Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko  preberete tu.  Če ne dovolite uporabe piškotkov za izboljšanje portala Fran, kliknite sem.

Zadetki iskanja

abecéda abecéde samostalnik ženskega spola [abecéda]
  1. nabor črk v ustaljenem zaporedju v latinični pisavi
   1.1. nabor črk v ustaljenem zaporedju v kaki pisavi sploh
  2. začetno, osnovno znanje določenega področja
STALNE ZVEZE: Morsejeva abeceda, prstna abeceda, tonska abeceda
ETIMOLOGIJA: iz imen prvih štirih črk latinske abecede a, be, ce in de po zgledu stvnem. ābēcēdē, star. nem. Abecede in poznolat. abecedārium ‛abeceda’ - več ...
abecédni abecédna abecédno pridevnik [abecédni] STALNE ZVEZE: abecedna vojna
ETIMOLOGIJA: abeceda
abecédnik abecédnika samostalnik moškega spola [abecédnik]
  1. knjiga, priročnik za spoznavanje črk, abecede, zlasti za predšolske otroke
   1.1. nekdaj učbenik za začetno učenje branja in pisanja
  2. priročnik za začetno, osnovno spoznavanje določenega področja
  3. abecedni seznam imen, pojmov
ETIMOLOGIJA: abeceda
abecédno prislov [abecédno]
  takó, da sledi zaporedju črk v abecedi
ETIMOLOGIJA: abecedni
ábrahamovec ábrahamovca samostalnik moškega spola [ábrahamovəc]
  ekspresivno kdor praznuje petdeseti rojstni dan ali dopolni petdeset let
ETIMOLOGIJA: abraham
ábrahamovka ábrahamovke samostalnik ženskega spola [ábrahamou̯ka]
  ekspresivno ženska, ki praznuje petdeseti rojstni dan ali dopolni petdeset let
ETIMOLOGIJA: abraham
absínt absínta samostalnik moškega spola [apsínt]
  žgana pijača iz pelina, janeža in drugih zelišč z visoko vsebnostjo alkohola
ETIMOLOGIJA: prevzeto (prek nem. Absinth) iz frc. absinthe, prvotno ‛pelin’, to pa prek lat. absinthium iz gr. apsínthion
àcíkličen àcíklična àcíklično pridevnik [àcíkličən]
  1. v nekaterih zvezah v obliki aciklični ki ne obstaja, ne poteka v rednih, ponavljajočih se oblikah, fazah, ki se predvidljivo spreminjajo
  2. v obliki aciklični, iz športa ki ni iz več ponavljajočih se istovrstnih gibov
  3. v obliki aciklični, iz ekonomije ki je v zvezi s sorazmerno stabilnostjo, za katero niso značilna večja, redno ponavljajoča se nihanja gospodarske aktivnosti
   3.1. v obliki aciklični, iz ekonomije ki je namenjen za doseganje take stabilnosti
  4. v obliki aciklični, iz kemije pri katerem so ogljikovi atomi razporejeni v nesklenjeni verigi
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz nem. azyklisch, frc. acyclique, angl. acyclic, iz gr. a.. ‛ne..’ + cikličen
ADHD ADHD in ADHD-ja samostalnik moškega spola [adẹhadé]
  1. iz medicine, iz psihologije vedenjska in čustvena motnja, za katero je značilna hiperaktivnost, impulzivnost, pomanjkanje pozornosti, zlasti pri otrocih
  2. kot pridevnik, iz medicine ki je v zvezi z ADHD 1.
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. ADHD, kratice za attention deficit hyperactivity disorder ‛motnja pozornosti s hiperaktivnostjo’
aeróbni aeróbna aeróbno pridevnik [aeróbni]
  1. iz biologije za katerega je potreben kisik
   1.1. iz biologije pri katerem je prisoten kisik
   1.2. iz biologije ki živi, je aktiven ob prisotnosti kisika
  2. iz športa ki je v zvezi s telesnimi dejavnostmi za krepitev, izboljšanje učinkovitosti srčno-žilnega sistema, pri katerih intenzivneje potekajo procesi, za katere je potreben kisik
   2.1. iz športa ki je namenjen za krepitev, izboljšanje učinkovitosti srčno-žilnega sistema s spodbujanjem teh procesov
STALNE ZVEZE: aerobna stabilnost, aerobni interval, aerobni prag, aerobno kvarjenje, aerobno območje
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. aerob iz frc. aérobie, iz gr. aēr ‛zrak’ + gr. bíos ‛življenje’
afékt afékta samostalnik moškega spola [afékt]
  1. kratkotrajno močno čustvo, ki ga lahko spremlja zmanjšana zmožnost razsojanja
  2. naklonjen čustveni odnos do koga, česa
  3. čustvo, občutje, zlasti kot ga odraža, vzbuja umetniško delo
STALNE ZVEZE: patološki afekt
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. Affekt iz lat. affectus ‛čustvo, volja, strast’, iz afficere ‛prizadeti’ iz facere ‛delati’ - več ...
afektíran afektírana afektírano pridevnik [afektíran]
  1. ki pretirano kaže, izkazuje čustva in zato deluje nenaravno, izumetničeno
   1.1. ki kaže, izraža taka čustva in zato deluje nenaravno, izumetničeno
ETIMOLOGIJA: iz *afektirati iz afekt
afektívni afektívna afektívno pridevnik [afektíu̯ni]
  1. ki je v zvezi z afektom 1.
   1.1. ki je zaradi čustvenega vzgiba hipen, nepremišljen
   1.2. ki je v zvezi s čustvi, občutji sploh
  2. v obliki afektiven ki kaže, izraža naklonjen čustveni odnos do koga, česa
STALNE ZVEZE: afektivna motnja
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz angl. affective, poznolat. affectivus, glej afekt
áfna áfne samostalnik ženskega spola [áfna]
  1. znak v obliki obkrožene črke a, ki se uporablja zlasti v elektronski komunikaciji [@]
  2. slabšalno kdor vzbuja pozornost z nenaravnim, izumetničenim vedenjem, videzom
  3. neknjižno pogovorno opica

