Čebelarski terminološki slovar

Čebelarski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

afída -e ž
afidologíja -e ž
afrikanizírana čebéla -e -e ž
áfriška čebéla -e -e ž
áfriška gôrska čebéla -e -e -e ž
ájda -e ž
ájdova čebélja páša -e -e -e ž
ájdovec -vca m
ájdov méd -ega medú m
akácija -e ž
akácijeva čebélja páša -e -e -e ž
akácijevec -vca m
akácijev méd -ega medú m
akaricíd -a m
akarína -e ž
akarióza -e ž
akaróza -e ž
akútna čebélja paralíza -e -e -e ž
alármni feromón -ega -a m
Albêrtijev pánj -ega -a m
Albêrti-Žníderšičev pánj -ega -a m
Albêrti-Žníderšičev sátnik -ega -a m
albinízem -zma m
albíno čebéla -- -e ž
aldehíd -a m
alél -a m
álfa glukozidáza -- -e ž
alkálna strúpnica -e -e ž
álpska čebéla -e -e ž
álpska kránjska čebéla -e -e -e ž
álpski típ čebelnjáka -ega -a -- m
Ambróžičev pánj -ega -a m
amébna bolézen čebél -e -zni -- ž
amebóza -e ž
amerikánec -nca m
amerikánski pánj -ega -a m
amerikánsko kolésce -ega -a s
amêriška begálnica -e -e ž
amêriška gnilôba -e -e ž
amêriška gnilôba čebélje zalége -e -e -- -- ž
amêriški nakládni LR-pánj -ega -ega -a m
amêriški nakládni pánj -ega -ega -a m
amêriško dléto -ega -a s
amêriško žrêlo -ega -a s
amiláza -e ž
amilóza -e ž
amínokislína -e ž
amórfa -e ž
anatólska čebéla -e -e ž
anatómska trótovka -e -e ž
anemofílna rastlína -e -e ž
anténa -e ž
apidológ -a m
apidologíja -e ž
apiguárd -a m
ápikómora -e ž
ápikultúra -e ž
apimóndija -e ž
ápipreventíva -e ž
apistán -a m
ápitéhnični ukrèp -ega -épa m
ápitéhnika -e ž
ápiterapévt -a m
ápiterapévtski čebelnják -ega -a m
ápiterapíja -e ž
ápitoksín -a m
arábska čebéla -e -e ž
areométer -tra m
arménska čebéla -e -e ž
Árnhartova žléza -e -e ž
árt própolis -- -- ž
askorbínska kislína -e -e ž
askosferóza -e ž
aspergilóza -e ž
átrij -a m
atrofíja jájčnikov -e -- ž
avtomátska cepílna ígla -e -e -e ž
avtomátska dozírna brízga -e -e -e ž
ázijska čebéla -e -e ž
AŽ-devétsátar -ja m
AŽ-dvójček -čka m
AŽK-pánj -a m
AŽ-méra -e ž
AŽ-pánj -a m
AŽ-sát -a m
AŽ-sátnik -a m
AŽ-tríetážni pánj -ega -a m
AŽ-zakláda -e ž
AŽ-7 -- m
AŽ-10 -- m
AŽ-11 -- m
bábica -e ž
bábji mlín -ega -a m
banátska čebéla -e -e ž
bárvanje mátic -a -- s
bárvna oznáka mátice -e -e -- ž
bárvna plôščica -e -e ž
bárvni índeks -ega -a m
bastárd -a m
bayvarol -a m
begálnica -e ž
béka -e ž
béla čmeríka -e -e ž
béla dételja -e -e ž
béla jélka -e -e ž
béla omêla -e -e ž
béla vŕba -e -e ž
Bélčičeva metóda -e -e ž
belíčnost -i ž
béli jávor -ega -ja m
béliti sátje bélim -- nedov.
béli žêpek -ega -pka m
beljakovínska čebélja páša -e -e -e ž
beljakovínska hrána -e -e ž
beljakovínsko kŕmljenje -ega -a s
beloóka mática -e -e ž
beloóki trót -ega -a m
Bentónova mátičnica -e -e ž
béra -e ž
bíč -a m
bíček -čka m
bíčkar -ja m
bílaterálno dvóspôlna čebéla -- -e -e ž
biologíja čebél -e -- ž
biolóška lastnóst čebél -e -i -- ž
biolóško zatíranje varóze -ega -a -- s
bíotéhnika -e ž
bíti čebélen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov.
bíti živálen -- -lna -- -o sem -- sem -lna sem -o nedov.
blága gnilôba -e -e ž
blátiti -im nedov.
