Gledališki terminološki slovar

Gledališki terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 12. 2020.

abdominálno díhanje -ega -a s
abonènt -ênta m
abonêntka -e ž
abonêntski sédež -ega -a m
abonêntsko gledalíšče -ega -a s
abonmá -ja m
abonmá in ízven 
abonmájska predstáva -e -e ž
abonmájski sédež -ega -a m
abonmá premiêra -ja -- m
absolútno gledalíšče -ega -a s
absúrdna dráma -e -e ž
absúrdni premík -ega -a m
absúrdno gledalíšče -ega -a s
àbšmínkanje -a s
àbšmínkati -am dov.
actio continua -- -- m neskl.
adaptácija -e ž
adaptírati -am dov.
adresánt -a m
adresát -a m
adresírati -am dov.
ad spectatóres -- -- prisl.
afektírana ígra -e -e ž
afektírani gôvor -ega -a m
afektíranost -i ž
áfriško gledalíšče -ega -a s
áfroamêriško gledalíšče -ega -a s
afterpiece -a m
agítka -e ž
agítprópovsko gledalíšče -ega -a s
agógika -e ž
agón -a m
agóra -e ž
àiluzionízem -zma m
akademíja -e ž
akcènt -ênta m
akcentíranje -a s
akcentuácija -e ž
akcentuíranje -a s
ákcija -e ž
Ákcija! 
akcíjska dráma -e -e ž
akcíjska komédija -e -e ž
akcíjska umétnost -e -i ž
akcíjski prizòr -ega -ôra m
akrobát -a m
akrobátka -e ž
ákt -a m
aktánt -a m
aktántski modél -ega -a m
aktêr -ja m
aktêrka -e ž
aktívna dramaturgíja -e -e ž
áktovka -e ž
aktualizácija -e ž
akústična laméla -e -e ž
akústična lúknja -e -e ž
akústična oblóga -e -e ž
akústična plôšča -e -e ž
akústične gôvorne prvíne -ih -ih prvín ž
akústični efékt -ega -a m
akústični refléktor -ega -ja m
alegórična ígra -e -e ž
alegórična oséba -e -e ž
alegórični prizòr -ega -ôra m
alegoríja -e ž
aleksandrínec -nca m
àlógični akcènt -ega -ênta m
àlógični poudárek -ega -rka m
àlógični premík -ega -a m
alónža -e ž
álpska ganljívka -e -e ž
alternácija -e ž
alternacíjska zasédba -e -e ž
alternatívno gledalíšče -ega -a s
alternírati -am nedov.
amatêr -ja m
amatêrka -e ž
amatêrska gledalíška skupína -e -e -e ž
amatêrska igrálka -e -e ž
amatêrska lútkovna skupína -e -e -e ž
amatêrski igrálec -ega -lca m
amatêrski teáter -ega -tra m
amatêrsko gledalíšče -ega -a s
amatêrsko lútkovno gledalíšče -ega -ega -a s
ambientálna režíja -e -e ž
ambientálni teáter -ega -tra m
ambientálno gledalíšče -ega -a s
amêriško gledalíšče -ega -a s
amfiteáter -tra m
amojbêjon -a m
amoroso -a m
anagnorisis -a m
anagnorízem -zma m
analítična dráma -e -e ž
analítična téhnika -e -e ž
analíza drámskega líka -e -- -- ž
angažírana dráma -e -e ž
angažírana dramátika -e -e ž
angažírati -am dov.
angažmá -ja m
angléški komedijánti -ih -ov m
angry young men -- -- -- m neskl.
angúra -e ž
animácija -e ž
animátor -ja m
animátorka -e ž
animírati -am nedov.
ansámbel -bla m
ansámbelska ígra -e -e ž
antagoníst -a m
antagonístka -e ž
antagonízem -zma m
antíčna dráma -e -e ž
antíčna dramátika -e -e ž
antíčna komédija -e -e ž
antíčna tragédija -e -e ž
antíčno gledalíšče -ega -a s
antíčno gŕško gledalíšče -ega -ega -a s
antíčno rímsko gledalíšče -ega -ega -a s
ántidráma -e ž
ántigledalíšče -a s
ántiiluzionístično gledalíšče -ega -a s
ántijunák -a m
ántijunákinja -e ž
antikrístovska ígra -e -e ž
ántiteáter -tra m
antonomazíja -e ž
antropolóško gledalíšče -ega -a s
aparté  prisl.
