Geografski terminološki slovar

Geografski terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

àbiosfêra -e ž
àbióta -e ž
àbiótični člén okólja -ega -a -- m
àbiótični dejávnik okólja -ega -a -- m
àbiótični fáktor -ega -ja m
àbiótski člén okólja -ega -a -- m
àbiótski fáktor -ega -ja m
àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m
abisál -a m
abisálna cóna -e -e ž
abisálna ravnína -e -e ž
abisálni járek -ega -rka m
abisálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m
ablácija -e ž
ablacíjska moréna -e -e ž
ablacíjska oblíka -e -e ž
ablacíjska površína -e -e ž
ablacíjski gradiènt -ega -ênta m
ablacíjski tíl -ega -a m
ablacíjski volúmen -ega -mna m
ablacíjsko léto -ega -a s
ablacíjsko obdóbje -ega -a s
ablacíjsko obmóčje -ega -a s
aborídžin -a m
aborigin -a m
abrazíja -e ž
abrazíjska jáma -e -e ž
abrazíjska obála -e -e ž
abrazíjska políca -e -e ž
abrazíjska ravnína -e -e ž
abrazíjska terása -e -e ž
abrazíjski reliéf -ega -a m
abrí -ja m
absolútna erozíjska báza -e -e -e ž
absolútna gózdna tlà -ih -ih tál s
absolútna maksimálna temperatúra -e -e -e ž
absolútna minimálna temperatúra -e -e -e ž
absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž
absolútna višína -e -e ž
absolútna višína snéžne odêje -e -e -- -- ž
absolútna vlážnost -e -i ž
absolútna zráčna vlága -e -e -e ž
absolútni máksimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m
absolútni mínimum vôdnega stánja -ega -a -- -- m
absolútni módul -ega -a m
absolútni prirástek prebiválstva -ega -tka -- m
absolútni transpórt suspénzije -ega -a -- m
absórpcija -e ž
absórpcija vôde -e -- ž
absorpcíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž
absorpcíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž
abstráktna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž
abundánca -e ž
acidifikácija -e ž
aciditéta vôde -e -- ž
acidofílna rastlína -e -e ž
acidotrófno jézero -ega -a s
àconálna pŕst -e prstí ž
àconálna tálna vôda -e -e -e ž
adaptácija -e ž
adhezíjska vôda -e -e ž
adiabáta -e ž
adiabátna spremémba -e -e ž
adiabátni gradiènt -ega -ênta m
adiabátno ohlájanje -ega -a s
adiabátno segrévanje -ega -a s
administratívno mésto -ega -a s
adsorbírana vôda -e -e ž
adsórpcija -e ž
adsorpcíjski kompléks -ega -a m
advékcija -e ž
advekcíjska meglà -e -è ž
aerácija prstí -e -- ž
aerácija vôde -e -- ž
aeracíjska plást -e plastí ž
aeracíjski pás -ega pasú m
aeróbna plást -e plastí ž
aeróbna vôdna plást -e -e plastí ž
aeróbni organízem -ega -zma m
aeróbni procés -ega -a m
aêrofotogrametríja -e ž
aêrofotoposnétek -tka m
aerologíja -e ž
aeropónika -e ž
aerosól -a m
aêrotriangulácija -e ž
afélij -a m
àfótična cóna -e -e ž
áfriško-malgáška bíorégija -e -e ž
aglomerácija -e ž
aglomerát -a m
agóna -e ž
agradácija reliéfa -e -- ž
agrárna depopulácija -e -e ž
agrárna držáva -e -e ž
agrárna geografíja -e -e ž
agrárna gostôta -e -e ž
agrárna gostôta prebiválstva -e -e -- ž
agrárna kolonizácija -e -e ž
agrárna kríza -e -e ž
agrárna nosílnost -e -i ž
agrárna pokrájina -e -e ž
agrárna polítika -e -e ž
agrárna prenaséljenost -e -i ž
agrárna refórma -e -e ž
agrárna régija -e -e ž
agrárna revolúcija -e -e ž
agrárna skúpnost -e -i ž
agrárna struktúra -e -e ž
agrárna téhnika -e -e ž
