Botanični terminološki slovar

Botanični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 24. 10. 2020.

aapa bárje -- -a s
ABA -- ž neskl.
abaksiálna strán lístne plôskve -e straní -- -- ž
àbiótski dejávnik -ega -a m
àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m
àbiótski strés -ega -a m
àbiótsko onesnáženje -ega -a s
ABP-proteín -a m
abscizíja -e ž
abscizíjska plást -e plastí ž
abscizíjsko tkívo -ega -a s
abscizínska kislína -e -e ž
absolútna pokrôvnost -e -i ž
absolútna značílnica -e -e ž
absolútna zráčna vlága -e -e -e ž
absolútno zastíranje -ega -a s
absórpcija vôde -e -- ž
absorpcíjska cóna koreníne -e -e -- ž
absorpcíjski lásek -ega -ska m
absorpcíjsko tkívo -ega -a s
abundánca -e ž
acêrvul -a m
acervulárni konidióm -ega -a m
acetílglukozamín -a m
acetíl kòencím Á -- -a -- m
acidofílna rastlína -e -e ž
àcíklični cvét -ega -a m
acikulárna spóra -e -e ž
àconálna tlà -ih tál s
adaksiálna strán lístne plôskve -e straní -- -- ž
adaptácija -e ž
adenín -a m
adenozín dífosfát -- -a m
adenozín mónofosfát -- -a m
adenozín trífosfát -- -a m
adenozín trífosfatáza -- -e ž
adenozín trífosfát sintáza -- -- -e ž
adóksna embrionálna vréčka -e -e -e ž
ADP -- m neskl.
adúltni líst -ega -a m
adúltni stádij -ega -a m
adventívna embrioníja -e -e ž
adventívna korenína -e -e ž
adventívna kŕpica -e -e ž
adventívna organogenéza -e -e ž
adventívna vŕsta -e -e ž
adventívni bŕst -ega -a m
aerenhím -a m
aêrobiologíja -e ž
aeróbne glíve -ih -ív ž
aêrodinámična upórnost -e -i ž
aerofítske álge -ih álg ž
aêropalinologíja -e ž
aêroplánkton -a m
aêrotaksíja -e ž
aerotóp -a m
aêrotropízem -zma m
afánoplazmódij -a m
afílni kserofít -ega -a m
aflatoksín -a m
àfótična cóna -e -e ž
agamogoníja -e ž
agamospermíja -e ž
ágar -ja m
agg. 
àglikón -a m
aglutinácija -e ž
àgranulárni kloroplást -ega -a m
agregácija -e ž
agregacíjska zvéza -e -e ž
agregacíjski plazmódij -ega -a m
agregát -a m
agregírani trák -ega trakú m
agriofít -a m
ágrobaktérija -e ž
ágrobiologíja -e ž
ágroekologíja -e ž
agroklavín -a m
ágromeliorácija -e ž
ágrometeorologíja -e ž
agronomíja -e ž
ahéna -e ž
àhlamidêjski cvét -ega -a m
Á-horizónt -a m
ákarodomácij -a m
akcesórni pigmènt -ega -ênta m
akinéta -e ž
aklimácija -e ž
aklimatizácija -e ž
akrasídi -ov m
akrasín -a m
akrasiomicéte -ét ž
akritárhi -ov m
akrodrómna ožíljenost -e -i ž
akrogíni jetrenják -ega -a m
akrokárpni máh -ega mahú m
akrokóntna obíčkanost -e -i ž
akronemátični bíček -ega -čka m
akropetálna fialokonidiácija -e -e ž
akroplástna rást lísta -e rastí -- ž
akrotoníja -e ž
aksénična kultúra -e -e ž
aksénična kultúra álg -e -e -- ž
