Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

SSKJ²
zákon1 -óna m (á ọ́)
z zakonom urejena življenjska zveza moškega in ženske, pravn. zakonska zveza: obljubiti, ponuditi dekletu zakon; v zakonu je srečna; harmoničen, ekspr. ploden zakon; zakon iz koristoljubja, ljubezni; po dveh letih zakona sta se ločila / skleniti zakon poročiti se; dati komu hčer v zakon; stopiti v zakon poročiti se; star. vzel jo je v zakon poročil se je z njo / cerkveni, civilni zakon / prinesti v zakon lepo doto; v zakonu z drugim možem ni imela otrok; otroci iz prvega zakona; zunaj zakona je imel hčer
 
divji zakon skupno življenje moškega in ženske brez zakonske zveze
 
pravn. dvojni zakon zakon ene osebe z dvema osebama hkrati; mešani zakon nekdaj zakon med osebama različne narodnosti, vere; rel. zakrament svetega zakona; soc. parni zakon med enim moškim in eno žensko; skupinski zakon v katerem hkrati živi več moških in žensk
SSKJ²
zákon2 -óna tudi -a m (á ọ́; á)
1. splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi: tako določa, predpisuje zakon; zakon velja; izglasovati, podpisati, razglasiti zakon; izvajati, kršiti zakon; to je po zakonu prepovedano; predvideti v zakonu, z zakonom; z zakonom zajamčene pravice; strog, ekspr. ohlapen zakon; členi zakona; osnutek, predlog zakona / publ. pasti pod zakon morati podrediti svoje delovanje zakonu; dedovati po zakonu; ekspr. najti, poiskati luknjo v zakonu; pog. skregati se z zakoni; knjiž. držati se črke zakona; ekspr.: varuh zakona sodnik, policist; zastopnik zakona pravobranilec, tožilec / cerkveni zakoni; dohodninski, zaščitni zakon; zakon o kazenskem postopku; zakon o varstvu okolja / pravni zakon
// ed. celota takih in iz njih izvirajočih pravnih predpisov: sodišča sodijo po zakonu; enakost ljudi pred zakonom / nekdaj v imenu zakona: aretirani ste
// splošno veljavno pravno pravilo, ki določa pravice in dolžnosti članov skupnosti: proučevati zakone primitivnih družb; nenapisani zakoni plemenske skupnosti / tega ne zapovedujejo ne božji ne človeški zakoni
2. navadno s prilastkom pravilo ravnanja, vedenja, kot ga določa to, kar izraža prilastek: tako zahtevajo zakoni gostoljubja, ekspr. srca; prilagoditi se zakonom okolja / ravnati po zakonu divjine; ekspr. zakon džungle ki temelji na grobem nasilju; zakon močnejšega
3. navadno v povedni rabi kar po volji, odločitvi koga določa njegovo ravnanje, mišljenje: njegova beseda, zapoved je zame zakon; za zdravnika je najvišji zakon zdravje bolnika
// kar s splošno in neizogibno veljavo določa kak proces: zakon narave je tak, da iz malega raste veliko; smrt je zakon življenja
4. stalna, nujna zveza med določenimi stvarmi, pojavi v naravi ali kaki dejavnosti: odkrivati zakone; biološki, fizikalni zakoni; zakoni narave, življenja / upoštevati ekonomske, tržne zakone; psihološki, statistični zakon; ekspr. to je železen zakon in ga moramo upoštevati
// ugotovitev o taki zvezi, do katere se pride z izkušnjami pri opazovanju pojavov ali z merjenji pri poskusih: formulirati, ovreči, preveriti zakon / zakoni gibanja planetov; zakon o ohranjanju energije / fizikalni zakon
5. pravilo, načelo, ki je pogoj pravilnosti, vrednosti kake lastnosti, dejavnosti: literarni teoretik je postavil več zakonov; zakoni lepote; zakoni logike, mišljenja / zakon enotnosti, jasnosti
● 
ekspr. zakon je zakon izraža odločnost koga držati se zakona; ekspr. biti sam sebi zakon vesti se neodvisno, ne upoštevajoč splošno veljavne predpise, pravila; ekspr. vzeti zakon v lastne roke ravnati samovoljno, zlasti kaznovati koga v skladu z lastnimi predstavami o pravici; star. novi, stari zakon Nova, Stara zaveza
♦ 