blátnik -a m
blazínica stopála -e -- ž
Boardmanov pitálnik -ega -a m
Boczonadijev pánj -ega -a m
bodálce -a s
bodéča néža -e -e ž
bodoglávec -vca m
bóks -a m
bolézenska trótavost -e -i ž
bòr bôra m
bóreč -a m
bôrova mána -e -e ž
borovníca -e ž
borovníčev méd -ega medú m
bráda -e ž
brázda -e ž
brenčáti -ím nedov.
bréskev -kve ž
brést -a m
bréstovolístni oslàd -ega -áda m
brezmátičar -ja m
brezmátična čebélja družína -e -e -e ž
brezmátičnik -a m
brezmátični ometênec -ega -nca m
brezmátični pánj -ega -a m
brezmátični redník -ega -a m
brezmátičnost -i ž
brézovo-topôlov própolis -ega -a m
brézov própolis -ega -a m
brezpášje -a s
brezpášna dôba -e -e ž
brezpášno obdóbje -ega -a s
brezpelódna čebélja páša -e -e -e ž
brìn brína m
brínjeva mána -e -e ž
brizgálka za rôje -e -- -- ž
bŕstna hójeva ušíca -e -e -e ž
bršlján -a m
bršljánov méd -ega medú m
brúsnica -e ž
BRŽ-pánj -a m
búba -e ž
búba čebéle délavke -e -- -- ž
búba mátice -e -- ž
búba tróta -e -- ž
Buckfast čebéla -- -e ž
buckfaška čebéla -e -e ž
búkev -kve ž
búkova mána -e -e ž
carnica -e ž
CCD -- m
cedílna posóda -e -e ž
cedílo za méd -a -- -- s
célica -e ž
célični pokrôvec -ega -vca m
celínski típ čebelnjáka -ega -a -- m
céloprostornínsko prezimovánje čebéljih družín -ega -a -- -- s
cemêntni méd -ega medú m
cepílna ígla -e -e ž
cepíti ličínke cépim -- nedov.
cépljeni mátičnik -ega -a m
cíprje -a s
cíprska čebéla -e -e ž
citrónova kislína -e -e ž
citrónska kislína -e -e ž
cvetlíčna čebélja páša -e -e -e ž
cvetlíčni méd -ega medú m
cvetlíčno-gózdni méd -ega medú m
cvétnica -e ž
cvétni méd -ega medú m
cvétni medôvnik -ega -a m
cvétni práh -ega prahú m
cvétni práh izkopánec -ega prahú -nca m
časôvno nèpredvidljíva čebélja páša -- -e -e -e ž
časôvno predvidljíva čebélja páša -- -e -e -e ž
čebéla -e ž
čebéla čistílka -e -e ž
čebéla čistílna plesálka -e -e -e ž
čebéla délavka -e -e ž
čebéla dojílja -e -e ž
čebéla gonjáč -e -a ž
čebéla gradílka -e -e ž
čebéla gradíteljica -e -e ž
čebéla iskálka -e -e ž
čebéla iznašálka -e -e ž
čebéla izvídnica -e -e ž
čebelák -a m
čebéla krmílka -e -e ž
čebéla letálka -e -e ž
čebéla medaríca -e -e ž
čebéla nabirálka -e -e ž
čebéla obirálka -e -e ž
čebéla plesálka -e -e ž
čebéla prezračeválka -e -e ž
čebelár -ja m
čebélar -ja m
čebéla rekrútka -e -e ž
čebeláriti -im nedov.
