advènt in advént advénta samostalnik moškega spola
zemljevid
ađˈƀent, ađƀẹ̀ːnt
advent
za ađˈvent sa nasíːlẹ [tọ́ːpu facaˈlat]

ajnfoh ajnfoh ajnfoh pridevnik
zemljevid
áːjnfox, àːjnfox
navaden, preprost
kúːfər je pa ƀìəu̯ nawàːđn̥, áːjnfox
áːjnfox čìːkl’a
PRIMERJAJ: navaden

ajnpintdekelj ajnpintdekeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈajnpintḓẹ̀ːkl̥
krstna odejica
za kə̀rst sa đjàːlẹ ˈajnpintđẹ̀ːkl̥
PRIMERJAJ: krstna odejica, portinfant

antha anthe samostalnik ženskega spola
zemljevid
áːntxa
brisača
ta nawàːđna áːntxa
pərtèːna áːntxa
štíːkana [áːntxa]
áːntxa s fʀóːnznẹ
áːntxa zə monoǥràːməm
PRIMERJAJ: brisnica

arančast arančasta arančasto pridevnik
zemljevid
aràːnčəst, əràːnčəst
oranžen zrrdečkasto rumen

avba avbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
àːu̯ƀa
1. glavi tesno prilegajoča se kapa
tọ́ːpwa àːu̯ƀa za pazíːmẹ
[àːu̯ƀa] u šˈpək
2. avba zrpokrivalo ljudske noše
fàːjn àːu̯ƀe, čə́rne m̥ pa zwáːte záːđẹ
PRIMERJAJ: havba, kapa

avbica avbice samostalnik ženskega spola
zemljevid
àːu̯ƀca, àːu̯fca
1. kapica
na mìːkna àːu̯ƀca
àːu̯ƀca ta màːwa
àːu̯ƀca za trọ́ːče
2. manjšalnica od avba ‘pokrivalo ljudske noše’
PRIMERJAJ: havbica

ažur ažura samostalnik moškega spola
zemljevid
ažùər, ažùəʀ
ažur
tọ̀ːta [áːntxa] je ˈki máːu̯ đìəwəna‿(a)žùər

bajbca bajbce samostalnik ženskega spola
zemljevid
ƀàːjƀca, ƀàːjfca
babica zrdel zapenca
màːnđl̥c m̥ pa ƀàːjfca
PRIMERJAJ: vajbca

banka banke samostalnik ženskega spola
zemljevid
ƀàːŋka
skrinja za shranjevanje obleke
ƀàːŋka je ƀˈwa cíəwa fàːjn namàːwana
je aϑpə́rwa ƀàːnča
PRIMERJAJ: kufer

barba barbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
ƀàːrƀa
barva
rúːsa ƀàːrƀa
al sa pa tẹ̀ːlẹ đƀìə ƀàːrƀẹ .. sa mùərlẹ ta ˈpərƀ ta ƀìəwa préːstẹ m̥ pa póːle ta čə̀rna m̥ pa póːle đƀìə uˈkəp m̥ pa je prìːšwa tùːđẹ síːwa ˈwən

barbati barbam nedovršni glagol
zemljevid
barvati
sma ƀàːrƀalẹ z arẹ́ːxavm̥ ƀìəjm̥ [...] màː ˈto je prìːšwa rúːsa ƀàːrƀa ˈwən

bata bate samostalnik ženskega spola
zemljevid
vata
tọ̀ːta‿(a)đẹ́ːjca sa đjàːlẹ ƀàːta nòːtər

beksljati beksljam nedovršni glagol
zemljevid
ƀ̬ẹ́ːksl’atẹ, ƀẹ́ːksl’at
1. menjati zrdati kaj na mesto, kjer je bilo prej drugo iste vrste
ƀàːʀƀe vẹ́ːksl’a
2. preoblačiti zroblačiti v drugo oblačilo
tàːta je rẹ́ːku, đa je ˈmou̯ ˈwəsčəs, k je ˈbiu̯ mìːkn̥, tọ̀ːt [...] čìːkl’e, tọ̀ːt ǥwàːntəc m̥ pa [...] kàːkər na čìːkl’a, jàː, m̥ pa nìː ƀwo tríəƀa ƀẹ́ːksl’at ˈjəx ˈwəščəs

bek zatepsti bek zatepem dovršni glagol
zemljevid
proč vreči
na ƀìəm, tùː jəx je ƀẹ̀ːk zatẹ́ːpu
tùː je ˈƀu ʍˈse pađ strìəxa, [...] n̥čìːsa ƀẹ̀ːk zatẹ́ːplẹ m̥ pa sa đjàːlẹ ʍˈse ǥóːrta
PRIMERJAJ: dejati bek, zatepsti

bel bela belo pridevnik
zemljevid
ƀìəu̯
bel
ƀìəu̯ srẹ́ːjšče
ta ƀìəwa plùːzna

blačilec
zemljevid
GLEJ: oblačilec

blágo blagá samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúəǥo
blago zrtkanina
đọ́ːƀər ƀúəǥo
ƀúəǥo za mađróːcne
PRIMERJAJ: štof

blèk bléka samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀˈlak, ƀˈläk
zaplata
se n ƀˈläk đìə ǥòːr

blekič blekiča samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀlèːkəč
manjšalnica od blek ‘zaplata’
jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥

bleščeti se blešči se nedovršni glagol
zemljevid
bleščati se
je se xˈkə [...] bləščẹ́ːwə ˈkakər [...] ˈkakər tìːste facalẹ́ːte
PRIMERJAJ: glicrati (se)

bluznica bluznice samostalnik ženskega spola
zemljevid
blùːzn̥ca
bluzica
PRIMERJAJ: pluznica

bontšonar bontšonarja samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀòːntšọ́ːnar
izvezen stenski prt
[ƀòːntšọ́ːnar] sa đjàːlẹ na mìər, na stíəna [...] tọ̀ːle je pə swowẹ́ːn’əm našrìːƀano
ta stàːra Čẹ̀ːkẹn’a je ʍˈse tòː fàːjn zrẹ́ːzəwa táːče kóːšče, ʍˈse cùə pəršíːwəwa m̥ pa póːle táːče ƀòːntšọ́ːnərje narèːđwa

bovd bovda samostalnik moškega spola
zemljevid
guba
sa narèːđlẹ đwàː trìː ƀọ́ːu̯đa spọ́ːđa, m̥ pa zǥọ́ːra j ƀˈwə póːle ƀal šróːko
PRIMERJAJ: folten

brisnica brisnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
brisača
ƀrìːsn̥ce [...] sa tùːđ mẹ́ːle špíːce spóːđa
PRIMERJAJ: antha

brokat brokata samostalnik moškega spola
zemljevid
bʀokàːt, bʀukàːt
brokat

bunterč bunterča samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀùːntərč
bobek zrkrogličast vzorec belih bombažnih pletenih dokolenk za tradicionalno nošo

burtah burtaha samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀúːrtax, ƀúːʀtax, ƀúːrtəx
1. predpasnik
na znàːm đẹ́ːwatẹ z ƀúːrtaxam
n̥ žìːđast ƀúːrtax
lẹ́ːđrast ƀúːrtəx
ʍsàːčem ǥwáːntọ [...] je ˈƀiu̯ ƀúːʀtax cùə m̥ pa facaˈlat
šùəstar je ˈmou̯ ƀúːʀtax in tíːšl’ar je ˈmou̯ ƀúːʀtax
ˈđər sa xrùːšče šˈlẹ pˈlet al pa pə̀rst đađàːjat al pa ˈđər sa jx kapáːlẹ [...] sa đˈra póːle đjàːl n sˈtar ƀúːrtax akùəlẹ
2. delovna halja
mùːj sìːn ǥˈre u̯ štáːwa, màː tìːst ƀúːʀtax z ʀakàːwamẹ
3. šolska halja
sa mẹ́ːlẹ [...] búːrtaše [...] čə́rne m̥ pa tùːkale ŋ̥ kràːǥl̥č ƀìəu̯ akùəlẹ

cegan cegana cegano pridevnik
zemljevid
nabran zrdrobno naguban
cìəǥəna [čìːkl’a]
fìərǥòːnče sa cìəǥane
naƀráːnu al pa cìəǥanu
PRIMERJAJ: nabran, nagrban

cegati cegam nedovršni glagol
zemljevid
cìəǥatẹ
nabirati zrdelati gube
tàː štọ̀ːf, ˈjes ǥa xˈkəle cìəǥam màːu̯, xˈkəle ǥa patéːǥnm̥ uˈkəp
PRIMERJAJ: nabrati

cir cira samostalnik moškega spola
zemljevid
cìəʀ
okras
tùː je pa žìə [...] za cìəʀ

cmiken cmikna cmikno pridevnik
zemljevid
premajhen
póːle kàːl je ƀˈwo màːl cˈmiknu, s mùəru màːu̯‿(w)ən spəstìːtẹ al pa màːu̯ ˈdou̯ta spəstìːtẹ

cokelšu cokelšu samostalnik moškega spola
zemljevid
čevelj z lesenim podplatom
pozìːmẹ sa mẹ́ːlẹ póːle [...] ˈtote ˈcokl̥šùə [...], ne cọ́ːkle, čìəu̯l’e, spọ́ːđa j ƀˈwə lesẹ̀ːno m̥ pa zǥọ́ːra sa mẹ́ːlẹ póːle lẹ́ːđər

cokla cokle samostalnik ženskega spola
zemljevid
cọ́ːkwa
cokla
əna cọ́ːkwa je me páːđwa
u štáːlẹ ƀìəm, đa sa nasìːlẹ cọ́ːkle, jàː, u štáːlẹ
A: sa mẹ́ːlẹ ˈki cọ̀ːkle, ˈni ƀˈlo čìəu̯l’u .. B: ma tùːđẹ za ˈjətẹ u̯ tọ̀ːn, na ˈki u̯ štáːwa [...] A: zaˈto k cọ́ːkle sa samìː narèːđlẹ
m̥ pa tìːsta je šˈwa u̯ vèːs tùːđẹ s cùəklẹ
je šùː s cùəklẹ .. s ta štàːln̥mẹ cùəklẹ
cọ̀ːklẹ sa ƀˈle póːle za palẹ́ːte, pa tìːste n̥čìːsma ˈvəč mẹ́ːlẹ, póː smo mẹ́ːlẹ ˈki škərpẹ̀ːce
[cọ́ːkle sa ƀˈle] z ləsàː spọ́ːđa m̥ pa ˈwən [...] stẹ́ːsane, ˈna .. m̥ pa póːle sa mẹ́ːle .. màːu̯ pẹ́ːte narèːđlẹ .. m̥ pa póːle sa mẹ́ːlẹ [...] lẹ́ːđər čìəs

colet
zemljevid
GLEJ: facolet

co prišivan co prišivana co prišivano pridevnik
zemljevid
cùə pəršíːwan
prišit
ˈtot kòːšč je cùə pəršíːwan
PRIMERJAJ: dol prišivan

co prišivati co prišivam dovršni glagol
zemljevid
prišiti
špíːcl̥ne sa cùə pəršíːwalẹ

co prištepati co prištepam dovršni glagol
zemljevid
cùə pərštẹ́ːpatẹ
sešiti s šivalnim strojem
sˈtara máːtẹ ađ móːjǥa móːža je zrẹ́ːzawa kóːšče ađ štọ́ːfa m̥ pa jəx je pərštẹ́ːpawa cùə m̥ pa póːle je narèːđwa pọ́ːštər
PRIMERJAJ: prištepati

cota cote samostalnik ženskega spola
zemljevid
cunja
sa méːlẹ ˈki cọ́ːte .. maǥàːri j ƀˈwa kàːka rjúːxa, stáːra stə̀rǥana .. s tìːstm̥ sa póːle narèːđlẹ . planíːce [...] za žẹ́ːne
PRIMERJAJ: cunja (1. pomen), fecen (1. pomen)

co urezati co urežem dovršni glagol
zemljevid
urezati
ta pə̀ru sa cùə‿(u̯)rẹ́ːzal, póːle sa nahẹ́ːftalẹ, póːle s mùəru pərmíərtẹ
PRIMERJAJ: urezati

co zavezati co zavežem dovršni glagol
zemljevid
cùə zavéːzatẹ
zavezati zrnarediti vozel
sa cùə zavéːzalẹ
PRIMERJAJ: zavezati, zvezati

cozek cozka cozko pridevnik
zemljevid
cóːzək
preozek
cóːzək krọ́ːǥn̥

cunja cunje samostalnik ženskega spola
zemljevid
cúːn’a
1. cunja
mọ̀ːrš pa tùː paƀríːsatẹ s tìːsta ta stàːra cúːn’a
cúːn’e m̥ pa xàːŋgərlẹ
2. obujek
móːštwa sa mẹ̀ːlẹ ʍ stáːrəx càːjtəx namẹ̀ːstu sọ́ːkne cúːn’e
PRIMERJAJ: fecen, cota, šufecen

cvikelj cvikeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
cvíːkl̥
všitek
màːš nòːtər zašíːwan n̥ tàːk cvíːkl̥ nòːtər
cvíːkl̥ je tọ̀ː, [...] đə đìəš nòːtər rẹ́ːčma .. jàː, ku n ƀlèːkəč, n̥ tàːk cvíːkl̥

cvirnast cvirnasta cvirnasto pridevnik
zemljevid
cvíərnast
bombažen
cvíərnast pə́rtəč
cvíərnaste štúːɱfe/sọ́ːkne
PRIMERJAJ: od niti, pavelnast

cviteh ? samostalnik moškega spola
zemljevid
cvìːtəx
svitek zrobročasta blazinica za prenašanje bremen na glavi
cvìːtəx m̥ pa ẹ́ːrƀas
PRIMERJAJ: cvitrah

cvitrah cvitraha samostalnik moškega spola
zemljevid
cvíːtrax, cvíːtrəx
svitek zrobročasta blazinica za prenašanje bremen na glavi
cvíːtrax je tọ̀ː, kor sa djàːlẹ na ǥwàːwa, k sa jẹ́ːrƀas nasíːli na ǥwáːƀẹ
PRIMERJAJ: cviteh

čabata čabate samostalnik ženskega spola
zemljevid
doma narejena copata
sa čaƀáːte šíːwale

čafeder čafedra samostalnik moškega spola
zemljevid
obrabljen, ponošen čevelj
n̥ đèːn je ʍˈse tọ̀ːte čəfẹ́ːđre u̯zéːwa m̥ pa jəx je bẹ̀ːk zatẹ́ːpwa
PRIMERJAJ: kalošna (3. pomen)

četnica
zemljevid
GLEJ: ketnica

čevelj čevlja samostalnik moškega spola
zemljevid
čìəu̯l̥
čevelj
čìəu̯l’e sma mẹ̀ːlẹ, polẹ́ːti sma mẹ́ːli [...] ˈki za u̯ nađìəu̯
ta lìəpšẹ čìəu̯l’e ... na za ʍˈsak đèːn
ta ǥròːƀ čìəu̯l’e
ƀəsọ́ːče/níːšče/ta nìːšče čìəu̯l’e
špíːkaste čìəu̯l’e
ta òːxcitne čìəu̯l’e

