Tolkalni terminološki slovar

Tolkalni terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 1. 2022.

absolútni témpo -ega -a m
aditívni rítem -ega -tma m
aerofóni -ov m
agógo zvônci -- -ev m
alikvóti -ov m
áltovski ksilofón -ega -a m
áltovski metalofón -ega -a m
áltovski zvônčki -ih -ov m
angklúng -a m
antíčne činéle -ih -él ž
ašíko -a m
atabáki -ov m
avtomobílska vzmét -e vzmetí ž
à 2 -- --
baján -a m
balafón -a m
bámbus bóbni -- -ov m
bámbusova ropotúlja -e -e ž
bámbusove viséče pálčke -ih -ih pálčk ž
bámbusovi bóbni -ih -ov m
báo góngi -- -ov m
baróčni tímpan -ega -a m
bás bóben -- -bna m
baselski bóben -ega -bna m
básovski ksilofón -ega -a m
básovski metalofón -ega -a m
bát -a m
báta bóben -- -bna m
bateríja -e ž
beatboxing -a m
bendír -ja m
berimbáu -a m
bíč -a m
bóben -bna m
bóbenček -čka m
bóben za dèž -bna -- -- m
bóben za véter -bna -- -- m
bóben z leséno ópno -bna -- -- -- m
bóbnarska koráčnica -e -e ž
bóbnarska skupína -e -e ž
bóbnarski kljúč -ega -a m
bóbnarski uvòd -ega -óda m
bódran -a m
bombáž -a m
bónang -a m
bóngosa -ov m
boomwhacker -ja m
brez motórja -- --
brez mréžice -- --
brnéča činéla -e -e ž
brnívka -e ž
brúsna blóka -ih -ov m
brúsni papír -ega -ja m
bumbás -a m
búrmanski zvón -ega -a m
Burtonova metóda -e -e ž
Burtonova nadgrajêna metóda -e -e -e ž
célična masáža -e -e ž
cerkvéni zvón -ega -a m
cévni zvonôvi -ih -ôv m
címbale -bal ž
cókle -kel ž
Colgrasov bóben -ega -bna m
čáo góng -- -a m
čelésta -e ž
činéla a 2 -e -- -- ž
činéla z néti -e -- -- ž
činéle -él ž
člénki pŕstov -ov -- m
dadáiko -a m
dáf -a m
dágga -e ž
dáiko -a m
daoúli -ja m
darabúka -e ž
davúl -a m
debéli -a -o prid.
déf -a m
défi -ja m
désna -e ž
dèžna pálica -e -e ž
djún djún -- -a m
dól -a m
dónbak -a m
drevó kragúljčkov -ésa -- s
drgálna pálica -e -e ž
drgálni bóben -ega -bna m
drgálo -a s
dŕgniti -em nedov.
drôbno tolkálo -ega -a s
držálo obróča -a -- s
držálo tolkál -a -- s
dúmbek -a m
dún dún -- -a m
dunún -a m
dušêno -- prisl.
dušílec -lca m
dvá -- štev.
dvígnjeni udárec -ega -rca m
dvójna pálica -e -e ž
dvójna pedálka -e -e ž
dvójna stopálka -e -e ž
dvójni trémolo -ega -a m
dvójni udárec -ega -rca m
dvójni vertikálni udárec -ega -ega -rca m
dvótónski leséni válj -ega -ega -a m
džémba -e ž
êden -- štev.
egíptovska tábla -e -e ž
elektrónski bóbni -ih -ov m
enáko -- prisl.
enakomérno -- prisl.
energíjski zvônčki -ih -ov m
enójni trémolo -ega -a m
fíksni okvír -ega -ja m
fílc -a m
fléksaton -a m
francóska metóda -e -e ž
francóski prijèm -ega -éma m
gámelan -a m
gankogúi -ja m
gánza -e ž
gavál -a m
gláva pálice -e -- ž
glissándo góngi -- -ov m
globôki -a -o prid.
