Gemološki terminološki slovar

Gemološki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 25. 2. 2021.

abalónska škóljka -e -e ž
abalónski bíser -ega -a m
abrazívni materiál -ega -a m
absórpcija svetlôbe -e -- ž
absorpcíjska čŕta -e -e ž
absorpcíjska spektroskopíja -e -e ž
absorpcíjski pás -ega pasú m
absorpcíjski spékter -ega -tra m
absorpcíjski spektroskóp -ega -a m
acetilén tetrabromíd -- -a m
adamánt -a m
adamantín -a m
adamín -a m
adamít -a m
adelájdski rubín -ega -a m
adulár -ja m
adularescénca -e ž
adularizácija -e ž
aerolít -a m
afgánistanski turkíz -ega -a m
áfriški smarágd -ega -a m
áfriški žád -ega -a m
agalmatolít -a m
ahát -a m
ahondrít -a m
Ahrensonova prízma -e -e ž
ahroít -a m
akantoíd -a m
akcesórni minerál -ega -a m
åkermanít -a m
akermanít -a m
akroít -a m
àkromátska léča -e -e ž
aksiálni presèk -ega -éka m
aksinít -a m
aktinolít -a m
akvagém -a m
akvamarín -a m
akvamarín Nerčínski -a - m
akvamarínovo máčje okó -ega -ega očésa s
akvamarín Sánta Maríja -a -- -- m
alabandínski rubín -ega -a m
alabáster -tra m
alabástrski bíser -ega -a m
alasmodónski bíser -ega -a m
albít -a m
albitizácija -e ž
albítski dvójček -ega -čka m
aleksandrín -a m
aleksandrít -a m
aleksandrítni efékt -ega -a m
aleksandrítni granát -ega -a m
aleksandrítni pojàv -ega -áva m
aleksandrítovo máčje okó -ega -ega očésa s
aleksít -a m
álfa -e ž
álfa cirkón -- -a m
álfa diamánt -- -a m
aljáški čŕni diamánt -ega -ega -a m
aljáški diamánt -ega -a m
aljáški jántar -ega -ja m
aljáški žád -ega -a m
alkálni glinénec -ega -nca m
allanít -a m
allemontít -a m
almandín -a m
almandínski spinél -ega -a m
almandínski špinél -ega -a m
almandít -a m
alokémična metamorfóza -e -e ž
alokromátska obárvanost -e -i ž
alokromátski minerál -ega -a m
álometamorfóza -e ž
alomorfíja -e ž
álotriomórfni kristál -ega -a m
alotropíja -e ž
álpski diamánt -ega -a m
alstonít -a m
alumág -a m
alúmosilikát -a m
alúndum -a m
aluviálno nahajalíšče -ega -a s
áma -e ž
amalgám -a m
amaríl -a m
amatít -a m
amazónski žád -ega -a m
ambligonít -a m
ambroíd -a m
amêriški bíser -ega -a m
amêriški briljántni brús -ega -ega -a m
amêriški rubín -ega -a m
amêriški žád -ega -a m
amesít -a m
ametíst -a m
ametístni krêmen -ega kreména m
ametrín -a m
amfiból -a m
Amíci-Bêrtrandova léča -e -e ž
Amícijeva prízma -e -e ž
amolít -a m
amórfna snôv -e snoví ž
ampúla -e ž
ámsterdamski briljántni brús -ega -ega -a m
ámsterdamski diamánt -ega -a m
analcím -a m
analcít -a m
analizátor -ja m
analkím -a m
analkít -a m
anatáz -a m
andaluzít -a m
andamóški opál -ega -a m
Ándersonova tekočína -e -e ž
andezín -a m
andezínski žád -ega -a m
andradít -a m
ángelska kóža -e -e ž
angléški briljántni brús -ega -ega -a m
angléški brús -ega -a m
anglezít -a m
anhedrálni kristál -ega -a m
anhidrít -a m
aniolít -a m
ànizodézmični kristál -ega -a m
