Terminološki slovar avtomatike

Terminološki slovar avtomatike, www.fran.si, dostop 8. 3. 2021.

absolútni enkóder -ega -ja m
absolútno práva prenôsna fúnkcija -- -e -e -e ž
abstráktni modél -ega -a m
Ackermannova fórmula -e -e ž
adaptívni regulátor -ega -ja m
adaptívni robót -ega -a m
adaptívno vódenje -ega -a s
admitánčno vódenje -ega -a s
AD-pretvórnik -a m
agènt -ênta m
akcelerométer -tra m
akreditácija -e ž
aksiálna bátna črpálka -e -e -e ž
aksiálna centrifugálna črpálka -e -e -e ž
aktivátor -ja m
aktuátor -ja m
akumulátor -ja m
alárm -a m
alfatrón -a m
algébra blóčnih diagrámov -e -- -- ž
algébra diagrámov potéka signálov -e -- -- -- ž
algebrájska zánka -e -e ž
algorítem vódenja -tma -- m
ambientálni sénzor -ega -ja m
amplitúda -e ž
amplitúdna rezêrva -e -e ž
amplitúdni diagrám -ega -a m
amplitúdni odzív -ega -a m
amplitúdni potèk -ega -éka m
amplitúdni razlóček -ega -čka m
amplitúdno normíranje -ega -a s
amplitúdno popáčenje -ega -a s
amplitúdno skalíranje -ega -a s
analíza glávnih komponént -e -- -- ž
analízni instrumènt -ega -ênta m
analogíja -e ž
analogíja F-I -e -- ž
analogíja F-U -e -- ž
analogíja síla-napétost -e -- ž
analogíja síla-tók -e -- ž
analógna simulácija -e -e ž
analógni elektrónski regulátor -ega -ega -ja m
analógni fílter -ega -tra m
analógni modél -ega -a m
analógni računálnik -ega -a m
analógni signál -ega -a m
analógni signálni prenòs -ega -ega -ôsa m
analógni signál 4–20 mA -ega -a -- -- m
analógni signál 0–10 V -ega -a -- -- m
analógno-digitálni pretvórnik -ega -a m
androíd -a m
anemométer -tra m
aneroídni barométer -ega -tra m
antropocéntrični pristòp -ega -ópa m
antropomórfni robót -ega -a m
àperiódični odzív -ega -a m
areométer -tra m
artikulírani robót -ega -a m
asimptótična stabílnost Ljapúnova -e -i -- ž
asimptótični Bódejev diagrám -ega -ega -a m
àsinhrónski izménični motór -ega -ega -ja m
ávtokorelácija -e ž
avtomát -a m
avtomátika -e ž
avtomatizácija -e ž
avtomátsko delovánje -ega -a s
avtomátsko nastávljanje parámetrov -ega -a -- s
avtomátsko uglaševánje parámetrov -ega -a -- s
avtomátsko vódeni vozíček -- -ega -čka m
avtomátsko vódenje -ega -a s
avtonómni mobílni robót -ega -ega -a m
avtonómni mobílni sistém -ega -ega -a m
avtonómni robót -ega -a m
avtonómni sistém -ega -a m
avtonómno delovánje -ega -a s
barométer -tra m
bárvni šúm -ega -a m
barvomér -a m
bateríja -e ž
bátni komprésor -ega -ja m
bátni ojačeválnik -ega -a m
bázna fúnkcija -e -e ž
béli šúm -ega -a m
bencínski generátor -ega -ja m
bílineárna transformácija -e -e ž
bílineárna transformácija s prèdkrívljenjem frekvénc -e -e -- -- -- ž
bílineárni sistém -ega -a m
bímetálni termométer -ega -tra m
biolóški sénzor -ega -ja m
biosénzor -ja m
bípolárni impúlz -ega -a m
bližínski merílnik -ega -a m
blóčna shéma -e -e ž
blóčni diagrám -ega -a m
blóčni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m
blók -a m
blókovna shéma -e -e ž
blókovni diagrám -ega -a m
bóbnasti merílnik pretóka -ega -a -- m