čevljar čevljarja samostalnik moškega spola
zemljevid
čəu̯l’àːr
čevljar
ọ́ːča ađ mọ́ːjǥa stáːrǥa ọ́ːčọ je ˈƀiu̯ čəu̯l’àːr m̥ pa je narèːđu tọ̀ːte čìəu̯l’e
PRIMERJAJ: šostar

čevljič čevljiča samostalnik moškega spola
zemljevid
čìəu̯l̥č
čeveljček
n̥ ˈmikn̥ čìəu̯l̥č

čiklja
zemljevid
GLEJ: kiklja

čita
zemljevid
GLEJ: kita

čopič čopiča samostalnik moškega spola
zemljevid
čóːpəč
čopek zrpovezan šop niti za okras
pər špíːcl̥nəx spóːđa kaka ˈƀart sa ƀˈlẹ čóːpče

črn črna črno pridevnik
zemljevid
čə̀rn̥
črn
čə́rno m̥ pa rúːso
sa mẹ́ːlẹ čə́rne ǥwáːnte
ta čə̀ʀne ƀúːʀtax, ta ƀìəwa plùːzna
ta čə̀rne [facalẹ́ːte] sa mẹ̀ːlẹ ˈƀəĺ za paǥˈräƀ

črnel črnela črnelo pridevnik
zemljevid
rdeč
móːja stríːna j šˈwa k ađvẹ́ːntu ˈwəsčas‿(s)tìːstm̥ [...] facalẹ́ːtam […] ta čə̀rnm̥ pa ta čərnìəlm̥

daljnjava daljnjave samostalnik ženskega spola
zemljevid
đẹ́ːlnawa
dolžina
al xóːčəš n̥ pə́rtəč al pa ˈkej narđìːtẹ, ˈmərš đẹ́ːlnawa zmíərtẹ, ˈkak je đọ̀ːx

dan dnu samostalnik moškega spola
zemljevid
đèːn
dan
STALNE ZVEZE: za vsak dan, za dan

debèl debéla debélo pridevnik
zemljevid
đˈƀou̯
debel
ađẹ́ːja je ƀˈwa màːu̯ ˈƀəl đbẹ́ːwa

dečla dečle samostalnik ženskega spola
zemljevid
dekle
žàːbənšče đẹ́ːčle
ta lẹ́ːđək đẹ́ːčle sa pa mẹ́ːlẹ ròːžnasta àːu̯ƀa

dejati bek dem bek dovršni glagol
zemljevid
proč vreči
žẹ́ːne sa ʍˈse đjàːle ƀẹ̀ːk
PRIMERJAJ: bek zatepsti, zatepsti

dejati gor dem gor dovršni glagol
zemljevid
nadeti si
đìəm ǥòːr na đrùːǥa ... čìːkl’a
ˈjes ŋ̥klẹ̀ː nìːsm̥ đjàː ǥòːr búːrtax
đər sa se žaníːlẹ, sa đjàːle ǥòːr tọ̀ːte rakavíːce

dekelč dekelča samostalnik moškega spola
zemljevid
đẹ̀ːkl̥č
prtiček
póːle sa mẹ̀ːlẹ na míərọ tùːđẹ đẹ̀ːkl̥če
n̥ ˈxekl’ən đẹ̀ːkl̥č
đẹ̀ːkl̥č za na wáːmpa
kə̀rstnẹ đẹ̀ːkl̥č
PRIMERJAJ: salveta

delan delana delano pridevnik
zemljevid
đìəwan
(z ročnim delom) okrašen
đìəwane [mašẹ́ːtne]
tọ̀ːtla rjúːxa, tọ̀ːta je đìəwəna
tọ̀ːte knọ́ːfe sa màːu̯ ˈƀəl dìəwane, nìːsa .. nawàːđne

dendelj dendeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
dìənđl̥
dirndl, kupljeno žensko oblačilo, izdelano po vzoru vzhodnoalpske nemške noše
za žẹ́ːǥn̥ màːja skˈra ʍsẹ̀ː dìəndl̥ne
đìənđl̥ je [...] spọ́ːđa je plùːzn̥ca, póːle je zwə̀rxa tọ̀ːt mìəđər m̥ pa čìːkl’a m̥ pa ƀúːrtax
PRIMERJAJ: dendeljkostim

dendeljkostim dendeljkostima samostalnik moškega spola
zemljevid
đìənđl̥kustìːm
dirndl, kupljeno žensko oblačilo, izdelano po vzoru vzhodnoalpske nemške noše
ƀúːʀtax za đìəndl̥kustìːm
PRIMERJAJ: dendelj

dolg dolga dolgo pridevnik
zemljevid
dọ̀ːx, đọ̀ːu̯x
dolg
đọ́ːǥa čìːkl’a
ǥwàːntəc je ˈƀiu̯ màːu̯ ˈbəl dọ̀ːx, đa je .. pakrìːu̯ tùːđẹ sráːjclẹ
sa mẹ́ːlẹ đọ́ːje waséː
ta đòːu̯je pelarìːne
đọ́ːje [...] ǥàːte

dol jemati dol jemljem nedovršni glagol
zemljevid
snemati zrs pletilko delati novo petljo skozi dve ali več prejšnjih ali končevati pletenje
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈđou̯ spùːstwa, ǥóːr m̥ pa ˈđou̯ jemàːwa

dol pasti dol padem dovršni glagol
zemljevid
pasti zrbiti tak, da se lepo prilega
je fàːjn ˈđou̯ páːđwə
PRIMERJAJ: dolta pasti

dol prišivan dol prišivana dol prišivano pridevnik
zemljevid
prišit
PRIMERJAJ: co prišivan

dol prišivati dol prišivam dovršni glagol
zemljevid
ˈđou̯ pəršíːwatẹ
sešiti
spọ́ːđa .. [sa] čìːkl’a naxẹ́ːftalẹ m̥ pa póːle sa ˈđou̯ pəršíːwalẹ
PRIMERJAJ: pošivati, prišivati, zašivati

dol prištepan dol prištepana dol prištepano pridevnik
zemljevid
prišit s šivalnim strojem

dol spustiti dol spustim dovršni glagol
zemljevid
sneti zrs pletilko narediti novo petljo skozi dve ali več prejšnjih ali končati pletenje
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈdou̯ spùːstwa

dol stati dol stojim nedovršni glagol
zemljevid
prilegati se
je ˈƀəl’ [...] ˈđou̯ stáːwə, [...] đa nìː xˈkə ˈwən štərlẹ́ːwə

dolta pasti dolta padem dovršni glagol
zemljevid
pasti zrbiti tak, da se lepo prilega
PRIMERJAJ: dol pasti

dolta spustiti dolta spustim dovršni glagol
zemljevid
ˈđou̯ta spəstìːtẹ
podaljšati zrnarediti kaj (bolj) dolgo
sa ˈđou̯ta spùːstlẹ, đa je ƀˈlo ˈƀəl [...] dọ́ːu̯ǥo
PRIMERJAJ: dolta šlogati

dolta šlogati dolta šlogam dovršni in nedovršni glagol
zemljevid
podaljšati zrnarediti kaj (bolj) dolgo
máːma je mẹ je ˈđou̯ta šlọ́ːǥawa [...] zaˈto k je ƀˈwə kráːtko
PRIMERJAJ: dolta spustiti

domač domača domačo pridevnik
zemljevid
ki je domače izdelave
sn̥ se ˈki na pùː‿(u)bríːsawa z damáːča áːntxa, zaˈto k je ƀwa rúːfasta
ta damàːčẹ štọ̀ːf
ta [...] đamáːča ˈnət
ta đamàːče rjúːše

dopelt dopelt dopelt pridevnik
zemljevid
đóːpl̥t
dvojen
đóːpl̥t šíərn’əwa
PRIMERJAJ: dopeltov, topelt

dopeltov dopeltova dopeltovo pridevnik
zemljevid
dvojen
ẹ́ːnẹ sa mẹ̀ːlẹ đ̬óːƀrə .. đọ́ːu̯je čìːkl’e .. ž̬ẹ́ːne tùːđẹ đóːpl̥towe čìːkl’e
PRIMERJAJ: dopelt, topelt

drukar drukarja samostalnik moškega spola
zemljevid
đʀúːkaʀ
pritiskač

držati držim nedovršni glagol
zemljevid
STALNE ZVEZE: držati vodo

durhsihtik durhsihtik durhsihtik pridevnik
zemljevid
đùərxˈsixtik
prozoren
ˈđər je pròːu̯ xˈkə đùərxˈsixtik, se pràːu̯ đə sa Zàːjzəra vìːđẹ

ering eringa samostalnik moškega spola
zemljevid
èːriŋǥ
poročni prstan

facolèt facoléta samostalnik moškega spola
zemljevid
facaˈlat, v Ukvah caˈlat, caˈlḁt
ruta
sˈtar/tọ́ːpu/pˈwou̯/rùːs/žìːđast/ọ́ːnast facaˈlat
pə́rtən caˈlḁt
ta čə̀rne/ta ọ́ːnaste/ta nawàːdne/žìːđaste facalẹ́ːte
[facaˈlat] za svèːt ǥùəđ/za sàːk đèːn/za nađìəu̯/za ađvẹ̀ːnt
[facaˈlat] zə róːžmẹ, žːìːđe

facoletič facoletiča samostalnik moškega spola
zemljevid
facalìətəč, facalẹ́ːtəč
okrasni robček
u žòːkčọ sa mẹ́ːlẹ facalìətəč

fajn fajn fajn pridevnik
zemljevid
fàːjn
boljši, izbran
xˈkə fàːjn štọ̀ːf
za u̯ cíərku sa mẹ́ːlẹ ˈwəsčəs ta fàːjn ǥˈwant
ta fàːjn čìəu̯l’e

fazon fazona samostalnik moškega spola
zemljevid
fazòːn
fazona zrovratniški del moškega oblačila
ˈwən ađrìəzan fazòːn
PRIMERJAJ: frson

fecen fecna samostalnik moškega spola
zemljevid
fẹ́ːcn̥
1. cunja
kwađràːtəste [fẹ́ːcne]
2. obujek
PRIMERJAJ: cunja, cota, šufecen

feder fedra samostalnik moškega spola
zemljevid
pero zrpri pticah
fẹ́ːđre ađ̭ kùːr, tìːstẹ sa bˈlẹ pˈrou̯ ta ˈməxče, sa đjàːlẹ nòːtər
PRIMERJAJ: muna

fidranje fidranja samostalnik moškega spola
zemljevid
fìːđʀən’e, fìːđran’e
koruzno ličkanje
mađróːcnẹ s fìːđran’əm
fìːđran’e [...], tìːzǥa sa póːle ˈpəč dvìə trìː ƀáːrte na lẹ́ːta đjàːlẹ na sòːnce m̥ pa pašprìːcali z wadóː .. m̥ pa đa j se pašùːšwə m̥ pa ˈpo sa‿(a)ƀərníːlẹ, m̥ pa đa je ˈƀiu̯ sùːx, ˈpo sa đjàːl sˈpet u swàːmn̥ca ˈnotər

firgonk firgonka samostalnik moškega spola
zemljevid
fìərǥòːŋk, fìəʀhòːŋk
zavesa
n̥ fìərǥòːŋk máːu̯ ƀəl dọ̀ːx, [...] tọ̀ːt je zˈwə fàːjn m̥ pa štíːkan tùːđẹ

firtelj firteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
četrt, četrtina
trìː fìərtl̥ne

firtkati firtkam dovršni glagol
zemljevid
fíərtkatẹ
končati
tùːka sa začèːlẹ m̥ pa nìːsa fíərtkalẹ .. sa ki tọ̀ːle .. naréːđlẹ m̥ pa tùːkale je še za narđíːtẹ
ˈno, m̥ pa póːle s mùəru še‿(e)na ˈƀart pərmíərtẹ m̥ pa póːle đə je fíərtkawa [šwìːl’a], pa sa ʍˈse pašíːwalẹ m̥ pa naréːđlẹ

fišpaler fišpalerja samostalnik moškega spola
zemljevid
ribja kost zropornica
PRIMERJAJ: fišpaner, fišponpantelj, špica (2. pomen)

fišpaner fišpanerja samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈfišpàːnər
ribja kost zropornica
ˈfišpàːnərjẹ tọ̀ː sa tọ̀ːtẹ anìː, tọ̀ːtẹ, [...] kor màːja u̯ mìəđrax nòːtrẹ
PRIMERJAJ: fišpaler, fišponpantelj, špica (2. pomen)

fišponpantelj fišponpanteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
ribja kost zropornica
znóːtra sa ƀlẹ̀ː pəršíːwane .. fìːšpompáːntl̥ne
PRIMERJAJ: fišpaler, fišpaner, špica (2. pomen)

flašter flaštra samostalnik moškega spola
zemljevid
fwáːštər
kos (česa)
n̥ štọ́ːfast fwáːštər
PRIMERJAJ: kraj

foliš foliš foliš pridevnik
zemljevid
lažen, ponarejen

folštih folštiha samostalnik moškega spola
zemljevid
fòːlštìːx
polni vbod

folten foltna samostalnik moškega spola
zemljevid
fóːltn̥
guba
[čìːkl’a] ˈki z nam fóːltnam
čìːkl’a na fóːltne
PRIMERJAJ: bovd

foltenč foltenča samostalnik moškega spola
zemljevid
fòːltn̥č
gubica
na jàːkna .. tọ̀ːta ja fàːjn [...] đìəwana, ˈeko, tùːkale sa fòːltn̥čẹ
PRIMERJAJ: foltič

foltenšos foltenšosa samostalnik moškega spola
zemljevid
fòːltn̥šọ̀ːs
nabrano krilo
fòːltn̥šọ̀ːs je éːna čìːkl’a, kor màː pọ̀ːkno fóːltnu

foltič foltiča samostalnik moškega spola
zemljevid
fóːltəč
gubica
mìːkn̥ fóːltəč
PRIMERJAJ: foltenč

foter fotra samostalnik moškega spola
zemljevid
fùətər
podloga
màː fùətər spọ́ːđa
PRIMERJAJ: podlaka, unterca, unterfoter

fotran fotrana fotrano pridevnik
zemljevid
fuə̀tran
podložen
fùətran [làːjƀəč]
jàːkna tùːđẹ je fùətrana
PRIMERJAJ: podfotran

fronza fronze samostalnik ženskega spola
zemljevid
resa
za žẹ́ːǥn̥ je ˈbiu̯ tìːsti [caˈlat] z ròːžẹ m̥ pa [...] fróːnze
PRIMERJAJ: fronzen

fronzen fronzna samostalnik moškega spola
zemljevid
fróːnzn̥
resa
facaˈlat s fróːnznẹ
PRIMERJAJ: fronza

frson frsona samostalnik moškega spola
zemljevid
fəʀsòːn
fazona zrovratniški del moškega oblačila
PRIMERJAJ: fazon