aksiálni parenhím -ega -a m
aksíla -e ž
aksilárna placentácija -e -e ž
aksilárni bŕst -ega -a m
aksilárni meristém -ega -a m
aksilárno-parietálna placentácija -e -e ž
aksilárno socvétje -ega -a s
aktín -a m
aktinobaktêrijska simbióza -e -e ž
aktinocítična réža -e -e ž
aktinodrómna ožíljenost -e -i ž
aktinomórfni cvét -ega -a m
aktinoríza -e ž
aktinostéla -e ž
aktívna kíslost tál -e -i -- ž
aktívna površína -e -e ž
aktívni bíomónitoring -ega -a m
aktívni rástni vršíček -ega -ega -čka m
aktívni transpórt -ega -a m
akumulacíjski bíoindikátor -ega -ja m
akumulacíjski fáktor -ega -ja m
akútna fítotóksična koncentrácija -e -e -e ž
akútna poškódba -e -e ž
akvaporín -a m
albédo -a m
albumín -a m
albuminózno séme -ega seména s
albumínska célica -e -e ž
alél -a m
alelopatíja -e ž
alelopátska snôv -e snoví ž
alevrónska plást -e plastí ž
alevrónsko zŕno -ega -a s
álfakarotén -a m
álfakarotín -a m
álfamezosapróbna kakôvostna stôpnja -e -e -e ž
algárij -a m
álge álg ž
algicíd -a m
algínska kislína -e -e ž
álgna plást -e plastí ž
álgno bíogorívo -ega -a s
algologíja -e ž
áliumska embrionálna vréčka -e -e -e ž
alkaloíd -a m
alkohólna fermentácija -e -e ž
alkohólne kvásovke -ih -vk ž
alleröd -a m
allerödski ínterstadiál -ega -a m
alogamíja -e ž
alohoríja -e ž
alohtóna vŕsta -e -e ž
alokácija asimilátov -e -- ž
alokácija fótosintátov -e -- ž
aloksantín -a m
álolektotíp -a m
alomón -a m
alopátrična vŕsta -e -e ž
aloplázemska diferenciácija -e -e ž
aloploíd -a m
álopoliploíd -a m
alorizíja -e ž
alorízni korenínski sistém -ega -ega -a m
alotíp -a m
alpigéni géoelemènt -ega -ênta m
alpinétum -a m
alpínska drevésna mêja -e -e -e ž
alpínska gózdna mêja -e -e -e ž
alpínska resáva -e -e ž
alpínska vŕsta -e -e ž
alpínski géoelemènt -ega -ênta m
alpínski vegetacíjski pás -ega -ega pasú m
álpski géoelemènt -ega -ênta m
álpsko fítogeográfsko obmóčje Slovénije -ega -ega -a -- s
alternatívno díhanje -ega -a s
alternatívno imé -ega -na s
alternirajóča filotaksíja -e -e ž
altimontánska vŕsta -e -e ž
altimontánski vegetacíjski pás -ega -ega pasú m
amanitín -a m
amarílijska réža -e -e ž
amatoksín -a m
ameboídna organizacíjska stôpnja -e -e -e ž
améntum -a m
amerospóra -e ž
amfiatlántski géoelemènt -ega -ênta m
amfíbijska rastlína -e -e ž
amfifít -a m
amfifloémska sifonostéla -e -e ž
amfigástrij -a m
amfimíksa -e ž
amfiploíd -a m
amfitécij -a m
amfitrópna seménska zasnôva -e -e -e ž
amíktično jézero -ega -a s
amiloídnost -i ž
amilopektín -a m
amiloplást -a m
amilóza -e ž
amín -a m
amínokislína -e ž
amínoóksiócetna kislína -e -e ž
AMP -- m neskl.
