rés člen. (ẹ̑)
1. navadno v povedni rabi izraža, da je kaj v skladu z resničnostjo: ne morem verjeti, da je res; tisto, o čemer se dosti govori, je navadno res; kaj bi tajil, ko pa je res; vprašanje je, če je res in koliko je res; to ni res; ugotovi, kaj je res in kaj ni / ekspr.: kar je res, je res; to ni nič res / to je res, da je drago, je pa dobro
2. izraža podkrepitev trditve: tu je res dolgčas; razgled od tu je res lep; on je res sposoben človek; res ga je škoda / temu delu on res ne bo kos; tega denarja je hiša res vredna / iron. ti si pa res pameten / elipt.: nisem jaz kriv, res ne; tega ne vem, res da ne; se kaj bojiš? Ne, res ne
// izraža začudenje, presenečenje: ali mi boš res naredil to uslugo; da je res prišel, kdo bi si mislil / ti si to napisal, ali res; vse boš sam plačal, kaj res
3. izraža rahlo omejitev, pridržek: strokovnjak res ni, nekaj pa le ve / malo časa imaš, že res, pa bi se vseeno lahko kdaj oglasil
4. izraža soglasje, pritrditev: hudo je, res; res, to se ne spodobi / ali si se res vse naučil? Res; tega ne bi smel reči. Res, predaleč je šel
// v zvezi z ne izraža pričakovanje pritrditve: saj se ti je samo zareklo, ne res; ne res, da boš tudi ti prišel / piše se tudi brez vejice: ne res da prideš; ne boš povedal očetu, ne res da ne
// navadno okrepljen opozarja na trditev v dostavku: pa res, nisem se spomnil nanj; saj res, da ne pozabim, pismo si dobil / in res: oženil se je
5. v vezniški rabi, v protivnem priredju za uvajanje trditve, ki ji nasprotuje trditev v drugem stavku: res je bila večerja dobra, pa mi vseeno ni teknila; res zasluži, vendar mu velikokrat zmanjka denarja / res da ga boli, pa mu kljub temu ne bi bilo treba tako vzdihovati resda
● 
ekspr. naj bom papež, če je to res izraža nezaupanje v trditev; pog., ekspr. veliko slabega govorijo o njem. Pa še res je marsikaj v teh govoricah je resnično; ekspr. kar praviš, je res, še preres izraža obžalovanje, sprijaznjenje z danimi dejstvi; sam.:, knjiž. to je za nas vse veljavni res resnica, resničnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

rés1 povdk. (ẹ̑) Ne more verjeti, da je ~; To ni ~; poud. Kar je ~, je ~ |popolnoma resnično|; ~, da ga boli, a ne hudo

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

rés2 soglaš. člen. (ẹ̑) Ali mi boš ~ napravil to uslugo; ~ je prišel, kdo bi si mislil; ~ zasluži, vendar je pogosto brez denarja
rés -- m, pojm. (ẹ̑) neobč. To je za nas vse veljavni ~ resnica, resničnost

Slovenski pravopis, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res1 vez.
za uvajanje trditve, ki ji nasprotuje trditev v drugem stavku
SINONIMI:

Sinonimni citat

rés2 člen.
1.
soglaš. člen. izraža soglasje, pritrditev
SINONIMI:
gotovo3, resnično3, ekspr. prav gotovo, ekspr. resda, ekspr. vsekakor, ekspr. zagotovo1, ekspr. zares2
2.
poudar. člen. izraža podkrepitev trditve, na katero se nanaša
SINONIMI:
gotovo3, resda, resnično3, star. bogami, star. bogme, ekspr. bog mi je priča, ekspr. bog ve1, star. dabome, ekspr. dobesedno2, ekspr. naj me hudič vzame, ekspr. naj me strela, ekspr. naj me strela ubije, ekspr. po pravici povedano, ekspr. po pravici rečeno, ekspr. povem ti, ekspr. prav2, ekspr. pravim ti, ekspr. pri moji duši, ekspr. pri moji veri, pog. primojstokrat, star. primojveri, ekspr. rečem ti, ekspr. v resnici, ekspr. vsekakor, publ. v vsakem pogledu, ekspr. zares2, ekspr. za vsako ceno
3.
poudar. člen. poudarja pomen besede, na katero se nanaša
SINONIMI:
resnično3, zastar. istinito2, ekspr. v resnici, ekspr. zares2, ekspr. zaresno2
GLEJ ŠE SINONIM: nikakor, sicer2

Sinonimni citat

rés3 povdk.
izraža, da je kaj v skladu z resničnostjo
SINONIMI:
resnica2, resnično4, ekspr. čista resnica, ekspr. gola resnica, zastar. istina, ekspr. preres, ekspr. suha resnica, ekspr. sveta resnica

Sinonimni citat

rẹ̑s povdk., člen.