aplávz -a m
aplávz na odpŕti scéni -a -- -- -- m
apolínično -ega s
aposénto -a m
arábsko gledalíšče -ega -a s
aranžíranje -a s
aranžírka -e ž
aranžírna vája -e -e ž
aranžmá -ja m
aréna -e ž
argumêntum -a m
arháično gledalíšče -ega -a s
arhitektónika dráme -e -- ž
arhitektónski portál -ega -a m
arhitektúrni portál -ega -a m
arhivár -ja m
arhivárka -e ž
arhív eféktov -a -- m
arhónt -a m
aristófanska komédija -e -e ž
aristótelska dramaturgíja -e -e ž
aristótelsko gledalíšče -ega -a s
artikulácija -e ž
artíst -a m
artístka -e ž
artízem -zma m
àsimétrično koríto -ega -a s
asistêntka režíje -e -- ž
asistêntka režisêrja -e -- ž
asistènt režíje -ênta -- m
asistènt režisêrja -ênta -- m
atakáta -e ž
atelána -e ž
átiška komédija -e -e ž
átiška tragédija -e -e ž
atmosfêra -e ž
atmosfêrska meglà -e -è ž
atmosfêrska mègla -e -e ž
atráktor -ja m
auto sacramental -- -- m neskl.
avantgardístični teáter -ega -tra m
avantgardístično gledalíšče -ega -a s
avantgárdna dramátika -e -e ž
avantgárdno gledalíšče -ega -a s
avdícija -e ž
avditívne gôvorne prvíne -ih -ih prvín ž
avditórij -a m
Avgúst -a m
avléum -a m
ávtobiográfska dráma -e -e ž
ávtobiográfsko gledalíšče -ega -a s
avtomátska gasílna napráva -e -e -e ž
avtomátski menjálnik bárvnih fíltrov -ega -a -- -- m
avtonómno gledalíšče -ega -a s
ávtor glásbe -ja -- m
ávtorica glásbe -e -- ž
ávtorica kostúmov -e -- ž
ávtorica máske -e -- ž
ávtorica scéne -e -- ž
ávtorjevi napótki -ih -ov m
ávtor kostúmov -ja -- m
ávtor máske -ja -- m
ávtor scéne -ja -- m
ávtorsko gledalíšče -ega -a s
azbéstna zavésa -e -e ž
ázijsko gledalíšče -ega -a s
ázijsko lútkovno gledalíšče -ega -ega -a s
baháč -a m
baládna ópera -e -e ž
balagán -a m
balerína -e ž
balét -a m
balétka -e ž
balétna dvorána -e -e ž
balétna komédija -e -e ž
balétna mójstrica -e -e ž
balétna predstáva -e -e ž
balétni ansámbel -ega -bla m
balétnica -e ž
balétnik -a m
balétni mójster -ega -tra m
balétno gledalíšče -ega -a s
balkón -a m
balkón I. réda -a -- -- m
balkónska lóža -e -e ž
balkónska scéna -e -e ž
balkónski sédež -ega -a m
ballet blanc -- -- m neskl.
ballet comique de la Reine -- -- -- -- -- m neskl.
ballet d´action -- -- m neskl.
ballet d´entrée -- -- m neskl.
ballet de cour -- -- -- m neskl.
ballet du Roi -- -- -- m neskl.
ballet héroïque-pantomime -- -- m neskl.
baróčna komédija -e -e ž
baróčni óder -ega ódra m
baróčno gledalíšče -ega -a s
bárva glasú -e -- ž
bárvni fílter -ega -tra m
bárvno koló -ega -ésa s
bastonáda -e ž
bébica -e ž
béli balét -ega -a m
benefíčna predstáva -e -e ž
bengálični ôgenj -ega ôgnja m
beráška ópera -e -e ž
béseda -e ž
besedílna fonétika -e -e ž
besedílne okóliščine -ih -in ž
besédna kómika -e -e ž
besédno izrážanje -ega -a s
besédno sporazumévanje -ega -a s
bíblična dráma -e -e ž
bídermájerska komédija -e -e ž
biljetêr -ja m
biljetêrka -e ž
biográfska dráma -e -e ž
bíomehánika -e ž
Bís! -- medm.