ampelografíja -e ž
ampleksikávli líst -ega -a m
anabióza -e ž
anafáza -e ž
anakrogíni jetrenják -ega -a m
analítična fítocenolóška tabéla -e -e -e ž
analítična vegetacíjska tabéla -e -e -e ž
analógnost -i ž
anamórf -a m
ánanas -a m
anastomóza -e ž
anastomózna parafíza -e -e ž
anatoksín -a m
anatomíja -e ž
anatomíja kranz -e -- ž
anatrópna seménska zasnôva -e -e -e ž
andrécej -a m
ándrodiécičnost -i ž
ándrogamocísta -e ž
androgenéza -e ž
androginíja -e ž
ándroginofór -a m
ándromonoécičnost -i ž
anelídna konidiogenéza -e -e ž
anelofór -a m
anelokonídij -a m
anemátični bíček -ega -čka m
anemofilíja -e ž
anemofílni cvét -ega -a m
anemogamíja -e ž
anemogámni cvét -ega -a m
anemohoríja -e ž
anemohórna vŕsta -e -e ž
ànevploíd -a m
ànevploídno jêdro -ega -a s
angiokárpni askóm -ega -a m
anitrofít -a m
anizocítična réža -e -e ž
anizofilíja -e ž
anizogaméta -e ž
anizogamíja -e ž
anizohídrična rastlína -e -e ž
anizokladíja -e ž
anizokotilíja -e ž
ànizomérni cvét -ega -a m
anizotomíja -e ž
ànóksični strés -ega -a m
ànóksično okólje -ega -a s
anoksíja -e ž
anomocítična réža -e -e ž
antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž
antárktis -a m
antécij -a m
antéla -e ž
anténski pigmènt -ega -ênta m
anténsko barvílo -ega -a s
antêra -e ž
anteraksantín -a m
anterídij -a m
anterídijska célica -e -e ž
anteridiofór -a m
anterozoíd -a m
antéza -e ž
antibiótik -a m
antiklína delítev célic -e -tve -- ž
antikodón -a m
antimikótik -a m
antioksidánt -a m
antipóda -e ž
antipórt -a m
antitrópna namestítev lístov -e -tve -- ž
antocián -a m
antocianidín -a m
antocianín -a m
antocianínski fílter -ega -tra m
antoksantín -a m
antropofít -a m
antropogéna gózdna mêja -e -e -e ž
antropogéni areál -ega -a m
antropogéni strés -ega -a m
antropohóra -e ž
antropohoríja -e ž
antropohórna vŕsta -e -e ž
ántropozoogéni vplív -ega -a m
ánul -a m
anulózna korenína -e -e ž
ánulus -a m
AOA -- ž neskl.
AP -- m neskl.
aparéntna fótosintéza -e -e ž
apertúra -e ž
aperturátni pêlod -ega pelóda m
apikálna célica -e -e ž
apikálna cóna lísta -e -e -- ž
apikálna dominánca -e -e ž
apikálna placentácija -e -e ž
apikálna rást -e rastí ž
apikálna rást lísta -e rastí -- ž
apikálni aparát -ega -a m
apikálni meristém -ega -a m
apikálni meristém koreníne -ega -a -- m
apikálni meristém pogánjka -ega -a -- m
apikálni meristém stêbla -ega -a -- m
apikálni vrát pestíča -ega vratú -- m
apikálno-aksilárna placentácija -e -e ž
apikálno zŕnce -ega -a s
apikulátne kvásovke -ih -vk ž
àplanogaméta -e ž
àplanospóra -e ž
apobazídij -a m
apofít -a m
apofíza -e ž
apogametíja -e ž
apogamíja -e ž
apokárp -a m
apokárpni ginécej -ega -a m
apokárpni plód -ega plodú m
apokólpij -a m
apomíksa -e ž
apomíktični trosnják -ega -a m
apomíktično jézero -ega -a s
apomórfni znák -ega -a m
apoplást -a m
apoplástno prevájanje -ega -a s
apoptóza -e ž
aposporíja -e ž
apotécij -a m
apotraheálni parenhím -ega -a m
apotrópna anatrópna seménska zasnôva -e -e -e -e ž
apozícija -e ž
apozicíjska rást -e rastí ž
apresírana vernácija -e -e ž
apresórij -a m
arabinán -a m
arabinogalaktán -a m
arabinoglukán -a m
arabinóza -e ž
arbúskul -a m
arbuskulárna mikoríza -e -e ž
arbuskulárne mikorízne glíve -ih -ih -ív ž
arbutoídna mikoríza -e -e ž
arbutoídne mikorízne glíve -ih -ih -ív ž
areál -a m
areál družíne -a -- m
areál réžnih pór -a -- -- m
areál rodú -a -- m
aréola -e ž
areolátni pêlod -ega pelóda m
areolírana stéljka -e -e ž
