absolútni enkóder
absolútno práva prenôsna fúnkcija
abstráktni modél
Ackermannova fórmula
adaptívni regulátor
adaptívni robót
adaptívno vódenje
admitánčno vódenje
AD-pretvórnik
agènt
akcelerométer
akreditácija
aksiálna bátna črpálka
aksiálna centrifugálna črpálka
aktivátor
aktuátor
akumulátor
alárm
alfatrón
algébra blóčnih diagrámov
algébra diagrámov potéka signálov
algebrájska zánka
algorítem vódenja
ambientálni sénzor
amplitúda
amplitúdna rezêrva
amplitúdni diagrám
amplitúdni odzív
amplitúdni potèk
amplitúdni razlóček
amplitúdno normíranje
amplitúdno popáčenje
amplitúdno skalíranje
analíza glávnih komponént
analízni instrumènt
analogíja
analogíja F-I
analogíja F-U
analogíja síla-napétost
analogíja síla-tók
analógna simulácija
analógni elektrónski regulátor
analógni fílter
analógni modél
analógni računálnik
analógni signál
analógni signálni prenòs
analógni signál 4–20 mA
analógni signál 0–10 V
analógno-digitálni pretvórnik
androíd
anemométer
aneroídni barométer
antropocéntrični pristòp
antropomórfni robót
àperiódični odzív
areométer
artikulírani robót
asimptótična stabílnost Ljapúnova
asimptótični Bódejev diagrám
àsinhrónski izménični motór
ávtokorelácija
avtomát
avtomátika
avtomatizácija
avtomátsko delovánje
avtomátsko nastávljanje parámetrov
avtomátsko uglaševánje parámetrov
avtomátsko vódeni vozíček
avtomátsko vódenje
avtonómni mobílni robót
avtonómni mobílni sistém
avtonómni robót
avtonómni sistém
avtonómno delovánje
barométer
bárvni šúm
barvomér
bateríja
bátni komprésor
bátni ojačeválnik
bázna fúnkcija
béli šúm
bencínski generátor
bílineárna transformácija
bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc
bílineárni sistém
bímetálni termométer
biolóški sénzor
biosénzor
bípolárni impúlz
bližínski merílnik
blóčna shéma
blóčni diagrám
blóčni simulacíjski jêzik
blók
blókovna shéma
blókovni diagrám
bóbnasti merílnik pretóka
Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije
Bódejev diagrám
bogáto vzbújanje
bônd gráf
Bourdonova cév
brême
breménska célica
brezdimenzíjska veličína
brezkrtáčni brezsénzorski motór
brezkrtáčni motór
brezpilótni letálnik
brezprekinítveno napájanje
brezudárni preklòp
brezžíčno sénzorsko omréžje
Brownov šúm
CASE
célostna računálniško podpŕta proizvódnja
célostnost
cenílka
cenílka IAE
cenílka ISE
cenílka ISTAE
cenílka ISTSE
cenílka ITAE
cenílka ITSE
centralizírano vódenje
centrálni nadzórni sistém
centrifugálni merílnik pretóka
centrifugálni regulátor
cév ánnubar
cíljna fúnkcija
CNC
CNC-napráva
CNC-stròj
CNS
Coriolisov merílnik gostôte
Coriolisov merílnik pretóka
cúrkovna cév
čàs izravnáve
čàs maksimálnega prevzpôna
časôvna konstánta
časôvna zakasnítev
časôvni korák
časôvni odzív
časôvni prôstor
časôvni zadŕžek
časôvno diskrétni signál
časôvno nèspremenljívi modél
časôvno nèspremenljívi sistém
časôvno normíranje
časôvno skalíranje
časôvno spremenljívi modél
časôvno spremenljívi sistém
čàs rastí
čàs umirítve
čàs ustalítve
čàs vzórčenja
čàs vzpôna
čàs zakasnítve
čàs zaostájanja
člôvek v simulacíjski zánki
čŕni šúm
črpálka
črpálka z vétrnico
čutílnik
dajálnik
daljínsko vódenje
Dallova cév
DA-pretvórnik
D-člén
dead-beat regulátor
decentralizírano vódenje
deduktívno sklépanje
defazifikácija
defuzifikácija
dejánska vrédnost
dekáda
dekodírna napráva
dekompozícija modéla
