A 1. V slovenskem fonemu a (a) se ohranja pslovan. *a (iz ide. *ā ali *ō ali *aH, *oH pred soglasnikom ali v izglasju ali iz star. pslovan. dolgega ē za pslovan. *č, *š ali *ž), npr. máti, čȁs. (b) Lahko je nastal iz dolgega polglasnika ə̄, ki se je v sloven. končnih zlogih razvil pod cirkumflektirano, v nekončnih pa pod novoakutiranim naglasom iz pslovan. *ь (iz ide. *i) ali *ъ (iz ide. *u) v krepki poziciji, npr. vȃs, dánka, pásji. (c) V sklopih ra, la se je lahko razvil iz pslovan. *o v predsamoglasniških sklopih or, ol, npr. kráva, mlȃd. 2. V starejših ljudskih izposojenkah je nadomestil tujejezični (stvnem., srvnem. ali romanski) dolgi ā, npr. pȃpež, ki je narečno nastal tudi iz srvnem. ei, npr. ábota; v mlajših tudi kratki a, npr. papȋr, paradíž. Nadomestil je tudi srvnem. ä, æ, ou in še nekatere druge tuje glasove. 3. V imitativnih besedah velja a za najlažje izgovorljivi samoglasnik. Pojavlja se zlasti v besedah, ki se jih otroci najprej naučijo, npr. máma, áta.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

a1 vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

a2 člen.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ā3 medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

à4 predl. s tož.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

a- predpona v tujih sestavljenkah, pred samoglasniki an-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abece – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abecẹ̑da -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abecẹ̑dar – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abecedarium – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abecedika – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abecẹ̑dnik – glej abecẹ̑da

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁbnormȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁbnormȃlnost – glej ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abnọ̑rmen – glej ȁbnormȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abonȅnt – glej abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abonȋrati – glej abonmȃ

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abonmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abortȋrati – glej abọ̑rtus

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abọ̑rtus -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ábota -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

áboten – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ábotnež – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ábotnik – glej ábota

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abrakadȃbra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolȗten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolutȋst – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolutīzem – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolȗtum – glej absolȗten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolvȅnt – glej absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolvéntka – glej absolvȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absolvȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absorbȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absọ́rpcija – glej absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absorpcȋjski – glej absorbȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstinẹ̑nca – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstinẹ̑nčen – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstinȅnt – glej abstinȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstinȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstrahȋrati – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstrȃkten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstrȃktnost – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

abstrȃktum – glej abstrȃkten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absȗrd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absȗrden – glej absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

absȗrdum – glej absȗrd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

acetọ̑n -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃdamovo jȃbolko -ega -a s

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adaptácija – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adaptacȋjski – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adāpter – glej adaptȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adaptȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adekvȃten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adekvȃtnost – glej adekvȃten

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adȋjo medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃdjektiv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃdjektiven – glej ȃdjektiv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adminastracȋjski – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

administrácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

administratȋven – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

administrȃtor – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

administrȃtorka – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

administrȋrati – glej administrácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

admirȃl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

admirȃlski – glej admirȃl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adrenalȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adȗt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advénten – glej advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adventīzem – glej advȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advȇrb -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

adverbiȃlen – glej advȇrb

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advokȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advokȃtka – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advokȃtski – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

advokatȗra – glej advokȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aero- prvi člen tujih zloženk

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aerodinámičen – glej aerodinámika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aerodinámika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aerodrọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aerodrọ̑mski – glej aerodrọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aeroplȃn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afẹ̑kt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afektȋven – glej afẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afȇra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afinitẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afinitẹ̑ten – glej afinitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

áfinja – glej áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afirmácija – glej afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afirmatȋven – glej afirmȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afirmȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

áfna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afnáti se – glej áfna

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aforȋst – glej aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aforístičen – glej aforīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aforīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

afrodizȋjak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃfta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃga -e m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agȃva -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agencȋja – glej agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agentȗra – glej agȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agȋlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agȋlnost – glej agȋlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agitácija – glej agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agitȃtor – glej agitȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agitȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agonȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agrȃren -rna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agregȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agregȃten – glej agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agregȋrati – glej agregȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agresȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agresȋven – glej agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agrẹ̑sor – glej agresȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agronọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agronomȋja – glej agronọ̑m, -nomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

agrȗmi -ov m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁh medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ahȃ medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ahȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ahistọ́ričen – glej a-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃids -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ajȃ člen.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃja-ȃja – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ajatọ̑la -e m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃja-tutȃja – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ájbiš -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjčkati – glej ȃjati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjdared -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjde – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjdi medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ájdinja – glej ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ájdovski – glej ȃjd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjmo – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjmoht -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjs medm.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjte – glej ȃjdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃjvar -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akademȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akadẹ́mik – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akadẹ́mikinja – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akadẹ̑mski – glej akademȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akcȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akcēntski – glej akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akcentuȋrati – glej akcȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ákcija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akcȋjski – glej ákcija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aklimatizácija – glej klīma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aklimatizȋrati – glej klīma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃkna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁko vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akomodȋrati – glej komọ̑d

