A simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za amper
abecéda abecéde samostalnik ženskega spola [abecéda] STALNE ZVEZE: Morsejeva abeceda, prstna abeceda, tonska abeceda
ETIMOLOGIJA: iz imen prvih štirih črk latinske abecede a, be, ce in de po zgledu stvnem. ābēcēdē, star. nem. Abecede in poznolat. abecedārium ‛abeceda’ - več ...
abecédni abecédna abecédno pridevnik [abecédni] STALNE ZVEZE: abecedna vojna
ETIMOLOGIJA: abeceda

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

abecédnik abecédnika samostalnik moškega spola [abecédnik] ETIMOLOGIJA: abeceda
abecédno prislov [abecédno] ETIMOLOGIJA: abecedni
ábraham ábrahama samostalnik moškega spola [ábraham] FRAZEOLOGIJA: srečanje z abrahamom, srečati abrahama
ETIMOLOGIJA: po svetopisemskem očaku Abrahamu; pomen izhaja iz evangeljskih besed Še petdeset let nimaš in si videl Abrahama?, ki so jih Judje izrekli Jezusu
Ábraham Ábrahama samostalnik moškega spola [ábraham]
FRAZEOLOGIJA: srečanje z Abrahamom, srečati se z Abrahamom
ETIMOLOGIJA: abraham
ábrahamov ábrahamova ábrahamovo pridevnik [ábrahamou̯ ábrahamova ábrahamovo] FRAZEOLOGIJA: abrahamova leta, abrahamovih let
ETIMOLOGIJA: abraham

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

Ábrahamov Ábrahamova Ábrahamovo pridevnik [ábrahamou̯ ábrahamova ábrahamovo]
FRAZEOLOGIJA: Abrahamova leta, Abrahamovih let
ETIMOLOGIJA: Abraham
ábrahamovec ábrahamovca samostalnik moškega spola [ábrahamovəc] ETIMOLOGIJA: abraham
ábrahamovka ábrahamovke samostalnik ženskega spola [ábrahamou̯ka] ETIMOLOGIJA: abraham
ábrakadábra medmet [ábrakadábra] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Abrakadabra iz lat. abracadabra neznanega izvora - več ...
absínt absínta samostalnik moškega spola [apsínt] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Absinth) iz frc. absinthe, prvotno ‛pelin’, to pa prek lat. absinthium iz gr. apsínthion
àcíkličen àcíklična àcíklično pridevnik [àcíkličən] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. azyklisch, frc. acyclique, angl. acyclic, iz gr. a.. ‛ne..’ + cikličen
ADHD ADHD in ADHD-ja samostalnik moškega spola [adẹhadé] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. ADHD, kratice za attention deficit hyperactivity disorder ‛motnja pozornosti s hiperaktivnostjo’

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ádidaska ádidaske samostalnik ženskega spola [ádidaska] ETIMOLOGIJA: po imenu nem. tovarne Adidas iz ljubkovalnega imena Adi in prvega zloga priimka ustanovitelja Adolfa Dasslerja (1900–1978)
adíjo medmet [adíjo] FRAZEOLOGIJA: biti adijo, iti adijo, reči adijo komu, čemu, Adijo pamet!
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. addio < lat. ad Deum, dobesedno ‛k Bogu’ - več ...
aeróbni aeróbna aeróbno pridevnik [aeróbni] STALNE ZVEZE: aerobna stabilnost, aerobni interval, aerobni prag, aerobno kvarjenje, aerobno območje
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. aerob iz frc. aérobie, iz gr. aēr ‛zrak’ + gr. bíos ‛življenje’
afékt afékta samostalnik moškega spola [afékt] STALNE ZVEZE: patološki afekt
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Affekt iz lat. affectus ‛čustvo, volja, strast’, iz afficere ‛prizadeti’ iz facere ‛delati’ - več ...
afektíran afektírana afektírano pridevnik [afektíran] ETIMOLOGIJA: iz *afektirati iz afekt
afektívni afektívna afektívno pridevnik [afektíu̯ni] STALNE ZVEZE: afektivna motnja
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. affective, poznolat. affectivus, glej afekt

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

áfna áfne samostalnik ženskega spola [áfna] FRAZEOLOGIJA: afne guncati, guncanje afen
ETIMOLOGIJA: < afinja iz besede, prevzete iz nem. Affe; v prvem pomenu po zgledu nem. Klammeraffe ‛hvatan’, tj. ‛južnoameriška opica z dolgim repom, ki ga uporablja za oprijemanje’, iz Klammer ‛spojka, spona, oklepaj’ in Affe ‛opica’ - več ...
afnáti se afnám se nedovršni glagol [afnáti se] ETIMOLOGIJA: afna
agílen agílna agílno pridevnik [agílən] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. agil iz lat. agilis ‛hiter, okreten, živahen’ - več ...
agíliti glej agility
agility agilityja; tudi agíliti samostalnik moškega spola [agíliti] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. agility, prvotno ‛spretnost, gibčnost, živahnost, delavnost’
agílnost agílnosti samostalnik ženskega spola [agílnost] ETIMOLOGIJA: agilen
agrúm agrúma samostalnik moškega spola [agrúm] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. agrume < vulglat. *acrume ‛kisel (sadež)’, prvotneje ‛oster’ < lat. ācer
àh medmetFRAZEOLOGIJA: biti oh in ah, oh in ah, Ah ja.
ETIMOLOGIJA: = hrv., srb. ȁh, rus. áh, češ. ach; imitativna beseda, ki posnema vzdihovanje, znana tudi v drugih jezikih, npr. nem. ach, amer. angl. uh, lat. āh, a - več ...
Ah simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; krajšava za amper + lat. hōra ‛ura’
ahá1 in ahà členekETIMOLOGIJA: = hrv., srb. ahȁ, srb. tudi a-ȁ, ahȃ, rus. agá, polj. aha, češ. ahà, verjetno iz *a + *ha
ahá2 in ahà medmetSTALNE ZVEZE: aha efekt
ETIMOLOGIJA: verjetno prevzeto iz nem. aha, angl. aha - več ...
ahm; tudi ahem medmetETIMOLOGIJA: a + hm
aids aidsa; tudi AIDS samostalnik moškega spola [ájc] STALNE ZVEZE: mačji aids
ETIMOLOGIJA: AIDS
AIDS glej aids
aikido aikida samostalnik moškega spola [ajkído] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. aikido iz jap. aikidō, prvotno ‛pot harmonije duha’, iz ai ‛harmonija’ + ki ‛duh, življenjska energija’ + ‛pot, način’

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

airedalski airedalska airedalsko pridevnik [êrdelski] in [erdélski]
STALNE ZVEZE: airedalski terier
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. Airedale, po istoimenski angleški pokrajini
àj medmetETIMOLOGIJA: imitativna beseda, tako kot hrv., srb. ȃj, rus. áj, češ., stčeš. aj, litov. , nem. ei; v romanskih jezikih predvsem za izražanje bolečine: it. àhi, frc. aie, špan. ay
ája1 členekETIMOLOGIJA: verjetno iz aj + ja
ajá2 medmetETIMOLOGIJA: verjetno iz a + ja, morda pod vplivom nemščine, prim. tudi nar. ukr. ajá ‛seveda’ - več ...
ája3 medmetETIMOLOGIJA: imitativna blagoglasna beseda, morda prevzeta iz nem. heia
ájaj in ájáj; tudi ájêj medmetETIMOLOGIJA: aj
àjd in ájd; in àjdi; in hàjd; in hàjdi; tudi àjde; tudi hàjde medmetETIMOLOGIJA: hajd
ájda ájde samostalnik ženskega spola [ájda] STALNE ZVEZE: navadna ajda, tatarska ajda
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz star. nem. Heiden k nem. Heide ‛ajd, pogan’, ker so ajdo v Evropo prinesli iz nekrščanskih krajev - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

àjde glej àjd, àjdi, hàjd, hàjdi
àjdi; in àjd; in hàjd; in hàjdi; tudi àjde; tudi hàjde medmetETIMOLOGIJA: hajdi
ájdov ájdova ájdovo pridevnik [ájdou̯ ájdova ájdovo] ETIMOLOGIJA: ajda

