Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
právda -e ž (ȃ)
1. pravn. sodni postopek, s katerim se rešuje civilnopravni spor pred sodiščem: pravda teče; končati, sprožiti, začeti pravdo; zastopati koga v pravdi / delitvena pravda v zvezi z delitvijo skupne stvari ali premoženja; lastninska pravda za priznanje lastninske pravice in izročitev stvari lastniku; očetovska pravda za ugotovitev očetovstva; razvezna pravda za razvezo zakonske zveze / civilna pravda
2. star. tožba, tožarjenje: spustiti se v pravdo s kom; pravda za njivo / dobiti uspeti, izgubiti pravdo ne uspeti v zahtevah, izraženih v tožbi
// spor, prepir: filozofska pravda o svobodi volje; pravda med bratoma
3. zastar. pravica: braniti svojo pravdo
♦ 
lit. črkarska pravda spor zaradi črkopisa okoli leta 1830; zgod. boj za staro pravdo od 15. do 18. stoletja boj kmetov proti obveznostim do fevdalcev, ki niso bile zapisane v srednjeveških urbarjih
Pravopis
právda -e ž (ȃ) pravn. končati ~o; zgod. boj za staro ~o; star. tožba, spor
Celotno geslo Sinonimni
právda -e ž
postopek, s katerim se rešuje spor pred sodiščempojmovnik
SINONIMI:
ekspr. pravdanje, ekspr. pravdarija, pravn. pravdni postopek, ekspr. tožarjenje, poljud. tožba
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik črkarska pravda
GLEJ ŠE SINONIM: pravica
GLEJ ŠE: postopek
Celotno geslo Frazemi
právda Frazemi s sestavino právda:
právda za ôslovo sénco
Celotno geslo Etimološki
prȃvda -e ž
Pleteršnik
prȃvda, f. 1) die Satzung, das Gesetz, ogr.-Valj. (Rad); v pravdah učen, Meg., Dalm.; cesarske pravde in postave, Dalm.; po mojih pravdah prav hodi, Dalm.; po rimski postavi, pravdi ali zakonu soditi, Krelj; naučim se pravd tvoje pravice, Trub.; — das Recht, Trub., Dalm., Kast.; — stara p., das alte Recht, Jarn.; deželska p., das Civilrecht, Dict.; vse mine, a pravda ostane, Dol.; po pravdi = po pravici, rokopis iz 15. stol.-Let.; — 2) das Gericht: na pravdi sedeti, zu Gericht sitzen, Dalm.; nato so ga peljali pred ves svet ali pravdo, Krelj; bes. das Berggericht (in Sachen des Weinbaues), V.-Cig.; — možje so šli v pravdo (= v sejo občinskega starejšinstva), Staro Sedlo-Erj. (Torb.); — 3) die Rechtsstreitigkeit, der Process; pravdo začeti, dobiti, izgubiti; pravdo imeti s kom; einen Process führen; p. teče, der Process ist im Gange; po pravdi, im Wege Rechtens; pravdo naprej pognati, den Rechtsweg verfolgen, Cig.; o tem se suče p., das ist der Gegenstand des Streitens, DZ.; iz pravde dejan, außer Verfolgung gesetzt, DZ.
Prekmurski
právda -e ž
1. zakon, predpis: uu etih recſih ſztoy vſza právda ino vſzi Profétye TF 1715, 18; Dabi právda tvoia moi troust nebila SM 1747, 31; Právda je nam voj bila k-Kriſztusi KŠ 1754, 70; Tô je právda od Bôga dána KAJ 1870, 55; Po táksem vszáka právda po poszlavci od národa szprávlena AI 1875, kaz. br. 2; Zakai zprávde nyé dela TF 1715, 19; kai jaſz neimam moje pravicze, stera je zprávde SM 1747, 21; po preſztoplenyej pa te právde Bogá ſzramotis KŠ 1754, 157; Ki ſzo Izraelitánczi, kih je ſzinovcsina i dika i zákonye i právde dánye KŠ 1771, 467; Moja rana je nevola, Stero mi dén noucs ſzprávla Právde moucs BKM 1789, 14; Grejhe tvoje pouleg Sz. Materé Czérkvi právde vadluj KM 1790, 111; ſteri pouleg nyegove ſzvéte právde 'sivéjo SIZ 1807, 8; i ka sze právde zapôvidi gvüsno doprneszéjo AI 1875, kaz br. 2; ſteri gucsi prouti ſzvojemi brati prouti právdi gucsi KŠ 1754, 56; 'Zena je zvézana kprávdi tecsáſz, dokecs nyé mou'z zivé KŠ 1771, 504; vendar moro merkati, da tou csinécsi prouti právdi piszanya, naj