agrárne škárje -ih -rij ž
agrárni ékosistém -ega -a m
agrárni sistém -ega -a m
agrárni ustròj -ega -ôja m
agrárno mésto -ega -a s
agrárno obméstje -ega -a s
agrárno obmóčje -ega -a s
agrárno obremenjevánje okólja -ega -a -- s
agrárno prebiválstvo -ega -a s
agresívna vôda -e -e ž
agrikultúra -e ž
ágroindustríjski kompléks -ega -a m
ágrokárta -e ž
ágroklimatologíja -e ž
ágrokombinát -a m
ágromeliorácija -e ž
ágrotéhnika -e ž
agrúmi -ov m
Ah-horizónt -a m
Á-horizónt -a m
(A)-horizónt -a m
Aitoffova projékcija -e -e ž
akcíjski rádij -ega -a m
akcíjsko sredíšče -ega -a s
aklimatizácija -e ž
aklína -e ž
akomodácija -e ž
akrátopéga -e ž
akrátotêrma -e ž
akrisól -a m
akrópolsko mésto -ega -a s
aktívna kíslost prstí -e -i -- ž
aktívna mêjnica -e -e ž
aktívna planína -e -e ž
aktívna plást -e plastí ž
aktívna temperatúra -e -e ž
aktívni ledeník -ega -a m
aktívni ognjeník -ega -a m
aktívni slòj bárja -ega slôja -- m
aktívni slòj tál -ega slôja -- m
aktívni slòj vôde -ega slôja -- m
aktívni vršáj -ega -a m
aktívni vulkán -ega -a m
aktívno bláto -ega -a s
aktívno prebiválstvo -ega -tva s
aktualízem -zma m
aktuálna evápotranspirácija -e -e ž
aktuálna vegetácija -e -e ž
akulturácija -e ž
akumulácija -e ž
akumulacíjska hídroelektrárna -e -e ž
akumulacíjska obála -e -e ž
akumulacíjska ravnína -e -e ž
akumulacíjska terása -e -e ž
akumulacíjski horizónt -ega -a m
akumulacíjski réčno-denudacíjski reliéf -ega -ega -a m
akumulacíjski reliéf -ega -a m
akumulacíjsko jézero -ega -a s
akumulacíjsko obmóčje ledeníka -ega -a -- s
akumulacíjsko pobóčje -ega -a s
ákvakultúra -e ž
akvátično okólje -ega -a s
akvatórij -a m
akvifêr -ja m
álas -a m
albédo -a m
Álbersova projékcija -e -e ž
alelopatíja -e ž
aleútska depresíja -e -e ž
álfa índeks -- -a m
álfamézosapróbna onesnáženost vodá -e -i -- ž
álfamézosapróbna stôpnja kakôvosti vôde -e -e -- -- ž
algónkij -a m
aljáška poledenítev -e -tve ž
aljáški ledeník -ega -a m
alkalitrófno jézero -ega -a s
alkalizácija -e ž
alkálna pŕst -e prstí ž
alkálna reákcija prstí -e -e -- ž
alkálna vôda -e -e ž
alleröd -a m
alogéna réka -e -e ž
alogéni sedimènt -ega -ênta m
alohtóna pŕst -e prstí ž
alohtóna réka -e -e ž
alohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m
alohtóni sedimènt -ega -ênta m
alohtóno prebiválstvo -ega -a s
aloním -a m
alotíl -a m
alotrófno jézero -ega -a s
alpídi -ov m
alpídska orogenéza -e -e ž
alpídsko gúbanje -ega -a s
alpinídska orogenéza -e -e ž
alpinídsko gúbanje -ega -a s
alpínski pás -ega pasú m
álpska črníca -e -e ž
álpska híša -e -e ž
álpska jáma -e -e ž
álpska klíma -e -e ž
álpska poledenítev -e -tve ž
álpska slemenítev -e -tve ž
álpska vás -e vasí ž
álpski gláciokrás -ega -a m
álpski krás -ega -a m
álpski ledeník -ega -a m
álpski ledeníški krás -ega -ega -a m
álpski páleokrás -ega -a m
álpski pás -ega pasú m
álpski reliéf -ega -a m
álpski visokogôrski krás -ega -ega -a m
álpsko podnébje -ega -a s
alternatívna energíja -e -e ž
alternatívni turízem -ega -zma m
alternatívno zemljepísno imé -ega -ega -na s
altiméter -tra m
altiplanácija -e ž
altipláno -a m
altokúmul -a m
altokúmulus -a m
altostrát -a m
altostrátus -a m
aluminóza -e ž
aluviálna korozíja -e -e ž
aluviálna pŕst -e prstí ž