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ájêj in ájej in ajêj, ájaj
àjoj in ajòj in àjôj medmetETIMOLOGIJA: a + joj
àjs medmetETIMOLOGIJA: starejše tudi as, verjetno iz nepisanega medmeta, ki ga izgovorimo z vdihom skozi zobe; manj verjetno prevzeto iz nem. heiß ‛vroč’ - več ...
ájurvéda ájurvéde samostalnik ženskega spola [ájurvéda] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ayurweda iz stind. āyurveda- iz ā́yu ‛življenje’ + véda-, glej vedeti
ájurvédski ájurvédska ájurvédsko pridevnik [ájurvétski] ETIMOLOGIJA: ajurveda

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

akceptírati akceptíram dovršni in nedovršni glagol [akceptírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. akzeptieren in frc. accepter iz lat. acceptāre iz accipere ‛sprejeti’ iz capere ‛ujeti, vzeti’
akcéptni akcéptna akcéptno pridevnik [akcéptni]
STALNE ZVEZE: akceptni nalog
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Akzept(auftrag) ‛akceptni, prejemni (nalog)’, iz Akzept ‛potrdilo o prejemu’, prevzeto iz lat. acceptum iz accipere ‛prejeti’ iz capere ‛ujeti, vzeti’
áki ákija samostalnik moškega spola [áki] ETIMOLOGIJA: prevzeto (in prilagojeno) prek nem. Akia in šved. Ackja iz samijskih jezikov
akorávno veznik [akoráu̯no] ETIMOLOGIJA: ako + ravno
akrilamíd akrilamída samostalnik moškega spola [akrilamít akrilamída] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. acrylamide, nem. Acrylamid iz nlat. acryl.. ‛ostrega vonja’, iz lat. acer ‛oster’ + oleo ‛imeti vonj’ + amid
akróstih akróstiha in akrostíh akrostíha samostalnik moškega spola [akróstih] in [akrostíh] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Akrostichon, frc. acrostiche in srlat. acrostichis) iz gr. akrostikhís, iz ákros ‛vrh, konica’ + stih
aktinídija aktinídije samostalnik ženskega spola [aktinídija] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. actinidia, iz gr. aktī́s ‛žarek’
Al simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Al, simbola za element aluminij
álbatros álbatrosa samostalnik moškega spola [álbatros] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Albatros, angl. albatross, starejše algatross, iz špan., port. alcatraz, nejasnega izvora, morda prevzeto iz arab. al g̣aṭṭās ‛neka vodna ptica’ - več ...
albumín albumína samostalnik moškega spola [albumín] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Albumin, angl. albumin, frc. albumine, iz lat. albumen ‛beljak’, iz albus ‛bel’
albumínski albumínska albumínsko pridevnik [albumínski]
STALNE ZVEZE: albuminska skuta
ETIMOLOGIJA: albumin
alelúja medmet [alelúja] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. halleluja, srlat. halleluiah in gr. allēloúïa iz hebr. halalū-jāh ‛slavite Jahveja’ - več ...
alépski alépska alépsko pridevnik [alépski]
STALNE ZVEZE: alepski bor
ETIMOLOGIJA: po mestu Alep v Siriji
alêrgičen alêrgična alêrgično pridevnik [alêrgičən] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. allergicus, glej alergija

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alêrgično prislov [alêrgično] ETIMOLOGIJA: alergičen
alergíja alergíje samostalnik ženskega spola [alergíja] STALNE ZVEZE: kontaktna alergija, navzkrižna alergija
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Allergie, frc. allergie, angl. allergy, it. allergia iz nlat. allergia, kar je zloženo iz gr. állos ‛tuj, drugi, drugačen’ + tvorjenka od érgon ‛delo, dejanje, delovanje’, torej ‛delovanje, reakcija organizma na telesu tuje snovi’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alergíjski alergíjska alergíjsko pridevnik [alergíski] ETIMOLOGIJA: alergija

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alêrgik alêrgika samostalnik moškega spola [alêrgik] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Allergiker, glej alergija

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alergológ alergológa samostalnik moškega spola [alergolók alergológa] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Allergologe, angl. allergologist, glej alergologija
alergologíja alergologíje samostalnik ženskega spola [alergologíja] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Allergologie, angl. allergology, frc. allergologie, iz alergija + gr. ..logía iz lógos ‛beseda, govor’
alergológinja alergológinje samostalnik ženskega spola [alergológinja] ETIMOLOGIJA: alergolog
alfabét alfabéta samostalnik moškega spola [alfabét] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Alphabet in lat. alphabētum iz gr. alphábētos, kar je iz prvih dveh črk grškega alfabeta - več ...
aligátor aligátorja samostalnik moškega spola [aligátor] STALNE ZVEZE: ameriški aligator, kitajski aligator
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Alligator, frc., angl. alligator iz špan. el lagarto (de Indias) ‛plazilec (severnoameriških Indijancev)’ < lat. lacerta - več ...
aliterácija aliterácije samostalnik ženskega spola [aliterácija] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Alliteration, frc. allittération) iz srlat. allitteratio, iz lat. ad ‛pri, k’ + littera ‛črka’
álma máter álme máter tudi álma máter samostalnik ženskega spola [álma máter] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz lat. alma mater ‛mati rednica’, prvotneje pridevek Jezusove matere Marije, prvotno pridevek nekaterih rimskih boginj
àlo in aló medmetETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. allo iz halo
alpáka1 alpáke samostalnik ženskega spola [alpáka] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek (nem. Alpaka in) špan. alpaca iz kečuan. (al)paco iz paco ‛(rdeče)rjav’
alpáka2 alpáke samostalnik ženskega spola [alpáka] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Alpacca, komercialno ime izdelka avstrijskega proizvajalca Berndorf
alpínec alpínca samostalnik moškega spola [alpínəc] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. Alpino iz alpino ‛alpski’ < lat. Alpīnus, po pogorju Alpe - več ...
alpiníst alpinísta samostalnik moškega spola [alpiníst] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Alpinist ali it. alpinista, iz lat. Alpīnus ‛alpski’, po pogorju Alpe - več ...
alpinístični alpinístična alpinístično pridevnik [alpinístični] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. alpinistisch, it. alpinistico iz alpinist

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alpinístka alpinístke samostalnik ženskega spola [alpinístka] ETIMOLOGIJA: alpinist
alpinízem alpinízma samostalnik moškega spola [alpinízəm] STALNE ZVEZE: klasični alpinizem
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Alpinismus, it. alpinismo, glej alpinist
alpínka alpínke samostalnik ženskega spola [alpínka] ETIMOLOGIJA: alpinec
alpínski alpínska alpínsko pridevnik [alpínski] STALNE ZVEZE: alpinski pas
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. alpino < lat. Alpīnus

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alumínij alumínija samostalnik moškega spola [alumíni] STALNE ZVEZE: primarni aluminij, sekundarni aluminij
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Aluminium, frc. aluminium iz nlat. aluminium, iz lat. alūmen ‛galun, aluminijev sulfat’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

alumínijev alumínijeva alumínijevo pridevnik [alumínijeu̯ alumínijeva alumínijevo] ETIMOLOGIJA: aluminij

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amaránt amaránta samostalnik moškega spola [amaránt] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Amarant iz lat. amarantus ‛rastlina Celosia cristata, petelinov greben’, to iz gr. amárantos ‛večen, trajen, nevenljiv’
amarílis amarílisa samostalnik moškega spola [amarílis] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. amaryllis, po imenu pastirice gr. Amaryllís iz Vergilijevih pastirskih pesmi
amazónka amazónke samostalnik ženskega spola [amazónka] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Amazone in lat. Amāzon iz gr. Amadzṓn, nejasnega izvora - več ...
Amêrika Amêrike samostalnik ženskega spola [amêrika]
FRAZEOLOGIJA: odkriti Ameriko, stric iz Amerike, teta iz Amerike
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov (nem. Amerika, frc. Amerique, angl., it. America), od 1507 ime kontinenta, po it. pomorščaku Amerigu Vespucciju (1454–1551)
ámm; in êmm medmetETIMOLOGIJA: imitativna beseda za zapolnjevanje premora, tako kot angl. um
amóniak amóniaka; in amónijak samostalnik moškega spola [amónijak] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ammoniak, frc. ammoniac iz lat. (sāl) ammōniacum ‛amonijeva sol’, to pa iz gr. ammōniakón, po oazi z Amonovim templjem v Libiji, kjer so jo pridobivali - več ...
amónijak amónijaka; in amóniak samostalnik moškega spola [amónijak] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ammoniak, frc. ammoniac iz lat. (sāl) ammōniacum ‛amonijeva sol’, to pa iz gr. ammōniakón, po oazi z Amonovim templjem v Libiji, kjer so jo pridobivali - več ...
amortizácija amortizácije samostalnik ženskega spola [amortizácija] STALNE ZVEZE: biološka amortizacija
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Amortisation, angl. amortisation, iz amortizirati
amortizácijski amortizácijska amortizácijsko in amortizacíjski amortizacíjska amortizacíjsko pridevnik [amortizáciski] in [amortizacíski] ETIMOLOGIJA: amortizacija

