AB-grêda
AB-konstrúkcija
AB-pilót
absolútna gostôta
adaptácija
adhezíjsko prèdnapéti betón
aeránt
aerírani betón
agregát
aktívni zêmeljski pritísk
akvadúkt
alkálno-silikátna reákcija
aluminátni cemènt
analítični modél
analíza časôvnega odzíva
analíza nèrazpókane konstrúkcije
analíza obtéžbe
analíza razpókane konstrúkcije
arhitektúra
arhitektúrna zasnôva
armatúra
armatúrna mréža
armatúrna pálica
armatúrna rísba
armatúrni kòš
armatúrni načŕt
armatúrno jêklo
armírana sténa
armírani betón
armíranje
armíranobetónska grêda
armíranobetónska konstrúkcija
armíranobetónski pilót
armírano elastomérno ležíšče
asfált
asfáltni betón
avtogéno kŕčenje
avtokláv
avtoklavíranje
barbakána
béla kàd
béli cemènt
bentonít
Bernoulli-Eulerjeva teoríja nosílca
Bernoulli-Eulerjev nosílec
Bernoullijeva hipotéza
Bernoullijeva predpostávka
betón
betoníranje in sítu
betonít
betónska kócka
betónska konstrúkcija
betónska méšanica
betónska prízma
betónski válj
betón visôke tŕdnosti
bídiagonálna armatúra
bídiagonálne razpóke
bílineárni modél
bitúmenski betón
bitúmenski tesnílni trák
bóčna podpóra
bóčna zvrnítev
brána
brízgani betón
brízganje
brúto prerèz
bŕv
céličasti betón
célični betón
celôtna dolžína objékta
celôtna poróznost
celôtna širína objékta
cemènt
cemêntna málta
cemêntna mática
cemêntna matríca
cemêntna pásta
cemêntni gél
cemêntni kámen
cemêntni klínker
cemêntno mléko
cemènt visôke zgódnje tŕdnosti
cemènt z nízko hidratácijsko toplôto
céntrični kábel
céntrični natèg
céntrični tlák
céntrično prèdnapénjanje
centrifugírani betón
cepílna síla
céstni móst
cévni móst
cévni prepúst
cévni prerèz
cíklična obtéžba
cíljni pomík
CQC-pravílo
C-S-H-gél
cvetênje
čàs eksploatácije
časôvna izgúba
čàs vézanja
čášasti têmelj
čêpasta fólija
čísta torzíja
čísti tlák
čísti upogíb
člének
člénkasta podpóra
člénkasta povezáva
člénkasti spòj
čŕna kàd
čŕpni betón
čvŕsti cemêntni gél
deformabílnost
deformácija
deformácija kŕčenja betóna
deformacíjska kapacitéta
deformacíjska metóda
deformacíjska oblíka
deformírana léga
delávniška rísba
délno prèdnapénjanje
délno prèdnapétje
délovni diagrám
délovni stík
detájl
detajlíranje armatúre
deviátor
diafrágma
diagonálna razpóka
diagrám momêntov
diagrám momènt-zasúk
diagrám napétost-deformácija
diagrám prôstega telésa
diagrám síla-pomík
diagrám upogíbnih momêntov
diferénčni posédek
dilatácija
dilatácijska enôta
dilatácijska razpóka
dilatácijska réga
dimenzíja
dimenzioníranje
dinámična analíza
dinámična obtéžba
dinámični fáktor
dinámični odzív
dinámični račún
dinámični vplív
dinámični vzgòn
dispozícija mósta
dispozícijska rísba
distánčnik
dodátna nosílnost
dodátni kontrólni obsèg
dopústna obremenítev
drenáža
drenážna cév
drenážna vôda
drenážni betón
drenážni járek
drenážni kanál
drenážni sistém
dreníranje
drobljênec
drobljêni agregát
drôbna frákcija
drôbni agregát
drobnozŕnati agregát
dŕsni opáž
dŕsno ležíšče
dŕsno trênje
duktílna sténa