FRAZEOLOGIJA: afne guncati, guncanje afen
ETIMOLOGIJA: < afinja iz besede, prevzete iz nem. Affe; v prvem pomenu po zgledu nem. Klammeraffe ‛hvatan’, tj. ‛južnoameriška opica z dolgim repom, ki ga uporablja za oprijemanje’, iz Klammer ‛spojka, spona, oklepaj’ in Affe ‛opica’ - več ...
afnáti se afnám se nedovršni glagol [afnáti se]
  1. neknjižno pogovorno vesti se, početi kaj izumetničeno, šaljivo, neresno, navadno z namenom vzbujanja pozornosti
  2. ekspresivno imeti kaj, kar deluje izumetničeno, šaljivo, neresno in vzbuja pozornost
ETIMOLOGIJA: afna
agílen agílna agílno pridevnik [agílən]
  1. ki je dejaven, spreten in se zna hitro, učinkovito odzivati, prilagajati na okoliščine
   1.1. ki je okreten, se lahko hitro, spretno giblje
  2. ekspresivno, zlasti v besedilih o avtomobilih ki je okreten in se hitro, učinkovito odziva na okoliščine na vozišču
   2.1. ekspresivno, zlasti v besedilih o avtomobilih ki je značilen za vozilo s takimi lastnostmi
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek nem. agil iz lat. agilis ‛hiter, okreten, živahen’ - več ...
agílnost agílnosti samostalnik ženskega spola [agílnost]
  1. lastnost koga, da je dejaven, spreten in se zna hitro, učinkovito odzivati, prilagajati na okoliščine
   1.1. lastnost koga, da je okreten, se lahko hitro, spretno giblje
  2. ekspresivno, zlasti v besedilih o avtomobilih lastnost vozila, da je okretno in se hitro, učinkovito odziva na okoliščine na vozišču
ETIMOLOGIJA: agilen
aikido aikida samostalnik moškega spola [ajkído]
  1. borilna veščina, pri kateri se poskuša nasprotnika s preusmerjanjem sile njegovega napada spraviti iz ravnotežja in mu s prijemi, meti preprečiti nadaljnji napad
ETIMOLOGIJA: prevzeto prek angl. aikido iz jap. aikidō, prvotno ‛pot harmonije duha’, iz ai ‛harmonija’ + ki ‛duh, življenjska energija’ + ‛pot, način’
àjd in ájd medmet [àjt] in [ájt]
  1. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec koga želi spodbuditi, pozvati k dejanju, aktivnosti
   1.1. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec komu želi pokazati, da njegovega vedenja ne odobrava, in ga pozvati, naj se odstrani, umakne ali svoje vedenje popravi
  2. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec ob slovesu koga pozdravi, zlasti znanca
  3. neknjižno pogovorno uporablja se, ko govorec želi izpostaviti, poudariti, da dejanje neposredno sledi predhodnemu dejanju
  4. kot členek, neknjižno pogovorno izraža dopuščanje, načelno strinjanje
   4.1. kot členek, neknjižno pogovorno izraža, da je trditev okvirna, približna
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz dveh virov: prek hrv., srb. (h)àjde ‛pojdi’ iz tur. hayde ‛kvišku, naprej’, in iz nem. heidi, heida ‛ajdi, gremo’ iz medmeta hei - več ...
ájda ájde samostalnik ženskega spola [ájda]
  1. kulturna rastlina z gostimi rdečkastimi ali belimi cvetovi v socvetjih in užitnimi semeni; primerjaj lat. Fagopyrum esculentum; SINONIMI: iz botanike navadna ajda
   1.1. semena te rastline kot hrana, jed
STALNE ZVEZE: navadna ajda, tatarska ajda
ETIMOLOGIJA: prevzeto iz star. nem. Heiden k nem. Heide ‛ajd, pogan’, ker so ajdo v Evropo prinesli iz nekrščanskih krajev - več ...
Število zadetkov: 1143