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amortizêr amortizêrja samostalnik moškega spola [amortizêr] ETIMOLOGIJA: po zgledu frc. amortisseur iz amortizirati
amortizíranje amortizíranja samostalnik srednjega spola [amortizíranje] ETIMOLOGIJA: amortizirati
amortizírati amortizíram nedovršni in dovršni glagol [amortizírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. amortisieren iz frc. amortir, prvotno ‛omrtviti’ < vulglat. *admortīre iz lat. mors ‛smrt’ - več ...
ampêr ampêra tudi ampêrja samostalnik moškega spola [ampêr] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Ampere, frc. ampère, angl. ampere, po francoskem fiziku Andréju-Marieju Ampèru (1775–1836)
ampêrméter ampêrmétra samostalnik moškega spola [ampêrmétər] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Amperemeter, frc. ampèremètre, iz amper + meter
ampêrski ampêrska ampêrsko pridevnik [ampêrski] STALNE ZVEZE: amperska ura
ETIMOLOGIJA: amper

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

amplitúda amplitúde samostalnik ženskega spola [amplitúda] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Amplitude, angl., frc. amplitude iz lat. amplitūdō ‛širina, velikost, obsežnost’, iz amplus ‛obsežen, zajeten, velik’
ànaeróbni ànaeróbna ànaeróbno pridevnik [ànaeróbni] STALNE ZVEZE: anaerobni prag
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. anaerob, frc. anaérobie, iz a... + aerobni
anakónda anakónde samostalnik ženskega spola [anakónda] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Anakonda, nejasnega izvora
analfabét analfabéta samostalnik moškega spola [analfabét] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Analphabet iz gr. analphábētos ‛nepismen’ iz gr. a.. (pred samoglasniki an..) ‛ne..’ + alfabet
analfabétka analfabétke samostalnik ženskega spola [analfabétka] ETIMOLOGIJA: analfabet
androgén androgéna samostalnik moškega spola [androgén] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. androgen, nem. Androgene, iz gr. anḗr ‛moški’ + ‛kar povzroča’, prevzeto (prek angl., nem. ..gen iz frc. ..gène,) iz gr. ..genēs ‛rojen iz, povzročen od’
androgéni androgéna androgéno pridevnik [androgéni] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. androgen, glej androgen

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

androgín1 androgína samostalnik moškega spola [androgín] ETIMOLOGIJA: androgin
androgín2 androgína androgíno pridevnik [androgín] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek angl., nem. androgyn, frc. androgyne) iz srlat. androgynus, iz gr. anḗr ‛moški’ + gynḗ ‛ženska’
androgínost androgínosti samostalnik ženskega spola [androgínost] ETIMOLOGIJA: androgin
áneks áneksa tudi anéks anéksa samostalnik moškega spola [áneks] tudi [anéks] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Annex, frc. annexe, glej anektirati

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

aneksíja aneksíje samostalnik ženskega spola [aneksíja] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Annexion iz frc. annexion ‛priključitev’, glej anektirati
anektírati anektíram dovršni in nedovršni glagol [anektírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. annektieren iz lat. annectere ‛pripeti, privezati’, iz ad ‛pri’ + nectere ‛vezati, plesti’ - več ...
angélika angélike samostalnik ženskega spola [angélika] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. angelica, iz srlat. (herba) angelica ‛angelska (rastlina)’
anonímen anonímna anonímno pridevnik [anonímən] STALNE ZVEZE: anonimni alkoholiki
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. anonym, frc. anonyme, in lat. anōnymus iz gr. anṓnymos ‛brez imena’, iz gr. a.. (pred samoglasniki an..) ‛ne..’ + ónyma ‛ime’ - več ...
anonimizácija anonimizácije samostalnik ženskega spola [anonimizácija] ETIMOLOGIJA: anonimizirati
anonimizíran anonimizírana anonimizírano pridevnik [anonimizíran] ETIMOLOGIJA: iz anonimizirati, glej anonimen
anonimizíranje anonimizíranja samostalnik srednjega spola [anonimizíranje] ETIMOLOGIJA: iz anonimizirati, glej anonimen
anonimizírati anonimizíram dovršni in nedovršni glagol [anonimizírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. anonymisieren iz anonimen
anonímka anonímke samostalnik ženskega spola [anonȋmka] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz hrv., srb. anònīmka, poenobesedeno iz ȁnonīmna pȍruka ‛anonimno sporočilo’
anonímnež anonímneža samostalnik moškega spola [anonímneš anonímneža] ETIMOLOGIJA: anonimen
anonímno prislov [anonímno] ETIMOLOGIJA: anonimen
anonímnost anonímnosti samostalnik ženskega spola [anonímnost] ETIMOLOGIJA: anonimen
ánorak ánoraka samostalnik moškega spola [ánorak] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Anorak in frc. anorak iz eskim. anorak, domnevno iz anoré ‛veter’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ÁNSI-lúmen glej ANSI lumen
ánticiklón ánticiklóna samostalnik moškega spola [ánticiklón] STALNE ZVEZE: azorski anticiklon, sibirski anticiklon
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Antizyklone, angl. anticyclone, iz gr. antí ‛nasproti, proti’ + ciklon

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

antimón antimóna samostalnik moškega spola [antimón] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Antimon iz srlat. antimonium, nejasnega izvora

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ántiperspiránt ántiperspiránta samostalnik moškega spola [ántiperspiránt] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. antiperspirant, iz gr. antí ‛nasproti, proti’ + perspirant iz perspire ‛potiti se’, prevzeto iz lat. perspīrāre ‛dihati, pihati’
ántitalènt ántitalênta samostalnik moškega spola [ántitalènt] ETIMOLOGIJA: gr. antí ‛nasproti, proti’ + talent
apsída apsíde tudi ápsida ápside samostalnik ženskega spola [apsída] tudi [ápsida] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Apside, frc. apside, abside iz srlat. absida < lat. apsis, kar je prevzeto iz gr. hapsís ‛obok’, iz háptō ‛pritrdim, držim’
Ar simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Ar, simbola za element argon
arábec arábca samostalnik moškega spola [arábəc] ETIMOLOGIJA: poenobesedeno iz arabski konj, po Arabskem polotoku, ker je pradomovina te pasme
árak áraka samostalnik moškega spola [árak] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Arrak in frc. arac(k) iz arab. carraḳ ‛žganje’, prvotneje ‛pot, znoj’ - več ...
arašíd arašída samostalnik moškega spola [arašít arašída] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek frc. arachide in nlat. arachidna iz gr. arákhidna ‛lečasti grahor’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arašídov arašídova arašídovo pridevnik [arašídou̯ arašídova arašídovo] ETIMOLOGIJA: arašid

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

argón argóna in árgon árgona samostalnik moškega spola [argón] in [árgon] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Argon, angl. argon, frc. argon iz nlat. argon, iz gr. argós ‛nedejaven, lenoben’
arháičen arháična arháično pridevnik [arháičən] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. archaisch, angl. archaic, frc. archaïque in poznolat. archaicus iz gr. arkhaïkós ‛staromoden’, iz arkhaĩos ‛starodaven, izvoren’, iz arkhḗ ‛izvor’ - več ...
arháično prislov [arháično] ETIMOLOGIJA: arhaičen
arháičnost arháičnosti samostalnik ženskega spola [arháičnost] ETIMOLOGIJA: arhaičen
arhaízem arhaízma samostalnik moškega spola [arhaízəm] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Archaismus, angl. archaism, frc. archaïsme, glej arhaičen
ármafleks ármafleksa samostalnik moškega spola [ármaflẹks] ETIMOLOGIJA: po imenu izdelka Armaflex® (od 1954) iz imena nemškega proizvajalca Armacell + fleks(ibilen)
armíranobetónski armíranobetónska armíranobetónsko pridevnik [armíranobetónski] ETIMOLOGIJA: iz armirani beton

