Jezikovna svetovalnica

Abecedno razvrščanje imen s predimki
Agova žena je ...
Akademski naziv rednega profesorja, ki je akademik
Ali dvigalo »dela« ali »deluje«?
Ali izgubimo »oblast« ali »nadzor« nad vozilom?
Ali je beseda »bombon« (oz. »bonbon«) nadomestljiva s »sladkorček«?
Ali je beseda »notica« enaka besedi »novica«?
Ali je besedna zveza »anketni vprašalnik« sprejemljiva?
Ali je besedna zveza »izključno samo« smiselna?
Ali je bolje pisati »pilates joga« ali »pilatesjoga«?
Ali je človek, ki se prehranjuje rastlinsko, »vegan« ali »veganec«?
Ali je fraza »ponovno sta postala starša« ob rojstvu drugega otroka primerna?
Ali je izraz »akademik« rezerviran zgolj za člane SAZU?
Ali je kozarec »steklen« ali »stekleni«?
Ali je lahko spremni stavek premega govora obenem tudi napovedni?
Ali je nekdo asistent poslanca ali asistent poslancu?
Ali je »opominjaj« ločilo?
Ali je poraba goriva pri avtomobilu nizka ali majhna?
Ali je prav, da medmet »hvala bogu« pišemo (tudi) skupaj?
Ali je pravilneje »mobilna« ali »mobitelska aplikacija«?
Ali je pravilno »dezodorant« ali »deodorant«?
Ali je pravilno »glodavec« ali »glodalec«?
Ali je pravilno »predzvita« ali »pred zvita« struktura?
Ali je pravilno »rak na želodcu« ali »rak želodca«?
Ali je pravilno reči »psihičen« ali »psihiatričen« bolnik?
Ali je pravilno zapisati »dinozaverski« ali »dinozavrski«?
Ali je prav pisati »avto bomba« ali »avtobomba«?
Ali je prav pisati »ekošola« ali »eko šola«?
Ali je prav »sončev mrk« ali »sončni mrk«?
Ali je predložni pomišljaj lahko tudi nestičen?
Ali je risanje »tehniško« ali »tehnično«?
Ali je sendvič lahko »topel« ali pa poznamo le »topli sendvič«?
Ali je "Vi" starinsko?
Ali je vrtilna frekvenca »visoka« ali »velika«?
Ali je zveza »nekogaršnji avtomobil« pravilna?
Ali je zveza »temu ni tako« ustrezna?
Ali kemični svinčnik prižgemo, vklopimo, vključimo ...?
Ali kratico SE sklanjamo?
Ali lahko isti pridevnik označuje dva različna samostalnika v povedi, če je med njima veznik »in«?
Ali lahko uporabim besedo »dorisati«?
Ali lahko vejica nadomesti veznik »ali«?
Ali naziv spada k imenu ali priimku?
Alinejno naštevanje po črkah slovenske abecede
Alinejno naštevanje v alinejnem naštevanju
Ali obstaja beseda »terarist«? (iz besede terarij)
Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?
Ali obstajajo tudi neštevni dvojinski samostalniki?
Ali pišemo »Facebook« z malo ali z veliko začetnico?
Ali pišemo olimpijske igre z veliko začetnico kot prireditev?
Ali pišemo »pušenšank« ali »pušelšank«?
Ali pišemo »urad za delo« z veliko ali malo začetnico?
Ali pokličemo na številko ali na telefon?
Ali predloge »z« in »iz« pri naštevanju ponavljamo?
Ali se besedna zveza »petek, 13.« piše z vejico?
Ali se dan, imenovan po godu svetnika (npr. »lucijino«), piše z veliko ali malo začetnico?
Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?
Ali se pravilno piše »bloger« ali »blogar«?
Ali se pridevnik iz kratice CIA piše z j ali brez njega?
Ali slovenimo ime krajev »Biograd na Moru« in »Filip i Jakov«?
Ali so imena abonmajev lastna ali občna?
Ali so imena družabnih omrežij (»Facebook«, »Twitter«) lastna imena ali ne?
Ali so imena vinorodnih okolišev stvarna lastna imena?
Ali so samostalniki sonce, luna, veter, svet in red pojmi ali stvari?
Ali so »vilice« še vedno le množinski samostalnik?
Ali sta izraza »brusni« in »brusilni« sopomenki?
Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?
Ali sta »vseeno« in »kljub vsemu« pomensko enaka?
Ali zapišemo »Ljubljanski grad« z veliko ali malo začetnico?
Ali z besedo »učenec« označujemo zgolj osnovnošolske otroke ali niti ne?
Analiza povedi: besedne vrste, kategorialne in skladenjske lastnosti
Angleško »quantifiers«, slovensko pa ...
Arboretum Volčji »potok« ali »Potok«?
»Avsenikov slog« ali »avsenikovski slog«
Avtor ženskega spola
»Babica« in »Dedek« kot lastni imeni
»Baby formula« v slovenščini
Beseda »android« in SSKJ
Beseda »brašnja« in njena zaznamovanost
Beseda »dokumentalist«
Beseda »gej« in SSKJ
Beseda »izčlanitev« in slovenski slovarji
Beseda »sčasoma« kot stavčni člen
Besede na »f«
Besede »plesnost« ne najdem v SSKJ
Besedi »rekoč« in »rečeno« ter vejice
Besedna analiza povedi: »Želela sem na sprehod, pa je začelo deževati.«
Besedna družina s korenom »dež«
Besedna družina »tretirati« v terminologiji
Besedna igra v oglasu
Besedna zveza »črnobela fotografija«
Besedna zveza delovni pogoji in delovne razmere
Besedna zveza »drug drugemu«
Besedna zveza »drzna odgovornost«
Besedna zveza »križem rok« kot stavčni člen
Besedna zveza »z drugimi besedami« in raba ločil
Besedni red: »bi bila lahko«
Besedni red: »del katerega« ali »katerega del«
Besedni red in vprašalni naklon
Besedni red v samostalniških besednih zvezah
Besedni red v slovenščini
Besedni zvezi »od x evrov dalje« in »od x evrov naprej«
Besedni zvezi »zračni tlak« in »zračni pritisk«
Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«
Besednovrstna umestitev besede »natanko«
Besednovrstna uvrstitev besed »malo« in »veliko«
Besednovrstno umeščanje zveze »kakor koli že«
Besedotvorna dvojnica: »folklorist« in »folklornik«
Besedotvorna dvojnica: »tehniška« ali »tehnična šola«
Bilijon ali milijarda
Bi prevedli del imena »Las Vegas Strip«?
»Bivoličje« ali »bivolje« mleko?
Bivši ali nekdanji?
Bolgarska zemljepisna imena na -e: »Ruse« in »Pomorije«
Branje decimalnih številk
Branje decimalnih zapisov
Branje in pisanje decimalno zapisanih števil
Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (2)
Branje in pisanje decimalno zapisanih števil (3)
Breznaglasnice in naglaševanje besed s predponskim obrazilom »naj-«
Cankar na maturi 2020: »dolina šentflorjanska« in raba začetnice pri dramskih likih
Cerkev Svetega duha v Javorci
Certificirana elektronska pošta in slovenski ustreznik
Chef, šef, kuharski mojster ...?
Citat kot premi govor ali samostojno?
Citatna imena skandinavskih ulic
Časovni prislovi: sinoči, davi, drevi, nocoj, zajutra
Če podjetje poimenuje svoje enote – mala ali velika začetnica?
Členki in pisanje vejice
Človek, ki dela tetovaže, je ...
Človek, ki stremi po bogastvu, je ...?
Človekove pravice: kako poimenovati deklaracijo o njih
Čudno govorjenje: »brez da bi« in »v temu«
Čustvena označenost imena »Cicigan«
Dajalnik ali rodilnik ob zvezi »v prid«: »delo v prid države ali državi«
Dajejo trgovci »popust« pri ceni ali pri izdelku?
Daljšanje osnove z j pri imenu »Garcia«
Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ...
Daljšanje osnove z -n pri samostalnikih moškega spola »parkelj«, »karželj«, »datelj« ...
Daljšanje samostalniške osnove: ..časni ali ..časovni
Damaščansko jeklo – damast ali damask?
Dan, datum, ura, kraj prireditve – kako jih zapisati?
Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije
Darwinovi/darwinovi ščinkavci – velika ali mala začetnica?
Datoteka slovenskih besed
Datum, vejica, pika ...