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akoprȁv – glej ȁko, čeprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akorávno – glej ȁko, čeprȁv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akọ̑rd1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akọ̑rd2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akotȗdi – glej ȁko, tȗdi

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akrobácija – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akrobȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akrobátika – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akrobȃtka – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akrobȃtski – glej akrobȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akrọ̑pola -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aksiọ̑m -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aksiomátičen – glej aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aksiọ̑mski – glej aksiọ̑m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃkt1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃkt2 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktȋven -vna m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktivȋrati – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktivȋst – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktȋvnost – glej ȃkt1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

áktovka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktuȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktualizȋrati – glej aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aktuȃlnost – glej aktuȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akumulácija – glej akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akumulȃtor -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akumulȋrati – glej akumulȃtor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akupresȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akupresȗren – glej akupresȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akupunktȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akupunktȗren – glej akupunktȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akústičen – glej akústika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akústika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akȗt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akȗten -tna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akutȋrati – glej akȗt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃkuzativ -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvadȗkt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvalȗnga -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvamarȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvarẹ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvárij -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvizícija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

akvizitȇr – glej akvizícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁla – glej ȁlo

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alabāster -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alárm -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alarmȃnten – glej alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alarmȋrati – glej alárm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlbatros -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

albȋn -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

albȋnka – glej albȋn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlbum -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alegọ́ričen – glej alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alegorȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alegọ́rika – glej alegorȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alẹ̑ja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alelȗja -e ž ‛obredni enobesedni velikonočni spev’ in medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alérgičen – glej alergȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alergȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlfa -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alfabẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlga -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlgast – glej ȃlga

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algẹ̑bra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algebráičen – glej algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algẹ̑brski – glej algẹ̑bra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

algorítem -tma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁli vez. lat.‛aut, vel, sive, seu’, člen. ‛a’ in prisl. lat.‛valde’

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alȋbi -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aligȃtor -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aliménti -ov m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkȃlen -lna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkáličen – glej alkȃlen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkimȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkimȋst – glej alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkimístičen – glej alkimȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkohọ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkohọ̑len – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkohọ́ličarka – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkohọ́ličen – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkohọ́lik – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkoholīzem – glej alkohọ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alkoran – glej kọ̑ran

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

almanāh -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

almara – glej omȃra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁlo medm.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alọ̑ja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Ȃlpe – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alpinȋst – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alpinīzem – glej ȃlpski

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlpski -a prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃlt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alternácija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alternatȋva -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alternatȋven – glej alternatȋva

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alternȋrati – glej alternácija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

altruȋst – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

altruístičen – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

altruȋstka – glej altruīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

altruīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alumínij -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alumínijev – glej alumínij

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alumnȃt – glej lemenȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

alȗn – glej galȗn

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amacọ̑nka – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amacọ̑nski – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amalgȃm -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amalgamȋrati – glej amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amalgȃmski – glej amalgȃm

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amandmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amariška – glej tamarȋnd

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amatȇr -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amaterīzem – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amatȇrka – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amatȇrski – glej amatȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amazọ̑nka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Amazọ̑nka – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amazọ̑nski – glej amazọ̑nka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambasȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambasȃdor – glej ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambašador – glej ambasȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambícija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambiciọ̑zen – glej ambícija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambiȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambiēnten – glej ambiȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ámbora – glej jámbor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambrọ́zija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambulȃnta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambulȃnten – glej ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ambulȃntni – glej ambulȃnta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amẹ̑ba -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

āmen člen.,

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ametȋst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amfíbija – glej dvožȋvka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amfiteáter -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

āmfora -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amnestȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amnestȋrati – glej amnestȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amnezȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amọ̑nijak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amortizácija – glej amortizȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amortizȇr -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amortizȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁmpak vez.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ampȇr -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ampȇrski – glej ampȇr

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ampȗla -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amputácija – glej amputȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amputȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

amulẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁn – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anahronístičen – glej anahronīzem

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anahronīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anales – glej anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analfabẹ̑t -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anȃli -a m mn.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analȋst – glej anȃli

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analítičen – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analítik – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analȋza -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analizȋrati – glej analȋza

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analọ̑gen – glej analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analogȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

analọ̑ški – glej analogȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃnanas -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anárhičen – glej anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anarhȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anarhȋst – glej anarhȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anatomȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anatọ̑mski – glej anatomȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁnda – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Andi – glej pȃmpa