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

árnika árnike samostalnik ženskega spola [árnika] STALNE ZVEZE: navadna arnika
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Arnika, it. arnica) iz lat. arnica, nejasnega izvora, morda h gr. *ptarmikḗ ‛rastlina, ki povzroča kihanje’ iz ptarmós ‛kihanje’ - več ...
arónija arónije samostalnik ženskega spola [arónija] STALNE ZVEZE: črnoplodna aronija
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nlat. aronia iz gr. arōnía ‛nešplja’, iz áron
artroskopíja artroskopíje samostalnik ženskega spola [artroskopíja] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Arthroskopie, angl. arthroscopy, frc. arthroscopie, kar je zloženo iz gr. árthron ‛sklep’ + gr. skopía ‛opazovanje’
artroskópski artroskópska artroskópsko pridevnik [artroskópski] ETIMOLOGIJA: artroskopija

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

arzén arzéna samostalnik moškega spola [arzén] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Arsen, poznolat. arsenicum in gr. arsenikón iz srperz. *zarnīk, prvotno ‛zlate barve, zlat’ - več ...
As simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. As, simbola za element arzen, poznolat. arsenicum
àseksuálec àseksuálca samostalnik moškega spola [àseksuáləc] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. asexual, iz gr. a.. ‛ne..’ + seksualen
àseksuálka àseksuálke samostalnik ženskega spola [àseksuálka] ETIMOLOGIJA: aseksualec
àseksuálni àseksuálna àseksuálno pridevnik [àseksuálni] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. asexual, iz gr. a.. ‛ne..’ + seksualen

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

àseksuálnost àseksuálnosti samostalnik ženskega spola [àseksuálnost] ETIMOLOGIJA: aseksualni
askorbínski askorbínska askorbínsko pridevnik [askorbínski]
STALNE ZVEZE: askorbinska kislina
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Ascorbin(säure) ‛askorbinska (kislina)’ iz gr. a.. ‛ne..’ + skorbut
asparagín asparagína samostalnik moškega spola [asparagín] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. asparagine, nem. Asparagin, iz asparagus
àstigmatízem àstigmatízma samostalnik moškega spola [àstigmatízəm] ETIMOLOGIJA: prevzeto nem. Astigmatismus iz gr. a.. ‛ne..’ + tvorjenka iz gr. stígma ‛točka, madež’
ástma ástme samostalnik ženskega spola [ástma] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek lat. asthma iz gr. ãsthma, nejasnega izvora - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

astmátičarka astmátičarke samostalnik ženskega spola [astmátičarka] ETIMOLOGIJA: astmatik
astmátični astmátična astmátično pridevnik [astmátični] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. asthmatisch) iz nlat. asthmaticus, glej astma

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

astmátik astmátika samostalnik moškega spola [astmátik] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Asthmatiker iz nlat. asthmaticus, glej astma

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

ášram ášrama samostalnik moškega spola [ášram] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek angl. ashram, nem. Aschram) iz stind. āśrama- ‛bivališče puščavnika’
atašé atašêja samostalnik moškega spola [atašé] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Attaché) iz frc. attaché, prvotneje ‛pribočnik’ < ‛kdor je dodeljen’, iz attacher ‛dodeliti’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

atašêjka atašêjke samostalnik ženskega spola [atašêjka] ETIMOLOGIJA: ataše

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

atlét atléta samostalnik moškega spola [atlét] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Athlet, frc. athlète in lat. athlēta iz gr. athlētḗs ‛borilec, tekmovalec v športu’ iz ãthlos ‛tekma, boj’ - več ...
atlétinja atlétinje samostalnik ženskega spola [atlétinja] ETIMOLOGIJA: atlet
atrazín atrazína samostalnik moškega spola [atrazín] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Atrazin, angl. atrazine, prvotno ime izdelka švicarskega podjetja J. R. Geigy

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

áu in àu; tudi áv medmetETIMOLOGIJA: = polj. au, češ. ou, au, mak. of, imitativna beseda, v enakem pomenu znana tudi v drugih jezikih, npr., nem. au, lat. au - več ...
áua in àua, áuva
áuč medmetETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. ouch iz nem. autsch, verjetno iz nem. au
àufbíks medmetFRAZEOLOGIJA: na aufbiks
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz star. avstr. nem. auf Wichs iz auf ‛na’ in Wichs ‛gorjača, udarec’ iz wichsen ‛tepsti’
áuva in àuva; tudi áua medmetETIMOLOGIJA: au
áv in àv, áu
ávba ávbe samostalnik ženskega spola [áu̯ba] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Haube, verjetno sorodno z gr. kȳphós ‛izbokel’, litov. kuprà ‛izboklina’ - več ...
ávgijev ávgijeva ávgijevo pridevnik [áu̯gijeu̯ áu̯gijeva áu̯gijevo]
FRAZEOLOGIJA: čiščenje avgijevega hleva (česa), počistiti avgijev hlev, avgijev hlev
ETIMOLOGIJA: po grškem mitološkem kralju Avgiju
Ávgijev Ávgijeva Ávgijevo pridevnik [áu̯gijeu̯ áu̯gijeva áu̯gijevo]
FRAZEOLOGIJA: čiščenje Avgijevega hleva (česa), počistiti Avgijev hlev, Avgijev hlev
ETIMOLOGIJA: po grškem mitološkem kralju Avgiju
Á-vitamín Á-vitamína samostalnik moškega spola [ávitamín] ETIMOLOGIJA: A + vitamin
avríkelj avríklja samostalnik moškega spola [au̯ríkəl] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Aurikel iz lat. auricula ‛ušesce’ iz auris ‛uho’
ávtodóm ávtodóma samostalnik moškega spola [áu̯todóm] ETIMOLOGIJA: avto + dom
ávtoléstev ávtoléstve samostalnik ženskega spola [áu̯toléstəu̯ áu̯toléstve] ETIMOLOGIJA: avto + lestev
ávtovlák ávtovláka samostalnik moškega spola [áu̯towlák] ETIMOLOGIJA: avto + vlak
B simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. B, simbola za element bor
Ba simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Ba, simbola za element barij
bába bábe samostalnik ženskega spola [bába] STALNE ZVEZE: žaganje babe
FRAZEOLOGIJA: Baba pijana, rit prodana., Baba zmešana!, Babe so hudič.
ETIMOLOGIJA: = stcslov. baba, hrv., srb. bȁba, rus. bába, češ. bába < pslov. *baba ‛stara ženska’ < ide. *bā̆bā̆ - več ...
bábi bábi samostalnik ženskega spola [bábi] ETIMOLOGIJA: babica
bábica bábice samostalnik ženskega spola [bábica] FRAZEOLOGIJA: Veliko babic, kilavo dete.
ETIMOLOGIJA: baba

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bábičar bábičarja samostalnik moškega spola [bábičar] ETIMOLOGIJA: babica
bábičin bábičina bábičino pridevnik [bábičin] ETIMOLOGIJA: babica

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bábiški bábiška bábiško pridevnik [bábiški] ETIMOLOGIJA: babica