frtrogati frtrogam nedovršni glagol
zemljevid
fərtróːǥatẹ
prenašati
peˈro ƀúːrtax .. búːrtax na mòːrm̥ ˈjes fərtróːǥatẹ, na vìəm, zakòːj

gače gač množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
ǥàːče
moške spodnje hlače
móːštva sa mẹ̀ːlẹ ǥàːče
ọ́ːnaste ǥàːče
đọ́ːje ƀíəle ǥàːče
ta ˈwəxče ǥàːče
PRIMERJAJ: gate

gate gat množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
ǥàːte
moške spodnje hlače
đọ́ːje [...] ǥàːte
ẹ́ːnẹ sa mẹ́ːlẹ đóːƀrə .. đọ́ːu̯je čìːkl’e [...] ˈpotle pa tìːste ǥàːte, k sa ƀˈle ađpə̀rte ʍ srìəđə
PRIMERJAJ: gače

glicrati in glicrati se glicram (se) nedovršni glagol
zemljevid
ǥlíːcratẹ
bleščati se
tọ̀ːtẹ [facaˈlat] máːu̯ ǥlíːcra
PRIMERJAJ: bleščeti se

glih glih glih pridevnik
zemljevid
enak
ˈto je naǥə̀ʀƀan ta ǥlìːx štọ̀ːf

glot glota samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥlòːt
klot

god goda samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥùəđ
STALNE ZVEZE: sveti god

gojzar gojzarja samostalnik moškega spola
zemljevid
gojzar
ǥọ̀ːjzərje sa nasíːlẹ, k sa šˈli šìː fòːrat
za u̯ nađìəu̯ sa ƀle [...] nọ́ːve ˈhojzəʀje, za [...] sàːk đèːn sa pa ta stàːre ˈhojzəʀje nasíːlẹ

gorenji gorenja gorenjo pridevnik
zemljevid
ta garìːn’ə
zgornji
ta garìːn’ə kòːs ađ đìənđl̥na

gor jemati gor jemljem nedovršni glagol
zemljevid
dodajati petlje
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈđou̯ spùːstwa, ǥóːr m̥ pa ˈđou̯ jemàːwa

gorn gorna samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥóːrn̥
sukanec za vezenje
sa mẹ́ːlẹ ǥóːrn̥ za štíːkatẹ al pa za xèːkl’atẹ
PRIMERJAJ: nit

gor našivati gor našivam dovršni glagol
zemljevid
ˈǥor našíːwat
našiti
[pọ̀ːrte] sa póːle ˈǥor našíːwalẹ

gorta šlogati gorta šlogam nedovršni glagol
zemljevid
góːrta šlọ́ːǥatẹ
skrajšati zrnarediti kaj (bolj) kratko

grìf grífa samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥˈrəf
ročaj
u̯marẹ̀ːwa j mẹ̀ːwa ǥˈrəf

grob grob grob pridevnik
zemljevid
ǥròːƀ
grob zrki ni dokončno izdelan, obdelan
tọ̀ːtẹ sa ˈbəl’ ta fàːjn čìəvl’e, póːle màːm še drùːje, k sa màːu̯ ƀəl ǥròːƀ
ta ǥʀòːƀ ˈnət

grolica grolice samostalnik ženskega spola
zemljevid
koralda, kroglica zrdel nakita
[pọ̀ːrte] maǥàːr sa blẹ̀ː [...] s tàːčəmẹ ǥròːlcẹ napràːu̯l’ane al pa tˈku .. m̥ pa tìːstu sa póːle ˈǥor našíːwalẹ
PRIMERJAJ: koralda

guma gume samostalnik ženskega spola
zemljevid
ǥùːma
1. guma
2. elastika
u pàːsọ sa đjàːl ǥùːma nóːtəʀ
PRIMERJAJ: gumi, lastriš

gumi gumija samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥùːmi
elastika
ǥùːmi sa đàːlẹ akùəlẹ
PRIMERJAJ: guma (2. pomen), lastriš

gumljast gumljasta gumljasto pridevnik
zemljevid
gumijast
póːle štúːɱfe, k sa đjàːlẹ ǥúːml’aste páːntl̥ne, đə sa stáːlẹ ǥòːr
PRIMERJAJ: gumnast

gumnast gumnasta gumnasto pridevnik
zemljevid
ǥúːmnast
gumijast
ǥúːmnast páːntl̥
PRIMERJAJ: gumljast

gvànt gvánta samostalnik moškega spola
zemljevid
gˈwant, gˈwḁnt
obleka
tùːkale sa ǥwáːnte
gˈwant ađ mọ́ːje stàːre máːtəre
pađ ǥwáːntəm je mẹ́ːa tọ̀ːta spùəđn’a čìːkl’a
tọ̀ːt ǥˈwḁnt sa đẹ́ːwəlẹ pˈrou̯‿(u̯)Žàːbn̥cax
ọ́ːnast gˈwant
òːxcitnẹ ǥˈwant
ta fàːjn ǥˈwant [...] za nađìəu̯
[ǥˈwant] za ʍsàːk đèːn
STALNE ZVEZE: cel gvant
PRIMERJAJ: klad, obleka

gvantec gvantca samostalnik moškega spola
zemljevid
ǥwàːntəc
manjšalnica od gvant ‘obleka’
máːma za ƀlika nùəč je mẹ ˈwəsčəs kúːpwa .. n̥ ǥwàːntəc m̥ pa nọ́ːƀe čìəu̯l’e
ǥwàːntəc je ˈƀiu̯ màːu̯ ˈƀəl dọ̀ːx, đa je pakrìːu̯ tùːđẹ sráːjclẹ
PRIMERJAJ: kladič

haftelj hafteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
xáːftl̥
zapenec

hafteljč hafteljča samostalnik moškega spola
zemljevid
manjšalnica od haftelj ‘zapenec’

hakeljč hakeljča samostalnik moškega spola
zemljevid
xàːkl̥č
kaveljček
xàːkl̥če m̥ pa đrúːkərje

hangrli hangrlna samostalnik moškega spola
zemljevid
xàːŋǥərlẹ
kuhinjska krpa
xàːŋǥərlẹ j ˈƀiu̯ ta sùːšẹ
s xàːŋǥərnam sma [...] paƀríːsalẹ
PRIMERJAJ: kširfecen

havba havbe samostalnik ženskega spola
zemljevid
xàːu̯ƀa
1. glavi tesno prilegajoča se kapa
2. avba zrpokrivalo ljudske noše
čə̀ʀna xàːu̯ƀa
tọ̀ːta xàːu̯ba sa nasíːle ađ rùəđa đa rùəđa
dẹ́ːčle sa mẹ̀ːlẹ ta ròːžnaste xàːu̯be
PRIMERJAJ: avba, kapa

havbica havbice samostalnik ženskega spola
zemljevid
xàːu̯ƀca
1. kapica
kə̀ʀstna xàːu̯ƀca
2. manjšalnica od havba ‘pokrivalo ljudske noše’
PRIMERJAJ: avbica

hekljan hekljana hekljano pridevnik
zemljevid
xèːkl’an, ˈxekl’ən
kvačkan
cìəu̯ xèːkl’an m̥ pa ađ níːtẹ narèːđ

hekljati hekljam nedovršni glagol
zemljevid
xèːkl’atẹ
kvačkati
tọ̀ːle sa xèːkl’əlẹ đọ́ːma

helter1 helterja samostalnik moškega spola
zemljevid
xẹ́ːltər
obešalnik
đìəm ǥòːr na xẹ́ːltər .. ǥˈwant m̥ pa póːle ǥa‿(a)bìəsm̥ [...] u kóːstn̥
PRIMERJAJ: klajderhelter

helter2 helterja samostalnik moškega spola
zemljevid
xẹ́ːltər
nedrček
PRIMERJAJ: unterlajbelj

henkar henkarja samostalnik moškega spola
zemljevid
xẹ́ːŋkaʀ
zankica za obešanje

hin hin hin povedkovnik
zemljevid
xìːn
uničen, poškodovan od rabe
ta stàːre [čìəu̯l’e] póːle, ku sa ƀˈle že maǥàːr xìːn .. pə́rst príəđẹ žìə ˈwən gléːđu

hlače hlač množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
xwáːče
hlače
[sa] se xwáːče spʀəƀlíəklẹ
čə́rne xwáːče
dọ́ːu̯je xwáːče
ʀáːsaste xwáːče
lẹ́ːđraste xwáːče
STALNE ZVEZE: spodnje hlače

hlačnica hlačnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
xwàːčn̥ca
hlačnica
jə pa ƀˈwa ˈki na xwàːčn̥ca ƀẹ̀ːk

irhast irhasta irhasto pridevnik
zemljevid
1. irhast zriz irhovine
2. platnen
tìːste [xwáːče] s pə́rta sa mẹ́ːlẹ prìəđ, tìːste sa ƀˈle pa jíərxaste
PRIMERJAJ: prten (2. pomen)

jakna jakne samostalnik ženskega spola
zemljevid
jàːkna
jakna zržensko vrhnje oblačilo
ˈki jàːkna màːm
jàːkna m̥ pa čìːkl’a
fùətrana jàːkna
PRIMERJAJ: janka (1. pomen), jopa (2. pomen)

jaknica jaknice samostalnik ženskega spola
zemljevid
jàːkn̥ca
manjšalnica od jakna ‘žensko vrhnje oblačilo’
čìːkl’a m̥ pa [...] jàːkn̥ca [...], ˈto je tùː ǥwàːntəc

jama jame samostalnik ženskega spola
zemljevid
jáːma
luknja
na vìəm, zakòːj ma [đẹ̀ːkl̥č] jáːma ʍ srìəđẹ

jamica jamice samostalnik ženskega spola
zemljevid
jáːmca
luknjica
tọ̀ːta je máːu̯ aƀlẹ̀ːkana, zaˈto k tùːkəle [...] ˈmen se zđìː je ƀˈwa ... ˈekola jáːmca m̥ pa tùːka sa máːu̯ aƀlẹ̀ːkalẹ

janka janke samostalnik ženskega spola
zemljevid
jàːŋka, jàːŋka
1. jakna zržensko vrhnje oblačilo
2. suknjič
čə́rna jáːŋka, čə́rne xwáːče, [...] ƀìəu̯ srẹ́ːjšče
PRIMERJAJ: jakna, jopa (1., 2. pomen), jopič

jerbas jerbasa samostalnik moškega spola
zemljevid
jə́rƀas, jə́rƀəs
jerbas
u svọ́ːta [...] prađ ƀˈlika načjòː, sa mẹ̀ːlẹ žẹ́ːne jə́rƀas na ǥwáːƀẹ

jopa jope samostalnik ženskega spola
zemljevid
jọ́ːpa
1. suknjič
móːštwa màːja pa jọ́ːpa [...], na jàːkna
2. jakna zržensko vrhnje oblačilo
3. jopica
štríːkalẹ sa štúːɱfe m̥ pa jọ́ːpe
PRIMERJAJ: janka, jopič, jopica

jopica jopice samostalnik ženskega spola
zemljevid
jọ́ːpca
jopica
jọ́ːpce sa štríːkalẹ
PRIMERJAJ: jopa (3. pomen)

jopič jopiča samostalnik moškega spola
zemljevid
jóːpəč
suknjič
čə̀ʀn̥ jóːpəč
PRIMERJAJ: janka (2. pomen), jopa (1. pomen)

kalošna kalošne samostalnik ženskega spola
zemljevid
1. (visok) delovni čevelj
kalóːšne sa táːče ƀlìːče m̥ pa vəsọ́ːče čìəu̯l’e
2. galoša
pazíːmẹ, đər je ˈƀu tìːstẹ plòːč [...], đa je ƀˈwo tìːstẹ ... móːkro u̯ˈse, ˈpo sa đjàːl tìːste kalóːšne čìəz [...] sa mẹ̀ːl pa čìəu̯l’e nòːtrẹ
3. obrabljen, ponošen čevelj
pər ˈnas sa pa rẹ́ːklẹ kalóːšne [...] tìːste čìəu̯l’e, kor sa bˈlẹ skˈra za ƀẹ̀ːk zatẹ́ːpstẹ
PRIMERJAJ: čafeder

kamašna kamašne samostalnik ženskega spola
zemljevid
gamaša
kamáːšne sa đjàːlẹ čiəz ǥọ̀ːjzərje
sa šˈli snìəǥ šàːu̯fl’ət al pa u̯ pwaníːna .. pa đə́rƀe pa .. pa sẹ́ːnu sːàːnamẹ ... al pa z wọ́ːwəm [...] sa nùːcalẹ kamáːšne

kampa kampe samostalnik ženskega spola
zemljevid
petlja
[je] narèːdwa kàːmpe [...] đvìə na lìːcẹ, đvìə naróːbẹ
s ta pẹ́ːta špíːca je kàːka kàːmpa ˈdou̯ spùːstwa

kapa kape samostalnik ženskega spola
zemljevid
káːpa
1. kapa
2. pokrivalo ljudske noše
pər káːpẹ, ƀìəš, màːja tọ̀ːt máːšn̥ ˈđou̯ta zvẹ́ːzan
PRIMERJAJ: avba, havba

kapucen kapucna samostalnik moškega spola
zemljevid
kapúːcn̥
kapuca

kasteljč kasteljča samostalnik moškega spola
zemljevid
kàːstl̥č
stebriček zrprvina pri kvačkanju

ketnica ketnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
čẹ́ːtn̥ca, čìətn̥ca
1. verižica zrmanjšalnica od ketna
úːra š čìətn̥ca
2. verižica zrokrasni predmet za okrog vratu
kọ́ːtərca je mùərwa ˈwəsčəs nẹ́ːkẹ đáːtẹ [...] prìəđ je đáːwa zwáːta čẹ́ːtn̥ca, pər kə́rstọ

kiklja kiklje samostalnik ženskega spola
zemljevid
čìːkl’a
1. krilo
sa nùːcalẹ čìːkl’e
ọ́ːnasta štʀáːjfəsta čìːkl’a
čìːkl’e, ta šrùəče
đọ́ːǥa čìːkl’a
nabráːna čìːkl’a
čìːkl’a na fóːltne
2. otroška srajčica
STALNE ZVEZE: ta spodnja kiklja

kikljica kikljice samostalnik ženskega spola
zemljevid
čìːkl̥ca
krilce, manjšalnica od kiklja ‘krilo’
čìːkl̥ca .. iz̬ fòːltnẹ

kita kite samostalnik ženskega spola
zemljevid
číːta
kita zrlasje
sa narèːđlẹ číːte

klad klada samostalnik moškega spola
zemljevid
kláːđ
obleka
kláːđ . m̥ pa ƀúːrtəx
n̥ klàːđ je ˈbiu̯ za nađẹ̀ːl’a, m̥ pa za . póːle za . cìəwa nađẹ̀ːl’a je ˈƀiu̯ an đrúːjə
PRIMERJAJ: gvant, obleka

kladič kladiča samostalnik moškega spola
zemljevid
kláːđəč
1. oblekica
palìətn̥ kláːđəč
2. enodelno otroško oblačilo
PRIMERJAJ: gvantec

