a1 vez.
GLEJ SINONIM: toda1, toda1

Sinonimni citat

á2 medm.
GLEJ SINONIM: aja2, bežati

Sinonimni citat

à3 člen.
GLEJ SINONIM: ali2, toda2

Sinonimni citat

ábak -a m
GLEJ: tablica

Sinonimni citat

abalienacíjski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: alienacijski

Sinonimni citat

abbé -ja [abé -êja] m
GLEJ SINONIM: duhovnik

Sinonimni citat

abc abc-ja [abəcə̀ -ja] m
GLEJ SINONIM: abeceda

Sinonimni citat

abdicírati -am dov. in nedov.
odpovedati se kakemu položaju, zlasti vladarski oblasti
SINONIMI:odstopiti
GLEJ ŠE SINONIM: odstopati

Sinonimni citat

abdikácija -e ž
dejstvo, da se kdo odpove kakemu položaju, zlasti vladarski oblasti pojmovnik
SINONIMI:odstop

Sinonimni citat

abdikacíjski -a -o prid.
GLEJ: izjava

Sinonimni citat

abdómen -a m
GLEJ SINONIM: trebuh, zadek

Sinonimni citat

abdominálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: trebušni
GLEJ: tifus, votlina

Sinonimni citat

abduktórni -a -o prid.
GLEJ: odmikalka

Sinonimni citat

abecéda -e ž
ustaljeno zaporedje črk v kaki pisavi, zlasti v latinici
SINONIMI: zastar. abc | knj.izroč. alfabet
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik prstna abeceda

Sinonimni citat

abecédar1 -ja m
ekspr. učenec, ki se uči abecede pojmovnik
SINONIMI: ekspr. abecedarček

Sinonimni citat

abecedár2 -ja m
GLEJ: berilo

Sinonimni citat

abecédarček -čka m
GLEJ SINONIM: abecedar1

Sinonimni citat

abecedírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: alfabetirati

Sinonimni citat

abecédni -a -o prid.

Sinonimni citat

abecédnica -e ž
GLEJ: berilo

Sinonimni citat

abecédnik -a m
GLEJ: berilo

Sinonimni citat

abecédno ozirn. prisl.
izraža, da se kaj razvršča, ureja, je razvrščeno, urejeno glede na abecedo
SINONIMI:po abecednem redu | po abecedi

Sinonimni citat

aberácija -e ž
fiz. napaka leče zaradi različnih lomov žarkov pojmovnik
SINONIMI: fot. zarisba
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik sferna aberacija

Sinonimni citat

abesínski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: etiopski

Sinonimni citat

àbiogenéza -e ž
biol. nastanek in razvoj živega iz neživega pojmovnik
SINONIMI: biol. praploditev

Sinonimni citat

àbiótični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: abiotski

Sinonimni citat

àbiótski -a -o prid.
biol. ki je v zvezi z neživo naravo
SINONIMI: biol. abiotični
GLEJ ŠE: biotski

Sinonimni citat

abisálni -a -o prid.
GLEJ: ravnina

Sinonimni citat

ablácija -e ž
geol. odnašanje sipkega zemeljskega materiala z dežjem pojmovnik
SINONIMI:odplakovanje
GLEJ ŠE: odstop

Sinonimni citat

àbnormálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nenavadni, nenormalni
GLEJ: človek

Sinonimni citat

àbnormálnost -i ž

Sinonimni citat

abnórmni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nenormalni

Sinonimni citat

abnórmnost -i ž

Sinonimni citat

abolícija -e ž

Sinonimni citat

Á-bómba -e ž
GLEJ: bomba

Sinonimni citat

abonènt -ênta m
GLEJ SINONIM: naročnik2

Sinonimni citat

abonêntka -e ž
GLEJ SINONIM: naročnica2

Sinonimni citat

abonêntski -a -o prid.

Sinonimni citat

aboníran -a -o povdk.
GLEJ SINONIM: naročen

Sinonimni citat

abonírati se -am se dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: naročati se, naročiti se

Sinonimni citat

abonmá -ja m
GLEJ: predstava

Sinonimni citat

abonmájski -a -o prid.

Sinonimni citat

aborídžin -a m
GLEJ SINONIM: aborigin

Sinonimni citat

aborígin -a m
prvotni avstralski prebivalec pojmovnik
SINONIMI:aboridžin
GLEJ ŠE SINONIM: domorodec

Sinonimni citat

aboríginka -e ž
GLEJ SINONIM: domorodka

Sinonimni citat

aboríginja -e ž
GLEJ SINONIM: domorodka

Sinonimni citat

abortírati -am dov.
GLEJ SINONIM: splaviti1

Sinonimni citat

abortív -a m
med. sredstvo za prekinitev nosečnosti pojmovnik
SINONIMI: med. abortivno sredstvo | med. splavilo

Sinonimni citat

abortívni -a -o prid.
GLEJ: abortiv

Sinonimni citat

abórtus -a m
GLEJ SINONIM: splav
GLEJ: splaviti1

Sinonimni citat

ábota -e ž
GLEJ SINONIM: neumnost1

Sinonimni citat

áboten -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: neumen1

Sinonimni citat

ábotnež -a m
GLEJ SINONIM: neumnež

Sinonimni citat

ábotnik -a m
GLEJ SINONIM: neumnež

Sinonimni citat

ábotno prisl.
GLEJ SINONIM: neumno

Sinonimni citat

ábotnost -i ž
GLEJ SINONIM: neumnost1

Sinonimni citat

ábraham -a m
GLEJ SINONIM: petdesetletnik

Sinonimni citat

ábrahamka -e ž
GLEJ SINONIM: petdesetletnica

Sinonimni citat

Ábrahamov -a -o prid.
GLEJ: mrtev2

Sinonimni citat

ábrahamovec -vca m
GLEJ SINONIM: petdesetletnik

Sinonimni citat

ábrahamovka -e ž
GLEJ SINONIM: petdesetletnica

Sinonimni citat

abrazíja -e ž
1.
med. odstranitev tkiva s strganjem pojmovnik
SINONIMI: med. izpraskanje | med. kiretaža
2.
geogr. mehansko preoblikovanje morske ali jezerske obale zaradi erozijskega delovanja valov
SINONIMI: geogr. obalna erozija