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bábištvo bábištva samostalnik srednjega spola [bábištvo] ETIMOLOGIJA: babica
bábjak glej bábjek
bábjek bábjeka; tudi bábjak samostalnik moškega spola [bábjek] ETIMOLOGIJA: babjak
bábji bábja bábje pridevnik [bábji] STALNE ZVEZE: babje pšeno
FRAZEOLOGIJA: babja vera, babje poletje, hudič babji
ETIMOLOGIJA: baba
bábnica bábnice samostalnik ženskega spola [bábnica] ETIMOLOGIJA: baba
babúra babúre samostalnik ženskega spola [babúra] ETIMOLOGIJA: baba, v drugem pomenu pod vplivom srb. bàbura in mak. babura
bábuška bábuške samostalnik ženskega spola [bábuška] ETIMOLOGIJA: v prvem in drugem pomenu prevzeto iz rus. bábuška, v tretjem iz hrv., srb. bàbuška, glej baba
bádelj bádlja samostalnik moškega spola [bádəl] STALNE ZVEZE: pegasti badelj
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz hrv. bàdelj, iz bádati ‛bosti’, glej bosti
badmintoníst badmintonísta samostalnik moškega spola [badmintoníst] ETIMOLOGIJA: badminton
badmintonístka badmintonístke samostalnik ženskega spola [badmintonístka] ETIMOLOGIJA: badmintonist
bagéta bagéte samostalnik ženskega spola [bagéta] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek frc. baguette, prvotneje ‛tanka palica, šiba’, iz it. bacchetta, iz bacchio ‛palica’
baháč baháča samostalnik moškega spola [baháč] ETIMOLOGIJA: bahati se
bahánje bahánja tudi báhanje báhanja samostalnik srednjega spola [bahánje] tudi [báhanje] ETIMOLOGIJA: bahati se
baháški baháška baháško pridevnik [baháški] ETIMOLOGIJA: bahač
baháštvo baháštva samostalnik srednjega spola [baháštvo] ETIMOLOGIJA: bahač
bahàt baháta baháto pridevnik [bahàt] ETIMOLOGIJA: bahati se
baháti se bahám se tudi báhati se báham se nedovršni glagol [baháti se] tudi [báhati se] ETIMOLOGIJA: = dluž. bachaś < pslov. *bahati iz ide. *bhah2- ‛govoriti’ - več ...
bahàv baháva bahávo pridevnik [bahàu̯ baháva bahávo] ETIMOLOGIJA: bahati se
bahávo prislov [bahávo] ETIMOLOGIJA: bahav
bahávost bahávosti samostalnik ženskega spola [bahávost] ETIMOLOGIJA: bahav
bájpas glej bypass
bájt bájta samostalnik moškega spola [bájt] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. byte iz bite ‛grižljaj’
bakalá glej bakalár
bakalár bakalárja; tudi bakalá samostalnik moškega spola [bakalár] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek it. baccalà, star. bacalaro, iz špan. bacalao ‛polenovka’, nejasnega izvora, morda iz lat. baculum ‛palica’ - več ...
báker bákra samostalnik moškega spola [bákər] STALNE ZVEZE: tolčeni baker
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek hrv., srb. bàkar iz tur. bakır - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bákrov bákrova bákrovo pridevnik [bákrou̯ bákrova bákrovo] ETIMOLOGIJA: baker

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bákšiš bákšiša samostalnik moškega spola [bákšiš] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Bakschisch, angl. bakshish, frc. bakchich iz perz. baḫšīš ‛darilo’ iz baḫšīdan ‛dati’ - več ...
báldrijan báldrijana samostalnik moškega spola [báldrijan] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Baldrian iz srlat. valeriana ‛baldrijan’, domnevno po imenu province lat. Valeria ‛Panonija’, a ljudskoetimološko naslonjeno na valēre ‛biti zdrav’ - več ...
balerína baleríne samostalnik ženskega spola [balerína] FRAZEOLOGIJA: kot balerina
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Ballerina) iz it. ballerina ‛plesalka’, glej balet - več ...
balerínka balerínke samostalnik ženskega spola [balerínka] ETIMOLOGIJA: poenobesedeno iz balerinski čevelj po zgledu angl. ballerina shoe, iz balerina
balétka balétke samostalnik ženskega spola [balétka] FRAZEOLOGIJA: kot baletka
ETIMOLOGIJA: balet
balétnik balétnika samostalnik moškega spola [balétnik] FRAZEOLOGIJA: kot baletnik
ETIMOLOGIJA: balet
balín balína samostalnik moškega spola [balín] FRAZEOLOGIJA: ostriči koga na balin, ostrižen na balin
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nar. it. ballino, furl. balìn ‛žogica’, iz nar. it. balla ‛žoga, krogla’ - več ...
balínanje balínanja samostalnik srednjega spola [balínanje] ETIMOLOGIJA: balinati

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balínar balínarja samostalnik moškega spola [balínar] ETIMOLOGIJA: balinati

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balínarka balínarke samostalnik ženskega spola [balínarka] ETIMOLOGIJA: balinar

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balínarski balínarska balínarsko pridevnik [balínarski] ETIMOLOGIJA: balinar

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balínati balínam nedovršni glagol [balínati] ETIMOLOGIJA: balin
balínček balínčka samostalnik moškega spola [balínčək] ETIMOLOGIJA: balin
baliníšče baliníšča samostalnik srednjega spola [baliníšče] ETIMOLOGIJA: balinati

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balón balóna samostalnik moškega spola [balón] FRAZEOLOGIJA: napihniti se kot balon, napihnjen kot balon, počiti kot balon
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Ballon in frc. ballon iz nar. it. ballone ‛velika žoga’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balónar balónarja samostalnik moškega spola [balónar] ETIMOLOGIJA: balon
balónarka balónarke samostalnik ženskega spola [balónarka] ETIMOLOGIJA: balonar
balónarski balónarska balónarsko pridevnik [balónarski] ETIMOLOGIJA: balonar

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balónarstvo balónarstva samostalnik srednjega spola [balónarstvo] ETIMOLOGIJA: balonar
balónast balónasta balónasto pridevnik [balónast] ETIMOLOGIJA: balon

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balónček balónčka samostalnik moškega spola [balónčək] ETIMOLOGIJA: balon
balónski balónska balónsko pridevnik [balónski] STALNE ZVEZE: balonska črpalka, balonska svila, balonski plašč
ETIMOLOGIJA: balon

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balván balvána samostalnik moškega spola [balván] ETIMOLOGIJA: = hrv., srb. bàlvan ‛štor’ in ‛neumen človek’, rus. bolván, polj. bałwan (tudi ‛snežak’), češ. balvan ‛večja skala’ < pslov. *bъlvanъ, nejasnega izvora

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balvánski balvánska balvánsko pridevnik [balvánski] STALNE ZVEZE: balvanski problem, balvansko plezanje
ETIMOLOGIJA: balvan

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bálzam bálzama samostalnik moškega spola [bálzam] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Balsam in lat. balsamum iz gr. bálsamon, to pa iz neke semit. predloge, sorodne z arab. balsam - več ...
balzámični balzámična balzámično pridevnik [balzámični] STALNE ZVEZE: balzamični kis
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek it. balsamico, nem. balsamisch iz nlat. balsamicus, iz balzam

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

balzamíranje balzamíranja samostalnik srednjega spola [balzamíranje] ETIMOLOGIJA: balzamirati
balzamírati balzamíram nedovršni in dovršni glagol [balzamírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. balsamieren, iz balzam
bám in bàm medmetETIMOLOGIJA: v 1. pomenu domača imitativna beseda, ki posnema zvok srednje velikega zvona, v drugem prevzeto iz angl. imitativne besede bam
banálen banálna banálno pridevnik [banálən] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. banal) iz frc. banal, prvotno ‛vsakdanji, normalen’ < ‛ki se nanaša na lokalne zadeve’, iz ban ‛sodno okrožje’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

banalizácija banalizácije samostalnik ženskega spola [banalizácija] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. banalisation iz frc. banalisation, glej banalen
banalizíranje banalizíranja samostalnik srednjega spola [banalizíranje] ETIMOLOGIJA: banalizirati
banalizírati banalizíram dovršni in nedovršni glagol [banalizírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. banalisieren, glej banalen
banálno prislov [banálno] ETIMOLOGIJA: banalen
banálnost banálnosti samostalnik ženskega spola [banálnost] STALNE ZVEZE: banalnost zla
ETIMOLOGIJA: banalen
baobáb baobába samostalnik moškega spola [baobáp baobába] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Baobab, angl., frc. baobab iz srlat. bahobab, to pa iz arab. bū ḥibāb ‛sadež (mnogih) semen’ iz ‛sadež’ in ḥabb ‛seme’

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

barakúda barakúde samostalnik ženskega spola [barakúda] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Barrakuda ali angl. barracuda (in špan. barracuda) iz neznanega jezika, morda taino
barétka barétke samostalnik ženskega spola [barétka] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Barett ali it. berretta iz srlat. bereta, birretum ‛vrsta ploščate čepice’, iz lat. birrus ‛kratek plašč s kapuco’ - več ...
bárij bárija samostalnik moškega spola [bári] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Barium, angl. barium, frc. baryum iz nlat. barium, iz gr. barýs ‛težek’ - več ...
barík baríka; tudi barrique samostalnik moškega spola [barík] ETIMOLOGIJA: barrique

