Slovenski smučarski slovar

Slovenski smučarski slovar, www.fran.si, dostop 24. 10. 2020.

a -- m
A -- m
ablácija -e ž
ABS-nahŕbtnik -a m
absolútna dolžína smúčke -e -e -- ž
aeróbna telésna aktívnost -e -e -i ž
aêrodinámična kŕpljica -e -e ž
aêrodinámični položáj -ega -a m
aêrodinámika -e ž
akcelerácija -e ž
áki -ja m
akreditácija -e ž
akrobátska smúčarka -e -e ž
akrobátski skôki -ih -ov m
akrobátski smúčar -ega -ja m
akrobátsko smúčanje -ega -a s
aktuálna drsálna máža -e -e -e ž
aktuálna máža -e -e ž
aktuálna oprijemálna máža -e -e -e ž
alármni znák -ega -a m
alpínec -nca m
alpiníst -a m
alpinístična smúčarka -e -e ž
alpinístična smúka -e -e ž
alpinístična šóla -e -e ž
alpinístična téhnika smúčanja -e -e -- ž
alpinístična túra -e -e ž
alpinístične smučí -ih -í ž
alpinístični smúčar -ega -ja m
alpinístični smúk -ega -a m
alpinístični spúst -ega -a m
alpinístično dèskanje -ega -a s
alpinístično smúčanje -ega -a s
alpinístika -e ž
alpinízem -zma m
alpínka -e ž
alpínsko-nórdijska téhnika -e -e ž
alpínsko smúčanje -ega -a s
álpska dèskarska opréma -e -e -e ž
álpska disciplína -e -e ž
álpska kombinácija -e -e ž
álpska kombinacíjska tékma -e -e -e ž
álpska reprezentánca -e -e ž
álpska smúčarka -e -e ž
álpska smúčarska opréma -e -e -e ž
álpska snéžna dèska -e -e -e ž
álpska šóla smúčanja -e -e -- ž
álpska téhnika smúčanja -e -e -- ž
álpska tekmoválna dèska -e -e -e ž
álpske smúčarske vezí -ih -ih -í ž
álpske smučí -ih -í ž
álpske smúške vezí -ih -ih -í ž
álpske várnostne smúčarske vezí -ih -ih -ih -í ž
álpske várnostne vezí -ih -ih -í ž
álpske vezí -ih -í ž
álpski dèskar -ega -ja m
álpski pokál -ega -a m
álpski slóg dèskanja -ega -a -- m
álpski smúčar -ega -ja m
álpski smúčarski čévelj -ega -ega -vlja m
álpski smúčarski sklàd -ega -ega skláda m
álpsko dèskanje -ega -a s
álpsko smúčanje -ega -a s
álpsko tekmovánje -ega -a s
alternatívno smúčanje -ega -a s
alumínijaste lépljene smučí -ih -ih -í ž
amatêrska licénca -e -e ž
amatêrski učítelj smúčanja -ega -a -- m
ambilaterálni dèskar -ega -ja m
amêriška léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž
amortizácija grbín -e -- ž
amortizírati súnke -am -- nedov.