blánkvêrz -a m
blískovka -e ž
blískovna lúč -e lučí ž
blískovnik -a m
blískovni prášek -ega -ška m
blók -a m
blokáda -e ž
bóben za dèž -bna -- -- m
bóben za véter -bna -- -- m
body art -- -a m
bonviván -a m
bonvivant -a m
Bórštnikov pŕstan -ega -a m
božíčna ígra -e -e ž
bráda -e ž
brálna dráma -e -e ž
brálna izvédba gledalíškega déla -e -e -- -- ž
brálna uprizorítev -e -tve ž
brálna vája -e -e ž
bránje -a s
Brávo!  medm.
brechtovska dramaturgíja -e -e ž
Brigéla -e m
Brighella -e m
búffo -a m
búffokomédija -e ž
búffo komédija -- -e ž
búfokomédija -e ž
bufonáda -e ž
bufoneríja -e ž
bulvár -ja m
bulvárka -e ž
bulvárna komédija -e -e ž
bulvárno gledalíšče -ega -a s
bulvárska komédija -e -e ž
bulvársko gledalíšče -ega -a s
bunráku -ja m
búrka -e ž
burkáška komédija -e -e ž
búrkež -a m
búrla -e ž
burléska -e ž
burléskna komédija -e -e ž
búto -a m
butoh búta m
cankarjánska dráma -e -e ž
cantic -a m
Capitano -a m
castelet -a m
cazuela -e ž
célostna umetnína -e -e ž
celovíto gledalíšče -ega -a s
centrálna línija ódra -e -e -- ž
centrálno gledalíšče -ega -a s
centrírati fókus -am -- dov.
cénzor -ja m
cenzúra -e ž
cercle -a m
ceremoniál -a m
chambre à quatre -- -- -- ž neskl.
cíkel drám -kla -- m
cikloráma -e ž
církus -a m
cirkusánt -a m
cirkusántka -e ž
církuška artístka -e -e ž
církuški artíst -ega -a m
Colombina -e ž
comedia de santos -e -- -- ž
comédie-ballet -- ž neskl.
commedia all'improvviso -e -- ž
commedia a soggetto -e -- -- ž
commedia dell’arte -e -- ž
commedia erudita -e -e ž
corral -a m
cúg -a m
čarôbna ígra -e -e ž
čàs dogájanja čása -- m
čehovljánska dráma -e -e ž
čehovljánska dramaturgíja -e -e ž
čêlni položáj -ega -a m
četŕta sténa -e -e ž
čevljár -ja m
čevljárna -e ž
čevljárska delávnica -e -e ž
čitálnica -e ž
čitálniška dramátika -e -e ž
čŕna komédija -e -e ž
čŕna lúč -e lučí ž
čŕno gledalíšče -ega -a s
čŕta -e ž
čŕtanje besedíla -a -- s
dadaístična dramátika -e -e ž
dadaístično gledalíšče -ega -a s
dálang -a m
daljínska komándna plôšča -e -e -e ž
dáti iztóčnico dám -- dov.
day light -- -a m
debí -ja m
debitánt -a m
debitántka -e ž
debitírati -am dov.
debut -a m
dejánje -a s
dekadénčna dramátika -e -e ž
deklamácija -e ž
deklamátor -ja m
deklamátorka -e ž
deklamíranje -a s
deklamírati -am nedov.
dekoracíjska vája -e -e ž
dekoratêr -ja m
dekoratêrka -e ž
delávnica za makéte -e -- -- ž
delávnica za rekvizíte -e -- -- ž
délavski óder -ega ódra m
délavsko gledalíšče -ega -a s
delítev položája -tve -- ž
délna lasúlja -e -e ž
délno ízven  prisl.
délovna galeríja -e -e ž
délovna lúč -e lučí ž
délovni móst -ega mostú m
demaskíranje -a s
demaskírati -am dov.
deskriptívna dramaturgíja -e -e ž
désno sprédaj  prisl.
désno zádaj  prisl.