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

barikíran barikírana barikírano pridevnik [barikíran] ETIMOLOGIJA: iz barikirati iz barik
barrettov barrettova barrettovo; in Barrettov pridevnik [bêretou̯ bêretova bêretovo]
STALNE ZVEZE: barrettov požiralnik
ETIMOLOGIJA: po britanskem kirurgu Normanu Rupertu Barrettu (1903–1979)
Barrettov Barrettova Barrettovo; in barrettov pridevnik [bêretou̯ bêretova bêretovo]
STALNE ZVEZE: Barrettov požiralnik
ETIMOLOGIJA: po britanskem kirurgu Normanu Rupertu Barrettu (1903–1979)
barrique glej barík

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bárski1 bárska bársko pridevnik [bárski] STALNE ZVEZE: barska miza, barska žlica, barski stol
ETIMOLOGIJA: bar
bárski2 bárska bársko pridevnik [bárski] STALNE ZVEZE: barska žaba
ETIMOLOGIJA: barje
bárvar bárvarja samostalnik moškega spola [bárvar] STALNE ZVEZE: bavarski barvar
ETIMOLOGIJA: barva
barvárna barvárne samostalnik ženskega spola [barvárna] ETIMOLOGIJA: barvar
bárvarski bárvarska bárvarsko pridevnik [bárvarski] ETIMOLOGIJA: barvar

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bárvarstvo bárvarstva samostalnik srednjega spola [bárvarstvo] ETIMOLOGIJA: barvar
baržún baržúna samostalnik moškega spola [baržún] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek madž. bársony iz neke tur. predloge - več ...
baržúnast baržúnasta baržúnasto pridevnik [baržúnast] STALNE ZVEZE: baržunasti oslez
ETIMOLOGIJA: baržun

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

batáta batáte samostalnik ženskega spola [batáta] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek špan. batata iz arav. jezika taino batata
bazilísk bazilíska samostalnik moškega spola [bazilísk] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek (nem. Basilisk in) lat. basiliscus iz gr. basilískos, ‛vrsta kače’, prvotno ‛kraljič’, iz basileús ‛kralj’, ker je bazilisk veljal za kralja kač
Be simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Be, simbola za element berilij
beagle beagla samostalnik moškega spola [bígəl] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. beagle, nejasnega izvora
becquerel becquerela; in bekerél samostalnik moškega spola [bekerél] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz sodobnih evropskih jezikov; po francoskem fiziku Antoinu Henriju Becquerelu (1852–1908)
bedastôča bedastôče in bedastóča bedastóče samostalnik ženskega spola [bedastôča] in [bedastóča] ETIMOLOGIJA: bedast
bêe medmetETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema glas ovce
bêjži glej béži
bekerél bekeréla; in becquerel samostalnik moškega spola [bekerél] ETIMOLOGIJA: becquerel
beletrístika beletrístike samostalnik ženskega spola [beletrístika] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Belletristik, kar je tvorjeno iz frc. belles-lettres - več ...
belíca belíce samostalnik ženskega spola [belíca] STALNE ZVEZE: istrska belica, kuna belica
ETIMOLOGIJA: bel
belín belína samostalnik moškega spola [belín] STALNE ZVEZE: kapusov belin
ETIMOLOGIJA: bel
beloúška beloúške samostalnik ženskega spola [beloúška] ETIMOLOGIJA: iz *belouh, iz bel + uho
belúga belúge samostalnik ženskega spola [belúga] STALNE ZVEZE: beluga kit
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz rus. belúga, glej bel

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

belúš belúša samostalnik moškega spola [belúš] STALNE ZVEZE: divji beluš, ostrolistni beluš
ETIMOLOGIJA: bel - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

belúšev belúševa belúševo pridevnik [belúšeu̯ belúševa belúševo] ETIMOLOGIJA: beluš

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

belúšni belúšna belúšno pridevnik [belúšni] STALNE ZVEZE: belušna zelena
ETIMOLOGIJA: beluš

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bêmti in bémti; tudi bênti medmet [bêmti] in [bémti] ETIMOLOGIJA: jebemti
bênti in bénti, bêmti
berílij berílija samostalnik moškega spola [beríli] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Beryllium, angl. berylliumin frc. béryllium iz nlat. beryllium, iz stfrc. beryl ‛beril’ < lat. bēryllus, prevzeto iz gr. bḗryllos
berívka berívke samostalnik ženskega spola [beríu̯ka] ETIMOLOGIJA: brati
bernardínec bernardínca samostalnik moškega spola [bernardínəc] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz star. nem. Bernardshund, frc. saint-bernard, po prelazu med Italijo in Švico Mont Saint Bernard, kjer so menihi v 17. stol. vzredili to pasmo in jo usposobili za reševanje izpod snežnih plazov - več ...
bêt bêta tudi bèt bèta samostalnik moškega spola [bêt] tudi [bə̀t] ETIMOLOGIJA: = nar. rus. bót ‛pesino, krompirjevo listje’ < pslov. *bъtъ < ide. *bhuto- iz korena *bheu̯- ‛rasti, uspevati, obstajati’, tako kot gr. phytón ‛rastlina, zelišče, sadika, steblo’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bétakarotén bétakaroténa; in beta karoten samostalnik moškega spola [bétakarotén] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. β-Carotene iz frc. β-carotène, iz gr. beta ‛druga črka grškega alfabeta’ + karoten
betón betóna samostalnik moškega spola [betón] STALNE ZVEZE: armirani beton, lahki beton, marka betona, podložni beton, prani beton, razred betona, sveži beton, vidni beton
FRAZEOLOGIJA: težek kot beton, trd kot beton
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Beton iz frc. béton < lat. bitūmen ‛zemeljska smola’, glej bitumen - več ...
betonárna betonárne samostalnik ženskega spola [betonárna] ETIMOLOGIJA: beton

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

betoníran betonírana betonírano pridevnik [betoníran] ETIMOLOGIJA: betonirati

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

betoníranje betoníranja samostalnik srednjega spola [betoníranje] ETIMOLOGIJA: betonirati
betonírati betoníram nedovršni in dovršni glagol [betonírati] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. betonieren, glej beton
betónski betónska betónsko pridevnik [betónski] STALNE ZVEZE: betonska mešanica
FRAZEOLOGIJA: betonska džungla, betonska kocka
ETIMOLOGIJA: beton

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bèv medmetFRAZEOLOGIJA: ne bev ne mev, ne reči ne bev ne mev
ETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema pasje lajanje, bevskanje - več ...
bèzeg bèzga in bezèg bezgà samostalnik moškega spola [bə̀zək bə̀zga] in [bəzə̀k bəzgà] STALNE ZVEZE: črni bezeg, divji bezeg, smrdljivi bezeg, španski bezeg
ETIMOLOGIJA: = hrv. kajk. bezek, nar. srb. bázag, sorodno še hrv. bàzga, čak. bȃzd, nar. rus. bóz, češ. bez < pslov. *bъzgъ, *bъzdъ, *bъzъ, morda prvotno *bъzdъ, iz ide. *bheu̯‑‛napihniti, nabuhniti’ + *(o)zdo‑ ‛veja’, prvotno *‛napihnjena, nabuhla veja’ - več ...
bèzgov bèzgova bèzgovo in bezgôv bezgôva bezgôvo in bezgòv bezgôva bezgôvo pridevnik [bə̀zgou̯ bə̀zgova bə̀zgovo] in [bəzgôu̯ bəzgôva bəzgôvo] in [bəzgòu̯ bəzgôva bəzgôvo] STALNE ZVEZE: bezgova prstasta kukavica, bezgova uhljevka
ETIMOLOGIJA: bezeg