dekompozícija po singulárnih vrédnostih
delílni ventíl
delítvena metóda
délovna tóčka
délovni cíkel
délovni kontákt
délovno obmóčje
délta impúlz
délta robót
Dénavit-Hártenbergov zapís
detékcija napák
detektabílnost
determinístična optimizacíjska metóda
determinístični modél
determinístični sistém
deviacíjski modél
DFT
diádični regulátor
diagnóstika napák
diagonálna dominántnost
diagonálna kanónična oblíka
diagonálni sistém
diagrám lége korénov
diagrám potéka
diagrám potéka signálov
diferenciálni indúktor
diferenciálni pogòn
diferenciálni regulátor
diferenciálni transformátor
diferenciátor
diferencírna konstánta
diferencírni čàs
diferencírni člén
diferencírni procés
diferencírni regulátor
diferencírni sistém
diferencírno ojáčenje
diferencírno vódenje
difrakcíjska mréžica
digitálna izdeláva prototípa
digitálna simulácija
digitálni dvójček
digitálni fílter
digitálni izhòd
digitálni komunikacíjski kanál
digitálni računálnik
digitálni signál
digitálni signálni prenòs
digitálni signálni procésor
digitálni signál 0–24 V
digitálni simulacíjski sistém
digitálno-analógni pretvórnik
digitálno vódenje
dimenzíjska analíza
dinámični modél
dinámični sistém
dinámika
Diracov impúlz
diréktna dinámika
diréktna kinemátika
diréktna matríka
diréktna metóda
diréktna metóda Ljapúnova
diréktna pót
diréktna vêja
diréktna zvéza
diréktni problém
diréktno delovánje
diréktno programíranje robóta
diskontinuírano vódenje
diskretizácija zvéznega sistéma
diskrétna Fourierova transformácija
diskrétna simulácija
diskrétni dogódek
diskrétni modél
diskrétni procés
diskrétni regulátor
diskrétni signál
diskrétni simulacíjski jêzik
diskrétni sistém
diskrétnodogodkôvni sistém
diskrétno vódenje
disperzíja
distribuírano vódenje
dízelski generátor
DLK
dobávna veríga
dodájanje spremenljívk
dodeljevánje ojáčenj
dogódkovni simulacíjski jêzik
dolóčanje položája
določljívostni modél
dominántni pól
Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka
dosegljívi délovni prôstor
dosegljívost
drdránje
D-regulátor
dríft
drón
dŕsni ventíl
drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije
drúga metóda Ljapúnova
DSP
dušênje
dušêno níhanje
dušílni fáktor
dušílnik
dušílni koeficiènt
dvížni čàs
dvófázni izménični motór
dvójni impúlz
dvokolésni robót
dvópoložájni regulátor
dvópoložájno vódenje
dvósédežni ventíl
dvósmérno dolóčanje spremenljívk
dvóstánjski aktuátor
dvóstánjski merílnik
eksoskelét
ekspanzionístični koncépt načrtovánja
eksperimènt
eksperimentálni modél
eksperimentálno modelíranje
ekspêrtni sistém
eksterocépcija
ekstrapolácijska integracíjska metóda
elástičnost
eléktrični motór
eléktrični ventíl
eléktrično omréžje
eléktrohidrávlični ventíl
eléktromagnétni merílnik pretóka
eléktromehánski pretvórnik energíje
eléktromotór
eléktropnevmátični ventíl
elemènt
empírično vrednôtenje
enáčbe stánj
enáčbni simulacíjski jêzik
enákoprocêntna ventílska karakterístika
enkóder
ênofázni izménični motór
ênokoráčna integracíjska metóda
ênokoráčna napôved
ênokoráčna predíkcija
ênosmérni motór s komutátorjem
ênosmérni tahogenerátor
ênosmérno ojáčenje
enôtina impúlzna fúnkcija
enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija
enôtina povrátna zánka
enôtina stopníca
enôtina stopníčasta fúnkcija
enôtina stopníčna fúnkcija
enôtin impúlz
