovanja ter drugih nekinetičnih oblik delovanja. Po našem mnenju je komuniciranje v slovenskem prostoru večinoma napačno razumljeno, zato predlagamo prevod strateške komunikacije . Kaj menite o tem predlogu?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Strateški menedžment
Kateri slovenski termin s področja ekonomije/organizacije in poslovodenja je primernejši kot ustreznik angleškega termina strategic management : strateški management , strateški menedžment , strateško upravljanje in poslovodenje ? Gre za načrtovanje in vodenje dolgoročnih organizacijskih strategij za uspešno poslovanje organizacije. Ali je treba v besedilu uporabljati en sam termin za isti pojem ali termine lahko poljubno zamenjujem?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Strelec
Zanima me, ali je v košarki dopustna raba poimenovanja strelec . To je poimenovanje za  košarkarja, ki doseže določeno število točk na tekmi. Obstaja namreč dvom, da strelec ni primerno poimenovanje, ker košarkarji ne streljajo, temveč mečejo na koš. Na drugi strani pa razen opisnega poimenovanja ustrezne zamenjave te besede ne najdemo. Pojavlja se npr. poimenovanje najboljši po točkah , pri katerem moti, da opis spominja na drugo statistično kategorijo v košarki, in sicer na statistični indeks. Strelec je uradna statistična kategorija Košarkarske zveze Slovenije (npr. strelci na uradnih tekmah ali najboljši strelci v zgodovini reprezentance ali tekmovanja). O strelcih pišejo tudi v znanstvenih monografijah, npr. v znanstveni monografiji Struktura košarkarske igre in igralna učinkovitost (2012). Poimenovanje strelec uporabljajo tudi v večini slovenskih medijev (npr. MMC, Delo).

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Stresni test
Prevod angleškega termina stress test kot stresni test , ki se očitno najpogosteje uporablja, zame pomeni test, ki je stresen, torej povzroča stres. Ne dvomim sicer, da ti testi bankam povzročajo stres, vendar pa angleški stress test pomeni nekaj drugega. Ustreznejši se mi zdi test stresa ali obremenitveni test . Kaj menite o tem?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Stročnična voda
Zanima me, ali je raba besede akvafaba v slovenščini ustrezna. Termin označuje motno, gosto in viskozno tekočino, ki ostane v pločevinki čičerike ali nastane pri kuhanju čičerike in se lahko uporabi kot nadomestek beljakov. V slovenskih besedilih na spletu lahko zasledimo tudi sklanjan angleški zapis aquafaba / -e . Pojavljata se tudi poimenovanji voda stročnic in čičerikina voda .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Strojepisnica
Zanima me, kateri izraz je po vaše primernejši za strojepisnico . Termin strojepisnica se uporablja na slovenskih sodiščih za sodno pisarno, v kateri se izvaja pisarniško poslovanje s pomočjo računalnika. Zaposleni v strojepisnicah se imenujejo strojepisci oziroma zapisnikarji .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Strojnoprevajalska pismenost
Pri prevajanju članka sem naletela na termin machine translation literacy , ki v angleščini označuje sposobnost uporabnikov premišljeno uporabljati orodja za strojno prevajanje; kar pomeni razumeti, kako ta orodja delujejo, vedeti kdaj in za kaj jih uporabljati, poznati prednosti in slabosti strojnega prevajanja ter znati kritično oceniti prevedeno besedilo. Kateri slovenski ustreznik predlagate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Stromula
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin stromule , ki na področju biologije označuje cevaste podaljške kloroplastov rastlinske celice, ki so napolnjeni s posebno tekočino, stromo . V strokovnih besedilih se pojavljata dva ustreznika, in sicer ustreznik ženskega spola stromula in ustreznik moškega spola stromul . Kateri je po vašem mnenju ustreznejši? V nemščini in španščini sta se npr. uveljavila ustreznika moškega spola, in sicer Stromulus in estrómulo .

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Strukturna motnja
Angleški termin architectural distortion označuje spremembo v dojki. Dojka ima maščobno in žlezno tkivo, ki je razporejeno v obliki nekakšnih vzorcev. Vzorec vsake osebe je individualen, dojki pa simetrični. Pri tej vrsti spremembe, ki jo opazimo z radiološko preiskavo, je porušena simetrija. Kateri bi bil najustreznejši slovenski termin za angleški termin architectural distortion ?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Superprenašalec
Zanima me, kateri slovenski ustreznik je najprimernejši za angleški termin super spreader , ki se uporablja na področju epidemiologije. Termin označuje osebo, okuženo z virusom, npr. s SARS-CoV-2, ki okuži veliko večje število ljudi kot večina ostalih okuženih oseb. V rabi sta dve slovenski poimenovanji, in sicer superprenašalec in supertrosilec . Katero poimenovanje predlagate?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Svečanostna funkcija
Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin ritual function oziroma cautionary function , ki na področju dednega prava označuje eno od 4 obličnostnih zahtev za slovesen potek sklenitve oporoke, in sicer z namenom, da bi zapustnik in vsi ostali navzoči razumeli, kaj oporoka pomeni in kakšne so njene posledice. Poimenovanja v smislu obredna funkcija , ritualna funkcija , ceremonialna funkcija ne pridejo v poštev, ker bi vsebinsko označevale nekaj drugega. Svečana funkcija se ne sliši pravilno. Vsebinsko bi bila ustrezna termina solemnitetna funkcija in svečanostna funkcija . Ali je dovoljena uporaba pridevnika svečanosten ? Kateri ustreznik je po vašem mnenju najprimernejši?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Svet dela
Zanima nas slovenski ustreznik za angleško besedno zvezo the world of work oz. francosko besedno zvezo le monde du travail, ki je bila v slovenščino neposrečeno prevedena kot gospodarstvo (ang. Strategic partnerships within and across the fields of education, training and youth and with the world of work ; sln. Strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih ter z gospodarstvom ). V zadnjem času se vse bolj uveljavlja izraz svet dela , ki označuje tako vse déležnike, povezane z delom, od zaposlenih do zaposlovalcev, kot tudi pogoje in razmere na trgu dela. Ali je izraz primeren ustreznik za navedeno angleško oz. francosko besedno zvezo?

Terminološka svetovalnica, www.fran.si, dostop 19. 7. 2024.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 624 zadetkov.