klajderhelter klajderhelterja samostalnik moškega spola
zemljevid
kláːjđərxẹ̀ːltər
obešalnik
PRIMERJAJ: helter

klapniti klapnem dovršni glagol
zemljevid
klopniti zrslišno udariti ob tla
čìəu̯l’e klàːpneja

klobučič klobučiča samostalnik moškega spola
zemljevid
kwọ́ːƀčəč, kwobúːčəč
klobuček
ˈjaz‿(z) đasèːtmẹ lìətẹ sm̥ že mẹ́ːwa mọ́ːj [...] kwobúːčəč
ƀìəu̯ kwọ́ːƀčəč

klóbuk klobúka samostalnik moškega spola
zemljevid
kwọ́ːƀək
klobuk
màːma je pa ʀáːđa kwọ́ːƀək nasìːwa
stá:re kwaƀú:če

klopotati klopotam nedovršni glagol
zemljevid
klopotati zrslišno udarjati ob tla
čìəu̯l’e, đər đìəwaja ramùːš, kləptàːja

kneštrimf ? samostalnik moškega spola
zemljevid
knìəštˈriɱf
dokolenka

knòf knófa samostalnik moškega spola
zemljevid
kˈnaf
1. gumb
tọ̀ːta [jáːkna] ma kàːjsẹ [...] knọ́ːfu/kàːjs knùəf
tùːka sa mẹ́ːlẹ [...] đwàː trìː knọ́ːfa
knọ́ːfẹ pađu̯lìəčanẹ
knọ́ːfẹ . sa tùːđ štọ́ːfastẹ
2. vozel
zaƀẹ́ːžəš . m̥ pa narđìːš kˈnaf
sa kˈnaf pʀíəđi naʀèːđlẹ

knofič knofiča samostalnik moškega spola
zemljevid
knòːfəč
gumbek
mìːkne knòːfče

knopfloh knopfloha samostalnik moškega spola
zemljevid
kˈnopflọ̀ːx
gumbnica
PRIMERJAJ: knopflohar

knopflohar knopfloharja samostalnik moškega spola
zemljevid
gumbnica
PRIMERJAJ: knopfloh

kocen kocna samostalnik moškega spola
zemljevid
kóːcn̥
volnena odeja
kóːcn̥ je pa cìəu̯ ađ ọ́ːne
PRIMERJAJ: odeja

kola kole samostalnik ženskega spola
zemljevid
kúəwa
vreteno zrdel kolovrata
tọ̀ː se je póːle naprẹ̀ːj ǥóːnu tọ̀ːta kúəwa

kolovrat
zemljevid
GLEJ: korvat

komot komot komot pridevnik
zemljevid
udoben
[čìəu̯l’ẹ] sa fùətrane m̥ pa zˈwa kamòːt

kopa kope samostalnik ženskega spola
zemljevid
kọ̀ːpa
figa, svitek zrna tilniku ali temenu zviti lasje/kita
ˈki zasùːkane waséː m̥ pa đa kọ̀ːpa narđòː
číːte al pa kọ̀ːpa

koperdeken koperdekna samostalnik moškega spola
zemljevid
kapèːrđẹ́ːkn̥
posteljno pregrinjalo
kapèːrđẹ́ːkn̥, kor se đìə na pọ́ːstu

koralda koralde samostalnik ženskega spola
zemljevid
karàːu̯đa
koralda
PRIMERJAJ: grolica

korvat korvata samostalnik moškega spola
zemljevid
kọ́ːrwat, kọ́ːʀwat, kọ́ːrwət
kolovrat
póːle sa préːđle s [...] kọ́ːrwatam
mùərš ǥanìːtẹ kọ́ːrwat

kos kosa samostalnik moškega spola
zemljevid
kòːs
1. kos zrdel snovi, stvari
ˈjas‿(s)m̥ zrẹ́ːzawa na kóːse ta stə̀rgane rjúːše
2. del (oblačila)
ta garìːn’ə kòːs ađ đìənđl̥na

kosič kosiča samostalnik moškega spola
zemljevid
kòːšč
1. košček
sˈtara máːtẹ ađ móːjǥa móːža je zrẹ́ːzawa kóːšče ađ štọ́ːfa m̥ pa jəx je pərštẹ́ːpawa cùə m̥ pa póːle je narèːđwa pọ́ːštər
mèːŋka še [...] n̥ kòːšč
2. manjšalnica od kos ‘del (oblačila)’
kláːđəč je ˈki n kòːšč

kosten1 kostna samostalnik moškega spola
zemljevid
kóːstn̥
omara zrza shranjevanje oblačil
đìəm ǥòːr na xẹ́ːltər .. ǥˈwant m̥ pa póːle ǥa‿(a)bìəsm̥ [...] u kóːstn̥

kosten2 kostena kosteno pridevnik
zemljevid
kastẹ̀ːn
koščen
tọ̀ːt [ˈʀožŋ̥kˈʀanc] je kastẹ̀ːn
PRIMERJAJ: koščen

kostim kostima samostalnik moškega spola
zemljevid
kustìːm
1. noša
màːja uˈse še [...] ta stàːre kustìːme, alẹ̀ː, m̥ pa màːja tọ̀ːta žnúːra xˈkəle akùəlẹ
2. kostim zržensko oblačilo
jàːkna m̥ pa čìːkl’a sa tùː rẹ́ːklẹ kustìːm
PRIMERJAJ: noša, troht

koščèn koščéna koščéno pridevnik
zemljevid
kašˈčan
koščen
kašˈčan ˈrožn̥kˈranc
PRIMERJAJ: kosten

koža kože samostalnik ženskega spola
zemljevid
kọ́ːža
1. koža zrživali
sa mẹ́ːlẹ [...] ađ žƀíːne cìəle kọ́ːže
2. pezdir
zə wapúːča je [prèːja] tə̀ru, xˈkə đə je šˈwa kọ́ːža ˈđou̯

kradek
zemljevid
GLEJ: kratek

krageljč krageljča samostalnik moškega spola
zemljevid
kràːǥl̥č, kʀàːǥl̥č
ovratnik pri ženskem oblačilu
póːle màːm tọ̀ːtle kràːgl̥če . k sa ƀˈlẹ za trọ́ːče . k sa šˈlẹ u šùəwa al pa za sˈvet ǥùəđ sa ƀˈlẹ tọ̀ːte
stə̀rǥan kràːǥl̥č
an bìəu̯ kràːǥl̥č
žìːdast kràːǥl̥č [za sˈvet γùəđ]
ˈƀəsak kràːǥl̥č
PRIMERJAJ: kragenč

kragen kragna samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːǥn̥
1. vrat
sa đjàːlẹ [facaˈlat] aku kráːǥna
2. ovratnik
ƀìəu̯ kráːǥn̥
PRIMERJAJ: krogen

kragenč kragenča samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːgn̥č
ovratnik pri ženskem oblačilu
špíːkəst kráːǥn̥č
PRIMERJAJ: krageljč

kràj krája samostalnik moškega spola
zemljevid
kˈrej
kos, del česa
n̥ kˈrej je ˈƀiu̯ xwàːčn̥ca
tùː je fìəʀǥòːŋk .. ta ǥarìːn’ẹ kˈrej
PRIMERJAJ: flašter

krajceljštih krajceljštiha samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːjcl̥štìːx
križni vbod
PRIMERJAJ: krajcštih

krajcštih krajcštiha samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːjcštìːx
križni vbod
PRIMERJAJ: krajceljštih

krancelj kranceljna samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːncl̥, kʀáːncl̥
poročni venček
kráːncl̥ ađ naƀẹ́ːste, k je ƀìəu̯ narèːđ z ùəska
đər sa se žaníːlẹ, sa đjàːlẹ kráːncl̥ na ǥwáːwa
PRIMERJAJ: krona (2. pomen)

kranceljč kranceljča samostalnik moškega spola
zemljevid
kráːncl̥č
venček
sa narèːdlẹ číːte m̥ pa jəx zasúːkalẹ ˈkakər ŋ̥ kráːncl̥č na gwáːvẹ

kratek kratka kratko pridevnik
zemljevid
kʀáːđək
kratek
kráːšče xwáːče
sọ́ːkne sa pa ƀlẹ̀ː ˈƀəl kráːtče

kravatelj kravateljna samostalnik moškega spola
zemljevid
kravàːtl̥
kravata
krawàːtl̥ je tùːđ ˈƀiu̯ .. čə̀rn̥

kreželj kreželjna samostalnik moškega spola
zemljevid
kʀẹ̀ːžl̥
naborek
àː, tùː je naƀʀáːno, vìːte, tùː je ˈtak kʀẹ̀ːžl̥

križast križasta križasto pridevnik
zemljevid
karirast zrki ima večbarven vzorec v obliki pravokotno križajočih se črt

krogel
zemljevid
GLEJ: okrogel

krogen krogna samostalnik moškega spola
zemljevid
krọ́ːǥn̥
ovratnik
pər jọ́ːpẹ je krọ́ːǥn̥
cóːzək krọ́ːǥn̥
PRIMERJAJ: kragen (2. pomen)

krona krone samostalnik ženskega spola
zemljevid
krọ̀ːna
1. venček
nawàːđnu sma mẹ́ːlẹ na mìːkna krọ̀ːna xˈkəle z ròːžmẹ .. m̥ pa pọ́ːle svíəča
2. poročni venček
tọ̀ː sa đjàːlẹ, đər sa se žaníːlẹ, sa đjàːlẹ na ǥwáːwa .. tọ̀ːle .. na krọ̀ːna
za òːxcit žẹ́ːna je [...] mẹ̀ːwa krọ̀ːna m̥ pa mòːž̬ je pa ˈmou̯ púːšl̥
PRIMERJAJ: krancelj

krstni krstna krstno pridevnik
zemljevid
kə̀rstnẹ
krsten
kə̀rstna‿(a)đẹ́ːjca
kə̀rstnẹ đẹ̀ːkl̥č
kə̀ʀstna xàːu̯ƀca

kširfecen kširfecna samostalnik moškega spola
zemljevid
kšìərfẹ́ːcn̥
kuhinjska krpa
PRIMERJAJ: hangrli

kufer kufra samostalnik moškega spola
zemljevid
kúːfər
skrinja
tọ̀ːle sm̥ tùːđ‿(đ)aƀíːwa, u kúːfrọ
kúːfər [...] ni xˈkə fàːjn kàːkər bàːŋka
PRIMERJAJ: banka

kunstan kunstana kunstano pridevnik
zemljevid
iz umetnega materiala
tùː nìː tˈku pròːu̯ ta ˈext, tùː je [...] kùːnstano

kupiti kupim dovršni glagol
zemljevid
kúːptẹ
kupiti
je kúːpwa štọ̀ːf
jàː, maǥàːrẹ k vˈličə nóːčẹ, đa sa ˈkej kùːplẹ nam nọ̀ːƀǥa .. al pa k vìənaxtm̥

kupljen kupljena kupljeno pridevnik
zemljevid
kúːpl’an
kupljen zrki ni domače izdelave
tọ̀ː sa samìː đẹ́ːwalẹ .. tọ̀ː ni kúːpl’əno

kvadratast kvadratasta kvadratasto pridevnik
zemljevid
1. kvadratast
kwađràːtəste [fẹ́ːcne]
2. kockast zrz vzorcem v obliki kvadratov

kvarta kvarte samostalnik ženskega spola
zemljevid
kwáːrta
gradaše zrpriprava za česanje volne
PRIMERJAJ: kvarte

kvartati kvartam nedovršni glagol
zemljevid
ku̯áːrtat
gradašati zrčesati volno z gradašami
ˈđər sa kwáːrtalẹ, sa đjàːlẹ màːu̯ ƀíəwa m̥ pa màːu̯ čə́rna, m̥ pa jə že prìːšwa síːwa ˈwən

kvarte kvart množinski samostalnik ženskega spola
zemljevid
ku̯áːrte
gradaše zrpriprava za česanje volne
PRIMERJAJ: kvarta

lahek lahka lahko pridevnik
zemljevid
ˈwəxək
lahek zrz razmeroma majhno težo
kóːcn̥ je pa ˈƀəl ˈwəxək
ˈwəxka .. plùːzn̥ca
ˈƀəl ˈwəxče [čìəul’e]
ˈƀəl ˈwəxək [štọ̀ːf]

lajbič lajbiča samostalnik moškega spola
zemljevid
láːjƀəč
telovnik
u làːjfčọ je ˈƀiu̯ žòːkəč
n̥ žáːmatn̥ láːjƀəč
PRIMERJAJ: pruštah

lajfer lajferja samostalnik moškega spola
zemljevid
láːjfər
tekač zrpreproga
đìəma u̯ː‿(v)ẹ́ːjža [...] tọ̀ːt láːjfər, k je dọ̀ːx

las lasa samostalnik moškega spola
zemljevid
las
sm̥ [...] mẹ́ːa ˈwəsčəs kráːtče wasèː

lastriš lastriša samostalnik moškega spola
zemljevid
làːstriš, láːstriš, láːstərš
elastika
PRIMERJAJ: guma (2. pomen), gumi

leder ledra samostalnik moškega spola
zemljevid
usnje
s tìːstm̥ lẹ́ːđram ta dƀèːlm̥ m̥ pa ta ˈtəščm̥ .. póːle sa rẹ́ːklẹ .. tùː sa ta ǥròːƀ čìəu̯l’e ƀˈlẹ [...] tìːste je ƀˈwə za .. za u̯ ˈƀašk

lederhozen lederhozen množinski samostalnik moškega spola
zemljevid
lẹ̀ːđərxọ́ːz̬n̥
irhaste hlače
tọ̀ːte lẹ̀ːđərxọ́ːz̬n̥ [...] za trọ́ːče
ƀìəm, đə kàːčẹ se mèːlẹ tùːđẹ lẹ̀ːđərxọ́ːz̬n̥ [...] tìːste sa tàːu̯ralẹ cìəu̯ palẹ́ːtẹ

ledrast ledrasta ledrasto pridevnik
zemljevid
lẹ́ːđrast
usnjen
lẹ́ːđrast pàːs
lẹ́ːđrast ƀúːrtəx
lẹ́ːđraste xwáːče

leht prislov
zemljevid
lìəxt
svetlo
lìəxt zalẹ́ːno

lés lesá samostalnik moškega spola
zemljevid
les
[cọ́ːkle sa ƀˈle] z ləsàː spọ́ːđa m̥ pa ˈwən [...] stẹ́ːsane

lesen lesena leseno pridevnik
zemljevid
lesen
[čìəu̯l’ẹ màːja] lẹ́ːđraste pađ̭pwáːte z mìːkne lasẹ̀ːne žrẹ́ːbl̥če

lice lica samostalnik srednjega spola
zemljevid
STALNE ZVEZE: na lice

loden lodna samostalnik moškega spola
zemljevid
lọ́ːđn
loden zrtkanina
z lọ́ːđna je ƀˈwa ˈwəščəs [...] pelarìːna al pa pwáːšəč