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anekdọ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anekdọ́tičen – glej anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anekdọ̑tski – glej anekdọ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anẹ̑ks – glej anektȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anektȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anemọ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anestẹ́tik – glej anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anestezȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anestezȋst – glej anestezȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

angažȋran – glej angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

angažȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

angažmȃ – glej angažȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ángel -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ángelski – glej ángel

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

angȋna -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

angọ̑ra neskl. prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

animácija – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

animȃtor – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

animȃtorka – glej animȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

animȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ankẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anọ̑da -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anonȋmen -mna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anonȋmka – glej anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anonȋmnež – glej anonȋmen

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃnorak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ansámbel -bla m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antagonīzem -zma m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antẹ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁnti – glej ȁmpak

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anti- predpona v tujih sestavljenkah

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antibiọ́tičen – glej antibiọ́tik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antibiọ́tik -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antȋčen – glej antȋka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃntifeminȋst – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antȋka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antikrȋst – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antikvariȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antikváričen – glej antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antikvitẹ̑ta – glej antikvariȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antilọ̑pa -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antipátičen – glej antipatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antipatȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antitẹ̑za – glej anti-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antologȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antologȋjski – glej antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antolọ̑ški – glej antologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antracȋt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antropo- prvi člen tujih zloženk

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antropocẹ́ntričen – glej antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

antropologȋja – glej antropo-

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anuitẹ̑ta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anuitẹ̑ten – glej anuitẹ̑ta

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

anulȋrati -am dov. in nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aọ̑rta -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aparȃt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aparatȗra – glej aparȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apartheid -a m [apȃrthajd-]

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apartmȃ -ja m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apátičen – glej apatȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apatȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apẹ̑l -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apelȋrati – glej apẹ̑l

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aperitȋv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apetȋt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apetȋten – glej apetȋt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aplavdȋrati – glej aplȃvz

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aplȃvz -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apnẹ̑n – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apnẹ̑nčast – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apnẹ̑nec – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apnenẹ́ti – glej ápno

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ápno -a s

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Apodidae – glej hudoȗrnik

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apọ̑stol -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apostolȃt – glej apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apostọ̑lski – glej apọ̑stol

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apostrọ̑f -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apostrofȋrati – glej apostrọ̑f

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apotẹ̑ka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apotẹ̑kar – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apotẹ̑karica – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apotẹ̑karski – glej apotẹ̑ka

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aprȋl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aprȋlski – glej aprȋl

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

apt – glej opȃt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ár2 – glej ker1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃr1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃra1 -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ára2 -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arabẹ̑ska -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃrak -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aranžȋrati -am nedov. in dov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aranžmȃ – glej aranžȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arȃra – glej ȃra1

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

áras – glej raševína

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arašȋd -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arbíter -tra m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arbitrȃren – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arbitrȃrnost – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arbitrȃža – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arbitrȃžen – glej arbíter

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arborẹ̑tum – glej jámbor

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arcnȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Arctium lappa – glej repȋnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arẹ̑na -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arȅst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arestānt – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aretácija – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aretȋrati – glej arȅst

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

argumȅnt -énta m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

argumentȋrati – glej argumȅnt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arháičen -čna prid.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arheolọ̑g – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arheologȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arheolọ̑ginja – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arheolọ̑ški – glej arheologȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhipẹ̑l – glej arhipelȃg

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhipelȃg -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhitẹ̑kt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhitektọ̑nski – glej arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhitektȗra – glej arhitẹ̑kt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhȋv -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhivár – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhivȋrati – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arhȋvski – glej arhȋv

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

árija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arijȃnec -nca m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arijȃnka – glej arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arijȃnstvo – glej arijȃnec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

árijec -jca m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

árijka – glej árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

árijski – glej árijec

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aristokracȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aristokrȃt – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aristokrȃtka – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aristokrȃtski – glej aristokracȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aritmẹ́tičen – glej aritmẹ́tika

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aritmẹ́tika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȁrítmičen – glej aritmȋja

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aritmȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arkȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

armȃda -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

armȃden – glej armȃda

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

armatȗra -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

armȋrati – glej armatȗra

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃrnika -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arogȃnca -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arogȃnten – glej arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arogȃntnost – glej arogȃnca

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arọ̑ma -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aromátičen – glej arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

aromatizȋrati – glej arọ̑ma

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arteriȃlen – glej artérija

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artérija -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artičọ̑ka -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artíkel -kla m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artikulácija – glej artikulȋrati

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artikulȋrati -am nedov.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artilerȋja -e ž

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

artȋst -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arzẹ̑n -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arzenȃl -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

arzẹ̑nik – glej arzẹ̑n

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

áržet – glej vāržet

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

ȃs1 -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

as2 – glej ȃjs

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

asfȃlt -a m

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

asfȃlten – glej asfȃlt

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 18. 7. 2019.

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 29405 zadetkov.