Sinonimni citat

abrazíjski -a -o prid.
GLEJ: polica, polica

Sinonimni citat

abreviatúra -e ž
GLEJ SINONIM: okrajšava

Sinonimni citat

abscés -a m
med. lokalno omejeno nabiranje gnoja pojmovnik
SINONIMI: med. ognojek

Sinonimni citat

abscísa -e ž
geom. prva koordinata v pravokotnem koordinatnem sistemu
SINONIMI: geom. abscisna os | geom. os x | knj.izroč. vodoravnica

Sinonimni citat

abscísni -a -o prid.
GLEJ: abscisa

Sinonimni citat

absénca -e ž
GLEJ SINONIM: izostanek, omedlevica

Sinonimni citat

absínt -a m
GLEJ: pijača

Sinonimni citat

absolúcija -e ž
GLEJ SINONIM: odveza

Sinonimni citat

absolutíst -a m
oblastnik, ki ima vso oblast pojmovnik
SINONIMI:absolutni vladar | absolutistični vladar
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik razsvetljeni absolutist
GLEJ ŠE SINONIM: oblasten, oblastnež
GLEJ ŠE: oblastnik

Sinonimni citat

absolutístični -a -o prid.

Sinonimni citat

absolutízem -zma m
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik Metternichov absolutizem  pojmovnik razsvetljeni absolutizem
GLEJ ŠE: režim

Sinonimni citat

absolútni -a -o prid.

Sinonimni citat

absolútno člen.
GLEJ SINONIM: nikakor

Sinonimni citat

absolutórij -a m
GLEJ SINONIM: razrešnica
GLEJ: razrešiti

Sinonimni citat

absolútum -a m
GLEJ SINONIM: pravzrok

Sinonimni citat

absolvírati -am dov.
GLEJ SINONIM: predelati

Sinonimni citat

absorbíranje -a s
GLEJ SINONIM: vsrkavanje

Sinonimni citat

absorbírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: vpijati, vpiti1, vsrkati, vsrkavati

Sinonimni citat

absorbírni -a -o prid.
GLEJ: snov

Sinonimni citat

absórpcija -e ž
GLEJ SINONIM: vsrkavanje

Sinonimni citat

absorpcíjski -a -o prid.

Sinonimni citat

absorptívni -a -o prid.
GLEJ: snov

Sinonimni citat

abstinénca -e ž
GLEJ SINONIM: vzdržnost

Sinonimni citat

abstinénčni -a -o prid.

Sinonimni citat

abstinènt -ênta m
kdor se vzdržuje alkoholnih pijač pojmovnik
SINONIMI: ekspr. vzdržnež
GLEJ ŠE: vzdržen

Sinonimni citat

abstinêntski -a -o prid.
GLEJ: društvo

Sinonimni citat

abstinêntstvo -a s
GLEJ SINONIM: vzdržnost

Sinonimni citat

abstinírati se -am se dov.
GLEJ SINONIM: vzdržati se

Sinonimni citat

abstrahíranje -a s
GLEJ SINONIM: abstrakcija, odmišljanje

Sinonimni citat

abstrahírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: odmisliti, odmišljati

Sinonimni citat

abstrákcija -e ž
miselni proces, pri katerem se s čuti zaznavnim danostim išče pojmovne ustreznike pojmovnik
SINONIMI:abstrahiranje | knj.izroč. odmišljanje

Sinonimni citat

abstrákten -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: nejasen

Sinonimni citat

abstraktíst -a m
GLEJ: slikar

Sinonimni citat

abstráktni -a -o prid.
ki obstoji na pojmovnem, miselnem področju in je s tem nasprotje materialnemu, konkretnemu
SINONIMI:nadpredmetni | nekonkretni | pojmovni | knj.izroč. brezpredmetni | knj.izroč. nečutni

Sinonimni citat

abstráktum -a m

Sinonimni citat

abstrúzen -zna -o prid.
GLEJ SINONIM: nejasen, nerazumljiv

Sinonimni citat

abstrúznost -i ž
GLEJ SINONIM: nerazumljivost

Sinonimni citat

absúrd -a m
GLEJ SINONIM: nesmisel, nesmiselno

Sinonimni citat

absúrdni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nesmiselni

Sinonimni citat

absúrdno povdk.
GLEJ SINONIM: nesmiselno

Sinonimni citat

abulíja -e ž
GLEJ SINONIM: brezvoljnost

Sinonimni citat

abundánca -e ž
GLEJ SINONIM: veliko3

Sinonimni citat

abúzus -a m
GLEJ SINONIM: zloraba

Sinonimni citat

accidens -a [ákcidens] m
GLEJ: lastnost

Sinonimni citat

acétaldehíd -a m
GLEJ SINONIM: etanal

Sinonimni citat

acetát -a m
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik bazični bakrov acetat

Sinonimni citat

acetilén -a m
GLEJ: plin, svetilka

Sinonimni citat

acetilénka -e ž
GLEJ: svetilka

Sinonimni citat

acetilénski -a -o prid.

Sinonimni citat

acetílsalicílni -a -o prid.
GLEJ: aspirin

Sinonimni citat

acid -a [êsid-] m
GLEJ SINONIM: LSD

Sinonimni citat

aciditéta -e ž
GLEJ SINONIM: kislost

Sinonimni citat

acídni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: kisli
GLEJ: tla

Sinonimni citat

acídnost -i ž
GLEJ SINONIM: kislost

Sinonimni citat

ácinus -a m
GLEJ: mešiček

Sinonimni citat

a cónto [akónto] prisl. zv.
GLEJ SINONIM: na račun

Sinonimni citat

ačìh medm.
posnema glas pri kihanju
SINONIMI:ahči | čih | čiha | ha-či | kih2

Sinonimni citat

ádamov -a -o prid.
GLEJ: jabolko

Sinonimni citat

Ádamov -a -o prid.
GLEJ: gol2

Sinonimni citat

ádamovec -vca m
GLEJ: jabolko

Sinonimni citat

adaptabílen -lna -o prid.
GLEJ SINONIM: prilagodljiv

Sinonimni citat

adaptácija -e ž
GLEJ SINONIM: obnova, prenova, priredba

Sinonimni citat

adaptacíjski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: obnovitveni
GLEJ: stres

Sinonimni citat

adápter -ja m
GLEJ SINONIM: prirejevalec

Sinonimni citat

adaptírati -am dov. in nedov.

