aêrofotografíja
Agénda Hábitat
Agénda 21
agóra
agrárno nasélje
agrárno obmóčje
agrárno prebiválstvo
ákcijsko raziskovánje
akomodácija
akrópola
aksonometríja
aktívna fasáda
aktívno prebiválstvo
aktívno pročêlje
ákt o razglasítvi kultúrnega spomeníka
akulturácija
akumulacíjski bazén
akvárij
alêja
alohtóni prebiválec
álpska híša
ambiènt
ambientálna kakôvost prostóra
amfiteáter
analíza prostóra
analíza vsebíne
anekuména
angléški krajínski slóg
antropogéna dánost
antropogéni vplív
antropogéno okólje
ántropogeografíja
antropologíja
antropometríja
apartmájsko stanovánje
aplikatívni sistém
ápsida
arborétum
aréna
arheolóška dédiščina
arheolóška ostalína
arheolóški párk
arheolóški spomeník
arheolóško najdíšče
arhetíp
arhitékt
arhitektúra
arhitektúra mésta
arhitektúrna dédiščina
arhitektúrna dekorácija
arhitektúrna krajína
arhitektúrna ovíra
arhitektúrna plástika
arhitektúrna régija
arhitektúrni elemènt
arhitektúrni načŕt
arhitektúrni projékt
arhitektúrni spomeník
arhitektúrno načrtovánje
arhitektúrno okrásje
aritmétična gostôta prebiválstva
arkáda
armírani betón
armíranobetónska konstrúkcija
armíranobetónski objékt
asimilácija
Aténska lístina
atributívni podátek
átrij
átrijska híša
átrijska zazidáva
átrijski vŕt
avditórij
aveníja
ávtocésta
ávtocéstni prikljúček
avtohtóni prebiválec
ávtokámp
baráka
barákarsko nasélje
baróčni párk
baróčni vŕt
bazár
bazén
bazílika
bázna postája za mobílno telefoníjo
bég možgánov
bég prebiválstva
bég z dežêle
behaviorizem
belokránjska híša
bencínski sêrvis
BÉP
berljívost mésta
betón
bibliotéka
bilánca prebiválstva
bíodiverzitéta
biolóška čistílna napráva
biolóška sestáva prebiválstva
biolóški odpádek
biolóški prirástek prebiválstva
biolóško razgradljívi odpádek
bíomása
bíorazgradljívi odpádek
biótska péstrost
biótska raznovŕstnost
bívak
bivalíšče
biválna enôta
biválni vŕt
biválno okólje
blažênje podnébnih spremémb
bolníšnica
bórza
botánični vŕt
bôvška híša
brezpôselni
brúnarica
brútoetážna površína
brútogostôta stanovánj
brútoprostornína stávbe
brútotlórisna površína etáže
brútotlórisna površína stanovánja
brútotlórisna površína stávbe
bŕv
bulvár
CBD
celínske vôde
célostna prométna strategíja
célostno načrtovánje
célostno prométno načrtovánje
célostno várstvo
celovíta prenôva
celovíta presója vplívov na okólje
cenôvno dosegljívo stanovánje
cénter mésta
cénter za konsolidácijo dostáve
centrálna čistílna napráva
centrálna plínska postája
centrálne dejávnosti
centrálni regíster prebiválstva
centrálnost nasélja
cérkev
césta
cestíšče
céstna ínfrastruktúra
céstna opréma
cestnína
cestnínska postája
céstni prikljúček
céstno omréžje
céstno teló
CÍAM
citizácija
city
cóna za péšce
coníranje
CPP
CPVO
CRP
četŕtna skúpnost
čistílna napráva
čitljívost mésta
členítev prostóra
členítvena potéza
členítveni elemènt
človéško merílo
čŕna grádnja
črpalíšče za vôdo
črpálna postája
daljínsko ogrévanje
deagrarizácija
dédiščina oblikováne naráve
degradácija prostóra
degradírano obmóčje
dejánska rába zemljíšča
