Urbanistični terminološki slovar

Urbanistični terminološki slovar, www.fran.si, dostop 5. 3. 2021.

aêrofotografíja -e ž
Agénda Hábitat -e -- ž
Agénda 21 -e -- ž
agóra -e ž
agrárno nasélje -ega -a s
agrárno obmóčje -ega -a s
agrárno prebiválstvo -ega -a s
ákcijsko raziskovánje -ega -a s
akomodácija -e ž
akrópola -e ž
aksonometríja -e ž
aktívna fasáda -e -e ž
aktívno prebiválstvo -ega -a s
aktívno pročêlje -ega -a s
ákt o razglasítvi kultúrnega spomeníka -a -- -- -- -- m
akulturácija -e ž
akumulacíjski bazén -ega -a m
akvárij -a m
alêja -e ž
alohtóni prebiválec -ega -lca m
álpska híša -e -e ž
ambiènt -ênta m
ambientálna kakôvost prostóra -e -i -- ž
amfiteáter -tra m
analíza prostóra -e -- ž
analíza vsebíne -e -- ž
anekuména -e ž
angléški krajínski slóg -ega -ega -a m
antropogéna dánost -e -i ž
antropogéni vplív -ega -a m
antropogéno okólje -ega -a s
ántropogeografíja -e ž
antropologíja -e ž
antropometríja -e ž
apartmájsko stanovánje -ega -a s
aplikatívni sistém -ega -a m
ápsida -e ž
arborétum -a m
aréna -e ž
arheolóška dédiščina -e -e ž
arheolóška ostalína -e -e ž
arheolóški párk -ega -a m
arheolóški spomeník -ega -a m
arheolóško najdíšče -ega -a s
arhetíp -a m
arhitékt -a m
arhitektúra -e ž
arhitektúra mésta -e -- ž
arhitektúrna dédiščina -e -e ž
arhitektúrna dekorácija -e -e ž
arhitektúrna krajína -e -e ž
arhitektúrna ovíra -e -e ž
arhitektúrna plástika -e -e ž
arhitektúrna régija -e -e ž
arhitektúrni elemènt -ega -ênta m
arhitektúrni načŕt -ega -a m
arhitektúrni projékt -ega -a m
arhitektúrni spomeník -ega -a m
arhitektúrno načrtovánje -ega -a s
arhitektúrno okrásje -ega -a s
aritmétična gostôta prebiválstva -e -e -- ž
arkáda -e ž
armírani betón -ega -a m
armíranobetónska konstrúkcija -e -e ž
armíranobetónski objékt -ega -a m
asimilácija -e ž
Aténska lístina -e -e ž
atributívni podátek -ega -tka m
átrij -a m
átrijska híša -e -e ž
átrijska zazidáva -e -e ž
átrijski vŕt -ega -a m
avditórij -a m
aveníja -e ž
ávtocésta -e ž
ávtocéstni prikljúček -ega -čka m
avtohtóni prebiválec -ega -lca m
ávtokámp -a m
baráka -e ž
barákarsko nasélje -ega -a s
baróčni párk -ega -a m
baróčni vŕt -ega -a m
bazár -ja m
bazén -a m
bazílika -e ž
bázna postája za mobílno telefoníjo -e -e -- -- -- ž
bég možgánov -a -- m
bég prebiválstva -a -- m
bég z dežêle -a -- -- m
behaviorizem -zma m
belokránjska híša -e -e ž
bencínski sêrvis -ega -a m
BÉP BEP-a m
berljívost mésta -i -- ž
betón -a m
bibliotéka -e ž
bilánca prebiválstva -e -- ž
bíodiverzitéta -e ž
biolóška čistílna napráva -e -e -e ž
biolóška sestáva prebiválstva -e -e -- ž
biolóški odpádek -ega -dka m
biolóški prirástek prebiválstva -ega -tka -- m
biolóško razgradljívi odpádek -- -ega -dka m
bíomása -e ž
bíorazgradljívi odpádek -ega -dka m