duktílni načín porušítve
duktílni sténasti sistém
duktílnost
dušênje
dušílec
dvížni móst
dvóčlénkasti lók
dvóčlénkasti okvír
dvóčlénski lók
dvóčlenski okvír
dvóetážni móst
dvójni viadúkt
dvójno armíranje
dvókápni nosílec
dvóósni tlák
dvóósni upogíb
dvorána
dvósmérno nosílna plôšča
dvóstrížno strême
efektívna debelína
efektívna dolžína
efektívna širína
efektívna tógost
efektívna višína
efektívni vztrájnostni momènt
ekscéntrična obtéžba
ekscéntrični natèg
ekscéntrični tlák
ekscéntrično prèdnapénjanje
ekscéntričnost kábla
ekscéntričnost konstrúkcije
ekspanzívni cemènt
ékstrados
elástična analíza
elástična deformácija
elástična nosílnost
elástična teoríja
elástična uklónska síla
elástična upogíbna nosílnost
elástični módul
elástični pomík
elástični spékter
elástično obmóčje
elástično podpíranje
elastomérno ležíšče
energétski vòd
ênocélični škátlasti prerèz
ênočléni lók
ênočléni okvír
ênočlénkasti lók
ênočlénkasti okvír
enójno armíranje
ênokápni nosílec
ênoósni tlák
ênoósni upogíb
ênosmérno nosílna plôšča
enôtina síla
enôtin pomík
enôtin zasúk
enôtska síla
enôtski pomík
enôtski zasúk
ênozŕnati agregát
etážni pomík
etážni potrésni mehanízem
etringít
Eulerjeva krítična síla
Eulerjeva krítična uklónska síla
fáktor dodátne nosílnosti
fáktor duktílnosti
fáktor obnášanja
fáktor pomémbnosti
fáktor várnosti
fêrocemènt
fíksni óder
fíksno ležíšče
fína frákcija
finálni tlák
fíni agregát
frákcija
fúga
gabarít
galeríja
gazéla
gél
generíranje mréže
geodétska podlága
geodétski posnétek
geolóško-géomehánska podlága
geolóško-géomehánski pogóji
géomehánski pogóji
geometríjska nèlineárnost
geometríjska nèpopôlnost
geometríjska vítkost
geometríjski podátek
géotéhnična podlága
géotéhnični pogóji
géotéhnično sídro
Gêrberjev nosílec
gládka armatúra
gládka plôšča
gládko jêklo
glávna napétost
glávna ós
glávna ravnína
glávna vztrájnostna ós
glávni nosílec
glávni razpòn
globálna analíza
globálni koordinátni sistém
globálni plástični mehanízem
globálni pomík
globálno obnášanje konstrúkcije
globína nevtrálne osí
globôko temeljênje
gostôta
gostôta v nasútem stánju
gostôta v zbítem stánju
grádbena jáma
grádbeni óder
grádbeno projektíranje
gradbíščni betón
gradítev
grádnja
grádnja po póljih
grámoz
gramózna blazína
granulometríjska sestáva
grêda
grêda s prevísi
grêdni sistém
gróba frákcija
gróbi agregát
grobozŕnata plávžna žlíndra
grobozŕnati agregát
hála
hárfa
hidratácija cemênta
hidratácijska toplôta
hidrávlični cemènt
hidrávlično vezívo
hidrofóbni cemènt
higroskópnost
híperplastifikátor
histerézni odzív
hitrovézni cemènt
hitrovezóči cemènt
hladnoobdélano jêklo
hládno oblikovánje
hladnooblikováno jêklo
hodník
Hookov zákon
horizontálna nosílnost
horizontálna síla
horizontálna tógost
horizontálni premík
hribína
hribínska podlága
idealizácija obtéžbe
ideálni prerèz
infrastruktúra
injékcijska mása
injektíranje
injicíranje
Í-nosílec
integrálna konstrúkcija