Sinonimni citat

adaptírati se -am se dov. in nedov.

Sinonimni citat

adduktórni -a -o prid.

Sinonimni citat

adekváten -tna -o povdk.
GLEJ SINONIM: enakovreden

Sinonimni citat

adekvátni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: ustrezni

Sinonimni citat

adenóm -a m
GLEJ: bula

Sinonimni citat

adépt -a m
GLEJ SINONIM: privrženec

Sinonimni citat

adhezíja -e ž
fiz. sila, ki privlači molekule različnih snovi
SINONIMI: fiz. adhezijska sila
GLEJ ŠE SINONIM: zarastlina

Sinonimni citat

adhezíjski -a -o prid.

Sinonimni citat

adiabátični -a -o prid.
GLEJ: sistem

Sinonimni citat

adiabátni -a -o prid.
GLEJ: sistem

Sinonimni citat

adícija -e ž
kem. vezanje atomov ali atomskih skupin na molekule nenasičenih spojin
SINONIMI: kem. adicijska reakcija
GLEJ ŠE SINONIM: seštevanje

Sinonimni citat

adicíjski -a -o prid.
GLEJ: stroj, adicija

Sinonimni citat

ádidaske -ask ž mn.
GLEJ: copata

Sinonimni citat

adíjo medm.
GLEJ SINONIM: na svidenje

Sinonimni citat

ad infinítum prisl. zv.
GLEJ SINONIM: v nedogled

Sinonimni citat

adipózni -a -o prid.
GLEJ: tkivo

Sinonimni citat

adírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: sešteti, seštevati

Sinonimni citat

aditív -a m
snov, ki se dodaja navadno živilom zaradi ustrezne arome, barve, trajnosti pojmovnik
SINONIMI:živilski dodatek

Sinonimni citat

aditívni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dodajni

Sinonimni citat

ádjektiv -a m
GLEJ SINONIM: pridevnik
GLEJ: pridevnik

Sinonimni citat

adjektivizácija -e ž
jezikosl. proces, v katerem beseda, ki ni pridevnik, pridobi pridevniške lastnosti
SINONIMI: jezikosl. popridevljenje

Sinonimni citat

adjektivizírati -am dov. in nedov.
kaj jezikosl. dati besedi, ki ni pridevnik, pridevniške lastnosti
SINONIMI: jezikosl. poprideviti | jezikosl. popridevljati

Sinonimni citat

adjúnkt -a m
GLEJ SINONIM: pristav

Sinonimni citat

adjustírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: pripraviti, urejati

Sinonimni citat

adjutánt -a m
GLEJ SINONIM: pribočnik

Sinonimni citat

adjutántski -a -o prid.
GLEJ: urad

Sinonimni citat

adjutantúra -e ž
GLEJ: urad

Sinonimni citat

adjuvántni -a -o prid.

Sinonimni citat

adligát -a m
biblio. kar je privezano h knjigi
SINONIMI: biblio. privezek

Sinonimni citat

administrácija -e ž
organ za vodenje upravnih poslov pojmovnik
SINONIMI: knj.izroč. administrativa
GLEJ ŠE SINONIM: uprava, vlada
GLEJ ŠE: poslovanje, uprava, delavec

Sinonimni citat

administratíva -e ž
GLEJ SINONIM: administracija

Sinonimni citat

administratívec -vca m
GLEJ: delavec

Sinonimni citat

administratívni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: pisarniški, upravni
GLEJ: aparat, delavec, ovira

Sinonimni citat

administrátor -ja m
GLEJ SINONIM: upravitelj
GLEJ: uslužbenec

Sinonimni citat

administrátorstvo -a s
GLEJ SINONIM: upraviteljstvo

Sinonimni citat

admiralitéta -e ž
v nekaterih državah vrhovno poveljstvo in uprava vojne mornarice pojmovnik
SINONIMI:admiralstvo
GLEJ ŠE: zbor

Sinonimni citat

admirálski -a -o prid.
GLEJ: zbor

Sinonimni citat

admirálstvo -a s
GLEJ SINONIM: admiraliteta

Sinonimni citat

adnéks -a m
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik maternični adneksi

Sinonimni citat

adnotácija -e ž
GLEJ SINONIM: zaznamba

Sinonimni citat

adolescénca -e ž
ped. doba človekovega razvoja med puberteto in zrelostjo pojmovnik
SINONIMI: ped. adolescenčna doba | ped. mladostna doba | ped. mladostniška doba | knj.izroč. mladostništvo | ped. popuberteta

Sinonimni citat

adolescénčni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: mladostniški
GLEJ: adolescenca

Sinonimni citat

adolescènt -ênta m
GLEJ SINONIM: mladostnik

Sinonimni citat

adolescêntka -e ž
GLEJ SINONIM: mladostnica

Sinonimni citat

adópcija -e ž
GLEJ SINONIM: posvojitev

Sinonimni citat

adoptánt -a m
GLEJ SINONIM: posvojitelj

Sinonimni citat

adoptíranec -nca m
GLEJ SINONIM: posvojenec

Sinonimni citat

adoptírani -a -o prid.

Sinonimni citat

adoptíranje -a s
GLEJ SINONIM: posvojitev

Sinonimni citat

adoptírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: posvajati, posvojiti

Sinonimni citat

adoptívni -a -o prid.

Sinonimni citat

adráš -a m
GLEJ SINONIM: črnika

Sinonimni citat

adrésa -e ž
GLEJ SINONIM: naslov, spomenica

Sinonimni citat

adresánt -a m
GLEJ SINONIM: odpošiljatelj

Sinonimni citat

adresár -ja m
seznam naslovov
SINONIMI: knj.izroč. adresna knjiga | knj.izroč. naslovnik
GLEJ ŠE SINONIM: imenik

Sinonimni citat

adresát -a m
GLEJ SINONIM: naslovnik

Sinonimni citat

adréselj -slja m

Sinonimni citat

adresíranje -a s
GLEJ SINONIM: naslavljanje

Sinonimni citat

adresírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: naslavljati, nasloviti

Sinonimni citat

adrésni -a -o prid.
GLEJ: adresar

Sinonimni citat

ádrica -e ž
GLEJ SINONIM: ruta1

Sinonimni citat

adrijánski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: jadranski

Sinonimni citat

adsorbènt -ênta m
fiz. snov, ki se uporablja za adsorbiranje pojmovnik
SINONIMI:sredstvo za adsorbiranje | fiz. adsorpcijsko sredstvo

Sinonimni citat

adsorbíranje -a s
GLEJ SINONIM: adsorpcija
GLEJ: adsorbent

Sinonimni citat

adsórpcija -e ž
fiz. zgoščevanje plinastih ali raztopljenih snovi na površini trdnih snovi pojmovnik
SINONIMI: fiz. adsorbiranje

Sinonimni citat

adsorpcíjski -a -o prid.