biótska péstrost -e -i ž
biótska raznovŕstnost -e -i ž
bívak -a m
bivalíšče -a s
biválna enôta -e -e ž
biválni vŕt -ega -a m
biválno okólje -ega -a s
blažênje podnébnih spremémb -a -- -- s
bolníšnica -e ž
bórza -e ž
botánični vŕt -ega -a m
bôvška híša -e -e ž
brezpôselni -ih m
brúnarica -e ž
brútoetážna površína -e -e ž
brútogostôta stanovánj -e -- ž
brútoprostornína stávbe -e -- ž
brútotlórisna površína etáže -e -e -- ž
brútotlórisna površína stanovánja -e -e -- ž
brútotlórisna površína stávbe -e -e -- ž
bŕv brví ž
bulvár -ja m
CBD CBD-ja m
celínske vôde -ih vòd ž
célostna prométna strategíja -e -e -e ž
célostno načrtovánje -ega -a s
célostno prométno načrtovánje -ega -ega -a s
célostno várstvo -ega -a s
celovíta prenôva -e -e ž
celovíta presója vplívov na okólje -e -e -- -- -- ž
cenôvno dosegljívo stanovánje -- -ega -a s
cénter mésta -tra -- m
cénter za konsolidácijo dostáve -tra -- -- -- m
centrálna čistílna napráva -e -e -e ž
centrálna plínska postája -e -e -e ž
centrálne dejávnosti -ih -- ž
centrálni regíster prebiválstva -ega -tra -- m
centrálnost nasélja -i -- ž
cérkev -kve ž
césta -e ž
cestíšče -a s
céstna ínfrastruktúra -e -e ž
céstna opréma -e -e ž
cestnína -e ž
cestnínska postája -e -e ž
céstni prikljúček -ega -čka m
céstno omréžje -ega -a s
céstno teló -ega -ésa s
CÍAM CIAM-a m
citizácija -e ž
city -ja m
cóna za péšce -e -- -- ž
coníranje -a s
CPP CPP-ja m
CPVO CPVO-ja m
CRP CRP-ja m
četŕtna skúpnost -e -i ž
čistílna napráva -e -e ž
čitljívost mésta -i -- ž
členítev prostóra -tve -- ž
členítvena potéza -e -e ž
členítveni elemènt -ega -ênta m
človéško merílo -ega -a s
čŕna grádnja -e -e ž
črpalíšče za vôdo -a -- -- s
črpálna postája -e -e ž
daljínsko ogrévanje -ega -a s
deagrarizácija -e ž
dédiščina oblikováne naráve -e -- -- ž
degradácija prostóra -e -- ž
degradírano obmóčje -ega -a s
dejánska rába zemljíšča -e -e -- ž
dejánsko gíbanje prebiválstva -ega -a -- s
délavska stanovánjska koloníja -e -e -e ž
délavsko nasélje -ega -a s
déležnik -a m
délež odpŕtih biválnih površín -a -- -- -- m
délež prevóznih načínov -a -- -- m
délež zelênih površín -a -- -- m
délovna síla -e -e ž
délovno aktívno prebiválstvo -- -ega -a s
dél stávbe -a -- m
demografíja -e ž
demográfska eksplozíja -e -e ž
demográfska napôved -e -i ž
demográfska polítika -e -e ž
demográfska prognóza -e -e ž
demográfska statístika -e -e ž
demográfski prehòd -ega -óda m
demográfski režím -ega -a m
demográfsko ogróženo obmóčje -- -ega -a s
dendrolóška narávna vrednôta -e -e -e ž
deponíja odpádkov -e -- ž
depopulácija -e ž
depresívno obmóčje -ega -a s
deruralizácija -e ž
dezurbanizácija -e ž
diagrám osónčenja -a -- m
digitálni katástrski načŕt -ega -ega -a m
digitálni modél reliéfa -ega -a -- m