globôki máli bóben -ega -ega -bna m
gódba -e ž
góng -a m
góng bás bóben -- -- -bna m
góngi s kúpolo -ov -- -- m
góng kopél -- -i ž
góng terapíja -- -e ž
govoréči bóben -ega -bna m
gózdni vrág -ega -a m
grméča pločevína -e -e ž
grméči bóben -ega -bna m
gúdalo -a s
guíro -a m
gúma -e ž
gúmijasta pálica -e -e ž
háng bóben -- -bna m
hánk bóben -- -bna m
hémbra -e ž
hibrídna metóda -e -e ž
hi-hat -a m
himalájska pojóča posóda -e -e -e ž
hítro udušêno -- -- prisl.
húpa -e ž
idiofóni -ov m
ígla -e ž
intonácija -e ž
izménični udárec -ega -rca m
izvajálec -lca m
javánski góngi -ih -ov m
jekléni bóben -ega -bna m
jêklo -a s
kabása -e ž
kahón -a m
kalímba -e ž
kandžíra -e ž
kariljón -a m
kastanjéte -ét ž
kašíši -ja m
kazálo uglasítve -a -- s
kémbelj -blja m
kitájska činéla -e -e ž
kitájski tóm-tóm -ega -a m
kladívo -a s
klásično tolkálo -ega -a s
kláve -a m
kláves -a m
klepetálo -a s
klopôtec -tca m
kodáiko -a m
kokiríko -a m
kókosove lupíne -ih -ín ž
kókosovi bóbni -ih -ov m
koléno -a s
kolesárski zvônec -ega -nca m
kómaj slíšno -- -- prisl.
kombinírana pálica -e -e ž
kombinírka -e ž
komplét bóbnov -a -- m
koncêrtni bás bóben -ega -- -bna m
koncêrtni véliki bóben -ega -ega -bna m
kónga -e ž
kónge kóng ž
kopél z góngi -i -- -- ž
kopél z zvókom -i -- -- ž
kordofóni -ov m
korêjski blóki -ih -ov m
kôtel tímpana -tla -- m
kot se ponavádi igrá -- -- -- --
kovína -e ž
kovínska pálica -e -e ž
kovínska ropotúlja -e -e ž
kovínske viséče pálčke -ih -ih pálčk ž
kovínski profíl -ega -a m
kozárec -rca m
kóža -e ž
kragúljčki -ov m
krátki zapŕti trémolo -ega -ega -a s
krátko -- prisl.
krávji róg -ega -a m
krávji zvônec -ega -nca m
krávji zvônec s kémbljem -ega -nca -- -- m
kristálna zvenéča posóda -e -e -e ž
krížanje udarjálk -a -- s
krížna rítmika -e -e ž
kromátični dodátek -ega -tka m
krotáli -ov m
ksilofón -a m
ksilorímba -e ž
kuíka -e ž
kúkavica -e ž
kúpola -e ž
kúpola činéle -e -- ž
kvínto -a m
ládijska siréna -e -e ž
ládijski zvón -ega -a m
 -ja m
lés lesá m
leséna pálica -e -e ž
leséna škátla z jezíčki -e -e -- -- ž
leséna váljčka -ih -ov m
leséna žába -e -e ž
leséna žôlna -e -e ž
leséni blók -ega -a m
leséni bóben -ega -bna m
leséni váljček -ega -čka m
leséni váljčki -ih -ov m
letéča víža -e -e ž
léva -e ž
líčna strán -e straní ž
líra -e ž
litofón -a m
lók -a m
lók činéle -a -- m
lončéni bás -ega -a m
lopárjasti bóben -ega -bna m
l. v. -- --
máčo -a m
madál -a m
máli -a -o prid.
máli bóben -ega -bna m
málo tolkálo -ega -a s
marákas -a m
marímba -e ž
marimbafón -a m
marímbula -e ž
mêhka pálica -e -e ž
mêhko -- prisl.