dejánsko gíbanje prebiválstva
délavska stanovánjska koloníja
délavsko nasélje
déležnik
délež odpŕtih biválnih površín
délež prevóznih načínov
délež zelênih površín
délovna síla
délovno aktívno prebiválstvo
dél stávbe
demografíja
demográfska eksplozíja
demográfska napôved
demográfska polítika
demográfska prognóza
demográfska statístika
demográfski prehòd
demográfski režím
demográfsko ogróženo obmóčje
dendrolóška narávna vrednôta
deponíja odpádkov
depopulácija
depresívno obmóčje
deruralizácija
dezurbanizácija
diagrám osónčenja
digitálni katástrski načŕt
digitálni modél reliéfa
digitálni modél višín
dijáški dóm
dislokácija
dispêrzna poselítev
distribucíjsko energétsko omréžje
dívja grádnja
dívje odlagalíšče odpádkov
DKN
DLN
DMR
dnévna migrácija
dnévna selítev
dojémanje prostóra
dolénjska híša
dôlga vás
dolgoróčni plán óbčine
dolgoróčni plán Socialístične repúblike Slovénije
dolgoróčno planíranje
dóm
domačíja
domačín
dóm za starêjše
dopolnílna dejávnost na kmetíji
dopolnílna grádnja
dopôlnjeni osnútek prostórskega ákta
dopústna izrába prostóra
dostópnost
dozidáva
DPN
drenáža
drevésna narávna vrednôta
drevoréd
drúžbena geografíja
drúžbena jávna ínfrastruktúra
drúžbena mobílnost prebiválstva
drúžbena sestáva prebiválstva
drúžbene dejávnosti
drúžbeni cénter
drúžbeni plán
drúžbeni prôstor
drúžbeno integratívno mésto
drúžbeno planíranje
družínska stanovánjska híša
držávna césta
držávna preglédna kárta Slovénije
držávni koordinátni sistém
držávni lokacíjski načŕt
držávni prostórski ákt
držávni prostórski načŕt
držávni stratéški prostórski načŕt
DSPN
dúpleks
dvódružínska híša
dvójček
dvójni drevoréd
dvójni kozôlec
dvórec
dvoríšče
dvórni vŕt
dvósôbno stanovánje
dvóstanovánjska híša
dvóstránski drevoréd
džámija
ekologíja
ekolóška nesréča
ekolóška psihologíja
ekolóški ôtok
ekolóško pomémbno obmóčje
ekonómska migrácija
ekonómska selítev
ekonómska sestáva prebiválstva
ékosistém
ekskláva
éksodus prebiválstva
eksplozíja prebiválstva
ekspozícija
ekstenzívna zazidáva
ekstenzívna zelêna stréha
eksteriêr
eksternálije
ekuména
elektrárna
eléktroenergétsko omréžje
elektrónsko komunikacíjsko omréžje
elemènt krajíne
emigrácija
emigránt
emisíjski kupón
energétska ínfrastruktúra
energétska izkáznica stávbe
energétska učinkovítost stávbe
energétski objékt
energétski vír
energétsko omréžje
enkláva
ênodružínska híša
enójni drevoréd
enójni kozôlec
ênonadstrópna híša
ênosôbno stanovánje
ênostanovánjska híša
enostávni objékt
ênostránski drevoréd
enôta nèpremíčne kultúrne dédiščine
enôta urêjanja prostóra
enôtna klasifikácija objéktov
enôtna klasifikácija vŕst objéktov CC-SI 2012
EPO
erozíjsko obmóčje
estétika prostóra
EŠD
etápna grádnja
etáža
etážna lastnína
etážna površína
etážna višína
etážni lastník
etážnost stávbe
étnična manjšína
étnična sestáva prebiválstva
étnična skupína
étnično obmóčje
étnija
etnolóška dédiščina
etnolóški spomeník
evalvácijsko raziskovánje
evidénca dejánske rábe kmetíjskih in gózdnih zemljíšč
evidénca tŕga nèpremičnín
evidénčna števílka dédiščine