digitálni modél višín -ega -a -- m
dijáški dóm -ega -a m
dislokácija -e ž
dispêrzna poselítev -e -tve ž
distribucíjsko energétsko omréžje -ega -ega -a s
dívja grádnja -e -e ž
dívje odlagalíšče odpádkov -ega -a -- s
DKN DKN-ja m
DLN DLN-ja m
DMR DMR-ja m
dnévna migrácija -e -e ž
dnévna selítev -e -tve ž
dojémanje prostóra -a -- s
dolénjska híša -e -e ž
dôlga vás -e vasí ž
dolgoróčni plán óbčine -ega -a -- m
dolgoróčni plán Socialístične repúblike Slovénije -ega -a -- -- -- m
dolgoróčno planíranje -ega -a s
dóm -a m
domačíja -e ž
domačín -a m
dóm za starêjše -a -- -- m
dopolnílna dejávnost na kmetíji -e -i -- -- ž
dopolnílna grádnja -e -e ž
dopôlnjeni osnútek prostórskega ákta -ega -tka -- -- m
dopústna izrába prostóra -e -e -- ž
dostópnost -i ž
dozidáva -e ž
DPN DPN-ja m
drenáža -e ž
drevésna narávna vrednôta -e -e -e ž
drevoréd -a m
drúžbena geografíja -e -e ž
drúžbena jávna ínfrastruktúra -e -e -e ž
drúžbena mobílnost prebiválstva -e -i -- ž
drúžbena sestáva prebiválstva -e -e -- ž
drúžbene dejávnosti -ih -- ž
drúžbeni cénter -ega -tra m
drúžbeni plán -ega -a m
drúžbeni prôstor -ega prostóra m
drúžbeno integratívno mésto -- -ega -a s
drúžbeno planíranje -ega -a s
družínska stanovánjska híša -e -e -e ž
držávna césta -e -e ž
držávna preglédna kárta Slovénije -e -e -e -- ž
držávni koordinátni sistém -ega -ega -a m
držávni lokacíjski načŕt -ega -ega -a m
držávni prostórski ákt -ega -ega -a m
držávni prostórski načŕt -ega -ega -a m
držávni stratéški prostórski načŕt -ega -ega -ega -a m
DSPN DSPN-ja m
dúpleks -a m
dvódružínska híša -e -e ž
dvójček -čka m
dvójni drevoréd -ega -a m
dvójni kozôlec -ega -lca m
dvórec -rca m
dvoríšče -a s
dvórni vŕt -ega -a m
dvósôbno stanovánje -ega -a s
dvóstanovánjska híša -e -e ž
dvóstránski drevoréd -ega -a m
džámija -e ž
ekologíja -e ž
ekolóška nesréča -e -e ž
ekolóška psihologíja -e -e ž
ekolóški ôtok -ega otóka m
ekolóško pomémbno obmóčje -- -ega -a s
ekonómska migrácija -e -e ž
ekonómska selítev -e -tve ž
ekonómska sestáva prebiválstva -e -e -- ž
ékosistém -a m
ekskláva -e ž
éksodus prebiválstva -a -- m
eksplozíja prebiválstva -e -- ž
ekspozícija -e ž
ekstenzívna zazidáva -e -e ž
ekstenzívna zelêna stréha -e -e -e ž
eksteriêr -ja m
eksternálije -ij ž
ekuména -e ž
elektrárna -e ž
eléktroenergétsko omréžje -ega -a s
elektrónsko komunikacíjsko omréžje -ega -ega -a s
elemènt krajíne -ênta -- m
emigrácija -e ž
emigránt -a m
emisíjski kupón -ega -a m
energétska ínfrastruktúra -e -e ž
energétska izkáznica stávbe -e -e -- ž
energétska učinkovítost stávbe -e -i -- ž
energétski objékt -ega -a m
energétski vír -ega -a m
energétsko omréžje -ega -a s
enkláva -e ž
ênodružínska híša -e -e ž
enójni drevoréd -ega -a m
enójni kozôlec -ega -lca m
ênonadstrópna híša -e -e ž
