A
a
Aaltov stòl
aapa bárje
abalákovovo sidríšče
abalónska škóljka
abalónski bíser
abisál
abisál
abisálna ravnína
abisálni ekvivalènt
abisálni môrski sedimènt
abisálni pás
abisálno mórje
abísopelagiál
ablacíjska oblíka
ablacíjski volúmen
abonènt
abonêntka
abonmá
abonmá in ízven
abonmájski sédež
aborídžin
ABP-proteín
abrazíja
abrazív
abrogacíjska klávzula
abscizínska kislína
ABS-nahŕbtnik
absolútna céna
absolútna človékova pravíca
absolútna dolžína smúčke
absolútna maksimálna temperatúra
absolútna minimálna temperatúra
absolútna sódna pristójnost
absolútna stárost reliéfa
absolútna vlážnost
absolútna zráčna vlága
absolútna zráčna vlága
absolútni dohódek
absolútni etanól
absolútni máksimum vôdnega stánja
absolútni mínimum vôdnega stánja
absolútni módul
absolútni rók
absolútni transpórt suspénzije
absolútno níčna civílna sôdba
absolútno predpísana kázen
absorbírana vôda
absórpcija
absórpcija
absórpcija vôde
absórpcija zdravílnih učinkovín
absorpcíjska čŕta
absorpcíjska zmogljívost okólja
absorpcíjski pás
absorpcíjsko tkívo
abstinénčni sindróm
abstráktna odškodnína
abstráktni uprávni ákt
absúrdna dráma
absúrdni premík
absúrdno gledalíšče
abúra
ACE-inhibítor
acêrvul
acetátna metóda
acetílglukozamín
acetílholín
ácidobázične lastnósti
ácidobázični indikátor
acidofílna rastlína
àcíklični cvét
àconálna tálna vôda
acquis communautaire
actio libera in causa
adamantánski deriváti
adaptácija
adaptívna radiácija
adaptívni robót
adaptogén
ad caps. amylac.
ad caps. gelatin.
adelájdski rubín
adenilát cikláza
adenín
adenozíndífosfát
adenozín dífosfát
adenozínmónofosfát
adenozín mónofosfát
adenozíntrífosfát
adenozín trífosfát
adenozín trífosfatáza
adenozín trífosfát sintáza
adheréntna célična kultúra
adhezíja
adhezíjska vôda
adhezíjska vôda
adhezíjski postópek
ad hoc bílaterálna diplomacíja
ad hoc múltilaterálna diplomacíja
aditív
adjuvánt
ad man. med.
administratívna farmacíja
administratívna mêja
administratívna ovíra
administratívna uníja
administratívno brême
administratívno mésto
adnétski apnénec
adoptívni prenòs imúnskih célic
adrenalín
adresírati
ad scat.
adsorbènt
adsorbírana vôda
adsórpcija
adsorpcíjska izotêrma
ad spectatóres
adulariscénca
adúltni líst
adúltni stádij
ad us. vet.
advékcija
adventívna organogenéza
adventívni bŕst
ad vitr.
ad vitr. coll. ampl.
ad vitr. flav.
ad vitr. nigr.
aerácija
aeracíjska plást
aerenhím
aêrobiologíja
aeróbna cóna
aeróbna telésna aktívnost
aeróbna vôdna plást
aeróbna zmogljívost
aeróbni
aeróbni procés
aêrodinámična kŕpljica
aêrofotografíja
aerolít
aêropalinologíja
aêroplánkton
aerosól
aerosól
aerotóp
afanítska kamnína
afanítska struktúra
afílni kserofít
afinitétna kromatografíja
afirmatívna litiskontestácija
àfótična cóna
afótična cóna
afótik
afrikanizírana čebéla
áfriška gôrska čebéla
afrormózija
afterpiece
ágar
agarózna gélska elektroforéza
ágba
agencíja
agencíja za zagotávljanje začásnega déla
Agénda Hábitat
Agénda 21
ágenska molása
agènt
agítprópovsko gledalíšče
aglomerácija
aglomerácija
aglutinácija
aglutinácija
aglutinácija
agógo zvônci
agón
agoníst imidazolínskih recéptorjev
agóra
agóra
agordínski króžek prôstega plézanja
agrárna držáva
agrárna geografíja
agrárna kríza
agrárna prenaséljenost
agrárna régija
agrárna skúpnost
agrárna struktúra
agrárne škárje
agrárni ékosistém
agrárno mésto
agrárno obméstje
agregácija
agregacíjski plazmódij
agregát
agregátna odškodnína
agregátna ponúdba
agregátno povpraševánje
agremá
agresíja
agresívna vôjna
agresívno dejánje
ágrobaktérija
ágrobiologíja
ágrokárta
agroklavín
ahát
àhermatípična korála
Ah-horizónt
àhlamidêjski cvét
(A)-horizónt
aide-mémoire
ailántus
Airyjeva hipotéza o izostazíji
ájda
ajurvéda
akacijevína
akademíja
akarióza
ákarodomácij
akaróza
akcelerácija
akcelerátor
akcelerométer
akcènt
akceptírana meníca
akcesíja
akcesórna kámrica
akcesórna pravíca
akcesórna votlína
akcesórni kanál
akcesórni minerál
akcíjska svobôda
akcíjski prizòr
ákcijsko raziskovánje
akél
aklimatizácija
aklimatizácija
aklimatizírati se
akomodácija
akrasídi
akrátopéga
akreditácija
akreditív
akreditívna prodája
akreditívno písmo
akrisól
akrobát
akrobátka
akrópola
akrópolsko mésto
akrotoníja
aksiálna ravnína
aksiálni sinklinórij
aksilárna placentácija
