A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

a1 vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

a2 člen.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ā3 medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

à4 predl. s tož.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abece – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abecẹ̑da -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abecẹ̑dar – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abecedarium – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abecedika – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abecẹ̑dnik – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁbnormȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁbnormȃlnost – glej ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abnọ̑rmen – glej ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abonȅnt – glej abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abonȋrati – glej abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abonmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abortȋrati – glej abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abọ̑rtus -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ábota -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

áboten – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ábotnež – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ábotnik – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abrakadȃbra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolȗten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolutȋst – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolutīzem – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolȗtum – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolvȅnt – glej absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolvéntka – glej absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absolvȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absorbȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absọ́rpcija – glej absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absorpcȋjski – glej absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstinẹ̑nca – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstinẹ̑nčen – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstinȅnt – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstinȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstrahȋrati – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstrȃkten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstrȃktnost – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

abstrȃktum – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absȗrd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absȗrden – glej absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

absȗrdum – glej absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

acetọ̑n -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃdamovo jȃbolko -ega -a s

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adaptácija – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adaptacȋjski – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adāpter – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adaptȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adekvȃten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adekvȃtnost – glej adekvȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adȋjo medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃdjektiv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃdjektiven – glej ȃdjektiv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adminastracȋjski – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

administrácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

administratȋven – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

administrȃtor – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

administrȃtorka – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

administrȋrati – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

admirȃl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

admirȃlski – glej admirȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adrenalȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adȗt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advénten – glej advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adventīzem – glej advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advȇrb -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

adverbiȃlen – glej advȇrb

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advokȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advokȃtka – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advokȃtski – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

advokatȗra – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aero- prvi člen tujih zloženk

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aerodinámičen – glej aerodinámika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aerodinámika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aerodrọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aerodrọ̑mski – glej aerodrọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aeroplȃn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afẹ̑kt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afektȋven – glej afẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afȇra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afinitẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afinitẹ̑ten – glej afinitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

áfinja – glej áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afirmácija – glej afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afirmatȋven – glej afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afirmȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

áfna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afnáti se – glej áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aforȋst – glej aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aforístičen – glej aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aforīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

afrodizȋjak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃfta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃga -e m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agȃva -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agencȋja – glej agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agentȗra – glej agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agȋlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agȋlnost – glej agȋlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agitácija – glej agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agitȃtor – glej agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agitȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agonȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agrȃren -rna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agregȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agregȃten – glej agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agregȋrati – glej agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agresȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agresȋven – glej agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agrẹ̑sor – glej agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agronọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agronomȋja – glej agronọ̑m, -nomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

agrȗmi -ov m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁh medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ahȃ medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ahȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ahistọ́ričen – glej a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃids -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ajȃ člen.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃja-ȃja – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ajatọ̑la -e m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃja-tutȃja – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ájbiš -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjčkati – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjdared -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjde – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjdi medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ájdinja – glej ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ájdovski – glej ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjmo – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjmoht -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjs medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjte – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃjvar -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akademȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akadẹ́mik – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akadẹ́mikinja – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akadẹ̑mski – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akcȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akcēntski – glej akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akcentuȋrati – glej akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ákcija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akcȋjski – glej ákcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aklimatizácija – glej klīma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aklimatizȋrati – glej klīma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃkna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁko vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akomodȋrati – glej komọ̑d

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akoprȁv – glej ȁko, čeprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akorávno – glej ȁko, čeprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akọ̑rd1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akọ̑rd2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akotȗdi – glej ȁko, tȗdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akrobácija – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akrobȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akrobátika – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akrobȃtka – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akrobȃtski – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akrọ̑pola -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aksiọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aksiomátičen – glej aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aksiọ̑mski – glej aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃkt1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃkt2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktȋven -vna m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktivȋrati – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktivȋst – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktȋvnost – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

áktovka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktuȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktualizȋrati – glej aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aktuȃlnost – glej aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akumulácija – glej akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akumulȃtor -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akumulȋrati – glej akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akupresȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akupresȗren – glej akupresȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akupunktȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akupunktȗren – glej akupunktȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akústičen – glej akústika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akústika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akȗt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akȗten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akutȋrati – glej akȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃkuzativ -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvadȗkt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvalȗnga -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvamarȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvarẹ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvárij -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvizícija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

akvizitȇr – glej akvizícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁla – glej ȁlo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alabāster -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alárm -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alarmȃnten – glej alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alarmȋrati – glej alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlbatros -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

albȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

albȋnka – glej albȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlbum -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alegọ́ričen – glej alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alegorȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alegọ́rika – glej alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alẹ̑ja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alelȗja -e ž ‛obredni enobesedni velikonočni spev’ in medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alérgičen – glej alergȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alergȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlfa -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alfabẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlga -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlgast – glej ȃlga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

algẹ̑bra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

algebráičen – glej algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

algẹ̑brski – glej algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

algorítem -tma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁli vez. lat.‛aut, vel, sive, seu’, člen. ‛a’ in prisl. lat.‛valde’

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alȋbi -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aligȃtor -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aliménti -ov m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkáličen – glej alkȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkimȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkimȋst – glej alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkimístičen – glej alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkohọ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkohọ̑len – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkohọ́ličarka – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkohọ́ličen – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkohọ́lik – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkoholīzem – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alkoran – glej kọ̑ran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

almanāh -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

almara – glej omȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁlo medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alọ̑ja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