amplitúda -e ž
amplitúda vertikálnega gíbanja težíšča -e -- -- -- ž
analítična metóda vádbe -e -e -- ž
analítični načín spoznávanja -ega -a -- m
analítično-sintétična metóda vádbe -e -e -- ž
analíza -e ž
analíza snéžnega profíla -e -- -- ž
anatómsko oblikováno oblačílo -- -ega -a s
anemométer -tra m
animacíjsko obdóbje -ega -a s
ánorak -a m
anticipácija -e ž
après-ski -ja m
A-rail -a m
àrítmična postavítev smúčarske próge -e -tve -- -- ž
árlberška šóla smúčanja -e -e -- ž
árlberška téhnika -e -e ž
Á-tráčnica -e ž
avalávnčer -ja m
ávalung -a m
avtomátska deréza -e -e ž
avtomátske smúčarske vezí -ih -ih -í ž
avtomátsko obúvanje smučí -ega -a -- s
avtomátsko sezúvanje smučí -ega -a -- s
avtomátsko zasneževánje -ega -a s
B -- m
bábje pšêno -ega -a s
baby vléčnica -- -e ž
back country smúčanje -- -- -a s
backside obràt -- -áta m
backside straníca -- -e ž
bájta -e ž
bájtar -ja m
bájtarstvo -a s
balakláva -e ž
balétna pálica -e -e ž
balét na smučéh -a -- -- m
balétne smučí -ih -í ž
balét v dvojícah -a -- -- m
balístični smúčarski skòk -ega -ega skôka m
bánda -e ž
barométer -tra m
bárvna čŕta -e -e ž
betón -a m
bíatlon -a m
bíatlonec -nca m
bíatlonka -e ž
bíatlonska próga -e -e ž
bíatlonska púška -e -e ž
bíatlonski lók -ega -a m
bíatlonski stádion -ega -a m
big air -- -- m
big foot -- -- m
bigfootke bigfootk ž
bílaterálni motórični transfêr -ega -ega -ja m
bíokibernétika -e ž
bíomehánika -e ž
bíomehánika smúčanja -e -- ž
bíti v líniji sem -- -- nedov.
bivák -a m
bivakíranje -a s
bivakírati -am nedov.
bivák vréča -- -e ž
bK -- m
blági smúk -ega -a m
blági smúk pošévno -ega -a -- m
blažílnik vibrácij -a -- m
blažíti súnke -ím -- nedov.
blóške pogrébne smučí -ih -ih -í ž
blóške smučí -ih -í ž
blóški smúčarski kôlec -ega -ega -lca m
blóški smúk -ega -a m
blóško smúčanje -ega -a s
BMI BMI-ja m
board slide -- -- m
bòb bôba m
bòb stezà -- -è ž
bóčna opŕt -e -i ž
bóčna ós -e osí ž
bóčna stremeníca -e -e ž
bóčni véter -ega -tra m
bóčno drsênje -ega -a s
bóčno vzpénjanje -ega -a s
body scanner -- -ja m
bója -e ž
bóki naprêj -ov -- m
bóki nazáj -ov -- m
bók plazú -a -- m
bóks -a m
bolíd -a m
boot -a m
bórd -a m
bórdanje -a s
bórdar -ja m
bórdarka -e ž
bórdati -am nedov.
box -a m
brakáž -a m
brazdíčje -a s
brezmembránsko oblačílo -ega -a s
brézov lés -ega lesá m
brezvétrje -a s
brízganje -a s
brónasta kolájna -e -e ž
brúsiti dŕsno plôskev smučí -im -- -- -- nedov.
brúsiti smučí -im -- nedov.
brúsni papír -ega -ja m
bU -- m
búčka -e ž
búkov lés -ega lesá m
búnda -e ž
b1 -- m
b2 -- m
cápa -e ž
célec -lca m
celínski pokál -ega -a m
céli snég -ega snegá m
celodnévna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž
celolétna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž
cénter za obvéščanje -tra -- -- m
centrifugálna síla -e -e ž
cepín -a m
cêra -e ž
certifikát FÍS -a -- m
cíciban -a m
cícibanka -e ž
cikloída -e ž
cílj -a m
cíljna aréna -e -e ž
cíljna čŕta -e -e ž
cíljna merílna napráva -e -e -e ž
cíljna ravnína -e -e ž
cíljna vrátca -ih vrátc s