Sinonimni citat

adsorptívnost -i ž
fiz. sposobnost snovi za adsorbiranje pojmovnik
SINONIMI: fiz. adsorpcijska sposobnost

Sinonimni citat

adút -a m
igr., pri kartanju klicana barva, ki jemlje
SINONIMI: star. trumf
GLEJ ŠE SINONIM: sredstvo

Sinonimni citat

adútinja -e ž
ženska, ki je zaradi svojih sposobnosti odločilna za uspeh skupine, skupnosti
SINONIMI:adutka

Sinonimni citat

adútka -e ž
GLEJ SINONIM: adutinja

Sinonimni citat

advènt -ênta m
štirje tedni pred božičem pojmovnik
SINONIMI:adventni čas | predbožični čas

Sinonimni citat

adventívni -a -o prid.

Sinonimni citat

advêntni -a -o prid.
GLEJ: advent

Sinonimni citat

advêrb -a m
GLEJ SINONIM: prislov

Sinonimni citat

adverbiálni -a -o prid.

Sinonimni citat

adverzatívni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nasprotni
GLEJ: priredje

Sinonimni citat

advokát -a m
GLEJ SINONIM: odvetnik, zagovornik

Sinonimni citat

advokátinja -e ž
GLEJ SINONIM: odvetnica

Sinonimni citat

advokátka -e ž
GLEJ SINONIM: odvetnica, zagovornica

Sinonimni citat

advokátski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: odvetniški
GLEJ: pisarna

Sinonimni citat

advokatúra -e ž
GLEJ SINONIM: odvetništvo

Sinonimni citat

aêrodinámični -a -o prid.
GLEJ: vetrovnik

Sinonimni citat

aerodróm -a m
GLEJ SINONIM: letališče

Sinonimni citat

aerodrómski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: letališki
GLEJ: delavec

Sinonimni citat

aêrofotografíja -e ž
fotografski posnetek iz zraka
SINONIMI:aeroposnetek

Sinonimni citat

aêrofótoposnétek -tka m
GLEJ: posnetek

Sinonimni citat

aêrohidroplán -a m
GLEJ: letalo

Sinonimni citat

aêroklúb -a m
GLEJ: klub

Sinonimni citat

aêrolínija -e ž
GLEJ: proga

Sinonimni citat

aerométer -tra m
fiz. priprava za merjenje teže in gostote plinov pojmovnik
SINONIMI: fiz. denzimeter | fiz. gostotomer

Sinonimni citat

aêromíting -a m
GLEJ: miting

Sinonimni citat

aeronávt -a m
GLEJ SINONIM: letalec

Sinonimni citat

aeronávtični -a -o prid.
GLEJ: šola1

Sinonimni citat

aeronávtika -e ž
dejavnost, ki je v zvezi z letenjem po zraku pojmovnik
SINONIMI:letalstvo | knj.izroč. zrakoplovstvo

Sinonimni citat

aeroplán -a m
GLEJ SINONIM: letalo
GLEJ: letalo

Sinonimni citat

aeroplánski -a -o prid.

Sinonimni citat

aêroposnétek -tka m
GLEJ SINONIM: aerofotografija
GLEJ: posnetek

Sinonimni citat

aerostát -a m
GLEJ SINONIM: balon

Sinonimni citat

aêrotranspórt -a m
GLEJ: prevoz, prevoz

Sinonimni citat

àfebrílni -a -o prid.
GLEJ: bolnik

Sinonimni citat

afékcija -e ž
GLEJ: obolenje

Sinonimni citat

afékt -a m
zelo močno kratkotrajno čustvo pojmovnik
SINONIMI:afektivno stanje

Sinonimni citat

afektíran -a -o prid.
GLEJ SINONIM: izumetničen

Sinonimni citat

afektívni -a -o prid.
GLEJ: afekt

Sinonimni citat

afélij -a m
astron. od Sonca najbolj oddaljena točka planetovega tira pojmovnik
SINONIMI: astron. odsončje

Sinonimni citat

afêra -e ž
pozornost vzbujajoča nespodobna zadeva ali dogodek pojmovnik
SINONIMI: ekspr. aferica | ekspr. istorija | ekspr. storija | neknj. pog. štorija
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik vohunska afera
GLEJ ŠE: dogodek

Sinonimni citat

afêrica -e ž
GLEJ SINONIM: afera

Sinonimni citat

aficírani -a -o prid.
GLEJ SINONIM: prizadeti2

Sinonimni citat

aficírati -am dov.
GLEJ SINONIM: prizadeti3

Sinonimni citat

afigurálni -a -o prid.

Sinonimni citat

afiliírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: pridruževati, pridružiti

Sinonimni citat

afinitéta -e ž
kem. sila, ki veže atome v molekule pojmovnik
SINONIMI: kem. afinitetna sila
GLEJ ŠE SINONIM: afinost, nagnjenje

Sinonimni citat

afinitétni -a -o prid.
GLEJ: afiniteta

Sinonimni citat

afínost -i ž
geom. dejstvo, da so dane geometrijske tvorbe medsebojno odvisne z ohranjenim delilnim razmerjem
SINONIMI: geom. afiniteta

Sinonimni citat

afirmatívni -a -o prid.

Sinonimni citat

afirmírati -am dov. in nedov.

Sinonimni citat

afirmírati se -am se dov.
GLEJ SINONIM: uveljaviti se

Sinonimni citat

áfna -e ž
GLEJ SINONIM: opica1, opica2

Sinonimni citat

afnáti se -ám se nedov.
GLEJ: vesti se

Sinonimni citat

afoníja -e ž
GLEJ SINONIM: brezglasnost

Sinonimni citat

aforízem -zma m
GLEJ SINONIM: izrek

Sinonimni citat

afrík -a m
obrt. polnilo iz posušenih listov, stebel morskih trav pojmovnik
SINONIMI:morska trava

Sinonimni citat

afrikánski -a -o prid.
GLEJ: puščava

Sinonimni citat

afrikáta -e ž
GLEJ: glas

Sinonimni citat

áfriški -a -o prid.