Ȃlpe – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alpinȋst – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alpinīzem – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlpski -a prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃlt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alternácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alternatȋva -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alternatȋven – glej alternatȋva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alternȋrati – glej alternácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

altruȋst – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

altruístičen – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

altruȋstka – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

altruīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alumínij -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alumínijev – glej alumínij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alumnȃt – glej lemenȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

alȗn – glej galȗn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amacọ̑nka – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amacọ̑nski – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amalgȃm -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amalgamȋrati – glej amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amalgȃmski – glej amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amandmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amariška – glej tamarȋnd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amatȇr -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amaterīzem – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amatȇrka – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amatȇrski – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amazọ̑nka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

Amazọ̑nka – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amazọ̑nski – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambasȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambasȃdor – glej ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambašador – glej ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambícija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambiciọ̑zen – glej ambícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambiȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambiēnten – glej ambiȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ámbora – glej jámbor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambrọ́zija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambulȃnta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambulȃnten – glej ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ambulȃntni – glej ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amẹ̑ba -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

āmen člen.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ametȋst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amfíbija – glej dvožȋvka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amfiteáter -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

āmfora -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amnestȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amnestȋrati – glej amnestȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amnezȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amọ̑nijak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amortizácija – glej amortizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amortizȇr -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amortizȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁmpak vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ampȇr -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ampȇrski – glej ampȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ampȗla -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amputácija – glej amputȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amputȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

amulẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁn – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anahronístičen – glej anahronīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anahronīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anales – glej anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analfabẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anȃli -a m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analȋst – glej anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analítičen – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analítik – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analȋza -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analizȋrati – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analọ̑gen – glej analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analogȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

analọ̑ški – glej analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃnanas -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anárhičen – glej anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anarhȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anarhȋst – glej anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anatomȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anatọ̑mski – glej anatomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁnda – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

Andi – glej pȃmpa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anekdọ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anekdọ́tičen – glej anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anekdọ̑tski – glej anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anẹ̑ks – glej anektȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anektȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anemọ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anestẹ́tik – glej anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anestezȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anestezȋst – glej anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

angažȋran – glej angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

angažȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

angažmȃ – glej angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ángel -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ángelski – glej ángel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

angȋna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

angọ̑ra neskl. prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

animácija – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

animȃtor – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

animȃtorka – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

animȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ankẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anọ̑da -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anonȋmen -mna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anonȋmka – glej anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anonȋmnež – glej anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃnorak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ansámbel -bla m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antagonīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antẹ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁnti – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anti- predpona v tujih sestavljenkah

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antibiọ́tičen – glej antibiọ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antibiọ́tik -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antȋčen – glej antȋka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃntifeminȋst – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antȋka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antikrȋst – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antikvariȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antikváričen – glej antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antikvitẹ̑ta – glej antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antilọ̑pa -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antipátičen – glej antipatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antipatȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antitẹ̑za – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antologȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antologȋjski – glej antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antolọ̑ški – glej antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antracȋt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antropo- prvi člen tujih zloženk

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antropocẹ́ntričen – glej antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

antropologȋja – glej antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anuitẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anuitẹ̑ten – glej anuitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

anulȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aọ̑rta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aparȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aparatȗra – glej aparȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apartheid -a m [apȃrthajd-]

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apartmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apátičen – glej apatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apatȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apẹ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apelȋrati – glej apẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aperitȋv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apetȋt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apetȋten – glej apetȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aplavdȋrati – glej aplȃvz

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aplȃvz -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apnẹ̑n – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apnẹ̑nčast – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apnẹ̑nec – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apnenẹ́ti – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ápno -a s

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

Apodidae – glej hudoȗrnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apọ̑stol -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apostolȃt – glej apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apostọ̑lski – glej apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apostrọ̑f -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apostrofȋrati – glej apostrọ̑f

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apotẹ̑ka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apotẹ̑kar – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apotẹ̑karica – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apotẹ̑karski – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aprȋl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aprȋlski – glej aprȋl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

apt – glej opȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃr1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ár2 – glej ker1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃra1 -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ára2 -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arabẹ̑ska -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃrak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aranžȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aranžmȃ – glej aranžȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arȃra – glej ȃra1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

áras – glej raševína

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arašȋd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arbíter -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arbitrȃren – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arbitrȃrnost – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arbitrȃža – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arbitrȃžen – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arborẹ̑tum – glej jámbor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arcnȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

Arctium lappa – glej repȋnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arẹ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arȅst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arestānt – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aretácija – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aretȋrati – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

argumȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

argumentȋrati – glej argumȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arháičen -čna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arheolọ̑g – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arheologȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arheolọ̑ginja – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arheolọ̑ški – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhipẹ̑l – glej arhipelȃg

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhipelȃg -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhitẹ̑kt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhitektọ̑nski – glej arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhitektȗra – glej arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhȋv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhivár – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhivȋrati – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arhȋvski – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

árija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arijȃnec -nca m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arijȃnka – glej arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arijȃnstvo – glej arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

árijec -jca m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

árijka – glej árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

árijski – glej árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aristokracȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aristokrȃt – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aristokrȃtka – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aristokrȃtski – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aritmẹ́tičen – glej aritmẹ́tika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aritmẹ́tika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȁrítmičen – glej aritmȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aritmȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arkȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

armȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

armȃden – glej armȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

armatȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

armȋrati – glej armatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃrnika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arogȃnca -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arogȃnten – glej arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arogȃntnost – glej arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arọ̑ma -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aromátičen – glej arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

aromatizȋrati – glej arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arteriȃlen – glej artérija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artérija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artičọ̑ka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artíkel -kla m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artikulácija – glej artikulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artikulȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artilerȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

artȋst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arzẹ̑n -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arzenȃl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

arzẹ̑nik – glej arzẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

áržet – glej vāržet

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

ȃs1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

as2 – glej ȃjs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

asfȃlt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

asfȃlten – glej asfȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 26. 11. 2022.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 29405 zadetkov.