čebelárjenje -a s
čebelárjenje brez uporábe mátične rešêtke -a -- -- -- -- s
čebelárjenje na cvétni práh -a -- -- -- s
čebelárjenje na méd -a -- -- s
čebelárjenje na rôje -a -- -- s
čebelárjenje na stálnem méstu -a -- -- -- s
čebelárjenje s prevážanjem -a -- -- s
čebelárjenje v košárah -a -- -- s
čebelárjenje v kôših -a -- -- s
čebelárjenje v krógu -a -- -- s
čebelárjenje z dvéma máticama -a -- -- -- s
čebelárjenje z êno mático -a -- -- -- s
čebelárjenje z uporábo mátične rešêtke -a -- -- -- -- s
čebelárjenje z vèč máticami v ístem pánju -a -- -- -- -- -- -- s
čebelárka -e ž
čebelárna -e ž
čebéla róparica -e -e ž
čebelár prevaževálec -ja -lca m
čebelárska botánika -e -e ž
čebelárska centrifúga -e -e ž
čebelárska grébljica -e -e ž
čebelárska kápa -e -e ž
čebelárska máska -e -e ž
čebelárska opréma -e -e ž
čebelárska pípa -e -e ž
čebelárska podrúžnica -e -e ž
čebelárska pót -e potí ž
čebelárska rokavíca -e -e ž
čebelárska sezóna -e -e ž
čebelárska šóla -e -e ž
čebelárska tehnologíja -e -e ž
čebelárska téhtnica -e -e ž
čebelárska žlíca -e -e ž
čebelárske hláče -ih hláč ž
čebelárske kléšče -ih kléšč ž
čebelárski jópič -ega -a m
čebelárski klobúk -ega -a m
čebelárski kódeks -ega -a m
čebelárski kombinezón -ega -a m
čebelárski laboratórij -ega -a m
čebelárski mójster -ega -tra m
čebelárski nòž -ega nôža m
čebelárski pajčolán -ega -a m
čebelárski pášni réd -ega -ega -a m
čebelárski prápor -ega -a m
čebelárski preglédnik -ega -a m
čebelárski pribòr -ega -ôra m
čebelárski učítelj -ega -a m
čebelársko dléto -ega -a s
čebelársko léto -ega -a s
čebelársko oródje -ega -a s
čebelársko pokriválo -ega -a s
čebelársko síto -ega -a s
čebelárstvo -a s
čebéla samotárka -e -e ž
čebéla sledílka -e -e ž
čebéla snažílka -e -e ž
čebéla spremljeválka -e -e ž
čebéla stražárka -e -e ž
čebéla trótovka -e -e ž
čebéla ubijálka -e -e ž
čebéla velikánka -e -e ž
čebéla vóskarica -e -e ž
čebéla zajedávka -e -e ž
čebéla zidaríca -e -e ž
čebéla zidárka -e -e ž
čebéle na sátju čebél -- -- ž
čebélja búba -e -e ž
čebélja célica -e -e ž
čebélja čeljúst -e -i ž
čebélja družína -e -e ž
čebélja družína na sátju -e -e -- -- ž
čebélja gláva -e -e ž
čebélja grúča -e -e ž
čebélja hrána -e -e ž
čebélja krí -e krví ž
čebélja krógla -e -e ž
čebélja kúga -e -e ž
čebélja ličínka -e -e ž
čebélja marljívost -e -i ž
čebélja mática -e -e ž
čebélja nôga -e -e ž
čebélja paralíza -e -e ž
čebélja pásma -e -e ž
čebélja páša -e -e ž
čebélja páša na ájdi -e -e -- -- ž
čebélja páša na akáciji -e -e -- -- ž
čebélja páša na právem kostánju -e -e -- -- -- ž
čebélja páša na sádnem drévju -e -e -- -- -- ž
čebélja počrnélost -e -i ž
čebélja pòdvŕsta -e -e ž
čebélja pogáča -e -e ž
čebélja prídnost -e -i ž
čebélja rása -e -e ž
čebélja úš -e uší ž
čebélja vŕsta -e -e ž
čebélja zaléga -e -e ž
čebélja žêrka -e -e ž
čebélja žléza -e -e ž
čebélje čêlo -ega -a s
čebélje drevó -ega -ésa s
čebélje gnézdo -ega -a s
čebélje jájčece -ega -a s
čebélje krílo -ega -a s
čebélje srcé -ega -á s
čebélje žêlo -ega -a s
čebélji gròzd -ega grôzda m
čebélji krúhek -ega -hka m
čebélji pánj -ega -a m
čebélji pík -ega -a m
čebélji pleménski materiál -ega -ega -a m
čebélji plés -ega -a m
čebélji pridélek -ega -lka m
čebélji proizvòd -ega -óda m
čebélji razmík -ega -a m
čebélji rílček -ega -čka m
čebélji ród -ega rodú m
čebélji róp -ega -a m
čebélji sát -ega -a m
čebélji slúh -ega -a m
čebélji strúp -ega -a m
čebélji škodljívec -ega -vca m
čebélji víd -ega -a m
čebélji vírus X -ega -a -- m
čebélji vírus Y -ega -a -- m
čebélji vóh -ega -a m
čebélji vôlk -ega -a m
čebélji vôlkec -ega -kca m
čebélji vósek -ega -ska m
čebélna célica -e -e ž
čebélna družína -e -e ž
čebélna páša -e -e ž
čebelník -a m
čebelnják -a m
čebelojédec -dca m
čebelorêja -e ž
čebeloslôvje -a s
čebúlica spôlne tróbe -e -- -- ž
čeljústna žléza -e -e ž
čeljústni feromón -ega -a m
čêlnica -e ž
čêpek -pka m
čéšnja -e ž
četŕti opŕsni obróček -ega -ega -čka m
čísti čebélji vósek -ega -ega -ska m
čistílka -e ž
čistílna jámica -e -e ž
čistílna plesálka -e -e ž
čistílni glavníček -ega -čka m
čistílni izlèt -ega -éta m
čistílni kávelj -ega -vlja m
čistílni nagòn -ega -ôna m
čistílni tŕn -ega -a m
čistílno vedênje čebél -ega -a -- s
čístiti célico -im -- nedov.