Sinonimni citat

afrodizíak -a m
med. sredstvo, ki dražilno vpliva na spolne organe pojmovnik
SINONIMI: med. spolno dražilo

Sinonimni citat

afrónt -a m
GLEJ SINONIM: napad, nasprotovanje

Sinonimni citat

áfropòp -a m
GLEJ: popglasba

Sinonimni citat

àgalakcíja -e ž
GLEJ SINONIM: brezmlečnost

Sinonimni citat

àgalaktíja -e ž
GLEJ SINONIM: brezmlečnost

Sinonimni citat

ágar -ja m
biol., kem. želatina iz morskih alg pojmovnik
SINONIMI: biol., kem. agaragar

Sinonimni citat

ágarágar -ja m
GLEJ SINONIM: agar

Sinonimni citat

agáva -e ž
tropska rastlina z mesnatimi, bodičastimi listi pojmovnik
SINONIMI: ekspr. stoletna roža

Sinonimni citat

agéncija -e ž
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik obveščevalna agencija  pojmovnik poročevalska agencija  pojmovnik turistična agencija

Sinonimni citat

agénda -e ž
GLEJ: dnevnik

Sinonimni citat

ágens -a m
GLEJ SINONIM: dejavnik, gibalo

Sinonimni citat

agènt -ênta m
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik policijski agent

Sinonimni citat

agêntinja -e ž

Sinonimni citat

agêntka -e ž

Sinonimni citat

agêntovski -a -o prid.
GLEJ: mreža

Sinonimni citat

agêntski -a -o prid.
GLEJ: mreža

Sinonimni citat

agentúra -e ž
GLEJ SINONIM: predstavništvo
GLEJ: agencija

Sinonimni citat

agílen1 -lna -o prid.
GLEJ SINONIM: delaven

Sinonimni citat

agílen2 -lna -o povdk.
GLEJ SINONIM: dejaven

Sinonimni citat

agílni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dejavni

Sinonimni citat

agílnost -i ž
GLEJ SINONIM: delavnost

Sinonimni citat

agírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: delati, delovati, delovati, igrati

Sinonimni citat

agitácija -e ž
pridobivanje koga za kaj pojmovnik
SINONIMI:agitiranje

Sinonimni citat

agitátor -ja m
kdor pridobiva koga za kaj pojmovnik
SINONIMI: slabš. politični priganjač | slabš. režimski priganjač

Sinonimni citat

agitatórični -a -o prid.
GLEJ: dejavnost

Sinonimni citat

agitátorski -a -o prid.
GLEJ: dejavnost

Sinonimni citat

agitátorstvo -a s
GLEJ: dejavnost

Sinonimni citat

agitíranje -a s
GLEJ SINONIM: agitacija

Sinonimni citat

aglomerácija -e ž
GLEJ SINONIM: naselje

Sinonimni citat

aglutinát -a m
GLEJ: sprimek

Sinonimni citat

aglutinírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: sprijemati se, sprijeti se

Sinonimni citat

agnoscírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: prepoznati, prepoznavati

Sinonimni citat

agnosticízem -zma m
filoz. nauk, da bistvo stvari ni dostopno človeškemu spoznanju pojmovnik
SINONIMI:agnostični nauk

Sinonimni citat

agnóstični -a -o prid.

Sinonimni citat

agnozíja -e ž
psiht. nesposobnost za spoznavanje zaznav pojmovnik
SINONIMI:agnostična motnja

Sinonimni citat

agoníja -e ž
GLEJ SINONIM: umiranje
GLEJ: umirati

Sinonimni citat

agrárec -rca m
GLEJ SINONIM: poljedelec

Sinonimni citat

agrárni -a -o prid.

Sinonimni citat

ágras -a m
GLEJ SINONIM: kosmulja

Sinonimni citat

agregácija -e ž
GLEJ SINONIM: združitev

Sinonimni citat

agregát -a m
teh. več strojev skupaj, ki sestavljajo funkcionalno celoto pojmovnik
SINONIMI: teh. agregatni stroji
GLEJ ŠE: turboagregat

Sinonimni citat

agregátni -a -o prid.
GLEJ: agregat

Sinonimni citat

agregíranje -a s
GLEJ SINONIM: združevanje

Sinonimni citat

agregírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: združevati, združiti

Sinonimni citat

agresíja -e ž
GLEJ SINONIM: napad

Sinonimni citat

agresívec -vca m
GLEJ SINONIM: nasilen, nasilnež

Sinonimni citat

agresíven -vna -o prid.
GLEJ SINONIM: napadalen, nasilen, nasilen

Sinonimni citat

agresívnež -a m
GLEJ SINONIM: nasilen, nasilnež

Sinonimni citat

agresívni -a -o prid.
GLEJ: vojna

Sinonimni citat

agresívno prisl.
GLEJ SINONIM: napadalno

Sinonimni citat

agresívnost -i ž
GLEJ SINONIM: napadalnost, nasilnost

Sinonimni citat

agrésor -ja m
GLEJ SINONIM: napadalec

Sinonimni citat

ágriglíf -a m
GLEJ: krog1

Sinonimni citat

agrikultúra -e ž
GLEJ SINONIM: kmetijstvo, poljedelstvo

Sinonimni citat

agrikultúrni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: poljedelski
GLEJ: proizvodnja

Sinonimni citat

ágrokombinát -a m
GLEJ: kombinat

Sinonimni citat

agronómski -a -o prid.
GLEJ: študij

Sinonimni citat

ágrotéhnika -e ž
tehnična sredstva in metode dela z njimi v kmetijstvu in poljedelstvu
SINONIMI:agrarna tehnika

Sinonimni citat

ágroživílstvo -a s
dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem in predelovanjem hrane, surovin rastlinskega in živalskega izvora pojmovnik
SINONIMI:živilstvo