enôtin lineárno naraščajóči signál
enôtin pravokótni impúlz
enôtska impúlzna fúnkcija
enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija
enôtska povrátna zánka
enôtska rámpa
enôtska stopníca
enôtska stopníčasta fúnkcija
enôtska stopníčna fúnkcija
enôtska strmína
enôtski impúlz
enôtski lineárno naraščajóči signál
ergonómika
estimátor
Ethernet
Eulerjeva metóda
Eulerjevi kóti
evolúcijski algorítem
faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije
fáktor pozábljanja
fáza
fazifikácija
fázna ravnína
fázna razlíka
fázna rezêrva
fázna trajektórija
fázni diagrám
fázni kót
fázni odzív
fázni portrét
fázni potèk
fázni premík
fázni razlóček
fázni zasúk
fázno nèminimálni sistém
fázno popáčenje
fázno prehitévanje
fázno zaostájanje
fílter UKF
Fisherjeva informacíjska matríka
fízični modél
fizikálno modelíranje
fluíd
fluorométer
fotodetéktor
fotométer
frekvénca
frekvénca dušênega níhanja
frekvénca prehôda
frekvénca vzórčenja
frekvénca zgíbanja
frekvénčna karakterístika
frekvénčnik
frekvénčni odzív
frekvénčni pretvórnik
frekvénčni prôstor
frekvénčni spékter
Frobéniusova kanónična oblíka
fúnkcija gostôte verjétnosti
fúnkcija izgúbe
fúnkcija kvalitéte
fúnkcija Ljapúnova
fúnkcija napáke
fúnkcija uspéšnosti
fúnkcija ustréznosti
funkcíjski blóčni diagrám
funkcíjski blók
funkcíjski generátor
funkcíjski načŕt
funkcionálna vodljívost
fuzifikácija
generátor nakljúčnih števíl
generátorski ojačeválnik
genétski algorítem
geometríjska prirôčnost
gíbka proizvódnja
gibljívost
giroskóp
glávna regulacíjska zánka
glávni regulátor
globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova
globálni máksimum
globálni mínimum
globálni pozícijski sistém
gorívna célica
gosénični robót
gostomér
GPS
gradiêntna metóda
gradník
grádnja zemljevída
gráfični modél
gráf povezáv
gravimétrični merílnik vlážnosti
Hallova sónda
Hallov merílnik
Hallov sénzor
Hammersteinov modél
Hammerstein-Wienerjev modél
háptična simulácija
háptični prikazoválnik
háptični robót
háptični vmésnik
harmónični pogòn
Heavisidova fúnkcija
heksapód
hibrídna simulácija
hibrídni agènt
hibrídni modél
hibrídni računálnik
hibrídni sistém
hibrídno modelíranje
hibrídno vódenje
hidrávlična kapacitéta
hidrávlična kapacitívnost
hidrávlična upórnost
hidrávlična vztrájnost
hidrávlični cilínder
hidrávlični motór
hidrávlični válj
hidrométer
hierárhično vódenje
higrométer
híperparámeter
híperredundántni manipulátor
histeréza
hítra Fourierova transformácija
hítra izdeláva prototípa
hitróst odzíva
hkrátna lokalizácija in kartíranje
hòd ventíla
holístični pristòp
holonómični sistém
homogéna transformácija
homogéni sistém
horizónt vódenja
humanoíd
humanoídni robót
Í-člén
identifikabílnost
identifikácija
identifikácija mêhkega modéla
identifikácija napák
identifikácija struktúre
IEC-vodílo
íglični ventíl
imitacíjski modél
impedánčno vódenje
implantabílni sénzor
implantibílni sénzor
implicítna metóda
impúlzna fúnkcija
impúlzni odzív
ìndiréktna metóda
ìndiréktna metóda Ljapúnova
ìndiréktno programíranje robóta
indukcíjski motór
induktívni bližínski merílnik
induktívni merílnik kótne hitrósti
induktívni merílnik nivója
induktívni merílnik pomíka
induktívno sklépanje
induktosín
industríjski krmílnik
industríjski računálnik
industríjski regulátor
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.