melódična tolkála -ih -ál s
membranofóni -ov m
méra -e ž
mésto udárca -a -- s
metalofón -a m
mêtlica -e ž
metronómski témpo -ega -a m
metúljček -čka m
mízar -ja m
mízica -e ž
môrski bóben -ega -bna m
mréžica -e ž
mridángam -a m
mŕtvi udárec -ega -rca m
nabímba -e ž
nakoválo -a s
namímba -e ž
na obróč -- --
na pálico -- --
napenjálo mréžice -a -- s
napenjálo ópne -a -- s
napenljíva ópna -e -e ž
napétost -i ž
napráva za dèž -e -- -- ž
napráva za véter -e -- -- ž
némška metóda -e -e ž
némški prijèm -ega -éma m
nevíhtna pločevína -e -e ž
nèzložljívi okvír -ega -ja m
níno -a m
nízki -a -o prid.
nízki položáj pálice -ega -a -- m
nízki udárec -ega -rca m
nôge parádnega bóbna nóg -- -- ž
nôgi za pedálni bóben nóg -- -- -- ž
nóhti -ov m
nosílec pálic -lca -- m
nosílec tóm-tóma -lca -- m
nótranja pálica -e -e ž
nôžno naslonjálo parádnega bóbna -ega -a -- -- s
običájni načín -ega -a m
oblazínjena pálica -e -e ž
obòd -óda m
obódni bóben -ega -bna m
obrníti obŕnem dov.
obróč -a m
obsèg -éga m
oceánski bóben -ega -bna m
od dáleč -- -- prisl.
óder ódra m
odmévna réža -e -e ž
odmévnik -a m
odpéta mréžica -e -e ž
odpŕti trémolo -ega -a m
odpŕti udárec -ega -rca m
ogródje -a s
ogródje za bóbne -a -- -- s
óktoban bóben -- -bna m
okvír -ja m
ópera góngi -- -ov ž
ópna -e ž
opozorílni zvón -ega -a m
oprékelj -klja m
opŕtnik -a m
ord. --
Órffov inštrumentárij -ega -a m
orkéstrski zvônčki -ih -ov m
orkéstrski zvonôvi -ih -ôv m
óstro -- prisl.
ostróge -óg ž
ovíta pálica -e -e ž
ózki máli bóben -ega -ega -bna m
pálčki pálčk ž
pálec -lca m
pálica -e ž
pálica ob pálico -e -- -- ž
pálica za dèž -e -- -- ž
pálica za marímbo -e -- -- ž
pálica za triángel -e -- -- ž
pálični réd -ega -a m
pálični tamburín -ega -a m
pandêiro -a m
pandiêro -a m
paradídel -dla m
parádna marímba -e -e ž
parádni bóben -ega -bna m
parádni ksilofón -ega -a m
parádni okvír -ega -ja m
parádni orkéster -ega -tra m
parádni tóm-tómi -ih -ov m
parádni véliki bóben -ega -ega -bna m
parádni zvônčki -ih -ov m
pás za činéle pasú -- -- m
pás za tolkála pasú -- -- m
pávka -e ž
pedál -a m
pedálka -e ž
pedálni bás bóben -ega -- -bna m
pedálni bóben -ega -bna m
pedálni činéli -ih -él ž
pedálni tímpani -ih -ov m
péna -e ž
pêta pálice -e -- ž
pihálni orkéster -ega -tra m
piščálka -e ž
piščálka za sámbo -e -- -- ž
pištóla -e ž
planetárni góngi -ih -ov m
plástična cév -e ceví ž
plástična pálica -e -e ž
plástika -e ž
plíš -a m
plôski udárec -ega -rca m
plôšča -e ž
ploščáti zvón -ega -a m
plôščica -e ž
plúta -e ž
pohódna koráčnica -e -e ž
pojóča skléda -e -e ž
pojóča žága -e -e ž
pók na obróč -a -- -- m
pók na pálico -a -- -- m
pokríto -- prisl.