Bódejeva oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -- -- ž
Bódejev diagrám -ega -a m
bogáto vzbújanje -ega -a s
bônd gráf -- -a m
Bourdonova cév -e ceví ž
brême -éna s
breménska célica -e -e ž
brezdimenzíjska veličína -e -e ž
brezkrtáčni brezsénzorski motór -ega -ega -ja m
brezkrtáčni motór -ega -ja m
brezpilótni letálnik -ega -a s
brezprekinítveno napájanje -ega -a s
brezudárni preklòp -ega -ópa m
brezžíčno sénzorsko omréžje -ega -ega -a s
Brownov šúm -ega -a m
CASE -a m
célostna računálniško podpŕta proizvódnja -e -- -e -e ž
célostnost -i ž
cenílka -e ž
cenílka IAE -e -- ž
cenílka ISE -e -- ž
cenílka ISTAE -e -- ž
cenílka ISTSE -e -- ž
cenílka ITAE -e -- ž
cenílka ITSE -e -- ž
centralizírano vódenje -ega -a s
centrálni nadzórni sistém -ega -ega -a m
centrifugálni merílnik pretóka -ega -a -- m
centrifugálni regulátor -ega -ja m
cév ánnubar ceví -- ž
cíljna fúnkcija -e -e ž
CNC -ja m
CNC-napráva -e ž
CNC-stròj CNC-strôja m
CNS -a m
Coriolisov merílnik gostôte -ega -a -- m
Coriolisov merílnik pretóka -ega -a -- ž
cúrkovna cév -e ceví ž
čàs izravnáve čása -- m
čàs maksimálnega prevzpôna čása -- -- m
časôvna konstánta -e -e ž
časôvna zakasnítev -e -tve ž
časôvni korák -ega -a m
časôvni odzív -ega -a m
časôvni prôstor -ega -óra m
časôvni zadŕžek -ega -žka m
časôvno diskrétni signál -- -ega -a m
časôvno nèspremenljívi modél -- -ega -a m
časôvno nèspremenljívi sistém -- -ega -a m
časôvno normíranje -ega -a s
časôvno skalíranje -ega -a s
časôvno spremenljívi modél -- -ega -a m
časôvno spremenljívi sistém -- -ega -a m
čàs rastí čása -- m
čàs umirítve čása -- m
čàs ustalítve čása -- m
čàs vzórčenja čása -- m
čàs vzpôna čása -- m
čàs zakasnítve čása -- m
čàs zaostájanja čása -- m
člôvek v simulacíjski zánki -éka -- -- -- m
čŕni šúm -ega -a m
črpálka -e ž
črpálka z vétrnico -e -- -- ž
čutílnik -a m
dajálnik -a m
daljínsko vódenje -ega -a s
Dallova cév -e ceví ž
DA-pretvórnik -a m
D-člén -a m
dead-beat regulátor -- -ja m
decentralizírano vódenje -ega -a s
deduktívno sklépanje -ega -a s
defazifikácija -e ž
defuzifikácija -e ž
dejánska vrédnost -e -i ž
dekáda -e ž
dekodírna napráva -e -e ž
dekompozícija modéla -e -- ž
dekompozícija po singulárnih vrédnostih -e -- -- -- ž
delílni ventíl -ega -a m
delítvena metóda -e -e ž
délovna tóčka -e -e ž
délovni cíkel -ega -a m
délovni kontákt -ega -a m
délovno obmóčje -ega -a s
délta impúlz -- -a m
délta robót -- -a m
Dénavit-Hártenbergov zapís -ega -a m
detékcija napák -e -- ž
detektabílnost -i ž
determinístična optimizacíjska metóda -e -e -e ž
determinístični modél -ega -a m
determinístični sistém -ega -a m
deviacíjski modél -ega -a m
DFT -ja m
diádični regulátor -ega -ja m
diagnóstika napák -e -- ž
diagonálna dominántnost -e -i ž
diagonálna kanónična oblíka -e -e -e ž
diagonálni sistém -ega -a m
diagrám lége korénov -a -- -- m
diagrám potéka -a -- m
diagrám potéka signálov -a -- -- m
diferenciálni indúktor -ega -ja m
diferenciálni pogòn -ega -ôna m