cíljni čàs -ega čása m
cíljni dróg -ega -a m
cíljni prôstor -ega -óra m
cíljni skòk -ega skôka m
C-klína -e ž
COC COC-ja m
cókla -e ž
C-rail -a m
C-tráčnica -e ž
čakálna vŕsta -e -e ž
časomerílec -lca m
časôvna razlíka -e -e ž
časôvni pribítek -ega -tka m
časôvni razmík -ega -a m
čebélji vósek -ega -ska m
čeljústne várnostne vezí -ih -ih -í ž
čêlka -e ž
čêlna ravnína -e -e ž
čêlna svetílka -e -e ž
čêlo napóke -a -- s
čêlo pláznega stôžca -a -- -- s
čêlo plazú -a -- s
čèp1 čêpa m
čèp2 čêpa m
četŕtfinále -a m
četvêrna kombinácija -e -e ž
čévelj za pohódništvo na tekáških smučéh -vlja -- -- -- -- -- m
čísti zavòj -ega -ôja m
čitálnik vozôvnice -a -- m
člán -a m
článica -e ž
člénkasti robník -ega -a m
čŕna smúčarska próga -e -e -e ž
čŕni snég -ega snegá m
čŕno-bélo -ega s
čŕta nós–koléno–pŕsti -e -- -- -- ž
čŕta nós–koléno–pŕsti stopála -e -- -- -- -- ž
čŕta nós–koléno–stopálo -e -- -- -- ž
čŕtasto odsékana napóka -- -e -e ž
d -- m
daljáva smúčarskega skôka -e -- -- ž
dáljši dvójni drsálni korák -ega -ega -ega -a m
debelína smúčke -e -- ž
debelína snéžne odêje -e -- -- ž
déček -čka m
deformácija smučí -e -- ž
deklarírani rádij smúčke -ega -a -- m
déklica -e ž
délati tír -am -- nedov.
delílna mréža -e -e ž
deljíva snéžna dèska -e -e -e ž
délna zapomnítev -e -tve ž
délovna zavóra -e -e ž
délovni podést -ega -a m
demonstrácija -e ž
demonstrátor -ja m
demonstrátorska vŕsta -e -e ž
demonstrírati lík -am -- nedov.
démovŕsta -e ž
denivelácija smúčarske próge -e -- -- ž
denivelácija žíčniške napráve -e -- -- ž
deréza -e ž
deréznik -a m
desetérica -e ž
dèska freeride -e -- ž
dèska freestyle -e -- ž
dèskanje -a s
dèskanje álpskega slóga -a -- -- s
dèskanje freeride -a -- s
dèskanje freestyle -a -- s
dèskanje na snégu -a -- -- s
dèskanje prôstega slóga -a -- -- s
dèskanje zúnaj urejênih próg -a -- -- -- s
dèskanje zúnaj urejênih smučíšč -a -- -- -- s
dèskar -ja m
dèskar álpskega slóga -ja -- -- m
dèskarka -e ž
dèskarka na snégu -e -- -- ž
dèskarka prôstega slóga -e -- -- m
dèskar na snégu -ja -- -- m
dèskar prôstega slóga -ja -- -- m
dèskarska opréma -e -e ž
dèskarska rokavíca -e -e ž
dèskarska skakálnica -e -e ž
dèskarska zastávica -e -e ž
dèskarske vezí -ih -í ž
dèskarski čévelj -ega -vlja m
dèskarski kolíček -ega -čka m
dèskarski krós -ega -a m
dèskarski párk -ega -a m
dèskati -am nedov.
dèskati na snégu -am -- -- nedov.
dèske dèsk ž
désna plúžna opóra -e -e -e ž
désna smučína -e -e ž
désni zavòj -ega -ôja m
désno pravílo -ega -a s
dèščice dèščic ž
devíški snég -ega snegá m
diagonála -e ž
diagonálec -lca m
diagonálna okončína -e -e ž
diagonálna postavítev smúčarske próge -e -tve -- -- ž
diagonálna téhnika -e -e ž
diagonálne smúčarske vezí -ih -ih -í ž
diagonálni drsálni korák -ega -ega -a m
diagonálni kámgarn -ega -a m
diagonálni korák -ega -a m
diagonálni prestòp -ega -ópa m
diagonálni vlék -ega vléka m
diagonálni zasúk -ega -a m
diagonálni zavòj -ega -ôja m
diagonálno drsênje -ega -a s
diagonálno odpírati várnostne vezí -- -am -- -- nedov.
