Á
a
A
āā
aalenij
Aaltov stòl
aapa bárje
ABA
abaksiálna strán lístne plôskve
Abalákovova metóda
abalákovovo sidríšče
abalákovovo uhó
abalónska škóljka
abalónski bíser
abdominálno díhanje
aberratio ictus
àbiosfêra
àbióta
àbiótični člén okólja
àbiótični dejávnik okólja
àbiótični fáktor
àbiótski člén okólja
àbiótski dejávnik
àbiótski fáktor
àbiótski okóljski dejávnik
àbiótski okóljski dejávnik
àbiótski strés
àbiótsko onesnáženje
abisál
abisál
abisálna cóna
abisálna cóna
abisálna pahljáča
abisálna ravnína
abisálni
abisálni ekvivalènt
abisálni járek
abisálni môrski sedimènt
abisálni pás
abisálni vršáj
abisálno mórje
abisík
abísni
abísopelagiál
ablácija
ablácija
ablácija
ablácija
ablacíjska moréna
ablacíjska oblíka
ablacíjska površína
ablacíjska razpóka
ablacíjski gradiènt
ablacíjski tíl
ablacíjski volúmen
ablacíjsko léto
ablacíjsko obdóbje
ablacíjsko obmóčje
ABÓ
abolícija
abonènt
abonêntka
abonêntski sédež
abonêntsko gledalíšče
abonmá
abonmá in ízven
abonmájska predstáva
abonmájski sédež
abonmá premiêra
aborálna površína
aborálni dél
aborídžin
aborigin
abortív
ABP-proteín
abradírani materiál
abrazíja
abrazíja
abrazíja
abrazíjska gŕba
abrazíjska jáma
abrazíjska obála
abrazíjska obála
abrazíjska políca
abrazíjska políca
abrazíjska ravnína
abrazíjska terása
abrazíjska terása
abrazíjski
abrazíjski reliéf
abrazív
abrazívni materiál
abrazívni materiál
abrí
abrogácija
abrogacíjska klávzula
abrogatívni referéndum
abscizíja
abscizíjska plást
abscizíjsko tkívo
abscizínska kislína
ABS-nahŕbtnik
absolút
absolutio ab actione
absolutio ab instantia
absolútna céna
absolútna človékova pravíca
absolútna dolžína smúčke
absolútna erozíjska báza
absolútna gózdna tlà
absolútna maksimálna temperatúra
absolútna minimálna temperatúra
absolútna nèveljávnost
absolútna pokrôvnost
absolútna pravíca
absolútna síla
absolútna sódna pristójnost
absolútna stárost
absolútna stárost reliéfa
absolútna večína
absolútna viskóznost
absolútna višína
absolútna višína
absolútna višína snéžne odêje
absolútna vlážnost
absolútna značílnica
absolútna zráčna vlága
absolútna zráčna vlága
absolútni dohódek
absolútni enkóder
absolútni etanól
absolútni máksimum vôdnega stánja
absolútni mínimum vôdnega stánja
absolútni módul
absolútni nújni dédič
absolútni prirástek prebiválstva
absolútni rók
absolútni témpo
absolútni transpórt suspénzije
absolútni véto
absolútni zastarálni rók
absolútno bístvena kršítev dolóčb postópka
absolútno dominírana strategíja
absolútno gledalíšče
absolútno nèsposóbna príča
absolútno níčna civílna sôdba
absolútno níčna uprávna odlóčba
absolútno práva prenôsna fúnkcija
absolútno predpísana kázen
absolútno prevládana strategíja
absolútno zagrožêna kázen
absolútno zastíranje
absorbánca
absórbens
absorbènt
absórber súnka
absorbírana vôda
absórpcija
absórpcija
absórpcija
absórpcija svetlôbe
absórpcija svetlôbe
absórpcija vôde
absórpcija vôde
absórpcija zdravílnih učinkovín
absorpcíjska cóna koreníne
absorpcíjska čŕta
absorpcíjska kapacitéta okólja
absorpcíjska pregráda
absorpcíjska spektroskopíja
absorpcíjska sposóbnost
absorpcíjska zmogljívost okólja
absorpcíjski lásek
absorpcíjski pás
absorpcíjski spékter
absorpcíjski spektroskóp
absorpcíjsko načêlo
absorpcíjsko tkívo
abstinénca
abstinénčni sindróm
abstráktna krívda
abstráktna obvéznost
abstráktna odškodnína
abstráktna pravíca
abstráktna tradícija
abstráktna ustavnosódna presója
abstráktna zgórnja gózdna mêja
abstráktni dejánski stán
abstráktni modél
abstráktni právni pôsel
abstráktni uprávni ákt
abstráktni vrédnostni papír
abstráktno právno pravílo
abstráktno zavarovánje
absúrdna dráma
absúrdni premík
absúrdno gledalíšče
àbšmínkanje
àbšmínkati
abundánca
abundánca
abúra
ábzajl
ábzajlanje
ábzajlati
a. c.
accidentale negotii
ACE-inhibítor
acêrvul
acervulárni konidióm
acetátna fólija
acetátna metóda
acetilénska svetílka
acetilén tetrabromíd
acetílglukozamín
acetílholín
acetílholín-esteráza
acetilíranje
acetíl kòencím Á
acetogenín
acid.