biol. biogenetski zakon po katerem je razvoj osebka kratka ponovitev razvoja vrste; Mendlovi zakoni o dedovanju pri spolnem razmnoževanju; zakon dednosti; ekon. zakon ponudbe in povpraševanja pravilo, kako se cena oblikuje pod vplivom ponudbe in povpraševanja; zakon vrednosti po katerem se vrednost blaga določa po količini družbeno potrebnega dela za njegovo reprodukcijo; fiz. Arhimedov zakon po katerem je hidrostatični vzgon enak teži izpodrinjene tekočine; gravitacijski zakon po katerem je privlačna sila med telesoma sorazmerna s produktom njunih mas in obratno sorazmerna s kvadratom razdalje; prvi Newtonov zakon zakon o vztrajnosti; tretji Newtonov zakon zakon vzajemnega učinka; zakon vzajemnega učinka po katerem deluje drugo telo na prvo z enako veliko silo v nasprotni smeri, kot deluje prvo telo na drugo; zakon o vztrajnosti po katerem telo miruje ali se giblje premo enakomerno, če nanj ne deluje nobena sila; pravn. postaviti koga izven zakona odtegniti mu varstvo zakona; razglasiti, da ga bo zadela kazen, takoj ko bo prijet; ustavni zakon ki ureja družbena razmerja ustavnega pomena; mat. zakon komutativnosti po katerem vsota ali zmnožek nista odvisna od vrstnega reda seštevancev ali množiteljev; zakon velikih števil verjetnostni zakon, po katerem je pri velikem številu meritev istega pojava aritmetična sredina rezultatov dobra ocena prave vrednosti; psih. zakon asimilacije po katerem bitja v podobnem položaju podobno reagirajo; zakon frekvence po katerem se reakcije utrjujejo s ponavljanjem; zakon kontrasta po katerem kaka duševna vsebina prikliče sebi nasprotno vsebino; um. zakon perspektive
Celotno geslo Etimološki
zákon zakọ́na m
Celotno geslo Sinonimni
zákon1 -óna m
z zakonom urejena življenjska zveza moškega in ženskepojmovnik
SINONIMI:
zakonska zveza, zakonska skupnost, zakonski stan, ekspr. zakonske ojnice, ekspr. zakonski jarem, star. zakonstvo, star. zamož1
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik dvojni zakon  pojmovnik morganatični zakon
Celotno geslo Sinonimni
zákon2 -óna m
splošno veljavni pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi
SINONIMI:
ekspr. paragrafi, star. postava2, zastar. red1
BESEDNE ZVEZE S SINONIMI: pojmovnik distributivnostni zakon  pojmovnik komutativnostni zakon  pojmovnik prvi Newtonov zakon  pojmovnik tretji Newtonov zakon
Celotno geslo Sinonimni
zákon3 povdk.
GLEJ SINONIM: obvezen
Pravopis
zákon1 -óna tudi zákon -a m (á ọ́; á)
1. ~ določa, predpisuje; ~ velja; izvajati, kršiti ~; ustavni ~; ~ o varstvu okolja; po ~u prepovedati; z ~om zagotoviti; poud. varuh ~a |sodnik, policist|
2. fizikalni ~i; ~i logike; fiz. arhimedov ~
Pravopis
zákon2 -óna m (á ọ́) zakonska zveza: skleniti ~; stopiti v ~; civilni ~; otroci iz prvega ~a; imeti otroke zunaj ~a; poud. divji ~ |skupno življenje moškega in ženske brez zakonske zveze|
Celotno geslo Frazeološki
zákon Frazemi s sestavino zákon:
dívji zákon, iskáti lúknjo v zakónu, korúzni zákon, morganátični zákon, nájti lúknjo v zakónu, nèpísan zákon, zákon džúngle, živéti v dívjem zakónu, živéti v korúznem zakónu
Pleteršnik
zákon, -kǫ́na, m. 1) das Gesetz, Alas., Jan., Cig. (T.), nk.; zákon o osebni svobodi, die Habeas-Corpus-Acte, Cig. (T.); deželske postave, zakoni, Krelj; temeljni z., das Grundgesetz, Nov.; = osnovni z., Cig. (T.); — sveto pismo starega in novega zakona, die heilige Schrift des alten und neuen Bundes; — das Gesetz (phys., phil.): z. padanja, das Fallgesetz, z. mišljenja, das Denkgesetz, Cig. (T.); — 2) die Ehe, der Ehestand; sv. z., der heilige Ehestand; v z. stopiti, in den Ehestand treten; posvetni z., die Civilehe, Nov.; otroci prvega zakona; — moj zakon, mein Ehetheil, Blc.-C.; — hišni z., die Ehe, ogr.-C.; — 3) der Brauch, die Gewohnheit, ogr.-C.; z. imeti, die Gewohnheit haben, ogr.-C.; — die Art und Weise, ogr.-C.; — zákon, zákona, ogr.-Valj. (Rad), Št.