Datum v uradnih dopisih
Decimalno številčenje in prilagoditev samostalnika
Decimalno številčenje poglavij: ob arabskih števkah rimske ali črke
Definicija besede »goba«
Definicija vrinjene povedi
Deležnik na -č in glagolski morfem »se«
Deležniške oblike: »prenesen«, »prenešen« in sorodne zagate
Delivec birme je ...?
Deljenje besed
Deljenje besed
Deljenje besed, ki se končajo na »-nje«
Deljenje besede »Francija«
Deljenje besede »približno«
Deljenje besede »razvneti«
Deljenje besede »refleksiven«
Deljenje besed z vezajem in nedeljivi vezaj
Deljenje omrežnih naslovov
Delni rodilnik: »imeti čas/časa«
Delni rodilnik v nicejski veroizpovedi
Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?
Digitalizacija priročnikov
Digitalni zapis ure oz. polnoči
Dilema brisačnika
Dilema pri vejicah ob zvezi »kaj šele«
Diplomska naloga ali diplomsko delo?
»Dirka po Franciji« in sklanjanje imena ekipe »Jumbo Visma«
Doberdobski ali doberdobski Kras?
Dobesedni navedek in spremni stavek – mesto v povedi
Dodajanje novih besed v SSKJ
Do kakšne ali do katere mere?
Dolgi spletni naslovi: kako jih delimo?
Določanje prislovnega določila
Določanje spola tujim imenom
Določna/nedoločna oblika pridevnika »srečen«
Določna ali nedoločna oblika pridevnika
Določna ali nedoločna oblika pridevnika »slab«
Določna in nedoločna oblika pridevnika
Določna in nedoločna oblika pridevnika »brezplačen«
Določna in nedoločna oblika pridevnika »svečan«
Določna in nedoločna oblika pridevnika v časopisnem naslovu
Določna in nedoločna pridevniška oblika pridevnikov »domač« in »kupljen«
Določnost in nedoločnost ter vrstni in kakovostni pomen pridevnikov v pravnih besedilih
Domače ali prevzeto: »covid-19« ali »kovid 19«
Domačenje indijskih imen
Donavska ali donavska regija
Doseg veznika »ki« v večstavčni povedi
Dovršna oblika glagola »pogajati se«
Dovršni glagol pri prepovedih
Dovršnik ali nedovršnik ob prevajanju iz angleščine
Dva priimka moške osebe: drugič
Dva priimka moške osebe: kako sklanjati in kako navajati
Dva priimka na poštnem nabiralniku
Dva slovarja, dve obliki: »trojski« ali »trojanski konj«?
Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul
Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul (2)
Dve imeni istega planeta: Luna in Mesec
Dve jezeri – različna imena: »Klanški«, »Mangartski« ali »Belopeški jezeri«?
Dve piki na koncu povedi
Dve piki na koncu povedi: skladenjska in okrajšavna
Dvojezična imena na Južnem Tirolskem
Dvojezičnost v elektronskem podpisu
Dvojina pri Lužiških Srbih
Dvojina pri parnih poimenovanjih
Dvojinski zaimek, čeprav je oseb več?
»Dvojna dovršnost« glagola: »... do konca natiskanja ...«
Dvojna francoska imena tipa »Jean-Paul« in njihovo pregibanje
Dvojna imena in tvorba prebivalcev
Dvojna imena poklicev
Dvojna končna ločila na koncu povedi
Dvojnice pri sklanjanju samostalnika »zid«: nad višino zidu/zida
Dvojnice tipa »gosti« in »gostje«
Dvojni narekovaj (narekovaj spodaj – zgoraj)
Dvojni značaj in zapis besede »kočna«
Dvojno zanikanje
Dvojno zanikanje in glagoli zavračanja (»preprečiti da (ne) bi«)
Dvom v pravopisno rešitev: »dvomilijonski« ali »dvamilijonski«?
Džamal Hašokdži
Ednina ali množina pri pojmovnih samostalnikih: »življenje ljudi«
Edninski ali množinski osebek
Ekošola (2)
Elektronski poštni naslov kot naslov knjige
Enačba, poimenovana po znanstvenici in znanstveniku
Enakovredni ali neenakovredni sopomenki: »božjast« in »epilepsija«
Enobesedna imena ustanov
Etimologija besede »šukca«
Etimologija imena »Planica«
Etimologija predlogov »v« in »iz« ter »na« in »z« ob zemljepisnih imenih
Etimološka povezava med »hrenovko« in hrenom
Etimološka razlaga izrazov »zahod«, »vzhod«, »zaid«, »vzid«, »zaiti«, »vziti«
Etimološka razlaga krajevnega imena »Cmereška Gorca«
Etimološka utemeljitev zapisa: »manikira« in »pedikura«
Ex-tempore, ex tempore, extempore ali ekstempore?