nesztanovitnoga rázuma nezroküjejo KOJ 1833, 58; Po právoj vöri po Jeſuſſi Kriſtuſſi, kiezanáz právdo pravicsno napuno TF 1715, 20; poſzlao je Boug Sziná ſzvojega vcſinyenoga pod právdo KŠ 1754, 115; Dönok, csi králeſzko právdo doprnáſate pouleg piſzma KŠ 1771, 748; Zakaj je vrgao Boug naſſa mislejnya, i po'selejnya pod právdo KMK 1780, 46; Bo'zo právdo ſzam jaſz napuno BKM 1789, 18; Ti szi takso naprêpolo'zenoszt, stero králszka vola nescse za právdo posztaviti AI 1875, kaz. br. 2; Nego vu právdi Goſzpodnovoi ſze veſzeli SM 1747, 92; Ti ſze vprávdi vális KŠ 1754, 157; Liki je piſzano vu právdi Goſzpodnovoj KŠ 1771, 169; Nego vu Právdi Jehove má radoszt szvojo TA 1848, 3; za volo zaſzlüſenyá kriſtuſſa Jéſuſſa, pravicsni poſztánemo pred právdov Bosjov TF 1715, 24; dabi on one, kteri ſzo pod Právdov bili SM 1747, 10; ſteri ſzo pod právdov bili KŠ 1754, 115; Ár ſzte nej pod právdov KŠ 1771, 460; ár ſze ono z-Bo'sov právdov protivi SIZ 1807, 9; Právde sze po szpráviscsi dogotovijo AI 1875, kaz. br. 2; Orszácsko ládanye od krála potrdjeni právd sze more pelati AI 1875, kaz. br. 2; vſzáko lüſztvo je melo poſzebne právde, i návade KM 1790, 90; Csi miniszterium kaj za právde 'zelê posztaviti, eto kak podsztavo more polo'ziti AI 1875, kaz. br. 2
2. pravica: Ne bode tam nigdár právde SŠ 1796, 151; Jaſz hocſem mojo právdo vu nyih pamet poloſiti SM 1747, 18
3. spor, prepir: Per; szvája, právda KOJ 1833, 168; Bougsa je krátka szpráva, kak duga právda KOJ 1845, 12; Ti szi mojo právdo vö szpelao TA 1848, 7; 'Ze tak je doſzta zmenkanya med vami, kaj právde máte med ſzebom KŠ 1771, 500
Celotno geslo Pohlin
pravda [prȃvda] samostalnik ženskega spola

sodna zadeva, pravda

Celotno geslo Hipolit
pravda samostalnik ženskega spola
Vorenc
pravda žF72, causa, -aeurṡhoh, pravda, ſléherna reizh, katera pred pravdo pride, dolgovanîe; consistoriumen duhovni ſvit, ali pravda: meiſtu kir ſe pravde darṡhè. Este:5; dirimere litempravdo opraviti; lis, litis, litigiumpravda, kreig; litem perderepravdo ṡgubiti; litem vincerepravdo dobiti; proceſsus, -suspravda, napreihod, naprei hojenîe; vadarik'pravdi porok biti
Svetokriški
pravda -e ž pravda: pred ſamiga Krajla Salamona je bila ta prauda im. ed. prishla ǀ ſa Rihterja te praude rod. ed. ſo bily sbrali eniga Vuzheniga Philoſopha is imenam Ariofarnes ǀ kulikajn toshbe, praude rod. ed., krega, inu ſaurashtva ſe obudij ǀ satorai ſe troshtam praudo tož. ed. vudobiti ǀ kateri per letej pravdi mest. ed. v'prizhe ſe bode nashal ǀ Beſsedniki vezh praudt rod. mn. obudè, Kakor potalashio ǀ vezhi del Rihtarju, inu beſsedniku, neſodio te praude tož. mn. Kakor Ty Vuzheniki sapovedo ǀ Sakaj sgubish tuoje pravude tož. mn. katere ſi sagvishnu menil vudobit ǀ V' praudah mest. mn. je naſha praviza, v'busktvah je nash shaz
Besedje16
pravda sam. ž ♦ P: 44 (TC 1550, TA 1550, TC 1555, TE 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, *P 1563, TO 1564, TPs 1566, KB 1566, TL 1567, TP 1567, TPs 1567, KPo 1567, TC 1574, TP 1575, TC 1575, DJ 1575, DPa 1576, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, TPs 1579, DC 1579, DPr 1580, DC 1580, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, DM 1584, BH 1584, DAg 1585, DC 1585, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595, MTh 1603)
Pravo
právda -e ž
Črnovrški
pravda
Celotno geslo Kostelski
pravdapˈraːu̯da -e ž
Pravo
civílna právda -e -e ž
Pravo
konéksna právda -e -e ž
Pravo
maternitétna právda -e -e ž
Pravo
mótenjska právda -e -e ž
Pravo
očétovska právda -e -e ž
Število zadetkov: 26