Sinonimni citat

agrúmi -ov m mn.
južno sadje kiselkastega okusa pojmovnik
SINONIMI:citrusi

Sinonimni citat

àh medm.
GLEJ SINONIM: o2

Sinonimni citat

ahà razpolož. medm.
izraža zadovoljnost pri ugotovitvi
SINONIMI:e1 | i2 | oho | olala

Sinonimni citat

áhasver -ja m
GLEJ: popotnik

Sinonimni citat

ahčì medm.
GLEJ SINONIM: ačih

Sinonimni citat

ahílov -a -o prid.
GLEJ: točka

Sinonimni citat

àhistórični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nezgodovinski

Sinonimni citat

áhle áhel ž mn.
GLEJ SINONIM: gradaše

Sinonimni citat

ahój medm.
GLEJ SINONIM: hoj

Sinonimni citat

àhumán -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nečloveški

Sinonimni citat

aids -a [ájts] m
nalezljiva virusna bolezen, ki oslabi imunski sistem organizma pojmovnik
SINONIMI: med. akvirirani imunski deficitni sindrom | med. pridobljena imunska pomanjkljivost | med. sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti

Sinonimni citat

airbag -a [êrbeg-] m
GLEJ: blazina

Sinonimni citat

aircondition -a [êrkondíšən] m
GLEJ: naprava

Sinonimni citat

aitiologíja -e ž
GLEJ SINONIM: etiologija

Sinonimni citat

aitiolóški -a -o prid.
GLEJ SINONIM: etiološki
GLEJ: pripovedka, pripovedka

Sinonimni citat

àj medm.
GLEJ SINONIM: av, joj2

Sinonimni citat

ája1 medm.
GLEJ SINONIM: nina

Sinonimni citat

ajá2 razpolož. medm.
izraža domislek
SINONIMI:a2

Sinonimni citat

ájati -am nedov.
GLEJ SINONIM: ležati, spati, ujčkati

Sinonimni citat

ája túta medm. zv.
GLEJ SINONIM: nina

Sinonimni citat

ája tutája medm. zv.
GLEJ SINONIM: nina

Sinonimni citat

ája tútu medm. zv.
GLEJ SINONIM: nina

Sinonimni citat

ájbiš -a m
GLEJ: slez

Sinonimni citat

ájčkati -am nedov.
GLEJ SINONIM: ležati, spati

Sinonimni citat

àjd -te medm.
GLEJ SINONIM: iti

Sinonimni citat

ájda -e ž
kulturna rastlina z gostimi rdečkastimi ali belimi cveti v gostem socvetju ali njeno seme pojmovnik
SINONIMI: nar. ajdina
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik tatarska ajda
GLEJ ŠE: plevel

Sinonimni citat

ájdared -a m
GLEJ: jabolko

Sinonimni citat

àjdi -te medm.
GLEJ SINONIM: iti

Sinonimni citat

ajdína -e ž
GLEJ SINONIM: ajda

Sinonimni citat

ajdínski -a -o prid.
GLEJ: kruh, moka

Sinonimni citat

ájdinja -e ž
GLEJ: deklica

Sinonimni citat

ajdíšče -a s
njiva, na kateri je rasla ajda pojmovnik
SINONIMI:ajdovišče
GLEJ ŠE: njiva

Sinonimni citat

ájdnica -e ž
GLEJ: slama

Sinonimni citat

ájdnik -a m
GLEJ: kruh

Sinonimni citat

ájdov -a -o prid.

Sinonimni citat

ájdovci -ev m mn.
GLEJ: žganci

Sinonimni citat

ájdovček -čka m
GLEJ: jurček1

Sinonimni citat

ájdovec -vca m
GLEJ: kruh

Sinonimni citat

ájdovica -e ž
GLEJ: slama

Sinonimni citat

ajdovíšče -a s
GLEJ SINONIM: ajdišče

Sinonimni citat

ájdovka -e ž
GLEJ: slama

Sinonimni citat

ájdovnik -a m
GLEJ: kruh

Sinonimni citat

ájdovski -a -o prid.

Sinonimni citat

ájdovščina -e ž
GLEJ SINONIM: gradec

Sinonimni citat

ajèj medm.
GLEJ SINONIM: av

Sinonimni citat

ájer -jra m
GLEJ SINONIM: zrak

Sinonimni citat

ájevski -a -o prid.
GLEJ: osnova

Sinonimni citat

ájmoht -a m
GLEJ SINONIM: obara

Sinonimni citat

ájnc -a m
GLEJ SINONIM: enaindvajset

Sinonimni citat

àjs1 razpolož. medm.
izraža bolečino zaradi dotika česa vročega, zaradi pika, udarca
SINONIMI:ajsa | as3 | asa

Sinonimni citat

ájs2 velel. medm.
klic volu na levo
SINONIMI:hajc

Sinonimni citat

àjsa medm.
GLEJ SINONIM: ajs1

Sinonimni citat

ájtek -a m
GLEJ SINONIM: oče

Sinonimni citat

ajzenpón -a m
GLEJ SINONIM: železnica

Sinonimni citat

akácija -e ž
trnato drevo ali grm z dišečimi belimi cveti v grozdastem socvetju pojmovnik
SINONIMI: bot. robinija
GLEJ ŠE: mimoza

Sinonimni citat

akácijev -a -o prid.
GLEJ: gozd, les, med1

Sinonimni citat

akácijevec -vca m
GLEJ: med1

Sinonimni citat

akacijevína -e ž
GLEJ: les

Sinonimni citat

akadémičarka -e ž
GLEJ SINONIM: študentka

Sinonimni citat

akadémični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: akademski
GLEJ: študij

Sinonimni citat

akademíja -e ž
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik glasbena akademija  pojmovnik vojaška akademija

Sinonimni citat

akadémik -a m
GLEJ SINONIM: študent, visokošolec

Sinonimni citat

akadémiški -a -o prid.
GLEJ SINONIM: akademski
GLEJ: študij, društvo

Sinonimni citat

akadémski -a -o prid.
ki je v zvezi s šolami najvišje stopnje
SINONIMI: zastar. akademični | zastar. akademiški
GLEJ ŠE SINONIM: neživljenjski
GLEJ ŠE: študij, društvo

Sinonimni citat

akarína -e ž
GLEJ SINONIM: pršica

Sinonimni citat

akarióza -e ž
GLEJ SINONIM: pršičavost

Sinonimni citat

akaróza -e ž
GLEJ SINONIM: pršičavost

Sinonimni citat

Á-kategoríja -e ž

Sinonimni citat

akcelerácija -e ž
GLEJ SINONIM: pospešenost, pospešitev

Sinonimni citat

akceleracíjski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: pospeševalni

Sinonimni citat

akcelerátor -ja m

Sinonimni citat

akcelerírati -am dov. in nedov.

