absolútni rók
abstráktni uprávni ákt
administratívna ovíra
administratívna sánkcija
administratívni rúbež
administratívno brême
administratívno vrednôtenje
ad valorem dávek
AEO
agresívno dávčno načrtovánje
akcesórna dajátev
akontácija dávka
aktíva
aktívna procésna legitimácija
aktívna stránka
aktívni dávčni subjékt
aktívno dávčno načrtovánje
aktívno oplemenítenje
alternatívna kumulácija
alternatívno reševánje dávčnih spôrov
amortizacíjska dôba
amortizacíjska stôpnja
analítična obdavčítev
analogíja in favorem
analogíja intra legem
ántidámpinška carína
ántidámpinška dajátev
arbitráža
ARDS
asimetríja informácij
aváns
avtomátična izmenjáva podátkov
avtomatizírani izvózni sistém
avtonómna likvidácija
avtoritárnost
AWB
BDP
bilánca stánja
bilánca uspéha
bilánčni dobíček
bílaterálna konvéncija
bílaterálni spórazum
blagó uníje
bonitéta
bremepís
brúto dávek
brúto dohódek
brúto domáči proizvòd
carína
carínik
carínjenje blagá
carínska dajátev
carínska deklarácija
carínska identifikacíjska števílka EÓRI
carínska klasifikácija
carínska kontróla
carínska kvôta
carínska lístina
carínska nomenklatúra
carínska omejítev
carínska prepôved
carínska stôpnja
carínska stôpnja prôsto
carínska tarífa
carínska terjátev
carínska uníja
carínska utája
carínska vrédnost blagá
carínska zavezujóča informácija
carínski dôlg
carínski dolžník
carínski nadzòr
carínski orgán
carínski posrédnik
carínski postópek
carínski postópek aktívnega oplemenítenja
carínski postópek carínskega skladíščenja
carínski postópek izvôza blagá
carínski postópek pasívnega oplemenítenja
carínski postópek prôste cóne
carínski postópek začásnega uvôza
carínski sporazúm
carínski státus blagá
carínski uràd izstôpa blagá
carínski uràd izvôza
carínski uràd prepustítve
carínski zastópnik
carínsko obmóčje
carínsko ozémlje
carínsko právo
carínsko skladíšče
carínsko skladíščenje
cedulárna obdavčítev
celôtni kapitál
céna
cenílec
cenítev dávčne osnôve
cenítev zarúbljenih premičnín
centralizírano carínjenje
centrálni dávek
cerkvéni dávek
céstni tovórni líst
CIM
CMR
čàs dávčnega inšpékcijskega nadzôra
čezmêjna plačílna transákcija
čezmêjni délavec
čezmêjni délovni migránt
dávčna amnestíja
dávčna bilánca stánja
dávčna blagájna
dávčna disciplína
dávčna dobrína
dávčna evidénca
dávčna goljufíja
dávčna izgúba
dávčna izterjáva
dávčna izvŕšba
dávčna kultúra
dávčna léstvica
dávčna lúknja
dávčna morála
dávčna napôved
dávčna nevtrálnost izvôza kapitála
dávčna nevtrálnost uvôza kapitála
dávčna oáza
dávčna obvéznost
dávčna odlóčba
dávčna olajšáva
dávčna oprostítev
dávčna optimizácija
dávčna osnôva
dávčna osnôva pri uvôzu blagá
dávčna pogódba
dávčna progresíja
dávčna regresíja
dávčna skládnost
dávčna spodbúda
dávčna stôpnja
dávčna suverénost
dávčna števílka
dávčna tájnost
dávčna terjátev
dávčna transparéntnost
dávčna usklajênost
dávčna utája
dávčna vrédnost
dávčna vrzél
dávčna zatajítev
dávčna zlorába
dávčne obrésti
dávčne obrésti po izráčunu dávčne obvéznosti ali terjátve
dávčne obrésti pred izračúnom dávčne obvéznosti ali terjátve
dávčne obrésti za odlòg
dávčne počítnice
dávčne zamúdne obrésti
dávčni dôlg
dávčni inšpékcijski nadzór
dávčni izdátek
dávčni nadzòr
dávčni nadzòr dávčnih obračúnov
dávčni nadzòr posámeznega podróčja poslovánja
dávčni nèrezidènt
dávčni objékt
dávčni obračún