diagrám višín -a -- m
díhanje oblačíla -a -- s
díla -e ž
dílca -e ž
dílcati -am nedov.
dílce dílc ž
díle díl ž
dinámična raztézna vája -e -e -e ž
dinámični vzgòn -ega vzgôna m
dinámično ravnotéžje -ega -a s
dinámično vijúganje -ega -a s
dinámično vijúganje vzvrátno -ega -a -- s
dinámično vijúganje z zarezovánjem -ega -a -- -- s
diópter -tra m
diréktor tekmovánja -ja -- m
dirkálne smučí -ih -í ž
disciplína -e ž
disciplína grbíne -e -- ž
disciplína skôki -e -- ž
disciplína slope style -e -- -- ž
diskvalificírati -am dov. in nedov.
diskvalifikácija -e ž
dívje smučíšče -ega -a s
dnévnik obratovánja -a -- m
dnévni začétek obratovánja smučíšča -ega -tka -- -- m
dodátna obremenítev snéžne odêje -e -tve -- -- ž
dodátno zasneževánje -ega -a s
dolénja smúčka -e -e ž
dôlge kŕplje -ih kŕpelj ž
dôlgi jêrmen -ega -éna m
dól grbíne dóla -- m
dólnja smúčka -e -e ž
dolžína lóka HS -e -- -- ž
dolžína smúčarskega skôka -e -- -- ž
dolžína smúčarske próge -e -- -- ž
dolžína smúčke -e -- ž
dolžína žíčniške napráve -e -- -- ž
dolžnóst legitimíranja -i -- ž
dominántna nôga -e -e ž
dominántna rôka -e -e ž
dóping -a m
dopoldánska smúčarska vozôvnica -e -e -e ž
doskočíšče -a s
doskòk -ôka m
doskòk v počèp -ôka -- -- m
doskòk v télemark -ôka -- -- m
dostávna žíčnica -e -e ž
dostòp -ópa m
dostópna smúčarska pót -e -e potí ž
double kink rail -- -- -a m
dovoljênje za obratovánje -a -- -- s
down rail -- -a m
dŕča -e ž
drénovci -ev m
dréta -e ž
dríčati se -am se nedov.
drobljênje snegá -a -- s
drobnozŕnati snég -ega snegá m
drsáče drsáč ž
drsálna máža -e -e ž
drsálna téhnika téka na smučéh -e -e -- -- -- ž
drsálni korák -ega -a m
drsálni korák z diagonálnim délom rók -ega -a -- -- -- -- m
drsálni objékt -ega -a m
dŕsati -am nedov.
dŕsati se -am se nedov.
drséči pláz -ega plazú m
drséči snég -ega snegá m
drsênje -a s
drsênje po préčni ôsi -a -- -- -- s
drsênje po vzdôlžni ôsi -a -- -- -- s
drsênje s hŕbtom naprêj -a -- -- -- s
drsênje s pŕsmi naprêj -a -- -- -- s
drsênje s snéžno dèsko vzvrátno -a -- -- -- -- s
drsênje vstrán -a -- s
drséti -ím nedov.
dŕsna cóna tekáških smučí -e -e -- -- ž
dŕsna dolžína robníka snéžne dèske -e -e -- -- -- ž
dŕsna oblóga -e -e ž
dŕsna plôskev -e -kve ž
dŕsna plôskev plazú -e -kve -- ž
dŕsna površína -e -e ž
dŕsna smúčka -e -e ž
dŕsni koeficiènt -ega -ênta m
dŕsni korák -ega -a m
dŕsni objékt -ega -a m
dŕsni vósek -ega -ska m
drúga sêrija -e -e ž
drúga vôžnja -e -e ž
drúgi ték -ega -a m
drugôtni pláz -ega plazú m
družínska smúčarska próga -e -e -e ž
dŕža skakálca -e -- ž
dŕža smučí -e -- ž
držávna smúčarska reprezentánca -e -e -e ž
držávni sodník -ega -a m
dúatlon -a m
duck stance -- -- m
dušílnik vibrácij -a -- m
dušíti vibrácijo -ím -- nedov.