ênosôbno stanovánje -ega -a s
ênostanovánjska híša -e -e ž
enostávni objékt -ega -a m
ênostránski drevoréd -ega -a m
enôta nèpremíčne kultúrne dédiščine -e -- -- -- ž
enôta urêjanja prostóra -e -- -- ž
enôtna klasifikácija objéktov -e -e -- ž
enôtna klasifikácija vŕst objéktov CC-SI 2012 -e -e -- -- -- -- ž
EPO EPO-ja m
erozíjsko obmóčje -ega -a s
estétika prostóra -e -- ž
EŠD EŠD-ja m
etápna grádnja -e -e ž
etáža -e ž
etážna lastnína -e -e ž
etážna površína -e -e ž
etážna višína -e -e ž
etážni lastník -ega -a m
etážnost stávbe -i -- ž
étnična manjšína -e -e ž
étnična sestáva prebiválstva -e -e -- ž
étnična skupína -e -e ž
étnično obmóčje -ega -a s
étnija -e ž
etnolóška dédiščina -e -e ž
etnolóški spomeník -ega -a m
evalvácijsko raziskovánje -ega -a s
evidénca dejánske rábe kmetíjskih in gózdnih zemljíšč -e -- -- -- -- -- -- ž
evidénca tŕga nèpremičnín -e -- -- ž
evidénčna števílka dédiščine -e -e -- ž
évrokoridór -ja m
Evrópske kultúrne potí -ih -ih potí ž
fáktor gostôte poselítve -ja -- -- m
fáktor grádbene prostorníne -ja -- -- m
fáktor izkoríščenosti grádbene parcéle -ja -- -- -- m
fáktor izrábe grádbene parcéle -ja -- -- -- m
fáktor izrábe obmóčja -ja -- -- m
fáktor odpŕtih biválnih površín -ja -- -- -- m
fáktor prostórnosti grádbene parcéle -ja -- -- -- m
fáktor stávbne máse -ja -- -- m
fáktor zazídanosti grádbene parcéle -ja -- -- -- m
fáktor zazídanosti obmóčja -ja -- -- m
fáktor zelênih površín -ja -- -- m
FAR FAR-a m
fasáda -e ž
 FI-ja m
fízična struktúra mésta -e -e -- ž
fontána -e ž
formálna digitálna oblíka ákta -e -e -e -- ž
fórum -a m
FPI FPI-ja m
Franciscêjski katáster -ega -tra m
FSI FSI-ja m
fúndus -a m
fúnkcija gózda -e -- ž
funkcíjska preobrázba mésta -e -e -- ž
funkcíjska régija -e -e ž
funkcíjska zgrádba mésta -e -e -- ž
funkcionalístična arhitektúra -e -e ž
funkcionalístični urbanízem -ega -zma m
funkcionalízem -zma m
funkcionálna enôta -e -e ž
funkcionálna klasifikácija nasélij -e -e -- ž
funkcionálna tipologíja nasélij -e -e -- ž
funkcionálna zasnôva -e -e ž
funkcionálno ovírana oséba -- -e -e ž
funkcionálno zemljíšče -ega -a s
FZ FZ-ja m
FZP FZP-ja m
gabarít objékta -a -- m
garáža -e ž
garsonjêra -e ž
generálni urbanístični plán -ega -ega -a m
generátor prométa -ja -- m
génius lóci -a -- m
gentrifikácija -e ž
geodétska tóčka -e -e ž
geodétski načŕt -ega -a m
geodezíja -e ž
geografíja nasélij -e -- ž
geográfska léga -e -e ž
geográfske informácije -ih -ij ž
geográfske koordináte -ih -át ž
geográfski informacíjski sistém -ega -ega -a m
geográfski koordinátni sistém -ega -ega -a m
geográfski métapodátki -ih -ov m
geográfski podátki -ih -ov m
géokodíranje -a s
géoportál -a m
géosimulacíjski modél -ega -a m
géotermálna energíja -e -e ž