Sinonimni citat

akcènt -ênta m
GLEJ SINONIM: naglas, naglas
GLEJ: poudarek

Sinonimni citat

akcentológ -a m
GLEJ SINONIM: naglasoslovec

Sinonimni citat

akcentologíja -e ž
GLEJ SINONIM: naglasoslovje

Sinonimni citat

akcentológinja -e ž
GLEJ SINONIM: naglasoslovka

Sinonimni citat

akcêntski -a -o prid.

Sinonimni citat

akcentuácija -e ž
GLEJ SINONIM: naglaševanje

Sinonimni citat

akcentuacíjski -a -o prid.
GLEJ: tip, verz

Sinonimni citat

akcentuíranje -a s
GLEJ SINONIM: naglaševanje

Sinonimni citat

akcentuírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: naglasiti, naglaševati

Sinonimni citat

akcépt -a m
fin. sprejem menice s podpisom
SINONIMI: fin. akceptacija

Sinonimni citat

akceptácija -e ž
GLEJ SINONIM: akcept

Sinonimni citat

akceptírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: sprejemati, sprejeti

Sinonimni citat

akcesórni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dodatni

Sinonimni citat

akcidénca -e ž
GLEJ: lastnost

Sinonimni citat

akcidénčni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nebistveni

Sinonimni citat

akcidentálni -a -o prid.
GLEJ: lastnost

Sinonimni citat

akcidéntni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: nebistveni

Sinonimni citat

ákcija1 -e ž
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik čistilna akcija

Sinonimni citat

ákcija2 -e ž
GLEJ SINONIM: delnica

Sinonimni citat

ákcijski1 -a -o prid.
GLEJ: radij, radij

Sinonimni citat

akcíjski2 -a -o prid.
GLEJ SINONIM: delniški
GLEJ: kapital

Sinonimni citat

akcionárski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: delničarski
GLEJ: družba

Sinonimni citat

akcioníst -a m
GLEJ SINONIM: delničar

Sinonimni citat

áki -ja m
GLEJ: čoln

Sinonimni citat

ákija -a m
GLEJ: čoln

Sinonimni citat

aklimatizácija -e ž
prilagajanje, prilagoditev novim življenjskim razmeram, drugačnemu okolju pojmovnik
SINONIMI:aklimatiziranje

Sinonimni citat

aklimatizíranje -a s
GLEJ SINONIM: aklimatizacija

Sinonimni citat

aklimatizírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: prilagajati, prilagoditi

Sinonimni citat

aklimatizírati se -am se dov. in nedov.

Sinonimni citat

ákne -ken ž mn., mn. v sin. nizu
GLEJ SINONIM: mozoljavost

Sinonimni citat

ako vez.
GLEJ SINONIM: če, če, čeprav, kadar koli1

Sinonimni citat

akomodírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: prilagajati, prilagoditi

Sinonimni citat

akomodírati se -am se dov. in nedov.

Sinonimni citat

akontácija -e ž
GLEJ SINONIM: predujem
GLEJ: predujem

Sinonimni citat

akorávno vez.
GLEJ SINONIM: čeprav

Sinonimni citat

akórd -a m
1.
glasb. istočasno zvenenje najmanj treh različnih tonov
SINONIMI: glasb. harmonija | glasb. sozvočje | glasb. sozvok
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik durov akord  pojmovnik molov akord
2.
skladni, ubrani glasovi, zvoki
SINONIMI: knj.izroč. sozvok
GLEJ ŠE: delo, obrat1, obrat1

Sinonimni citat

akórdeon -a m
GLEJ: harmonika

Sinonimni citat

akórdni -a -o prid.
GLEJ: delo

Sinonimni citat

akotúdi vez.
GLEJ SINONIM: čeprav

Sinonimni citat

akrabòlt medm.
GLEJ SINONIM: presneto2

Sinonimni citat

akreditírati -am dov.
GLEJ: izdati1

Sinonimni citat

akreditív -a m
GLEJ: izdati1, pismo

Sinonimni citat

akreditívi -ov m mn.
GLEJ: pismo

Sinonimni citat

akreditívni -a -o prid.
GLEJ: ček, pismo

Sinonimni citat

akrilátni -a -o prid.
GLEJ: smola

Sinonimni citat

akrílni -a -o prid.
GLEJ: smola

Sinonimni citat

akrobátika -e ž
spretnost, znanje izvajanja akrobacij pojmovnik
SINONIMI:akrobatska spretnost | knj.izroč. akrobatstvo

Sinonimni citat

akrobátski -a -o prid.

Sinonimni citat

akrobátstvo -a s
GLEJ SINONIM: akrobatika

Sinonimni citat

àkromát -a m
fiz. lečje, ki da sliko predmeta brez barvnih robov
SINONIMI: fiz. akromatično lečje | fiz. akromatsko lečje

Sinonimni citat

akromátični -a -o prid.
GLEJ: akromat

Sinonimni citat

akromátski -a -o prid.
GLEJ: akromat

Sinonimni citat

akroním -a m
GLEJ SINONIM: kratica

Sinonimni citat

aksiálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: osni
GLEJ: ležaj, sila1, smer

Sinonimni citat

aksióm -a m
temeljna resnica ali načelo, ki ne potrebuje dokazov
SINONIMI:aksiomatično načelo

Sinonimni citat

aksiomátični -a -o prid.
ki temelji na aksiomih
SINONIMI:aksiomski
GLEJ ŠE SINONIM: nedvomni
GLEJ ŠE: aksiom

Sinonimni citat

aksiométer -tra m
pomor. priprava na poveljniškem mostu, ki kaže položaj krmila pojmovnik
SINONIMI: pomor. krmilno kazalo

Sinonimni citat

aksiómski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: aksiomatični

Sinonimni citat

aksonométrični -a -o prid.

