Zadetki iskanja

SSKJ
abdúkcija -e ž (ú) med. odmik, odmaknitev (uda) od navadne lege: roko so dali v mavec v abdukciji
SSKJ
abece gl. abc 
SSKJ
abecéda -e ž (ẹ̑) 
 1. 1. ustaljeno zaporedje črk v kaki pisavi, zlasti v latinici: povedati abecedo na pamet; klicati dijake po abecedi; urediti po abecedi; pouk branja se začne z veliko tiskano abecedo; č je četrta črka slovenske abecede
   
  elektr. Morsova abeceda in Morzejeva abeceda iz pik in črt sestavljeni znaki za brzojavni prenos sporočil
 2. 2. ekspr. začetno, osnovno znanje: toliko politične abecede bi že moral znati; spoznati abecedo medicine
SSKJ
abecedár -ja (á) redko abecednik, zlasti starejši: prvi slovenski abecedar
SSKJ
abecédar -ja (ẹ̑) 
 1. 1. ekspr. učenec, ki se uči abecede: mali abecedar
 2. 2. slabš. kdor uvaja svoj črkopis: abecedar Metelko
SSKJ
abecédarček -čka (ẹ̑) manjšalnica od abecédar: okorne črke malega abecedarčka
SSKJ
abecédarica -e ž (ẹ̑) ekspr. učenka, ki se uči abecede
SSKJ
abecédarski -a -o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na abecedarje ali abecedo: trdo je držal svinčnik in risal okorne abecedarske črke / abecedarska vojska abecedna vojska
SSKJ
abecédarstvo -a (ẹ̑) ekspr., redko začetniška nedognanost, začetništvo: preganjati abecedarstvo v umetnosti
SSKJ
abecéden -dna -o prid. (ẹ̑) 
 1. 1. nanašajoč se na abecedo: abecedni red, seznam
   
  biblio. abecedni katalog katalog, urejen po abecedi vpisov; lit. abecedna vojska spor zaradi črkopisa okoli leta 1830
 2. 2. ekspr. osnoven, temeljen: menim, da so kritiku te abecedne resnice znane
  abecédno prisl.: abecedno urejen seznam
SSKJ
abecédnica -e ž (ẹ̑) zastar. prvo berilo, abecednik
SSKJ
abecédnik -a (ẹ̑) raba peša učbenik za začetni pouk branja in pisanja, prvo berilo: kupiti otroku abecednik; brati iz abecednika
SSKJ
abecédniški -a -o (ẹ̑) pridevnik od abecednik: abecedniški del prvega berila
SSKJ
ábelstvo -a (ā) knjiž. lastnost ali ravnanje, podobno Abelovemu: abelstvo in kajnovstvo
SSKJ
aberácija -e ž (á) 
 1. 1. astr. navidezni premik zvezde zaradi gibanja opazovalca: zaradi aberacije je slika neba za gledalca na zemlji popačena
 2. 2. fiz. napaka leče zaradi različnih lomov žarkov: kromatična, sferna aberacija
SSKJ
aberacíjski -a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na aberacijo: aberacijski pojav
SSKJ
abesínski -a -o prid. (ȋ) etiopski: abesinska kultura
SSKJ
àbiogenéza -e ž (ȁ-ẹ̑) biol. nastanek in razvoj živega iz neživega: zakonitosti abiogeneze
// teorija o tem nastanku: razprava o abiogenezi
SSKJ
àbiótičen -čna -o prid. (ȁ-ọ́) biol. ki ne daje pogojev za življenje: abiotično okolje
SSKJ
abisálen -lna -o prid. (ȃ) geogr. ki je v najglobljih predelih (morja); globinski, globokomorski: abisalni sedimenti
Število zadetkov: 93154