dávčni odtegljáj
dávčni orgán
dávčni postópek
dávčni prêdmet
dávčni prekŕšek
dávčni razkorák
dávčni rázred
dávčni rezidènt
dávčni sistém
dávčni subjékt
dávčni svetoválec
dávčni tribunál
dávčni vír
dávčni vrtilják
dávčni zastópnik
dávčni zavézanec
dávčno arbitríranje
dávčno brême
dávčno izogíbanje
dávčno materiálno právo
dávčno načrtovánje
dávčno nèpriznáni odhódek
dávčno obdóbje
dávčno potrjevánje račúnov
dávčnoprávno razmérje
dávčno právo
dávčno priznáni odhódek
dávčno procésno právo
dávčno skladíšče
dávčno zaobídenje
dávčno zatočíšče
dávek
dávek na bilánčno vsôto bánk in hranílnic
dávek na darílo
dávek na dédiščino
dávek na dobítke od íger na sréčo
dávek na dodáno vrédnost
dávek na lúksuz
dávek na motórna vozíla
dávek na nèpremičníne
dávek na porábo
dávek na potróšnjo
dávek na premožênje
dávek na promèt nèpremičnín
dávek na tonážo
dávek na vôdna plovíla
dávek na zapuščíno
dávek od dobíčka právnih oséb
dávek od dohódka
dávek od dohódka nèznánega izvôra
dávek od dohódka právnih oséb
dávek od íger na sréčo
dávek od nènapovédanega dohódka
dávek od nèprijávljenega dohódka
dávek od sréčk
dávek po odbítku
dávek po vrédnosti
dávki na promèt blagá in storítev
dávščina
DDPO
DDV
dejánska dávčna stôpnja
dejánski dávek
dejánski lastník
deklaránt
deklaratórni posámični uprávni ákt
délavec migránt
delegácija pristójnosti
deljêni dávek
délna odlóčba
délni odpís dávka
délniški kapitál
délno priznáni odhódek
délovno srédstvo
denár
denárna kázen
denárna obvéznost
denárni tók
destinírani dávek
devízni tečáj
devolúcija pristójnosti
dies ad quem
digitálni dávek
DIN
diréktni dávek
dírka próti dnú
disimulírani právni pôsel
diskrecíja
diskrecíjska pravíca
dividéndi podóben dohódek
dobávnica
dobíček
dobíček iz kapitála
dôbro imé
dobropís
dodána vrédnost
dodátni zapísnik
dohódek iz dejávnosti
dohódek iz kapitála
dohódek iz oddájanja premožênja v najèm
dohódek právnih oséb
dohodkôvni rázred
dohodnína
dohodnínski zavézanec
dokàz
dokazílo
dokázna océna
dokázna presója
dokázni postópek
dokázni sklèp
dokázni stándard
dokázno brême
dokázno srédstvo
dokônčna prótidámpinška dajátev
dokônčni dávek
dokônčnost
dolgorôčna plačílna sposóbnost
dolžník
dolžníški kapitál
dolžnóstno upravíčenje
domnévani dávek
dopolnílna dejávnost
dopolnílna odlóčba
drúžba hčérka
drúžba máti
držáva článica
držáva izvôra dohódka
držáva nečlánica
držáva odpréme
držáva prejémnica
držáva prosílka
držávna pomóč
držávni dávek
DT
dvójna obdavčítev
dvójni dávčni rezidènt
dvomljíva terjátev
dvóstávno knjigovódstvo
dvostránska mednárodna pogódba
eCarína
eDávki
edícijska dolžnóst
efektívna dávčna stôpnja
ekonómska dejávnost
enkrátna identifikacíjska oznáka račúna
ênofázni dávek
ênostávno knjigovódstvo
enôtna dávčna stôpnja
enôtna uprávna lístina
enôtno tolmáčenje dávčnih predpísov
EORI
e-podpís odlóčbe
erozíja dávčne osnôve in preusmérjanje dobíčka
ESČP
EUL
Evrópsko sodíšče za človékove pravíce
fiduciárni račún
fíksni dávek
fiktívni právni pôsel
financíranje jávne porábe
finánčna goljufíja
finánčna koríst
finánčna nalóžba
finánčna obvéznost
finánčna preiskáva
finánčna storítev
finánčna transákcija
finánčna ugódnost
finánčna upráva
finánčni dòlg
finánčni instrumènt
finánčni inšpéktor
finánčni izterjeválec
finánčni nadzòr
finánčni preiskoválec
finánčni tŕg
finánčni uràd