aluviálna ravníca -e -e ž
aluviálna terása -e -e ž
alúvij -a m
amenzalízem -zma m
amfibolít -a m
amfidrómna tóčka -e -e ž
amfiglêj -a m
amíktično jézero -ega -a s
Amo-horizónt -a m
amonifikácija -e ž
amplitúda -e ž
amplitúda vôdnega kolébanja -e -- -- ž
anaeróbna vôdna plást -e -e plastí ž
anaeróbni organízem -ega -zma m
anaeróbni procés -ega -a m
anaglaciál -a m
anaklinálna dolína -e -e ž
analfabetízem -zma m
analíza SWOT -e -- ž
analíza vlóžkov in izlóžkov -e -- -- -- ž
analógni podátki -ih -ov m
anastomóza -e ž
anatéksa -e ž
andezít -a m
andezítna čŕta -e -e ž
andosól -a m
anekuména -e ž
anemohoríja -e ž
anemométer -tra m
aneroíd -a m
anketíranje -a s
anorgánsko gnojílo -ega -a s
anotêrmična vôdna plást -e -e plastí ž
anotêrmični vôdni slòj -ega -ega slôja m
anotermíja vôde -e -- ž
antárktična bíogeográfska régija -e -e -e ž
antárktična flórna oblást -e -e oblastí ž
antárktična konvergénca -e -e ž
antárktična poledenítev -e -tve ž
antárktična zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž
antárktični cirkumpolárni tók -ega -ega -a m
antárktični króg -ega -a m
antárktični léd -ega ledú m
antárktični oceán -ega -a m
antárktis -a m
antecedénca -e ž
antecedéntna dolína -e -e ž
antecedéntna mêja -e -e ž
ánticiklón -a m
ánticiklónska búrja -e -e ž
antiklinála -e ž
antiklinálna dolína -e -e ž
antiklinórij -a m
antipód -a m
antropogéna meromíktičnost -e -i ž
antropogéna nesréča -e -e ž
antropogéna pokrájina -e -e ž
antropogéna pŕst -e prstí ž
antropogéna terása -e -e ž
antropogéna zgórnja gózdna mêja -e -e -e -e ž
antropogéni dejávnik -ega -a m
antropogéni ékosistém -ega -a m
antropogéni fáktor -ega -ja m
antropogéni horizónt -ega -a m
antropogenizírana pŕst -e prstí ž
antropogéno jézero -ega -a s
antropogéno okólje -ega -a s
antropogéno rastlínstvo -ega -a s
ántropogeografíja -e ž
ántropogeográfska kárta -e -e ž
ántropogeográfska mêja -e -e ž
antropohoríja -e ž
antroposfêra -e ž
Aoh-horizónt -a m
apárthajd -a m
apartheid -a m
apioíd -a m
aplikatívna geografíja -e -e ž
apnénec -nca m
apnéniški dolomít -ega -a m
apnéniški krás -ega -a m
apnênje prstí -a -- s
apogêj -a m
ápsida -e ž
apsídnica -e ž
apvéling -a m
aragonít -a m
aragonítna jáma -e -e ž
aragonítni jéžek -ega -žka m
árborikultúra -e ž
areál -a m
aréično obmóčje -ega -a s
arenosól -a m
arêt -a m
argílični horizónt -ega -a m
argilogenéza -e ž
argilotrófno jézero -ega -a s
argilúvični horizónt -ega -a m
arháik -a m
arheolóški spomeník -ega -a m
arhipelág -a m
arídna gózdna mêja -e -e -e ž
arídna klíma -e -e ž
arídni krás -ega -a m
arídno poljedélstvo -ega -a s
arídnost -i ž
aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž
árktična frónta -e -e ž
árktična klíma -e -e ž
árktični króg -ega -a m
árktični pás -ega pasú m
árktično mórje -ega -a s
árktično podnébje -ega -a s
árktogêa -e ž
árktogêja -e ž
armorikánska orogenéza -e -e ž
armorikánsko gorôvje -ega -a s
armorikánsko gúbanje -ega -a s
arondácija -e ž
artéška vôda -e -e ž
artéški bazén -ega -a m
artéški vodnják -ega -a m
asanácija mésta -e -- ž
asfaltírana césta -e -e ž
àsimétrična dolína -e -e ž
àsimétrična gúba -e -e ž
àsimétričnost poréčja -i -- ž
asimilácija -e ž
asimilácija rastlín -e -- ž
asimilacíjska kapacitéta okólja -e -e -- ž