Facebookov »všeček«
Fakultativna raba predloga
Figa ali smokva?
Figova ali figina marmelada?
Filozofska, biološka, kulturna in zgodovinska umestitev slovenščine
Francosko mesto »Saint-Cyr-sur-Loire«
Fraza »ne rabiš« v zvezi z glagolom
Frazem »biti za leseno žlico«
Frazem »rešiti si glavo«
Gasilski ali gasilni dom?
Gimnastičarka ali telovadka?
Glagol ali pridevnik?
Glagola »vzeti« in »imeti« v oglasnem sporočilu
Glagoli »obstajati« in »obstati« v pravnih besedilih
Glagoli s »se« in »si«
Glagol »nasloviti« v pomenu 'obravnavati'
Glagolnik »vodenje« in izražanje časa
Glagolske besedotvorne in druge dvojnice
Glagolske zgradbe: »potrebno je + nedoločnik« nasproti »pomembno je + nedoločnik«
Glagolski čas v daljšem besedilu
Glagolski način: »Vrata so se zaprla«
Glagol »spremeniti« in izbira predloga
Glagol »tekstati« na avtocestnih tablah
Glagol »začeti« in vezava z orodnikom
Glagol »zanavljati« in knjižna slovenščina
Glasbeni instrument je ... inštrument?
Glasbilo »ofikleida« in slovenski zapis
Glavni ali vrstilni števnik?
Glavno mesto v Mjanmarju
Goba »šitaka« ali gobe »šitake«?
»Goriška brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki
»Gorski kotar« – »kotar« z malo ali veliko začetnico?
Govorjenje na fanta v gorenjščini
Grad, hidroelektrarne – začetnice prvih sestavin
Gradivo je treba vrniti na »svoje« ali »njegovo« mesto?
Gremo na Gorenjsko in pridemo z Gorenjske
Gruzinsko vino iz »kvevrija«
Guava ali gvajava
Hashtag, hešteg ali ključnik?
Hjoški akcijski načrt
Hladno stiskano olje ali hladnostiskano olje?
»Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni?
Igra besed: kaj pomeni beseda »zaščitek«?
Ime egiptovskega voditelja »Mohameda Mursija/Morsija«
Ime »Galilei« in daljšanje osnove z j
Ime gostilne »Pri kolovratu« v različnih skladenjskih položajih
Ime »Kristjan« in njegove pisne različice
Ime »La Salette« in njegove izpeljanke
Ime lige »SNL – vzhod«
Ime logične naloge: »futošiki«
Imena, nazivi, nagrade ... in velika začetnica
Imena avtomobilov
Imena cerkva in pravopis
Imena evropskih uredb in direktiv
Imena glasbenikov instrumentalistov glede na igrani instrument
Imena izdelkov: imena avtomobilskih znamk
Imena izdelkov in velika začetnica
Imena izdelkov in znamke: »Excel« ali »excel« oz. »Word« ali »word«?
Imena krajev z besedno zvezo »Sveti trije kralji« in velike začetnice
Imena mejnih prehodov
Imena mestnih delov so nenaselbinska imena: »Zlato polje« ali »Zlato Polje« v Kranju?
Imena molitev
Imena molitev in velika začetnica
Imena »paketov« oziroma trgovskih ponudb
Imena pogodb in mednarodnih sporazumov: avstrijska državna pogodba
Imena poklicev in raba vezaja: »knjižničar vnašalec«
Imena posebnih dnevov: »rektorjev dan« in »dan univerze«
Imena pravljičnih junakov in raba začetnice
Imena praznikov: sveti trije kralji
Imena prireditev
Imena prireditev: »olimpijada«
Imena prireditev: »Pisateljski oder« ...
Imena prireditev: »Ta veseli dan kulture«
Imena ruskih mest in dvojni soglasniki: »Toljati«
Imena skupin otrok v vrtcu
Imena spletnih portalov
Imena srednješolskih izobraževalnih programov
Imena strokovnih dokumentov, načrtov, aktov ipd.