ànizométrični kristál -ega -a m
ànizotropíja -e ž
ànizotrópna snôv -e snoví ž
ànizotrópni tŕdni vkljúček -ega -ega -čka m
ankerít -a m
ankónski rubín -ega -a m
annabergít -a m
anomalíja -e ž
anomálni dvójni lòm -ega -ega lôma m
anortít -a m
ànortokláz -a m
antíčni brús -ega -a m
antíčno brúšena oblíka -- -e -e ž
antigorít -a m
antílski bíser -ega -a m
antimoníd -a m
antipertít -a m
antofilít -a m
antwêrpenska róža -e -e ž
apatít -a m
apatítovo máčje okó -ega -ega očésa s
aplanátna léča -e -e ž
apofilít -a m
áqua áura -e -e ž
arábski diamánt -ega -a m
arábski mágični diamánt -ega -ega -a m
aragonít -a m
aragonítni bíser -ega -a m
arfvedsonít -a m
arizónski rubín -ega -a m
arizónski spinél -ega -a m
arizónski špinél -ega -a m
arkánsaški diamánt -ega -a m
arménski kámen -ega -mna m
arzenát -a m
arzeníd -a m
arzénopirít -a m
àsimétrična vŕsta simetríje -e -e -- ž
asterízem -zma m
astralít -a m
astralítno stêklo -ega -a s
astríl -a m
astrolít -a m
atacamít -a m
ataksít -a m
átlaški bíser -ega -a m
atmofílna prvína -e -e ž
avanturescénca -e ž
avanturín -a m
avanturínski glinénec -ega -nca m
avanturínski krêmen -ega kreména m
avanturínsko stêklo -ega -a s
avanturizácija -e ž
aventurescénca -e ž
aventurín -a m
aventurínski glinénec -ega -nca m
aventurínski krêmen -ega kreména m
aventurínsko stêklo -ega -a s
aventurizácija -e ž
avgelít -a m
avgít -a m
avstralít -a m
avstrálski bíser -ega -a m
avstrálski rubín -ega -a m
avstrálski turkíz -ega -a m
avstrálski žád -ega -a m
ávški meteorít -ega -a m
avtokláv -a m
avtomórfni kristál -ega -a m
azbést -a m
ázijski krížni diamánt -ega -ega -a m
azurít -a m
azurlít -a m
azúrni kalcedón -ega -a m
azúrni krêmen -ega kreména m
baddeleyít -a m
bagéta -e ž
báhijski topáz -ega -a m
bajkalít -a m
báker -kra m
bakréni smarágd -ega -a m
bákrov lápis -ega -a m
bákrov lazúr -ega -ja m
bákrovo módra -- -e ž
bákrovo zelêna  -- -e ž
baláški rubín -ega -a m
báltski jántar -ega -ja m
bálzam -a m
banalsít -a m
Bannístrov diagrám -ega -a m
bárijev flogopít -ega -a m
bárijev titanát -ega -a m
barít -a m
barkevikít -a m
baróčni bíser -ega -a m
bárva čŕte -e -- ž
bárva diamánta -e -- ž
bárva kámna -e -- ž
bárva minerála -e -- ž
bárvanje -a s
bárvna impregnácija -e -e ž
bárvna léstvica brezbárvnih diamántov -e -e -- -- ž
bárvna obdeláva -e -e ž
bárvni cénter -ega -tra m
bárvni diamánti -ih -ov m
bárvni fílter Chélsea -ega -tra -- m
bárvni fíltri -ih -ov m
bárvni kámni -ih -ov m
bárvni opáli -ih -ov m
bárvno obdélani čŕni opál -- -ega -ega -a m
bastárd -a m
bastárdni smarágd -ega -a m
bastít -a m
bavársko máčje okó -ega -ega očésa s
bavénski dvójček -ega -čka m
bayerít -a m
bayldonít -a m
bazáltna rogováča -e -e ž
bazanít -a m
bázični plagiokláz -ega -a m
BC-žád -a m
Béckejeva čŕta -e -e ž
Béckejeva metóda -e -e ž