Prekmurski
zákon -a m
1. zakon, zaveza: Eto je te Zákon, steroga jaſz hocſen vcsiniti SM 1747, 18; ete pehár je Nouvi Zákon vu mojoj krvi KŠ 1754, 202; proroküvanye Je znamenüvalo Sz. Krſzt N. Zákona KŠ 1754, 185; vſzi Sztároga i Nouvoga Zákona verni lidjé KŠ 1754, 9b; i ſzpoumeno bi ſze ſzvojega ſzvétoga zákona KŠ 1771, 166; lübi zákon ſzvéti SM 1747, 88; Escse vu Szt. Zákoni KŠ 1754, 185; ſzvojo ſz. rejcs, kako jo je dáo gori zapiſzati, vu ſztárom Zákoni KŠ 1771, A2b; Zobcſinſzkim Zákonom gledocs na nyegovo ſztálnoſzt SM 1747, 33; kih je ſzinovcsina i dika i zákonye KŠ 1771, 467
2. svetopisemska knjiga: ki je na ete jezik czejli Nouvi Zákon obrnyeni KŠ 1771, A7a
3. zakonska zveza: Szédmi: Hi'sni zákon KM 1790, 111; je vu jáko ſzmoutnom hi'snom zákoni 'siveo KM 1790, 66
Vorenc
zakon mF9, coniugiumṡakon, ẛhenitva; connubereſe oṡheniti, na ẛakon ſtopiti; desponsatus, -a, -umk'ẛakonu oblublen; illegitimus, vel illegitimè natuspankert, s'vunai ṡakona rojen; legitimus, -a, -umpoṡhten, od praviga ṡakona rojen; maritalis, -lekar k'ṡakonu ſliſhi; matrimoniumṡakon; sponsareeno hzhèr enimu oblubiti k'ṡakonu; sponsus, -a, -umk'ṡakonu oblublen
Svetokriški
zakon m zakon, tj. zakrament zveze med moškim in žensko: Sakon im. ed., je edn v'mej SS. Sacramenti ǀ Sakon im. ed. duei pershoni sapopade ǀ ſlasti en terd, inu teshak ſtan je ſakon im. ed., kadar v'mej mosham inu sheno ſe nenajde myr, inu lebesan ǀ Vy pak vſhe vejste v' kakushni viſhi ſte shivèli, inu vkupaj ta S. Sakon tož. ed. dershali, inu kulikain krat ſte Sakonsko vero prelomili
Besedje16
zakon1 [poroka] sam. m ♦ P: 34 (TC 1550, TC 1555, TE 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TL 1561, TAr 1562, *P 1563, TO 1564, TPs 1566, TL 1567, KPo 1567, TC 1574, TC 1575, DJ 1575, TT 1577, JPo 1578, DB 1578, TkM 1579, DC 1579, DPr 1580, TT 1581-82, DB 1584, DC 1584, DM 1584, DAg 1585, TtPre 1588, MD 1592, TPo 1595, TfM 1595, TfC 1595, ZK 1595, MTh 1603)
Besedje16
zakon2 [postava] sam. m ♦ P: 14 (TE 1555, TT 1557, TR 1558, TT 1560, TAr 1562, *P 1563, KB 1566, KPo 1567, TT 1577, JPo 1578, DB 1578-Reg, DB 1584-Reg3, TtPre 1588, TPo 1595)
Črnovrški
zakon
Celotno geslo Kostelski
zakonˈzaːkȯn zaˈkọːna m
Pravo
zákon -óna m
Geologija
albítski zákon -ega -óna m
Geologija
bávenski zákon -ega -óna m
Število zadetkov: 65