Imena svetnikov in pisne različice
Imena študijskih smeri, programov, predmetov
Imena večbesednih srednješolskih predmetov, maturitetnih predmetov in kurikularnih področij
Imena vinskih cest – začetnica
Imena vinskih okolišev (2)
Imena zgodovinskih državnih tvorb: »Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti«
Ime poklica v ženskem spolu – TAJNIK VI. v vzgoji in izobraževanju
Ime praznika: »dan Zemlje«
Ime prebivalcev in prebivalk Kočevja
Ime ribe je »pirana« ali »piranja«?
Ime romunske valute
Ime sklona: rodilnik
Ime sklopa prireditev: »Magični Koper« ali »Magičen Koper«?
Ime slovenske himne: Zdravljica ali Zdravica?
Ime španskega kralja Felipeja
Ime tekmovanja v judu
Imeti metuljčke v trebuhu ...
Imeti zveze ali veze z nekom ...?
Ime tkanine »organza«
Ime za deklico »Renee«
Industrija 4.0 v besedilu z veliko ali malo začetnico?
IPA (fonetična transkripcija) in ločila
Iskanje besede »e-pošta« v slovarjih
Iskanje primernega izraza za »spajanje« vina s hrano
Iste besede, enak pomen, a drugačna razporeditev vejic. Zakaj?
Istodobnost
Izbira glagola ob zvezi »letni dopust«: »izrabiti«, »porabiti« ali »koristiti«?
Izbira izraza za ladjo: »križarka« ali »ladja za križarjenje«?
Izbira kazalnih zaimkov
Izbira ločila pri alinejnem naštevanju
Izbira med »eden« in »en«
Izbira med variantami primernika: raje ali rajši
Izbira pravega predloga: »oglas za« ali »oglas o«
Izbira predloga: »prihodki iz«, »od« ali »iz naslova«
Izbira predloga: »proti doplačilu«, »za doplačilo« ali »ob doplačilu« ... nudimo
Izbira predloga: »v« ali »na destinaciji«
Izbira predloga ob samostalniku »popust«
Izbira predloga pred kratico, ki se izgovori na dva načina
Izbira predlogov: »z« ali »ob«
Izbira samostalniških obrazil -ec in -ik
Izbira sklona
Izbira sklona: tožilnik ali mestnik
Izbira ustrezne besedne zveze: »v luči« ali »v okviru«
Izbira ustreznega »ogovora« za župana
Izbira ustreznega predloga: Biblije iz/od 15. do 19. stoletja
Izbira ustreznega predloga: »z« ali »iz šole«
Izbira ustreznega sklona: »naslednjega dne« ali »naslednji dan«?
Izbira ustreznega sklona: rodilnik ali tožilnik?
Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)
Izbira ustreznega veznika
Izbira ustreznega veznika: »da« ali »ker«
Izbira ustrezne glagolske oblike: »Slovenci smo/so ...«
Izbor mlade kmetice
Izginjanje predpreteklika
Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«
Izgovarjava besede »manj«
Izgovarjava besede »upravitelj«
Izgovarjava črke h
Izgovarjava kratice »covid-19«
Izgovarjava matematičnega znaka % – promile ali promil?
Izgovarjava vasi »Kalce«
Izgovor besede »skedenj«
Izgovor besede »Wi-Fi«
Izgovor besed »kolk« in »aneks«
Izgovor in zapis besede »vekanje«
Izgovorjava imenskih različic: »Marijan« in »Marjan«
Izgovor nezvenečega nezvočnika »g« na koncu besede
Izjeme pri domačenju krajevnih imen
Izpadanje samoglasnikov pri pregibanju: »skrajnost«
Izpust ponavljajočega se samostalniškega jedra v besedni zvezi s priredno povezanimi števniki
Izpust vezaja v zemljepisnem imenu
Izrazi s področja geodezije v SSKJ
Izrazi za sorodstvena razmerja: Ima »mrzla teta« »mrzlega nečaka«?