béla korála -e -e ž
béla svetlôba -e -e ž
béli opál -ega -a m
béli žád -ega -a m
béljenje -a s
belomorít -a m
bengálski ametíst -ega -a m
benitoít -a m
berigém -a m
beríl -a m
berílijevo stêklo -ega -a s
berilít -a m
berilonít -a m
berílovo máčje okó -ega -ega očésa s
berílovo stêklo -ega -a s
bernát -a m
bernít -a m
béta -e ž
béta cirkón -- -a m
béta diamánt -- -a ž
bezoár -ja m
BGÓ BGÓ-ja m
Bíg Hóle -- -a m
binokulárna lúpa -e -e ž
binokulárni óptični mikroskóp -ega -ega -a m
biogéni minerál -ega -a m
biotít -a m
biotitizácija -e ž
bípiramída -e ž
bírefleksíja -e ž
birgerít -a m
bíser -a m
bíser akója -a -- m
bíser ángelo -a -- m
bíser anodónta -a -- m
bíser avábi -a -- m
bíser Bíva -a -- m
bíser blíster -a -- m
bíser bourgignón -a -- m
bíser burginjón -a -- m
bíser celít -a -- m
bíser císt -a -- m
bíser de la már -a -- -- -- m
bíser délta -a -- m
bíser Dóbo -a -- m
bíser dugóng -a -- m
bíser elándra -a -- m
bíser élko -a -- m
bíser fénsi -a -- m
bíser girasól -a -- m
bíser haliótis -a -- m
bíser hánkei -a -- m
bíseri I -ov -- m
bíseri iz korál -ov -- -- m
bíseri mikími -ov -- m
bíseri osménda -ov -- m
bíseri róyal gém -ov -- -- m
bíseri slug -ov -- m
bíser Kasumíga -a -- m
bíser kéši -a -- m
bíser kíro -a -- m
bíser kónč -a -- m
bíser kóro -a -- m
bíser mábe -a -- m
bíser Majórka -a -- m
bíser Mikimóto -a -- m
bíser mikómo -a -- m
bíserna esénca -e -e ž
bíserna imitácija -e -e ž
bíserna mática -e -e ž
bíser Nássau -a -- m
bíserni níz -ega -a m
bíserni níz na iztèk -ega -a -- -- m
bíserni práh -ega prahú m
bíserni sijáj -ega -a m
biserovína -e ž
bíser paragón -a -- m
bíser pína -a -- m
bíser pípi -a -- m
bíser pompadour -a -- m
bíser šéba -a -- m
bíser šikót -a -- m
bíser Táj -a -- m
bíser takára -a -- m
bíser tékla -a -- m
bistrênje -a s
bístveni minerál -ega -a m
bixbít -a m
bixbyít -a m
blazínasta oblíka brúsa -e -e -- ž
blazínasti brús -ega -a m
boárt -a m
boehmít -a m
boksít -a m
boracít -a m
borát -a m
bornít -a m
bórt -a m
bórza za diamánte -e -- -- ž
boulangerít -a m
boulder opál -- -a m
bowenít -a m
brabánt -a m
bráda -e ž
bradavíčasti bíser -ega -a m
Braggova enáčba -e -e ž
Braggov zákon -ega zakóna m
Bravaisova mréža -e -e ž
bravoít -a m
brazilianít -a m
brazílski akvamarín -ega -a m
brazílski diamánt -ega -a m
brazílski dvójček -ega -čka m
brazílski óniks -ega -a m
brazílski peridót -ega -a m
brazílski rubín -ega -a m
brazílski safír -ega -ja m
brazílski smarágd -ega -a m
brezbárvna impregnácija -e -e ž
brezbárvna zapolnítev razpók in votlín -e -tve -- -- -- ž
brezbárvni diamánt -ega -a m
briançónski diamánt -ega -a m
brightonski smarágd -ega -a m
briljánca -e ž
briljánt -a m
briljánt kolíbri -a -- m
briljántni brús -ega -a m
briolétni brús -ega -a m
bromlít -a m
bromofórm -a m
broncít -a m
bronzít -a m
brookít -a m
browns -- m neskl.