lodnast lodnasta lodnasto pridevnik
zemljevid
lọ́ːđnast
lodnast
za pazíːmẹ pˈrou̯ je lọ́ːđnast [...] štọ̀ːf
lọ́ːđnast pwáːšəč
xwáːče sa tùːđ mẹ́ːlẹ lọ́ːđnəste

lompenširem lompenširma samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈlompn̥šíəʀm̥
senčnik zrna svetilki

lopuča lopuče samostalnik ženskega spola
zemljevid
wapúːča
lopatasto orodje za tolčenje lanenega semena iz glavic
je ƀˈwa na wapúːča [...], ráːjtam [...] m̥ pa s tìːsta sa póːle tlíəklẹ [prèːja], m̥ pa póːle sa ja [...] préːđlẹ .. m̥ pa póːle sa təkáːlẹ

lošen lošna samostalnik moškega spola
zemljevid
lóːšn̥
jezik pri čevlju
pər čìəu̯l’ax je lóːšn̥, kàːr je u sríəđ nòːtrẹ

mandeljc mandeljca samostalnik moškega spola
zemljevid
màːndl̥c
kaveljček zrdel zapenca
màːnđl̥c m̥ pa ƀàːjfca

mašen mašna samostalnik moškega spola
zemljevid
máːšn̥
pentlja
zvẹ́ːžəš máːšn̥, alẹ̀ː, [...] ˈpo pa žòːja ˈđou̯ta ˈƀìːsẹ

mašenč mašenča samostalnik moškega spola
zemljevid
màːšn̥č
pentljica

mašetna mašetne samostalnik ženskega spola
zemljevid
manšeta
[đìəwane] mašẹ́ːtne

mašinj mašinja samostalnik moškega spola
zemljevid
mašìːń, mašìːn
(šivalni) stroj
sa pakrìːlẹ mašìːn
ƀìəm, đa màːja še mašìːn, k sa đẹ́ːwalẹ čìəu̯l’e
đər nìː mašìːn’a, ˈpo mòːrš ˈpəč na róːka šíːwatẹ

medaljica medaljice samostalnik ženskega spola
zemljevid
məđáːlca
svetinjica
na məđáːlca ađ ušàːršče marìːje

meder medra samostalnik moškega spola
zemljevid
mìəđər
životec zroblačilo
ađ đìənđl̥na [...] ta ǥarì:n’ẹ kòːs je ƀìəu̯ tùːđẹ mìəđər
PRIMERJAJ: moder, nedrc

medrček medrčka samostalnik moškega spola
zemljevid
mìəđəʀčək
manjšalnica od meder ‘životec’

mehek mehka mehko pridevnik
zemljevid
mehek
[čìəu̯l’e] sa ƀˈlẹ xˈkə ˈməxče

mera mere samostalnik ženskega spola
zemljevid
mera zrrazsežnost
STALNE ZVEZE: vzeti mero

metra metre samostalnik ženskega spola
zemljevid
(šiviljski) meter
je mẹ́ːwa mẹ̀ːtra [...], uzéːwa mẹ́ːra

močen močna močno pridevnik
zemljevid
močen
ˈƀəl je ƀˈwa [ˈnət] zasúːkana, ˈƀəl je ƀˈwa mọ́ːčna
[áːntše] sa ƀˈle zˈwa mọ́ːčne m̥ pa rúːfaste

moda mode samostalnik ženskega spola
zemljevid
mòːđa
moda
je prìːšwa drùːǥa mòːda

model modela samostalnik moškega spola
zemljevid
mođèːl
1. vzorec
sa bˈlẹ ʍˈse tàːče modèːle, mìːkne, ƀlíːče
sn̥ že ˈtam ˈwən modèːl narèːđwa
2. (foto-)model, maneken(ka)
sa ƀˈlẹ đƀìə modèːle m̥ pa sa pròːu̯ [...] aƀlíəklẹ [...] tọ̀ːte račìː
PRIMERJAJ: mušter

moder modra samostalnik moškega spola
zemljevid
mùəđəʀ
životec zroblačilo
ˈto sa ƀˈlẹ táːče čìːkl’e, đə sa mẹ̀ːl mùəđəʀ cùəle
PRIMERJAJ: meder, nedrc

moderno povedkovnik
zemljevid
modèːrn̥
moderno
tọ̀ː je žìə màːu̯ ˈƀəl modèːrn̥

modrocen modrocna samostalnik moškega spola
zemljevid
žimnica, vzmetnica
na ˈƀart n̥čìː ƀwo mađróːcna
mađróːcnẹ s fìːđran’əm

monogram monograma samostalnik moškega spola
zemljevid
monoǥràːm, monuǥràːm
1. monogram
[rjúːxa] màː nòːtre monoǥràːm cecìːl’a màːrtinc, tọ̀ː j ƀˈwa stàːra máːtẹ ođ mọ́ːjǥa móːža
damáːče rjúːše šːpìːcl̥nẹ m̥ pa zə čərníəlm̥ štíːkanəm monoǥràːməm
2. kovinska šablona za odtiskovanje monograma na tkanino

montelj monteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
móːntl̥
plašč
nàːša màːma je tùː mẹ́ːa še kwọ́ːƀək ... đˈʀa đˈʀa .. kə móːntl̥nọ
ˈtəščẹ móːntl̥nẹ

monteljč monteljča samostalnik moškega spola
zemljevid
móːntl̥č
manjšalnica od montelj ‘plašč’
táːče čìəu̯l̥če ǥóːre, póːle n̥ tàːk móːntl̥č

moški moška moško pridevnik
zemljevid
móːščẹ
moški

moštva moštev množinski samostalnik moškega spola
zemljevid
móːštwa
več moških, moški
móːštwa sa mẹ́ːlẹ ta òːxcitnẹ ǥˈwant

muna mune samostalnik ženskega spola
zemljevid
múːna
pero zrpri pticah
PRIMERJAJ: feder

mušter muštra samostalnik moškega spola
zemljevid
múːštəʀ
vzorec
ˈjes màːm še ta stàːre mùːštre .. še u̯ kúːfrọ [...] sa đaƀìːlẹ càːjtn̥že, [...] ađ ˈestəráːjxa sa đabìːlẹ, póːle še ađ wàːšk .. sa mẹ́ːlẹ, tìːsta màːni di fàːta ƀər kòːlẹ [...] pusòːđər sa đaƀìːlẹ tọ̀ːte mùːštre
PRIMERJAJ: model

nabran nabrana nabrano pridevnik
zemljevid
naƀràːn
nabran zrdrobno naguban
nabráːna čìːkl’a
naƀráːne rakáːƀe
naƀráːnu al pa cìəǥanu
PRIMERJAJ: cegan, nagrban

nabrati naberem dovršni glagol
zemljevid
naƀráːtẹ
nabrati zrdrobno nagubati
PRIMERJAJ: cegati

naftalina naftaline samostalnik ženskega spola
zemljevid
naftalin
sm̥ đjàːwa màːu̯ naftalìːne nòːtər, màːu̯ [...] smərdìː

nagrban nagrbana nagrbano pridevnik
zemljevid
naǥə̀ʀƀan
nabran zrdrobno naguban
čìːkl’a je ƀˈwa dọ́ːga, naǥə̀rƀəna u pàːsọ
ˈto je naǥə̀ʀƀan ta ǥlìːx štọ̀ːf
PRIMERJAJ: cegan, nabran

naheftan naheftana naheftano pridevnik
zemljevid
naudarjen
m̥ pa póːle, k je ƀˈwo naxẹ́ːftano, sa ˈđou̯ pəršíːwalẹ

naheftati naheftam dovršni glagol
zemljevid
naxẹ́ːftatẹ
naudariti zrspeti z redkimi vbodi
ta pə̀ru sa cùə‿(u̯)rẹ́ːzal, póːle sa nahẹ́ːftalẹ

narediti naredim dovršni glagol
zemljevid
narđíːtẹ
narediti zrz delom omogočiti nastanek česa
màːma jeːː mẹ narèːđwa ǥˈwḁnt
tọ̀ːte [áːntše] sa đọ́ːma samìː narèːđlẹ

narobe prislov
zemljevid
naròːƀe
narobe zrna narobni strani
na lìːce m̥ pa naròːƀe

našivan našivana našivano pridevnik
zemljevid
našíːwan
našit

naštikan naštikana naštikano pridevnik
zemljevid
štikan
sa mẹ́ːlẹ kẹ̀ːj naštíːkanu ǥóːre

navaden navadna navadno pridevnik
zemljevid
nawàːđn̥
navaden, vsakdanji
nawàːđn̥ ǥˈwḁnt
ta nawàːđna áːntxa
ta nawàːđn̥ [facaˈlat]
PRIMERJAJ: ajnfoh

nec neca samostalnik moškega spola
zemljevid
nẹ̀ːc
mrežica zrzelo redka tkanina, okras pri klobuku
je ƀˈwa mòːđa tàːka [...] m̥ pa sa mẹ̀ːlẹ tọ̀ːt [...] nẹ̀ːc xˈkəle čìəz tùːđẹ [...] m̥ pa sa mẹ́ːlẹ táːče čùːđne kwaƀúːče

nedel nedela samostalnik moškega spola
zemljevid
nađìəu̯
praznik
tùːkale màːm še n fàːjn facaˈlat, tọ̀ːtẹ je .. za nađìəu̯
za nađìəu̯ m̥ pa za ʍˈsak đèːn
za ta blìːče nađíəle sa pa mẹ́ːlẹ čə̀rn̥ ǥˈwant

nedelja nedelje samostalnik ženskega spola
zemljevid
nađẹ́ːl’a
nedelja
za nađẹ́ːl’a sma mẹ̀ːlẹ un ǥˈwant
u̯ nađíəl’əx sa ƀˈlẹ ˈwəsčəs fàːjn aƀlìəčənẹ

nedrc nedrca samostalnik moškega spola
zemljevid
nìəđərc
životec zroblačilo
PRIMERJAJ: meder, moder

nìt níti samostalnik ženskega spola
zemljevid
ˈnət
sukanec
ta đƀẹ̀ːwa ˈnət
ta đamáːča ˈnət
ˈtu j ƀˈwə . pọ̀ːu̯kno . nìːt pa tlìəx
STALNE ZVEZE: od niti
PRIMERJAJ: gorn

nizek nizka nizko pridevnik
zemljevid
níːzək
nizek
níːšče pẹ́ːte
ta nìːšče čìəu̯l’e

nóč nóči samostalnik ženskega spola
zemljevid
nùəč
STALNE ZVEZE: velika noč

noga noge samostalnik ženskega spola
zemljevid
noga

nohthemt nohthemta samostalnik moškega spola
zemljevid
nòːxtˈxemt
spalna srajca
tọ́ːpu nòːxtˈxemt

nosíti nósim nedovršni glagol
zemljevid
nasìːtẹ
nositi zrimeti kaj kot oblačilo, opravo
ˈzej ǥa kùːpja n̥ ǥwàːntəc, póːle čəz lẹ́ːta ga nọ́ːsja .. póːle drùːj lẹ́ːta že sˈpek màːj n̥ drùːjẹ
je še móːja stríːna je tọ̀ː nasìːwa, ˈjes‿(s)e še spùːnm̥, k je šˈwa u cíərku s tọ̀ːtam facalẹ́ːtam
tùː je nasìːwa .. k je ƀˈwa mwáːđa
tọ̀ːtẹ [ǥwàːntəc] sm̥ ˈjes lìəte nasìːwa

noša noše samostalnik ženskega spola
zemljevid
nọ́ːša
noša zrznačilno oblačilo
pa tùːka u‿wúːkvəx . màːja na drùːǥa nọ́ːša m̥ pa še zˈđej [...] đìəja tọ̀ːta nọ́ːša ˈǥor [...] jàː, tùːđẹ mọ́ːštwa, na ˈki žẹ́ːnstve
stáːʀa nọ́ːša
náːrodna nọ́ːša
PRIMERJAJ: kostim (1. pomen), troht

noter kupiti noter kupim dovršni glagol
zemljevid
nakupiti
sma šˈlẹ nòːtər kúːpət s tọ́ːšnəm
PRIMERJAJ: kupiti

noter prišivan noter prišivana noter prišivano pridevnik
zemljevid
nòːtər pəʀšíːwan
všit
am pa pòːl je [štọ̀ːf] naǥə̀ʀƀan m̥ pa pòːl je pʀìːšu [...] nòːtəʀ pəʀšíːwan
PRIMERJAJ: noter zašivan

noter všivati noter všivam nedovršni glagol
zemljevid
všivati

noter zašivan noter zašivana noter zašivano pridevnik
zemljevid
všit
ˈtəle màːš nòːtər zašíːwan n̥ tàːk cvíːkl̥ nòːtər
PRIMERJAJ: noter prišivan

nov nova novo pridevnik
zemljevid
nov zrki še ni bil (dolgo) v uporabi
tọ̀ː je skˈra nóːwə spọ́ːđa

nucati nucam nedovršni glagol
zemljevid
núːcatẹ
1. potrebovati
sa nùːcalẹ štọ̀ːf
2. uporabljati zrkot pripomoček
nùːcawa je pèːt kráːtkəx špìːc
3. z nošenjem obrabljati
sa nùːcalẹ čìːkl’e m̥ pa sa pranarèːđlẹ tùːđẹ za trọ́ːče

oblačilec oblačilca samostalnik moškega spola
zemljevid
ƀwačìːləc, ƀwačìːlc
prevleka za blazino
ƀwačìːlce .. tọ̀ː sa bˈle mìːkne za ta màːle trọ́ːče
tọ̀ː sa đjàːlẹ nòːtər pọ́ːštər m̥ pa sa pakríːlẹ z ƀwačìːlcẹ

oblečen oblečena oblečeno pridevnik
zemljevid
oblečen
u̯ nađíəl’əx sa ƀˈlẹ ˈwəsčəs fàːjn aƀlìəčənẹ

obleči oblečem dovršni glagol
zemljevid
obleči
so se fàːjn aƀlíəklẹ

obleka obleke samostalnik ženskega spola
zemljevid
obleka
PRIMERJAJ: gvant, klad

oblekan oblekana oblekano pridevnik
zemljevid
aƀlẹ̀ːkən
zakrpan
je cìəu̯ aƀlẹ̀ːkən
[spùəđn’e xwáːče] sa že stáːre m̥ pa‿(a)ƀlẹ̀ːkane

oblekati oblekam dovršni glagol
zemljevid
zakrpati
tùːkəle [...] ˈmen se zđìː je ƀˈwa ... ˈekola jáːmca m̥ pa tùːka sa máːu̯ aƀlẹ̀ːkalẹ

obuti obujem dovršni glagol
zemljevid
obuti
aƀùːlẹ sa níːšče čìəu̯l’e

odeja odeje samostalnik ženskega spola
zemljevid
ađẹ́ːja
odeja
ˈzej mìː jmàːma kòːcne .. pa prìəđ sa mẹ́ːlẹ ađẹ́ːje pˈrou̯ đƀẹ́ːle m̥ pa ˈtəšče
đvìə ađẹ́ːje
s tọ̀ːte ọ́ːne sa đẹ́ːwalẹ . aˈđẹje
PRIMERJAJ: kocen