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

béži béžite; tudi bêjži medmet [béži] ETIMOLOGIJA: iz velelnika glagola bežati
Bi simbolETIMOLOGIJA: prevzeto iz nlat. Bi, simbola za element bizmut, iz nlat. bismutum
bíatlonec bíatlonca samostalnik moškega spola [bíjatlọnəc] ETIMOLOGIJA: biatlon
bíatlonka bíatlonke samostalnik ženskega spola [bíjatlọnka] ETIMOLOGIJA: biatlon
bíca bíce samostalnik ženskega spola [bíca] ETIMOLOGIJA: okrnjeno iz nar. babíca, glej babica
bidón bidóna samostalnik moškega spola [bidón] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz it. bidone, prevzeto iz srgr. píthon ‛vinski sod’, iz gr. píthos ‛velika posoda za shranjevanje’
bìk bíka samostalnik moškega spola [bìk] STALNE ZVEZE: morski bik
FRAZEOLOGIJA: močan kot bik, trenirati kot bik, trmast kot bik, zgrabiti bika za roge, Kamor je šel bik, naj gre še štrik.
ETIMOLOGIJA: = cslov. bykъ, hrv., srb. bȋk, rus., češ. býk < pslov. *bykъ, verjetno kot litov. bū̃kas ‛bukač, ptica Botaurus stellaris’ iz bučati; prvotno torej ‛bučeč, hrumeč’ - več ...
bíkec bíkca samostalnik moškega spola [bíkəc] ETIMOLOGIJA: bik
bíkica bíkice samostalnik ženskega spola [bíkica] ETIMOLOGIJA: bik
bíkov bíkova bíkovo pridevnik [bíkou̯ bíkova bíkovo] STALNE ZVEZE: bikova kri
ETIMOLOGIJA: bik

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíkovski bíkovska bíkovsko pridevnik [bíkou̯ski] STALNE ZVEZE: bikovska mati
ETIMOLOGIJA: bik

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bílaterála bílaterále samostalnik ženskega spola [bílaterála] ETIMOLOGIJA: bilateralen
bílaterálen bílaterálna bílaterálno pridevnik [bílaterálən] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem., angl. bilateral, frc. bilatéral iz nlat. bilateralis, iz lat. bi.. ‛dvo..’ + laterālis ‛stranski’

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bílaterálno prislov [bílaterálno] ETIMOLOGIJA: bilateralen
bím in bìm medmetETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema visok zvok majhnega zvona
bíoenergétičarka bíoenergétičarke samostalnik ženskega spola [bíjoenergétičarka] ETIMOLOGIJA: bioenergetik
bíoenergétik bíoenergétika samostalnik moškega spola [bíjoenergétik] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Bioenergetiker, glej bioenergija
bíoenergétski bíoenergétska bíoenergétsko pridevnik [bíjoenergétski] ETIMOLOGIJA: bioenerget(ika)

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíoenergíja bíoenergíje samostalnik ženskega spola [bíjoenergíja] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Bioenergie, angl. bioenergy, iz bio... + energija
bíoenergíjski bíoenergíjska bíoenergíjsko pridevnik [bíjoenergíski] ETIMOLOGIJA: bioenergija

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíoplástika bíoplástike samostalnik ženskega spola [bíjoplástika] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. bioplastic, iz bio... + plastika
bíoplinárna bíoplinárne samostalnik ženskega spola [bíjoplinárna] ETIMOLOGIJA: bio... + plinarna
biotín biotína samostalnik moškega spola [bijotín] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek angl. biotin, nem. Biotin) iz nlat. biotinum, kar je tvorjeno iz gr. biotḗ ‛življenje’
bìp in bíp medmetETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. beep, imitativnega izvora
bís medmetSTALNE ZVEZE: bis člen
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. bis iz lat. bis ‛dvakrat’ - več ...
bíseksuálec bíseksuálca samostalnik moškega spola [bíseksuáləc] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. bisexual, iz lat. bi.. ‛dvo..’ + seksualen

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíseksuálka bíseksuálke samostalnik ženskega spola [bíseksuálka] ETIMOLOGIJA: biseksualec

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíseksuálni bíseksuálna bíseksuálno pridevnik [bíseksuálni] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. bisexual, iz lat. bi.. ‛dvo..’ + seksualen

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíseksuálno prislov [bíseksuálno] ETIMOLOGIJA: biseksualni
bíseksuálnost bíseksuálnosti samostalnik ženskega spola [bíseksuálnost] ETIMOLOGIJA: biseksualni

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bíser bísera samostalnik moškega spola [bíser] STALNE ZVEZE: ohridski biser
FRAZEOLOGIJA: biser med biseri, čist kot biser, metati bisere svinjam, nizati se kot biseri na ogrlici
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek stcslov. biserъ, hrv., srb. bìser, rus. bíser ‛steklena koralda’ iz arab. busr ‛stekleni biser’ - več ...
bíserček bíserčka samostalnik moškega spola [bíserčək] ETIMOLOGIJA: biser
bísernat bísernata bísernato pridevnik [bísernat] ETIMOLOGIJA: biserni
bíserni bíserna bíserno pridevnik [bíserni] STALNE ZVEZE: biserna matica
ETIMOLOGIJA: biser
bísernica bísernice samostalnik ženskega spola [bísernica] ETIMOLOGIJA: biser
biserovína biserovíne samostalnik ženskega spola [biserovína] ETIMOLOGIJA: biser
biserovínast biserovínasta biserovínasto pridevnik [biserovínast] ETIMOLOGIJA: biserovina

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bivák biváka tudi bívak bívaka samostalnik moškega spola [bivák] tudi [bívak] STALNE ZVEZE: bivak vreča
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Biwak in frc. bivouac iz spnem. bīwake ‛straža na prostem’, iz ‛pri’ + wake ‛straža’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bivakíranje bivakíranja samostalnik srednjega spola [bivakíranje] ETIMOLOGIJA: bivakirati
bivakírati bivakíram nedovršni in dovršni glagol [bivakírati] ETIMOLOGIJA: bivak
bívol bívola samostalnik moškega spola [bívol] STALNE ZVEZE: afriški bivol, kafrski bivol, vodni bivol
ETIMOLOGIJA: = cslov. byvolъ, hrv. bívōl, srb. bívō, star. ukr.bývol, slovaš. byvol < slovan. *byvolъ, prevzeto iz vulglat. *būvalus < klas. lat. būbalus, kar je prevzeto iz gr. boúbalos, iz boũs ‛govedo’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bívolica bívolice samostalnik ženskega spola [bívolica] ETIMOLOGIJA: bivol
bívoličji bívoličja bívoličje pridevnik [bívoličji] ETIMOLOGIJA: bivolica

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bívolji bívolja bívolje pridevnik [bívolji] ETIMOLOGIJA: bivol

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bízmut bízmuta samostalnik moškega spola [bízmut] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Wismut, nejasnega izvora
bizón bizóna in bízon bízona samostalnik moškega spola [bizón] in [bízon] STALNE ZVEZE: ameriški bizon, evropski bizon
ETIMOLOGIJA: prevzeto (po zgledu nem. Bison in frc. bison) prek lat. bisōn ‛tur, zober’ iz germ. jezikov, prim. nem. Wisent < stvnem. wisant, iz ide. *u̯ei̯s- ‛smrdeti, oddajati vonj’ - več ...
blá; in bláblá medmetETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema neartikulirno govorjenje, tako kot amer. angl. blah ‛neumnost’, blab ‛blekniti, blebetati, blebetanje’, nem. Blabla ‛blebetanje’
bláblá; in blá medmetETIMOLOGIJA: bla
blagopokójen blagopokójna blagopokójno pridevnik [blagopokójən blagopokójna blagopokójno] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz hrv., srb. blagopòkōjnī, iz blag v pomenu ‛dober’ + pokojen
bledíca bledíce samostalnik ženskega spola [bledíca] STALNE ZVEZE: listna bledica
ETIMOLOGIJA: bled

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blítva blítve samostalnik ženskega spola [blítva] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek hrv. blȉtva) iz romanščine, prim. it. bietola < vulglat. *bētula, manjšalnice od lat. bēta ‛pesa’, pod vplivom lat. blitum ‛blitva’ - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blítvin blítvina blítvino pridevnik [blítvin] ETIMOLOGIJA: blitva

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blízu1 prislov [blízu] ETIMOLOGIJA: = cslov. blizu, hrv., srb. blízu, nar. rus. blizú, stpolj. blizu < pslov. *blizu iz *blizъ ‛bližnji’, prvotno ‛ki se tišči drugega’ < ide. *bhlei̯g'- ‛tolči’, tako kot latv. blaîzît ‛mečkati, tolči’, bliêzt ‛tolči’ in gr. phlī́bō ‛stiskam, mečkam’, lat. flīgere ‛tolči’ - več ...
blízu2 predlog [blízu]
I. z rodilnikom
  1. izraža majhno prostorsko oddaljenost določenega kraja, predmeta, pojava
  2. izraža majhno časovno oddaljenost določenega trenutka, obdobja, pojava
  3. izraža tesen stik, odnos glede na medsebojno naklonjenost, razumevanje
  4. izraža skoraj doseženo mero, količino, cilj