deus ex machina -a -- -- m
devteragoníst -a m
deziluzionístično gledalíšče -ega -a s
deziluzionístično lútkovno gledalíšče -ega -ega -a s
dežêlno gledalíšče -ega -a s
dežúrna knjíga -e -e ž
dežúrna predstáve -e -- ž
dežúrni predstáve -ega -- m
dežúrni sédež -ega -a m
diagonálno razmíčna zavésa -- -e -e ž
dialóg -a m
didáktična dráma -e -e ž
didáktična ígra -e -e ž
didáktično gledalíšče -ega -a s
didaskálije -ij ž
difúzni fílter -ega -tra m
dihálne váje -ih váj ž
díhanje s prepóno -a -- -- s
díhanje s pŕsnim kôšem -a -- -- -- s
dijáška predstáva -e -e ž
dijáški abonmá -ega -ja m
dijáško gledalíšče -ega -a s
dijáško stojíšče -ega -a s
díkcija -e ž
diletánt -a m
diletántka -e ž
diletántsko gledalíšče -ega -a s
dím mašína -- -e ž
dímna lopúta -e -e ž
dímna zavésa -e -e ž
dinámična mizanscéna -e -e ž
dionízična tragédija -e -e ž
dionízično -ega s
dionízije -ij ž
diréktor gledalíšča -ja -- m
diréktorica gledalíšča -e -- ž
diréktorska vlóga -e -e ž
ditirámb -a m
ditirámbski zbòr -ega zbôra m
doajén -a m
dobrodélna predstáva -e -e ž
dôbro narejêna ígra -- -e -e ž
dojílja -e ž
dokumentárno gledalíšče -ega -a s
domáči repertoár -ega -ja m
domoljúbna ígra -e -e ž
dopoldánska predstáva -e -e ž
Dottóre -ja m
doyen -a m
dožívljanje -a s
dráma -e ž
dráma absúrda -e -- ž
dráma kríka -e -- ž
dráma plášča in mêča -e -- -- -- ž
dráma s kolektívnim junákom -e -- -- -- ž
dráma s tézo -e -- -- ž
dramátičarka -e ž
dramátična ákcija -e -e ž
dramátična pesnítev -e -tve ž
dramátična šóla -e -e ž
dramátična téhnika -e -e ž
dramátična učílnica -e -e ž
dramátična umétnost -e -i ž
dramátična zgrádba -e -e ž
dramátični balét -ega -a m
dramátični króžek -ega -žka m
dramátični tečáj -ega -a m
dramátično -ega s
dramátično drúštvo -ega -a s
dramátičnost -i ž
dramátik -a m
dramátika -e ž
dramátika eksistencialízma -e -- ž
dramátika fin de siècla -e -- -- -- ž
dramátika jéznih mladéničev -e -- -- ž
dramátika spêrme in krví -e -- -- -- ž
dramatis personae -- -- ž neskl.
dramatizácija -e ž
dramatizátor -ja m
dramatizátorka -e ž
dramatizírati -am dov. in nedov.
dramátska ákcija -e -e ž
dramátska umétnost -e -i ž
dramátska zgrádba -e -e ž
dramátski króžek -ega -žka m
dramatúrg -a m
dramaturgíja -e ž
dramatúrginja -e ž
dramatúrška analíza -e -e ž
dramatúrška čŕta -e -e ž
dramatúrška línija -e -e ž
dramatúrška pávza -e -e ž
dramatúrška razčlémba -e -e ž
dramatúrška zgrádba -e -e ž
dramatúrški lók -ega -a m
dramatúrški oddélek -ega -lka m
dramatúrško bránje -ega -a s
dráma v drámi -e -- -- ž
dráma v vêrzih -e -- -- ž
dráma vzdúšja -e -- ž
drame bourgeois -- -- ž neskl.
dramolét -a m
drámska ákcija -e -e ž
drámska ávtorica -e -e ž
drámska fábula -e -e ž
drámska ígra -e -e ž
drámska igrálka -e -e ž
drámska kompozícija -e -e ž
drámska oséba -e -e ž
drámska pesnítev -e -tve ž
drámska poétika -e -e ž
drámska predstáva -e -e ž
drámska situácija -e -e ž
drámska struktúra -e -e ž
drámska šóla -e -e ž
drámska téhnika -e -e ž
drámska teoríja -e -e ž
drámska terapíja -e -e ž
drámska trilogíja -e -e ž
drámska umétnost -e -i ž
drámska zgódba -e -e ž
drámska zgrádba -e -e ž
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2967 zadetkov.