asimilacíjska sposóbnost okólja -e -i -- ž
asimilacíjska zmogljívost okólja -e -i -- ž
asociácija rastlín -e -- ž
astenosfêra -e ž
astronómska jesén -e -i ž
astronómska pomlád -e -i ž
astronómska zíma -e -e ž
astronómski ázimut -ega -a m
astronómski koordinátni sistém -ega -ega -a m
astronómski létni čàs -ega -ega čása m
astronómski mrák -ega -a m
astronómsko polétje -ega -a s
ateízem -zma m
atlánt -a m
atlántik -a m
atlántska dôba -e -e ž
átlas -a m
atmosfêra -e ž
atmosferílije -lij ž
atmosfêrska refrákcija -e -e ž
atmosfêrska vôda -e -e ž
atól -a m
atómska elektrárna -e -e ž
Aum-horizónt -a m
aveníja -e ž
aviónski posnétek -ega -tka m
avróra -e ž
avróra avstrális -e -- ž
avróra boreális -e -- ž
avstralázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž
avstrális -a m
avstrálska depresíja -e -e ž
avstrálska flórna oblást -e -e oblastí ž
avstrálska zóogeográfska oblást -e -e oblastí ž
avstrálsko-ázijska bíogeográfska régija -e -e -e ž
avtárkična kmetíja -e -e ž
avtárkično kméčko gospodárstvo -ega -ega -a s
avtárkično kmetíjstvo -ega -a s
avtekologíja -e ž
ávtobusna postája -e -e ž
ávtobusno postajalíšče -ega -a s
ávtocésta -e ž
avtohtóna manjšína -e -e ž
avtohtóna pŕst -e prstí ž
avtohtóni jámski sedimènt -ega -ega -ênta m
avtohtóni sedimènt -ega -ênta m
avtohtóno prebiválstvo -ega -a s
ávtokárta -e ž
avtomobílska industríja -e -e ž
avtomórfna pŕst -e prstí ž
avtonomíja -e ž
ávtorski originál zemljevída -ega -a -- m
avtotrófni organízem -ega -zma m
avtotrófno jézero -ega -a s
azbestóza -e ž
azilánt -a m
ázimut -a m
ázimutna pošévna projékcija -e -e -e ž
ázimutna projékcija -e -e ž
azóik -a m
azonálna pŕst -e prstí ž
azórski ánticiklón -ega -a m
azotofiksácija -e ž
azotofiksátor -ja m
bába -e ž
bábje polétje -ega -a s
bábje pšêno -ega -a s
badlands -a m
bagui -ja m
bajada -e ž
bájer -ja m
bájta -e ž
bájtar -ja m
baldahín -a m
balkanizácija -e ž
balneologíja -e ž
balván -a m
balvánasta moréna -e -e ž
balvánski nasíp -ega -a m
banánska držáva -e -e ž
bánka podátkov -e -- ž
bantustán -a m
bár -a m
barákarsko nasélje -ega -a s
barhán -a m
barjánska pŕst -e prstí ž
barjánska vás -e vasí ž
barjánski trávnik -ega -a m
bárje -a s
barométer -tra m
barométrska kóta -e -e ž
barométrska višínska fórmula -e -e -e ž
barométrski gradiènt -ega -ênta m
barranco -a m
barriada -e ž
bárska pŕst -e prstí ž
bárvanje kráške vôde -a -- -- s
bárvna metalurgíja -e -e ž
básti -ja m
batiál -a m
batiálni môrski sedimènt -ega -ega -ênta m
batibentál -a m
batilímnij -a m
batiméter -tra m
batimetríja -e ž
batipelagiál -a m
batisfêra -e ž
batiskáf -a m
batitermográf -a m
batográf -a m
batolít -a m
batométer -tra m
báza hidrográfa -e -- ž
bazálne lastnósti ledeníka -ih -- -- ž
bazálni tíl -ega -a m
bazált -a m
bazáltna plást -e plastí m
bazáltni pokròv -ega -ôva m
báza obláka -e -- ž
báza podátkov -e -- ž
bazár -ja m
bazén -a m
bázična industríja -e -e ž
bázična pŕst -e prstí ž
bázična reákcija prstí -e -e -- ž
bázična vôda -e -e ž
bázičnost prstí -i -- ž
bázičnost vôde -i -- ž
bazofílna rastlína -e -e ž
BDP BDP-ja m
beaufort -a m
Beaufortova léstvica -e -e ž
bèč bečà m
beduín -a m
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 8922 zadetkov.