Sinonimni citat

aksonometríja -e ž

Sinonimni citat

ákt -a m

Sinonimni citat

aktánt -a m
GLEJ SINONIM: delovalnik

Sinonimni citat

aktêr -ja m

Sinonimni citat

aktêrka -e ž
GLEJ SINONIM: igralka
GLEJ: junakinja

Sinonimni citat

aktêrski -a -o prid.
GLEJ SINONIM: igralski

Sinonimni citat

aktinídija -e ž
GLEJ SINONIM: kivi

Sinonimni citat

aktínija -e ž
GLEJ: vetrnica

Sinonimni citat

aktinomikóza -e ž
GLEJ SINONIM: bramor

Sinonimni citat

áktiv1 -a m
GLEJ SINONIM: tvornik

Sinonimni citat

aktív2 -a m
GLEJ: skupina

Sinonimni citat

aktíva1 -e ž
GLEJ SINONIM: premoženje

Sinonimni citat

aktíva2 -ív s mn.
GLEJ SINONIM: premoženje

Sinonimni citat

aktivácija -e ž
GLEJ SINONIM: aktiviranje

Sinonimni citat

aktíven1 -vna -o prid.
GLEJ SINONIM: delaven

Sinonimni citat

aktíven2 -vna -o povdk.
GLEJ SINONIM: dejaven
GLEJ: delati, zaposlen

Sinonimni citat

aktivíranje -a s
postopek, s katerim se kaj spravi v dejavnost pojmovnik
SINONIMI:aktivacija
GLEJ ŠE SINONIM: razgibanje, razgibavanje

Sinonimni citat

aktivírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: razgibati1, razgibavati

Sinonimni citat

aktivitéta -e ž
GLEJ SINONIM: dejavnost, delovanje

Sinonimni citat

aktivízem -zma m
GLEJ SINONIM: delovanje

Sinonimni citat

aktivizíranje -a s
GLEJ SINONIM: razgibanje, razgibavanje

Sinonimni citat

aktivizírati -am dov. in nedov.
GLEJ SINONIM: razgibati1, razgibavati

Sinonimni citat

áktivni1 -a -o prid.
GLEJ: tvornik

Sinonimni citat

aktívni2 -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dejavni
GLEJ: vulkan, vulkan

Sinonimni citat

aktívno prisl.
GLEJ SINONIM: dejavno

Sinonimni citat

aktívnost -i ž
GLEJ SINONIM: dejavnost, delavnost, delovanje
GLEJ: šport

Sinonimni citat

áktovka1 -e ž
torba za spise, knjige, navadno usnjena pojmovnik
SINONIMI: neknj. pog. taška
GLEJ ŠE: torba

Sinonimni citat

áktovka2 -e ž
GLEJ SINONIM: enodejanka

Sinonimni citat

aktualístični -a -o prid.
ki prednostno upošteva trenutne, sodobne okoliščine
SINONIMI: knj.izroč. trendni | publ. trendovski

Sinonimni citat

aktualizácija -e ž
GLEJ SINONIM: posodobitev

Sinonimni citat

aktualizírati -am nedov. in dov.
GLEJ SINONIM: posodabljati, posodobiti

Sinonimni citat

aktuálni -a -o prid.
GLEJ SINONIM: dejanski
GLEJ: dogodek

Sinonimni citat

aktuálnost -i ž
GLEJ SINONIM: pomembnost

Sinonimni citat

aktuár -ja m
GLEJ SINONIM: pisar
GLEJ: uslužbenec

Sinonimni citat

akumulácija -e ž
proces, pri katerem prihaja skupaj večja količina česa pojmovnik
SINONIMI:akumuliranje | knj.izroč. kumulacija
BESEDNE ZVEZE ZUNAJ POMENOV S SINONIMI: pojmovnik akumulacija kapitala  pojmovnik prvotna akumulacija

Sinonimni citat

akumulacíjski -a -o prid.
GLEJ: jezero1, peč1

Sinonimni citat

akumulátor -ja m
1.
priprava za shranjevanje električne energije pojmovnik
SINONIMI: elektr. akumulatorska baterija
DELNI SINONIMI: elektr. kondenzator
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik svinčev akumulator
2.
teh. priprava za zbiranje in shranjevanje energije sploh pojmovnik
SINONIMI: teh. zbiralnik

Sinonimni citat

akumulátorski -a -o prid.

Sinonimni citat

akumulíranje -a s
GLEJ SINONIM: akumulacija
GLEJ: akumulacija

Sinonimni citat

akumulírati -am nedov.
GLEJ SINONIM: kopičiti

Sinonimni citat

akupunkturíst -a m
kdor se (poklicno) ukvarja z akupunkturo pojmovnik
SINONIMI:akupunkturolog

Sinonimni citat

akupunkturológ -a m
GLEJ SINONIM: akupunkturist

Sinonimni citat

akurát člen.
GLEJ SINONIM: prav2

Sinonimni citat

akuráten1 -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: natančen, vesten

Sinonimni citat

akuráten2 -tna -o povdk.
GLEJ SINONIM: točen

Sinonimni citat

akústični -a -o prid.
GLEJ SINONIM: slušni, zvočni
GLEJ: sluhovod, tip, prevara

Sinonimni citat

akústično prisl.

Sinonimni citat

akústičnost -i ž
lastnost prostora, da omogoča zaželeno učinkovanje zvoka pojmovnik
SINONIMI:akustika | zvočnost | knj.izroč. slušnost

Sinonimni citat

akústika -e ž
GLEJ SINONIM: akustičnost

Sinonimni citat

akušêr -ja m
GLEJ SINONIM: porodničar

Sinonimni citat

akút -a m
GLEJ SINONIM: ostrivec
GLEJ: intonacija

Sinonimni citat

akúten -tna -o prid.
GLEJ SINONIM: pereč

Sinonimni citat

akutírani -a -o prid.

Sinonimni citat

akútni -a -o prid.
GLEJ: bolezen

Sinonimni citat

ákuzativ -a m
GLEJ: sklon

Sinonimni citat

ákuzativni -a -o prid.

Sinonimni citat

akvadúkt -a m
grad. mostu podoben objekt za pretok vode, zlasti preko globeli, strug pojmovnik
SINONIMI: grad. akvedukt

Sinonimni citat

akvamarín -a m
GLEJ: barva

Sinonimni citat

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 75230 zadetkov.