intenzitéta potrésa
interakcíjski diagrám
interpolácijska fúnkcija
íntrados
investicíjsko vzdrževánje
inženírski objékt
izcvétanje
izgúba prèdnapétja
izgubljêni opáž
izlívna gláva
izluževánje
izolacíjski betón
izotropíja
izotrópna plôšča
iztóčna gláva
izvléček armatúre
jaháč
jêdro preréza
jekléno vlákno
jêklo
kábel
kábelska armatúra
kábelska cév
kábelska línija
kábelska rísba
kábelski móst
kálcij-silikát-hidrát gél
kápa
karakterístična kombinácija
karakterístična nosílnost
karakterístična obtéžba
karakterístična tŕdnost
karakterístična vrédnost
karakterístični prerèz
karakterístični profíl
karbonatizácija
karbonatizácijsko kŕčenje
karbonátna kamnína
karbónsko vlákno
kasetírana plôšča
kémijski dodátek
kinemátična povezáva
kinemátična veríga
klásična teoríja nosílca
kljúka
koeficiènt hrápavosti
koeficiènt izpostávljenosti
koeficiènt lézenja
koeficiènt nèrávnosti kábla
koeficiènt tečênja
koeficiènt trênja
koeficiènt višíne tláčne cóne
kolíčnik lézenja
kombinácija vplívov
kompatibilitétni pogóji
kompozít
komprimacíjsko srédstvo
komunálni vòd
komunálno-energétski vòd
koncentrírana mása
koncentrírana obtéžba
kônčna podpóra
kônčni elemènt
kondénzna vôda
kônec vézanja
konsisténca betóna
konstántni prerèz
konstitutívni zákon
konstruíranje armatúre
konstrúkcija
konstrúkcijska armatúra
konstrúkcijska zasnôva
konstrúkcijski elemènt
konstrúkcijski sistém
konstrúkcijsko jêklo
konstruktívna armatúra
kontáktna napétost
kontáktna síla
kontáktni pritísk
kontáktni tlák
kontinuírna plôšča
kontinuírni grêdni sistém
kontinuírni nosílec
kontinuírni stròp
kontínuum
konzóla
konzólna grádnja
konzólna plôšča
konzólna sténa
konzólni nosílec
konzólni stebèr
korístna obtéžba
korístna téža
korozíja armatúre
korozíja betóna
kosôvnica
kotálno ležíšče
kót nótranjega trênja
kót tláčnih diagonál
krájna podpóra
krájni opórnik
krátki stebèr
kŕčenje
kŕčenje zaradi sušênja
kŕhka porušítev
kŕhki lòm
krílni zíd
krílo
krítični prerèz
krívljena pálica
krívljenje armatúre
krivúlja napétost-specífična deformácija
krížem armírana plôšča
krógelno ležíšče
kròv
krôvni slòj
krvavênje betóna
láhki agregát
láhki betón
lamélni kompozít
lásasta razpóka
lástna frekvénca
lástna téža
lástno níhanje
lézenje
ležíšče
lineárna analíza
lineárna analíza z omejêno prerazporedítvijo
lineárna elástična analíza
lineárna elástična teoríja
lineárna elástičnost
lineárno tečênje
línijska obtéžba
línijska podpóra
línijski konstrúkcijski elemènt
línijski objékt
línijsko ležíšče
lóčna pregráda
lóčni sistém
lók
lokálna analíza
lokálna nèpopôlnost
lokálni koordinátni sistém
lómljenec
lómna žílavost
lônčno ležíšče
L-prerèz
lupína
lupínasti elemènt
magmátska kamnína
márka betóna
masívni betón
másni vztrájnostni momènt
materiálna nèlineárnost
matríka
mehánika kontínuuma
mehanízem páličja
mehánska odpórnost
mêhka armatúra
mêhka etáža
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1296 zadetkov.