dvákrat lómljena tráčnica. -- -e -e ž
dvanajstêrka -e ž
dvanájstzóba deréza -e -e ž
dvígnjeni ovínek -ega -nka m
dvígnjeni zavòj -ega -ôja m
dvójna álpska kombinácija -e -e -e ž
dvójna ênovŕvna žíčnica -e -e -e ž
dvójna koníca -e -e ž
dvójna obláčnost -e -i ž
dvójna smúčarska vrátca -ih -ih vrátc s
dvójna smučína -e -e ž
dvójna špíca -e -e ž
dvójna vertikála -e -e ž
dvójna véz -e vezí ž
dvójna zánka -e -e ž
dvójni drsálni korák -ega -ega -a m
dvójni plástični čévelj -ega -ega -vlja m
dvôjni rèp -ega rêpa m
dvójni sédež -ega -a m
dvójno zasledovánje -ega -a s
dvókanálna plazôvna žôlna -e -e -e ž
dvókorák s hkrátnim odrívom -a -- -- -- m
dvókorák s sòrôčnim odrívom -a -- -- -- m
dvóopórni položáj -ega -a m
dvóopórno drsênje -ega -a s
dvorána za smúčanje -e -- -- ž
dvóséd -a m
dvósédežni bòb -ega bôba m
dvósédežnica -e ž
dvótáktni diagonálni korák -ega -ega -a m
dvóvŕvna žíčnica -e -e ž
e -- m
efektívna dolžína robníka snéžne dèske -e -e -- -- -- ž
ekípa Á -e -- ž
ekípa B -e -- ž
ekípa C -e -- ž
ekípa centrálne régije -e -- -- ž
ekípa nótranjsko-primórske régije -e -- -- ž
ekípa vzhódne régije -e -- -- ž
ekípa zahódne régije -e -- -- ž
ekípni paralélni slálom -ega -ega -a m
ekípni sprínt -ega -a m
ekípno tekmovánje -ega -a s
ekologíja -e ž
eksperimentálni smúčarski skôki -ih -ih skôkov m
ekstrémni kárving -ega -a m
ekstrémni kárving zavòj -ega -- -ôja m
ekstrémni zarézni zavòj -ega -ega -ôja m
ekstrémno dèskanje -ega -a s
ekstrémno kárving smúčanje -ega -- -a s
ekstrémno smúčanje -ega -a s
ekstrémno zarézno smúčanje -ega -ega -a s
elánke elánk ž
elástičnost -i ž
eléktrični sušílnik za smúčarske čévlje -ega -a -- -- -- m
elektrónska štóparica -e -e ž
elektrónska tárča -e -e ž
elektrónska žíčniška vozôvnica -e -e -e ž
elementárna ígra -e -e ž
elementárna smúčarska disciplína -e -e -e ž
elementárna smúčarska téhnika -e -e -e ž
ênodnévna smúčarska vozôvnica -e -e -e ž
enójni drsálni korák -ega -ega -a m
ênonôžna téhnika -e -e ž
ênonôžni odrív -ega -a m
ênonôžni poskòk -ega -ôka m
ênonôžni zdŕs -ega -a m
ênoopórni položáj -ega -a m
ênoopórno drsênje -ega -a s
ênopálčna rokavíca -e -e ž
ênorôčni prijèm dèske -ega -éma -- m
ênosédežnica -e ž
enôtno smučíšče -ega -a s
ênovŕvna žíčnica -e -e ž
ercêjke ercêjk ž
ergonomíja -e ž
ergonomíja ročája -e -- ž
ergonómsko oblikováno oblačílo -- -ega -a s
es -- m
étični kódeks učíteljev smúčanja -ega -a -- -- m
evrópska léstvica za océno nevárnosti próženja snéžnih plazôv -e -e -- -- -- -- -- -- ž
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 4052 zadetkov.