brucít -a m
brús -a m
brús cínija -a -- m
brús dálija -a -- m
brusílec diamántov -lca -- m
brusílna napráva -e -e ž
brusílni materiál -ega -a m
brusílni stròj -ega strôja m
brusílo -a s
brúsna gravírna napráva -e -e -e ž
brúsna plôšča -e -e ž
brúsna trdôta -e -e ž
brúsni propórc briljánta -ega -a -- m
brúsno razmérje briljánta -ega -a -- s
brús ognjéna vŕtnica -a -- -- m
brús ognjíč -a -- m
brús prákse -a -- m
brús sónčnica -a -- m
brús Tolkôwskega -a -- m
brúšenje kámna -a -- s
buddingtonít -a m
Bultfontein -a m
bürgerít -a m
búrmanska škóljka -e -e ž
búrmanski jántar -ega -ja m
búrmanski rubín -ega -a m
búrmanski safír -ega -ja m
burmít -a m
bustamít -a m
bytownít -a m
calderít -a m
cancrinít -a m
cape -a m
cejlonít -a m
cêjlonski brús -ega -a m
cêjlonski diamánt -ega -a m
cêjlonski hrizolít -ega -a m
cêjlonski krizolít -ega -a m
cêjlonski opál -ega -a m
cêjlonski safír -ega -ja m
cêjlonski žargón -ega -a m
celadonít -a m
celestín -a m
celestít -a m
célsian -a m
cenítveno izvédensko mnênje za diamánte -ega -ega -a -- -- s
cénter invêrzije -tra -- m
cénter rastí -tra -- m
cénter simetríje -tra -- m
centrálna projékcija -e -e ž
Céntral Sélling Organisation -- -- -- ž neskl.
cêrijev allanít -ega -a m
cêrijev fergusonít -ega -a m
cêrijev gadolinít -ega -a m
cêrijev monacít -ega -a m
cêrijev parisít -ega -a m
ceruleít -a m
cerulén -a m
cerusít -a m
ceylanit -a m
ceylonít -a m
cézijev ahát -ega -a m
chíps -ov m
cianít -a m
CÍBJO -A m
cíklični dvójček -ega -čka m
ciklográfska projékcija -e -e ž
cíklosilikát -a m
ciklotrón -a m
címetov kámen -ega -mna m
cimofán -a m
cinabarít -a m
cinabarítni mátriks -ega -a m
cinkít -a m
cínkov spinél -ega -a m
cínkov špinél -ega -a m
cinóber -bra m
cirkolít -a m
cirkón -a m
cirkónija -e ž
cirkónov spinél -ega -a m
cirkónov špinél -ega -a m
cirolít -a m
citrín -a m
cleavage -a m
Clerícijeva raztopína -e -e ž
close goods  -- -- m neskl.
coesít -a m
colemanít -a m
conárna obárvanost -e -i ž
conárna rást -e rastí ž
conárna zgrádba -e -e ž
conárni postópek -ega -pka m
conárnost -i ž
cóque de pêrle -- -- -- m neskl.
cordierít -a m
cordierítovo máčje okó -ega -ega očésa s
cornwallít -a m
covellín -a m
covellít -a m
creedít -a m
cristobalít -a m
crystál -a m
CSO CSO-ja m
ct ct-ja m
Cullinan -a m
Cullinan I -a -- m
cvétni ahát -ega -a m
CZ CZ-ja m
Czochrálskijev postópek -ega -pka m
čádavec -vca m
čádavi diamánt -ega -a m
čarôbni mávrični diamánt -ega -ega -a m
čaroít -a m
čéški diamánt -ega -a m
čéški granát -ega -a m
čéški hrizolít -ega -a m
čéški krizolít -ega -a m
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 3025 zadetkov.