II. z dajalnikom
  1. izraža majhno prostorsko oddaljenost določenega kraja, predmeta, pojava
  2. izraža majhno časovno oddaljenost določenega trenutka, obdobja, pojava
  3. izraža tesen stik, odnos glede na medsebojno naklonjenost, razumevanje
   3.1. izraža vrednost česa zaradi (načrtovane) razumljivosti, dostopnosti
  4. izraža skoraj doseženo mero, količino, cilj
ETIMOLOGIJA: blizu
blják in bljàk; tudi bljah medmet [blják] in [bljàk] ETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema pri bruhanju nastale zvoke
blóg blóga in blôg blôga samostalnik moškega spola [blók blóga] in [blôk blôga] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. blog, okrnjeno iz weblog iz web ‛mreža, splet’ + log v pomenu ‛dnevnik’

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blóganje blóganja in blôganje blôganja samostalnik srednjega spola [blóganje] in [blôganje] ETIMOLOGIJA: blogati
blógar blógarja in blôgar blôgarja samostalnik moškega spola [blógar] in [blôgar] ETIMOLOGIJA: blogati

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blógarka blógarke in blôgarka blôgarke samostalnik ženskega spola [blógarka] in [blôgarka] ETIMOLOGIJA: blogar
blógati blógam in blôgati blôgam nedovršni glagol [blógati] in [blôgati] ETIMOLOGIJA: blog
blóger blógerja in blôger blôgerja samostalnik moškega spola [blóger] in [blôger] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. blogger, glej blog

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blógerka blógerke samostalnik ženskega spola [blógerka] in [blôgerka] ETIMOLOGIJA: bloger

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

blógerski blógerska blógersko in blôgerski blôgerska blôgersko pridevnik [blógerski] in [blôgerski] ETIMOLOGIJA: bloger

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bóa bóe samostalnik ženskega spola [bóa] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Boa) iz lat. boa ‛vodna kača’ - več ...
bôber bôbra tudi bóber bóbra samostalnik moškega spola [bôbər] tudi [bóbər] STALNE ZVEZE: evropski bober, kanadski bober
ETIMOLOGIJA: = hrv. kajk. bobr, rus. bóbr, češ. bobr < pslov. *bobrъ tako kot litov. bãbras, bẽbras, lat. feber, nem. Biber < ide. *bhe/obhro/u- iz ide. korena *bher- ‛(svetlo)rjav’ - več ...
bôbrov bôbrova bôbrovo tudi bóbrov bóbrova bóbrovo pridevnik [bôbrou̯ bôbrova bôbrovo] tudi [bóbrou̯ bóbrova bóbrovo] ETIMOLOGIJA: bober

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bôbrovec bôbrovca tudi bóbrovec bóbrovca samostalnik moškega spola [bôbrovəc] tudi [bóbrovəc] ETIMOLOGIJA: po zgledu nem. Biberschwanzziegel, dobesedno ‛opeka v obliki bobrovega repa’, iz bober
bôbrovka bôbrovke tudi bóbrovka bóbrovke samostalnik ženskega spola [bôbrou̯ka] tudi [bóbrou̯ka] ETIMOLOGIJA: bober
bodíka bodíke samostalnik ženskega spola [bodíka] STALNE ZVEZE: navadna bodika
ETIMOLOGIJA: bosti
bogatún bogatúna samostalnik moškega spola [bogatún] ETIMOLOGIJA: bogat
bogatúnka bogatúnke samostalnik ženskega spola [bogatúnka] ETIMOLOGIJA: bogatun
bogoslôvec bogoslôvca samostalnik moškega spola [bogoslôvəc] ETIMOLOGIJA: bogoslovje
bogoslôvje bogoslôvja samostalnik srednjega spola [bogoslôu̯je] STALNE ZVEZE: osnovno bogoslovje
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz stcslov. bogoslovьje, iz bog + tvor. od stcslov. slovo ‛beseda’
bogoslôvni bogoslôvna bogoslôvno pridevnik [bogoslôu̯ni] ETIMOLOGIJA: bogoslovje

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bógrač bógrača samostalnik moškega spola [bógrač] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz madž. bogrács, prvotno ‛(bakren) kotlič’, to pa prek hrv., srb. bàkrāč iz star. tur. bakrač, glej baker - več ...
bôksar bôksarja tudi bóksar bóksarja samostalnik moškega spola [bôksar] tudi [bóksar] ETIMOLOGIJA: boks
bôksarice bôksaric množinski samostalnik ženskega spola [bôksarice] ETIMOLOGIJA: po zgledu angl. boxers poenobesedeno iz boxer shorts ‛boksarske kratke hlače’
bôksarka bôksarke tudi bóksarka bóksarke samostalnik ženskega spola [bôksarka] tudi [bóksarka] ETIMOLOGIJA: boksar, v drugem pomenu po zgledu angl. boxers poenobesedeno iz boxer shorts ‛boksarske kratke hlače’
bôkser bôkserja tudi bókser bókserja samostalnik moškega spola [bôkser] tudi [bókser] STALNE ZVEZE: bokser motor, nemški bokser
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Boxer) iz angl. boxer iz boksati - več ...
bôkserski bôkserska bôksersko pridevnik [bôkserski] ETIMOLOGIJA: bokser

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bolšíca bolšíce in bôlšica bôlšice samostalnik ženskega spola [bou̯šíca] in [bôu̯šica]
STALNE ZVEZE: hruševa bolšica
ETIMOLOGIJA: bolha
bolšják bolšjáka samostalnik moškega spola [bou̯šják] ETIMOLOGIJA: poenobesedeno iz bolšji trg, kar je dobesedni prevod angl. flee market, nem. Flohmarkt, frc. marché aux puces
bóm in bòm medmetETIMOLOGIJA: imitativna beseda, ki posnema nizek zvok velikega zvona
bombáž bombáža samostalnik moškega spola [bombáš bombáža] STALNE ZVEZE: egiptovski bombaž, strelni bombaž
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz ben. it. bombaso ali furl. bombâs < poznolat. bombax, kar je prevzeto prek gr. pámbaks iz srperz. pambak - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bombážen bombážna bombážno pridevnik [bombážən] ETIMOLOGIJA: bombaž

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

bombáževec bombáževca samostalnik moškega spola [bombáževəc] ETIMOLOGIJA: bombaž
bombomèt bombométa samostalnik moškega spola [bombomèt] ETIMOLOGIJA: bomba + metati
bombonjêra bombonjêre; in bonboniêra samostalnik ženskega spola [bombonjêra] ETIMOLOGIJA: bonboniera
bonboniêra bonboniêre; in bombonjêra samostalnik ženskega spola [bombonjêra] FRAZEOLOGIJA: Življenje je kot bonboniera.
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz frc. bonbonnière, iz bonbon
bòr1 bôra samostalnik moškega spola [bòr] STALNE ZVEZE: alepski bor, črni bor, gorski bor, korejski bor, primorski bor, pritlikavi bor, rdeči bor, zeleni bor
ETIMOLOGIJA: = cslov. borъ, hrv., srb. bȏr, rus. bór ‛iglast gozd’, češ. bor < pslov. *borъ iz ide. *bharu- ‛iglasto drevo’, tako kot stnord. bǫrr ‛drevo’, ags. bearu ‛gozd, grmičevje’, iz ide. *bhar- ‛nekaj ostrega, drevesna iglica, resa’ - več ...
bôr2 bôra tudi bór bóra samostalnik moškega spola [bôr] tudi [bór] ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. Bor, okrnjeno iz Borax ‛natrijev borat’, prevzeto prek srlat. borax in arab. bawraq iz perz. būrah - več ...

eSSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016–2017, www.fran.si, dostop 13. 4. 2024.

borága boráge samostalnik ženskega spola [borága] ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Borago) iz srlat. borrago, nejasnega izvora, morda iz arab. abū 'araq, dobesedno ‛oče znoja’, ker se je rastlina uporabljala za pospeševanje potenja
bóraks bóraksa samostalnik moškega spola [bóraks] ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Borax, srlat. borax in arab. bawraq iz perz. būrah - več ...
bórderski bórderska bórdersko pridevnik [bórderski]
STALNE ZVEZE: borderski ovčar
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. border ‛meja’, po mejnem področju med Anglijo in Škotsko
bôrov1 bôrova