diferenciálni regulátor -ega -ja m
diferenciálni transformátor -ega -ja m
diferenciátor -ja m
diferencírna konstánta -e -e ž
diferencírni čàs -ega čása m
diferencírni člén -ega -a m
diferencírni procés -ega -a m
diferencírni regulátor -ega -ja m
diferencírni sistém -ega -a m
diferencírno ojáčenje -ega -a s
diferencírno vódenje -ega -a s
difrakcíjska mréžica -e -e ž
digitálna izdeláva prototípa -e -e -- ž
digitálna simulácija -e -e ž
digitálni dvójček -ega -čka m
digitálni fílter -ega -tra m
digitálni izhòd -ega -óda m
digitálni komunikacíjski kanál -ega -ega -a m
digitálni računálnik -ega -a m
digitálni signál -ega -a m
digitálni signálni prenòs -ega -ega -ôsa m
digitálni signálni procésor -ega -ega -ja m
digitálni signál 0–24 V -ega -a -- -- m
digitálni simulacíjski sistém -ega -ega -a m
digitálno-analógni pretvórnik -ega -a m
digitálno vódenje -ega -a s
dimenzíjska analíza -e -e ž
dinámični modél -ega -a m
dinámični sistém -ega -a m
dinámika -e ž
Diracov impúlz -ega -a m
diréktna dinámika -e -e ž
diréktna kinemátika -e -e ž
diréktna matríka -e -e ž
diréktna metóda -e -e ž
diréktna metóda Ljapúnova -e -e -- ž
diréktna pót -e potí ž
diréktna vêja -e -e ž
diréktna zvéza -e -e ž
diréktni problém -ega -a m
diréktno delovánje -ega -a s
diréktno programíranje robóta -ega -a -- s
diskontinuírano vódenje -ega -a s
diskretizácija zvéznega sistéma -e -- -- ž
diskrétna Fourierova transformácija -e -e -e ž
diskrétna simulácija -e -e ž
diskrétni dogódek -ega -dka m
diskrétni modél -ega -a m
diskrétni procés -ega -a m
diskrétni regulátor -ega -ja m
diskrétni signál -ega -a m
diskrétni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m
diskrétni sistém -ega -a m
diskrétnodogodkôvni sistém -ega -a m
diskrétno vódenje -ega -a s
disperzíja -e ž
distribuírano vódenje -ega -a s
dízelski generátor -ega -ja m
DLK -ja m
dobávna veríga -e -e ž
dodájanje spremenljívk -a -- ž
dodeljevánje ojáčenj -a -- s
dogódkovni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m
dolóčanje položája -a -- s
določljívostni modél -ega -a m
dominántni pól -ega -a m
Dópplerjev últrazvóčni merílnik pretóka -ega -ega -a -- m
dosegljívi délovni prôstor -ega -ega -óra m
dosegljívost -i ž
drdránje -a s
D-regulátor -ja m
dríft -a m
drón -a
dŕsni ventíl -ega -a m
drúga faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -e -- -- ž
drúga metóda Ljapúnova -e -e -- ž
DSP -ja m
dušênje -a s
dušêno níhanje -ega -a s
dušílni fáktor -ega -ja m
dušílnik -a m
dušílni koeficiènt -ega -ênta m
dvížni čàs -ega čása m
dvófázni izménični motór -ega -ega -ja m
dvójni impúlz -ega -a m
dvokolésni robót -ega -a m
dvópoložájni regulátor -ega -ja m
dvópoložájno vódenje -ega -a s
dvósédežni ventíl -ega -a m
dvósmérno dolóčanje spremenljívk -ega -a -- ž
dvóstánjski aktuátor -ega -ja m
dvóstánjski merílnik -ega -a m
eksoskelét -a m
ekspanzionístični koncépt načrtovánja -ega -a -- m
eksperimènt -ênta m
eksperimentálni modél -ega -a m