SNOJ, Marko, Slovenski etimološki slovar³, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

rẹ̑s, m., Zora, Vest.; pogl. vres.

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

rẹ̑s, adv. res je, es ist wahr; — in der That, wirklich: res je tako, res je prišel; to je že res preveč; wahrlich; res, kaj tacega še nisem videl! za res, im Ernste, ernstlich; (tudi: zares); — res (da) — ali, zwar — aber; — (redko kedaj adj. indecl.: od res vode, von wirklichem Wasser, Ravn.-Mik.).

PLETERŠNIK, Maks, Slovensko-nemški slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res prisl.F6, confutarepreviṡhati, reṡvrézhi, previṡhati de nei reiṡ, reṡgovoriti; quidemſicer, reiṡ, ṡlaſti; quinimojá kakupak, já reiṡ; redarguerepokrégati, s'beſſédo poſvariti, ṡkaṡati de nei reiṡ, preprizhati; refellereṡviṡhati de eniga govorjenîe nei reiṡ; refutatioṡavershenîe govorjenîa eniga, eniga druṡiga iṡkaṡanîe, de nei reiṡ tega drugiga govorjenîe; prim. za res 

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res prisl. res: nej rejſs kar v'shulah ste shlishali ǀ Je reis de en velik faratar je bil Saul ǀ nej li rejss de greh je en shkodlivi ogin ǀ Je rejſſ de G. Bug vſe dushe ſtuari ǀ Je reiſſ, de je bil v'mory konez vſel ǀ nej li reiſs de naſh lubi Gospud, inu odreſhenik vſe zhasti, inu lubesni je vreden ǀ je rejs de SpovedniKa lahKu ogolufash ǀ Je rejſ de erbszhina je li dobruta, inu gnada tiga Ozheta ǀ Vidite Nem. Nem. de je rèſs ǀ Aku tedaj je letu rèiſs ǀ Ie reijſs de zhuden je bil vni majhini glash ǀ Je reſs de je bulshi biti mosh, kakor shena na tem ſvejtu ǀ Je vener rejſj kar ty pregnani Poeti pravio ǀ Nei li res de ti ſi norz ǀ je reish, de Shene veliku vekshi revam só podvarshene, kokar Moshe ǀ Je rejſhc de Philoſophi ſo djali, de Svesde, inu nebu ſo Gospodar ta ſemle ǀ je rejſde on je dober meni, inu she bulshi ſim jest njemu

SNOJ, Marko, Slovar jezika Janeza Svetokriškega, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res1 sam. m ♦ P: 2 (*P 1563, ZK 1595)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res2 [ime hebr. soglasnika] sam. m hebr. ♦ P: 1 (DB 1584)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res3 povdk. ♦ P: 13 (TT 1557, KPo 1567, DJ 1575, DPa 1576, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1580, TT 1581-82, DB 1584, DM 1584, TPo 1595, TfM 1595)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res4 čl. ♦ P: 18 (KB 1566, KPo 1567, DJ 1575, DPa 1576, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1579, DPr 1580, DC 1580, DB 1584, DC 1584, DM 1584, TtPre 1588, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595)

Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

RÉS RES-a m

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res

TOMINEC, Ivan, Črnovrški dialekt, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

resˈrėːs prisl.

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res. --

Farmacevtski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res... prim. raz... 

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res... gl. raz...

GREGORIČ, Jože, Kostelski slovar, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res derelicta -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res iudicata -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res nullius -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res sub iudice -- -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

res transacta -- --

Terminološki slovar prava, www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

sàj rés dodaj. člen. zv.
izraža domislek ob prej povedanem
SINONIMI:
knj.izroč. à propos

Sinonimni citat

za res prisl.F4, affirmarepoterditi, ẛaṡhihrati, ẛa reis povédati, perterditi. pohualiti; aſserereẛa reis povédati, poterditi; certiorareẛaṡhihrati, ẛa reis povédati; equidemẛa reiṡ

STABEJ, Jože, Slovensko-latinski slovar po: Matija Kastelec - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum (1608–1710), www.fran.si, dostop 14. 6. 2021.

Število zadetkov: 28