argilogenéza -e ž
arhebaktêrije -ij ž
arhegónij -a m
arhegónijevke -vk ž
arhegoniofór -a m
arhêje -êj ž
arheobotánika -e ž
arheofít -a m
arhespór -a m
arhikárp -a m
arídno obmóčje -ega -a s
arídoaktívna rastlína -e -e ž
arídopasívna rastlína -e -e ž
arídotolerántna rastlína -e -e ž
árilus -a m
árktična flórna régija -e -e -e ž
árktični géoelemènt -ega -ênta m
árktični rastlínski pás -ega -ega pasú m
árktično-alpínski géoelemènt -ega -ênta m
árktično-álpski géoelemènt -ega -ênta m
árktično-oreofítski géoelemènt -ega -ênta m
árkus -a m
aromátična rastlína -e -e ž
artrokonídij -a m
artrospóra -e ž
ascidiátni líst -ega -a m
ascídij -a m
asépsa -e ž
aséptična kultúra -e -e ž
àsimétrični cvét -ega -a m
àsimétrično dnò lístne plôskve -ega dnà -- -- s
àsimétrično visôko bárje -ega -ega -a s
asimilácija -e ž
asimilacíjska laméla -e -e ž
asimilacíjski parenhím -ega -a m
asimilacíjsko barvílo -ega -a s
asimilát -a m
ásk -a m
askogéna hífa -e -e ž
askogón -a m
askogónij -a m
askohiménijski askóm -ega -a m
askokárp -a m
askolišáji -ev m
askolokulárni apotécij -ega -a m
askolokulárni askóm -ega -a m
askóm -a m
askomicéte -ét ž
askorbínska kislína -e -e ž
askospóra -e ž
askostóm -a m
askostróma -e ž
áskus -a m
asociácija -e ž
asparagínska kislína -e -e ž
aspartát -a m
aspergilín -a m
aspicílijski apotécij -ega -a m
aspidátni pêlod -ega pelóda m
aspirírani píkenjski pár -ega -ega -a m
àsporogénost -i ž
astrálni míkrotúbul -ega -a m
ástrosklereída -e ž
ataktostéla -e ž
àtípična sekundárna debelítev -e -e -tve ž
atlántik -a m
atlántska flórna provínca -e -e -e ž
atlántska resáva -e -e ž
atlántski géoelemènt -ega -ênta m
atlántsko-mediteránski géoelemènt -ega -ênta m
atmosfêra -e ž
ATP -- m neskl.
ATP-aza -e ž
ATP-azni kompléks -ega -a m
ATP-sintaza -e ž
ATP-sintázni kompléks -ega -a m
atranorín -a m
atropín -a m
atrópna seménska zasnôva -e -e -e ž
avksín -a m
avksotróf -a m
avksotrofíja -e ž
avksotrófni organízem -ega -zma m
avksozigóta -e ž
avríkula -e ž
avstrális -a m
avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž
avtécični máh -ega mahú m
avtobazídij -a m
avtoécična glíva -e -e ž
avtogamíja -e ž
avtohoríja -e ž
avtohórna vŕsta -e -e ž
avtohtóna vŕsta -e -e ž
avtohtóni areál -ega -a m
avtolíza -e ž
avtomíksa -e ž
avtomórfna tlà -ih tál s
avtonómno gíbanje -ega -a s
avtonómno rástno gíbanje -ega -ega -a s
avtonómno túrgorsko gíbanje -ega -ega -a s
avtoploíd -a m
ávtopoliploíd -a m
ávtospóra -e ž
ávtotoksín -a m
avtotróf -a m
avtotrofíja -e ž
avtotrófni organízem -ega -zma m
àzigospóra -e ž
àzonálna tlà -ih tál s
baktericíd -a m
baktêrije -ij ž
baktêrijska simbióza -e -e ž
bakterioíd -a m
baktêrioklorofíl -a m
bakteriologíja -e ž
bakteriostátik -a m
bákul -a m
bakulátni pêlod -ega pelóda m
balístospóra -e ž
balkánski géoelemènt -ega -ênta m
balohoríja -e ž
bálzam -a m
bariêrna cóna -e -e ž
barjánska tájga -e -e ž
bárje -a s
barvílo -a s
barvíti líst -ega -a m
bazálna célica -e -e ž
bazálna cóna lísta -e -e -- ž
bazálna placentácija -e -e ž
bazálna rást lísta -e rastí -- ž
bazálni líst -ega -a m
bazálni meristém lísta -ega -a -- m
bazálni tegmènt -ega -ênta m
bazídij -a m
bazidiokárp -a m
bazidiól -a m
bazidiolišáji -ev m
bazidióm -a m
bazidiomicéte -ét ž
bazidiospóra -e ž
bazifílna rastlína -e -e ž
bazioním -a m
bazipetálna fialokonidiácija -e -e ž
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 6728 zadetkov.