eksperimentálno modelíranje -ega -a s
ekspêrtni sistém -ega -a m
eksterocépcija -e ž
ekstrapolácijska integracíjska metóda -e -e -e ž
elástičnost -i ž
eléktrični motór -ega -ja m
eléktrični ventíl -ega -a m
eléktrično omréžje -ega -a s
eléktrohidrávlični ventíl -ega -a m
eléktromagnétni merílnik pretóka -ega -a -- m
eléktromehánski pretvórnik energíje -ega -a -- m
eléktromotór -ja m
eléktropnevmátični ventíl -ega -a m
elemènt -ênta m
empírično vrednôtenje -ega -a s
enáčbe stánj enáčb -- ž
enáčbni simulacíjski jêzik -ega -ega -íka m
enákoprocêntna ventílska karakterístika -e -e -e ž
enkóder -ja m
ênofázni izménični motór -ega -ega -ja m
ênokoráčna integracíjska metóda -e -e -e ž
ênokoráčna napôved -e -i ž
ênokoráčna predíkcija -e -e ž
ênosmérni motór s komutátorjem -ega -ja -- -- m
ênosmérni tahogenerátor -ega -ja m
ênosmérno ojáčenje -ega -a s
enôtina impúlzna fúnkcija -e -e -e ž
enôtina lineárno naraščajóča fúnkcija -e -- -e -e ž
enôtina povrátna zánka -e -e -e ž
enôtina stopníca -e -e ž
enôtina stopníčasta fúnkcija -e -e -e ž
enôtina stopníčna fúnkcija -e -e -e ž
enôtin impúlz -ega -a m
enôtin lineárno naraščajóči signál -ega -- -ega -a m
enôtin pravokótni impúlz -ega -ega -a m
enôtska impúlzna fúnkcija -e -e -e ž
enôtska lineárno naraščajóča fúnkcija -e -- -e -e ž
enôtska povrátna zánka -e -e -e ž
enôtska rámpa -e -e ž
enôtska stopníca -e -e ž
enôtska stopníčasta fúnkcija -e -e -e ž
enôtska stopníčna fúnkcija -e -e -e ž
enôtska strmína -e -e ž
enôtski impúlz -ega -a m
enôtski lineárno naraščajóči signál -ega -- -ega -a m
ergonómika -e ž
estimátor -ja m
Ethernet -a m
Eulerjeva metóda -e -e ž
Eulerjevi kóti -ih -ov m
evolúcijski algorítem -ega -tma m
faktorizírana oblíka prenôsne fúnkcije -e -e -- -- ž
fáktor pozábljanja -ja -- m
fáza -e ž
fazifikácija -e ž
fázna ravnína -e -e ž
fázna razlíka -e -e ž
fázna rezêrva -e -e ž
fázna trajektórija -e -e ž
fázni diagrám -ega -a m
fázni kót -ega -a m
fázni odzív -ega -a m
fázni portrét -ega -a m
fázni potèk -ega -éka m
fázni premík -ega -a m
fázni razlóček -ega -čka m
fázni zasúk -ega -a m
fázno nèminimálni sistém -- -ega -a m
fázno popáčenje -ega -a s
fázno prehitévanje -ega -a s
fázno zaostájanje -ega -a s
fílter UKF -tra -- m
Fisherjeva informacíjska matríka -e -e -e ž
fízični modél -ega -a m
fizikálno modelíranje -ega -a s
fluíd -a m
fluorométer -tra m
fotodetéktor -ja m
fotométer -tra m
frekvénca -e ž
frekvénca dušênega níhanja -e -- -- ž
frekvénca prehôda -e -- ž
frekvénca vzórčenja -e -- ž
frekvénca zgíbanja -e -- ž
frekvénčna karakterístika -e -e ž
frekvénčnik -a m
frekvénčni odzív -ega -a m
frekvénčni pretvórnik -ega -a m
frekvénčni prôstor -ega -óra m
frekvénčni spékter -ega -tra m
Frobéniusova kanónična oblíka -e -e -e ž
fúnkcija gostôte verjétnosti -e -- -- ž
fúnkcija izgúbe -e -- ž
fúnkcija kvalitéte -e -- ž
fúnkcija Ljapúnova -e -- ž
fúnkcija napáke -e -- ž
fúnkcija uspéšnosti -e -- ž
fúnkcija ustréznosti -e -- ž
funkcíjski blóčni diagrám -ega -ega -a m