odejica odejice samostalnik ženskega spola
zemljevid
ađẹ́ːjca
odejica
[ađẹ́ːjca] sa đjàːlẹ nòːtər uːː ˈwəžəč [...] spọ́ːđa
ta xèːkl’ana ađẹ́ːjca
STALNE ZVEZE: krstna odejica

odpeti odpnem dovršni glagol
zemljevid
ađpéːtẹ
odpeti

odprt odprta odprto pridevnik
zemljevid
ađpə̀rt
odprt zrki ima velik izrez, odprtino
ˈwəxka .. plùːzn̥ca, ˈƀəl ađpə̀rta

odrezati odrežem dovršni glagol
zemljevid
odrezati
ǥwìːšnu sa nùːcalẹ štọ̀ːf, [...] pa sa ađrẹ́ːzalẹ

ogel ogla samostalnik moškega spola
zemljevid
vogel
sa ƀˈlẹ w óːǥləx [...] špíːce
PRIMERJAJ: vogel

ohcet ohceti samostalnik ženskega spola
zemljevid
svatba
bíəle [čìəu̯l’e] za [...] òːxcit

ohcetni ohcetna ohcetno pridevnik
zemljevid
òːxcitnẹ
poročni
òːxcitnẹ ǥˈwḁnt
òːxcitna jàːkna
ta òːxcitne čìəu̯l’e

okrogel okrogla okroglo pridevnik
zemljevid
əkróːǥu
okrogel
màː .. əkróːǥu kràːǥl̥č
króːǥle knọ́ːfe

olšpet olšpeta samostalnik moškega spola
zemljevid
óːlšpat, óːlšpət
rokavci zrženska bluza z rokavi
óːlšpət sa pa ƀˈlẹ [...] šrọ́ːče m̥ pa đóːu̯je plùːzne, sa nasìːlẹ ta stàːrẹ

onast
zemljevid
GLEJ: volnast

onhengar onhengarja samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈonxẹ̀ːŋǥər
obesek

onligend onligend onligend povedkovnik
zemljevid
òːnlìːǥent, òːnlíːǥenđ̭
prilegajoče se
tùːkale je òːnlíːǥenđ̭ m̥ pa póːle je šrọ́ːko

opasan opasana opasano pridevnik
zemljevid
povit
ta màːlẹ trọ́ːcẹ sa ƀˈli ˈwəsčəs apàːsanẹ

oringelj oringeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
uhan
ta bagàːte žẹ́ːne sḁ pa mẹ́ːlẹ še zwáːte ˈoríːŋgl̥ne
čìəu̯l’e màː pròːu̯ noƀèː, / štùːɱfe pa stə̀rǥane, / zwáːte ˈorìːŋǥl̥ne / nọ́ːsi đekˈle

ozek ozka ozko pridevnik
zemljevid
wóːzək, óːzək
ozek zrki se tesno prilega telesu
đọ́ːǥa m̥ pa wóːz̬ka [čìːkl’a]

pantelj panteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
páːntl̥
1. trak zrdolg, ozek, tanek kos blaga
sa .. mẹ́ːlẹ tọ̀ːt páːntl̥, đa sa cùə zavéːzalẹ m̥ pa đə je ƀˈwə fàːjn u̯óːsko
2. podveza
štúːɱfe, k sa đjàːlẹ ǥúːml’aste páːntl̥ne, đə sa stáːlẹ .. ǥòːr

panteljč panteljča samostalnik moškega spola
zemljevid
trakec, manjšalnica od pantelj ‘trak’
màːš na [...] àːu̯ƀca m̥ pa xˈkəle màːš pàːntl̥č, tùːka zaƀéːžəš, đa tẹ na páːđe ˈđou̯

par para samostalnik moškega spola
zemljevid
pàːr
par zrskupina dveh enot
sm̥ đaƀíːwa ˈki n pàːr đọ́ːma

pas pasa samostalnik moškega spola
zemljevid
pàːs
1. pas
lẹ́ːđrast pàːs
2. pas zrdel trupa
wóːska u̯ pàːsọ

pasati pasam nedovršni glagol
zemljevid
prilegati se, pristajati
póːle s mùəru pərmíərtẹ . al páːsawə .. č..al je páːsau̯, je ƀˈwə pˈrou̯, ča ˈni spáːsau̯, je mùərwa sˈpek nẹ́ːki prađjàːtẹ

pavelnast pavelnasta pavelnasto pridevnik
zemljevid
bombažen
sọ́ːkne sa . ˈna sa páːu̯l̥naste tùːđẹ
pàːu̯l̥nasta áːntxa
PRIMERJAJ: cvirnast, od niti

pavmvole pavmvole samostalnik
zemljevid
páːu̯mvọ̀ːle
bombaž

pedalen pedalna samostalnik moškega spola
zemljevid
pađáːln̥
stopalnik zrnožno gonilo pri kolovratu

peglajzen peglajzna samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈpeǥláːjzn̥
likalnik

pegljati pegljam nedovršni glagol
zemljevid
pẹ̀ːǥl’atẹ
likati

pelerina pelerine samostalnik ženskega spola
zemljevid
pelarìːna, pəlarìːna
pelerina
móːštwa sa mẹ́ːlẹ ta đọ̀ːje pelarìːne z lọ́ːđna
PRIMERJAJ: plaščič

perla perle samostalnik ženskega spola
zemljevid
biser
tọ̀ːtle [ˈʀožn̥kˈʀanc] je s pẹ́ːʀle

perlinca perlince samostalnik ženskega spola
zemljevid
drobna steklena kroglica

perlmuterst perlmutersta perlmutersto pridevnik
zemljevid
biserovinast
ˈperl̥mùːtərste knọ́ːfe

perutnica perutnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
paratníːca
perut zrukrivljena deščica, skozi katero teče nit, ko se navija na vreteno kolovrata

peta pete samostalnik ženskega spola
zemljevid
pẹ́ːta
1. peta zrzadnji spodnji del obuvala
ƀəsọ́ːče [pẹ́ːte]
níːšče pẹ́ːte
2. peta zrdel nogavice, ki pokriva peto
[je] zə štíərmẹ špìːcẹ štríːkawa, đaklìər ni prìːšwa da pẹ́ːte

pfaf pfafa samostalnik moškega spola
zemljevid
šivalni stroj znamke Pfaff
n̥ pfàːf màːm
pər núːnax sa mẹ́ːlẹ pfàːf m̥ pa sìːnǯer

plastron plastrona samostalnik moškega spola
zemljevid
plastròːn, plastʀòːn
plastron zrokrasni vstavek na sprednji strani ženskih bluz, oblek
al je pa n drùːj kòːs tùːka nòːtre, je pa plastròːn nòːtər ƀìəu̯
plastʀòːn [...] šːpìːcl̥nu

plaščič plaščiča samostalnik moškega spola
zemljevid
pwáːšəč
ogrinjalo, pelerina
pwáːšəč je ˈƀiu̯ póːle tùːđẹ, je ˈbiu̯ ak n̥ móːntl̥ ... am pa póːle je ƀˈwa ˈkakər na pəlarìːna čìəz̬, đa je póːle [...] če je ˈđəžn̥ al pa snìəǥ ƀìəu̯, [...] đe jx je wáːru, ˈto j ˈƀiu̯ pwáːšəč
ki xˈkəle za ǥòːr đjàːtẹ, z lọ́ːđna je ƀwa ˈwəščəs, z lọ́ːđna, [...] pelarìːna al pa pwáːšəč
ˈnaš .. tàːta j še ˈmou̯ pwáːšəč
PRIMERJAJ: pelerina

plàv pláva plávo pridevnik
zemljevid
pˈwou̯
moder
pˈwou̯ [facaˈlat]

plavdruk plavdruka samostalnik moškega spola
zemljevid
plàːu̯đˈruk
modra tiskanina
tak štọ̀ːf za ƀúːrtax al pa tìːstẹ plàːu̯đˈruk [...], kor sa mẹ́ːlẹ tìːsti [...] za ƀúːrtax, kor je ˈƀiu̯ ˈƀəl [...] đˈƀou̯

plenica plenice samostalnik ženskega spola
zemljevid
planíːca
plenica
sa đàːl planíːce, póːle sa jx pa nòːtər zawìːlẹ cíəle, sa ƀˈlẹ ˈkakər ne štrúːce .. ˈto j ƀˈwo ʍˈse, n̥ rọ́ːče n̥ nọ́ːje m̥ pa ʍˈse [...], ƀùəšcẹ, ˈkak sa se ˈkej ađəxwáːlẹ ˈtam nòːtrẹ

plisiran plisirana plisirano pridevnik
zemljevid
plisiran

plišvat plišvata plišvato pridevnik
zemljevid
plìːšwət
žameten
PRIMERJAJ: žameten

pluzna pluzne samostalnik ženskega spola
zemljevid
plùːzna
bluza
na žìːđasta plùːzna
na plùːzna šːpìːcl̥nẹ

pluznica pluznice samostalnik ženskega spola
zemljevid
plùːzn̥ca
bluzica
ˈwəxka .. plùːzn̥ca
PRIMERJAJ: bluznica

pobarbati pobarbam dovršni glagol
zemljevid
pobarvati
je màːma pwáːwə poƀàːʀƀala

podfotran podfotrana podfotrano pridevnik
zemljevid
podložen
tùː je stáːʀa čìːkl’a .. tùːle j pađfùətʀano [...], đə je ˈbəl štàːjf ƀˈwə
PRIMERJAJ: fotran

podfotrati podfotram dovršni glagol
zemljevid
podložiti
ˈwəxko tˈle pađfùətraš tọ̀ːte [...] ràːmn̥ce

podlaka podlake samostalnik ženskega spola
zemljevid
pọ́ːđlaka
podloga
PRIMERJAJ: foter, unterca, unterfoter

podplata podplate samostalnik ženskega spola
zemljevid
pađpwáːta
podplat zrspodnji del obuvala
màːja [...] nawàː pađpwáːta spọ́ːđa
[ˈtəŋka] pađpwáːta

podvihan podvihana podvihano pridevnik
zemljevid
zavihan
padƀíːxane rakáːƀe

podvlečen podvlečena podvlečeno pridevnik
zemljevid
prevlečen
pađulìəčanẹ knọ́ːfẹ
PRIMERJAJ: pokrit

pogrèb pogréba samostalnik moškega spola
zemljevid
paǥˈräƀ
pogreb
tọ̀ː je ƀwə ˈƀəl za paǥˈräƀ

pokrit pokrita pokrito pridevnik
zemljevid
prevlečen
kàːče [knọ́ːfe] sa ƀlẹ̀ː z̬ə štọ́ːfam pakrìːte
PRIMERJAJ: podvlečen

polšter polštra samostalnik moškega spola
zemljevid
pọ́ːštər
blazina
je narèːđwa pọ́ːštre

polšterc polšterca samostalnik moškega spola
zemljevid
pọ̀ːštərc
blazinica, manjšalnica od polšter ‘blazina’
pọ̀ːštərc za šíːwance
PRIMERJAJ: polštrič

polštrič polštriča samostalnik moškega spola
zemljevid
pọ̀ːštərč
blazinica, manjšalnica od polšter ‘blazina’
PRIMERJAJ: polšterc

ponedelen ponedelna ponedelno pridevnik
zemljevid
prazničen, boljši
panađíəu̯ne čìəu̯l’e

ponucan ponucana ponucano pridevnik
zemljevid
panùːcan
ponošen
tọ̀ːte [facaˈlat] je žìːdast tùːđẹ [...] je cìəu̯ panùːcan žìə
ta [...] lìəpe ǥòːjzərje, ˈna tìːste ta panùːcane
PRIMERJAJ: znucan, žlajsik

ponucati ponucam dovršni glagol
zemljevid
1. ponositi
sa ˈwəsčəs đẹ́ːwalẹ m̥ pa sa ʍˈse panùːcalẹ
2. uporabiti
tìːste rẹ́ːstl̥ne, al je màːu̯ vèːčẹ, póːle ˈwəxko panùːcəš [...] za káːče račìː

popegljan popegljana popegljano pridevnik
zemljevid
zlikan
màːu̯ fàːjn popẹ̀ːǥl’ənu mùəre ˈpəč ƀìːtẹ

porezati porežem dovršni glagol
zemljevid
postriči
máːma je mẹ ˈwəsčəs parẹ́ːzawa [wasèː]

porhanast porhanasta porhanasto pridevnik
zemljevid
barhantast

porta porte samostalnik ženskega spola
zemljevid
pọ̀ːrta, pọ̀ːʀta
porta zrokrasni trak
ˈtu sa táːče pọ̀ːʀte ǥóːʀe
pọ̀ːrte sa maǥàːrẹ ˈƀəl šrọ́ːče
PRIMERJAJ: štrafen, štrajfen, štrifelj

portasalveta portasalvete samostalnik ženskega spola
zemljevid
ˈportasalvìəta
nosilec za prtičke

portinfant ? samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈpoʀtinˈfant
krstna odejica
PRIMERJAJ: ajnpintdekel, krstna odejica

poskusiti poskusim dovršni glagol
zemljevid
pomeriti, preizkusiti
wanàː je rẹ́ːkwa, đe jx je [čìəu̯l’e] ˈwəsčəs paskúːswa, đə sa ƀlẹ̀ː xˈkə ˈməxče
PRIMERJAJ: primeriti

posušiti se posušim se dovršni glagol
zemljevid
posušiti se
póːle sa đjàːl [prèːja] na smáːǥa .. sa rẹ́ːklẹ na smáːǥa, ˈto sa đjàːlẹ xˈkəle na brìəh ǥóːrta m̥ pa đa je se pašùːšwa

pošivati pošivam dovršni glagol
zemljevid
sešiti
pa sa ʍˈse pašíːwalẹ m̥ pa narèːđlẹ
PRIMERJAJ: dol prišivati, prišivati, zašivati

potopljan potopljana potopljano pridevnik
zemljevid
potempljan

potopljati potopljam dovršni glagol
zemljevid
patọ́ːpl’atẹ
potempljati
tọ̀ː sa patọ́ːpl’alẹ, pa póːle nčìːsa ˈƀəč nasíːlẹ [...] tọ̀ː je skˈra nóːwə spọ́ːđa

povoj povoja samostalnik moškega spola
zemljevid
povoj zrkos tkanine za povijanje dojenčka

pozlačen pozlačena pozlačeno pridevnik
zemljevid
pozlačen
pazwačẹ́ːne [knọ́ːfe]

prati perem nedovršni glagol
zemljevid
práːtẹ
prati zrodstranjevati umazanijo s tkanine
ˈkor je ƀˈwə za práːtẹ, sa spràːlẹ

predaj prislov
zemljevid
príəđi, príəđẹ
spredaj
záːđẹ m̥ pa príəđi
príəđi je [spùəđn’a čìːkl’a] tùːđẹ štíːkana

predejati predem dovršni glagol
zemljevid
prađjàːtẹ
predelati zrdati ustreznejšo, primernejšo obliko
ča ˈni spáːsau̯, je mùərwa sˈpek nẹ́ːki prađjàːtẹ
PRIMERJAJ: prenarediti