GÊRK GERK-a m
géto -a m
getoizácija -e ž
gíbanje Lépo mésto -a -- -- s
gíbanje Učinkovíto mésto -a -- -- s
GÍS GIS-a m
GÍS-portál -a m
glávna césta -e -e ž
glávno mésto -ega -a s
gledalíšče -a s
globálni navigacíjski sistém -ega -ega -a m
golosèk -éka m
gospodárjenje z gozdôvi -a -- -- s
gospodárjenje z odpádki -a -- -- s
gospodárska cóna -e -e ž
gospodárska dejávnost -e -i ž
gospodárska jávna ínfrastruktúra -e -e -e ž
gospodárska jávna slúžba -e -e -e ž
gospodársko nasélje -ega -a s
gospodársko poslópje -ega -a s
gospodínjstvo -a s
gósta zazidáva -e -e ž
gostôta poselítve -e -- ž
gostôta prebiválstva -e -- ž
gostôta stanovánjske grádnje -e -- -- ž
gózd -a m
gozdárstvo -a s
gózdna ínfrastruktúra -e -e ž
gózdna mêja -e -e ž
gózdna parcéla -e -e ž
gózdnati prôstor -ega prostóra m
gózdni rezervát -ega -a m
gózdnogojítveni načŕt -ega -a m
gózdnogospodárski načŕt -ega -a m
gózdnogospodársko obmóčje -ega -a s
gózdno zemljíšče -ega -a s
gózd s posébnim naménom -a -- -- -- m
GPS GPS-a m
grád gradú m
grádbena konstrúkcija -e -e ž
grádbena línija -e -e ž
grádbena mêja -e -e ž
grádbena parcéla -e -e ž
grádbeni inšpéktor -ega -ja m
grádbeni inženírski objékt -ega -ega -a m
grádbeni materiál -ega -a m
grádbeni odpádek -ega -dka m
grádbeni okóliš -ega -a m
grádbeno dovoljênje -ega -a s
grádbenotéhnični pogóji -ih -ev m
grádbeno zemljíšče -ega -a s
gradívo -a s
grádnja -e ž
grádnja v fázah -e -- -- ž
gráfična enôta rábe kmetíjskega zemljíšča -e -e -- -- -- ž
grajêna ovíra -e -e ž
grajêni prôstor -ega prostóra m
grajêni rób -ega -a m
grajêno jávno dôbro -ega -ega -a s
grajêno môrsko jávno dôbro -ega -ega -ega -a s
grajêno okólje -ega -a s
grajêno vôdno jávno dôbro -ega -ega -ega -a s
gravitacíjski cénter -ega -tra m
gravitacíjsko obmóčje -ega -a s
gravitacíjsko sredíšče -ega -a s
gréznica -e ž
grôbno pólje -ega -a s
grózdasta zazidáva -e -e ž
grúčasta vás -e vasí ž
GÚP GUP-a m
habitát -a m
hábitus -a m
hángar -ja m
heliotêrmična ós -e osí ž
helipórt -a m
hidránt -a m
hidrántno omréžje -ega -a s
hídroelektrárna -e ž
hípermárket -a m
híperpopulácija -e ž
híperprôstor -prostóra m
hipodróm -a m
hipotétično-deduktívni modél -ega -a m
híša -e ž
híšna števílka -e -e ž
híšni vŕt -ega -a m
híšno čêlo -ega -a s
hítra césta -e -e ž
hlév -a m
hodljívost -i ž
horizontálna mobílnost prebiválstva -e -i -- ž
horizontálni gabarít objékta -ega -a -- m
hôstel -tla m
hotél -a m
hríbovska kmetíja -e -e ž
hrúpna cóna -e -e ž
hrúpno obmóčje -ega -a s
humáno merílo -ega -a s
ICOMOS ICOMOS-a m
ideálno mésto -ega -a s
idêjna zasnôva -e -e ž
idêjni projékt -ega -a m
identifikacíjska oznáka parcéle -e -e -- ž
identitéta mésta -e -- ž
ídrijska híša -e -e ž
Prikazanih je prvih 500 zadetkov od skupno 2173 zadetkov.