čístiti čebélji vósek -im -- -- nedov.
čístiti se -im se nedov.
čistopásemska pleménska mática -e -e -e ž
číšljak -a m
členonóžec -žca m
čmeríka -e ž
čmŕlj -a m
čmrlják -a m
čmrljár -ja m
črémsa -e ž
čŕna bolézen -e -zni ž
čŕna čebéla -e -e ž
čŕna dételja -e -e ž
čŕna jélša -e -e ž
čŕna pritlíkava čebéla -e -e -e ž
črnílec -lca m
čŕni mátičnik -ega -a m
čŕni sát -ega -a m
čŕni têloh -ega -a m
čŕni tôpol -ega -ôla m
čŕni tŕn -ega -a m
čŕnobleščéča hrástova lahnída -e -e -e ž
čŕnobleščéča hrástova ušíca -e -e -e ž
čŕno sátje -ega -a s
črpálka za méd -e -- -- ž
čutílna dláčica -e -e ž
čutílo za okús -a -- -- s
čutílo za típ -a -- -- s
čútna dláčica -e -e ž
čútna péga -e -e ž
čútna plôščica -e -e ž
čútnica -e ž
Dádant-Bláttov pánj -ega -a m
Dádantova nakláda -e -e ž
dádantovec -vca m
Dádantov pánj -ega -a m
dalmatínska čebéla -e -e ž
dámska čebéla -e -e ž
dámski méd -ega medú m
DB-pánj -a m
dêblo -a s
dedljívost -i ž
deformácija čebéljih kríl -e -- -- ž
dekristalizácija medú -e -- ž
dekstrín -a m
dekstróza -e ž
délavka -e ž
délavka krmílka -e -e ž
délavka nabirálka -e -e ž
délavska sátna célica -e -e -e ž
délavska zaléga -e -e ž
délno prestávljanje sátov -ega -a -- s
demaríranje -a s
denaturácija medú -e -- ž
denaturírani sládkor -ega -órja m
depresíja čebél -e -- ž
desétsátar -ja m
desétsátna nakláda -e -e ž
desétsátni AŽ-pánj -ega -a m
desétsátni pánj -ega -a m
dételja -e ž
dételjni méd -ega medú m
devétsátar -ja m
devétsátni AŽ-pánj -ega -a m
devétsátni pánj -ega -a m
devíčnik -a m
devíška mática -e -e ž
devíška prepóna -e -e ž
devíška ródnost -e -i ž
devíški čebélji vósek -ega -ega -ska m
devíški méd -ega medú m
devíški sát -ega -a m
devíško porájanje trótov -ega -a -- s
devtonímfa -e ž
dezóksiribonukleínska kislína -e -e ž
déžen -žna m
diagnóstično dímljenje -ega -a s
diastáza -e ž
dihálna odprtína -e -e ž
dihálnica -e ž
dìm díma m
dímiti -im nedov.
dímljenje -a s
dímni lístič -ega -a m
dínarsko-kráška čebéla -e -e ž
diploídna délavka -e -e ž
diploídni trót -ega -a m
diréktno testíranje mátic -ega -a -- s
dísaharíd -a m
distánčni vlóžek -ega -žka m
dišávna žléza -e -e ž
dívja čebélja družína -e -e -e ž
dívje čebéle -ih čebél ž
dívji kôstanj -ega -ánja m
dívji méd -ega medú m
dizenteríja čebél -e -- ž
dláčica -e ž
dlákavi óctovec -ega -vca m
dnévni donòs medú -ega -ôsa -- m
DNK -- ž
dnò pánja -à -- s
dób -a m
dôbra čebelárska práksa -e -e -e ž
dôbra mísel -e -sli ž
dodajálna klétka -e -e ž
dodajálna mátičnica -e -e ž
dodájanje mátic -a -- s
dodájanje mátic na sát -a -- -- -- s
dodájanje mátic na sátih iz plemenílnika -a -- -- -- -- -- s
dodájanje mátic po Kírarju -a -- -- -- s
dodájanje mátic skozi žrêlo -a -- -- -- s
dodájanje mátic s pomočjó alkohóla -a -- -- -- -- s
dodájanje mátic v mátičnici -a -- -- -- s
dodájanje sátnic -a -- s
dodáti zréli mátičnik -dám -- -- dov.
dojílja -e ž
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3073 zadetkov.