Izrazje s področja psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije
Izrazna prekrivnost in pridevnik »račji«
Izražanje mesecev
Izražanje ponovitve: »enkrat več« ali »dvakrat več«
Izražanje spola pri pridevniku v povedni rabi
Izražanje svojine oseb z dvema imenoma
Izražanje želja za prihodnost
Izvor besede »bebavost«
Izvor besede »Betanja«
Izvor besede »buler«
Izvor besede »difuzija«
Izvor besede »dobrobit«
Izvor besede »Goričko«
Izvor besede »hobotnica«
Izvor besede »koronavirus«
Izvor besede »menstruacija«
Izvor besede »naključje«
Izvor besede »pameten«
Izvor besede »piskrovez«
Izvor besede »plavolaska«
Izvor besede »pumpež«
Izvor besede »stol«
Izvor besede »stres«
Izvor besede »ščavo«
Izvor besede »špica«
Izvor besede »trafika«
Izvor besede »vistar«
Izvor besede »zanovetka«
Izvor besede »žlikrofi«
Izvor domačega imena »Pr Cuderman«
Izvor domačega imena »Pr Mrčún«
Izvor domačega imena »Pr Naurnu«
Izvor frazema »preč priti«
Izvor glagola »opetnajstiti«
Izvor glagolov »tičati« in »obtičati«
Izvor gorenjskega izraza »pokravčana potica«
Izvor hišnega imena »Mežnarček«
Izvor imena: maček »Muri«
Izvor imena »Gozd Martuljek«
Izvor imena »Mengore«
Izvor imena »Sadija«
Izvor imen »Košiše«, »Masore«, »Jelični vrh«
Izvor in izgovarjava besede »grunge«
Izvor in izgovarjava besede »sonce«
Izvor in pomen besede »konjiček« v pomenu 'hobi'
Izvor in pomen besede »kramola«
Izvor in pomen besede »nekogaršnji«
Izvor in pomen besede »odisejada«
Izvor in pomen priimka »Čonč«
Izvor in pomen priimka »Korelc«
Izvor in pomen priimka »Merše«
Izvor in pomen priimka »Podgoršič«
Izvor in pomen priimka »Prepeluh«
Izvor in pomen priimka »Zrimšek«
Izvor in pomen zveze »babje poletje« oz. »babje leto«
Izvor in raba besede »čaga«
Izvor in raba besede »dobrodošli«
Izvor izraza »intervencija«
Izvor izraza »mirodilnica«
Izvor krajevnega imena »Kališče«
Izvor krajevnega imena »Klečet«
Izvor krajevnega imena »Mota«
Izvor krajevnega imena »Radizel«
Izvor narečne besede »pozre«
Izvor oz. pomen priimka »Barlič«
Izvor prekmurske besede »posolanka«
Izvor priimka »Ančimer«
Izvor priimka »Androjna«
Izvor priimka »Arh«
Izvor priimka »Baloh«
Izvor priimka »Bardorfer«
Izvor priimka »Berdajs«
Izvor priimka »Besednjak«
Izvor priimka »Blaž«
Izvor priimka »Bone«
Izvor priimka »Brilej«
Izvor priimka »Brinšek«
Izvor priimka »Budal«
Izvor priimka »Bulovec«
Izvor priimka »Cigale«
Izvor priimka »Cvetrežnik«
Izvor priimka Cvikl
Izvor priimka »Čadež«
Izvor priimka »Čadež« – (2)
Izvor priimka »Čahuk«
Izvor priimka »Češornja«
Izvor priimka »Čofati«
Izvor priimka »Črtalič«
Izvor priimka »Dajčman«
Izvor priimka »Daljević«
Izvor priimka »Delčnjak«
Izvor priimka »Dobrina«
Izvor priimka »Doltar«
Izvor priimka »Dominko«
Izvor priimka »Dragman«
Izvor priimka »Erbus«
Izvor priimka »Ferlež«
Izvor priimka »Fifolt«
Izvor priimka »Fijavž«
Izvor priimka »Flajs«
Izvor priimka »Florjanc«
Izvor priimka »Furlan«
Izvor priimka »Gantar«
Izvor priimka »Gerželj«
Izvor priimka »Golhleb«
Izvor priimka »Grmek«
Izvor priimka »Habič«
Izvor priimka »Hostar«
Izvor priimka »Istenič«
Izvor priimka »Jambrovič«
Izvor priimka »Jelovšek«
Izvor priimka »Jeromel«
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2817 zadetkov.