finánčno brême
finánčno minístrstvo
finánčno poslovánje
finánčno premožênje
finánčno prestrukturíranje
finánčno srédstvo
fiskálna obvéznost
fiskálni prihódek
fiskálni zastópnik
fiskálno pravílo
fízična oséba
funkcionálna pristójnost
garánt
garántni ákt
glávna dejávnost
glávna odlóčba
glávnica
gospodárska dejávnost
gospodárska koríst
gospodárska rást
gospodárski subjékt
gotôvost
harmonizácija
harmonizácija dávka
hčerínska drúžba
hibrídna transákcija
hibrídni dávčni zavézanec
hibrídni finánčni instrumènt
hibrídno neskládje
horizontálni mónitoring
hrámba zarúbljenih premičnín
hújša gospodárska škóda
imétnik račúna
Incoterm klávzula
índeks cén življênjskih potrébščin
ìndiréktni dávek
informácija jávnega značája
informatívni izračún dohodníne
insolvénčni postópek
instrúkcijski rók
instrumènt zavarovánja
inšpékcijski postópek
izginúli trgôvec
izgúba
izjáva stránke
izkàz denárnih tokôv
izkàz gíbanja kapitála
izkàz poslôvnega izída
izkàz stánja
izključítev kaznoválne odgovórnosti
izločítev urádne osébe
izločítvena pravíca
izločítveni úpnik
izmenjáva podátkov na zaprosílo
izpolnítev dávčne obvéznosti
izpolnítveni rók
izravnálna dajátev
izrédna razveljavítev
izrédni dávek
izrédno právno srédstvo
izrèk níčnosti
izrèk odmérne odlóčbe
izstópna obdavčítev
izstópni dávek
izvédenec
izvòz blagá
izvózna carína
izvózna carínska deklarácija
izvózna dajátev
izvózna oprostítev
izvózna ugódnost
izvóznik
izvózni postópek
izvršílni naslòv
izvršljívost
jávna blagájna
jávna dajátev
jávna drážba
jávna koríst
jávna objáva nèplačníkov dávka
jávna objáva nèpredlagáteljev obračúnov
jávni interès
jávni izdátki
jávni odhódki
jávni prihódki
jávno brême
jávnofinánčna obvéznost
jávnofinánčni izdátki
jávnofinánčni odhódki
jávnofinánčni prejémki
jávnofinánčni prihódki
jávnoprávna denárna nèdávčna obvéznost
jávnoprávna obvéznost
jézik postópka
jurisdíkcija
kanálska drúžba
kapitálska ustréznost
kapitálski dobíček
kapitálski tŕg
katáster stávb
katástrska vrédnost
katástrski dohódek
kázenska odgovórnost
kázenski postópek
kaznoválna ekskulpácija
kaznoválna odgovórnost
kaznoválni postópek
knjigovódska lístina
knjigovódska vrédnost kapitála
knjigovódski razvíd
kódeks dávkoplačeválskih pravíc
kombinírana nomenklatúra
kompeténca
kompeténčni spòr
komunálni dávek
komunálni prispévek
konciliácija
konkludéntna vlóga
konkludéntno dejánje
konkrétni uprávni ákt
konsolidírana dávčna osnôva
konstitutívni posámični uprávni ákt
kontrolór
konvencionálna carínska stôpnja
korporacíjski dávek
kráj dávčnega inšpékcijskega nadzôra
krajévna pristójnost
kratkoróčna plačílna sposóbnost
kríptovalúta
krízni dávek
lástna céna
lastníški délež
lastníški kapitál
léstvica dohodníne
letálski tovórni líst
likvidácija
lístina
ločítvena pravíca
ločítveni úpnik
lokálni dávek
manjkajóči trgôvec
materiálnopravni rók
mátična drúžba
mèdbánčne obrésti
mediácija
mèdlétna akontácija dávka
mednárodna izmenjáva podátkov
mednárodna pogódba o izogíbanju dvójnega obdavčevánja
mednárodno sodelovánje
mèdsebójni dávčni dogôvor
mehanízem obŕnjene dávčne obvéznosti
mehanízem za izravnávo ogljíka
mêjna dávčna stôpnja
mêjni znések za dávčno izvŕšbo
mêjni znések za odméro dávka
mêjni znések za vračílo dávka
metóda dobropísa dávka
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 1060 zadetkov.