prediven predivna predivno pridevnik
zemljevid
prèːdun
lanen
ʍsàːk lẹ́ːta je ọ́ːča sjàːu̯ prèːdun sẹ́ːme

preftošen preftošna samostalnik moškega spola
zemljevid
prìəftọ́ːšn̥
denarnica
sa mẹ́ːlẹ ƀlíːče prìəftọ́ːšne, sa ađpə̀rlẹ ˈkakər ne ˈfizarmòːniče

preja preje samostalnik ženskega spola
zemljevid
prèːja, pʀèːja
lan
pʀèːja se sìːje
đər je ƀˈwa prèːja zrẹ́ːwa, ja je pəžèːu̯

prenarediti prenaredim dovršni glagol
zemljevid
predelati (obleko)
sa nùːcalẹ čìːkl’e m̥ pa sa pranarèːđlẹ tùːđẹ za trọ́ːče
PRIMERJAJ: predejati

prerezati prerežem dovršni glagol
zemljevid
prerezati
ˈto je bˈla šíːwənca na tʀìː špìːke, đə ko sa čaƀáːte šíːwale, [...] ko s đjàːu̯ šˈpək nòːtəʀ [...] je šˈpək žìə màːu̯ pʀaʀẹ́ːzu

presti predem nedovršni glagol
zemljevid
préːstẹ
presti
žẹ́ːne sa saméː préːđle ọ́ːna
zasìən je préːđwa m̥ pa pazíːmẹ je štríːkawa

primeriti primerim dovršni glagol
zemljevid
pərmíərtẹ
pomeriti
ˈkal je páːsawə, je ƀˈwə đọ́ːƀro, đərǥàːč s mùəru ˈpəč še na ˈƀart pərmíərtẹ
PRIMERJAJ: poskusiti

pripneti pripnem dovršni glagol
zemljevid
pripeti
zə šnóːwa sa jəx pərpnéːlẹ

prišivan prišivana prišivano pridevnik
zemljevid
1. sešit
tùː j pəʀšíːwano
2. prišit
znóːtra sa ƀlẹ̀ː pəršíːwane fìːšpompáːntl̥ne
PRIMERJAJ: zašivan

prišivati prišivam dovršni glagol
zemljevid
pəršíːwatẹ
1. sešiti
máːma je fàːjn pəršíːwəwa, [...] ˈjes‿(s)m̥ pa ˈki fẹ̀ːjst cùə đjàːwa
2. prišiti
n̥ kˈnaf .. ǥa pəršíːwam
sa zàːđẹ pəršíːwalẹ n̥ dòːx žíːdan ròːžnəst máːšn̥
PRIMERJAJ: pošivati, zašivati, co prišivati

prištepan prištepana prištepano pridevnik
zemljevid
sešit s šivalnim strojem
tùːkale je pərštẹ́ːpano

prištepati prištepam dovršni glagol
zemljevid
pərštẹ́ːpatẹ
sešiti s šivalnim strojem
sa pəršíːwalẹ al pa z mašìːn’əm pərštẹ́ːpalẹ
PRIMERJAJ: co prištepati

proš proša samostalnik moškega spola
zemljevid
prọ̀ːš
broška

pŕt pŕta in prtá samostalnik moškega spola
zemljevid
pə̀rt, pə̀ʀt
platno
pə̀rt [...] je ƀìəu̯ ta đamàːčẹ štọ̀ːf

prtén in pŕten prténa prténo pridevnik
zemljevid
pərtèːn, pə́rtən
platnen
tọ̀ːte [áːntše] sa pərtèːne, tọ̀ːte sa đọ́ːma samìː narèːđlẹ
pə́rtən caˈlḁt
pərtèːne rjúːše
PRIMERJAJ: irhast

pŕtič prtíča samostalnik moškega spola
zemljevid
pə́rtəč, pə́ʀtəč
prt
pə́rtəč na mìːza se đìə
pə́rtəč je za cẹ́ːʲa míːza
cvíərnast pə́rtəč

pruštah pruštaha samostalnik moškega spola
zemljevid
prúːštəx
telovnik
PRIMERJAJ: lajbič

pubikrageljč pubikrageljča samostalnik moškega spola
zemljevid
bubi ovratnik zrmajhen okrogel ovratnik

pulover puloverja samostalnik moškega spola
zemljevid
pulover
pulọ́ːvarje sa žẹ́ːne samèː štríːkalẹ

pušelj pušeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
púːšl̥
šopek
m̥ pa ùənẹ . kor sa ƀˈlẹ pawáːđenẹ, sa tùːđ đjàːlẹ [púːšl̥] gòːr, tùːkale na jàːkna
púːšl̥ ađ žẹ́ːnna

pušeljč pušeljča samostalnik moškega spola
zemljevid
manjšalnica od pušelj ‘šopek’

raja raje samostalnik ženskega spola
zemljevid
ráːja
vrsta
je màːu̯ čùːđnu, đə màː dvìə ráːjẹ žòːkču, màː štíərə žòːkče tọ̀ːtə .. làːjƀəč

rajsfršlus rajsfršlusa samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈʀajsfəʀšlùːs
zadrga

ramen ramna samostalnik moškega spola
zemljevid
rame
na ráːmne sə djàːlẹ ròːžnəst facaˈlat s fróːnznẹ

ramnica ramnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
naramnica
ˈwəxko tˈle pađfùətraš tọ̀ːte [...] ràːmn̥ce

ras rasa samostalnik moškega spola
zemljevid
raševina

rasast rasasta rasasto pridevnik
zemljevid
ʀáːsḁst
raševinast
ʀáːsaste xwáːče

restelj resteljna samostalnik moškega spola
zemljevid
rẹ́ːstl̥
ostanek zrkos blaga
tùːđẹ [...] pọ̀ːštre je narèːđwa, ƀìəš, [...] ʍˈse tọ̀ːte rẹ́ːstl̥ne m̥ pa póːle je ʍˈse pəršíːwawa m̥ pa póːle je pọ́ːštre đẹ́ːwəwa

rezati režem nedovršni glagol
zemljevid
ʀẹ́ːzatẹ
rezati
zˈđej pəʀ xíːšẹ nẹ̀ːjmam ˈƀəč pʀàːvix škàːʀju [...] ne móːʀm̥ ˈƀəč pˈʀou̯ ʀẹ́ːzatẹ

rinčica rinčice samostalnik ženskega spola
zemljevid
rìːnčca
1. obroček
2. prstan

rjuha rjuhe samostalnik ženskega spola
zemljevid
rjúːxa, ʀjúːxa
1. rjuha zrposteljno perilo
tùːđə rjúːše sa pəršíːwane ʍ srìəđẹ
pəʀtèːna ʀjúːxa
ta đamàːče rjúːše, áːjnfox, pˈrou̯ nawàːđne
[rjúːše] za zǥọ́ːra/za spọ́ːđa
ta spùəđn’e, təːː [...] zǥarìːn’e [rjúːše]
štìːkane rjúːše za na pàːrne
2. rjuha zrkos blaga za nošenje sena
sa đẹ́ːwa[...]lẹ [...] za [...] ˈsəno nasìːtẹ ʀjúːxe [...] ˈto je ƀwə [...] ta đamáːča ˈnət

rjuhica rjuhice samostalnik ženskega spola
zemljevid
ərjúːxca
manjšalnica od rjuha
kə́rstna ərjúːxca

rob roba samostalnik moškega spola
zemljevid
ròːƀ, ʀòːƀ
rob zrrobni del tkanine, oblačila
[ˈjes‿(s)m̥] z mašìːn’əm fàːjn ròːƀ narèːđwa
štráːjfəst ròːƀ [u facalíətọ]
na čìːkl̥ca [...] spọ́ːđa je mẹ́ːwa pa n đọ̀ːx ròːƀ, đə sa ˈđou̯ta spùːstlẹ, kàːkər sẹ ʀáːstu

roka roke samostalnik ženskega spola
zemljevid
STALNE ZVEZE: na roko/na roke šivan, na roko/na roke šivati

rokav rokava samostalnik moškega spola
zemljevid
rakàːu̯
rokav
ìːma kráːtče rakáːve
zasúːkane/padƀíːxane rakáːve
rakáːƀe tùːkale sa cìəǥane u ràːmnəx

rokavica rokavice samostalnik ženskega spola
zemljevid
rakaƀíːca, rakavíːca
rokavica
na ƀíəwa rakavíːca [za òːxcit]

rorast rorasta rorasto pridevnik
zemljevid
cevast
ʀòːʀaste xwáːče

roza roza roza pridevnik
zemljevid
ròːza
rožnat, roza
PRIMERJAJ: rozast

rozast rozasta rozasto pridevnik
zemljevid
rožnat, roza
PRIMERJAJ: roza

rozelj rozeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
vrtnica
je ˈƀiu̯ bìəu̯ štọ̀ːf, nòːtrẹ sa ƀˈlẹ táːče rọ́ːzl̥ne .. nòːtrẹ

roža rože samostalnik ženskega spola
zemljevid
roža
[facaˈlat] .. z ròːžmẹ

róženkrànc róženkránca samostalnik moškega spola
zemljevid
ˈrožŋ̥kˈranc, ˈʀožŋ̥kˈʀanc
rožni venec
ˈʀožŋ̥kˈʀanc pa ni tʀìəƀa đjàːt okʀoǥ ʀáːmna

rožnast rožnasta rožnasto pridevnik
zemljevid
ròːžnəst
rožast
ta lẹ́ːđək đẹ́ːčle sa pa mẹ́ːlẹ ròːžnasta àːu̯ƀa

rufast rufasta rufasto pridevnik
zemljevid
rúːfast
grob zrki nima gladke površine
pə́rtəč je tùːđ rúːfast
rúːfaste áːntše
PRIMERJAJ: rumfast

rumen rumena rumeno pridevnik
zemljevid
rumen

rumfast rumfasta rumfasto pridevnik
zemljevid
rúːɱfəst
grob zrki nima gladke površine
kor se čùːtẹ, đa [...] rùːša màːu̯, tìːst je ˈpəč rúːɱfəst
PRIMERJAJ: rufast

rus rusa ruso pridevnik
zemljevid
rùːs
rjav
rúːsa ƀàːrƀa

rušati rušam nedovršni glagol
zemljevid
bosti, pikati
kor se čùːtẹ, đa [...] rùːša màːu̯, tìːst je ˈpəč rúːɱfəst

salveta salvete samostalnik ženskega spola
zemljevid
prtiček
PRIMERJAJ: dekelč

salvetka salvetke samostalnik ženskega spola
zemljevid
manjšalnica od salveta ‘prtiček’

sandalen sandalna samostalnik moškega spola
zemljevid
sandala

sfilata sfilate samostalnik ženskega spola
zemljevid
sfilàːta
modna revija
wáːnẹ, k sa narèːđlẹ tọ̀ːta sfilàːta .. sm̥ ƀíːđwa [...] tọ̀ːte nọ́ːše

sindžer ? samostalnik moškega spola
zemljevid
šivalni stroj, imenovan po izumitelju Singerju
jàː, jàː, sìːnǯer sa mẹ́ːlẹ káːjsẹ

siv siva sivo pridevnik
zemljevid
siv
mọ́ːštwa sa mẹ́ːlẹ nawàːđno ˈtəmno síːƀe al ˈpa pwáːƀe ǥwáːnte

skvartan skvartana skvartano pridevnik
zemljevid
česan
mòːrš mẹ́ːtẹ ọ́ːna .. pa prìəđ mùəre víːtẹ . skwáːrtana

slamca
zemljevid
GLEJ: slamnica

slamnica slamnice samostalnik ženskega spola
zemljevid
swàːmn̥ca, swàːmca
slamnjača
spóːđa je ƀˈwa swàːmn̥ca .. m̥ pa póːle kàːka‿(a)đéːjca zǥóːra al pa tùːxant

slamnjak slamnjaka samostalnik moškega spola
zemljevid
swàːmn’ək
slamnik
swàːmn’ače z ròːžmẹ

smaga smage samostalnik ženskega spola
zemljevid
STALNE ZVEZE: dejati na smago

soken sokna samostalnik moškega spola
zemljevid
kratka (moška) nogavica
štríːkawa je ƀəsọ́ːče m̥ pa níːšče sọ́ːkne
sọ́ːkne [...] sa đjàːlẹ k ǥwáːntọ . cùə
sọ́ːkne sa . ˈna sa páːu̯l̥naste tùːđẹ
štríːkane/ọ́ːnaste sọ́ːkne
PRIMERJAJ: zekelj

spasati spašem dovršni glagol
zemljevid
ustrezati, biti prav
ča ˈni spáːsau̯, je mùərwa sˈpek nẹ́ːki prađjàːtẹ

spegljati spegljam dovršni glagol
zemljevid
spẹ̀ːǥl’atẹ
zlikati
A: ˈto je ƀˈwə ˈki naƀráːnu [...], póːle j ˈpəč bˈwə xˈkə za spẹ̀ːǥl’atẹ ... B: ... ˈkakər je ˈđou̯ta páːđwə

splehan splehana splehano pridevnik
zemljevid
1. obeljen
2. obledel

splehati spleham dovršni glagol
zemljevid
obeliti zrnarediti kaj bolj belo ali razbarvati
rjúːše je splẹ́ːxu na tráːu̯ŋ̥kọ, ˈjəx je [...] zmùəču m̥ pa səšìːu̯ tùːđẹ óːsm̥ đnìː, xˈkə đə [...] sa prìːšle pˈrou̯ ƀìəle
sòːnce tùːđẹ splẹ̀ːxa

spodnji spodnja spodnjo pridevnik
zemljevid
spodnji
spùəđn’e čìːkl’e
spùəđn’e xwáːče
ta spùəđn’e rjúːše

sprati sperem dovršni glagol
zemljevid
sprati
ˈkor je ƀˈwə za práːtẹ, sa spràːlẹ

sprebleči spreblečem dovršni glagol
zemljevid
preobleči zrobleči v drugo oblačilo
nìːsa se še spʀəƀlíəklẹ ˈna, đəʀ sa šˈli ʍ štáːwa

srajceli srajceljna samostalnik moškega spola
zemljevid
sráːjclẹ, sʀáːjcəlẹ
srajčka
tọ̀ːt mìːkn̥ sráːjclẹ
pər kə́rstọ spọ́ːđa je ƀìəu̯ sráːjclẹ [...] m̥ pa čìəz sa đjàːlẹ ǥwàːntəc

srajišče srajišča samostalnik moškega spola
zemljevid
srẹ́ːšče, srẹ́ːjšče
srajca
srẹ́ːšče sm̥ đaƀíːwa tọ̀ːtle pa tọ̀ːte je kúːpl’an
ƀìəu̯ srẹ́ːjšče

srebrn srebrna srebrno pridevnik
zemljevid
srebrn zriz srebra
zwáːte ƀər sraƀə̀rne

srebro srebra samostalnik moškega spola
zemljevid
srebro
zə srẹ́ːƀra narèːđ

srešče
zemljevid
GLEJ: srajišče

stàr stára stáro pridevnik
zemljevid
sˈtar
star
n̥ ǥˈwant, zˈwa sˈtar
ta stàːrẹ štọ̀ːf

strgan strgana strgano pridevnik
zemljevid
stə̀rǥan
raztrgan zrzaradi uporabe ne več cel
cìəu̯ stə̀rǥan
stə̀rǥan kráːǥl̥č

svetiti se svetim se nedovršni glagol
zemljevid
svetiti se zrodbijati svetlobo
kàːčẹ [knọ́ːfe] sa se fẹ̀ːjst svíətlẹ