funkcíjski blók -ega -a m
funkcíjski generátor -ega -ja m
funkcíjski načŕt -ega -a m
funkcionálna vodljívost -e -i ž
fuzifikácija -e ž
generátor nakljúčnih števíl -ja -- -- m
generátorski ojačeválnik -ega -a m
genétski algorítem -ega -tma m
geometríjska prirôčnost -e -i ž
gíbka proizvódnja -e -e ž
gibljívost -i ž
giroskóp -a m
glávna regulacíjska zánka -e -e -e ž
glávni regulátor -ega -ja m
globálna asimptótična stabílnost Ljapúnova -e -e -i -- ž
globálni máksimum -ega -a m
globálni mínimum -ega -a m
globálni pozícijski sistém -ega -ega -a m
gorívna célica -e -e ž
gosénični robót -ega -a m
gostomér -a m
GPS -a m
gradiêntna metóda -e -e ž
gradník -a m
grádnja zemljevída -e -- ž
gráfični modél -ega -a m
gráf povezáv -a -- m
gravimétrični merílnik vlážnosti -ega -a -- m
Hallova sónda -e -e ž
Hallov merílnik -ega -a m
Hallov sénzor -ega -ja m
Hammersteinov modél -ega -a m
Hammerstein-Wienerjev modél -ega -a m
háptična simulácija -e -e ž
háptični prikazoválnik -ega -a m
háptični robót -ega -a m
háptični vmésnik -ega -a m
harmónični pogòn -ega -ôna m
Heavisidova fúnkcija -e -e ž
heksapód -a m
hibrídna simulácija -e -e ž
hibrídni agènt -ega -ênta m
hibrídni modél -ega -a m
hibrídni računálnik -ega -a m
hibrídni sistém -ega -a m
hibrídno modelíranje -ega -a s
hibrídno vódenje -ega -a s
hidrávlična kapacitéta -e -e ž
hidrávlična kapacitívnost -e -i ž
hidrávlična upórnost -e -i ž
hidrávlična vztrájnost -e -i ž
hidrávlični cilínder -ega -dra m
hidrávlični motór -ega -ja m
hidrávlični válj -ega -a m
hidrométer -tra m
hierárhično vódenje -ega -a s
higrométer -tra m
híperparámeter -tra m
híperredundántni manipulátor -ega -ja m
histeréza -e ž
hítra Fourierova transformácija -e -e -e ž
hítra izdeláva prototípa -e -e -- ž
hitróst odzíva -i -- ž
hkrátna lokalizácija in kartíranje -e -e -- -a
hòd ventíla -a -- m
holístični pristòp -ega -ópa m
holonómični sistém -ega -a m
homogéna transformácija -e -e ž
homogéni sistém -ega -a m
horizónt vódenja -a -- m
humanoíd -a m
humanoídni robót -ega -a m
Í-člén -a m
identifikabílnost -i ž
identifikácija -e ž
identifikácija mêhkega modéla -e -- -- ž
identifikácija napák -e -- ž
identifikácija struktúre -e -- ž
IEC-vodílo -a s
íglični ventíl -ega -a m
imitacíjski modél -ega -a m
impedánčno vódenje -ega -a s
implantabílni sénzor -ega -ja m
implantibílni sénzor -ega -ja m
implicítna metóda -e -e ž
impúlzna fúnkcija -e -e ž
impúlzni odzív -ega -a m
ìndiréktna metóda -e -e ž
ìndiréktna metóda Ljapúnova -e -e -- ž
ìndiréktno programíranje robóta -ega -a -- s
indukcíjski motór -ega -ja m
induktívni bližínski merílnik -ega -ega -a m
induktívni merílnik kótne hitrósti -ega -a -- -- m
induktívni merílnik nivója -ega -a -- m
induktívni merílnik pomíka -ega -a -- m
induktívno sklépanje -ega -a s
induktosín -a m
industríjski krmílnik -ega -a m
industríjski računálnik -ega -a m
industríjski regulátor -ega -ja m
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2020 zadetkov.