acidifikácija
aciditéta vôde
ácidobázične lastnósti
ácidobázični indikátor
acidofílna rastlína
acidofílna rastlína
ácidorezisténtna oblóga
ácidorezisténtni polimêri
acidotrófno jézero
àcíklični cvét
acikulárna spóra
acílfloroglucinól
Ackermannova fórmula
acmit
àconálna pŕst
àconálna tálna vôda
àconálna tlà
acquis communautaire
ACR
acta iure gestionis
acta iure imperii
actio confessoria
actio continua
actio libera in causa
actio negatoria
actio Pauliana
actio popularis
actio Publiciana
AD
a. d.
adaksiálna strán lístne plôskve
ad aliment.
adamánt
adamantánski deriváti
adamantín
adamelít
adamín
adamít
adaptácija
adaptácija
adaptácija
adaptácija
adápter
adaptírati
adaptívna imúnost
adaptívna radiácija
adaptívni regulátor
adaptívni robót
adaptívno vódenje
adaptogén
a dáto meníca
ad baln.
ad caps. amylac.
ad caps. gelatin.
add.
add. instll.
adekvátna vzróčnost
adelájdski rubín
adenilát-cikláza
adenín
adenín
adenozín
adenozíndífosfát
adenozín dífosfát
adenozínmónofosfát
adenozín mónofosfát
adenozínski recéptor
adenozíntrífosfát
adenozín trífosfát
adenozín trífosfatáza
adenozín trífosfát sintáza
ADH
adherénca
adheréntna célična kultúra
adhezíja
adhezíjska pogódba
adhezíjska vôda
adhezíjska vôda
adhezíjski postópek
adhezív
ad hoc árbiter
ad hoc arbitráža
ad hoc bílaterálna diplomacíja
ad hoc múltilaterálna diplomacíja
ad hoc sodník
ADI
adiabáta
adiabátna spremémba
adiabátni gradiènt
adiabátno ohlájanje
adiabátno segrévanje
adinól
aditívni rítem
adjuváns
adjuvánt
adlátus
ad lib.
ad man. med.
administrácija
administratívna farmacíja
administratívna mêja
administratívna ovíra
administratívna prepôved
administratívna táksa
administratívna uníja
administratívno brême
administratívno mésto
admitánčno vódenje
admonitívna sánkcija
adnétski apnénec
adnotácija
adóksna embrionálna vréčka
adópcija
adoptánt
adoptíranec
adoptívni otròk
adoptívni prenòs imúnskih célic
adoptívni stárš
ADP
ADP
AD-pretvórnik
ADR
adrenalín
adrenêrgični recéptor
adrenêrgik
adresánt
adresát
adresírati
ad scat.
adsórbens
adsorbènt
adsorbènt žôlčnih kislín
adsorbírana vôda
adsorbírana vôda
adsórpcija
adsórpcija
adsórpcija
adsorpcíjski kompléks
ad spectatóres
adstríngens
adstringènt
adúktor
adulár
adulár
adularescénca
adulariscénca
adularizácija
adúltni líst
adúltni osébek
adúltni stádij
adúltni zavòj
ad us. ext.
ad us. int.
ad us. propr.
ad usum vicem
ad us. vet.
advékcija
advékcija
advekcíjska meglà
adventívna embrioníja
adventívna korenína
adventívna kŕpica
adventívna organogenéza
adventívna vŕsta
adventívni bŕst
ad vitr.
ad vitr. coll. ampl.
ad vitr. flav.
ad vitr. nigr.
AED
aegéanij
AEO
aeq.
aerácija
aerácija prstí
aerácija vôde
aeracíjska plást
aeracíjski pás
aerenhím
aerenhím
aeróbična cóna
aeróbični
aeróbični procés
aêrobiologíja
aeróbna cóna
aeróbna plást
aeróbna telésna aktívnost
aeróbna vôdna plást
aeróbna zmogljívost
aeróbne glíve
aeróbni
aeróbni napòr
aeróbni organízem
aeróbni procés
aeróbni procés
aêrodinámična kŕpljica
aêrodinámična upórnost
aêrodinámični položáj
aêrodinámika
aerofítske álge
aerofóni
aêrofotogeologíja
aêrofotografíja
aêrofotogrametríja
aêrofotoposnétek
aêrogeologíja
aerolít
aerolít
aerologíja
aerónij
aêropalinologíja
aeroph.
aêroplánkton
aeropónika
aêroposnétek
aêrosiderolít
aerosól
aerosól
aêrotaksíja
aerotóp
aêrotriangulácija
aêrotropízem
aetherol.
AF
afanítska kamnína
afanítska struktúra
afánoplazmódij
afekcíjska céna
afektírana ígra
afektírani gôvor
afektíranost
afélij
afgánistanski turkíz
afída
afidologíja
afiliácija
afílni kserofít
afinitéta
afinitétna kromatografíja
afirmatívna diskriminácija
afirmatívna litiskontestácija
afírska kamnína
aflatoksín
afluéntni tók
àfosílna kamnína
àfótična cóna
afótična cóna
àfótična cóna
afótik
afrikanizírana čebéla
áfriška čebéla
áfriška gôrska čebéla
Áfriška plôšča
Áfriški kratón
áfriški smarágd
áfriški žád
áfriško gledalíšče
áfriško-malgáška bíorégija
áfroamêriško gledalíšče
afrodíziak
afrormózija
afterpiece
agalmatolít
agalmatolít
agamogoníja
agamospermíja
ágar
ágar
agaróza
agarózna gélska elektroforéza
agát
ágba
agencíja
agencíja za zagotávljanje začásnega déla
agencíja za zavaroválni nadzòr
agencíjska pogódba
Agénda Hábitat
Agénda 21
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 62021 zadetkov.