po kúpoli -- --
polimétrika -e ž
polirítem -tma m
položíti -ím dov.
po mréžici -- --
po obódu -- --
po obróču -- --
po ópni -- --
po ópni in obróču -- -- -- --
popuščêno -- prisl.
posámezni nèodvísni udárec -ega -ega -rca m
potézna piščálka -e -e ž
potresujóče drevésce -ega -sca s
potrkávanje -a s
prèdígra tolkál -e -- ž
predlóžek -žka m
prèdtákt -a m
prèdudárec -rca m
prèduglašêna ópna -e -e ž
prèdvódnik -a m
prehódni bóben -ega -bna m
pridušêno -- prisl.
pri róbu -- --
pritŕjeni -a -o prid.
pritrkávanje -a s
pritrkoválec -lca m
pritrkoválska víža -e -e ž
profíl činéle -a -- m
provansálski bóben -ega -bna m
pŕst -a m
pŕstni činéli -ih -él ž
pŕstni trémolo -ega -a m
ptíčja piščálka -e -e ž
púdža -e ž
pústi zvenéti -- -- dov.
púška pókalica -e -e ž
ráglja -e ž
ratán -a m
razlóčno -- prisl.
rébolo -a m
réko-réko -a m
repiník -a m
resonánčna ópna -e -e ž
resonánčna škátla -e -e ž
resonátor -ja m
resonátorska plôščica -e -e ž
réso-réso -a m
ríbežen -žna m
rífla -e ž
ríg -a m
rítem činéla -- -e ž
rítmično tolkálo -ega -a s
rjovéči bóben -ega -bna m
rób ópne -a -- m
ročáj -a m
rôčni bóben -ega -bna m
rôčni činéli -ih -él ž
rôčni obrédni zvônčki -ih -ih -ov m
rôčni orkéstrski činéli -ih -ih činél ž
rôčni zvônček -ega -čka m
róg za meglò -a -- -- m
rôka -e ž
ropôtec -tca m
ropotúlja -e ž
Rosáurova metóda -e -e ž
róto-tóm -a m
rudimentárni načín igránja -ega -a -- m
rudimentárni trémolo -ega -a m
rudimênti -ov m
rúm -a m
rúm-pí -ja m
rúta -e ž
sestávljeni rítem -ega -tma m
signálna piščálka -e -e ž
simfónični tám-tám -ega -a m
siréna -e ž
sístrum -a m
skála uglasítve -e -- ž
skôkica -e ž
slônji zvônec -ega -nca m
sónčni góng -ega -a m
sopránski ksilofón -ega -a m
sopránski metalofón -ega -a m
sopránski zvônčki -ih -ov m
soslédni udárec -ega -rca m
s pêto pálice -- -- --
splêš činéla -- -e ž
spódnja činéla -e -e ž
spódnja ópna -e -e ž
s préčno položêno pálico -- -- -- --
sproščêna mréžica -e -e ž
sproščêno -- prisl.
spuščêni udárec -ega -rca m
sredína -e ž
srédnji -a -e prid.
stekléna harmónika -e -e ž
stekléne viséče pálčke -ih -ih pálčk ž
steklenofón -a m
Stevensova metóda -e -e ž
stojálo -a s
stojéča víža -e -e ž
stojéči tóm-tóm -ega -a m
stopálka -e ž
strél -a m
strésaj -- nedov.
stŕgaj -- nedov.
strgála -ál s
súrdo -a m
šamánski bóben -ega -bna m
šêjker -ja m
šékere -a m
štíripálični prijèm -ega -éma m
šukáljo -a m
tábla -e ž
táble -bel ž
tabór -ja m
tájski góngi -ih -ov m
tákt -a m
tamburím -a m
tamburín -a m
tamburín brez ópne -a -- -- m
tamburín pedálne činéle -a -- -- m
tám-tám -a m
tánki -a -o prid.
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 635 zadetkov.