évrokoridór
Evrópske kultúrne potí
fáktor gostôte poselítve
fáktor grádbene prostorníne
fáktor izkoríščenosti grádbene parcéle
fáktor izrábe grádbene parcéle
fáktor izrábe obmóčja
fáktor odpŕtih biválnih površín
fáktor prostórnosti grádbene parcéle
fáktor stávbne máse
fáktor zazídanosti grádbene parcéle
fáktor zazídanosti obmóčja
fáktor zelênih površín
FAR
fasáda
fízična struktúra mésta
fontána
formálna digitálna oblíka ákta
fórum
FPI
Franciscêjski katáster
FSI
fúndus
fúnkcija gózda
funkcíjska preobrázba mésta
funkcíjska régija
funkcíjska zgrádba mésta
funkcionalístična arhitektúra
funkcionalístični urbanízem
funkcionalízem
funkcionálna enôta
funkcionálna klasifikácija nasélij
funkcionálna tipologíja nasélij
funkcionálna zasnôva
funkcionálno ovírana oséba
funkcionálno zemljíšče
FZ
FZP
gabarít objékta
garáža
garsonjêra
generálni urbanístični plán
generátor prométa
génius lóci
gentrifikácija
geodétska tóčka
geodétski načŕt
geodezíja
geografíja nasélij
geográfska léga
geográfske informácije
geográfske koordináte
geográfski informacíjski sistém
geográfski koordinátni sistém
geográfski métapodátki
geográfski podátki
géokodíranje
géoportál
géosimulacíjski modél
géotermálna energíja
GÊRK
géto
getoizácija
gíbanje Lépo mésto
gíbanje Učinkovíto mésto
GÍS
GÍS-portál
glávna césta
glávno mésto
gledalíšče
globálni navigacíjski sistém
golosèk
gospodárjenje z gozdôvi
gospodárjenje z odpádki
gospodárska cóna
gospodárska dejávnost
gospodárska jávna ínfrastruktúra
gospodárska jávna slúžba
gospodársko nasélje
gospodársko poslópje
gospodínjstvo
gósta zazidáva
gostôta poselítve
gostôta prebiválstva
gostôta stanovánjske grádnje
gózd
gozdárstvo
gózdna ínfrastruktúra
gózdna mêja
gózdna parcéla
gózdnati prôstor
gózdni rezervát
gózdnogojítveni načŕt
gózdnogospodárski načŕt
gózdnogospodársko obmóčje
gózdno zemljíšče
gózd s posébnim naménom
GPS
grád
grádbena konstrúkcija
grádbena línija
grádbena mêja
grádbena parcéla
grádbeni inšpéktor
grádbeni inženírski objékt
grádbeni materiál
grádbeni odpádek
grádbeni okóliš
grádbeno dovoljênje
grádbenotéhnični pogóji
grádbeno zemljíšče
gradívo
grádnja
grádnja v fázah
gráfična enôta rábe kmetíjskega zemljíšča
grajêna ovíra
grajêni prôstor
grajêni rób
grajêno jávno dôbro
grajêno môrsko jávno dôbro
grajêno okólje
grajêno vôdno jávno dôbro
gravitacíjski cénter
gravitacíjsko obmóčje
gravitacíjsko sredíšče
gréznica
grôbno pólje
grózdasta zazidáva
grúčasta vás
GÚP
habitát
hábitus
hángar
heliotêrmična ós
helipórt
hidránt
hidrántno omréžje
hídroelektrárna
hípermárket
híperpopulácija
híperprôstor
hipodróm
hipotétično-deduktívni modél
híša
híšna števílka
híšni vŕt
híšno čêlo
hítra césta
hlév
hodljívost
horizontálna mobílnost prebiválstva
horizontálni gabarít objékta
hôstel
hotél
hríbovska kmetíja
hrúpna cóna
hrúpno obmóčje
humáno merílo
ICOMOS
ideálno mésto
idêjna zasnôva
idêjni projékt
identifikacíjska oznáka parcéle
identitéta mésta
ídrijska híša
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2173 zadetkov.