aksilárno-parietálna placentácija
aktánt
aktántski modél
aktín
aktinomicíni
aktíva
aktivácija
aktivacíjska energíja
aktivírana belílna zêmlja
aktívna dramaturgíja
aktívna imunizácija
aktívna jáma
aktívna kíslost prstí
aktívna kíslost tál
aktívna legitimácija
aktívna obréstna méra
aktívna plačílna bilánca
aktívna plást
aktívna površína
aktívna procésna legitimácija
aktívna stečájna mása
aktívna stránka
aktívni bánčni pôsel
aktívni bíomónitoring
aktívni ledeník
aktívni ledeník
aktívni medicínski pripomóček za diagnózo
aktívni medicínski pripomóček za vsadítev
aktívni rástni vršíček
aktívni slòj bárja
aktívni slòj vôde
aktívni terapévtski pripomóček
aktívni transpórt
aktívni transpórt
aktívni vulkán
aktívno bláto
aktívno iskánje zaposlítve
aktívno personalitétno načêlo
aktívno prebiválstvo
aktívno prebiválstvo
aktívno sòspórništvo
aktívnost vôde
ákt o pristópu
ákt o ratifikáciji
ákt o ustanovítvi
aktualízem
aktualízem
aktuátor
aktuogeologíja
ákt uprávnega poslovánja
akulturácija
akumulácija
akumulacíjska hídroelektrárna
akumulacíjski bazén
akumulacíjski bíoindikátor
akumulacíjski fáktor
akupunktúra
akústična karotáža
akútna fítotóksična koncentrácija
akútna tóksičnost
akútna višínska bolézen
ákvakultúra
akvitánij
alabandínski rubín
alárm
alármni znák
alasmodónski bíser
álbar éllo
albédo
Albêrtijev pánj
albít
albítov-epidótov amfibolítni fácies
albítov-epidótov rógovčev fácies
albítski dvójček
albumín
albumín
albuminózno séme
aldehíd
alé bazén
alegoríja
aleksandrín
aleksít
alelopátska snôv
alevrónska plást
alevrónsko zŕno
alevrónsko zŕno
álfa
álfa glukozidáza
álfa índeks
álfakarotén
álfamézosapróbna onesnáženost vodá
algárij
álgasti svét
álge
algébra blóčnih diagrámov
algébra diagrámov potéka signálov
algebrájska zánka
alginít
álgna plást
álgni apnénec
alíbi
alikvóti
áliud
áliumska embrionálna vréčka
aljáški ledeník
alkálijski
alkálijski amfiból
alkálijski piroksén
alkálijski plagiokláz
alkálijski sienít
alkalitrófno jézero
alkálna fosfatáza
alkálni
alkálni amfiból
alkálni piroksén
alkálni plagiokláz
alkálni sienít
alkaloíd
alkaloíd
alkaloíd róžnatega zímzelena
alkimíja
alkohólna fermentácija
alkôva
allanít
alleröd
allerödski ínterstadiál
áloantigén
alogénsko tkívo
alográfska oporóka
alohtóna réka
alohtóni jámski sedimènt
alohtóni jámski sedimènt
alokácija asimilátov
alokácija fótosintátov
alokém
alomórfni
alóne
alopatíja
alopátrična vŕsta
álopoliploíd
alostêrični modulátor
alostêrično vezávno mésto
alotigéni
alotropíja
alotropíja
Álpe
alpídi
alpigéni géoelemènt
alpinétum
Alpinídi
alpinídska orogenéza
alpinídska orogenéza
alpinídsko gúbanje
alpiníst
alpiníst
alpinístična odpráva
alpinístična sékcija
alpinístična smér
alpinístična šóla
alpinístična téhnika smúčanja
alpinístična túra
alpinístični pristòp
alpinístični tečáj
alpinístični vodníček
alpinístično dejánje
alpinístično dèskanje
alpinístično smúčanje
alpinístika
alpinístika
alpinístka
alpinízem
alpinízem
alpínska drevésna mêja
alpínska gózdna mêja
alpínski géoelemènt
alpínski pás
alpínsko-nórdijska téhnika
álpska híša
álpska híša
álpska jáma
álpska kombinácija
álpska kombinacíjska tékma
álpska léstvica
álpska orogenéza
álpska poledenítev
álpska reprezentánca
álpska slemenítev
álpska smér
álpska smér
álpska šóla smúčanja
álpska tekmoválna dèska
álpska vás
álpski cepín
álpski géoelemènt
álpski krás
álpski muschelkalk
álpski páleokrás
álpski pás
álpski pokál
álpski reliéf
álpski slóg
álpski slóg dèskanja
álpski svízec
álpsko dèskanje
álpsko gúbanje
álpsko podnébje
álpsko smúčanje
álpsko špórtno plézanje
álpsko tekmovánje
alteránt
alternacíjska zasédba
alternatívna energíja
alternatívna kumulácija
alternatívna ponúdba
alternatívne analízne metóde
alternatívni turízem
alternatívno glasovánje
alternatívno navezovánje
alternatívno predpísana kázen
alternírati
altipláno
alumínijeve prótimikróbne učinkovíne
alumínijev magnetít
aluminóza
alúmosilikát
alúmosilikát
aluviálna naplavína
aluviálna pahljáča
aluviálna ravníca
aluviálna terása
aluviálna terása
aluviálni nanòs
aluviálni vršáj
aluviálno nahajalíšče
alúvij
alveóla
alveolína
alveolínsko-numulítni apnénec
amalgám
amandmá
amaránt
amarillo
amatêrska licénca
amatít
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 21753 zadetkov.