ščet ščeti samostalnik ženskega spola
zemljevid
ščìət
krtača
ščìət za ǥwáːnte

šemnjak šemnjaka samostalnik moškega spola
zemljevid
šìəmn’ak
maškara

širnjava širnjave samostalnik ženskega spola
zemljevid
šíərn’əwa, šíəʀn’əwa
širina
tùː je šíəʀn’əwa ađ ne áːntše
đər zmìərəš [...], zmìərjəš šíərn’awa
za čìːkl’a [...] sa đvìə šíərn’ave đjàːlẹ
đóːpl̥t šíərn’əwa

širòk širôka širôko pridevnik
zemljevid
šˈrak
1. širok zrki ohlapno stoji na telesu
tùːkale je òːnlíːǥenđ̭ m̥ pa póːle je šrọ́ːko
2. širok zrki ima med najbližjima koncema veliko razsežnost
kàːče šlaƀàːnče sə mẹ́ːle šrọ́ːče məšẹ́ːtne
šˈrak ƀəl wóːzək máːšn̥

šivan šivana šivano pridevnik
zemljevid
šíːwan
šivan
STALNE ZVEZE: na roko/na roke šivan

šivanica šivanice samostalnik ženskega spola
zemljevid
šíːwənca, šíːu̯n̥ca
šivanka
šíːwənca móːre ˈpəč víːtẹ [...] za sàːka ˈnət ta pʀáːwa šíːwənca
šíːwənca na tʀìː špìːke

šivati šivam nedovršni glagol
zemljevid
šíːwatẹ
šivati
sm̥ že ʍˈsam [...] šíːwala sʀajìːšče
STALNE ZVEZE: na roko/na roke šivati

šivilja šivilje samostalnik ženskega spola
zemljevid
švìːl’a
šivilja
đẹ́ːčle sa šlẹ̀ː za švìːl’e se u̯čìːt
[sa] kùːplẹ štọ̀ːf, m̥ ˈpo sa nẹ́ːslẹ švìːl’ə, đa j póːle švìːl’a zašíːwawa
STALNE ZVEZE: šivilja prerokilja

škàf škáfa samostalnik moškega spola
zemljevid
šˈkaf
škaf

škarje škarjev množinski samostalnik
zemljevid
škàːʀje
škarje
zˈđej pəʀ xíːšẹ nẹ̀ːjmam ˈƀəč pʀàːvix škàːʀju [...] ne móːʀm̥ ˈƀəč pˈʀou̯ ʀẹ́ːzatẹ

škrpec škrpeca samostalnik moškega spola
zemljevid
copatom podobno obuvalo
maǥàːrẹ sa ƀˈle nọ́ːƀə škərpẹ̀ːcə, si jx nọ́ːsu za u̯ nađíəwa
spọ́ːđa j ƀˈwə .. kàːjs štọ́ːfa u̯ˈkəp [...] m̥ pa ˈpole sa ˈfejst .. zašíːwalẹ .. m̥ pa ˈpole zǥọ́ːra sa đjàːlẹ [...] žáːmat .. čìəz, čə̀rn̥ žáːmat .. ˈtu j ƀˈwə škərpẹ̀ːce

šlabanka šlabanke samostalnik ženskega spola
zemljevid
šlaƀàːŋka
šlabanka zrkratka oprijeta ženska jakna
tìːste ta pˈrou̯ ta stàːre jàːkne, kor sa xˈkəle tẹ́ːsne, m̥ pa k màːja tùːđẹ nòːtre tọ̀ːte ˈfišpàːnərje, tọ̀ːte sa šlaƀàːnče
[žìːđasta] šlaƀàːŋka
òːxcitna šlaƀàːŋka

šlajer šlajerja samostalnik moškega spola
zemljevid
šláːjər
pajčolan
šláːjər je tìːstẹ ta đọ̀ːu̯jẹ

šlingarija šlingarije samostalnik ženskega spola
zemljevid
šliŋǥarìːja
okras iz vrvic
ǥóːre na tọ̀ːtm̥ òːxcitnm̥ ǥwáːntọ .. je šliŋǥarìːja

šlingeljč šlingeljča samostalnik moškega spola
zemljevid
šlìːŋǥl̥č
zanka
šlìːŋgl̥č za zapríətẹ .. namẹ̀ːsto kˈnopflọ̀ːx je ˈƀiu̯ šlìːŋǥl̥č tùːđẹ

šlonk šlonk šlonk pridevnik
zemljevid
šlòːŋk
vitek
sa mẹ́ːle tìːste šlaƀàːŋke [...], đe sa ƀˈlẹ [...] šlòːŋk

šnajcar šnajcarja samostalnik moškega spola
zemljevid
šnáːjcər, šnáːjcəʀ
robec
šnáːjcər je ˈƀiu̯ ˈki za uséːkn̥t se
žìːdast šnáːjcəʀ

šnìc šníca samostalnik moškega spola
zemljevid
šˈnəc
razporek

šnitkurs šnitkursa samostalnik moškega spola
zemljevid
šnìːtkùəʀs
tečaj krojenja

šnola šnole samostalnik ženskega spola
zemljevid
šnóːwa
zaponka
pər pàːsọ je šnóːwa
u čìəu̯l’ax màːja tùː ˈkaka ˈƀart šnóːle
zə šnóːwa sa jəx pərpnéːlẹ

šostar šostarja samostalnik moškega spola
zemljevid
šùəstar, šùəstər
čevljar
šùəstər, k ix je naréːđu, je ˈƀiəu̯ kíːcnu stàːrẹ stàːrẹ ọ́ːča
PRIMERJAJ: čevljar

špica1 špice samostalnik ženskega spola
zemljevid
1. pletilka
ʍsàːka špíːce u̯ róːče, m̥ pa đẹ̀ːwat štùːɱfe
[je] naprẹ̀ːj štríːkawa .. spèːt zə štíərmẹ špìːcẹ
2. opornica, ost iz ribje kosti
PRIMERJAJ: fišpaler, fišpaner, fišponpantelj

špica2 špice samostalnik ženskega spola
zemljevid
čipka
sa póːle xèːkl’alẹ nòːtər špíːce na srìəđa
špíːce za wa rjúːxa
PRIMERJAJ: špicelj

špicelj špiceljna samostalnik moškega spola
zemljevid
špíːcl̥
čipka
špíːcl̥ne sa kúːpl’əne
ta šrùəče špíːcl̥ne m̥ pa ta wòːšče špíːcl̥ne
tìːste špíːcl̥ne sa ƀlẹ̀ː xèːkl’ane
PRIMERJAJ: špica

špickrogen špickrogna samostalnik moškega spola
zemljevid
šˈpickʀọ́ːgn̥
koničast ovratnik

špìk špíka samostalnik moškega spola
zemljevid
šˈpək
konica
[àːu̯ƀa] u šˈpək
ˈto je bˈla šíːwənca na tʀìː špìːke, đə ko sa čaƀáːte šíːwale, [...] ko s đjàːu̯ šˈpək nòːtəʀ [...] je šˈpək žìə màːu̯ pʀaʀẹ́ːzu

špikast špikasta špikasto pridevnik
zemljevid
špíːkəst
koničast
špíːkaste čìəu̯l’e
špíːkəst kràːgl̥č

špola špole samostalnik ženskega spola
zemljevid
špùəwa
tulec

špolica špolice samostalnik ženskega spola
zemljevid
špùəlca
manjšalnica od špola ‘tulec’

šprekljast šprekljasta šprekljasto pridevnik
zemljevid
pisan
đa nìː ˈki na ƀàːrƀa, se pràːvẹ šprèːkl’asto

štajf štajf štajf pridevnik
zemljevid
štàːjf
trd, tog
tùː je stáːʀa čìːkl’a .. tùːle j pađfùətʀano [...], đə je ˈbəl štàːjf ƀˈwə

štekrogen štekrogna samostalnik moškega spola
zemljevid
šˈtekróːgn̥, štèːkʀóːgn̥
stoječi ovratnik
šˈtekróːǥn̥ pràːƀma mìː, al je màːu̯ ˈƀəl ƀəsọ́ːko

štepa štepe samostalnik ženskega spola
zemljevid
štẹ́ːpa
šiv s šivalnim strojem

štepati štepam nedovršni glagol
zemljevid
štẹ́ːpatẹ
delati šive s šivalnim strojem
zə mašìːn’am se štẹ́ːpa

štera štere samostalnik ženskega spola
zemljevid
štera zrdelo obrtnika na domu
u štẹ̀ːʀa so xođíːle te [...] žẹ́ːnske pʀèːst

šterk šterka samostalnik moškega spola
zemljevid
štèːrk
škrobilo
kùːxəš ràːjz nòːtre m̥ pa póːl tọ̀ːta wọ́ːđa .. tọ̀ːta je štèːrk
PRIMERJAJ: šterka

šterka šterke samostalnik ženskega spola
zemljevid
štèːrka
škrobilo
cúːkər je tùːđẹ štèːrka
PRIMERJAJ: šterk

šterkati šterkam nedovršni glagol
zemljevid
škrobiti
tọ̀ːta wọ́ːđa ođ ràːjza .. s tìəm đa sa póːle štéːrkalẹ

štifelj štifeljna samostalnik moškega spola
zemljevid
štíːfl̥
visok čevelj, škorenj
[štíːfl̥ne] sa xˈkəle ƀasọ́ːče m̥ pa sa žnùːre .. m̥ pa se zapròː

štifeljč štifeljča samostalnik moškega spola
zemljevid
štìːfl̥č
1. polvisok čevelj
štìːfl̥če sa pa xˈkəle ˈƀəĺ níːšče
2. manjšalnica od štifelj ‘visok čevelj, škorenj’

štìh štíha samostalnik moškega spola
zemljevid
šˈtəx
vbod zrprvina pri šivanju, vezenju
prìə()‿k se ǥóːrta šlọ́ːǥa, đə se xˈkəle nardìː m̥ pa póːle se štíːše .. mìːkne nardòː
ta pọ̀ːknẹ [...] štíːšẹ

štikan štikana štikano pridevnik
zemljevid
štíːkan
vezen
n̥ fìərǥòːŋk máːu̯ ƀəl dọ̀ːx, [...] tọ̀ːt je zˈwə fàːjn m̥ pa štíːkan tùːđẹ
je štìːkano tùːkale z wə̀rxa
štíːkana [rjúːxa]

štikati štikam nedovršni glagol
zemljevid
štíːkatẹ
vesti
se na vìːđẹ fàːjn, ƀe mùərwa nòːx ˈjətẹ m̥ pa štíːkatẹ

štilenštih štilenštiha samostalnik moškega spola
zemljevid
štìːln̥štìːx
skriti šiv

štof štofa samostalnik moškega spola
zemljevid
štọ̀ːf
blago
stàːra máːtẹ od mọ́ːjǥa móːža je wəsˈčəs [...] zrẹ́ːzəwa štọ̀ːf . m̥ pa póːle je pəršíːwəwa uˈkəp m̥ pa [...] je narèːdwa pọ́ːštre
s tọ̀ːtm̥ štọ́ːfam sa narèːđlẹ ǥwáːnte za trọ́ːče
sa ʍˈsə štọ́ːfe đabìːlẹ úːkvəx u kšẹ́ːftọ
za pazíːmẹ pˈrou̯ je lọ́ːđnast [...] štọ̀ːf
štọ̀ːf za đjàːt nòːtər fìːđran’e
štọ̀ːf zə fìərgòːnče
ta stàːrẹ štọ̀ːf
ta fàːjn štọ̀ːf
ta žìːđastẹ štọ̀ːf
PRIMERJAJ: blago

štofast štofasta štofasto pridevnik
zemljevid
štọ́ːfast
iz blaga
tọ̀ːte pàːntl̥če akùəlẹ [...] sa štọ́ːfaste, ƀàːrƀəne
n̥ štọ́ːfast fwáːštər
štọ́ːfaste knọ́ːfe

štrafen štrafna samostalnik moškega spola
zemljevid
štráːfn̥
okrasni trak
je n tàːk štráːfn̥ ǥòːr našíːwan
PRIMERJAJ: porta, štrajfen, štrifelj

štrajf štrajfa samostalnik moškega spola
zemljevid
črta

štrajfast štrajfast štrajfast pridevnik
zemljevid
štráːjfəst
črtast
štráːjfəst ròːƀ [u facalíətọ]
štràːjfəstə štọ̀ːf
ọ́ːnasta štʀáːjfəsta čìːkl’a

štrajfen štrajfna samostalnik moškega spola
zemljevid
štʀáːjfn̥
okrasni trak
a ste víːđlẹ máːja, tùːkaj, tˈle pər cíərkvẹ ..nìːste víːđlẹ še mlàːj? [...] tọ̀ː sa tọ̀ːte facalẹ́ːte .. ʀẹ́ːzalẹ m̥ pa táːče štʀáːjfne sa ǥóːʀta đjàːl, še k sm̥ ˈjes pol ƀˈla lìətnẹk, sma ˈtu ǥóːʀta đjàːlẹ, je ƀˈwə pọ̀ːu̯no táːčəx facalìət
PRIMERJAJ: porta, štrafen, štrifelj

štrampelhozen ? množinski samostalnik moškega spola
zemljevid
štráːmpl̥xòːzn̥
žabe zrotroško enodelno pleteno oblačilo iz hlačk in nogavic

štrena štrene samostalnik ženskega spola
zemljevid
štrena
sa sušíːle tọ̀ːte štʀẹ́ːne
štrẹ́ːne óːu̯čje ọ́ːne

štrifelj štriflja samostalnik moškega spola
zemljevid
okrasni trak
sa mẹ́ːlẹ maǥàːre zalẹ́ːne štrìːfl’e nòːtər
PRIMERJAJ: porta, štrafen, štrajfen

štrikan štrikana štrikano pridevnik
zemljevid
pleten
štríːkane štúːɱfe
štríːkane sọ́ːkne

štrikati štrikam nedovršni glagol
zemljevid
plesti zrdelati izdelke s pletilkami
sa štríːkale ǥàːče za pazíːme, k je ƀwo zˈwo mˈraz̬
štríːkalẹ sa štúːɱfe m̥ pa jọ́ːpe

štruca štruce samostalnik ženskega spola
zemljevid
botrovo/botrino darilo
sak lẹ́ːta je đáːwa kẹ̀ːj [kọ́ːtərca] .. na štrúːca ƀər kòːlẹ je đáːwa

Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 594 zadetkov.